Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Bahçelievler Özel Yüksek İklisal ve Tiearel Okulo Üçttncö Sğretim yılmı başanyla ldrak «tmiçtir. Mahdut kontenjamna göre öğrend kaydı başlamıştır. Müracaat: Ankara Bahçelievler Son Durak Telefon: 13 25 05 12 92 34 NOT: Okulumuz kuruluşu itibariyle yurdumuzda açılan ikinci Türk Özel Yüksek Okuludur. 41. yıl sayı 14445 umhuriyet KÜEUCUSU: TUNUS NADİ Telgraf re m e k t u p adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 9 Pozar 18 Ekim 1964 EKREM MUHİTTTP» ALATURKA . ALAFRANGA YEMEK ÖĞRETİMİ C&tli ......... 3000 ALATURKA ^ TATLJ ve KOMPOSTO ..1 ^.. 750 ALAFRANGA 1 TATU ve PASTA ÖĞRETffctİ 1000 SOĞUK YEMEKLEK < MEZELER SALATALAR .A İ ^ . . . 750 SOFRA TANZİMİ ve ÂDABJ 500 Hiç yemek pişirmesini bilıiiyenlerin dahi kimsenin yardmu olmadan lfziz yemekler hazırlıyabilecekleri yegâne k^aplardır. İNK1LÂF ve AKA KİTABEVLEKİ İlâııcıü: 2696/12722 Millî Egitim Bakanı Öktem'in istifası istendi C.H.P. Kurulf apı botçîu sunt geçmeyi katatlaştttdı BERTRAND RUSSELL'ÎN ÖZEL DEMECİ BtRtNCt DÜNYA HARBI SIRASINDA, HARB ALEYHTARI PROPAGANDA TAPTIGI İÇİN İKİ KERE TEVKİF EDİLtP BÜTÜN AKADEMtK ÜNVANLARINI KAYBEDEN BERTRAND RUSSEL, BUGÜN 92 IAŞINDA OLMASINA RAGMEN HÂLÂ HARB ALETHTARI YÜRÜYÜŞLERİN BAŞINDA GİTMEKTE VE KURDUGlT NÜKLEER SİLÂHSIZLANMA KAMPANYASI (CNJ>.) TEŞKİLÂTÎYLE BÜTÜN DÜNYA YI SULHÜN GERÇEKLEŞMESt YOLUNDA BİRLEŞTÎRMEYE ÇALIŞMAKTADIR. EĞİTİH POLİTİHflSI TENKİT EDİLDİ C.H.P. Kurultayı «îleri Türkiye Ülküsü» bildirisini kabul etti MİKOYANTfBR&NEV H KOSİGİN Küba Reisicmnhnrn Osvaldo Dortico» Torrado (sağda birinci) ile Rus Iiderleri arasmda Kruçefin buhmmaması istifayla ilgili ilk işaret •ayılmıjtır. Sol tarafı işgal eden Rus Iiderleri ise bugünkü idareciler eknuşlardır. w • CH.P. lerdir. Ankara 17 Cumhuriyet Bürosu) XVII. Kurultayının ikinci gününde de delegeler Parti Meclisi raporunu tenkid etmiş1 BERTRAND RUSSELL Türkiye için konnştn "TARAFSIZIJK Ü TÜRKİYEYİ TEK BAŞNA BIRAKMAZ5J Ingılız duşunurıı, Arap, Afrika ve Asya millelleriyle ilgimizi geliştirmemizi istiyor ÇAGIMIZIN ÜNLÜ İNGtLİZ DÜŞÜNÜRÜ BERTRAND RUSSEL, TÜRKİYENİN DIŞ POLİTtKASI VE KIBRIS MESELESl KONUSUNDA FRANSIZ GAZETECtSl JEAN ROBERT'B CUMHURİYET İÇİN ÖZEL BtR DEMEÇ VERMİŞTİR. BERTRAND RUSSEL'tV BU ÖNEMLİ DEMECİNİ SORU VE CEVAPLARİYLE BİLDİRtYORUZ: KRUÇEF'İ KÖTÜLEME BAŞIıADI Amerika Kızıl Çin affı " Pekin rejiminin zaferi „ olarak kabul ediyor. Peykler ıstifadan iizgön w V Pekinin kücük bombası büyük gürültü yarattı Oturum açıldığı zaman geçen tutanak okunmuş, soz alan Cahıt Zamangil, tutanağın bugıinün diliyle yazılmadığını yererek Başkanlığı uyarmıstır. Zamangıl'in bu uyarması Kurultay Başkanlarının eskı ve ağır kehmelerınden sıkıntı duyan delegeler uzerınde olumlu bır etkı yapmıştır. Rapor üzennde kürsüye gelen delegeler soz birlıği ettnişçesine, Parü Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulunun, teşkilâta gösterdıkleri llgisizliği yermişlerdir. «CHJP. nin eski dinamizminden çok çey kaybettiğini» belirten delegeler Genel Merkez ıle teşkilâtın arasının iyi olmadığını, Ge nel Merkezin daha olumlu ve hareketli bir çalışma yapmasını istemişlerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 dej K Moskova 17, (a.a. A.P. Radyo) ı ruçefin istifasının açıklanmasından 36 saat sonra,| «Pravda» gazetesi, «Rüzgâra göre yön değiştirmek» le ı Buçladığı eski Sovyet Şefine hücuma geçmiştir. Kızıl Çin | de, Kruçefin istifasnu «Pekin rejiminin zaferi» olarak. kabul etmektedir. | Sovyet Komunist Partisinin or li'iııiıiiil verdi a.a. A.P. Radyo Asyaiılara KURULTAY NOTLARI Başkan Johnson, Asya devletlerine Komunist Çin tarafından girisilecek bir hücumnn Ameriganı olan «Pravda» nın bugun ka tarafından püskürtüleceği koyaymladığı 1,700 kelimelık maka • nusnnda teminat vermistir. le, düşen bır liderin arkasından komunist rejımlerde açılması mu • I Inanılır kaynaklar, Kızıl Çinin tad olan kötüleme kampanyasmın | protestolar ve teessüflerle karşıbir başlangıcı olarak yorumlan lanan ve geniş yankılar yapan maktadır. I ilk atom bombasını, dün Batıda «Pravda» nın makalesinde Kru | bnlunan Çin Türkistanındaki çöl çefın adı doğrudan dofruya geçme lerden birinde patlattığını açıkmektedır. Fakat, dikkatı çeken di I lamışlardır. ğer bir husus, Pekınden de bahse | Kızıl Çini Nükleer Kulübün âdılmemesidir. Aylardır ilk defa, • zası baline getiren büyük gürül«Pravda» temel ideolojik mesele • | tülü küçük bomba ile alâkalı çaleri Pekin yöneticilerine doşrndan doğruya çatmadan ele almaktadır. I lısmalar ise, Urumkideki NükKollektif liderlik ilkeleri | leer Arastırma Merkezinde yapılmıstır. «Pravda» nın ağzından yeni Sov (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) yet yonetıcileri, Moskova siyasel tinin, Stahn sonrası kongrelerde tesbıt edilen «ana hattı» tâkip et meye devam edeceğini açıklamaktadırlar. Makalede, Komunist Partisinin «çozulmez bütünlüğunun» ve «Lenının ılkelerın» sarsılmaz sadaka tının» bu hafta yapılan Merkez Komitesı toplantısmda yeni bir guçle kendini gosterdığı söylenmek te ve Kruçefin adı kullanılmaksızın. eskı binnci sekreter rüzgâra göre yön değistirme sıyasetı gutmek, kollektif liderlik ılkelerıni hıçe saymak ve şahsını putlaştırmakla suçlanmaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) I 'Yoksa kimseyi konuşturmam!,, Ankara 17, Onyedinci Kurultayın ikinci gününde Başkanlık kursüsünü işgal eden genç partili, bir an geldi ki, dayanamadı ve bütün öfkesi ile delegelere, evet kurultay delegelerine ihtar etti: «Eğer Kurultay resim çektirmek için topIandıysa, eğer konuşmalar dinlenmiyecekse bundan böyle kimseyi konuşturmuyorum. Buyıırun resim çektirin.. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Kemal AYDAR TEHLİKESİZ DURUMA GETİRİLDİ Evvelki akşam Beykozun Selviburnu önünde batık Yugoslav tankerine çarparak yaralanan Norveç bandırah Norbon tankeri, 5 derece sancak tarafana yatırılarak benzinlerinin denize dökülmesine mâni olunmuştur. İçinde 6 800 ton uçak yakıb bulunan Norveç tankeri önümüzdeki günlerde benzinini Beykozdaki depolara boşalttıktan sonra aldığı yarayı tamir ettirmek için Istinye tersanesine alınacaktır. ASKERÎ İTTİFAKLAR I Köylüyle jandarma arasında kanlı kavga oldu, 1 kişi öldfi Demirci'deki silâhlı çatısmada 10 köylii ile 3 jandarma da yaralandı Demirci 17 3 hektarlık koy merasının Orman îsletmesi tarafından «ornek arazi» yapılması için tel orgu ile çevrilmesi yüzünden Demirci'nin Yeniköy'ünde jandarmalar ile köylüler arasında çıkan arbedede 1 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştır. llkonce Yenıkdy halkı ile Orman İşletmesi memurları arasında başlayan münakasa kavga halini almıs ve jandarmadan yardım istenmıştır. Jandarmanın gelmesıne rağmen olay yatışmamış, bu sefer jandarma ile 1800 nüfuslu köyün kadın erkek, çoluk çocuk arasmda büyük bir arbede çıkmıştır. Silâhların da patladığı çatısmada Huseyın Yılmaz adlı bır köylu ölmüş(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Bağımsız ve tarafsız millt bir • Türk sıyaseti hakkında düşuncelerıniz nelerdir? C. NATO ve CENTO gibi a»keri paktlardaki fiyeligi, Türkiye' nin millî baçımsız tntnmnna engel olmaktadır. Bu paktlar aynı zamanda sulh yolnnda ve nükleer «ilâhlann yasaklanması çalısmalannı da engeilemektedir. CENTO v« NATO, Varşova Paktının da yaptığı jibi soğuk harbi kızıştıran kummlardır. Eğer Türkiye fiye bnlundngu askeri paktlan terk eder, ve Doğn ve Batı bloklarının silâhsızlanman yolunda çalısırsa; bu arada da Ortadoğu ile Akdeniz bölgesinin tarafsızlastınlması politikasını benimserse bence daha yapıcı bir rol oynıyabilir. Türkıye milll ve tarafsız blr dış sıyaset takip ettiğı takdirde sizce yalnız kalması ihtimali var mıdır? Böyle bir durum Türkiye'nın millî varlığını tehlıkeye sokar mı? C. Türkiye'nin tarafsız bir politika takip etmesi onn tek başına bırakmaz. aksine şimdiki yalnızlıgını sona erdirir. Türkiye bugün takip ettiği politikayla dünyadaki gelişimin ana akımından artan bir (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) TARAFSIZLIK IKİ LIDER DÖNDÜ Rusyada Kruçefin istifa etmesı Avrupa devletlerinde önemli etkıler yaratmıstır. Guney Amerıkada bulunan De Gaulle ıle Kıbrısta bulunan Mrşl. Tito bu yuzden seyanatlerini yarıda brrakarak memleketlerine dönmüşlerdir. Kruçefin istifası peyklerde genış ölçude teessur yaratmış tır. Resimde Tıto, Yugoslavyadaki son askerî manevralardan birmı takip ederken gorulmektedır Kruçef Moskovada tedavi ediliyormuş Türkiyede kalacak Yunan uyruklular dün açıklandı Moskova 17 (Radyo) î>ı haber alan kaynaklara gore, Kruçef, Moskovada bir apartımanda ıstirahat etmekte ve ne olduğu bılinmiyen bır hastalığa karşı tedavı edılmektedır. Aynı apartımanın bır dığer dairesinde, Kruçef'ın rakiplerınden Molotof'un oturduğu scylenmektedır. Batı Almanyanın «Bild Zeitung» gazetesi, Kruçefin goz hapsinde tutulduğunu ve dunya ile temasının kesıldığini ileri surmektedir. Gazeteye gore, goz hapsinde tutma geçici bir süre devam edecektir ve Ankara, 17 (Cumhuriyet Bürosu) «bir karısıklık çıkmasını önlemek» Beyrut Ankara seferı yapan maksadını gutmektedır bır MAS yolcu otobusunde karasor altmda ozel yaptırılmış madeni kutular içinde kullıyeth miktar da kaçak eşya ele geçirılmış ve 3 personel tevkif olunmuştur. Turizm belgelı olarak Türkiye ile Lubnan arasında turistik haftalık seferler yapan şofor Tuygun Ertekin ve yardımcı şofor Metin Londra, 17 (The Daily Telegraph (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) • a.a. A.P.) İngiliz genel seçimlerini İşçi Partisinin ancak kıl payı farkla kazahması üzerine, İngilterede yeni genel seçimlere gıdılmesi ihtimali belirmiştır. İşçi Partisi sadece 5 milletvekilAdana, 17 (Güney Bürosu) Tur lik bir ekserıyetle iktidan devralakıyede en fazla çocuk kaybolan ye bılmıstır. Bır seçım bolgesinde kirın Adana olduğu anlasılmaktadır. min kazanacağı henuz belli değilElde mevcut kayıtlara gore dokuz dır. ay içinde Adana'da 445 çocuğun Nıtekim İsçi Sendikalan Genel kaybolduğu ve bunların Beledıye Sekreteri Woodcock, isçi çoğunluZabıtası memurları tarafından bu ğunun etkili bır hukumet kurmak lunarak aılelerine teslım edıldıkle için t>ek zayu* kalacağını üeri surrı açıklanmı=tır. müştür. MAS otobösünde kaçakçılık 75 SENT İCİN 24 yaşındaki Jill Nietert, elindeki çantasmı çalmak isteyen meçhul bir hırsızın tecavüzüne uğramıştır. New York'ta, Brooklyn'deki bir metro istasyonunda vukua gelen olayda, Miss Nietert direnince, hırsız 20 santim uzunluğundaki sustalı bıçağını kızcağızm sırtına saplamış ve çantayı kapıp kaçmıştır. Çantada, sadece 75 sent (750 k uruş) bulunmaktaydı. Resimde Miss Nietert, sırtmda bıçak olduğu halde hastaneye götürülmek üzere ambulansa bindirilirken görülüyor. Sınır dışı edilecek Yunan uyruklular hakkında dün İstanbul Emniyet Müdürlüğune bir telsiz gelmîştir. İçişleri Bakanlığından gönderilen bu telsizde hâlen memleketknızde kalmış bulunan Yunanlılardan kimlerin kalacağı ve kimlerin yurt dışına çıkarılacağı anlaşılmıştır. Bundan önceki tebliğ ve tamimlerde, hasta, yaşlı ve çocuklann da sınır dışı edilmesi belirtilmişken alınan yeni kararda bu maddeler çıkarılmıştır. Yeni duruma göre Türkiyede kalabilecek olan Yunan uyruklularrn durumları şöyle özetlenmiştir: •ir 65 yaş dahil bu yaştan yukan olanlar. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Selâhattin GÜLER İngilterede yeniden genel seçimlere gidilmesi bekleniyor Adanada 9 ayda 445 çocuk kayboldu Kıt» Çln'l Atom bombasını patlattı Gazeteler JOHNSON Ne demek istediğini anladun, ne çare ki tanıdığım biri Tahran, 17 (a.a.) «Gelişme İçin Bölgesel İşbirliği Teşkilât» Bakanlar Konseyinin 15 16 ekimde Tahranda yaptığı toplantılarda alınan kararlar, basına açıklanmıştır. Kararlann başlıcalan şunlardır : • Türkiye, tran ve Pakistan'dan üç aya kadar otnracaklar için vize nsalünün kaldırılması hakkında ikili ve turizm konnsunda üçlü bir anlasma imzalanmıstır. + Bölgesel Plânlama Komisyonuna, üç memleketi birbirine bağhyan önemli kara ve demiryoilarına önceük tamnması hususunda talımat verilmiftır. Üçlii işbirliği için alınan kararlar açıklandı JAAIES BALDWİN Günümüzün ünlü zenci yazan JAMES BALD WIN ırkının ıstıraplanm dile getiren bir yazı serisi hazırladı: SİTAHBETAZ €... İnsanı asıl karamsarlığa sürükliyen şey, korkunç karanlıklarda hapsedilmiş kişiliğimize kavuşmak için toplum olarak hiç bir gayret gösteremeyişimizdir » BUGÜN 5. SAYFAMIZDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog