Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

TOKYODA 4 üncü gün DÜNYADA İLK DEFA OKYO1864 Hamit Kaplan Isveçli've karşı galip ilân fdilirken Kadm/ar arası 100 metre Sırtüstü seçmelerinde 10 dakika içinde 3 Oiımptyat rekoru kırıldı 87 kiloda Hasan Güngör Panamalı'yı tuşa getirirken erbest Güreşler Bugün Sonuçîanıyor 87 kiloda Hasan Güngör irdüncü turda İranh Melızadeye sayı ile mağlup arak beklenmedik bir yeilgiye ıığradı. Hasan Günir şimdi ikincilik için u«ışacak. İsmail Ogan 78 kiloda halen en iyi durumda olan güreşçilerden biri. Finale rahatça girmesi ve belki de altın madalya alması kuvvetle muhtemel. Herkesin Uraidi onda. Hüseyin Akbaş üçiincü turdaki şanssızhğı sebebiyle şimdi 4 fena puvana sahip. İlk 3 arasma girerek bronz madalya alırsa iyi bir netice olacak. 2 nci gün sonunda Flying Dutchmanda 19, Finn'de ise 27 nci durumdayız 97 kiloda altın madalya alacağını tahmin ettiğimiz Ahmet Ayık Rus rakibini iyice ezdikten sonra haksız bir kararla berabere ilân edilince ümidimiz azaldı Fakat daha ne olacağı belli olmaz. FIHALE 6 GURESCI İLE GIREBILECEGI1 97 kiloda Ahmet Ayık Rus'a karşı jüıi kararı ile berabere sayıldı ATLETİZM MÜSABAKAtABIBUGÜN BASİIYOR Peter HOFFER Bildiriyor TOKYO, 13 Olimpiyat Oyunlarının 4 üncü günii nıüsabakası yeuî rekorlara ve sürprizlere satane oldu. Güreşte: Türk takımı 3 ve 4 üncü turlarda biri hariç çok iyi netice aldı. Türk takımı Agır siklet hariç tutnlursa 52, 57, 70, 78, 87 ve 97 kilolarda finallere katılacak. Bugün 53 kiloda Yanılmaz Mogolu 4.40 da tusla. Akbaş Macari 8.10 da tuşla yendiler. 70 kiloda Atalay Arjantinliyi, 78 kiloda tsmail Mogoln ve Arjantinliyi 87 de Hasan Güngör Rus'u ittifakla yendiler. Bu güreşte Rus'u eleyen Hasan sakatlandı. 4 üncü güreşinde tranlı Mrhdizadeve puanla yenildi. 97 kiloda Ahmet Ayık Rus Medved'i yeııdiŞi halde hakemter vermediler, htraherr ilân ettiler. Aeırda Hamit Kaplan Amerikalı ile berabere kaldı. 18.000 metre kaşacak. Diğer sporlarcia 200 M. sırtüstü yüzmede 8 Olimpiyat rekoru kırılırken, Amerikalı Graef 2.10.3 ile hem altın madalya kazandı, hem dünya rekorunu kırdı. Halterde hafif siklette Polonyah Baszano\vs İsmail Ogan 78 kiloda Hintli Singhl tuşla mağlup ederkeu Fotoğraf: Özel Servıs TOKYO ki 432,5 kilo ile yeni dünya ve olim piyat rekorunu tesis etti. Beyaz Kartallara altın ınadalya kazantiırdı. Flore eTkeklerde Macar San HllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllHIIHimillHUUİIlllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIHIIIIIU dor Szabo elenerek sürpriz «aptı. LMUMIIIIIIIII Modern pentatlonda Sovyet ekibi pek az puvan farkı ile basta GÜREŞLER Bu sabahtan itibaren üçüncü tur müsabakalarına devam edildi. tyi futbol oymyamıyoruz... 78 kiloda ismail Ogan, ArjantinVe benim hatırhyabildiğîm en li Graf Fikna ile yaptığı karşılaşuzak geçmiştenberi, yani, hemayı ittifakla kazandı. Ogan ilk men hemen otuz yıldır, iyi futdevrede ters sarma ile rakibini bol oynıyamayışımızı, hep aynı noksanla izah etmekteyiz... Sisköprüye getirdi ve diğer oyunlartem meselesi... Taktik meseleYazan : Eşfok AYKAÇ = si... Türk futbolcusu yaptığı bu E terruatta ideale yaklaşabilınrkHerhangi bir sistem biliyor Oysa yanılıyoruz... Çünkü, musunuz ki nasıl marka.j yapıtir. Türkiyede futbol, değil bugün, >poru düşünmeye sevkedilmeli S lacağını söylesin... bundan otuz yıl önce bile, bir Taktik unsurunun ise iyi wve saha idmanlan vanında fi E sistcm dairesinde oynanırdı. Gene herhangi bir sistem var va kötü futbolla hiç bir ilgisi kir idmanlarına da tibi tutul ^ Bir «taktife» düşüncesi kafaları mıdır ki, futbolcuya nereye nlamaz. Çünkü «taktik», futbol malıılır. Pikrî gelişme fert o ş daima meşgul ederdi. deplâse olacağım, ne zaman. da, gerek müdafaa, gerek hülarak. her futbolcuyu ideal oyu nereye pas verecefini, ne zaAncak, futbolda sistem, tecıımu daha tesitli, daha verimna yaklaştıracak. bu suretle. ~ man şut atacağını, ne zaman ca menni edilen güzel oyunun mey li hale getirmekten sayri hertemenni edilen kollektif ahenk ~. lım yapacağını anlatsın, süradana gelmesini sağhyacak tehangi bir gaye gütmemektedir. meydana gelecektir. ş tiıı. çabukluğun zaruri olduğunmel unsur değildir. \ksi takdirde, yani konuyu ;• Bu sebeple, mesele, bir «sisılan ve teferruattan babsetsin Sistem, bir futbol takıraının bir sistem, bir taktik meselesi ^ tem» bir «taktik» meselesi deYoktur... hücum ve müdafaadan ibaret olarak düşünmeye devam eder = ğil, «futbol oyununu anlayış» Halbuki, futbolu «iyi» futbol hizmetlerini muayyen bir anlasek, beğenmediğimiz o futbola ^ yönlü bir «futbolcu» mesele^iyapan husus, şüphesiz bir sisyışla birbirine bağlar, takımt. daha çok uzun yıllar tahammül = tem aheıifi içinde, fakat sistem dir. Daha çenel bir deyimle. bu anlayış abengi içinde saha/orunda kalacağımıza inanalım. = dışında kalan bahis konusu teva vavar ve orada bırakıv. bir «futbol kültürü» meselesi.. Türk takımının 2 altın, 3 çümüs, I bronz madalya alacağı sanılıvor. Türk yelkencileri 2 gün sonundaki tasnifte Finnde 37 nci, Flyinç Dutchmende 19 ncu durumdalar. Yarın (bugün) karar dfîismeıse Atletizmde Muharrem Dalkılıç alta düştü. Devre sonuna doğru Ahmet Ayık bel künöesi ile Rusu düşürdü. tkinci devrede ise Ayık 2 dünya şampiyonu ünvanına sahip Rusu kafa kollarla ezdi ve gü reşi lehine çevirdi, ancak jüriyi teşkil eden Yunanistan, ttalyan ve Polonya Ayıkın aieyhine Mısır ve Çek ise lehine, İsveçlide berabere oy verince güreş berabere Uân e' dildi. Ağırda Hamit Kaplan Amerikalı Kristof ile karşılaştı. îlk yarıda ikisi de elenselerle birbirlerini denediler. Ikinci yanda Hamit Amerikahyı minderde çapraz ile sürdü ise de Amerikalı minder dışına düştü. Kristof minder kenarında Hamidi ringten aşağı attı. 2 dakikahlc tedaviden sonra Kaplan ş;üTeşe devam etti ve müt=&baka berabere bitti. Dördüncü tur 52 kiloda Cemal Yanılma^ Mogol Çimetbazarı 4.40 saniyede tuşla yendi. 57 kiloda Hüseyin Akbaş Macar Vargayı 8.10 saniyede tuşla mağlup etti. 70 kiloda Mahmut Atalay Arjantinli Karlos'u sayı he?abiyle yendi. 78 kiloda tsmail Ogan Mogol Monkbatı, Mogol 3 ibtar aldığı için ittifakla yendi. 87 kiloda Hasan Güngör sabahleyin Rus ile yaptığı güreşte hafif bir sakatlık geçiröıginden İranh Mehdizadeye karşı aktif güreşeroe di ve müsabakayı ittifakla mağlup bitirdi. 87 kiloda Hasan Giingör Pananıalı rakibini tuşla yendiği müsabakad» Fotoğraf: Özel Servis TOKYO İki gün sonundaki genel tasaıifde: 1 İtalya 2147, 2 tngiltere 1943, 3 Fransa 1700.... 19 Türkiye (Erdoğan Arsal Metin Akdurak) vaziyette. Finn sırufında Üalük Kalkıs 2 nci gün yarışmda 26 nci oldu. 1 Almanya 1620, 2 Yunan 1303, 3 Amerika 26 Türkiye 2Û5. Genel tasnifde 393 puvanla 27 nci durumda. nale kalan sekiz yüzücü şunlardır: Ferguson (Amerika), Duenkel (Amerika), Caron (Fransa), Harmar (Amerika), Weir (Kanada), Tanaka (Japonya), Ludgrove (Britanya), Norfolk (Britanya). Günün dördüncü olimpiyat rekoru 4x100 metre serbest bayrak seçmelerinde 3.38,8 lik bir derece yapan Amerika takımı Olimpiyat rekorunu kırdî. Amerika 3.30,8, Avustralya 3.40,6, Almanya 3.41.0, İsveç 3.41.2, Rusya 3.41.8, Fransa 3 12.3, Britanya 3.42,7. Tramplen atlamanın ikinci günkü raüsabakalannda Amerikalı Gorman ve Andreason büyük üstünlük gösterdi.Puan durumu şu şekildedir: 1 Gorman (Amerika) 52.42 puan, 2 Andreason (Amerika) 49.6*5 puan, 3 Cagnotto (İtal.) 47.61 puan. 4 Sitzberger (Amer.) 47.32 puan. 200 METRE SIRTÜSTÜ (Final): 1 Graef (Amerika) 2.105 (Y. dün ya ve olimpiyat rekoru), 2 Dilley (Amerita) 2.10.5. 3 Bennett lArkası Sa. 7, Sü. 7 Fulbol küllürü Yüzme müsabakalanna «Millî jim nastik ve yüzme stedı» nda devam edildi. Kadınlararası 100 metre sırt üstü seçmelerinde dünya relcortmeni Amerikalı Virginia Duenkel 1.08^, Cathy Ferguson 1.08.8, Avrupa rekortmeni Fransız Christirıe Caron 1.08.5 yaparak serilerınde galip gelerek, üstüste 3 defa Olimpiyat rekorunu yenilediler. Fi ^uııııııınhiiMMiıiiınııııiMnınHiııınMnııiMiMiiiiMiiMiiıiıınMMiııutııııııııınııııııııniMiıınMiiHiıııniMnMUMiMiHHinııııııııiHuıınııııııuııur: Millî takım namzet kadrosu dün tesbit ve ilân edildi Sporloto oynayanlara yardıın etmek gayesıyle (Cumhnrıyet) kendıne mahsus bu tahtnine ber hafta yer vermektedir. Tur kiyede yayınlanan 8 gündelik büviik sazetenın tabminlerinin bu ortalamasının yanına; özel olarak (Curohuriyet'inJ tahmı nini eklemegı uyşun buldtık. Okuyucularımıza bu davranışla lıizmet edeceğimizi umuyoruz. Futbol Fedeıasyonu Teknik Ko mitesi dün ilk defa aııtrenörlerle. soıua kendi arasında yaptığı bir toplantıdan sonra Tunus maçına ve kasun ayı sonunda İrlandaya karşı çıkacak olan namzet kadroyu ilân etmiştir. Kadro bugiin saat: 15.30 da Beykozla hir antrennıan maçı yapacaktır. Dâvet edilen ojaıncular şunlardır: Fenerbahçeden: İsmail, Şükrü, Şeief, A. İhsan, Şenol, Aydm, Ogün. Beşiktaşdan: Necmi, Sanlı, Yusuf, G. Saraydan: Turgay. Dogan. Candemir. Tarık, Yılmaz. Meün 13 gün istirahatlidir. Sıhhi Kuruldan geçirildikten sonra denenecektir. G. Birliğinden: Abdullah, İstanbulspordan: Ercan, Yılma?., Ordu takımından: Talât, Yılmaz. Olimpiyatlarm büyük müsabakası atletizm, bugünden itibaren Millî la puan topladı.. ikinci devrede ise Stadda başlayacaktır. İlk defa 100 M.. bütün gayretine rağmen tuş yapa uzun atlama, cirit, 400 M. eng., 800 madı. M. seçme, 10.000 final müsabakaları 87 kiloda Hasan Güngör Ru3 Lo yapılacak. mitze ile yaptığı güreşe gayet Türk atletlerinden Muharrem Dalhızh girdi, kafa • kol kaptı. rakibi kılıç, idareciler fikir değiştirmezleı ni çökertti. îkinci yanda güreşi se 10.000 M. müsabakasma katılacak. bağladı ve bu arada bir ihtar aldı ve neticede güreşi sayı ile galip bitirdi. 97 kiloda Ahmer Ayık Rus Metvedi yenmesir.e ragmen jüri müsaFlying Dutchman suufında 2 nei bakayı berabere ilân etti. tlk dev gün müsabakasında teknemiz 17 nci rede Rus bacak kaptj ve Ahmet oldu. 100 metre serbestt« 15 yaşındaki Amerikalı kız yüzücü Stouder. ikinci gelerek, memleketine bir eümüs madalya hediye etti. 299 metre kurbaçalama seçmelerinde dünya rekordmeni Amerikalı Chet Jastremski, göz doldurarak, şampiyonluğa namzet olduîunu ispat etti. CUMHURİYETIN TAHMİNİ İNİ HAİTEK FAVORİ TAKIMLAR 1 Rusya, 2 Japonya, 3 Macaristan, 4 Polonya, 5 Amerika. 6 Finlândiya. HAFİF SİKLET 1 Zielinski (Polonya), 2 Baszanowski (Polonya), 3 Kaplunov (Rusya). Sürpriz halterciler: Aziz (Irak), Katsuraka (Japonya), Lopatin (Rnsya.) ORTA SKLET 1 Kurinov (Rusya), 2 Kurentsov (Rnsya), 3 Hnszka (Macaristan.) Sürpriz halterciler: ZdıazlU Eskrım: Bavanlar Flore elemeieı Basketbol: Sekız maç Atletizm: Erkekler 100 metrv bırıncı eleme, bayaniar ozun atlama elemeler. erki'kleı cırıt s'ma elemeler Bisiklıt: Ekıu seçmelerı Hoke% : Klemeler, rtrirt maç Su topu: Yarı fınaller Yüzme: Bavanlar 4X1(10 serbe^t seçmeler Güreş: Serbest stıl, elerr.eiev Voleybol: B^>f maç Yelken: Üçüncü van« \ Yüzme: Erkekler •!l)(l metre j Kurnagalani» varı fınaller i Atletizm: Krkekler cırıt at j ma fınal. 4()(l metre engeliı I =eçmelet lioks: Eirnt tnriHiı Futbol: Dört maç metre *erbe?t! Atletiım: Eıkekler U«l metre ıkınot seçmeler. bayanlar uzun allama fınal. çrkekler W( metre seçmeler. 0 > erkekler 11)000. metre final Eskrim: Erkekler Flöre final Güreş: Serbest finalien Yüzme: Erkek'er framplen atlama final, erkekler 4X100 metre =erbest fınal. Bavanlar 100 metre «sırtüsfü fınal Yüzme: Erkekler 40fı metre ferdi Modern pen: YIİ?'TIP (300 SPOR TOTO 13 maçı bilen 14 kişinin beherine 22 bin 908 lira, 12 maçı bilen 465 kişinin beherine 689 lira, 11 maçı bilen 5052 kişinin beherine 63 lira, İ0 maçı bilen 32.480 kişinin beherine 9,50 lira ödenecektir. TAKIMLAR İstanbulsporGöztepe GalatasarayAitay İstanbulsporAltay GalatasarayGöztepe AnkaragücüP.T.T. DemirsporG.Birliği AltınorduHacettepe İzmirsporŞekerspor AltınorduŞekerspor İzmirsporHacettepe YeşildirekKasımpaşa Ad.D.SporVefa Çuk.îd.YurduBeylerbeyl Cumburiyetin * • Tabmin talımini 50 90 55 80 65 50 80 65 65 60 60 90 90 01 1 0 1 0 20 1 10 1 0 2 ı 1 Tokyoya Rus turistleri götüren bir geminin kaptanı iltica etti Tokyo, 13 (34.) Olimpiyatları izliyen Rus turistleri, Tokyoya getiren ve limanda demirli bulu nan «Valitski» adlı Sovyet gemisinden kaçan bir denizci, Tokyodaki Batı Almanya Büyükelçiliğine sığınmış ve kendisine siyasi iltica hakkı tanmmasını iatemıştır. Tokyoda yapılacak oyunlann SPOR SERVİSiAlİZCE yapüan tahminlerini okuyuculanmıza takdinı etmeğe devam ediyoruz. (Çekoslovakya), Ouchi (Japonya), Lee (Güney Kore), Kouo (Amerika.) AGm HAFİF SKLET 1 Martin (Britanya), 2 Golovano^ (Rosya), 3 Palinski (Polonya.) Sürpriz halterdler: Trolski Kusya), March lAmerika). Nemecsenyi (Macaristan.) YARI AGIR SIKLKT 1 Veres (Macaristan). l [Mukfelder (Rusya), 3 Totlı i Macaristan.) Sürpriz halterciler: Paterni (Fransa), Kailajarvi (Finlâııdiya). Cleveland (Amerika.) AGlR SKLET 1 Vlassov (Rusya), 2 Jabotinski (Rusya), 3 Schemansky (Amerika.) Sürpriz halterciler: Ecser (Macaristan), Veselinov (Bulgaristan), Henri (Amerika.) (Arkası Sa. T. SO. 8 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog