Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Anfelik ve Kral SEBGE rt, ANNE GOLOÎfam Dflnya dillertne çevrilmif büyuk romam IL inci Cildi ÇIKTI Çeviren: NÜVEYBE GÜLTEKİN Neşreden: HALK KİTABEVİ Ankara Cad. No: 45/9 Günçer Han İstanbul Bütün kitapçılarda bnluntır. Reklâmolık: »780/12541 41. yıl soyı 14442 u m h u r i yet KÜRUCüSTJ: TUNUS NADÎ T e l g r a f re m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t İstanbul P o s t a K u t u s u : İstanbul N o . 248 Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 22 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 K O N üŞ A N ARİTMETİK PROBLEMLERİ Sami ERTEK bkokul I. ö. III. Smıf tleri memlefcetlerde 10 12 senedenberi Matemattk öğretimi ve anlayışinda oldukça önem11 adımlar atümıştır Bu yenilikler lçln Sami Ertek tsrafından yazılar! ve muessesemlz«e, Avrupa arasında, tçli. dışlı flört reni ofset baskuı Hlkokul llfe üç sınıfına nefls ve fcıymetl) kltapIkr basumıştır. L smıf 200, IL ve m . unıflar 230'çer kuruştur. tsteyen öğretmenlere nümune gomierllir Perşembe 15 Ekim 1964 İNKILÂP ve AKA KİTABEVLEEİ tâncüık: 2696/12546 " SAGLANAN KOLAYLIKLAR n I İŞÇİLER Mİ MüflflFflZflKÂRLflR MI? İşçi dövîzinin karşılığı 100 Belçika frankı 22.85 1 Fransız frarüa 2.28 1 Dolar 11.80 1 Mark 2.85 olarak hesaplanacaktır. Böylece bu kurlarda •» / 27 ölçüsUnde blr artma olacaktır. I BANKA VE POSTA ÜCRETLERİNİN KALDIRILMASINDAN AYRI OLARAK İşçi dövizinin hesaplanması tşçüerin gönderecegl döviz önce resml kurdan hesaplanacak sonra bu mlktara • . 9 dan 3 yülık / peşin faiz eklenecektir. Meselâ: 100 D.M. X 2.25 = 225 TL. olacak, buna 225 X 9 =60.75 TL. ilâve olunacaktır. Böylece 100 mark 285.75 TL. olacaktır. İŞÇİ DÖVİZİNİN FHİZİ Ö BELÜ OLDU Öze/ Kurların tatbikine başlanacak HİLSON BEN ALEC BEN INGİLTEREDE GENEL SEÇİM BUGÜN Y İşçUer, 13 yıllık Muhafazakâr iktidan devirdikten sonra çelik sanayüni derhal devletleştirecekler. Londra 14, (The Daily Telegraph • a.a. AP) arın yapılacak olan tngi liz genel seçimlerinin favorisi olarak görülen İşçi Partisi, muhtemel zaferini gölgeleyen son eng^lî de bn gün aşmış ve Londra Metro işçilerinin üç gündenberi devarn eden grevinin son bulmasını sağhyabilmiştir. Geçen 1959 seçımlerınde, Posta Idaresınde çalısan ışçılerin grevi yüzünden, o zaman da favorı olarak görülmesıne rağmen seçımi kaybeden İşçi Partısı, bu sefer işi sıkı tutmuş ve üç gün önce başhyan grevın, bızzat Parti Lıden Wilson'un baskısı sonucunda, seçım günü son bulması şeklinde bir kararın sendıkadan çıkmasını temin etmiştir. Aynldıklan noktalar Seçimlerle ilgili clarak üderler (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) N CHP CENCLER KONCRESİNDE KAVGA ÇIKTI Büyük bir ilgisizlik içinde geçen toplantıya 500 delegeden 100 kadarı katıldı Bulunan formüle göre 100 D.M. a karşılık 285.75 Ura ödenecek, aynca bu miktar üzerinden havale masrafı vesaır şekıllerde hiç bir kesınC.H.P. Gençlik Kolları Kurultayında bulunaular ü yapümıyacaktır. Maliye Bakanlığnun aldığı son kararla yabancı ülkelerde çahşan ışçılerin göndereceklerl dövizler içın özel bır kur tatbik edilmış ve bazı kolaylıklar sağlanmış olacaktır. Kolaylıklar İşçiler, Emlâk Kredi Bankası tarafmdan Almanyada açılacak şubeler ile tâyin ve Uân edilecek muhabir Alman bankalanna veya ışçüerimizin bulunduğu Belçika v.s. gibi diğer Ulkelerdeki muhabir ban kalara veya bu ulkelerdeki P.T.T. giselerine başvurarak bir formüler Ankara 14, (Cumhuriyet Bürosu) C.H.P. Gençlik Kollan Uçuncü dolduracaklardır İşçi, yurda gönKurultayı bugün büyük bir ilgisizlik; içinde başlamıştır. dermek istediği dövizini banka ve500 kadar delegenin katılması gereken Kumltaya ancak 100 civa ya P.T.T. ve tevdi edecek ve sözü edilen dövizin karşılığı yeni kur rmda genç kaülmıştır. üzerinden Türldyede tşçinm gösteSaat 9.30 da başlaması gereken receği şahsa derhal ödenecektir Kurultay, güçlükle ancak saat 1 1 İşçi istediği takdırde dövizin kar de toplanabilmiştir. Kurultayın bu (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) şekilde sönült geçmestoin, Genel Merkezin bazı davranışlarından doğduğu üeri sürülmektedir. Kongrede ilk lş Genel Merkezce ahnan bir karann protestosu olmuş tur. Parti Meclisince, gençlik kollan ile kadın kollan genel başkanla nnın Parti Meclisine tâbiî üye olarak katümalan ve gereği halinde 1 Merkez Yonetim Kurulunca kendılerine ve yonetim kurullannm görevlerine son verilmesi şeklinde aAnkara, 14 (Cumburiyet Bürosu) Iınan bir karar, sert protestolara Yüksek Askeri Şura, bugun, (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Kurultayda ilgisizlik Millî Savunma Bakanı tlhamı San ÇMIIIIItlllllllllllllllllllllllllltllllllllllMIIIIMIIIIKIllltll'KIIIIOIIOO* !'" ; car'ın başkanlığmda, saat 16 da Genelkurmay Başkanlığı Şura salonunda olağaniistü olarak toplanmı«tır. Olağanüstu toplantıya, Genelkur may Başkanı Orgeneral Cevdet Su nay, tkıncı Başkan Korgeneral Refık Tulga, Kara Kuvvetlerı Ku mandanı Orgeneral Cemal Tural, Hava Kuvvetlerı Kumandanı OrNedeıı gerçeklerı olduğu gıbi kabul etmez de, kendi kendimızı £ general trfan Tansel, Denız Kuv • aldatmağa çalışınz, anlaşılmaz.. Eğer ümitlerin yitirilmesi £ vetlerı Kumandanı Oramıral Neo det toplumu karamsarlığa sevkedecek diye düsünülüyorsa, ber £ Uran, Yüksek Askerî Şura balde yapılacak şey, yalanla dolanla iyimserliğin devamma £ üyesı Orgeneral Ali Keskiner ile dığer ilgilı kumarıdan ve «ubavlar çalışmak değildir ve olmamalıdır. Aksine, durumu açıkça gö £ katılmıslardır rüp, gösterip, ona göre tedbirlere çitmek, süratle girdiğimiz £ Toplantıda, Başbakanlığın butün karamsarlıktan, komplekslerden bizi knrtarabilir. toplnma : Bakanlıklara bir tamım yaparak yeniden ümidini kazandırabilir. £ 1964 bütçelennden yüzde on mık • Bu satırları, dün yayınlanan bir haber üzerîne yazıyoruz. Dısiş £ tarında kesmti yapılmasını ıstemeleri Bakanlığından verilen habere göre, Kabire Konferansının £ sı ıte ılgılı olarak Mıllî Savunma (Arkası Sa. 7, Sü. S de) sonucunda yayınlanan bildirmin metninde selfdetermination £ tâbiri yok imis.. Basıııa verilen bildıriye ise bu tâbir kasten £ sokulmııs.. Bn da, Koııteransa batılan devletlerde Enosis aleyb £ tarı cereyanın kuvvetli oldnğunn gösteriyormns.. : Şımdi lütten bu düzme haberde, selfdetermınatıon bulunnıadığı £ için Dısıslerımızi sevindiren resraî metni beraber okoyalım : • «Kıbns meselesını ıncelıyen Konferans, Bırleşmış Milletler Ya : sasına göre, uzerlenne aldıklan taahhütlere ve özeilikle 2 ncı : maddenın 4 uncü fıkrasına uygun olarak. bütün memleketle : rın Kıbnsın toprak bütünlüğune, bağımsızlığına, bırliğine ve : hükümranlığına hürmet etmeye, Kıbns'a karsı kuvvet kul ; lanmak veya müdahale tehdidınde bulunmaktan ve Kıbns • halkı tarafından kabul edilmıyecek adalete uymıyan hal ça • relennı kabul ettırmekten çekınmeğe davet eder (...) Kıbn% : Bırleşmış Mılletlerın esıt haklara sahıp bır üyesı olarak, tah | dıt edılmemış ve kayıtlar altında bulunmaksızın hükümran : 18 mci Olımpıyat Oyunlarında lık ve bağımsızlık haklanna sahıptır ve sahıp olmalıdır ve : serbest güreşte takımımız bır altm, Kıbns halkı, bır yabancı müdahalesı, karısması olmaksızın : uç gümüş, bir bronz madalya kaBırlesmış Milletler Yasapına uygun şekılde rnemleketın sıva=ı ; zanmıstır. «Olimpiyatlann tafsilâtıgeleceğı husu=unda serbestçe karar vermelıdır • • nı SPOR sahifemizde bulacaksınız.» Metnin içinde gerçekten selfdetermination tâbiri yoktur, ama : ılkokulu bitirrnis çocuk dabı, kendi kaderıni tâyin prensipi : nin tarifine bn bildiride a<ykça çidildifini görebilir. Bırakı : nız diğer lâflan, lutfen söyler mi&iniz ne anlama gelir, «Kıb i rıs halkı, bır yabancı müdahalesi, kanşması olmaksızın Bır • leşmış Milletler Yasasına uygun bır şekılde memleketin sıya • si geleceğı hususunda serbestçe karar vermelidır» cümlesi?.. • Bir Tarafsızlar Konferansı elbette zorlama bir Enosis'in aleyhta : n olacak ve elbette Enosis aleybtarı cereyan, Konferansa katılan devletlerde hâkim bulunacak. Ama bu demek defildir Î.E.T.T. Genei Mudürlüğu, Hazıki, bildiriye selfdetermination tâbiri alınmamakla Enosis önneye olan 17.327.572 Ura 77 kuruş lenmistir. Aksine tâbirin tarifine gidilmesiyle Kıbns halkına tutanndaki vergi borcunu odemekendi kaderıni tâyin hakkı genis tutulmustur. mekte ısrar ettiği takdirde Maliye Bildiri yayınlandığı zaman, «artık ınce diplomasi çabalarını hir Bakanlığı alacağmı icra yolu Üe tarafa bırakıp, gerçeklerin üzerine dikkatle eğilelim» demistahsil edecektir. tik. Kabire mensei» ile verilen bu haberden anlaşılıyor ki, yiMaliye Bakanı Ferit Melen tarane aynı yolun yolcusuyuz. Bem de âlemi kör sanıp, saçma safından imzaianınış olan bu konupan yornmlarla, toplnmn nyutmaja çalışarak.. daki yazı, tçişleri Bakanlığı kanalı ile I.E.T.T. ye grinderilmiştir Ecvet GÜREStN borçiann Yaa: «Bahıs ttonusu •IflllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllIIIIMIIf!••••• ir«ı»»ı««<«ıı <vı«>ıı. oebrt icraya aliye Bakanlığı aldığı yeni bir kararla işçilere döviz karşılığı açılacak hesapları için % 9 üzerinden 3 yıllık peşiu faiz verilmesini kabul etmiştir. »:* Muhafız Alayımn atış tatbikatında bir tankımız mevzi alıp beklerken ~****JA & ~ s'"»» r" ^Js"^*, V '; j> Meri Sıırii şavıııııııa biifçesi İİZITİIIIII Arkadaşımız tılnuu Vetıner tarafından hazırlanan bu yaa serisinin 5 incisi olan Y.TJ». Genel Başkanı Ekrem Alicanin düşünceleri bugün 4 üncü sahifemizdedir. MCHAFIZ AL.4YI TATBtKATI Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı dun sabah Hava Kuvvetlerimize bağlı F104 tipi jetlerin de katıldıgl «Çankaya. 64 Atışh Tatbikatı.» nı yapmış ve hakiki mermiler kullanılan tatbıkat başanlı gecmiştir. Tatbikat münasebetiyle atış sahası içinde kalan 300 kişilik Polatlar köyü boşaltılmış GMC'lerle başka bölgeye nakledilnüştir. ılıırılıı 1 1 I | [rl^gg . Resmi I MEŞI. Tito SÜKAN APnin görüşünü açıkladı uıeselesi j bildiri | «iktidara gelmek Tito Lefkoşede bir gün kalacak, «Teleftea» gazetesine göre Sov için dinle oyoama» Adana 14, (Güney Bürosu) Şehyetlerin vermeyi kabul ettiği torsfîdobotların «ilk partisi» gelmiş rimiz avukatlarından Zeki Direk, pann Kıbrısa gidipot SİYflH BETAZ Çağımızın ünlü yazan JAMES BALDWtN1n hâdise yaratacak yazı serisi: SÎYAH 3EYAZ. PfiZflR GÜNÜ CUMHURIYET'te Tokyoda 1 Altın, 3 Gümüş, bir Bronz madalya kazandık Maliye Bakanlığı IETT 300 kişi 2.5 saat idaresini haczedecek çarpıştı. 1 kişi öldü mesının temını. » şeklinde sona ermektedir. Hazine alacaklannm tahsili için Tahsili Emval Kanunu uygulanmakta ve buna göre mahkeme karan olmadan da haciz işlemi yapılabilmektedir. Ancak bir âmme müessesesi olan t^I.T.T. nin mallarmın na ciz yolu ils satılması yertae, gelir ve alacaklannın haczedilmesi usulünün uygulanrnası beklemnekta Lefkose 14, (aa. AJ". • Özel) Kıbrıs Rum hukümet çevrelerınden büdinldiğıne gore, Yugoslav Devlet Başkanı Mareşaı Tito, 16 ekım cuma günü Kıbrısı ııyaret edecektır. Mareşal Tito, Kauıre ZiTVe Konferansı sırasında Makanos'un bu yoldakı dâvetını kabul etmiştir. tskendenyeden özel yatı cGaleb» ile gelecek olan Mareşal Tito, Lefkoşede bır gun kalacak, Makarıob ve Grıvas ile goruşecektır «Teleftea» adlı Rum gazetesi, Sovyetler Bırlıgının, Mossuvada Ankara, 11 (Cumlıuriyet Bürosu) vanlan son anlaşma gereğınce Kıb Adalet Partısı Genel Başkan Ve nsa venneyı kabul ettiği torpıdokıllenuden Konya Milletvekılı Fa botlardan «ilk parti» sının Kıbrısa ruk Sukan, Kahıre Konferansıcda vardığını yazmaktadır. Gaz«teye Türk gözlemcılennin «basına şe göre, bu torpıdobotlann, Rum mulenlere» değınerek, «Konferans ay rettebatı, Bıriesık Arab Cumhu lar önce biliniyordn. çözlemcileri nyetı gemilerınde eğıtım görmus • miz alınmadı; bu duram, Inönü tür Flaza Atınada Hükümetinin sahsiyetsizliçine, Ote yandan, Atınadan buraya geprogramsızlığına ve heceriksİ7İigilen Uaberlere gore, Kıbns meselene bir örnektir» ciemıstır sı, kasım ayındd, Bırleşmış Millet(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) ler önune geldığı zaman, mazakerelerde Yunanıstanı temsıl edecek heyete. Dısışlerı Bakanı Kostopu (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) " Kıbns dâvası kaybedilmiş değildir „ AP Genel Başkan VekiU Sadettin Biigiç'ln son yapılan bir kongrede kendi safında olmayanlan dinsızlikle iüıam etmesi üzerine aşağıdaki telgrafı çekmiştir: cTerakkıperver Fukasının idarecileri, Türkün ve tslâmın mâkus tâli hini yenenleri, dini inançlara saygısızlıkla suçlamışlardı Menderes de kendisine taktîrdığı (ilk müstüman başkan) ünvaru ile övünüyordu. Şimdi siz de iktidara gelmek için, bizi Tannya inanmamakla suçluyor sunuz. Toplumun kalkınmasıru önlemek için dinle oynayan politikacılan ipo götürmekten Tanrının korumadığını nasıl unutuyorsunuz?..» Erkin Tahrona gitti Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin dün saat 15.15 te şehrimize gelmiş ve Yeşilköy Hava Alanmda 2 saat kadar istirahat ettikten sonra uçakla Tahrana hareket etmiştir. Havaalanında basın mensuplarına beyanat vermekten kaçınan Erkin sadece değiştirme birliğinin Kıbrısa yakında hareket edeceğini tahmin ettiğıni açıklamıştır. Erkin Kıb ns meselesinde mahalîi idarecilerle bir anlaşmazlık olduğu konusunu da yalanlamıştır. Lrfa, 14 (Güney Bürosu) Merkez ilçeye bağlı Anat köyunde Barikan aşiretiyle Şıh aşıreti arasında arazi anlaşmazhğı yüzünden 300 kişinın silâhlariyle katıldığı büyük bir arbede olmuştur. Bir kışinin ölümune, 14 kişirun de yaralanmasma sebep olan arbede, 2,5 saat kadar devam ettikten sonra jandarmalar tarafından eüçlükle bastınlabilmiştir. Arbedenin bilânçosuna göre, Barikan A«iretinden Mehmet Demir İstanbulda deprent T A Dün gece Türkiye saatiyle 21 i 35 Sovyet Dza; gemlsl duuys çevresln dakika 35 saniye geçe hafif şiddette bir zelzele olmuştur. Kandilli Badeö turlannı SO'ar dakikada tamsm layarai yeryüzüne Indi Gase'e'er sathanesmin bıldirdiğine göre zelzelenin merkez üssü Rasathaneden ZISIZ 170 kilometre olarak hesaplanmı*ür
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog