Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

8AHİFE ALTI CUMHüRlTET 14 Kkfaı 1964 SANAT ALEMINDE Küçük Sahnede başanlı bir oyun " Gczîerimi Eaparım Vazif emi Yaparım „ Selmi ANDAK müş ve tamnmış repertuarlar u ^erınde konuşmak daha zordur Herkes az çok çekınır bır şey soylemeye Hemen falsosu sırıtı\erır çunku1 Bır Shakespeare, bır E O'Neıll ve dıgerler karşısmda pek kolav herkesın dıli varmaz konuşmaja Halouki bır Anouılh, bır Sartre, bır Beckett, bır Brecht uzerınde duyabılmek, duSonra, açıkça soylemek gere şuneDilmek, hayal etmek, yoruma kırse, «Alışılmamış>\ «her jerde varabılmek ıçın, ustelık edınılmış omeğıne rastlanmıyan», ustehk bılgilerden, klâsıkleşmış biçimlerbızde «yeni bır tur» sayılabılecek den geçerek oyunlann kendılenolan oyunlar üzerınde konuşmak ne has, orıjinal anlam ve nıtedaha kolay gorunür bazılarınoa' lıklennden bazı «gerçeklere» vaHerkes bır şeyler soyler, hele rabılmek şarttır Bence, kesin bır fuayede, perde arkasında bır çok yargıya varmadan once, her «velan ftdeta bır şey soylemek gere nı» şey karşısında once saygı kıyor gıbi zorlar kendını? O ka duvmak, sonra onu tanımaya, adar kl, bazan kımin nevı soyledıği lışmaya ve sevmeye çalışarak, ıyi anlaşumaz, her kafadan bır ses duşundükten sonra da sonuç çıçıkar ve böylece ortadakı «sanat karmak daha doğru olur olayının» gerek öz, gerek bıçım OYUN: ve teknlk yonünden dayandıgı Glçen mevsım Turkıyede Hk «gerçekler» gozden kaçma tehlı dıyebıleceğımız «muzıklı epık kesıyle karşılaşır. Halbukl, klâ komedı» turunde «Keşanlı Alı sıkleşmış, klışeleşmış, ozü ve bı Destanı» nı yazarak haklı bır kaçiml belli eserler ve oyunlar içın şan kazanan Haldun Taner, bu durum ayni mıdır1' Hayır Çun mevsım de «Gozlerımi Kaparım, ku, bılgı kalıplarma dokulmuş. Vazifemi Yapanm» ıle yıne onjıkıtaplara geçmış, dunyaca gorul nal ve yenı bır oyun yazmış saDeğer'l komedven ülvi L'.az jenı kurdugu tuatro ıle jenı me\bimı yenı bir oyunla Kuçuk Sahnede açtı Yenı olan her şeje karşı da»ma tepkırun buyuk, hatta şıddetlı olması normaldır' Bu tspkı ovucü, yerıci veya her ıkı vonde de olsa, yme de yenılıge karsı bunun dozu herhalde olaganm ustunde olur yüır Şarkılı ıbret, 28 tablo, 2 bolum «Gozlerımi Kapanm, Vazılemı Yaparım» ın her şeyden once adı çok hoş, etkılı1 ozellıkle toplu mumuzun degışmekte olan koşul larını ıçın ıçm sezdırerek, eskı ıle venı, karanlık ıle aydınlık arasındakı çelışmevi, bu deyım, khıcı\» altında baştan belırtmektedır Butun dunyanın «Gozlerımi A çanm, Vazifemi Yaparım» dedıgı bır çağda «Gozlerımi Kaparım, Vazifemi Yapanm» sozü herhalde oldukça anlamlıdır'. Bu oyundaki, çeşitll «epısode» lar altmda belırtılmek lstenen konu, ana fıkır ıse: 1908 den bu yana toplumumuzun yetıştırdığı ıkı BJTI tıpın gundelık aktualıte içın dekı zıt Uıtumlannı gulunçlu bır bıçımde \erebümek amacıdır «Gırızgah», «Fedaının Oğlu», «Vıc danı'nın Sesi» veya «Zaptıje Karakolu», «Ilk Aşk, Ilk Inkısar», «Halke\ınde Ortaasya Guneşı», «Turk Cook», «Efruzun ıhtısası», «tş Bılenın, Kılıç Kuşananın», «Amenkanın Sesı», «Her Iş Adamının Bır Gazete<ı Olmalı», «Muntehır Kız Nılufer», tStrıp tease», «399 No lı Hasta, «Kısadan Hısse» ve dığer bolumler hepsı belırlı bır egıtım sıstemı ıçınde gerek okul, yetışme, gerekse askerliK, aşk, ıdeal, çaL^ma, ış ve meslek çağlarında bu IKI karaktenstık tıpın etrafmda duğümlenmektedır. Oyunun çozümü ıse, klasık oyunlannkinın tamamen dışmda, belırlı bır olav \eya «son» ıle degıl, seyırcının 28 tabloluk gulunçlu oyundan çıkaracağı bır «ders» e, tarıhı gehş meje davanan bır «ıbret» e dayanmaktadır » SAHNEYE K O M Ş : Guçlü bır komedven oldugu kadar, bılgılı bır yonetıci olan l'lvı Uraz'ın, bence bu ovunu sahneye koyuştakı en bu\uk başarısı, gerçeklere dayanmakla beraber bu eserı «tamamen perçekçı» bır açıdan degıl, ozellıkle «fantezı» bıçımın de ele almasıdır. Çunku, herhalde vazarın da sojlemek ıstedığme aykın duşmeden, «Gozlerımı Ka parım, Vazılemı Yaparım» ın seyırcı uzerınde etkısı daha zıyade «fantezı» gozuyle bakıldığı zaman buyujecektnUlvı Urcz ın ozellikle «Turk Halk Tıyatrosu motıflennden yararlanarak ortaya koyduğu mızansen» her ovgunün ustundedır. DEKOR Oyunun başarısında tenıel dıreklpraen bırı de tanın mış karıkaturıst Ferruh Doîan'ın çızdıgı nefıs, zarif, ınce ve duşundurucü karıkattır dekorlandır OYTNCLXAR: Başta ülvi Uraz, sahne ve hayatının en unutulmaz oyunlarından bırıni oynıyarak, komedjen olarak, ozellıkle bu tu run paha bıçılmez, guçlu bır sanatçısı olduğunu tekrar ısoat et mıştır Şehır Tıyatrosundan Mu f't Kırjer mükemmel bır «Efruz» rolunü canlandırdı «Hoca» da «Rcjı^or» de Tunrer Necmıoğlu, «Patron» da Altay Tanur, «Ardatan» da Necabettm Yal ve dığer sanatçılar başaıılıjdılar Alev Koral ı^e, ozellıkle «Lâlıfer» ve «Nılufer» de varattığı kompozıs vonlarla tam not a dı. SOMÇ: Yazar rejısor deko rator uçlu^unun veterlı ı^bırluı ornegı1 Ankarada Kuçuk Tiyatroda başarıjla ojnanan «Çil Horoz» Ankara Kücük Tiyatro'da: I I I HOROZ Ülkü SUMER Başkentteki ılk tur oyunları arasında, en buyuk ılgıyı Oktay Rıfatın Çıl Horoz'u goruyor Bır şaırın oyunu, genç bır yonetıci ve genç oyuncu ların buyuk başarısı, her turlü alkışı, ovguyü hak edıyor. Yüzde yuz bız olan, her gun bumumuzun dibınde olagelen, gazetelenn en az yansını dolduran kendl hıkâyemızın; bu kadar gerçek, gerçek olduğu kadar şur dolu bır dılle sahneye geÜnlmesı . KONU: .Şehırden geri, köyden lleri gecekondu mahallesınde», ekonomık ve cınsel kavga. Çamaşırcı Sıdıka, dıkışçl Sultan, bıyıklan yeni yenı terleycn başıbo? Ahmet, mahallenın gulü Ayten, şoforler kıralı Hasan ve kasap Arıf. Çevresıne boyun eğenler, kahırlarrndan delıye donenler. Ahmet, sevdığıne kavuşamaz Sultan, dostunu zaptedemez. Hasan, kadı na doyamaz. Sıdıka, belıni doğrultamaz, «elektrığı, suyu, helâsı ıçınde bır ev» yoluna ne yapacağuu bıl«mez. Ve Arıf, kaatıl olur. ı Butun bunlardan «enfes» bir yerll fılım olur. Ama, oyunu bu: şair yazarsa, uyanık bu* yonetıci sahneye ko jarsa, oyuncular boylesıne bır başarı ve olçuyle oynarlarsa... Kuçük Tıyatro'da perde her gece. yurekten ge len alkışlarla defalarca açılır, ve boylesıne bır başan kutlanır. S\HNEYE KONUŞ: Çıl Horoz'u sahneye Fıkret Tartan koymu?. Bu, Tartan'ın ılk rejısı. Ama, genç yonetıci, oyunu en ınce ayruıtılanna, en gerekh çızgılerıne kadar yoruralamı§, «ağabey»leruıe taş çıkartmış. Oktay Rıfat'ın dram yapısındakı bazj kusurlarını da ortmesmı bılmıs. Ornegın; çogu sahnelerde hep ıkı kışının konuşması, sonra bunlardan bınnm çıkıp bır başkasının «hemen» gırıvermesı, olavıarın çok çabuk gelıj meai gıbı kusurlar. OYUNCULAR: Çıl Horoz'u, çok genç bır kadro sahneye çıkanjor. Bu arada, Sıdıka'da tlkay Saran ve Ahmet te Dınçer Sumer'ı Ankaralıların kolay kolav unutamıyacaklannı soy lemehjım Erol Amaç, Sunay Artuk, Serpıl Bodrumlu ve Coşkun Orhon da bîr arada çalısmanm en guzel bır ornegını ortaya koyuyorlar. SONUÇ: Butun bunlardan sonra, Devlet Tıyaırohunu Çıl Horoz vesılesıyle tekrar kutlamalı. Oyunun aylarca oynanab''ecegını, çok sevıleceğını umujoruz. I ,, I I I | I Türk halk tiyatrosn motiflerinden de yararlanarak sahneye konan «Gozlerimi Kaparun, Vazifemi Yaparun» oyununda Ulvi Uraz ile Alev Koral başanlı bir kompozısyon çiziyorlar I I Oğoz Bora «Othello» rolunde I Sinemalar: BE S OĞ L ü ATL\S: (44 08 3S) 8ENSIZ YAŞIYAMAM EMEK: (44 84 39) JESİKA ŞAHANE DÜL M Chevaller GUREL (Beşlktaş) (47 03 94) 1 . IZTIRAP ÇOCCKLRI (T Ozatav), 2 HANCIÎTEN KIZI (E Kolçak) INCI (Tel 48 45 95) Asfalt Rıza (F Akm. 1 Günay) KER\AN: (48 04 23) ÖPOŞMEK YASAK F Glrtk KON\K (48 26 06) ŞEHVET KADINLARI (J Fonda) LUKS (44 03 80) KEŞVMJ ALI (T Gürsu) LEVENT: (63 55 39) YUMRUK YAĞMURU (E. Constantln) L.4LE: (44 35 95) AFFETMİYEN KADDJ RUYA: (44 84 33) (Suarede) DUVARLARIN ÖTESİ (B Doruk) SARAY: (44 18 5«) ACI TOHUM: J Monreo. SITE (47 77 62) BENStZ YAŞIYAMAM (B. Bardot) JAN: (48 67 92) GÜNAH BEND8 Ml? TAN YAZ (M Nur) (Pangaltl) (48 07 48) TATILİ (C. Rlchard) YENİ MELEK (Tel. 44 42 89) A>tv ve I l o ^ D U F (R Orj ) YENİ TAKSIM (Tel 44 3191) Hz IBRAHIMIN G\Z\BI (.1 Colllns) Y1LD1Z (Beşlktaş) (47 63 42) 1 DUV\RLARIN OTESI (B Doruk), 2 OP ANNENİN ELINI (A IşiK) ZAFER (Kasımpaşa) (44 93 06) 1 ŞEHRAZAT O G ü n . şlrav 2 ABIDIK KTJ3IDIK (O LALB: (Zeytmoumu) (Tel: İ S T A N B D L ALEMDVR (22 3o 8T) AFFET MIYEN KADIN (F Hakan) A\SU (Karaeümrüfc) (21 19 17) AFFETMİYEN KADIN (F Hakan) BILV4R (21 35 73) AFFETMİYEN KADIN (F Hakan) İSTANBUL: (K Mustafapaşa) (21 23 67) FISTTK GIBI MAS4LLAH T Şoray KCLVP <Ş Bısı) (22 71 83) AFFETMİYEN KADIN (F Hakan 71 56 7») 1 K1RM, ARKADAŞIM (A Işlk) 2 ACI ASK (TUrk&n Bo'>'> MARMARA: (Tel » 38 80) (ouartde) FAUöTA P . H J A v*>IA KARŞI (G Barr BENK (Patlh) (Tel: 21 15 £5) ŞEHVETLI KADINLAR (J Fonda) R T 5\LIMBEY (Küçükçekmece) (73 78 39) 1 RUZGAR. LI TEPE (P Kolçak), 2 KOTU TOHUM ŞIK. (22 35 42) ÖPUŞMEK ŞIK (22 35 42) DTJVARLAPIN OTESI (B Dornk) TUNCA: (Gazlusmanpaşa) 1 tiAKDEŞ GlBIYDILER F Hakan. 2 YAVAŞ GEL GÜZELIM: A Işlk TENI: (B Köy) (71 68 26) 1 ÖPUŞMEK YASAK F Glrlk. 2 ASFALT RIZA IEM: (Ş Başı) (22 58 92) 1 FISTTK GIBI MAŞALLAH (T Soraj), 2 AFFETMIYEN KADUÎ (F H a . kan) VEM METE (Eyüp) (21 55 14) JERRY LEVIS EĞLENİr YOR (P Tiyatrolar: AREN'V (44 61 18) K4RGA LAR OKULU Komedi Sal fcarlç AZVK (22 62 46) KOCAMTN NI9ANLISI BULVAR (21 48 92) KART HOROZ (Komedi) Pazar tesl hariç DORMEN: (44 97 36) BULVAR Mu?ifcal Komedi Her çun 21 de İSTN4BI L (Elhamr^) (44 2" 361 ZEHIR HAFIY2 Ko medl Her e u n 21 15 Çarşam, Cumartesl. Pazar 15 U KEVT OYTJNCUL4RI (Dormen tlyatrosundaı (44 97 36) «UC KÜRDŞLÜK OPERA» Paza~tes1 18 ve 21 15 Carş&mba harlç dlSer günS\HNB (UİTİ Oraz) • l < ".l \ CO? F H ' " ı K.APAKIM VAZtFSMt Y*PAK1M (Kumediı Pazarteai aanç bet eQo 18 ve n 1» te OK4LOGLL. (49 49 35) ALTON4 M4HPUSLARI PaEartesi harlç her gun 21 15 Çarşamba, Cumartesl ve Pa7nr 15 t» SEfltR rrfATROLARl PAT1H (22 01 71) S C I l »V GELIN VE ORMANDA Pl zarteal harlı; her gQa 21 Pazar 15 30 da K1DIKOY: (36 08 62) DOL4P BEYGİRI* Komedi P e ^ e be harlç her gün 21 Pazar 15 30 da TEPFB\SI: (44 21 57) ÎSPİNOZLAR Her gün 21. Pazar 15 30 da ISKIIMR TOPUZLU he s ü n 21 de Pazar 15 30 VENI KOMEDİ (44 04 09( BUZLAR COZULirEDE ıKomedi) Her grıın 21 de T4RTDFFE Ke" gün matlne 16 30 RADlKÖt ÇELIKTAŞ. (Kartai • Maltepe) (53 43 70) AFFETMİYEN KADIN (P Hakan). IŞ1K (ÜskUdar) (36 24 93) AFFETMİYEN KADIN (H. Koçyl£lt) IHY* (Kuçüfcyalı) (55 10 72) RANDEVUCU KIZLR OPFR\ (36 08 21) DUV4RT 4 I = T N OTFSI (B Dcl r.) ÖZEN. <Kadı6oy îeıdeglrmenl) <3b 99 94) A P F E I A I I YEN KADIN (H Koevlglt) REKS(36 01 21) ÇILGIN SEVGISI (D Kerr) SINEMA 63. (Küçüfcyall) ÖPUSMEK Y^SAK F Otrl< SUREYYA: (Tel: 38 00 82) VA1ANA DONÜç SUNAR (36 03 64) DUV \RLARIN OTESI (B Donık) rzi^K%Y<l (Kartai) (5J 41 *1) FISTTK GIBI MASVLLAH) (T Şoıay) Bır sure once, Şehır Tı• atrosunda \ sevre^tığımız Selma Sel «Bakırkoy Halk O unları» naa ^er alıjor Bakırköyde Yeni Tiyatro Gurdal Onur v« Bırbahar Kerıgan gıbı gecen mevıira bd<=arıh o; unlarını sevrettıg mız sanatçılarla bırlıkto ek<.<>nsı, kabıhjetlı gençler, kendı çabaları ılo bır tıvatro kurdular. Bakırkoy Kalkevının de yardımı ı!e cHalk Oyunculan» adı altmda ve 230 koltuk alan salonda, >az mevsımınde repertuar tıvatrosu olarak basarılı temsıl'er \ eren bu toplu'uk s.mdı kıs mevsımını F^jdeau'nun «Sakalh Te\7e» oyunu ıle açmaktadn LÜZUMLU Hastaneler TELEFON v ADRESLER ErenKÖ» • 55 20 45. Sallç Denl» • 22 99 39 B a u a u g l u . 44 29 48 Heybelıada 51 84 02. tstanbuı 2) 42 İS, tstınye Denla • 6? S0 Z0 KadiKoy 36 08 72 Karta) . 53 42 05 BLınalıaöa 55 3t Z9 Bamı 21 27 11 Ösküaar "!« 09 45 Yeştlköy 73 84 30 Kısa haberler ir Bu mevsım repertuarını Turk pıyesleruıe ayırmış bulunan Ulvı Uraz Kuçuk Sahne TıyatrohU ıkıncı oyun olarak Orhan Kemal'ın «Murtaza» adlı eserıni hazırlamaktadır «Murtaza» nın provalan ılerlemektedır • ORALOĞLU TÎYATROSÜN DA «Altona Mahpusları» ndan sonra 2 ncı oyun olarak «Bınler ce Soytarı (Thousand) Clowns) oynanacaktır Dıger taraftan Oraloğlu Tıyatrosu, Huse>ın Rahmı Gurpınar'ın 100 doğum yıldonumu dola>ısıyle «Gulyabanı» eserıni oynajacak tır Aynı tıjatroda «Altona Mahpushıı> ılgıyle karşılanmaktadır. I ı "OTHELLO,, I ADANA SEHİR I TİYATROSUNDA I ı I Adana (özer Oztep bildiriyor) Adana Şehir liyatrosu, W Shakespeare ın 400. doğum yıbna rastlayan 1964 • 63 sezonuna, flnlfl sairin en tanınmı? ovnnlanndan biri olan «Othello» trajedisi ile başlamaktadır. Uzun yıllar, daima bır hnznrsuzluk havası halıne gelmiş olan Adana Şehir Tivatrosunun Mudür ve Başrejisörluğüne, Dcv let Tivatrosunun değerli sanatcılanndan Oguz Bora'mn getırilmesi, Adana ve Güney'in sanatsever halkı fizerinde muspet yankı ayandırmıştu. Bu srada Adanalılar, «OTHELLO» JTI hemen hemen Uk defa sevredeceklerdir. Adan3 Beledı vesi Şehir Tiyatrosu, Turkiyenın ük ve en teşkilâüı Bolge Tivatrosu olarak Mersın. Tarsus, Niğ de, Hatay, Gaziantep, Maraş, Mardin ve Divarbakır il ve ilç«le nnin yer aldığı butun bir Güneyin sorumluhışuyla. plânlı ve şuurlu bır tutum içinde sezona başlamaktadır. «Othello» ile sahnesini açacak olan tiyatro, 22 ekünde de Cahit Atay'm «Hamdi Hamdi» sini temsU edecektir. Yıllardanberi bölgede vapılan denemelerin ivi bır sonuç vennemesine rağmen Oğuz Bora cesaretle «Çocuk Tiyatrosn» bölümü ne de el uzatmıştır. Çocuk Tivatrosu i«e sahnesini 29 ekim gunu açacaktır. «Othello» trajedisini O$uz Bora sahneye koymuştur. Othello rolünü de ovnavacak olan sanatcı dan başka Desdeınona'da Türkân Bora'vı, Iago rolünde Ozkan Gur ol'u, Emilia'da Nurdan Gedık oğlu'nıı, Cassio'da Nihat Zıva lan'ı, Lodovivo'da da Ziya Akelliyi sevredeceçiz. I I KBİSTONUN OĞLD ÛSAL: (Kasımpaşa (44 93 05) 1 GENERALtN AŞKI (R. T) komedl Peter Sellers, 2 ÂSI GENÇLIK E Sommer (T Dram) YAVUZ (Kasımpaşa) (49 30 1 ŞOPOR NEBAHAT ve KIZI (F Akın), 2 BUYÜK YEMIN (L Sayar) YEM AR (44 28 51) FAUST* PARDOYAKA KARŞI (Q. Barry) YENI ATLAS: (48 65 02) AFFETMİYEN KADDJ (H. Koçylglt) tllc Yaraım • 49 30 30. Kan Banfcnn 21 58 64 Hjydarpaşa NOmune Bastan e a • 3ö 27 00 Zeynep K.amll 36 10 50 Iççi Slgıırtaıan . (Samatya) 21 62 50 Polis imdat Bmnlyet Santralı 22 43 82 81, Beledlye Zabıtaaı 22 42 79 Tren • Vapur Uçak D Demtryollan Haydarpaşa 36 04 75 Slrkec) • 22 30 73 Oenızyuiıan 4T 18 98 (TSMI çOnlen 44 02 07). Şenıı a n t l a r ı 44 42 33 T aaco Yollan Bl'f t Satışı 44 «1 90 Danışms • 44 02 96 Hava Alan) 73 82 40 T> 84 * U I ı I I Itfaiye ttlalye MOaürlOŞO (Fatlh) Sl 42 25 Basırgov • 71 64 66 Beyuglu . 4* « 44, BureazadB 5) 82 03 BtlvtlKada 51 60 81, ÇTUbUkJU 68 00 01 60 M. S. B. Ankara 3 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: Madrid, Prado Müzesınclekı Rubens'm " Üç Güzel" adlı tablosundan j I I I I ı I I I I I I I I p Muhammen bedeli (22 00O) lıra ve geçıcı temınatı (1,650) lıra olan (2000 adet elektrık el fenen) ışının kapab rarfla eksıltmesı 20/10/1964 salı gunu sao (1100) de Komısyonumuzda yapılacaktır Keşıf ve sartnameler mesal saatlerınde Komısyonda ve Istanbul Lv Âmırhğınde gorulebılir Talıplerm 2490 sayılı kanun hukümlen daıresınde hazırlıyacakları teklıf mektuplarını ıhale saatınden T bır saat ev\ elıne kadar makbuz mukabılınde Komısvon Başkanhğına vermelerı. Postada gecıken mektuplar kabul edılmez (1761 Basm 18660'12494) transıstorlu AGA model 3330 Malatya As. Sat. Al. Kom. Bşk. dan Malatja 8 Inci Kor. bırlıklerı ıhtıvacı içm aşağıda cınsı, mlktan. muhammen bedeü ve geçıcı temınatlan yazuı 3 kalem yıyecek maddesı 4 Kasım 1964 tanhmde saat 1100 de kapalı zarfla ıhale edılecektır Uç kalem yıvecek maddesının tamamı bır ıstekhye ıhale edılebılece*ı gıbı her kalem avn avrı şahıs lara da ıhale edüebüır Talıplerın teklıf mektuplarını ıhale saa tınden bır saat evvelıne kadar Komısyona vermelen şarttır. Postadakl gecıkmeler kabul edılmeî Evsaf ve şartnamesı Anka ra, tstanbul Lv Âmırlıklerınde ve Komısvonda goıulebılur Cinsı 'Vliktan M bedelı O. temınatı Kuru fasulye 25000 Kg. 62500 lıra 4375 lıra Nohut 10000 Kg. 15000 lıra 1125 lıra Kırmızl mercımek 10000 Kg 12500 lıra 938 lıra 90000 L. toplam 6438 lıra 5453 certyanlı masa modeli Şehir Operası mevsimi açtı (1812 Basın 19149'12492) Türkiye Kızılay Derneğinden 20.000 adet plazma şişesi satın ahnacaktır. Şartnameler Ankarada Kızılay Genel Mudurluğunden Istanbulda Kızılay Istanbul Mudurluğunden temın edılebılır Teklıflerın en geç 2111964 gunu saat 18 00 \a kadar Genel Müdurluğe gonderılmış reva tevdı edılm's olacaktut I f f f f Cumhunyet 12498 SATlLlK DAIRELER l1 t f $ # Iranslstorlu AGA çanta modeli 3310 Bomont.de her turlu konforu haız 4 odelı 2 Daııe, sahıbı eb\Ie satılıktır Adres Ha\aı\unı Sokak 32 Tel !s saatlerinde 47 48 75 Bırbirinden" farklı bu üç radyonun müşterek bır vasfı var uçü de AGA markasını taşıyor. Bır radyonun iizerinde AGA markasını gördüğünüz zaman tereddütsüz alabilirsiniz. Yüksek İsveç tekniğinin en mükemmel temsilcisi olan AGA 50 senedenberi dunyanın her tarafında eşsız bir şöhrete sahiptir. AGA radyosunu dınlemeden karar vermeyinız. AGA alan kazanır. I Radyosu Hadyolann Ağasıdır Tu rkiıje Distnbütörü : GRÜNBERG TİCARET A. Ş. Rızapaşa Yokuşu, Milâs Han, Istanbul Istanbul Beiedıjesı Sehır •: «Turandot» operası ıle sezonj î acmıştır Yaz temsüleri sırasında, açık ha va tıyatrosunda oynıyan bu esenn, galası yapılmamaktadır Opera Dı |rektorü Avdın Gun, «Bu operanın Kalasını açık havada vaptık Bızım ıçın yenı sezon «Macbeth» ıle başilıyacaktır Turandot, acık havada kısa bır sure oynandığı ıçın, sadece 10 temsıl bu esen oynamayı uygun gorduk» demıştır Turandot'ta, Kıralıce rolunü |ma operası sanatçılanndan mısafır Italyan soprano Clara Sarton ov namaktadır Dıger onemli rollerde renor Amadeo Zambon ve soprano» Meral Menderes yer almaktadır. I Orkestrayı mısafır şef Pıno Tros • ,yonetmektedır Eserı sahneve Av dın Gun koymus ve koroyu Muhıf tın Sadak vonetmıştır «Turandost un başanlı temsıh ılgı uyandır mıstır i»*^^%^ ^ FORMIKA Toptan sauş Galata, Kem^raltı Cad 71 Tel: U 41 39 } Faal 9285/12506 Ilancılık 2S5S; • 12*2
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog