Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ğ • •«••••"»••••••••••••«ıi'">ıiHiııııııııııımftttiHtitfiımıtttttttınTittifiııtııııııııııınıtifnnn* ÖULMACA 1 | ty^gur Kayhan Saglamer L13456789 • ffi İ«!Ö1»C)UTA.T Rumenler temkinli ve diplomaside usta bir millet 5 Z 5 jî Ş E £ = Z E 5 Z z £ 5 E E £ Z E E Z z Z Z = E E Z Z E Ş Z E Z E E Ş Z E E z E E Ş = E E E E = r E E Z E Rumenler temkinli ve diplomaside usta bir millet. Tarıh boyunca Avrupa naritası defalarca çizilip bozulmuş, üzerlerinden doğu veya batı istikametinde sayısız istilâ ordulan ve goç kafileleri geçmiş, fakat Eumenler 2.000 yıldır Dogtı Karpatlar ve TransÜvanya Alplerinde barınmayı başarmışlardır. Şimdi de Moskovaya karşı giriştilderi bağımsızUk mücadelesinde hatalı bir adım atıp yok olmamak için ihtiyatla hareket edıyorlar. Bükreşin taktiği, Sovyet Kızıl Çin ihtilâfından zekice yararlanmaya dayanıyor. Moskovaya karşı Pekıni kullamrken, Kızıl Çine tamamen angaje olmamaya dikkat edıyor. Gerektıği zaman da Moskovaya «paşam» demeyi ihmal etmıyor. Ikı komunist dev arasında hassas bır denge kurTDUŞ vaziyette. Bir taraftan da, Batılılarla, özelîıkle Amenka de flörtleşiyor. Rusya ise, ikinci bir Tito olayı yaratmaktan çekindiginden, Romanyanm fazla üzerine varamıyor. Moskova, Pekin ile gırtlasmakta olmasaydı, BUkreş Batıya yaklaşmakta çızmenin boyunu bu kadar aşabilir miydi, doğrusu tartışılmaya değer bir konudur. Romanyanın diğer bir cankurtaran simidi de, Kruçef'in barış içinde bir arada yasama ilkesi i]e 1963 yazmda yapılan Komunist Partileri Kongresinde kabul edilen karar suretidir. Moskovadaki toplantıda, Rumen delegasyonunun gayretleriyle, bütün milletlerarası münasebetlerde «eşitlik, tç işlere kanşmama, hükıimranlığa mutlak saygı, karşılıklı men faat ve dostca yardımlasma» prensiplerine riayet edılmesi şartı teyit olunmuştu. Zaten daha 1958 de, Bükreşin diretmesi üzerine Kızılordu bırlikleri Rumen topraklanndan çekilmişti. Romanya, Kızılordu birliklerinin mevcudiyetinin hükümranhğıyla kabili telif olmadığı hu susunda dayatınca, Ruslar için söylenecek (azla söz kalmamıştı. A.P. Genel Başkan Vekili S, Bilgiç'in fikirleri: Bükreş, Kızıl Çin ve Batılılar kozlannı Moskovuya karşı zekice kullanıyor Halen Romanyada, Varşova Paktı irtıbat subayı olarak Sovyet Tumgenerali Mark Çenkov ve bır kaç yardımcısından başka hiç bır yabana asker bulunmamaktadır. Geçtığımız yaz, Başbakan Yar dımcısı GastonMarın'ın Amerikadan avdetinden hemen sonra Başbakan Maurer'in de Fransaya gideceğinin açıklanması Rusyanın sabrını tesımuş ve Kruçef Bükreşten izahat ıstemişti. Bükreşte ıken Batılı diplomatık çevrelerden öğrendığimize göre, Maurer, Kruçefe: «Küçük veya buyük komunist partisi yoktur. Komunist partisi, komunist partısidir» cevabını vermıstir. Aynı kimseler bize, Rumenlenn Fransızlara kendılerıni dâvet ettırmış olduklanru da belirttiler. Maurer Moskovadayken, Bükreşte itimatnamesini sunmaya ge len Fransız Büyükelçisine hitaben yaptığı konuşma arasında Rumen Devlet Başkanı GheorghiuDej şunlan söylüyordu: «Milletlerin kendi kaderlerini tâyin etme hakkı, mukaddestir.» SOLDA.N SAĞA: ten ziyade milliyetçi olduğuna = 1 «Dünyanın toprak kısmımn en çekmek gerekiyor. Romanya si E lçtekl çevresl» anlamına lkl söz. 3 yasl mahkumlan serbest bırakı ; «Ötedenberl kullanılmakta olan araç> yor ve belki de artık Moskova Ş karşllığı lkl söz. 3 Tersl bazı haydan talimat almıyor ama, komü : vanlano sakız (lgner glbl yaptıkları nist partisi hiyerarşisi devletin s hareketl bellrtlr, çevrlllnce <apansız> olur. 4 Her hangl bir hareketl lcra idaresini ve memlekette tüm ha ; (eskl tertm), avuç lçl ortası. 5 Bir yatı tam mânasiyle kontrol al 5 edatın kısaltılmışı, «lstenllen noktaya tında bulundurmakta devam edi z erlşen kol ucu> m&nasma lkl soz. yor. Bükreş, sokaklards âlenen E 6 Tersl bir çeçlt danatır, çevrlllnöpüşen gençleri, Demirperde ge ş «Nezreder» karşılığı bir çeklm bellrisi ölçülerine göre sık giyimli = rlr. 7 Babanın arkek kardeşl, <ama kadın ve erkekleri, zevkle döşen ş cına erlslr> «nlamnıa bir çeklm. 8 eder bir duruma miş lebalep dolu vitrinleri, tro = «Herkese fenalık tözleri, güzellıği ve şirinliğiyle z glr!> mânasına karrca bir emlr. 9 dış gorünuş olarak bir Batı Av E Çevrlllnce vücudumuzun bir buklüm rupa şehrını andınyor. Ancak ko E yerl bellrtr, lnce duygu. münist ıktidann suratle endüs Z TUKAR1DAN AŞAĞIYA: trileşme hevesi, halkın istihlâk E 1 Şehlr lçlnde bahçe glbl düzenmaddeleri ve mesken ihtıyacını z enmls olan yerlere boyle denlllr (lkl ikınci plâria atıyor. Bükreşteki z söz). 2 Muşmula glbl olmuş Adera«Bohem» birahanesinde bir çi E le Havvanın Cennetten çıkmasına seçekçi kız çocuguru yaka paça dı E bep olan yemlş» karşılığı lkl söz. 3 şan atmaya çalışan ünıîormalı = Bir hareketl blrlne lâyık görme lsl, emnlyet memuruna kafa tutabi E eUnden hiç bir ls ielmijen klşl 4 len bir genç kadına rastlamak E Bir edat, canak çömlek grupu (eskl mümkün. Pakat aslında vatandaş, = terlm ve eskl usul çogul). 5 Bir kadın adı, ateş. 6 Bir ednt. d f ' a polis devlet rejiminın disiplin ve E nın toprak KIS . 7 3 4 baskısı al tında bunalıyor. Kasa E baların, sokakların tiyatro ve = diğer binalann Rusça isimleri de E dlp hatırlaro ğiştirilmiştir. Ovsa sanat ve fi E anlamıns iki soz kir hareketleri mefluç vaziyette E lü bir çeklm. 8 dir. Tanmın kollektifieştınlme E Vücuttakl slsinden hiç bir tâviz verilmemis z yah noktalar, gu vaama uuza tir. Batıya açılmada kendisini iz E zel eserler yaz ma sanatı İle 11liyen Macarıstan ve Polonyamn E glll. 9 «Köpek niıııomuı» »eki» aksine, Romanya, dizginlerinı gev = jrakalar veya vu •<"'K>* uın'i nnunn şetip halka biraz serbesti verme E rup öldürür» mânasına lkl sozlü bir ye, Uberalleşmeye yanaşmamak E çeklm. tadır. E Romanyada özellikle yazın gö E ze çarpan bir husus da, kadınla E nn, genci ve ihtiyan ile istisna E sız sütyen kullanmamalan. Se E bebini kimseye sormadık. thti E mal, Rumen Komunist Partisi E kadınlann sütyen kullanmalannı E bir israf telâkki etmiş olacak .. E Ne var ki. kapilarını Moskova E ya kapayıp Batılılara açtıkça, Ru z men komunizminin yukanda iza E ha çalıştıgımız taassubunu de E vam ettirebilmesi güçleşecektir. E Sadettin Bllgiç Şu günlerde kongre ve seçim mücadelesiyle başı bir hayli dertte olan Adalet Partisinin Genel Başkan Vekili Sadetin Bilgiç, üzeri evrakla dolu geniş masaya biraz daha dayanarak; Türkiyenin dıj siyasetinin anahatlan değişmemelidir dedi. Çünkü, bugünkü dış siyasetimiz 40 seneden beri değişmeyen esaslı âmillerin neticesidir. Türkiye demokratik camiada bir müdafaa sisteminin içmde yer almıştır. Bizim orada bulunmamızdan ortaya çıkan menfaat, müsterek ve karşılıkhdır. Ve Türkiyenin ittifakın dan müttefikleri büyük faydalar temin ediyorlar. O halde biz de onlardan rahatça faydalanmalıyız. Türkiye garp demokrasüeri camiasmdaki yerini hâdiselerin sevki ile değil, kuruluşundaki bünyevi sistemin ieabı olarak seçmiş tir. Bu demek değildir ki Türkiye milli menfaatleri gerektirdiği zaman bu camia içinde millî menfaatlerine uygun, haysiyetli bir politika yapamaz.» •SÎYASt TEVEKKÜL FORMÜLDEGİLDİR.^ Dr. Sadet'm Bilgiç'in bu sözlerinden zamana zemine göre, yâni biraz elâstıki politika takibini dü Sündüğü anlaşıiıyordu. Peki dedık. Sizin tâkip etmeyi düşündüğünüz yol nedir?. Adalet Partisi Genel Başkan Vekili önündeki notlara bakarak konuşmasma devam etti: « Bizim dış politikamız yukanda belirttiğim gibi, demokratik camiada yer alraış bulunmakla beraber, memleketimizin jeopolitık durumu ıtıbariyie Ortadoğu ve Asya Afrika bloku Müslüman memleketleriyle daha yakın E Kızılordu ve hükümranlık Dış ve iç görünüş Burada, dıkkatleri önemli bir noktaya, Romanyanın revizyonist Yann: ÇEKOSLOVAKYAİ RADYO • RADTO»ttÖWO • RÂDYO • RADYO «RADYO İSTANBUL İL RADYOSU İSTANBUL 17.58 Açllıs 18 00 Dans orkes7.30 Açüıs Kısa haberler . S a ı traları 18.30 Caz dUnyasından eserlerl T.4S Haftf müzlk 8 00 19 00 MüzlkU daklkalar 19.30 Bale Haberler 8.1S Salon orkestralan müzlğl 20 00 Hafif müzlk 20 15 8.45 Çeşltll müzlk 9.00 Türkü Radyo İle tnglllzce 20 30 Plâklar ]er 9.30 Küçük konser 10.00 Kı arasında 21.00 Gece konserl 22 00 Oda müzlgl 22 40 Çeşltll sa haberler Kapanış. 12.00 Açıli} Kısa haberler Sa müzlk 24 00 Kapanış İSTANBUL POLİS RADYOSU lon orkestralarmdan 12 30 Sas 10 58 Açılıs 11 00 Türk müzlgl eserlerl 12 50 Haflf müzlk 13 00 Haberler 13 15 Plâk dolabın dlnleylcl lsteklert 1125 Sevllen dan 13 30 Şarkılar 13 50 Çeşltll sesler 11.40 Türküler: N. Tüfek. 1 müzlk 14 15 Türfcüler 14 30 çl N Toksöa 12 00 Kapanış. Küçük konser 15 00 Kısa haber15 58 Açılıs 16 00 Şarkılar: G. ler Kapanış. Kasacl A. Cavaşça 16.20 Çay saatl 16 40 Türküler: T. Tezcan 17.00 Açılı? Kısa haberler N. SeslgUzel 17.00 Kapanış. 17.05 Yurdun sesl 17.30 KUme \ NKAR A fasll 17 57 Kısa Uânlar 18 00 «27 Açılıs 6 30 Kısa haberler Beklâmlar geçldl 19 00 Hsberier GOnlük olaylar 19 30 Kısa llân 6 32 Günaydın sayın dlnleyldler lar Haflf müzlk 19 40 Şarkılar 7 30 Saban müzlgl 7 45 Bu sasollstl 8.00 Haberler 20 00 Kttçük konser 20 30 Sar bahm kılar 20 45 Edeblyat dttnyamız 8 10 Hava dunımu 8 15 Slzln İçin 21.00 Dlskotekteo seçmeler 21.20 çalıyoruz 8 30 Kadınlann dünyaAUe sohbetl 2130 Klâslk koro sı 9 00 Kapanış 11 57 Açılıs 12 00 Kısa haberler 22 00 Rekl&mlar geçtdl 22 30 Radyo promenad orkestrası 22.45 12 02 Ögle tatlll İçin 12 25 KüHahebler 22 55 Ara melodüerl çük llânlar 12 30 tkl solist söy23 00 Gece konserl 23 30 Dans lüyor 13 00 Haberler 13 10 Hamüzlğl 24 00 Kısa haberler Ka va durumu 13 15 Ögle konserl 13 40 Şarkılar 14 00 Çocuklann panış. Ulkeslnde 14.30 TürKüler 14.45 Şarkılar 15 00 Kapanış. 16 57 Açılıs 17.00 Kısa haberler 17.02 Saz eserlerl 17.15 Kanat Gür ve arkadaşlan 17 30 İncesazdan Acemkürdl raslı 18.00 Reklâm programlan 18 30 Turttan sesler 19 00 Haberler 19 25 Hava durumu 19 30 Şarkılar 19 50 üykudan önce 19.55 Küçük Uânlar 20 00 Kıbrıs İçin 20 10 Orhan Sezener orkestrası 20 25 Johansson allesl Türklyede 20 40 Şarkılar 20 55 Küçük llftnlar 21 00 Kısa haberler 21 02 Olayların aydınlattı gerçekler 2125 Küçük konser 21 45 Türkçe ezgller 22 00 Şarkılar 22 20 Caz saatl 22 45 Haberler 22 55 Hava durumu 23 00 Konser salonund i n 23 40 Gece yarısına dogru 23 58 Günün önemli haberlerl 24 00 Kapaıs. ANKARA İL RADTOSU 16 57 Açılıs 17 00 Kely Smlth söylüyor 17 15 Dansa ça#rı 18 00 Senıonlk konser 19 00 Sollstler ve orkestralar 19 45 Radyo İle İnglllzce 20 00 fzahlı müzlk 20 30 Sollstler ve orkestralar geçldl 2100 Dans müzlgl 21 30 Üç yayında bir opera 22 10 Eskl ve yenl melodiler 23 00 Kapanış. hathaloriferi ile teçhiz ederseniz fevkalâde hesaplı bir yoldan gıtmiş olursunuz dikkat ediniz t kalonferli kat almak hiç de hesaplı bir yol değildir bunun yerine sadece kat alır ve münasebetler tesisini gerektirmektedir.> Atatürkten sonraki hükümetlerin yanlış tutumlan bizi Ortadoğuda geri p'.âna atmıstır. Haibuki, «Siyasi tevekkül» formül değildir. Ve o hale getirilme melidir. Atatürk «yurtta sulh, cihanda sulh» demiştir ama lüzum hâsıl olunca Hatay'ı Anavatana bağlamaya bu felsefesi mâni olmamıştır.» MUVAFFAKtTETSİZLtGİ BÎB İTTİFAKA BAGL\NMAMALIDIR Sadettin Bilgiç'in daha önceki konuşmalarında da söylediği gibi, başında bulunduğu parti, MüsJüman devletlerle anlaşmalar yap mak arzusundaydı. Adalet Partisi Genel Başkan Vekili Dış politikada tarafsızlık konusuna da temas ederek şunları sdyledi: Biz tarafsız bir politikayı benimsemiyoruz. Türkiye NATO'daki yerini alabilmek için uzun mücadeleler yaptı. Mevcut Hükümetin Kıbns meselesinde muvaffakiyetsizliğini bir ittifaka bağlamanın mânâsı yoktur'» TÜRK AMERtKAN MÜNASEBETLERt Sadettin Bilgiç ile Genel Başkanlık mâkamında konuşurken odaya muhtelif vilâyetlerden gelen partililer vızır vızu: girip çıkıyorlardı.. Hepsinin de yapılmasını talep ettikleri işleri vardı. Daha o sabah tsparta seyahatinden dönen ve tl Kongresinde ımıumiyetle kendisine taraftar delegelerin seçilmesinden dolayı pek neşeli gorünen Bilgiç, Amerika ile münasebetlerimiz mevzuuna temas ederek dedi kı: Amerika Kıbrıs meselesinde taraf veva arabulucu değildir. "Bizhiçbinamanmultokc harb edelim demedik..., na devam edilmemesi hatalıdır. 4 Değiştirme Birliğimizin sârih hakkımıza rağmen bir müzakere konusu yapılması olacak sey değildir. MUTLAKA HARB EDELÎM DEMEDİK™ Bir hayli heyecanlanan Sadettin Bilgiç'e: Peki dedik sonu bir harbe de gitse bu dedikleriniz yapılmalı mıydı?. Adalet Partisinin G. Baçkan Vekili, iki elini uzatarak cevap verRUSYA'YA KARŞI NASIL BİR di: Biz AP olarak hiç bir zaman SİTı'ASET TAKIP ETMELtYİZ? demedik. Sovyet Rusya ile münasebet mutlaka harb edelim lerimiz konusunda Sadettin Bil Ancak yukanda da işaret ettiğisoydaşlanmızın giç fazla konuşmak istemedi. Bu miz gibi, Türk ve na kısaca verdiği cevap şöyleydi: hak ve hukukunu korumak « Türkiyenin komşulariyle iyi katliâmı durdurmak için fırsatlave karşıiıklı anlayış içinde itti rın kaçırıldığından bahsettik. Hem faklanna hale! getirmemek şar zaten Hükümet de «sulh teşebtiyle münasebetler tesisi müm büsleri netice vermezse, harb ede riz» demiyor mu?. kündür..» Haziran ayında, olmadığı takKonuşmamız ister Utemez Kıbrıs meselesine doğru kayıyordu. dirde eylülde mutlaka bir seçime Bilgiç ise, bu hususta bir hayli' gidilmesini isteyen Sadettin Bildoluydu. Radyoda da dinlediğj giç, bazı milletvekillerinin seçiml miz tutuk konusmasında söyle geciktirmek arzusuna mâni olmak diklerini tekrarlayan Adalet Par için bunun kararının Genel Kong tisi Genel Başkan Vekili itirazla rede alınacağını haber verirken, nnı kısaca şu şekilde sıralıyor «MilU menfaatler mevzuubahis el duğu zaman, müstakil bir milll du: politika tâkip etmek imkânına sa1 Kıbns meselesinin üçlü it hip bulunmalıyız» diyor ve son tifakm çerçevesinden çıkanlıp sualimizi söyle cevaplandınyordu: Birleşmiş Milletlere aksettirilme Dış yardımlann kesilmesisi hatadır. nin elbette zaran olur amma, 2 Soydaşlanmızın katli de milletçe karar verilir, anlatıhr. vam ederken her defasmda çıkı ve sıkmtının çaresi bulunur. yoruz, çıkacağıza rağmen, asker Esasen, Türkiyenin dış politika çıkarılmaması, katliâmın devamı sının hedefi, kendi kendine yena, Yunanistanın asker çıkarması ten bir iktisadi sistemi gerçekna ve Rumların silâhlanmasına se leştirmek olmalıdır!.. Kaydı habep olmuştur. yat şartiyle bize yardım yapacak 3 89 aâustos hava harekâtıAncak, NATO'nun en büyük ortağı olması itibariyle, iki NATO devleti arasuıdaki ihtilâfı önlemeye gayretler sarfetmektedir. Yalnız, Amerika Hükümeti, Türk Hükümetinin zaafını başmda bulunduğu millete teşmil etmek suretiyle hata işlemiştir. Bizim Türkiye olarak Amerikanın karşısına daha sarih daha kesin milli bir politika ile çıkmamız gerekir. Bu Amerikayı Türkiyenin meseleleriyle daha çok ilgilenmeye sevk edecektir.» Slt» M.S.B. 4. No. lu Saf. Al. Kom. Başkanhğından Ankara Kapalı zarf usulü ile Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı için Inhalasyon, Lâmba, Ameliyat, Ayıltma ve Anestezi cihazları satuı alınacaktır. Tahmin bedeli 238.500.00 lira olup geçici teminaU 13.300.00 liradır. İhalesi 6/11/1964 cuma günü saat 11.30 da Komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul Levazım Âmirliğinde görülebilir. Cihazlann tamamı bir müteahhide ihale edileceği gibi ayrı, ayn kalemler halinde ayn, ayrı müteahhitlere de ihale edilebiiecektir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlıyacakları teklif zarflarıru ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez(1841 Basm 19454/12516) t Türkiye Tıbbî Müstahzar Sanayii ve Lâboratuarlan Cemiyetinden: Cemiyetimizin, yıllık adf umum! hey'et toplantısı 27 ekim 1964 salı günü saat 14.30 da Cağaloğlu, Hilâliahmer Caddesi, Ortaklar Hanmdaki toplantı salonunda yapıiacağı, nisap olmadığı takdirde 3 kasım 1964 salı günü aynı saat ve aynı mahalâe yaDilacaemdan saytn üyelerimizin tesrifleri rica olunur. * ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ p ' * 1 ' ^ ^ ' * ' ' * ' * ' ^ * İDARE HEVKTİ ' ^ OCICD PROGRESS "0EM1RÇELIK00KUM KOLL. ŞTl'' ' hmlay. muılalu oddeaî 12/3 ' . ' ı.lt 12987ı l.lg, OECEOE ANKARA ' YUK. MUH. MESUT EREN galata. ttraane ctd. h«diy« tok. q>yf t han \0, !•'(: 483349 İSTANBUL YUK. MÜH EKREM BULGUN haiit }rya bulvart.ıühal 1 hant 33/12 9 » » : 23094 İZMİR. 0O6ÂN ÜNAL. TERMOTEKNIK n n ı hu. 21 tell 34 23AOANA • ... • v.lâyetfer ıç.n mum«4$j'tntler vefıfmsktedtt Türkiye Kızılay Derneğinden Derneğimiz ihtiyacı için 21.258 adet muhtelif Rulo film ile 4.400 kutu tekli 1000 kutu çiftli diş filmi satın almacaktu. Şartnamesi Ankarada Genel Müdürlükten İstanbulda K J zılay İstanbul Müdürlüğünden temin edilebilır. Teklifler en geç 26.10.1964 günü saat 16.00 ya kadar Genel Müdürlüğe tevdi edilmiş olması şarttır. Cumhuriyet 12499 PARISİN KİRALI 79 O«urgt Jbnet U> runıanınQ»O ıktibu «aıımıgtu Reklâmcılık 3430/12510 KAY1P 68130 No.lu pasaportumu kaybettlm. BükUmsüzdür. CelU Özsüer Cumhurlyet 12052 Türkiye Ankaradaki Adet 1 2 2 1 Cinsi Kızılay Derneğinden çadır atölyemizin ihtiyacı için, I TÜRK HAVA YOLLARI I ANONİM ORTAKLIĞINDAN Ü İ §§ ğ İ İ = 1 % I 1 1 s 8 g § 1 Ortakhğımızın İkram Servisleri ihtiyacı için, şartnamesinde yazılı evsafta 150.000 adet Çiklet, 6.150 kilogram Drops şekeri ve 50 gramlık hususî kaplar içinde 1.000 Kg. Reçel, kapah zarfla teklif alma suretiyle imâl ettirilecektir. 2 Muhammen bedeli (67575.) lira olup geçici teminat (3.398,50) liradır. 3 Bu işe ait şartnameler, mesaî gün ve saatlerinde İstanbul Gümüşsuyu Cad. No: 96 kat 4 de THY Levazım Müdürlüğünden almabilir. 4 İsteklilerin teklif mektuplannı 20 ekim 1964 salı günü saat 15 e kadar Levazım Müdürlüğüne tevdi etmiş olmalan şartür. Postada vâkl olacak gecikmeler kabul edilmez. 5 Ortakhğımız 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine tercih etmekte serbesttir. (Basm ^'nTTinnnın(!:nfiıitTnnuiiıtımıi!UtnıımniHUiiııiHn!]HfiTiHtııraurııiai!iıiııuınuıııt!t!nı»ıutııuıwtmıı>it.......ıu..;i.ııııuııuıui. Motorlu Matafora makinası (Tip 1132) Motorlu çift ığne çadır dikiş makinası (Tip 145 W 3021 145 W 304) Motorlu tek iğne çadır dıkiş makinası (Tip 1327) Çuval imâli için motorlu dikiş makinası (Tip 1592) makinalarj satın alınacaktır. ve Şartnameler Ankarada Kızılay Genel Müdürlüğünde İstanbulda Kızılay İstanbul Müdürlüğünde görüJebilir. Teklülerin en geç 26.10.1964 günü saat 16.00 ya kadar Gene! Müdürlüğe verilmiş olacaktır. Jean Hienart devam etti: • Predalgonde Parise döndüğü zamandan beri düşes de Diernstein'in evine ayak basmamıştu ama, buna karşılık her akşam saat beşte, matmazel Marechal'in ziyaretine gitmiştir. İşte olaylaı bn durumda^ Amoretti, Jean'uı sozlerini tasdik etti: • Çok doğru soylüyorsunuz. « O haide, bu taraftan benim lehime olarak bir oynn oynanıyor demektir, oyle bir oyon U bana çok ciddi gibi gözüküyor. Gidip matmazel Marecbal'i göreceğim. O zamaoa kadar yerinizden kımıldamaym, mösyö Amoretti. Hücuma devam etmeniz gereklrse size haber vertrim, saldınnz.» < Size noktası noktasına itaat ediyorum. aziz üstadım. Beni nerede bulacağınızı bilijorsunuz. İlk işaretinizde koşanm, ama o zamana kadar Allah aşkına ihtijatsızlık etmevin. Bu adamlar çok tehlikelidir.. Mosyö Amoretti bastonunu, şapkasını aldı ve çıkıp gitti. Jean'ı ihtiyatlı davranmağa dâvet etmekte haklıydı. Heykeltraşa, Predalgonde ve mös>ö de Saint • Vincent hakkında bilgi vermekle meşsrulken onlar, gerçek kişilikleri hakkında Hienart'ı uyarmak için teşebbüsleri haber almışlardı bile. Saat ona doğrn. Roger, tuvalet odasinda bir yandan giyiniyor, bir yardan da sözde amcası olan Rascol'le konuşuyordu. Duydukları, pek canını sıkıyordu. Kont de Saint Vincent söyle diyordu: • Herifler izimizdeler. Hel>keltraş olacak o zibidi herif bize bu oyıınu oynadı Bizimle meşgul olan kimdiı. biliyor musun? Emniyetin kumarbazlar şubesinden Amoretti. Demek oluyor ki izimizi buldular. Çok geçmcden kötii bir oyuna gelebiliriz. (Arfcası var) Cumhuriyet 12500 Türkiye Kmlay Derneğinden 1 İstanbulda Cağaloğlunda yapılacak olan Kızılay İstanbul Müdürlüğü binası inşaatı birim fiyat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Bu işin keşif bedeli (698.278,74) lira olup geçici teminatı (31.700.00) liradır. 3 Eksiltme 27.10.1964 salı günü saat 16.00 da Ankara Kızılay Genel Merkezinde yapılacaktır. Tekliflerin en geç eksiltme saatinden b'r saat evvel teslim edilmiş olması şarttır. 4 Bu işe ait ihale evrakı Ankarada Kızılay Genel Müdürlüğü Tıcsret Müdürlüğünde, İstanbulda Sirkecide Mimar Vedat caddesinde Kızılay İstanbul Müdürlüğünde mesaî saatleri içinde görükbilir. 5 İsteklilerin bu işin eksiltmesine girebilmeleri için ihale gününden (tatil günleri hariç) en az üç gün e v v d benzeri bir işi ikmâl ederek kabuilerini yaptırmış olduklanna dair ış bitirme belgeleriyle birlikte Kızılay Genel Müdürlüğüne müracaatlan ve ihaleye iştirak belgesi almalan şarttır. (Evvelce verilmiş iştirak beleeleri muteber değildir.) r6 Kızılay işi ihale edip etmemekte veya diledifine vermekte serbesttir. 1 18685'12493) 4O 14 Ekim 1925 tarihli Cumhuriyet'ten Deniz KuYvetleri Komutanlığı Seyir ve Hidrografi Dairesi BaşkanJıçından bUdirilmiştir. İki ıtıühim demiryolunu birleştirecek hat Nafia Vekili Süleyman Sırrı Beyin son seyahatinde yeni bir demiryolunun daha insasma karar veTildiğini öğreniyoruz. Bu yeni hat (Samsun Sivas) (Ankara Sivas) hatları arasmda bir iltisak hattı olacaktır. Buna (Hacı Bayram) hattı da denecektir. Ankarayı Samsuna ve Mersini Karadenize bağlıyacak olan bu hat haha birçok faydalar sağlamış olacaktır. DENİZCİLER VEHAVAClLARA 128 SAYILI TEBLİĞ 18 üâ 27 Ekim 1964 tarüılenncle 08.00 Ue 17.00 saatlen 1 arasında aşagıda sınırlar blldirilen saha içinde seyretme, demırleme, avlanma ve bu sananın 1700 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emnıyeU bakımından tehlikelidir. KARAOENtZ • RUMELİ KARABURUN tLE TENtKÖY 4RASI 1 nci nokta: E. 4954 No. ll RÜMELİ KARABURUN FENERÎ 2 nci nokta: Enlemi 41 derece 34 dakika kuzey boylamı 28 derece 20 dakika doğu 3 ncü nokta: Enlemi 41 derece 31 dakika kuz«y boylamı 28 derece 16 dakika dogu DENİZCİLERE OLCNUR. VE HAVACILARA ÖNEMIJE TEBLtG «Ordularımız kuvvetlidir» Sonbahar manevralan bitti. Bu tatbikatı yakmdan izleyen Gazi Paşa Hazretleri Kumanda Heyetine karşı şu hitapta bulunmuştur: «Bütün millete bilâ tereddüt ve emniyeti kalble söyliyebilirim ki Cumhuriyet ordulan «Cumhuriyeti ve mukaddes Türk topraklannı emniyeüe muhafaza ve müdafaaya kadir ve hazırdır. Millet, kemali azunle ictimaî ve fikrl tekemmüle çalışırken, onu bundan alıkoyacak iç ve dış minialann karşısmda kuvvetli ve kudretli vazifesini müdrik kahraman ordumuzun hazır bulunduğunu düşünerek müsterih olabilir.» Haritalı ve temsili bir resimdir teşkilât bitmiştir. Lâzım gelen kadrolar hazulanarak yerlerine gönderümiştir. Yerli şapka Bursada fevkalâde fötr şapka imaline başlanmıştır. Arakiye deposu sahipleriyle işbirliği ve kahplan vücude getiren Bursa Sanayi mektebi öğrencUeri ve Mehmet kalfadır. Her renk ve biçimdeki bu şapkalar birinci nev'i 250 kuruş, ikinci nev'ileri ise 150 kuruj fiyatla satışa çıkarılmıştır. Tekelde yeni teşküât 189U/U495) Reji idaresi tarafından Şark vilâyetlerimizde yapılmakt» olan C u m h u x i > « t İ24â7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog