Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Hamti Adem'den Bagfia* fcadtr Sol Sağ Düşünceler S ER G İ Sİ Hanrlayan: SITKI ÇİFTÇİ Sol Sağ Liderferinin fikJrlati; Sot 8ag mezhepleri, bu mezhepleria birbirin» karp rtinolan. 2 CSlt 640 Sabifr, 20 Llrm. ISMAİL AKGÜN KİTABEVÎ Aakan CaA 4 btanboL fcânahk: 2810/12587 41. yıl soyı 14443 u m h u r i yet , KTJRÜCUSU: YUNUS NAOt Telgraf r e naektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No 24* Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ÖLUMUN ZAFERİ Gabriele D* Annnnzio Çeviren: Dr. Feridun Timur Eğitim Bakanlığuıca Dünya Edebiyatından tercümeler modem İtalyan edebiyatı böliimun bu eser Bakanhk yayınevleriyle bi tapçılarda 11. lira fiyatla sa* (Basın 1/12613) Como 16 Ekim 1964 Moskovada olaganüstü olaplat oldu ...VE KRUÇEF İSTİFfl ETTİ ŞtMDt tKTİDAR BREZNEVDE Sovyet Rusya îdarcsinin en yetkili kilit noktasına getirilcn sabık Cumhurbaşkanı Leonid Breznev uzun bir müddetten beri bütün dunya tarafından Kruçef'in halefi olarak bilinmekteydi. Krnçef 1933 t e Parfl Merkez Komitesi I. inci Sekreteri olmuş ve öç yıllık nüfuz artırma çalışmasmdan aonra İS 56 Partl Kongresiyle Rus Komünizminde yenl blr Mflunnı başlangıcmı ilân etmişti. Kruçefiıı dış seyah»tlertade Rusya'yı yoneten adam vUıak bilinen Kmigln, Komünist partisi sekreterliğine Breznev, Başbakanlığa ise Kosigin getirildi (A.P. a.a. ve Radyo) Moskova 15 ovyet Resmî Ajansı Tass tarafından açıklandığına göre, Kruçef bugün Başbakanlık ve Parti Merkez Komitesi Birinci Sekreterliği görevlerinden istifa etmiştir. AÇIKLAMADA, İSTİFA SEBEBİ OLARAK «ŞIHHİ DURUM» İLERİ SÜRÜLMEKTEDİR. . YOksek Askerî Şura karar vetd Savunma Bütcesinde kısıntı yapılacak Ankara 15, (Cumhuriyet Bürosu) Yuksek Askerî Şura, Bakanlar Kurulunca 1964 malî yıh butçesı»in cpri harcamalarında yuzde 10 •ranında tasarruf yapılması karan n a paralel bir karar alroıçtır. îki gün devam eden toplantı soaucunda Millî Savunma Bakanlı. fcınca ?u bildiri yayınlanmıştır: «1 tçinde bnlundağnmnz dünya siyasî konjonktürü muvacehecinde câri harcaraalarımızdan, Silâhlı Kuvvetlerin memleket hiz. met anlayışındaki feragat ve fedakârlığın ifadesi bakımından Hukfiuetimizin öngördii|ü tasarrufnn •ağlanması nygun mütalâa edilmiş«ir. S " g p ^ v \ jf g h H Güvenilir kaynaklardan gelen haberlerden anlaşıldığına göre, Sovyetler Birliği llükümetinin en kuvvetli kilit noktası olan Komünist Partisi Genel SekreterUği görevine sabık Cumhnrbaşkanı Leonid Breznev, Başbakanlığa da Aleksi Kosigin getirUmiş >J tir. 19 YIL SONRA YARGILANIYOR: 2 Silâhlı Kuvvetlerin ihtijvç faktörlerine ve Mılletlerarası VPCİbelerimizın tahakkuk ettırilmesi esasına gore hazırlanan 1965 y ı h bütçe teklifi en ince teferruatına kadar incelenmiş ve Hukumetimi2e sunulmak üzere son şekli verilmiştir. 3 Silfih altında bulunan ve ter hlsleri bırakılan Yedek Subay v e erlerin terhislerinin başladığt ko. nnsnnda çıkanlan taaberlerin aslı •Imadığı v e yalnız dnrdurjlan izinlerin zanıret bndntlan içinde (Arkası Sa. 7, Sii. 4 de) CHP EDRULTAYI BDGON AÇILIYOR İnönii konuşmasından sonra okunacak Parti Meclisi raporunda son durumumuz tahlil ediliyor Sovyet HUkümetinin yuksek kademelerinde jttpıimış bulunan bu degişikllk bakkında sadece sabık Baş Yahudi ırkını yok etmekle suçlandırüan eski Nazi ldarecüenmn yargüanmaları, Nazı ıktıdarmın son bulbakanın <Smbj Durumu» sebep olamasındanberi 19 sene geçmesine rağmen hâlâ devam etmektedır. Aralannda şapkasıyle yüzünu kapamaya rak gösterilmekte, bundan başka çalışan Achenhausen Temerküz Kampı Komutanlanndan Wohe"un da bulundugu üç subayın sorgulan Köln hiç bir tamamlayjcı bügi verilmeşehrinde bugün başlamıştır.. mektedir. Bu kamptan sağ kurtulabilen Yahudılerin anlattığına göre, kamp subaylan tabancalanmn işleyip işleBazı kaynaklar ise, Kruçef'in medigini kamp sâkinleri üzerinde tecrübe etmek gibi lnsanlık dışı hareketlere başvurmuşlar ve kendüeriSovyetlefi Birliğindeld hâkim dunıne verilen bir ırkı imha gbrevini başarmak için «canla başla» çaiışmışlardır. mundan beklenmedik bir şekilde 'IIIIII IIIMlllllllllinilllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIU ıııı; aynlmasına pazartesi günü başlayan Komünist Partjsi Merkez Komitesi toplantısında aUnmış olaa bir kararın sebep olduğu ileri sürülmekte ve bunda Sovyet Kızü (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) PARTİSİ 6AL1P Wilson gece saat 2 de * İşçi Partisinin zaferini ilân etti SON 25 YILIN İNGİLİZ BAŞBAKANLARI OHAMBERLAİN 1937 1940 r ••lllllllllllllttllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflflllllllll unun Bir Kaç ay önce Rusyada mutaassıp komünistler, daha doğrusu komünist partilerinin çözülmemesi taraftan olanlar lupırdanmaya başladıkları zaman Kruçef devrüseydi fazla hayret edilmezdi. Fakat son feza başarısınm hemen akabinde böyle bir istifa gerçekten şaşırtıcı olmuştur. Gelen haberlerde Sovyet liderinin yaşlılık dolayıstjle istifa ettiği bildiriliyor. Ancak bir yandan da Batüı ajanslar, fotoğraflannın Moskova duvarlanndan indirildiğini haber veriyorlar. Bu satırlar yazıldığı sırada Batüı kaynaklara göre istifa, Kızıl Çin • Sovyet Rusya arasmdaki sürüp giden ihtilâfa dayanmaktadır ve bu ihtilâfta Kruçef, tutumu Parti Merkez Komitesince tasvip görmediği için istifa ettirilmiştir. Doğu kaynaklanna göre ise, yetmiş yasındaki Sovyet Başbakanının istifası taımmen sağlıkla Ugili sebepler yüzündendir. İstifa sebebinin üzerinde her iki tarafnı ayn ayrı durmasmın şüphesiz önemi vardır. Eğer gerçekten Batüı ajanslann ileri sürdükleri gibi Nikita Kruçef başarüı bir on yıl sonunda Kızıl Çinin baskısı ile istifa ettirUmişse, kısacası eğer istifa, Komünist Blokun parçalanmaması ve yakuıda yapılacak zirve konferansında birliğin yeniden kurulmasına dayanıyorsa, dünya bansının tehlikeli bir devreye doğru gideceği düşünülebilir. Zira bu durumda «Doğu rüzgânnm Batıya hâkim olması» seklindeki Kızü Çin görüşü kuvvet kazanacak, bu arada Avrupadaki denge bozulacağı gibi, özellikle As>ada mücadele sertleşecektir. Ancak Kruçef'in tamamiyle sağhk sebepleri yüzünden çekildiğini kabul etmesek bile yerine geçenlere bakaral. Sovyet Politikasımn esasta değişmiyeceğini, belki Komünist Partileri arasmdaki didişmenin önlenmesi için teferruat üzerinde farklı bir yaklaştırma politikasına gidileceğini tahmir edebliiriz. Filhakika Kruçef'in istifasiyle eski Sovyet liderinin görevleri bolünmüş ve Sovyet Rusyanın kilit noktası olan Parti Genel Sekreterliğine Breznev getirilnuştir. Breznev'in Kruçef'in takipçisi. hattâ halefi olarak yetiştirildiği biliıımektedir. Başbakanlığa atanan Kosiçin ise Kruçef'in yine yardımcısı idi ve gezileri sırasında Başbakanlık görevini yürütüyordu. Bu bakırndan Sovyet liderinin yerine gelenlerin dnrumları gözden geçirflince anlaşılmaktadır ki, Rusya bazı Batüı ajanslann ileri sürdükleri gibi, Kruçef'ten yeniden Stalin devrine dönecek ve Kızü Çinin sert sistemini uygulayacak gibi görünmemektedir. Talnız burada bir nokta var: Şimdiye kadar Krueef, Pekin idarecilerinin \e peyklerinin saldınsına karşı koyabilmiş. politikasım yürütebilmiştir. Breznev'in Parti Genel Sekreterliğine getirümesiyle, bundan böyle Kızü Çin saldırüarmdan vazgeç~cek midir? Ve bu saldırüar devam ederse yeni Genel Sekreter yerinde kuvvetle oturabilecek midir? Henüz bu soruya cevap verebilmek için vakit pek erkendir. Kruçef'in postunnn ikiye bölünmesinden şu anda çıkarılabilecek netice sadece, Sovyet Rusyanın parti ve hükümet işlerini birbirinden ayırmak yolunu tuttuğu ve böylece komünist partileri arasmdaki kavgalardan da idareyi sıyırmaya çalıştıfıdır. Şu var ki. bu tertibin ne derece basanlı olacagı belli değildir. Kruçefin istifası Ankara, 15 (Cumhuriyet Burosu) CHP XVII. Büyük Kurultayı yann saat 10.00 da Büyük Sinema^da Genel Başkan İsmet İnönü'nün bir konuşmasiyle çalışmalarma başlıyacaktır. çalışmalar bıtirilmiştır. Bu sabah saat 04.00 e kadar çalışan Merkez Yonetim Kurulu, hazırlıklannı bir kere daha gözden geçirmışür. «tleri Türkiye Ülkfisü» Bundan öncekı Kurultaylarda CHP'nin görüşlerıni kapsayan «Temel Hedefler Beyannamesi» ıle «tlk Hedefler Beyannamesi» nde belirtilen hususlann pek çoğunun gerçekleştirilmesinden sonra CHP bu defa XVII. Kurultay'da «Öeri Türkiye Ülküsü» adlı yeni bir bildiri hazırlanmıstır. rArkası Sa. 7, Sü. 4 dej XVII. Büyük Kurultay'ın hazırlıkları için Genel Merkez kademelerinde butün GULEK Bir u talebi de Kayseriden göndersem mi? •""»' """"•"••"'••••••••mıuııı,„,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,., llll 1 li oi'iırliT lıiUOil I'IIİİIT Ankara, 15 (Cumhuriyet Burosu) CHP Gençlik Kurultayı'nın ikınci gününde çalışma raporu ağır sekilde tenkid edilmıs, Genel Merkez taraftarlan, bir «¥uh» çekilmesi üzerine, protestoda bulununca, ortalık karışmıçtır. Kurultav Baskammn, gürultü ve ıtısıp kakışrnayı önlemek ıcm yaptığı uyarmalar faydalı olamamıs ve o (Arkası Sa. 7. Sü. e da) Ankara 15, (Lumhuriyt Bürosu) Bakanlar Kurulu, mıllî menfaatler gerekçesıyle Devlet Demiry o l l a n ısçılennın yapacağı grevi 30 gün için ertelemiştır. Karar, Turkıye Demıryolları İş. çi Sendıkaları Federasyonuna iletılmıstir. Grev, 18 ekim gecesi bas lıyacaktı. Öte 3andan, Federasyon, greve katılma karan alan ısçüere baskı yaptıŞı gerekçesiyle D. D. Y. Genel Müdürünü mahkemeye vermistir. Iddiaya göre, isletmede ça(Arkası Sa. 7. Sü. Z de) Bakanlar Kurulu D.D.Y. grevini 30 gün erteledi Sanayi kredisinin kulhnılmp sekli tenkid ediliyor Aleyhine şahitlik eden bir kadını yumrukla yeıe serdi Aııkara. 15 (Cıuniıurıyet Burosu) i Ankara Sanayi Odası Başkanı Orhan Işık, bir basın toplantısı düzenlıyerek 600 mılyon lirahk sanayi kredisinin kullanma şeklini tenkid etnuş, kullanma ünkânınm çok dar olduğunu, kuvvetli bankalann hiç Zıua suçundau 4. Asliye Ceza Mahkemesinde bir zaman reeskont'a gitmiyeceğıni, >argılanmakta olan A. İ. (sağda) adında genr dolayısiyle reeskontun isleme imbir kadm mahkenıeden çıktıktau sonra aleyhınde kânlarından mahrum bulunduğunu lanıklık vapan 65 raşuıdaki Emine Akaydını (yu söylemiştır karda) bir yumrukla yere sfrmıştir. «Banka Kredılennı Tanzım Ko; Kocasının Anadolura gittiği sırada eTine mitesının, bazı sanayi kollannda baska erkekleri aldığı iddiası ile mahkeme.ve ve reeskont haddını "b 7.5 tan °'o 525 rilen A. İ. koridorda yaşlı kadına saldırmış ve: e ındırmeyı derpiş eden kararı işaSen b«ni gdrdün mü?» diyerek ynmrnğu Indirmişttr. Vere düşcn yaşlı kadın bir süre kalkama leme ımkânından mahrumdur» dimış, olaya Adlıye polisleıi müdaluüe etmislerdir. yen Başkan bu konudaid konuşmaBllihaıe Alemdar karakolnna fötönlltn \. i. ıle sma şoyle devam etmiştir: «Kendi öz kaynaklarından taydsdrtTfllen «i jatındaki Gmio* raçttıttt mahkcmeılnt lannıak curetiyl» Itredl veran bana. T. ~ 1 l l t i Tokyo Olimpiyat köyimdeki Türk bayrağı çalındı Tok>o 15, (a.a.) lAnadolu Ajaıısınm özel muhabiri Sait Nil bildiriyor) Olimpiyat köyünde, Tiırk sporculanna ayrılan binanın 5nündeki Türk bayrağı gece yarısı meçbul şahıslar tarafından çalınmıştır. Hırsızlar. direği kırdıktan sonra bay rağımızı alıp götürmüşlerdir. Sabah leyin olayın farkına vanlmış ve durum derhal Japon idaredlere bildirilmiştir. Soruşturmaya başlanmış olup kamp binası önüne derhal yeni bir bayrak çekilmeri ifria harckcte Ecret GÜRESİN iiıııııııııııııiMiınıııiıinıııiMinııııııııııtııııınııııınıtııııııtltlllllllııııı» Seçim neticelerinin açıklanması Londra halkının çeşıtli tepkilerine sebep olmaktadır. B.B.C. nin, LonChurchill'in Dışişleri Bakanı olarak dranın en büyük meydanı olan Tratanınan Eden, Churchill'irj istirahate falgar Square'e kurdurduğu der çekümesi üzerine Başbakan oldu. Suveyş hareketi sırasında çofe kötO biı tele\izyondan sonuçlan takip eden on binlerce Londralı Jjendi partirutum takip etti ve 1957 de sıhhl selerinin adaylarının kazandığını açık beplerle Başbakanlıfctan aynldı. 1961 layan sonuçlarda bağırmakta, şarkı d de politikadan çekildi. soylemektedırler. Muhafazakâr Partinin şımdıki Pos ta Bakanı ve Işçi Partinin gölge kabınesindeki Dışışlen Bakanı Gordon 1957 1963 kendi VValker, gelen sonuçlara göre bölgelerınde seçimi kaybet£den'ın Malıye Bakanı olduktan ıniş bulunmaktadırlar. ,' sonra Başbakanlığa yukseldi. BaşbaEski durum kanlığı sırasında Profumo skandalıSon olarak 1959 da yapılan seçim nın doğması prestijini önemli derecede sarstı hattâ istifasında bile rol oy lere göre, Avam Kamarası üyelıklerı şoyle dağıtılmaktaydı : nadı. Muhafazakârlar : 351 üye tsçıler : 256 üye Liberaller : 7 üye Bağımsızlar : 2 üye Açık : 15 üye Buna göre, Avam Kamarasında Muhafazakârlar 95 üye fazlasına Mae Mülan kabinesinin Dışişleri Bakanı olarak tanındı ve Mae Millan' sahıptırler. ın istifasiyle Basbakan oldu Parti tçinLiberaller 1959 dakı oylanmn ikl, de disiplini sağladı 7e Uk 6ı»emB imhattâ üç katma bile çıkarlarsa, butlh«nıa; da *nı »eçta1«rd« g'inkü seçimlerde 10 dan fazla uilk alamıy cak'.a<dır. Londra 16 (A.P. a.a. Radyo) Türkiye saatiyle 2.00 de bir konuşma yapan İşçi Par> tisi Sekreteri WilliGHURÇHILL ams GenelPartisinin zaferini İşçi etmiştir. Aynı 1940 45 1951 55 ilân edilen sonuçlara saatte elde göre, Dcıncl Dunya savaşı sırasında BaşbaAvam Kamarasuıdaki 630 " IngUiz halkmdan eter ve kan» ıstedi. Harb kahramanı sayılmasına koltuktan 311 inin sahibi rağmen harb sonu seçimlerini kaybetbelli olmuştur. *'• * * 1951 den sonra tekrar Urtidara geldi. Buna göre İşçi Par. 184; Muhafazakâr Parti 130, LiATTLEE beral Parti 2 koltuk kazanmıştu ve bu sonuç İşçi Par1945 • 1951 tisi lehine %4 bir fark buIunduğunu göstermektedir. Ikinci Dunya savaşında ChurchüTin Milll koalisyonunda görevU olan Attlee İşçi Partisi lideri ve müs1951 de Işçi Parüsinin seçimi tazanmasıyla Başbakan oldu. tktidan sıra takbel Başbakan Wilson'un, sında Demir ve Demıryolları endüstrikendi seçim bölgesi Haylerini devletleşrirdi. ton'da kazandığı açıklanEDEN mLştır. k a n oldu aka İkind Dunya harbi arifestode tngitizlerin sakin ve saf başbatcanıydı. Bazı tarihçiler HiUere tavu verdiği için Chamberlain'i suçladılar. Chamberlain harb yukunü kaMıramadığı için cekıldi. 1955 1957 MAC MİLLAN DOUGLAS HOME
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog