Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

lSEkfan 196? VU9IHUstn D I S HABERLER De 6oulle Lâtin Amerİko gezisinden Fransayo döndü Pmrta 17, (ajk • AJ».) Franıa Comhurbafkanı General de Gaull*, Lftttn Amenkadaki gezısinin con duragı Rio d« Janeıro'dan bugun Paris* donmüştür. D« Gaulle, dört hafta içınde on Latın Amerıka ülkeıinl zıyaret «tmıştir. D« Gaullt turnesi nrasında Lâttn milletlerlnden kurulu fiçüneü bir dunya kuvveti teşkilinl «avunmuftur. Ancak bu fıklr görunürd« pek rağbet kazanmamıştır. Dun Dün gece D« Gaulle'ün Rio körfe»ind» demirli bulunan Fransız «Colbert» kruvuöninde rerdığı zıjrafette, Brezılya Cumhurbaşkanı Branco, demışür kl: • Brezılya, Fransıı »iyasetlnln aynı zamanda Doğu ve Batıya açık olduğunu anlamaktadır. Ancak, Brezılya PanAmerıkanızme bağlıdır.» Birliğe doğru yeni bir adım Beyrut 17, (a.a. A.P. Radyo) Başkan Nâsır üe Irak Cumhurbaşkanı Abdus selâm Ârif arasında yapılan goruşmeler sonunda yayınla nan ortak bildiride îrak İle Mısır'ın İM ülke arasında Anayasaya uygun bir birlik kurulmasına hazırlık olmak uzere, ortak bır siyasî teşkilât kurduklan açıklanma ktadır. Ortak bfldiri, Arifin taraf»ıı ulkelerın Zırve Konferan•ms katıldıktan ve înâsır Ue göruştukten sonra Bağdada ddnnıuştur. Irak Mısır bildırısınde her iki Ulkenın de yasama organlannın onaylanması gereken meseleler dışında bu ortak sıyasi teskilât tarafından venlecek butün kararlann geçerli olacağı bıldırümek tedlr Beyruttakl slyasl gbzlemcüer, Bir leşik Arap Cumhunyetının dığer Arap ülkelerl ile bırleşmek husu Mısır ile Irak orlok bir siyasl teşkilfif kurdular sunda eskisinden daha tedbirll davrandığını belırtmektedirler Surıye Ue Mısır arasmdakl birllğın bozulması ve Bırleşık Arap Cumhunyetı, Irak ve Sunye arasındakl 7 ekımde «ahlâksızlık» lduçlü anlaşmanın da geçen yıl ba dıası ile tevkif edilen Beysı şansızlıkla sonuçlanması Uzerine, Sarsr Ba? Danışmanı Walter Nâsır daha dikkatli davranmaya Jenkins, geçım kampanyası • başlamıştır nın kızıştığı çn gunlerde Bugunkü Irak basını, ortak bir Cumhorıyetçi Psrtinın elıne slyasi teşkılât antlaşmasım haramutaım bır koa vermıştir. retle övmektedır. Hattâ, bu konn İU IlçIH bır «EI Cumhunye» gazetesi, bu fco açıklamads bnlnnan Cnm nuda şunlan yazmaktadır. hnriyetçi Parti UİUMİ Koml«Irak ve Mısır arasında birligln tesı, Beyaı Ssrayı nlnssl kurulması, her alanda bir gerçek gflvenliğe ıar»n doknnabilehalıne gelmiştır cek bır olayı Srtbas etmekle Kahire Sam görüşmeleri runlu bır anayasaBu hareket, zobırlıgının temeh•nçlsndırmıstır. Resımde, isSara 17, (a.a.) Şam radyosu ni teşkıl eden ve geçen 26 Mayısta tffa etmıs bnlnnan Jenklns Korulu>or. Belgrad 17, ( ı x ) 13 ve 14 e nun bıldırdıgıne gore, Surıve îhtı ıki ülke arasında ımzalanan anlaşkım 1964 tarıhlerı arasında Bel lal Konseyı, Kahıredekı baglantı madan bu yana gelışmektedır Agradda toplanan Turk vo Yugos sız ulkeler Zırve Konferansında rap Birlıği duşmanlannm bu anlav heyetlerı, tunzm alanında ış Sunye heyetının faahyetını tasvıp laşmaya gosterdıkleri ilgi, taraftarlannın duyduğu sevinç ve heyecan bırlığı ıle ilgılı meselelen muza etmıştır kere etmışlerdır. Bu muzakereler Rad>o, «Başkan Nâsır ıl« ıkl ul kadar büyüktur Irak ile Bırleşik «ırasında, bahıs konusu ışbırlığı ke arasındakı munasebetlerın du Arap Cumhunyeti arasındaki bır içın karşılıkh menfaat v« ımkân zeltılmesı, araplararası ve ozellık lık, butün Araplar için bir çekim lann mevcut bulunduğu muşahade le Fılıstın ıle ilgılı meselelerde fa kutbudur •dılmış ve ikı taraf temsılcılerı alıyetlenn duzenlestmlmesı konu«Bu anlaşma, aynı zamanda, Ira yapılması ongorulen işbırhğının sunda cereyan eden gorusmeler kın kuzey eyaletlerındeki ayrılıkçı sahasını ve esaslannı tesbıt edece'. hakkındakı raporu dınlıyen Konse lara (Kurtlere) bır cevap, Arap bır anlaşmanın aktedılmesı gerek \ın, temaslara aynı dostluk ve kar ulusculuguna ıhanet eden Baasçıtığı hususunda mutabakata vanmş deslık anlayısı ıle devam edılmesı lara ise bır darbe teşkıl etmekteSiom a t y (Iow») 17 (A.P. Radlardır » nı kararlastırdığım» bıldırmıştır dır » yo) Amerıka Cumhuriyetçl Baş Yugoslovya ile turizm alanında fşbirliği yapacağız Goldvvater'ın kafasına yumurta isabet etti kan adayı Barry Goldwater'ın kafasına, bu şehırden geçtiği «ırada yumurta atümıs ve yumurta, Goldwater'in sol kulagında patlamıştır. Lehte, aleyhte pek az ntimayis oldugu için, yumurta meselesl, hayret uyandırmıştır. Daha sonra, konusacagı salona gtren Goldwater, omuzundakı yumurta kabuklarını, artıkları, bır havlu İle temizlemekle meşguldü. Goldwater, ne yapbğını seyreden kalabalığa hıtaben, «Lyndon B Johnson'un veletlerinden birl bana yumurta attı» demiştır öte yandan müteveffa Başkan Kennedy'nin hfttırasına dıkilen bir ftbide, pazartesl günü açılacaktır. Âbıde, Dsllas'ta, tam Kennedy'nin katledildigl mevkide dıkılmıştir Torende Başkan Johnson da hazar bulunacaktır 2 metre 40 santlm yUksekliglnd»kl abıdenin üzerinde, bir bronz hey kel bulunmaktadır Parla 17, (Anadora AJaa»»nın Szel mnbabırl Müeahit Topalak bıldınyor) Pariı Avrnpa Konseyi lıtifari Meelisi Iktisadî Komısyonn ile Siyasî Komuvonu 1418 ekimde Parıste toplanarak tf»ndemdeki konalan müukere etmıçtır. tktısadi Komisyonun gündemin d«ki konulardan «Avrupanın ıktiaadl meselelen» hakkındakı rapor uzerınde IOI alan îstanbul mılletvekıli Coşkun Kırca «raporda Av> rupa Konseyi bolgesine dahıl bulunan memleketler arasında gelıyme halınde bulunan memleketlcrin de bulunduğunu belırtmı?, buna karşılık, rapordan alınan ılk ıntıbam Batı Avrupanın, ıkı ayn ıktısadi gruba ayrılmı? olmakla beraber, gelısmış, zngın v« mureffeh bır varlık olarak ortaya çıktığını, oysa, Batı Avrupayı sadece bu yon den gorerek bu bolge ıçınde henuz gelışme halınd»kı memleketlenn bulunduğu gerçeğinın unutulma ması gerektığını» soylemıştır. Coskun Kırca, raporda Batı Avpanın az gelışmı? memleketlere karşı gorevlennden bahsetmıs ve bu gorevlennm yenne getırılmesmın en uvgun yolunun Avrupa Bırlığı oldugunu soylemıj ve Batı Avrupanın bu bırlığı kendı bunyesı ıçınde gerçekl«ştırme»ı ferek tığını, bunun ıçın de, ilkonce batı Avrupa bolgesındeki az gelıamı? memleketlrın problemlen uzeri ne, hıç değılse Ortak Pazar ve ıerbest mubadele bolgen r»kabeti, gumruk tarıfelennın lndırılmeii ve dunya tıcaret ve gehçm» konf»ransı gıbı konular uzenn», eğilmesı gerektığını 1leri surmuştür. Bu konuda soz alan raportor, Avusturyah Cernetz, bu fikre tımamıyle katıldıgıhı belırterek lsti?arı Mechae lunacağı raporda, batı Avrupa bolgesine dahıl az geliımiı memleketler konusuna ayn bir fasıl eklıyeceğınl bıldırmıçtır Daha «onra bu konudakı karar teklıfi, gumruk tanf'îlerı konusuada az gehşmıj memleketlenn himaje pohtıkasım ve mukabelei bılmisil ırakânlarını aynı dereoede açk tutan ve Coşkun Kırca ıle komısyon başkanı îsveçlı Hekser tarafından teklıf edilen tâdıllerın kabulü ıle onaylanmıştır Avrnpa Konseyi Tnrkiyenln bir teblifini haltııl elli Belçikada ne kadar Türk işçisi var? Bruksel 17, (aj.) Belçıkadaki komur madenlerınde hâlen 7^32 ısçı çahşmaktadır Turk ışçılennın Belçıkaya yerleşme oranı avda 250 dır Bundan başka 963 çocuklu, J 1 K Turk i?çi ailesı de Belçikada yerle» mı<îtır Sukarno eğleniyor VEFAT Merhum Aziz Meker Beyin T« Sevket hanunm ojlu, Mariyet Meker'ln eji. Fazüet ve Betül Gorbon un, Orhan Meker In kar4eşt, Hebll v» Bedll Gofbon un kayınbiraderi, Nalm» Erdem v» Eraire Belerln, Selçuk Eymür'tın teyzezadesl Roma 17, (A.P.) Endonezya Reısıcumhuru Sukarno, dun gece tanınmış Italyan fılım yıldızı Gına Lollobrıgıda tarafından Romsnın Appıa Antıca mahallesındekı vıllâ sında verdığı akşara yemeğı partısınde şeref mısafırı olarak hazır bulunmuştur Yemekte, devlet sahsıyetleri, asıller ve Romanın yuksek «osyetesıne mensup 70 ten fazla davetlı vardı Lollobrıgıda'nın Yugoslav asılh kocası doktor Mılko Skofıç, guzel zevossıyle bırhkte, mısafırlerıne ev sahıplığı yapmıştır Sukarno, partıde, sabahın erken saat'erıne kadar Lollobrıgıda ıle dansederek ve Endonezva jarkıl»rı soyhyerek eğl»ntnıştır Sukarno, Italyadakı zıyaretı sırasında, şuh aktnsı sık sık zıvaret etmış ve kendısıyle goruşmuştur Bu haftanın başlarında, Endonez j alı R»ısıcumhurla Lollobrıgıda beraberce bır lokantada yemek yemısler ve bır fılmın dâvetlılere gosterılmesı programında hazır bulunmuşlardır. Roma otellerınden bırınde Endonezva Buyuk Elçüığı tarafından verılen bır vemek davetıne, Lollobrısıda da ıcabet etmıştır MEHMET ALt MEKER vefat •talştlr Cenazesl 18 Eklm 1964 Pazar günü bğle namazını müteaklp Si?li camünden kaldırılarak Ferlkoy'deki istırahatgâhına tevdl edilecektlr. AlLESt Cumhunyet 12725 Varlıgımızm t^mell olan Lstanbul tuccarlarından Konvalı vefatının 52 ncl gününe raatüvan 18101964 pazar günü (BugOn) Ş1«U Camll Şertflnde llclncil namazını mütaakıp azlz ruhuna okunacok Kur'anı Kcrlm ve Mevllde afcrab», dost ve dlndaflarımızm tesrtnerlnl rlca ederls SUVARIKLI AİLESI MEVLIT HİLMİ SUVARIKLI'nın •« •«••••••• •• • • • • • • • « • Cumhuriyet 12695 Daima daha üstün apartıııan dairelerinin ikranmelere konması, Akbank çekilişlerinin başlıca özelliği olmuştıır. Akbank'ın yeni ikramiye apartmanı şimdi de İstanbul Yeşilyurt'tadır. Kaloriferli, parkeli, deniz manzaralı, tam konforlu olan,ayrıca beşer odayı ^e geniş terasları ha\i bulunan bu apartnıan dairelerinden birine sahip olabilmek için besap açtırmakta acele edınız. İçilecek Ampullerde GELEE RO YALE Devamlı Fikri Mesaî Yananlara : Hafıza, zekâ ve duşunce gıbı ruhî melekeleTe vuzuh vererek yorulmadan devamlı çalışmayı sağlar Iş Adamlanna : Ruh ve Fızık yorgunluklannı gıdererek, hurur ıçınde ısabetlı karar alma ımkânlan verır Sporcnlara: Moral yuksekhğı ve enerji sağlıyarak ıormda tutar Zayıflama rejimlerinde: Şijmanlatıcı gıda açıklarını k«patabılecek, en kuvvetlı yardımcı gıdadır Fızık, entellektuel ve seksüel yorgunluklarda musbet t*sırlen banzdır Yaşlılıkta gençhk, genelıkte enerjının devammı sağlar. Gelee Rovale Reklâmcılık: 3507/12680 6 0 APARTM AN DAiRESi 5 ADET 100.000 LiRA 5 ADET 5 0 . 0 0 0 LİRA 10 ADET 2 5 . 0 0 0 LİRA 5 0 ADET 5.000 LİRA 1000 ADET 1.000 LİRA oynco 35 000 kişiye paro ikramiyeleri Bugüne kadar yapılan' ikramiye * çekilişlerinin *en bflyüğü olan Türkiye Iş Bankasının 7 milyon liralık "Dev Çekilişi"ne mutlaka katılmız. Vadeli hesaplarda her 100 liraya, vadesizlerde her 200 liraya ayn bir kur'a numarası verilir. Kazanma şansınızı artırmak için^tasarruflannızm^tamamını ı Türkiye A Iş Bankasına ^ yatırınız,. AKBANK Reklâmcılık 3891/12717 j SUADİYE PLAJININ YANINDA VEFAT Pek «evgiU T» kıvmetll Tarlığımn, annemlE, kardeflmlz, t«yzemlz re akrabanus olan TÜRKİYE BANKASI Faal 9387/12704 Suadiye Sahil Sitesini Görünüz Daireler 2, 3 ve 4 er Odalıdır HER DAİRENİN HUSUSÎ PLÂJDA HUSUSÎ KABİNESİ VARDIR. FİATLAR : 60.000 ilâ 250.000 T.L. dır. TEDİYE ŞARTI YARISI 6 AYDA Diğer Yarısı 5 Sene Taksitledir İnşaatı deruhte eden firma: İZZET ŞEFİZADE ve Ort. YAPI VE EMLÂK KOLL. STİ. atfci<m6tiıi» mııum vefatını çok derln bir teeasurl* bütün akraba ve dostlarunıza bıldlrlrlz Cenare meraslml vannki pazartesl 19 EkSm 1964 T« saat 13 te Beyoglundakl, Ay Kostantınos T» Elenl Rum Ortodois klllseslnd» lcra kılınacalctıKederll kızı Despln* At*D»sladu (Doktor) Kederll kardeşlerl Miroıora Kastlrlcidu (Rumanyada) Pinelopl Keşlşoglu ye eşl Teofllos, Anastasya Mlrıallldu ve eşl Anestl (Pariste) Te buradakllerle, Rumanyadakl, Pransa ve Amerlkada bulunan akrabaları Tftzlyetler klllsede Defln meraslml Şlşlldekl Rıım mezarlığına Cenaze Servisl PİSTOF Tel 44 47 06 VtTHANİA L. Atanasiadu'nun paranızın...' i»tikbalinixin 'emniyeti MEVLİT adamı AIIB bUyüğtlmttE. Mtnınmış iş RIAlc Klübü Yılbaşı Hediyesi! Evınızı guzel muzığe kavuşturan Plâk* Klubunun cazıp Yılbaşı hedıyesf programına şımdıden katılmız Mektup | veya t telefonla t katalog ısteyınız HASAN RASİM DAY'ın olumünün 40 ıncı gunüne tesaduf eden 19 Eklm 1964 pazartesl gunü ögle namazını mütaakıp Bevaaat Camllnde kıraat olunacak Eur'an ve Mevlldl Serlfe butün akraba, dost ve din karde?lerlmİBin teşriflerlnl rlo« »derlz DAT AİLE8İ %••• AMERİKAN NEŞRİYATi BÖROSU Istanbul Lıon Mağozası Yam Galatas«ay Tel Anltoro Mıthat Paşo Caddesı 61 Tel 177318 Oepts 44 2656
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog