Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet BAS1N A HL A K YASASINA UTMAYI T A A H H Ü T EDER Sahlbl: NAZİME NADt * Genel Taym Müdflrfl: ECVET GÜRESİN • Sonımlu Müdür EROL DALL1 * Basan ve yayan: CUMHURİYET Matbaacılık n Oazeteclllk T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevl sok<ic No. 3941 Gtanrr bxrati: Meydam, Edlrne Huu Adan» . Telelon: « 3 0 * ANKARA: Atatürk BulTkrı Tener Ap. Tenlçehlı Telefon 12 09 20 . 12 09 «6 12 95 44 17 57 35 * İZMİR: Qazi Bulvan No. 18. Tel: 31230 BÜROLAR ABONE Senellk 6 aylık S aylık ve TOrklye 75 00 40 00 22 00 İLÂN Harlcl 150.00 8000 44 00 Ba&lık (Mafctu) 3 3 4 9 Inol «hlieler («antünl) « 7 ccl sahlfeler » Nlçan, Nlkah. Evlenme, Ooğum (MaKtu) Ölum. Mevllt, Teeekkür »e Kayıp atam» Kayıp (Kellmesl) 150 Uı» 40 35 75 90 1 SAYIS1 25 KURÜŞ Kruçef'i kötülemek (Baştarafı 1 inci sahifede) Makalede, Sovyet Komunist Par tisinin, butün komunist partilerinin katılacakları bir konferans toplanması için çaba sarfetmeye devam edeceği belirtilmekle birlıkte, genel toplantmın tarihi ve bir hazırhk konferansının zorunluğu konusunda kesın ifade kullanmaktan kaçınılmaktadır. Baştarafı 1 İnci sahifede Din TB siyaset Bazı delegeler de, dinin siyasete (Baştarafı 1 IOCI sahifede) etmesi gerekir. âlet edlldlgini, diğer partilerin perşekilde tecrit edilmektedir. Soğuk Enosıs'ı öngören bir sıyaset, vasızca din ticareti yaptıklannı söyharbin sona ermesini istiyen Afri• dünya barışı ve ilgıli memle lemişlerdir. Bir delege de «Din sika Asya ve Lâtin Amerika ülkeketlerin millî menfaatlerı ba yasete âlet ediliyor, biz CHP olarak leri goğnk harbi birçok ülkeye ya kımından doğru mudur? Enosis'e susuyoruz, Genel Merkez sasuyor, yan askeri paktlara karsı sempati taraftar mısınız? hepsinden acısı hükümet susuyor» duymamaktadırlar. Bn sebeple C. Enosis'i tasvip etmiyornm. demiştir. Türkiye'nin ba paktlardan aynl Enosis'in gerçeklesmesi halinde bir Türkiyedekî Yunan Raporun teniıdi sırasında Balıkeması Türkiye'nin yalnızlığının son Baştarafı 1 inci sahifede bulması demek olacaktır. Gelismek taraftan Kıbrıs silâhlanma yanşı sir delegeleri bir yererlik önergesi •ir 63 yaşını dolduran khnselerin te olan bir ülke olarak Türkiye, na girerken öte yandan Akdeniz vermişler fakat önerge kabul edilmemiştır. snlhn tehlikeye girecektir. refaketindekiler. Arap. Afrikalı ve Asyalı milletlerBen, tarafsızlığı ve yabancı üsleCJI.P. Genel Başkanı ve Başbakan Eşleri (yaşlan 65 den küçük le münasebetlerini gelistirnıek gibi A re karsı bir tutumu benimsemiş olsa dahil. büyük bir fırsatla karsı karsıyadır. müsterek bir Kıbns Türk în tnönü, Kurultay boyunca ana dâvalar komisyonuna Parti Meclisinin •ir Eşleri olmıyanların akrababk Bn fırsatı kullanabildiği takdirde nan politikası taraftarıvım. Ancak sunduğu raporu okumuş, gelişinde durumları en yakın olanlar. ortak çıkarlan, toplumsal gelişme bu şekilde istikrarlı bir Enosis siiz olduğıı şribi kurultaydan aynlırken •ir 1 yaşını doldurmamış olan ve devamlı sulhunu sağlama yo8 de alkışlanmıştır. konusu olabilir. lax. lunda knllanabilirler. + Türk uyruklularla evli olanÖğleden sonra Yoksa kimseyi lar. Konuşmaların 5 dakikaya indiril Baştarafı 1 inci sahifede •ir Sefaret, konsolosluklarda göÇalışmalar başlıyalı bir saat ol diği öğleden sonraki oturumda söz revli bulunanlar. Türkıye'den yabancı üslerin muştu ve kürsüde, karmca kararın» alan delegelerden Mehmet üçer, ~tr Öğrenciler. • kalkması, sizce Türkiye'nin dış ca bir meseleyi ele almış didikle tek dersten borçlu sınıf geçme u•ir Öğretmenler. baskılara maruz kalmasına se meye uğraşan bilmem hangi İlden sulunün kaldınlmasını tenkid etYeni duruma gore İstanbul, İzmir bir delege konuşuyordu. Bir başka mıs ve «Bunun müsebbibi Millî Eve Ankara ile diğer illerde bulu bep olmaz mı' C. Yabancı üslerin kaldmlma sı orman köylülerinin dertlerini sı ğitim Bakanı İbrahim Öktem'i hunan Yunan uyruklular için hazırzurunuzda istifaya davet ediyorum.» lanmış olan dosyalar yeniden ele 8i, Türkiye'nin komsularından ge ralıyor. fakat başka birisi de «Din demiştır. Bakanın istifasıru istiyen alınacak, yukarıdaki maddelere u len düsmanca hücumlara hedef ol siyasete âlct ediliyor, biz parti o delege şiddetle alkışlanmış ve baza yanlar Türkiyede kalabilecekler masiyle sonuçlanmıvacaktır. Çünlarak. hartâ hiikümet olarak sus delegeler de «İstifa!». İstıfa!.» diye dir. Yetkililerin belirttiklerine gö kü bu üsler esasında Türkiye'yi muş oturuyoruz» diyordu. Bir diğe bağırmışlardır re, memleketin bütünlüğünü sarsıcı korumak için deijil Rusya'yı teh ri Parti meclisinin raporunu yerden Rapor üzerinde yapılan konuşfaaliyetlerde bulunanlar yeni ka dit etmek için kurulmustur. Türki yere vuruyor ve «Bu olsa olsa gümaların yeterliğine dair önergenin rardan faydalanamıyacaklardır. ye'nin kuvvetli hale çelmesi ya veıı istemiye Meclis huzuruna ge kabulünden sonra Genel Sekreter bancı üslerden ziyade sosyal şelis len bir hükümctin programı olabi Satır tenkitlere cevap vermiştir. Amerika teminat verdi me ar?usunun artmasından doğa lir» diye bir görüş ortaya koyuyor Tankitlere teşekkür eden Satır, du. Van'dan, Eskisehir'den, Balı Baştarafı 1 inci sahifede bilir. ( slerin kaldınlmasiyle bü kesir'den, Eiâzığ'dan, yurdun dört haksız tenkitlere cevap vereceğini tün ba kalkınan ülkeler Türkiye' bir yanından, dört bir koşesinden oy kaygısı ile her soylenenin keraUrumkı Araştırma Merkezi, Rus yapısı ıkı reaktör ve radyoaktif ye yaklasacaklardır. Soçnk, harbin gelmiş partili vatandaşlar çıkıyor, met sayılıp «Eyvallah» denmiyecemadde ımalâthanelerı bulunan, Kı karşısındaki ülkeler, yabancı üsle kısım sesle mıkrofon ve hoparlör ö ğhü ifade ettikten sonra «Genel zıl Çinin en önemlı Atom Araştır ri kabul etmediklerinden dolayı nunde gırtlakları yırtılırcasma bir Beşkan sorumluluğunu taşıyıp çama Merkezıdır. lc>52 senesınde ku asla bir çiivensizlik hissi içinde de meseleyi, bir dâvayı ve her şeyden lışmadıktan sonra aksamalar olaönce CHP nin «Birşey nlması ge oaktır» demiştir. rulan merkez, 1956 da Rus yardımı ğildirler. ile gelışmıştir. Halen merkezde «Haksız tenkid» ve «Yatırım poTürkiye için gerçek çüvenlik, rektiğini» anlatmaya uğraşıyordu.. 3.000 ilım adamı çahsmaktadır. millî bafımsızlık hareketlerine a Bu böyle devam ediyor.. litikası» na değinen Satır'm «Bu arls\e birisi de «Nedir o Genel Mer kadaşınız komünistlıkle itham eBomba yapımmda çahsanlar ara yak oydurdusn zaman başlıyacakkezdeki pejmürdelik» diye soruyor dildi. Bu asla tasrtp görmiyen bir sında Bruno Pontecorve adında tır. ve şunlan ekliyor: «Oraya bir da usuldür» demesi alkışlarla karşüan Italyan asıllı bir âlimin bulunduMU1İ bağımsızlık ve tarafsızlık ha uğramak mi? tnsan, yüzüne ba mıştır. ğu da gelen haberlerden öğrenil•sıyaseti Türkiye'nin dış siyase kacr.k bir yüz, bir tnütebessim yüz mistır. Oy oranının her seçimde CHP tınde bir önderlik fırsatı doğu anyor. diyor. Demek CHP Genel lehine arttığım kaydeden Satır, 7 rabilir mı Merkezi bir partilinin görüşü ile CHP nin sosyal bir parti olduğuSilâhh çatışma C. Türkiye, dünyada ve Orta buymuş diyor insan kendi kendine.. nu belirttikten sonra baza çevrele(Baştarafı 1 İnci Sahifede) doğu'da nzun zaman önerali bir rol Fena değilmiş bu kurultayı meyda rüı işçi lehine çıkanlan kanunlaoynamıştır. Efcer Türkiye Ortado na getiren delegeler, diye düşünütur. 10 köyluden baska 3 jandarma fudaki pozitif tarafsızlıîın merke yor, umutlamyor olan biteni gö nn Çalışma Bakanı Ecevit'e maledilme çabaları olduğunu, oysa bir eri yaralanmış, bir assubayın başı zi olmaya çalısırsa, Balkan ve A renler.. Kimbilir daha ne meseleler Ecevit'in tek başına bunun içintaşla yarılmıştır. Hâlen askerî birrap ülkeleri ve bunun yanında Ak ortaya çıkacak diye bekliyor insan.. den çıkmasırun imkânsız oldugulıkler tarafından sarıh bulunan Daha, daha.. Bakın biri de «Kağnı nu söyledikten sonra «Böylelikle köye kimse sokulmamakta ve köy deniz'deki snlhçn çelismenin odak da ölen hastalardan. bahsediyor.. CHP nin büyük başarılan gölgenoktası durumnna ^elecektir. • Köyden kasaba doktoruna götürü lenmek istenmektedir» demiştir. luler meralanm Orman îşletmesi j ne vermiyeceklerıni söylemekte p Akdenı?'de atom silâhlannın len kağnıdaki hastadan... Ya daCHP nin «İktidan al dendiği zaJJ«yasaklanma'i konusu sızce ö «Hastaya kaçnı ile götürülmeye çadirler. | man hayır diyecek kadar benliğinemlı midır? lısılan doktordan..» ni inkâr edecek siyasî bir teşekkül» Demirci Orman tşletme Mudürü Ha gayret Kurultay» di>e gay olmadığına işaret eden Satır, alkışC. Akdeniz'in nükleer silâblarAtlatoğlu «Bizım yaptığımız ış koy luler tarafından yanlış anlaşılmış, dan tecridi çok önemli bir konu ret veriyor insan içinden «Biraz da lar arasında kürsüden aynlnuştır. dolayısıyle muhtar da durumu koy dur. Mısır ve tsrael arasındaki an ha biraz daha.» «İleri Türkiye Ülküsü» bildirisi Felâkete uğrıyan deprem bölgelulere yanlış aksettırmiştir» demış laşmazlıktan karşımıza çıkan nükBilâhare ana dâvalar komisyolerine hatır sormak için bile uzana nundan geçen «İleri Türkiye Ülküleer silâhlara basvurma tehdidi, tir. mıyan eller yeriliyor.. Köylü üret sü» bildirisinin okunmasına başlanba konunan Snemini bir kere daha tişini satamıyor, diyor birisi.. Metortaya koymuştnr. Genel silâhsız reler uzunluğunda imzalı, mühür mıştır. MAS otobüsleri lanma bir hamlede basanlacak iş lü ya da parmak basılı dilekçeler Bildiri kabul edildi Baştarafı 1 inci sahifede degildir, fakat gittikçe artan sayı başkanlık kürsüsü boyunca uzatılıAna Dâvalar Komisyonunun raDoğan idaresindeki MAS Şirketi daki ülkeler ba Rereji içlerinde yor.. Dertlere devâ dileyen dilek poru uzennde bir çok üye söz alne aıt yolcu otobüsü Beyruttan duymaktadır ve bn snretle basan çeler.. dıktan sonra Prof. Turhan FeyziAllemizin kıymetli büyüğü •CHP dinamiznıinden çok $ey kay oglu kürsüye gelmiş ve TürkiyeAnkaraya geldiği sırada Malî Polis çün geçtikçe yaklasnıaktadır. betti> diyen de çıkıyor. ve gümrük müfettişlerince seferFethi İsfendiyaroğlu'nun nin Millî Mücadeleden bu yana geBa yolda liderlik mevkiini ele Ve flaşlar yanıyor yer yer.. Boy den men edilmiş bir arama yapılvefatınd» cenazesinde bulurtmak, çeçirmek için çalısacakfilkeleray boy resimler çekiliyor, güleç çeh çirdigi devirleri ve CHP nin çahşmıştır. çelenk göndermek, blzzat evimimalarının bir panoramasını çiznı zamanda silâhsızlanmanın hız reli.. bir yanda.. Beyruttan alınan bir ihbar üzeze geleretc kederimizi payla^mak, Genel Başkanın, Genel Sekrete miştir. Bu arada Ana Dâvalar Kotelgraf, telefon ve mektupla tarine her tarafı Inceden Inceye a lanması yolnnda da hizmet etmis olacaklardır. Genel silâhsızlanma rin ve büyüklerin etrafına kümele misyonundan gelen ctleri Türkiye ziyette bulunmak nezaketinde ranan otobüsun karosörünün altın bulunan akraba ve dostlarımıza, da özel surette yaptırümış tnadeni için de Ortadoğn ve Akdeniz höl nen erkekli kadınh delegeler Ku Ülküsü Bildirisi» nin kabul edileesinin nükleer silShlardan tecridi rultay çahşırken, daha doğrusu ça mesini de istiyen Feyzioğlu gecemerhumun arkadaş ve talebelerikutular içinde Komunist Çin menne derin şükran duygularımızı lışması gerekirken resimler çektiri kondulara temas ederek «büyük şeli 6500 adet tükenmez dolma ka önemli bir ver isgal etmektedir. ayrı ayrı ifadeye lmkân bulamayorlar.. Öte yanda kulis'te seçim şehirlerimizın hemen yanında her lem, 15 parça giyim eşyası ile çedılımızdan buna sayın gazetenlgün Keşanlı Ali destanları oynanı«dümenleri..» şitli kaçak eşya bulunmuştur. zin tavassutunu rica ederiz. Ve Başkanın öfkeli ihtarı: «Eğer yor. Bugün Ankaranın nüfusunun Otobüsun şoförleri Tuygun Erteİsfendiyaroğlu, Özsoy, Kıbrıs olaylan Turk Yunan ı Kurultay reshn çektirmek için top yarısı gecekondularda yaşıyor» dekin ile Metin Doğan ve mihmanRamazanoğlu Aileleri •dostluğunu tehlikeh şekilde landıysa, eğer konuşulanlar dinlen mis. Türkiyenin üç fikir sütunu dar Mehmet Şerafakl kaçakçıhk sarsmıştır. Türk halkoyu Kıb miyecekse bundan böyle kimseyi üzerindp kurulması gerektığini ifa ^«•••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••ı sanığı olarak sevkedildikleri adliCumhuriyet 12710 yede sorgularını müteakiben tevkif ns'takı Türk azınlığının bundan konuşturmııvorum. Buyunın resim j de il" hu fikir sutınlarının «Hukuk olunmuşlar, MAS otobüsü de giim böyle kanun dışı sağcı Yunan çe çcktiriıı.» Devleti, Iktisadî Kalkınma, Sosyal Sonra seyıelmiş sıralarda tısss.. ' Adnlet» olduğunu anlatmıstır. ruk ambarına alınarak mühürlen teleri tarafından baskı ve ölümle Kurultayın bu «Gayricıddi hava ı mişttr. karşı kar^ıya bırakılmamasını ve «Bızim yolumuz ^ıürrivet ve kalBabamın ameliyatmı büvuk bir bunun garanti altına alınmasını sı, doksan derecelik bir viraj alır basan ile yapsn, her zaman yakesinlikle ıstemektedır Sızce bu gıbi, oğleden sonra birden değisti. kmmavı bağda«tırma yoludur. Zor Sebep. salonda esen vurdum duy bir yoldur ama bİ7İ kıırtarscak kın alâkasmı esirsemiyen değerll nu sağhyacak en doğru ve emin maz havanın yerıne çe^ıtli komisSayın hocam tek yoltluT. Bunun dısında vol tayol hansı^idir' yonlardan raporların çelmesi i'e nımıvoru7. Ha?retini duvduîumuz Prof. Op. Dr C. Kıbns'taki Türk a/.ınlıçı ciddî ve ılık bir havanın hâkim ol Türkivevi THP s»rçeklestirecekŞİXASJ HAKKI EREL'e Merhume Atıye Somer nın haklannın korunmasında de masıydı. Gerçı bir «Ana Dâvalar tir» dedıkten sonra yeterlik önerher zaman ilgi ile takin eden san'ın esı, İstanbul Defterdarvamlılıfı ancak Birleşmis Milletler Komıs> onıınun» dörtbası mamur Sesı vertlcrek kabul olunmus, Ana Alman Hastanesl Dirpktörıı Sayıa lığı Varidat Müdürluğünden Teşkilâtı sağlıyabilir. Bn da. Kıb raporu yine ıl«ı«izlikle dınlendı Dâva'ar Komi^yopu adıra Orhan Prof. Dr. H. QUİNCKE'ye emekli rıs'ın tarafsızlıgının garanti altına ama, bu ve buna benzer dıjer ra Eireit konusurkpn delegeler ayağa dalma llgl ve büyük bir nlaka onlar üzeABDURRAHMAN NAFİZ alınması ve büyük dcvietlerin sab porlara hâkim olan havaoarfedilmlş ka'karak «Daî basını dnman alİle amellyat ve amellyat sonu sî amaçları uğruna 4dava el atma rinde ciddî bir gayretin yardımlannı unutamıyac«ğun mıs» marsını da söylemek sureSOMERSAN larının önlenmesinc ba^hdır. Ta olduğunu gösteriyordu. Op. Dr. •ıv!e alkı^lar içinde Ana Dâvalar rahmetı rahmana kavuşmusrafsız bir Kıbrıs'ta yüzde 18 oranın Komısvonunun «1leri Türkiye ÜlBEDRİ BAYRAKTAR'a tur. Merhum, merhume İclâl Anlasılan Kurultav varın daha daki Türk azınlığının haklannın kü=ü Bildirisi» i i kabul etmi=!erNarkO7İtör Dr Pelın ile merhume Nesrin Birleşmis Milletler tarafından ça ciddî ve »ümıtlı» bir safhaya erişe dir. cek. Sayıt'ın babası idı. Cenazesi NEJDET TERÜN'e ranti edilmesi. veto hakkı istemini 18 ekım 1964 pazar günü ogle ve bütün Alman Hastanesi hemortadan kalıiırmalı ve Kıbrıs halKıırultay Komisyonu. MilM namazını mütaakıp Şisli caşlrelert ve personellue Güngor kının tüm olarak kanun yapıcılıfı Genç yaşındr. ansızm ebedlyete allesl adına minnet ve ?ükranlaEğitim Bakanlığının borçlu miinden alınarak Zincirlikulntikal eden sevglll eşlm, küçuk kabul olunmalıdır. Kıbrıs Anayarimı Uetlrlm. yudaki ebedi istirahatgâhına sınıf geçmeyi önleyen kızım, kardeşlmlz. kızımız e sası da bn esaslara sadık kalınarak Dr. Fahri GÜN'GÖn tevdı olunacaktır. Alllhtan akrshamız "««•»••••••••«•••••••••«••••••«••••••••«a* kararuıı yersiz buldu vapilmalıdır. Halk iradesi yanında rahmet nıyaz ederiz. Cumhurnet 12693 azııılık haklan d3 nazarı dikkate RENEE HATEM'in «•V Ankara 17 (Cumhuriyet Bürosu) alınmalıdır. Birleşmis Milletlerin (Doğuşn Pensoy) CHP Kurultayı Gençlik Kurulde Kıbrıs'ın tarafsızlıîını earanti ceııaze merasiminln 20 Ekim 1964 Cumhunvet 12732 tayı Millî Eğitim Bakanhğının, salı günü Parlste lcra edilerek «Borçlu sınıf geçme hakkmda almütaakıben ebedî İstirahatgâhına Bana ıstııap veren haslahğımı dığı kararın yerınde olmadığını» tevdl edlleceğinl elemle bildıyaptıgı başarılı amellyatla tedaririz. hazırladığı raporda belirtmiş ve vi ederek sıhhatlmi kazandıran İyzet Hatem Millî Eğitim Bakanının davranışı»ayın Büyülc annesi Ventura MoBirliğimizin Trabzon depolaıında mevcut 1962 mahsulü nı «aceleci ve yetersiz» bulmuştur. rftln, Taşar, İzzet, Remzi Ord. Prof. KÂZIM takriben 24030 kilo buruşuk, 2685 kilo vurgun, 6080 kilo kırık Raporda ayrıca, Köy Enstitüsü Pensoy ve alleleri İSMAİL GÜRKAN'a iç fmdıklar ile Üsküdar deposunda mevcut 3003 kilo bozuk iç kelimelerinın ışığı aitında köy eğiJak Hatem ve eşi Doç. Dr. Kemâl Aydınlıoğlu'na, Silvyo Hatem ve eşi timi konusunda yeni bir sistemin fındıklar 27 ekim 1964 salı eünü saat 16 da i. Vakıf Han bi8a? asistan Hürol'a, Dr. HayretMornln, Cohen. Hatem, Sadok, denemesi istenmekte, öğretmenlirinci kat 12 numaradald İstanbul Şubemizde ve Giresunda Getüı Cebeci'ye ve Cerrahpaşa HasKeribar Faust, Olausson, Sadaka, ğin cazip hale getirilmesi öngörültanesi I. Cerrabi Klinlği hemşire, nel Müdiirlüğümüzde kapalı zarfla teklif alma suretile şartGormezano, Rozanea, Benzonahastabakıcı ve diğer personellne mektedir. namesindeki şartlarla satılacaktır. na, Behmuaras, Feinstetn, Levy teşekkürlerimi sunmayı vazife • Bu arada raporda 5 bine çıkarılalleleri Bırliâimiz satıii vapıp yapmamakta serbesttirbillrim. : Üâncülk: 3060 12730 ması gereken Devlet burslanndan HİLMt GÜLERGÖZ • İlâncılık: 3048/12731 yüzde 71 inin köy çocuklanna ve %••••«•••••••••••••••••••«••••>••••••••••£ rilmesi öne sürülmektedir. • Î ":: ıı IÎ 11 ın 11111 Î 111 H ıT111 Î: «• ı *:" *n ıns : •; HÎI !i ii îi ıııımıiHi ıı mı :::;*»: n«ı mnuıt!» :t n n ıı ı IM nnı ımı if ıı mınniTnnımıııınnı ınıııı ı»u ı ıı ıı ti[iıııı»*nı mnifiiBiaHnnnı •ınıııtııiiiııiiittııııitiııtıınıııtııi *«^ * : Cumhuriyet 12721 Russell'ın demeci 7 Eğitim politikası tTALYA, FRANSA ve iNGÎLTERE'den sonra ş.mdi : TABANCIİJSLER 3 âkta olan OSTÜK/ Ekktrık 4 Düğmesi Fosforlu • Alt kısımları porselen • Uzun ömürlü MÜTEAHHİTLER, İNŞAAT SAHİPLERİ: Tesisatçılannızdan israrla I lULVGnO ısteyınız. Rf •ıhk 3883/12681 TFSFKKUR İSTANBUL KADIKÖY KIBRIS MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK 0ZE1 YUKSEK 0KU1U Müdür : Prof. Yük. Müh. FIKRET NARTER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ve MİMARLIK BÖLÜMLERİ TEKNİK ÜVİVERSİTENİN EN SEÇKİN PROFESÖRLERİNDEN KURULU KUVVETLİ KADROSU İLE KENDİ BİNASlNDA ÖĞRETİME Başlıyor. Birinci yıl ö^retim kadrosu: Prof. Yük. Müh. ML'STAFA AYTAÇ ÎTÜ tnsaat Fak Topoğrafya Kursusu Prof. Yük. Müh. Mimar DOÛAN ERtilNBAŞ tTÜ Mimarlık Fak. Bına Bılgisi Kürsüsü Prof. Dr. T. OKYAY KABAKÇIOGLU tTÜ Inşaat Fak. Yüksek Matematik Kürsüsü Prof. Yük. Müh. FtKKKT NARTEK tTÜ Makıne Fak Isı Teknığı Kürsüsü Prof. Dr. ASIM ÖZKAN İTU lnaat Fak Yük Mafematık Kürsüsü Prof. Yük. Müh. BKKIR POSTACIOGLl) tTÜ tnsaat Fak Yapı Malzemesı Kürsüsü Pro«. Yük. Müh. ORHAN SAI \ tTÜ Mimarlık Fak. !1 Yapı Bilgısı Kürsüsü Prof. NÜZHET SERDAROGLH tTÜ Kımya Fak Genel Kımya Kürsüsü Prof. Dr. A» SÜMER ÎTÜ Maden Fak. Fızik Kürsüsü Prof. Yük. Müh. MÜN'İR ÜLGfR ÎTÜ Elekt Fak Elektriğin Endüstride Tatbikatı Kürsüsü Prof. Dr. Yük. Miih. RÎFAT YARAR tTÜ tnsaat Fak. Eetonarme ve Yük. Mukavemet Kürsüsü Doç. Dr. FARt'K AYKAN tTÜ tn?aat Fak Tasan Geometri ve Teknik Resim Kürsüsü öğ. üyesi SAFA ERKt'N Güzel Sjn. Akademısı Yük. Mımarhk Böl. tmar Hukuku öç. eörevlisi ERCÜMENT KA1 MIK tTÜ Mimarlık Fak Bma Bilgisi Kürsüsü öğr. *Lıse mezunu alınan YÜKSEK OKULUMUZDA KAY1TLARA DEVAM OLUNMAKTADIR ERKEK S A N A T VE YAPI ENSTtTÜLERl MEZÜNLARINA DA MÜHENDlS VE MÎMAR OLMAK tMKÂıMNI SAGLAMAK AMACI tLE YÜKSEK OKL'Ll'MTZDA AYN1 PROFESÖRLERLE BÎR YILLIK A K S A M O G R E T Î M İ AÇILMI.ŞTIR 6 TEŞEKKÜR VEFÂT TEŞEKKÜR FISKOBIRLIKTEM KAYITLAR DEVAM ETMEKTEDİR Kuruou: İ Y İ L İ K Özel Okullar İşietmesi Anonim Şirketi İlk Orta, Lise, yatüı gündüzlii ve buna ilâveten Mimarbk ve İnşaat Mühendisliklerini de içine alan bu teşebbüsleri ile Şirketimiz, memleketimizde ilk defa komple bir KÜLTÜR SİTESİ raeydana cetirmiş bulunraaktadır. RIHTÜV1 CADDESİ. MİSAK1 MİLI.Î SOKAK NO. 1 3 KADIKÖY İSTANTBUL TEL: 36 99 11 (Basın: 19790/12719) DİKKAT.. DİKKAT.. DİKKAT | | | ııınıı ııi m ııiiıi\ BÖYLE IIIIII Reji: ve Senaryo: Nejat SAYDAM Kamera: Melih SERTESEN ACAK FİLM YILIN FİLEVIİNİ VE HEEKESİN' FİLİMİNÎ İSTANBtTLDA 10 SİNEMADA BİRDEN TAKDİM EDİYOK. ELİT »•••••••••••••••••••••••••••••••«•I • Oüğme, VÜD ve Fantezi azıcık emek, hazırdır yemek ! DÜDÜKLÜ TENCERELERI ile yemeğiniz 5 10 dakikada hazırdır OSMANBEY ŞUBESI Hizmetımze açıldı. Halâskfirgazı Cad. 273 T e l 47 19 5n CEZİNE Orhan GÜNŞİRAi: Fatma GİRİK Sevda FERDAĞ Gönül BAYHAN Bedia MUVAHHİT Hıdusi KENTMEN Feridun ÇÖLGEÇEN Ali ŞEN Atıf KAPTAN ve Reha YURDAKUL. 19 Ekim Beyoğlu LÂLE Kurttıluş YENİ ATLAS Faal 9376/12703 Pazartesiden Eyüp MELEK itibaren Üsküdar IŞIK Kasımpasa ZAFER Kadıköy ÖZEN İstanbul Ticaret Odasından Işçi Sıgortaları Kurumu adına Sümerbank aracılığı ile Sanayicilere, işletme kredisinden tahsil edilen taksitlerin tutarmda işletme kredisi ikrazı tekarrür etmiştir. Bu krediden istifade etmek isteyenlerin, Sanayi Şubemizden basılı olarak tevzi edilen esaslar dahilinde SümeTbank şubelerine 15 kasım 1964 akşamma kadar lüzumlu belgeleri tevdi etmeleri tebbğ olunur. rBasın 19828/12728) 21 Aksaray BULVAR Ekim Çarşambadan itibaren S. Ahmet ALEMDAR Balat MİLLÎ Baku'köy YENİ Sinemalannda | E g liUinUllUİIIIIIUUIIIIUIlllllUlUilliUIUlUilUIIMiailliiılUllUUUIIIUUIUIIliillllllUil^ A Y R I C A 26 ekim pazartesi: Adapazarı ATLAS İzmit KARAÇETİN. 27 salı Besiktaş Pendik MEHTAP ve 5/11'1964 de Çanakkale EMEK Sinemalarında. GÜREL, 29 Ekim i DÜDÜKLÜ TENCERELERI PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR CE'ZINE Mamullen yüzü aşkın çeşidi ile yurdun her yerinde Uincıiık: 8033/1271» İlâncılık: 2973/12700
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog