Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurfyet BASIN A H L  K YASASINA TTYMAYI T A A H H Û T EDER Sahibl: NAZİME NADİ * Genel Tayın Müdürü: ECVET GÜRESİN * Sorumlu Müdür EROL DALLI * Basan n yay&n: CUMHURIYET Matbaacılık ve Gazeteclllk T.A Ş. Cağaloğlu Halkevl sokufc No 3941 GÜNEY tLLERİ: Küçttksaa» Meydanı, Edlrne Hanı Adana Telefon 4550 * ANKARA: Atatürk Bulvarı Tcner Ap Yenlşehlr Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 * IZMIR: Gazl Bulvan No 18 Tel: 31230 BUROLAR ABONE ve SeneUk 6 aylık 3 aylık Türklye 75 00 40 00 22 00 İLÂN Hartcî 150 00 80 00 44 00 Başlıfc (Malctu) 150 Llra 2 3 4 5 lnd gahlleler (aantlml) 40 6 7 ncl sahlfeler » > 35 Nlşan. Nüc&b, Evlenme, Doğum (Maktu) *• 75 • Olum, Mevllt, TeçekJcür TO Kayıp aram» 90 Kayıp (Kellmesl) 1 SAYIS1 25 KURÜŞ (Bastarafı 1 ind Sahifede> sın uzerınde durduğu konu ıdı. Yaş (Bastarafı 1 ıncı sahıfede) cılerı ıle ajnlık teşkıl eden ozelortalaması olarak 30 rakamı açıklağundan şıka>et ettıler. ralar Merkez Bankası uzmanlan ıklerı şunlardır: nınca 60 yaşında olan da, olmayan Sajgi duruşları Ankara 13, (Cumhuriyet Bürosn) 1 Kâğıdın ince ve yumuşak Ordudakı Albay Kadın Kollarının Ikıncı Kurulta da sevmdı 7 den 70 e katılmışlardı. tarafından tetkık edılmış, sahte olmevcudunun duklarına daır rapor verılmıstır lması. yına, saygı durusu Kurultayı da de 240 kısı olarak gelmelerı beklemyor mahrutu bozacak şekılde artması Gayet guzel bır sekılde hazırlan2 Ataturk resmınin büyük karşısında, kendı ısteklerıyle emekmuş 200 kadın gelebılmıs Maddî Ankara, 13 (Cumhurivet Bürosu) de 23607 artışla 220 466 ya ulaşmış porda, 61 500 kılometrelık Devlet nılebılır Once Ataturk ıçın, sonra da bır guçlukler ıçınde ımışler Boyle bır mıs olan sahte banknotların, hakı üğu. lılıklermı dıleyen Albaylann e Emnıyet Genel Mudurluğu Tra tır. Ortalams olarak h e r yuz ara Karayolunda gorevlı bulunan trafik Saıt toplantıya gelebılmek ıçın kocaların 3 Renklerdekı açıklık. meklılık ışlemlerı tamamlanmış ve fık Şubesınce hazırlanan bır rapor cın 5,7 sı trafik kazalarma kanş zabıtasınm da durumu ele alınmak trafık kazasında olen Cemıl 4 tmzalardakı kayma. ımzaya sev kedılmıştır da 1964 yılının ılk altı ayında 6107 maktadır. ta ve 1510 trafik polısı bulunduğu, Barlas, Atatu^ku yetıştıren buyuk dan da musaade almak gerekırken Amerika ve «Enosis» Bunıarın dısında banknotlann trafik kazasında 951 kışırun olduğu, Peşin ceza trafik zabıtasınm elınde 1954 üe Tjrk Anası Zubejde hanım ıçın ay bazıları yurdun dort bu yanından Her ay olduğu gıbı bu ay da erı avrı sa\gı duruşu yapıldı. Gazı Başkente gelememış.. 5329 kışının de yaralandığı bıldırıl1964 ün ük uç ayında 66688 şo 1963 modeli olmak uzere 172 jeep sevkedılmelerını ısüyen (Baştarafı 1 inci sahıfede) lakıkılen ıle belırlı bır ayrı taraf mekhye Kurultaya erkek bakımından gaze mekte, geçen yılın aynı donemıne for ve surucu hakkında takıbat ya ve otomobıl, 28 motosıklet olduğu antep Kadınlar Kolu delegesı bır Albaylardan 3040 kadarı Millî Sabugun Temsılcıler Meclısınde yap an olmadığı gorulmu^tur. Yonetım tığı bır konuşmada, Cumhurıvetçı nazaran artış olduğu kaydedılmek pılmıştır Bu şofor ve suruculerden kaydedılmektedır tstatistıklere go hanım, raporu tenkıt etmezden once tecıler hâkımdı Merkez Polıs ne dıyor? ı^unrna Bakanlığı ılgılı komısyonutedır. 2962 sı ehlıyetnamesız, 329 u alkol re bır trafık otosunun 357 küomet Cemıl Saıt Barlas ıçın ıkıncı defa Kurulu çeşıtlı konulara temas eden Partının Kıbrısın Yunrnıstana bagParaların tstanbul dısında basıl na başvurmuslardır Bunlardan ebır rapor hazırlamıştı gorulenlerın dılanması taraftarı olduğunu ıddıa Yayınlanan ıstatıstıklere gore lu, 8231 ı gereklı guvenlık tedbırle reük yolda kontrol yapması gerek saygı duruşu yaptırdı ıgına ınanan polıs vetkılılerı mekhhge uvgun Mutfak ve politika Yaş ortalaması etmıstır 1963 yılında 12609 trafık kazası ol rını almadan yola çıkma, 10045 ı de mektedır. Bu rakam Avrupa memBanknotların Surıveden gelmış lekçeleu Mıllı Savurvma BakanlıRapora, yaptıkları, japamadıklaKadınların jas ortalaması, herke»mda toplanan jetkılı komısyonda Cumhurıvetçı Partının azmlıklar muş, 2416 kışı olmuş, 11914 kışı ya ıstıâb haddınden fazla yuk ve yolcu leketlennde bır trafık otosuna 50 rı, butun konuları geçırmıslerdı grupu başkanı olan Dervvınskı, Bas ılması ıhtımalı uzennde duruyo ıncelenmış ve emekhlıklenne karalanmış, 26 mılyon 531 bın 922 lı aldıklarından cezaya çarptınlrmşlar kılometredır. Bu duruma gore îsbundan bır sure once Siyasi çahşmalar» bolumunde polı kan Johnson Hukumetını, Rusların uz. Zıra tanbul • Ankara karayolunda Avrurahk maddı hasar, 1 mılyar 325 dır Feza gemisi döndü .lardının Savur ılçesınde bır buğ ar v erılmıstır tıkadan çok mutfakla ılgılı hasuslara mıljon 415 bın lıralık da mall ha1963 den 1964 yılına kadar mey pa memleketlenne gore 10 trafık Komısvonda oncelıkle 30 ağusto» av kamvonu ıçınde kullıvetlı mık (Baştaratı 1 ıncı Sahıfede) yer vermış'erdı Zeytınjağı fıjat'a Kıbrıs meseıesıne mudahale edeıek mevcut karışıkhgm artmasına en sar husule gelmıştır Bu rakamlar, dana gelen kazalardâ yapılan ısta otobusu, Turkıyede Lse 1 trafık oto dıler rının ekmek fıvatının artması «Ka gel olacak bır sıvaset tatbık etme arda 100 lıralık sahte banknot ele erfıhlerı sııasında general olamabüsu gorevlendınlebılmektedu . Turkıjenın genel butçesınm onda tlstığe gore kazalann sebeplen şöyBu paralar da a\nı nıs a'bavtarın, sonra kıdemlı Al«Şafak», Gagarm ın atıldığı «Vos mu oyu'nu etkılıyen favkalâde hal» M beceıememekle suçlamış, tCum ecmlmı^tı bırını, Emnıyet Genel Mudurluğu le sıralanmaktadır 1) Fazla surat, ba\ ların, bılahare de vaş haddi tok1» den sonra fezada en az ka olaıak \asıflandııılmıştı huııvetçı Partı ve adaylaıının Kıb tanaldan gelmıs olabılır» demıs emeklılıgı ıcap ettırecek kadar ıbutçesının ıse dort mıslını karşıla 2) Nızama aykın olarak one geçErkin Rusyaya gidecek lan Sov>et rkapsuludur Batılı uz sız Koy Enstitulcrinin kajıtsız şart ın Yunanıstana baglanması gıbı rriır maktadır me, 3) Yuk uzerıne yolcu almak, lerlemıa olan Albayların ışlemlen açılmasını isti\orlar \e bu vol praük bır tekhflen bulunduğunu» manların go u5,u so\le ozetlenebıBır baskası (Bastarafı 1 ıncı sahıfede) 4) Hatalı ve ışaret vermeden do1964 nn ilk altı avı daki çahalannın nerelere da\andı belırtmıştır lır Öte vandan Bevoğlundakı bır fı tamamlanm'ştır Bunlar hakkındakı ışlemler pey1964 jılının ılk altı ayında ise nuş yapmak, 5) Uykusuzluk, 6) Yo >et Rus>a>a bır zıjarette bulun«Her se>, So\\etlerın feza gemi ğuıı izah cdivorlardı. ım vazıhanesınde de 30 adet sah derpev vururluge gırecektır Pamuk iplıgı 6107 trafik kazasında 951 olum ve la aıt kusurlar, 7) Geçış ustünlüğü muştu Ko\ Enstitulerinııı açıUnası koye, lerinı \aktinden ev\el arza indırOte yandan a>lardır surup gıden :e 100 lıralık banknot bulunmusvasıta Mılli Savunma Bakanlığı yetkılıDışişlerı Bakanı Ferıdun Cemal 5329 yaralı tesbıt edılmış, 9 mılyon nu tanımamak, 8) Alkollü koy ınsanına ışık goturecekti. Bu ko 923 bın lıralık maddı hasar vukua kullanmak, 9) Ehlıvetnamesız vası Erkın ın gezısınden sonra muhte dıklerıni ;ostcrı>or. Sebep belki nuvu onun için sav uııduklannı. < a kanh çarpışmalardan sonra, Kıbrıslı ur tfadelerıne muracaat edılen Nı lerı, bu nevı emeklüık ışlemlerının >y murettebattan bırının hastaUnması şımdı azı Er, Nurı Ergurler ve Mıltı normal olduğunu ve her ay bu mık gelmıştır 1963 un aynı donemınde ta kullanmak melen Başbakanlar arasında bır zıfalar dolusu sozlerie izaha çalışmış Turklerle Rumlar arasında gundelık hayatla ılgılı bazı mahdut adı Sereelopulo adındakı fıguran tara vakın albavın kendı arzulanyise 5374 kaza olmuş, 892 kışı olmuş, Dığer bır ıstatıstığe gore ıse son jaret teatısı olması soz konusudur vt\a \erici telsız cihazında bir ân lardı. 4713 k'şı yaralanmış, 10 mılyon 664 ıkı yılda Ankarada taksı ve dolmuş Ancak bu hususta herhangı resmî zanın belirmesi veya kabının, mah Kadının eğitımi, doğumun kontrolu temasların yer ^almakta olduğu lar, bu paraların fılımlerde kulla la emeklı"e sev kedıleceklerıni bılbın 958 lıralık hasar tesbıt olunmuş otomobıl 570 artış ıle 4941 e, mını bır temas olmamış, sadece Turk rekte dondufcu sırada atmosfere zıKadının eğıümı, zeytınjağı ve ek VVashıngton'a ulasa'n raporlardan an nıldığını behrtmışlerdır Bu olay dırmıslerdır tur Buna nazaran 1964 un ılk altı bus, kaptıkaçtı ve kamvonet 2420 Parlamento Heyetı Baskanı Suat yadesıvle >aklasmasıdır.ı» da ıncelenmeğe başlanmıstır. mek fıyatlarmm jukselmesı kadar lasılmaktadır Yenı bır rekor ajında kaza, olum ve yaralanma artış ıle 3181 e, Istanbulda Amerıkan Harıcıyesı yonetıcıleri, taksi Ha>rı Ürguplu'ye Sovjet Başbamuhımdı onlar ıçuı. Raporun her Askerî Şura mıktannda bır artış vardır ve dolmuş 3799 artış ıle 13278 e, mı kanı Kruçef tarafından bır temen«Şafak» \er\uzunden en j'uksek koşesınde bu bahıs bulunujor, «Ka bu temasların «pamuk ıplıgis cmOlimpiyatlar (Baştarafı 1 inci Sahlfede) Araç sayısı, 1962 ye nazaran 1963 nıbus, kaptıkaçtı ve kamyonet 1620 nıde bulunulmuştu ırtıfada mahreke gıren pe>k olarak dının eğitimi» ıle bırhkteDoğumun sınden olduklarını ve yuksek sıjaartış ıle 8794 e, Izmırde taksı ve kontrolune» de taraftar olduklarını si kademelerde ver almadıklannı da rekor kırmıştır (Baştarafı Spor sahıfesınde) ması sart olmaktadır Ancak buRnsya ile ekonomik bağlarımız behrtmışlerdır Dıger bır deyımle dolmuş 542 artış ıle 2019 a, mınıbus, ••Şafak» ın fırlatılısı veva arza ve kadın koları olarak destekhye yonetıcıler, ıkı etnık camıanın sı ;Amerıka) 213,1, 4 Fukushıma gıinku durum dolayısiyle ozellıkle Öte yandan Bu\uke!çı Hasan kaptıkaçtı ve kamyonet 932 artış denız ve hava bırlıklennın harcama Işık'ın Mosko\a\a atanması ıle donuşu oyleMne bujuk bır gızlılık ceklerını bılıiuıyorlaıdı. yası hderlerı arasmda hâlâ bır uz (Japon), 2 15,7, 5 Kuppers (Alm ) lanndakı artışlar Mılll Savunma Ba ıle 2093 e yukselmıştır 15,7 6 Mazanov (Rus) 215,9, Turkıye Sovjet Rusja arasındakı ıçınde cerejan etmıstır kı, «Şa Bu konuda rapora şunları yaz laşma eğılunı sezılmedıgını behrt1964 un ılk altı aymın sonunda ılışkılerın gelıştırılmesınde ılk adı fak» ın kaptanı Komarof'un babası mışlardı7 Hutton (Kanada) 215^, 8 kanlığı bütçesinın beşte binne yamışlerdır kın bır yüklenim getırmistir Bu Turkıyede şofor sayısı 352 901, süReynolds (Avustralya) 216,6. « Istediğimız şey, en başta ko\u mın ıktısadî alanda olacağı açık dahı haberı radyodan oğrenmıştır. rücu 101 690, motosıklet 18154, otoBununla beraber, Kıbrıslı Turk 100 METRE SERBEST (Kadınlar mıktar ıse yaklaşık olarak yanm zihni) etin Her şe> sona erıp feza gemısı salı aydınlatmaktır. Korkan lanmıştır. ve Rum meslekı teşekkuller men tınal): 1 D Fraser (Avustralya) mılyar lıra cıvanndadır mobıl 59 985, jeep 11.384, kamyonet men j ere ındıkten sonra, Ruslar yıkılmasıdır. Bugun Amerıkada oentelektueller 59,5 (Y OS. ), 2 M. Stouder (A35 605, karayon 61894, otobüs 12 235, Bu sebeple, Mılll Savunma BaBu konu ile ılgılı olarak Sovyet ışlerın jolunda gıttıgını so>lemış kullarda okujan çocuklaruı '«55 i supları, hekımlerle Denizli, 13 Dun ılımızın muh traktor 34 196, at arabası 35 485, bı Rusyanın Ankara Buyükelçısi Ni lerdır nin koy çocuklan, ciftri çocuklan arasında zemın yoklamaları yapıl merıka) 59,9, 3 K. EUıs (Amen kanhğı butçesınin cari harcamalatelıf yerlennde vuku bulan ve 3 ki sıklet 92 920 dır. olduğu resmen tesbit edilmiştır. Bu dığı ve Turklerle Rumlann bır a ka) 1.00,8, 4 E. Terpstra (Hol.) nnda yüzde 10 oramnda bir tasarkıta Rıjov bugün Büyukelçilikte Ha «Izvestıa» gazetesı, Komarof. Fe tun aşırı cerevanların şiddetle kar rada vaşadıklan kesımlerde mahallî Bütün bu rakamlardan sonra ra san Işık şerefıne özel bir oğle ye01,8, 5 B Lay (Kanada) 102,2, ruf yapılamıj acağı, ancak bazı taızşının olumu, 3 kışınin de yaralanıdareleı arasında bazı temasların metlerde kısıntıya gıdebıleceği, bu C. Madarasz (Mac ) 1 02,4. ması ıle netıcelenen toprak kaymameği vermıştır Son yıllarda ılk oktıstof ve Yegorof'un bu sabah A şısuıda olan CHP Kadın Kolları. koy ver aldığını belırten raporlar var200 METRE KURBAĞALAMA nun da Sura toplantısında tâym elarına bugun bır yenısı daha ekdefa olan boyle bır dâvete, yıne ük tına uzennde ateşlenen fren roket için tehlikenin cehaletten ve «haber dır :Seçmeler) Bınncı serıde yanşı dılecegı ve aynca ek odeneklere lennnş ve Guney ilçesinın Kerimler defa olarak Dışışlerı Bakanı Feri lerının ateşlenmesınden sonra, açı sizlikten» ileri gelebileceğ^ne manlan paraşutlen ıle ınışe geçen «Şa makta, bunun için de kojde ilkokul koyünden 30 yaşlarındakı Meryem Washıngton'da hıç kımse bunun iç 2^1,4 ile bırincı bıtıren Avustralya başvurulacağı sanılmaktachT. dun Cemal Erkın de katılmıştır. Ozçelik, Mervem Kaydı ve Murüvfak» ın ıçınde evvelce tesbıt edı eğıtıminın veni bir dınamik goruşle harpte jenı bu safhanın muteva lı lan O"Bnen Olımpıyat rekorunu Hasan Işık'ın demeci vet Şahiner adlanndakı kadınlar, Moskova Buyukelçıligıne atanan len noktava ındıklerını belırtmıs ele alınmasını isterken CHP nın bu zı bır başlangıcım teşkıl edıp et kırdı, bılahare ıkıncı seride galıp kalkışmamakta gelen Alman Egon Hennınger de Cumhuriyet'in tahmini koyun Topraklık mevkunde çalışırAnkara, 13 (Cumhuriyet Bürosu) Hasan Işık kendısı ıle konuşan bır tır. Bojlece Sovyet kozmonotları yuk eseri olan Koy Enstıtulerinm de medığını tahmıne larken, toprağm goçmesı netıcesi Sigorta tş Sendikası, bugün bır muhabırimize şunları soylemıştir: ılk defa olarak kabınden dısarı zamanın ihtiyaçlanna gore, >eniden dır. Bununla beraber, bu gıbı mah 2 30,1 lık derecesı üe rekoru kendıVT'Z>IE (Kadınlar) altmda kalarak olmuşlerdır. m METRE SERBEST bildirı yayınlıyarak, Cemıl Sait «Sovyet Rusya Ue Turkije arasın ozel bır cıhazla fırlatılarak değıl, açılması Millî Eğitim Bakanlığından dut temasların bıle henuz bu kaçsine mal etti. Amenkalı Anderson ay evvel imkânsız olduğu belirtıl 3 üncü serıde 2.31,5, beşincı serıde Boylelıkle ıkı gun içinde vuku Barlas'ın kaybından duyulan üzün dakı tarihsel ivi komşuluk ılışki kabınle bırlıkte yere ınmış olmak beklenmektedir > 1 Ramenofsky (Amerika), bulan toprak kaymalannda 6 kışi tuju behrtmış ve Mıllı Reasurans lerinin geliştirilmesıne çalışacağun. tadırlar. 2 Stickles (Amerika), 3 Dnde Amenkalı Chet Jastremskı 2 303 Raporda aynca, «Korunmaya muh mektedır olmuş, 3 kışı de yaralanmış bulun ile yapılacak toplu sozleşmenın Bugun Ankaradan avnlıvonun. Anlık dereceler yaparak galıp geldiler enkel (Amerika.) taç çocuklar>la daha yakmdan ılgıBir gün daha maktadır. Barlas'a ithaf edllecefını açıklamış cak, görevim Ue ılgili olarak sık yan fınal hakkına lenılmesı, •Hekimliğın sosyalize edil Surpriz yuzuculer: Ljunggrea ilzvestıa» muhabırı, uçuş sonun mesi»nın daha yajgın hale getırılme 16 ekimde bin Yunanlı ve seride ise Japonsahıp oldular. Afvonda tır 4. Matsumoto sık Ankarava çelerek istisarelerde (Isveç), Tecelar (Holânda). da uzay gemısının butun murette sı, «Dogumun kontrolu» ıle ılgılı ka Afjon, 13 Ihsanıye ilçesinın Ka 100 METRE S1TITUSTU Barlas'ın kaybından duyulan u bulunmak amacındayun. Hukume(Baştarafı 1 inci Sahıfede) 2^3,8) bırmci oldu. Dığer yan fıyıhan kovunde sıva toprağını ka zuntu belırtildikten sonra bıldırıde tımdcn aldığun talimatı nygulamak batının, «Uçns keşke bir gnn daha nunun bur an once Mechsten geçırıl leri teblığ edılmış ve bu konuda ge naustler: Prokopenko (Rus), Shı1 Tanaka (Japonya), 23) Ca nzasaydı» dedıklerını belırtmıştır mesı konuları yer almakta ıdı zarken anî olarak toprak ocağının şoyle denılmektedır: başlıca görevim olacaktır.» ron (Fransa). 23) Fergnson (Arekli vesıka ıbraz edenler Usteden kııshi (Japon), Trethevvay (AmenFakat »Şafak» ın yapıcısı basmuçokmesı ile 5 kadın olmuş, 1 kadın Erkin'in demeci Ve nihayet Kıbrıs ka), Tsurımme (Japon), Kossınskı nıerika). «Sosyal görüşün sebatlı ve şuurçıkanlmıştır hendıs muhabıre, «Onlan anlıvoda ağır surette yaralanmıştır Ö lu tatbıkatçısı olan Cemıl Saıt Bar(Rus) ve daha 6 yuzucü. Dışışleri Bakanı Ferıdun Cemal Surpriz yuzücüler Winkel (Ho lşçi meselelerı, Grev ve Lokavt KaBu arada 65 yaşını dolduranlann lenler Sabrije San (50 yaşında), las'ın azız bâtırasını daıma canlı Erkın ıse «Kendısine bir gdrev ver ram ama program progr»mdır» nunlannın ışleyış tarzı methedıldıkFUTBOL lânda), Ludgrove (Britanya;, Turkıyede kalıp kalmıyacaklan koKadriye Tahtacı (30 yaşında), Gül tutrnak azminde olan Sıgortalş Sen dun. Bunu peyderpev uygulayacak. eklınde konusmustur Futbolda grup maçlarına muhSchmidt (Almanya). ten sonra Kıbns dâvamızla ılgılı pa nusunda tereddüt hasıl olmuş, yalu Yavuz (35 yaşında), Havva Bay dıkamız, Mılll Reasüransla aktede Ancak, bu görev bugun için sırdır» Tass Ajansı şunları ilâve etmek sajda da şoyle denılmekte ıdı100 METRF KELEBEK püan ıncelemelerden sonra ancak telıf sahalarda devam edıldı. Alıram (20 yaşında), Turhan Yavuz cegi toplu ış sozleşmesıni merhu şeklınde konuşmuştur tedır1 Kok (Holânda), 2 Stau• Bugun en buyuk dıs nıeselemiz 80 yaşını bıtirenlenn bırakılması, nan netıceler şoyledır: Yugoslav(14 yaşında) Yaralı 25 yaşındakl mun azız ruhuna ıthaf etmeye ve Batıya paralel münasebet der (Amerika), 3 Ellis (Ame«Defışik alanlarda nzmanlardan Kıbrıs davasıdır. Burada bir kere da dığerlerinın gondenlmesı kararlaş ya Fas 31, Almanya Romanja Nazık Ayva tedavı altına alınmış aktedeceği bütün toplu iş sözleşme11, tran • Meksıka 11. öte yandan, Dışışleri Bakanlığına kurula bir astronotlar frupunun ha Hukumetle ve onun savın Başka tınlmıştır. rika). tır si metınlenne onun (Turkıyeyi kur yakın çevrelerın belırttiklenne go bu uçusu neticesınde kıvmetli bıl nı ile beraber oldugumuzu, dış polı• Surpriz yuzuculer: Noack (AlBoylece 16 ekimde Türkiyeyi tertaracak düzen, gelecege guvenle re, Buyukelçıye verüen talimat a gıler elde edilmıstir. Bunlar değer tikamızı, butun gucumuzle desteklemanya), Stewart (Kanada), TaBASKETBOL ketmelerı gereken Rumlann sayısı baktırabilen, emeğının tam karşılı rasında ıktısadî ilişkılenn arttırü lfndirilecektır.» diğimizi bıldirmek ısterız. kahashi (Japonya.) Basketbol grup maçlarında şu • ğını alabıleceğı, namuslu bir eko ması hususu ongorulmektedır. AnBarış jolunda, dun>a>a ve insanlı bın kadardır. istanbul polısı, 16 © neticeler ahndı: 400 METRE KAR1ŞIK Fezada n>ku nomık duzen, duşunce özgürlüğü cak, bu alanda gosterilecek çalışma ğa ders verecek kadar sebatlı, fakat kımde bin kadar Rumu çeşitli va1 De Varona (Amerika), 2 Yugoslavja • Avustralya 74 70, Ağırlığı 10 ton olduğu tahmın e haklanmızı asla feda etmiyecek ka sıtalarla Turkıyeden uzaklaştıracak olan bır duzendir) cumlesım ithal ların, Batı Bloku ıle Türkıye araFinneran (Amerika), 3 RanJaponya • Kanada 58 37, Rusva etmeye kararhdır » sında mevcut ılışkılere paralel o dılen «Şafak» ın murettebatı 37 ya dar enerjik ve gerektiği anda bu hak •tır. dall (Amerika). Macarıstan 84 • 42, Amerıka Pe«ındakı komutan ve pılot Albay lan tıpkı aziz şehidimiz Cengiz Tolacağı ve birbırının yerıni alma duSurpriz vuzuculcr: Lasterie ru 60 45, Porto • Rıco • Meksıka Komarof 38 vaşındakı hılgın • mu pel gıbi canımızı vererek sağlıyacak rumunun olmıyacağı ifade edılmıs(Holânda), Lonsbrough (Britan 7355, Polonya Italya 6158, Uru Ulastırma Bakanı Ferıt Alpısken İşçi kafilesi hendis Feoktıstof ve 27 yaşındakl kadar gozu pek Turk analarıyıztır >a.) guay Fınlândıya 7355. der, Ulastırma Şurasının dunku top KONGRE İLÂNI (Bastarafı 1 ıncı sahıfede) 4X100 METRE SERBEST Türkiye üe Rusya arasındaki si doktor Yegerof dun sekızıncı tur ve bundan sonra delegeler konuştu, lantısında «Hukumetın ulastırma • yemısler, konuşma sırasını bekleyenler de el Her hafta sah ve cuma gunlerı B1YRAK yası ılışkılerın ıse son 3 • 5 yıl bo da akşam yemeklerını Istanbnl öğretmenler Derpohtıkası vardır Fakat gavrımeşVOLEYBOL 1 Amerika. 2 Avustralyunca Batı ve Doğu blokları ara onbırıncı tur sırasında da uykuya lerını patlatırcasma bırbulerını alkıs yapılmakta olan sevkıyatın cumaneğinden: ru rekabet, Ulastırma Bakanlığını Bulganstan • Brezılja 3^) (1614, 5 a, 3 Holânda. ya tesaduf edenın japılmaması dun 1510, 156), Çekoslovakya • Maca sında Komunıst Çinden dolayı or dalmıelardır Bu arada 10 ton ağır ladılar. guç durumda bırakmaktadır» d e Derneğımız jıllık olağan Sıvaslı kadınlar, hem başka iller gece ıkı sevkıyatın bır arada yapıl rıstan 32 (1510, 1215. 1315, 159, Surpriz takımlar: Almanya, taya çıkan yakınlaşmaya paralel lı"ında old'iğtı tahmın edılen «Şamıştır kongresının 17 ekım 1964 cuMacaristan. bır ikşkınm kurulmasına çalışması fak» ıie doğrudan doğruya temas den gelen delege arkadaslarına ve masına ve kafılenın kalabalıklaş 1510), Amerıka • Holânda 30 (1510, Bakan, bu konuşmasını «Hukumartesı gunu saat 15 te Be4X100 METRE K\RIŞIK yonünde Hasan Işık'a talimat ve kuran Sovyet Televızyonu spıkerı hem de gazetecılere bırer Sıvas ışı masına sebep olmustur Bu muna 1513, 15*) metın bellı bır ulastırma polıtıkasıktas Barbaros ve Şaır NeBAYRAK rildığı oğrenılmiştır. tarafından uvandırılan Feoktıstof, ağızlık dağıttılar. Genel Başkan İs sebetle mahşerî bır kalabalığın sı olmadığı» seklınde yoneltılen Kadınlar karsılaşmasında Polon dım Ilkokulu salonunda nı1 Amerika, 2 Holânda, Rus Buyukelçısının bugun verdi mahmur bır halde, «Özur dılfrim. met Inonu'ye de uzerı ışlemelı kılıç toplandığı Sırkecı Garında ağla ya Korevı 30 (155. 155, 1511) tenkıdler uzerıne japmıs, ancak ^ap olmadığı takdırde 24 e3 Avustralya. ğı ozel yemekte Dışışlen Bakanı Er Prorram gereğince nvuvorum» şeklınde bır kıtap açacağı hedıye ge şanlar veva sevınç gozyaşı doken jendı toplantının sonunda «Gayrimeşru kım 1964 cumartesı gunu saat tırmışlerdı Surpriz takımlar: Almanya, kın, Moskova Buyükelçısınden baş cevabını vermıştır. rekabet» hakkında açıklama y a p ısçı ve ugurlavıcılara rastlanmış* on be«te Galatasarav Lıse=ı Britanya, Rusya. ka Dışışlen Bakanlığı Genel SekSatır'uı konuşması masını ıstı\en gazetecılerın sorutır Dunvanın ıçınde bırden fazla in KULE ATLAMA salonunda japılacaşı savın SU İOPL' reten Haluk Bayulken ve Genel san taşıjan ılk uzav gemısı oîan Kurultaym ogleden sonrakı top larını cevapsız bırakmıştır 1 Lenzi (Amerika), 2 En Yugoslavva Brezılv a 8(l, Ro u\elenmıze duvurulur Sekreter yardımcılan ıle daıre ge «Şafak., dun saat 09 30 da fırlatıl lantısına butun CHP lı Bakanlar Toplantıda, uzermde durulan gel «Kramer» (Almanya), 3 manya • Japonya 94. GINDEM 1 Açıll* 2 nel mudurlen ve ^uyukelçılık men mıştı. katılmış, bu arada bir konuşma «Ulastırma muesseselerı arasmdaPrag'da Thomas (Brıtanva). Başkanlık Dlvam seçımi, 3 • suplan bulunmuştur. kı çatışmaların gıdenlmesı ve yek HaJbukı uç astronotun, gene bır yapan CHP Genel Sekreterı ve Yonetlm Kıınılu ve Mura«ipler Surpriz sporcular: Mac Donald (Baştaratı 1 ıncı Sahıfede, PfcNTA I'LON Yemekte goruşulen konulann a Rus olan Bıkovskının 82 turluk Başbakan Yardımcısı Dr. Kemâl dığerını besler v» tamamlar şekılraporunun okunmasr 4 Tah(Kanada), fVatanabe (Japonya), Bınıcılık, atıcıhk, eskrım musa ğırlık noktasını Hasan Işık'ın Mos Satır, demokratık rejımı kostek de geıısınde komunıst rejımını prode çalışmalarını sağlamak ıçın mev minı butçenin arzı 5 Yönetim Knight (Avustralya). kovaya atanması ile Turkıye • Rus dunya rekorunu kıracakları zanne lemek gayretmın onleneceğını, C. testo etmek ıçın japtıkları zanne bakalarının sona ermesı uzerıne zuat ve tatbıkat bakımından koorKurulunun lbrası 6 Seçlmler YELKEN modern pentatlonda puvan duru ya arasında ılışkılerın kuvvetlendi dılmekteydı. 1953 hazıranında gon H P 'nın demokratık rejımın bek dılmektedır dıne edıîmelerı» konusunda ılerı 7 Dılekler FINN SINIFI Prag da jajınlanan «Veeernı Pra mu su şekle gırmıştır nlmesı ve Rusıann fezaya bir füze derılen Bıkovskı, fezada 119 s&at çisı olduğunu, CHP ile uğraşanlarorulen fıkırler, bılhassa lımanlar 1 A. Nelıs (Belçika), 2 El1 Sovyet takımı 47o puv an ıçlnde attıklan Uç ;insan teşkü et 6 dakıka, yanı >aklaşık olarak beş nn ve tenkıd edenlerın dava sahı ha» gazetesının bıldırdıgıne gore, uzerınde olmus, lıman ısletmeleCumhurıyet 12528 vsrrom (Danimarka 3 Kuhgun kalmıştı. 2 Amerıkan takımı 8142 puvan mıstır olav, sokak ortasında kavga eden rının şımdıkı sekıllerını muhafaza bı olmaktan uzak bulunduklarını, vveich (Almanya). üeryüziine donus 3 Macarıstan takımı 8120 puvan Temenni edileu azâmi sevije etmelerı fıkrı ağır basmıstır CHP'nın içinde fıkır ve hızıpçılık ıkı gencı sevredenlerı dagıtmak Surpriz yelkenciler: Mankin KAYIP 121491 numaralı pa<iaporS€ TOPU Tas» muhabırı Nıkolaı Zheleznov, ıhtılâfı bulunmadıgıru sojlemıştır. uzere polıs çaj,ırılması uzerıne basOte jandan Hasan Işık, bugun Bu arada Denız Tıcaretı ve Sa tumu kavbcttim Hukumsuzdur (Rusya), Raudaschl (AvustralSu topu musabakalarına bugun Dışışlerı Bakanlığında yaptığı te «Şaiak ın donuşunu uçuş kontrol Satır, devamla, «Seçunlerde oy a lamıştır Gençler trafıgı aksattıkn a t ı Odası kurulması da temennı Ahmet Yıldız >a), Devillard (Fransa.) maslardan sonra basın mensupları kulesınden ızlıjerek, gorduklerını lan ıktıdara gelecektır. Yeter kı ları ıçın kendıleıını dagıtmaya ge devam edıldı ve şu netıceler alınedılmıstır rumhurlvet 12511 FLYING DUTCHMAN nın çeşıtlı sorularını ce\aplandıra radyo ıle halka ıletmıştır. Asagı oy alanlar ıktıdara gelecek kuvve len pohale jumruk jumruga kav dı Yugoslavja 8 Brezılja' 0 1 Buffet • Lchoers (Fransa), rak, «Turkıye'nın bugun dunya da Tass muhabırının, feza gemısı tı kendılennde gorsunler CHPlı ga etmışler \e ellerıne geçııdıklerı Romanja 9 Japonva 4, Belçıka • 2 Koefoed'in takımı (Norve;), 8 B A C : 5. Holânda 6 Amemuv acehesındela genel ve özel po nı, ınerken verdıgı haberler sıra lerın çelme takmak akıllarının demır çubuklarla saldırmıslardır rıka' 4, Almanva 3 Avustral3 Rae'nin takımı (Y. Zelânlıtık durumunu goz onunde bulun lanmaktadır: koşesmden geçmez Bu CHP'nın Polısler ıle kendılerını coplarla ja 1 da). durarak çeşıtlı alanlardakı Turk «Pılot, 17 ncı turunu tamamlar kendmı ınkâr etmesı demek olur» savunmujlar ve gençlerın uzerıne Surpriz: Roederburg*un ekipi ESKRİ.M Sov\et munasebetlerının gelışme ken yeryuzune ınme emrını almış demıştır (Brezılya). Britanva. Holânda. pohs kopeklerını salmışlardır vVa'ede sahasında devam edılen ımkânlarının tetkık edılıp ara^tırıl bulunuyordu. Hemen alakalı teç Şartname Etıbank İstanbul Alım Satım Şubesınden alınaIkıncı Kurultav, vonetım kurulu STAR BO4T ması ve bunların temennı edılen hızat ve frenler harekete geçırıle seçmelerı ıle sona ermıs, vapılan Çek Haberler Ajansı pazar gun pskrım musabakalarında erk°kler bılır. 1 Pinegin tak. (Rusya), 2 azâmı se\ı>e\e ulaştırılması ıçın o rek ınme amelıyesıne basiandı. ku ajaklanmaja katılanlardan 4 florede Macar Sandor Szabo A1 seçımlerde Melahat Akan, Nermın Del Bello tak. (Portekiz), 3 vu=turvalı rakıbıne 109 yenıldı Bu zel bır \azıfe derxıhte etmektejız» «Şafak» ın ınmege hazırlandığını Abadan, Muzaffer Antebellı Nımet unun tevkıf edıldıklerını açıkla surpri7riı Yan fınale kalma hrk. Parks tak. (Amerika). mıstır. Tevkıf edılenlerın çogunun (Basın 19487/12526^ demıştır ılk goren Mıhaılof ısımlı pılot oi Burak, Jale Candan, Fıruze CıDRAGON kını Avustıırva Almanva, Fran^a 1 Eskicıoğlu'nun takımı (Yu mus, saat 09 40 ta uçağınm radyo mıllı , Nebahat Demırkava, Nermın ja^ı 24 un altında olup bunlardan kaldılar nanistan), 2 Sorrentino'nun ta EU 'vasıtası ıle kesıf bır bulut ku Elşın, Mukaddes Gur Saadet Su ıkı tanesı de kadındır 43 kısının BOKS kımı (Italva). 3 Norveç. mesıne dalan bır cısım gordugunu mer ve Sukran Sovlemez jonetım jıl hapıs cezasına çarptırılması bek Tuy sıklette 5 ıncı tura s ^ Ç i ^ lenmektedır 5J KADEM DtNGİ Kuruluna setırılmıslerdır bıldırmıstır » halde halen yan fınallere gelıne1 Amerika, 2 Isveç, 3 Sozlerıne devam eden Tass muHatırlanacağı gıbı geçen 1 ma memıştır Musabakaların çoşu tek Britan; a. habırı «tçuş kontrol k"alesıne büısta ;ıne Prag'da bır avaklanmj nık nakavt veja abandone ıle bıt TRAAIPLEN ATLAMA tun vazıfelılerden raporlar gclme oınıus ve oğrencıler «çok \ aşa hur nvktedır 1 Gompf (Amerika), 2 ye basladı, ınış sahasında uzav a nvet» dıve bagırarak sokaklarda VOLEÎBOL Madrigal (Meksika), 3 Vodamlarını karşılamaya hazır, bırdolasmıslardı Polıs o zaman da bı Volej bol musabakalarında favogel (Amerıka I. Ankara 13. (Cumhurivet Bürosu) çok helıkopterler \e uçaklar havaSurpıız sporcular: Yamano Başbakan Ismet Inonu, bugun de kaç kısıvı «komunısthge hakaret rıler, maçları rahathkla alriılar. da dolasıyoriar» demıştır. Eıkeklerde (laponva). Meissner (Kanada), evınde ıstırahat etmıs fakat Mecüs etmek suçu Ue yakalamıs, bunlar «Herkese tebrikler» Japon>a 3 Kore 0 Poman Sperlıng (Almanya.) Başkanı ve Başbakan Yardımcısı ıle dan 18 ı de duruşmalan sonund Muhabır şunlan ılâve etmıstır: kısa bırer gorusme >apmıştır va 3 Amerıka 0, Ceko«lovak KULE ATLA.MA hap'e mahkum edılmıslerdı « Saat 09.57 de uzaj gemısının va 3 Macarıstan 2 Amerıka 1 «ebster (^raerika), 2 Ozel doktoru Zafer Pavkoç tarafın uçuş yerı cıvarında dolaşmakta o dan hastalığının geçtıgı bıldırılmesı3 Holânda 0 Phelps (Britanva), 3 Sperlıng lan diğer Sovyet pilotlan da yerde ne rağmen Ismet Inonu, bugunu de ıs istanbul Beledi\csi her Kadınlar: Polonva 3 Kore (Almanva). sanat yarışması KUREK bır cisım t e onun yakınında uç tırahatle geçırmeyı kararlaştırmışSurpnz sporcular: Madrigal Todo kurek koyunda yapılan se (Meksika). Kaneto (Japonya). kozmonotun yurumekte olduğunu tır. Prof Pajkoç, Inonu'nun hasta düzenleyecek Müdür: Prof. FIKRET NARTER BOKS ve eanlı bır yurüyiışleri olduğunu lığı hakkmda bugun şunları soyleIıcledıve Mechsının dunku top me musabakalan sonunda 2 tek 51 Kilo: 1 Sorokin (Rusya), İnşaat Muhendıslığı ve Mimarlık bolumlen, Teknık Unıversıte Profesorlerınden kurulu kuvbildlrdiler. Tebrikler, herkese teb mıştır: «Artık benım mudahalem bıt lantı<!inda, «Sanat odulu» vonetme dumencılıde Amerıka, Rusya, Fran2 Atzori (Italva), 3 Olech tı. Kendısı gayet ıvı ve sıhhatlıdır. lığı gorusulmuştıır rıkler. vetlı kadıosj ıle kendı bınasında oğretıme başhvor. Yonetmelığ sa, Polonva. Çekoslovakya, Holânda, 4 tek dumencısızde Italva, A (Polon j a.) Inıs haberi alınır alınmaz hava Istedıgı gıbı hareket edebılır» gore îstanbul Beledıvesı her vıl menka, Holânda, Danımarka, In 54 Kılo: 1 Bendin (Polonya), Başbakan, ıstır^hatı sebebiyle, 1629 Mavıs gunlerı arasında re alanında bulunan muhendisler, tekgırme 2 Gregoriev (Rusya), 3 nısvenler ve kozmonotlar bırbırle CHP Kadın Kolları Kuıultajına da sım hevkel ve «eramık kollarınd. gıltere, Almanva fınallere hakkını kazandılar Johnson (Amenka.) YUKSEK OKULA LISE MEZLNLAK1 ALINMAKTADIK. rinı tebrik ettiier ve birbirlerıyle gıdememıstır bır varısma açacaktır Bu uç kold, 57 Kılo: 1 Takayama (Ja11ALTER kncaklastılar. Erkek San at v e Yapı Enstıtuleri mezunlarına da Muhendis ve Mımar olmak imkânını sağlabaşarı gosterecek uç ressama, u ponya), 2 Stepanishkin (RusLzay adamları daha sonra dokHalter musabakalarına Koma7&' hevkel ve uç seramık sanatçısın, mak arracı ıle >uksek okulumuzda aynı profesorlerle bır yıllık akşam oğretimı açılmıştır. va). 3 Gırgenti (Italya). torlar ve vazifelıler tarafından kar»a salonunda hafıf sıklet musaba odul v erılecektır Rıhtım Caddesi, Misakı Millî Sokak No: 13, Tel: 36 99 11 60 Kılo: 1 Harrıs (Amenka), kası ıle devam edıldı Dunja re • Kilandı ve hepsinin sıhhatte oldu2 Shiratorı (Japonya), 3 Öduller bırıncıye 2 500, ıkıneıv kortmenı Polonvah Bas?anowbk funan görülmesi uzerine gazetecıSabri (Italyal. 1 750 ucuncuye 750 lıra olmak uze ıle Rus Kaplunov arasında cerevan (Basın 19371/12522) lerin kendileriyle konnsmalarına 63.5 Kilo: 1 Ellis (Amerika), re dağıtılacak, basarı kazanan eden sampıvonluk mucad«l^sım kı izın verildı ve bır sual \ağmura ? Knlei (Polonva), 3 Karıserler bır sanat ^alensınde toplana farkı ıle Polonyalı kazandı basladı.» mov (Rusva). caktır Netıceler sojledır Dünyaya çağrı 67 Kilo: I Taınulis (Rusya), Sovyet ıdarecılerı, «Şafak» uı baGazeteciler Sendikası İstan 1 W Baszanovvskı (Polonva 2 Vemecek (Çekoslovakya;, 432 5 kılo (venı dunva ve OlımD Dünyanın ,: Bertıni (Italva). sarılı ınışı munasebetıvle bugun bul subesi vönetim kurulu yat rekoru), 2 V Kapluno 71 Kilo 1 Gibson (Ameridunjaja bır çağnda bulunmuslar, her seçildi (Rus) 432 5 kılo, 3 ( D R ) M Z ka), 2 Lagutin (Rusya), 3 «Bu muhtesem çünde, insanlıçı bir Turkıve Gazetecıler Sendikası ehnskı (Polon ) 420 kılo. 4 A yerınde llngh (Almanya). defa daha silâhlannıa rarısına son tstanbul Subesi kongresınde seçı Gercv (Amenka) 412,5 kılo, 5 Z 75 Kilo: I Popenchenko vermeye ve tam ve genel silâbsıztercıh len yonetım kurulu gorev oolumu Othal (Çek) 400 kılo, 6 Vama ıRusva). 2 Halasek (Polonya), lanmaya dâvet eder, bütün millet yapmıstır Başkanlığa Selâmı Ak zakı (Japon) 397 5 kılo (ılk beş ha ! İMonea iRomanva). edılen ve hükümetlerden barısın temini Tahıs alınıı pınar, ıkıncı başkanlığa Kayhan tercı, eskı Olımpıyat rekomndaı 81 Kilo 1 Pıetrzj kowskl ve kuvvetlendirilmesi mücadelesine murekkep Turkçu, sekreterlığe Mucahıt Be daha ıvı derece vaptılar) (Polonja;. 2 flıseljev (RusT e l : 22 88 2S katılmalannı dileriz» demı^lerdır. şer, Muhasıp uyelığe d° Kenan Xot Polonyalı ve Rus ı nı d va). 3 Polanchek Cekos.). Yazarken.dolma kaleminizi temizler Öte yandan Kızıl Çın dun ve buŞengul getınlmıslerdır Can Kava rece \aotiklari halde t d v I ı iöO Açır Sıklct 1 ''athıs (Amegun, «Şafak» ın 24 saat 17 dakıkatsen, Doşan Özguden ve Saraı Ka gram hafıf gelen Polonyalı bırincı rıka), 2 Cane (Italva), 3 ftekl&mcıhk 3B16125ZÖ raoren de uye seçılmışlerdır. lık uçusundan ne radjo, ne de çaılan edıldı. Hâncılık: 3625/12514 Nemec (Çekoslovak.) leteltr vasıtatıyl* bahsetmıştır. Son 6 ayda 6107 t r a f i k kazası oldu 951 kişi öldü CHP li kadınlar Sahte 100 lıralık Bazı Albaylar kendi arzu.arıyla emekliye sevkedildiler Denizli ve Afyonda ioprak kayması sonucu I I kişi öldü Sigorta * İş, Barlas için bildirî yayınladı «Gayrimeşru rekabet Uiaştırma Bakanlığını çok sarstı» Çelik Karoseri İmâl Ettirilecek (Bir Adet) Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu İSTANBUL KAYITLARA DEVAM OLUNMAKTADIR. İnönü dün de istirahat etti KOTA 205 82.02
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog