Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE ALTI ODMHURtTET 18 Eldm lj DOKUM KALORİFER KAZANLARI Mazot Fuel Oil Linyit Kömür ve Kok Kömürü için muhtelîf tip ve boylar •• •• tAlLVOH LİRALIK HEDİYELER \ / DAĞITIYOR^ . ŞANSINIZ Içtiflniz Her ç«?rt FRUKO'nn kapak mantan «Itma mutfakı bıkmız. Htdıy ruml Ihtlv» •den kapakla hsdlytni» itthal tahıp olabılirsiniz. Şımdiye kadar görülmemiş zenginlıkte hediyeler t Beynelmilel normlara uygun olarak ve Almanyanın meşhur kazan fabrikalarından Rheinstahl EisenwerkHildenA.G. 'patenti ile imaLedilmiştir. PHILIPS RAOVO 100 AOET AEG 50 AOET f ÜRK DEMİR DOKLM FABRİKALARI A. Ş. Sipariş ve SatıştMerkezleri:> ' 10 VOGBALİ ÇORABI 000 A0ET h d m FRUKO ktzanantar FRUKO sjtan hsr« bangi blr dükkândan Istedıkleri çeşit 1 515» FRUKOYU resimll kapak kar;ılığında BEOAVA içeöllif <n renj bır İMdıya kazanmı fansına ka>u|abll)rltr AEQ B u z d o l a b ı / P H I L I P S Radyo,' B i s l k l e t kazanantar Hedıyelerlnl Istanbul Harbıya Cunhurlyet c a l 233/4 numaradan (tacaklardır. VOQ B A Ü marka kadm çoabı lls O O L M A K A L E M kazananlar hediyalerınl ' I s t a n b u l ' d a Çorap Mağazasi IstıKlâl c a l •""• Ns. 120 ( Emek Sıneması koşesl ) Bu aıağaıadan yslnız çorap tevzl edılecektır, H*rt)rj».Cdmhıtrlyet Caddetl No 233/1 H R Ç l f t S Î P ' İ C A R E T A. Ş . : istaJibuK Galata, Fermeneciler 90, Tei:: 4917 62 M E R K E Z T İ C A R E T A.Ş.: Ankara.JÜIus, Meydanı, Koç Han, Tel.:*11 04 50 MALÎTE BAKANLIĞI 50 AOET HESAP UZMANLARI KÜRULU; GİRIŞ SINAVLARI SINAV TARİHİ : Yazılı Sınavlar 7 Aralık 1964 Pazartesı gunu Ankara'da ve îstanbul'da yapılacaktır. FAKÜLTE VE AKADEMİLER • Sınava gırebılmek ıçm Hukuk, Sıyasal Bılgıler, tktısat Fakultelerını, Iküsadi \e Tıcan Ihmler Akademılerını ve bunlara esıthğı Mıllı Eğıtım Bakanlığmca kabul edılen yabancı fakulte, akademı ve okulları bıtınmş olmalıdır STATÜ GÖNDERİLİK : Sınavlara gırış sartlanm ve «ınav konulannı dokumlu olarak gosterır statu yukarıda sozu edılen ğ öğretım Kurumlarından ve Hesap Uzmanlan Kurulu, Anka 1 ra, tstanbul, Izmır Grup Burolanndan sağlanabılır Istıyen ^ lenn adreslenne gonderılır. BAŞVURMA : Sınavlara gırroek ıstı>enler dılekçelerım 15/11/ 1964 gunu aksamına kadar, Ankara'da Malıje Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlığına gondermehdırler. (Basm 17936/12691) ı BİSİKLET DOLMA KALEM 10.000 ADET îşieîme Mühendisi üranıyor Bujuk tecrubeh bır fubııkanın ışletme muhendıshğını yapabılecek, Kimya Yüksek Mühendisi aıanıyor. Ingılızce bılenler tercıh edılecektır. Tercvımei hallermı bıldırır mektupla Istanbul 176 P K . ılşletme» rumuzu ıle muıacaaıL'iı Ilârcüık 2991'12707 A n k a r a ' d a : X«mal $ertre»çi Yanl Hal Ko 10 Umlr'de âyker Koll. Şll Hurnyel Bulvarı 1374 Sok No 18/ABC E s k l ş e h l r ' d e Tuzcular KolL $tl KSprübaşı «a i S 8 •drMlerdM hetfry«l»rlırt,reslmll FRUKO kapatım ibrtt adarek ılabillrlar O l K K A T . 8a rtngln hedlj» programı 15 Mart 1965 tarlMm kıdaı dsvan edtcektlr KnanaalvM ktdrfslsrlte»a g&ç 30 Mart] 186i güaâ ak^gaoa kadar dâjıtılacaktır./ L İlâncılık: 30O2/127I 500.000 ADET BEOAVA FRUKO ANACADDEDE, 2500 metrekare bahçe ıçuıde bol guneşlı Çocuk bahçdı Uç yatak odah, buyuk salonlu Kalonferh Sıcak sulu Luks malzemeyle ınşası bıtmekte olan geruş 180160 metrekarelık 67 odalı Manzaralı daıreler Etüere gıden Nısbetıve caddesınde CEYLÂN blok apartmanma AVADOLEMLÂK Cumhumet 12696 KELEPJR DAIRELER Hayaî ânsiklopeâisi Turkıjede Ilk defa, kuşe kâğıda lasüı renkll bır eser çıkıyor. Haat Bılgısi Ansıklopedısı adını taııyan bu eser yıne Tvırkıyede ılk lefa 7 10 yaş arasındaki çocuk selyesine gore hanrlanmış, konuarı llkokul programındaa ahnmış çok üstun bır baskı tekniği ıle meydana gelmlştir Eser seklz haftada tamamlanmak ılzere fasıkul halınde yayınlanacak Uk sayısıyle, parasız cılt tapaklan verecektır Hayat Bllgısi Insıklopedısını yayımlayan ABKIN KÎTABEVt bu esenn Türkie ve hattâ dünya çapmda olması ;ın her fedakârlığı yapımştır. HAYAT BİLGÎSİ ANSİKLOPEDİSÎ'ni bütün okuyuculara, öğret men ve velilere tavsiye ederız (Reklâmcıhk 3869 12679) •••••*•*••••••••••*••••••>•••••>•••••*• HMEYDAN 5AHNESİ 22 EKMDEN ITIBAREN HER GUN 2115 t« ANTIDOT Nerede • Nezaman • Nevar uU) (Tel. 71 56 73; 1 GDNAH BE^DE AH' 2 . BANA DERLER ÇELIKTAŞ; (Kartaj MalteKtTLH^NLI (T Y,"lt pe) (53 43 70) D U V A R İ J A MARMARA: (Tel 22 » 60) RIN OTESI (T Gürsu) 1ŞIK (Osifldar) (36 24 93) 1TLAS (44 08 35) SENSIZ • v\ KARS1 (G B rr ı AFFETMÎYEN KADIN (H YAŞIYAMAJ.I RENK (Patln) (Tel: 21 15 ZS) Koçylgit) E.MEK: (44 84 39) JESIKA ŞfcHVETLl KADINLAR (J İHTA (Küçuüyall) (55 10 72) Ş4HANE DUL M Chevalıer Fonda) R. T KAYNANA ZIRILTISI (A GUKEL (Bsşıfetaş) (47 03 94) 51LIMBEY (KuçüfeçekmePekkan) 1 . IZTTRAP ÇOCDKLRI ce) (73 78 39) GURBET OPER* (38 08 21) DUVAB(T Özatay), 2 HANCIN1N KUSLARI (F Akm) L*prs OTESI (B Djruk) KIZI (E Kolçak) ŞIK (22 35 42) DÜVARL4RIN ÖZEN. (Kadı^öy . YeldeglrOTESI (B Conıkl tNCI: (Tel 48 45 95) DUmtm) (36 99 94) AFFETMÎVARLABIN OTESI (B D o . TUNCA: (Oasausmanpaşaı I YEN KADIN (H Koçylglt). rufc) ALEMD4R. (22 36 83) AFFET 1 HUZG4RLI 1EPE (E REKS (36 01 21) ÇILGIN KERVAN (48 04 23) ESTER MIYEN KADIN (P HaKan) Kolçak), 2 KOTÜ TOHDM SEVGISI (D Kerr) AYSU (Karasrumrüfc) (21 19 (A Oraloğlu) VE KIRAL (J Collins) 27) KESANLI ALI (H Koç YENT (B Koy) (71 68 26) SINEM* 63 (Küçükvnlı) VaKONiK (48 26 06) ŞEHVETT\NA DONÜŞ (A Sordl) yıgit) 1) FISTIK BIBİ MAŞALLI KADINHR (J Ponda) P I L4H (T Sorav), 2) AFFETR t BULVAR (21 35 8) AF^ETSÜREYTAî (Tel 38 08 82) MTYEN KADIN (P Hakan) LLKS: (44 03 80) KEŞANLI MIYEN KADIN (P Hakan) DE\ uEH G E L I Y O R ( 4 Lu. IST4NBÜL (K Mustafapaşa) YENI (Ş Başl) (22 58 92) aldi) R I ALI (T Gursu) , 1 AŞK VE TESADUF R T (21 23 67) FISTIK GIBI SL'N\R (36 03 64) DUVARLEVENT: (63 55 39) DITVASYENI METE (EVUD) (21 55 14) MAŞALLAH T Şoray LARIN OTESI (B Doruk) LARIN OTBSt (B Dcruk) 1 ÇILGIV SUVPI 2 ÜZUN'KAY*: (Katal) (53 41 LÂLE: (44 35 95) AFFETUI KLLUP (Ş Başil (22 71 83) MAHKtJLAR KALES1 (S AFFETMÎYEN KADIN ,F 43) FISTIK GIEI MAŞALYEN KADIN Granger) Hakan L1H) (T. Soray). RUYA (44 84 39) (Suarede) DTJVARLARDI OTSSI (B DoruK) S4RAY: (44 18 56) KIBAB HIRSIZ (Ş Polloca) R F SITE (47 77 62) SENSIZ YAŞIYAMAM ıB Bardot) Ş%N (48 67 92) GUN4H Ereniöy S5 20 *S Baltç • Denl» BENDE M!? (M Nur) 22 99 39 Halıoiuğlu . 44 29 48 HeybeTAN (Pangaltı) (48 07 43) Uaaa . 51 84 0Z tstanbul • 21 42 28. tlK Taroun «9 S 30 Kan BanRası O YAZ TATHJ (C Eıchard) fstinye Oenlz • 63 60 20 EadLKöy • l\ 58 64 B.ydarpaşa Nümune HastaKRISTONUN OGLD 36 08 T2 Kartal 53 43 05. Kınftüaoesl 38 27 00. 2eynep &AmU 36 30 50 UNAL. (Kasımpaşa (44 93 06) da . 55 39 29 Raml 21 27 11 ÜSR11[$Ci Slgurtaian • ISamatya) • 21 62 50 1 GENERALIN AŞKI (R dar 3« 09 45 Yesllköj 73 84 30 T.) Somedl Peter Sellers, 2 ÂSI GENÇLIK E Sommer (T Dram) Emnjyet Santraü 23 43 82 • 81, BeleY1VDZ (Rasımpaşa) (49 3B i.ve Zabltasl 22 42 78. I ŞOPOB NEBAHAT ve O Demlryollan • HayOarpaça 38 04 75 KJZ1 (F A&m), 2 BtjYTJK S l r i e o 23 30 73. Denizyollan TEMIN (L Sayar) 49 18 98 (TBtll çünlert • 44 03 07), VENI AR. (44 28 51) FAUST4 ttlalye UfldOrlOgQ: (FaUH) • 11 43 2S ŞehU Batlan • 44 42 33 T Hara YolPARDOYANA K4RŞ1 (G 71 64 60 Beyvgtu . h H I 4 , ları • Bllet 8atı«i . 44 «7 90 Oanışma Barry) . 51 83 03 BflyükAda 44 03 98, H a n Alanı . 73 82 40 • YENI ATLAS. (48 «5 02) 60 81. CuBUfcJU 08 00 01 60, 73 84 40 AFFETMTYEN EADIN (H Kuçy.tlt) POKER PARTISI OYUN 5 PERDE HER GUN 1815, PAZAR 15 00 ve 1815 t« HUGH LEONARD Sînemalar: BEY OĞLU VKNI UELKK. (Tel. 4 4 U H 8 ) AŞK ve TEfaADUF (R Orj ) rcn G Hamılton YENI TAKSIM. (Tel. 44 3191) Hz. IBRAHIAfTN GAZ4BI (J Collins) Y1LD1Z (Beşltctaş) (47 63 42) 1 DITVARLABIN OTESI (B Dorufc), 2 OP ANNENIN ELINI (A Işıfc) ZAFER (Kasımpaşaı (44 93 06) 1 ŞEHRAZAT O G ü n . şırav 2 ABIDtK KtTETDIK (O ^"rensıl ı Tiyairolar: ARENV f44 61 18) KARGALA* OKTJtV Komedl. 6al harlç. AZAK: (22 62 46) KOCAMTN NISANLISI BÜLVAR: (21 48 92) KABT HOR©Z (Komedl) Pazar tesl harlç DORMEN. (44 97 36) BDLVAB. Müzlkal Komedl Her gün 21 de GENAR AŞK ZİNCİBİ Komedl Cumartesl, Paz»r 15 te Çarş&mba 18 Her pece 21 15 te tSTNABUL: (Elbamra) (44 22 36) ZEHIR HAFtYE Komedl Her gün 2115 Çarşam, Cumartesl, Pazar 15 te KABACA (44 66 66) PRENSES HAZRETLERI Komedi Pazartesl harlç her gece KENT OTCVCUL&RI: (Dormen tlyatrosunda) (44 97 36) «Oç ETURtTŞLUK OPEBA> Pazartesl 18 ve 21 15. Carşamba harlç dlger gfln8AHNB; fDÎTl Oraz) (40 56 52) GOZLERIMI EAPARIM • VAZtFEMİ YAPAKİM (Komedl) Pazartesl nanç net pün OR\LOGLL. (49 49 35) ALTON4 MAHPUSLARI Paznrtps! haric her siln 2' 15 ŞEHTR ITYATEOLAR1 FATIH (22 01 71) S ÜLTAN GELtN VE ORMANDA Pazartesl harlç her gün 21 Pazar 15 30 da KADIKÖY: (36 08 62) DOLAP BBTYGIBt' Komedl. Perjembe harlç her gün 21 TEPEBAŞI. (44 21 57) İSPİNOZI^AE Her gün 21, ÜSKUDAB: TOPtTZLD her çün 21 de, Pazar 15 30 FEVI KOMEDI(44 04 09) BUZLAR ÇÖZT&LMEDEN (Komedl) Her gün 21 de TARTTJFPB: Her gCu matln» 18 30. GKtP. NEZLE DİŞ AĞRISI YANIKLAR GUNEŞ YANIĞI ARI^OCEK SOKMASI ADALE ROMATİZ«.'*£I YARALAR. KESİK PİŞİK . KAŞINTI • • • EKZEMA.ERGEHUK DO.\UK DERİ ÇiTLiKLft ' RINDA VE TRAŞTAN SONRA Eârulık: 2637/127C SIZ NE YAPARDINIZ KOMEDİ $ TABLO ^'^•V'^BV^kv'^aV^BV^^^^'^^^BV^^' GABRIEL AROUT ISTANBUL TaRa: 157/12698 Herrç 6764/1269 LÜZUMLUi TELEFON r« ADRESLER Hastaneler Polis imdat İtfaiye Tren Vapur Uçak W AN TE » Exee]3ent cpportunıty wıth an Amerıcan fırm for the Followıng Vacancıes : Accountant Carpenter Foreman Cîerk/Typıst Draftsroan Electrıeal Shop Foreman Interpreter/Translator Pow.er Plant Operator Procurement Agent Secretary Appheant must have an ex ellent knowledge of wrıtten ind oral Enghsh and acceptable 30b e^perıence. AI«o should have completed mıl tary servıce. Apply to : Personnel Department THE TUMP4NE COMPAVT I3VC. Ataturk Bulvarl 205, Kavakhdere Ankara Cuıobunyat DENIZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI Sejir ve Hıdrofrafi Dairesi Baskaalıjtıauttn bildirilmiştlr > Ingillzc* muhaberatı bılen lliilılilıı llııiiii'iilıiır Ücret tatmmkârdır. îstekhlena, lımit P ^ . 5Î muracaat (Basm 19606/12688) DENİZCİLERE VE HAVACILARA 126 SAYILI TEBLİĞ 19 tlâ 23 ekım 1964 taruılerinde 09 00 Ue 12 00 ve 13 30 1İ8 17 00 saatlerl arasında aşagıda smırlan btldınlen saha içtode sevretme demirleme avlanma ve bu sahaniD 1500 me^ reye kadar olan yüksekliğl can ve mal emnlyeta bakımındaD tehllkelıdlr KARADENtZ • EREĞLİ 1 ncl nokta. E 5826 No ü ÖLÜCE FENERİ 2 nci nokta Enlemi 41 derece 26 dafclka kuzey boylamı 33 derece 41 daldka dogu 3Uncünokta Enlerru 41 derece 32 dafclka tuzey boylamı 31 derece 19 daldka dogu 4 ünctl nokta: EinJeml 41 derece 22 dakika Kuzey boylarru 31 derece 13 dakıka dogu DENtZCÎLERE VE HAVACILARA OLÜNUR. ONEMLE TEBLfö Dr. Ziyaettin Maktav Knlak Bnrnn Boğaz Hastalıklan Ağa Çene Şlrurjis) Mtitehassısı Taksira Receppaşa C 5/1 48 30 98 Cumhurıjet 12727 ve kat kalöriferi Reklâmcılık 3573/12687 ULMA PROGRESS 18825/12689)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog