Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

14 Eldm 1984 CUMHURİYET ÜÇ DIS HAB E RLE R Polis ve Gizll Servis alârm durumunda hadiseler arasında' arafsızlann, Kahirede, Zirve Konferansında takındıklan net tavırdan sonn, Makarios'un Gencl Kuruldan 4a selfdetermination karan çıkaSaygon, 13 (A.P. • >4k Özel) rabümesi büsbütün irakân dabiline Başbakan Nguyen Han düzenlediğl firmiştir. Goldvvater'm aşın sağcı ve militan John Birch bir basm toplantısında, Güney ViBugün fizerinde durmak lstediğistnam'ın Kuzey Vietnam ve Komümiz, Rumlann liderinin, KahiredeDerneğinde faal rol aldığı açıklandı nist Çin gibi komşu ülkeleri bomki başansun New York'ta da tekbalıyabilecek imkânlara sahip oldu larlaznası halinde tutumunun ne oRone (Nevada) 13, (New York Herald Tribune ğunu söylemlş ve «bütün mesele, lacağıdır. a.a. A.P.) Beyaz Saray basm sözcüsünün bildirdi bunu uygun bir yerde ve zamanda Papandreu'nun Koordinasyon Ba ğine göre, Başkan Kennedy'nin öldürüldüğü geçen 22 yapmaktır» demiştlr. kanı oğlunun geçen hafta «Le MonHan, 1 3 tonluk bombalann Güde» gazetesinde çıkan, «Genel Ku kasım tarihindenberl ilk defa olmak üzere, Başkan ney Çin veya diğer komşu ülkelerrulun selfdetermination karan al Johnson pazartesi günü D allas'a gidecektir. deki askeri ve sınat tesislere koması, muhakkak ki Atina için parPolis ve Başkantn hayahnı korumakla görevli gizli servis, laylıkla atılabileceğinl sözlerine ekIak bir zafer olacaktır. Ancak itiraf geçen cumartesi ve pazar günleri telefonla iki kere Başkan lemiştir. etmeliyim ki, böyle bir mânevi kaDiğer taraftan Güney Vietnamdazancı pratilrte nasıl kullanacaçjmızı Johnson'un öldiirüleceğinin ihtar edilmesi üzerine alarm duru ki askeri sözcüler son 24 saat içinde henüz bilmiyonız» sözlerinde, riyaınuna getirilnıistir. iüney Vietnam'da çok şiddetli çarkârhktan fazla gerçek payı aramak Telefon eden şahıslardan biri, «Başkan Johnson. Long pışmalar oldugunu, ve 300 den fazlânm gelir. Zira, daha 9 eylülde keBeach'teki gezisi sırasında yalan söylemek fırsatını bıılamı la ölü veya yaralı bulunduğunu asin bir dille, «Amacım Enosisti, Eyacak» demiştir. Öteki telefon ihbannıı yapan şahıs ise, çıklamışlardır. Çarpışmalar evvelki nosistir, Enosis olacaktır. Tarihe Johnson aleyhtan bir adamın, elinde dürbünlü bir tüfekle or sabah komünlst çetecilerin Saygon Enosisi gerçekleştiren ve Yunanisun 45 kilometra kuzey batısmdaki tanın sınırlanru Kuzey Afrika satadan kaybolduğunn bildirilmiştir. hükümet kuvvetlerine hücuma kalk hillerine kadar genişletecek insan öte yandan Johnson Phoenlx hamasiyle başlamış ve çeteciler saolarak geçmek en büyük arzum va alanına indiği sırada, polis kar Başkan seçilirsem, dikkatin üzerle vunma hatlarını müteaddit defalar dur» diyen Başpapaz da, özellikle şılayıcılar arasında bulunan üd şüp rine çe\Tileceği Ku Klux Klan ve yarmışlarsa da, uçak ve top ateşiyle Sovyet • Kıbns yardım antlaşması heli genci tevkif etmiştir. Yapılan John Birch derneği gibi bu ülkeyi geriye püskürtülmüşlerdir. TC Zirve Konferansını müteakıp ba aramada, gençlerden birinin cebin zehirliyen ve insanlara nefret aşıBaşka bölgelerdeki çarpışmalarda riz bir ağız değişikliği göze çarp de tabanca çıkmıştır. Gizli servis, lıyan topluluklarm üzerindeki örtü maktadır. kalkacak ve Amerikan halkı bun da çeteciler 39, hükümet kuvvetleri gençleri sorguya çekmeye başlamış lann gerçek yüzünü görecektir.» de 10 kişl kaybetmişlerdir. Ayrıca Atina basımna göre, Moskovanın tır. hükümet kuvvetlerinden 24 kişi yaBaşkan Johnson, aynca, kablll ralanmıştır. Rumlara vermeyi taahhüt ettiği Demokrat Partinin Başkan adayı harb malzemesi mukabilinde ileri olan Johnson, 6 kasımda yapılacak yetli olduklan halde aileleri taraÖte yandan Güney Vietnam uçak•ürdügü şartlar, tamamen Enosis seçimler dolayısiyle bir propaganda lan komünist çeteci zanniyle yanlış aleyhindedir ve Kıbnsın kayıtsız gezisine çıkmış bulunmaktadır. lıkla bir sivil grupa ateş açmışlar şartsız bağunsızbğını öngörmekteve 30 kişinin ölümüne ve 20 kişiNefret değfl, sevgi dir. Yani Moskova gene Atina basınin de yaralanmasına sebep olmuşnımn diliyle, Kıbnsın «yarı Küba» lardır. Johnson bugün Montana'da verhaline getirilmesini istemektedir. diği bır demeçte, Amerikanuı «bir Makarios'un Kahirede gazetecile nefret değü, sevgi ülkesi» olması re verdiği demeçler, daha da ilgi gerektiğinl beUrtmiş ve sözlerine cekicidir. Kahirede yaptığı kesif şöyle devam etmiştir: temasların sonncuna yorumlarken, « Şıınu önceden söyliyeyim kl. Birleşmi? Milletlerde büyük kalabalık teşkil eden tarafsız ülkelerin Devlet Baskanlannın Enosise karşı olduklannı açıklamıştır. Gene Kahirede, «New Tork Times» muhabiriyle yaptığı konuşmaMiaml (Florida) 13 (a.a.) Kuda, Enosisin gerçekleştirilmesinin balı Diktatör Castro'nun kızkardeşi kolay olmıyarağını belirtmiştir. EJuanita, Miamide verdiği bir mülanosis müzakereleri sırasında Kıbkat sırasında, «ümitsiz bir durumnsta askeri üs bulundunılmaması Pakistan ve Hindistan da kaldığı takdirde» Castro'nun ve Adanın XATO emrine verilmeîçişleri Bakanlan, kasım Kübayı bir kül yığuu haline getirmesi hnsusunda Yunanistanın tebaşında bnlnşacaklar meye kararlı oldugunu ileri sürmüş minat vermesi perekeeeğini sözlerive şöyle demiştir: Yeni Delhi, 13 (a.a. • Radne ilâve etmiştir. « Castro'nun plânı, Romayı ayo) Kahiredekl Tarafsızlar Yukandaki deliller, însanı, Atina levler içinde bırakan Neron'unkl Zirve Konferansına katıldıkfle Makarios arasında Enosis fizekadar korkunçtur.» tan sonra Karaçiye uğramış rinde bir gizli anlaşmanın mevcuFidel ve Raul Castro'nun bir kaç bulunan Hindistan Başbakadiyetinden şüphe duymaya sevketfından okuıulaımjan Amerikalı kız defa, hiç bir şeyin ayakta kalmını Şastri, bugün buraya gelmektedir. Son haftalarda Atina Ue ve erkek çocuklarm elverişli şart yacağını ve bütün binalann dinamiştir. Makarios arasında kendini gösteren larla eğitlmi yolundaki hükümet mitleneceğini, söylediklerini belirre gittikçe artan gerginlik ve YuPakistan Devlet Başkanı ile faaliyetini desteklediğini söylemiş ten Juanito Castro, «Castro'nun nanistanın menfaatlerini temsü eŞastri arasında beş saat siiren tir. plâmnı uygulıyabileceğinden emiden Grivas'uı Kıbnsta sert ve nan. müzakerelerde, iki devlet anim» demiştir. John Birch ve Goldwater körce hücumlara hedef obnası, süp rasında 17 senedlr ihtüâf koöte yandan Havana radyosunun heleri kuvvetlendinnektedir. nusu olan Keşmir ve Hindisöte yandan ilgililerce açıklandığı Miami'den dinlenen bir yaymından tandaki Müslüman ve PakisEsrarengizleşen Makarios'un, Gena göre, Cumhuriyetçi Parti Baş öğrenildiğlne göre, Dogu Alman tandakl Hindu azınlıklan menel Kuruldan selfdetermination kakan adayı Goldwater aşın sağcı te bandıralı bir şilep, bugün Kübaya selelerini görüşmüşlerdir. rannı çıkanr çıkarmaz derhal remayülleriyle tanınan militan John İngiliz yapısı 15 otobüs daha çıkarferanduma başvnrarak Türkiyeyi Birch cemiyetinde faal rol oynamış mıştır. Görüşmeden sonra basm top re soydaşlanmızı bir emrivâki kartır. lantısı yapılmamıştır. Sadece, Havana radyosu, Küba hükümeşısında bırakacağı muhakkak gibiŞastri gazetecilere ortak bir Cemiyetin Dış Münasebetler MU tinin İngiliz «Leyland Motors» şırdir. Fakat henüz meçhul olan, rebildM okumuştur. Bildirlde, dürü John Rousselot televizyonda ketinden satın aldığı 400 otobüsten ferandumun kayıtsızşartsız bağımiki ülke ilişkilerinin ele alm yaptığı konuşmada, cemiyetin ku 100 ünün teslim edihniş oldugunu sızhğı ve ekseriyet idaresinl öngödığı ve iki devlet adamının örucusu Robert Welch'in Goldwa bildirmiştir. ren yeni bir anayasanın mı ,yoksa nemli meseleleri ve anlaşmaz ter'i «Zirve Toplantıları KanşıklıkEnosisin mi tasdiki amacıyla dülıkları çözmek gerektiği yolannı Halletme Komisyonu» nun zenleneceğidir... K. S. lunda anlaşmaya vardıklan aBaşkanı seçtiğini belirtmişitir. çıklanmıştır. Senatör Goldwater da aynı teleDaha sonra, Yeni Delhiye vizyon progranunda yer alan koYarbay Smolen vanşına bir demeç veren Atina, 13 (A.P. a^ı. Radyo) nuşmasmda, bir zamanlar KomisŞastri, Hindistan ve Pakistan serbest bırakıldı yonun üyesi bulunduğunu kabul et Yunan Ana Kıraliçesı Frederika saîçişleri Bakanlarının ekim somişse de, Komisyonun Jolm Birch rayı terketmiş ve müteveffa kocası Caracas 13, (a.a.) Dört gün nu veya kasım başlannda bucemiyetiyle bir alâkası oldugunu Kıral Paul ile bir zamanlar beraönce solcu tedhişçiler tarafından luşarak iki ülkeyi ügilendiren bilmediğini iddia etmiştir. Aynı za ber yaşadığı bir villâya taşınmıştır. kaçırılan Amerikah Yarbay Smokonulan görüşeceklerini bilmanda Welch tarafından da seçil Ana Kıraliçe bu villâda Paul daha len'in serbest bırakıldığı öğrenil dirmiştir. Pakistan Devlet Başmesi mevzuunda hiç bir malumatı Kıral olmadan evvel yaşamıştı. miştir. kanı için «Çok hoş ve samiBir saray sözcüsü, Ana Kıraliçeolmadığını bildirmiştir. Vervezuella îçişleri Bakanı Dr. mi» kelimelerini kullanan ŞasBarrios, Venezuelladaki Amerikan Goldwater'in başkanı olduğu Ko nin sekiz odahk vülâda en genç tri, «Eyüp Han'ın meseleleriHava Kuvvetleri heyetinin Ikinci misyon 1959 senesinde Eisenhower kızı Veliaht Prenses İrene ile bemiz hakkında pratik görüşleri Başkanı Yarbay Smoien'in kaçırılile Kruçef arasında yapılacak olan raber yaşıyacağını bildirmiştir. 22 var» demistir. masına yardım eden i^i kişınin bir zirve toplantısını protesto mak yaşındaki İrene, Kıral Costantine'in kızkardeşidir. Villâ Atinanm yakalandıâını da açıklamıştır. sadiyle kunılmuştu. Psychico banliyösündedir. Yunan basını, sarayda kaldığı tak dirde kuvvetli bir şahsiyeti olan Ana Kıraliçenin oğlunu avucunun içine alabileceğine dikkati çekerek tenkidlerde bulunmaktaydı. Nitekim aşırı sol eğilimli Yunan gazetesi «Dimokratiki Allagi» bugünkü makalesinde, Prederikayı İ kinci Dünya Savaşında Ortadoğuda bulunduğu sırada tam bir Alman gibi hareket etmekle suçlamakta ve o zamanki Almanyanm Ankara Büyükelçisi olan Von Papen'e yazdığı bir mektupta, Mısır da Nazilerin eline geçtiği takdirde, eşi Veliaht Prens Paul'ün Nazi işgali altmdaki Yunanistanda tahtına çıkanlmasını teklif ettiğini öne sürmektedirler. T Makariosta değişme Jofanson pazartesi günü Dallas şehrine gideeek Saygon Kuzey Vietnam ve Kızıl Çin'i bombalamak imkânına sahipmiş Şastri Eyüp Hanı övdü "Castro ümitsiz durumda kalınca bütün Kübayı havaya uçuracak,, ikramiueleıi 6 0 APARTMAN 5ADET 100.000 LiRA 5 ADET 50.000 LiRA 10 ADET 25.000 LİRA 5 0 ADET 5.000 LİRA 1000 ADET 1.000 LİRA ayrıca 35 000 kişiye para ikramiyeleri Bugüne kadar yapılan ikramiye çekilişlerinin en büyüğü olan Türkiye Iş Bankasımn 7 milyon liralık "Dev Çekilişi"ne mutlaka katılınız. Vadeli hesaplarda her 100 liraya, vadesizlerde her 200 liraya ayrı bir kur'a numarası verilir. Kazanma şansınızı artırmak için tasarruflannızın A tamaraını Türkiye tş Bankasına yatırınız. irkaç gun oluyor, Fransad» J yapümı? bir «fikir yoklamaf j l sı» sonunda halkın yüzde alt'*' mışının ilk tasası geçlrn se> iyesini yükseltmek olduğu anlaşılmıs oldugunu bu sütunlarda yazdıradı. Türkiye'de de bunun böyle ldnğn bence muhakkaktır. Zaten Türkiyenin başlıca ıstırabı halkın bir türlü bir gtçim istikrarına kavusamamış olmasıdır. Bakınız! eskiden bir çok aüeler çocuklannı asker mekteplerine vermek isterdi. Sebebi mektebe giriinden, ölünceye kadar fcendisinin; ldükten sonra da çoluk çocuğunun az çok maişeti sağlanırdı. Devlet kapılanna rağbetin de sebebi bu di. Devlet kapısı sağlam kapı idi. Onun dışında iş esasen yok gibiydi. Gerçi şimdi iş tersine oldu. İnsanar daha ziyade kazanmak için huusi sektörde çalışmak istemektedir. Lâkin o da devlete nazaran daha sıkı şartlar ileri sürdüğünden burada bir spekülâsyon oiuyor. İvi elemanlar daha ziyade hususî sektöre gidiyor. Çünkü resmî devlet maasının en kabadayısi 2000 lira.. O da birinci sınıf valiler, müsteşarlar.. stelik artık memuriyette de emniet kalmadı. Böyle olıınca ucuza giden pek olmoyor. Gidenler dc memuriyet zevki, devlet serefi daha açıkcası hükümet etmek hevesi ile gidiyor. Şimdi yazmak istediğim bu m3şahede değildir. Buna zoraki girdik.. Asü dâva Türkiyede bir maişet teminatınm mevcut olmayışı, siyast veya idarf vesileler ile insanlann ekmeklerini, yerlerini kaybetmek tehlikesine maruz kahnalarıdır. Eğer hulâsa edüirse Türkiyenin stırabı, tedirgin edilmis maişetler, kaybedilmis makamlar, yanda kalmış kariyerler veya bt tehlikelerin daima mevcut oluşudur. Benim bildiğün, 1908 de Meşrutiyet ıçeldi. Binlerce adamı padişah taraflısı, nıüreci, jurnalcı sibi haklı baksız iddlalarls ve asla bir mahkeme karan olmadan yerinden attılar. Bun» tensikat dediler. Bn hareket Türkiyede muhalefet partilerinin ve hoşnutsuzluğun, hattâ karşı ihtilâUerin başlıca sebebi olmuştur. Size bir kfiçük misal vereyim: Ben gençlifimde fotoğraf merakhsı Idim. Bu konuda basılmıs bir iki küçük kitabun da vardır. Beni arkadaşlanm dan blrtsi İttihatcılar zamanında Polisin fotografi kısmına başmemur yardıntcısı gibi bir vazife ile almak istedi. Poliste bulunan başka arkadaşlanm o muhaliftir diye mâni oldular. İyi ki almamışlar; o da ayn bir mesele ama yanl memurlar böyle düşuncelerle idare edilirlerdl. 1908 den bu yana bu emniyetsizlib, bu tensikat, bu siyasî mülâhazalarla insanlann ekmeğiyle oynamak gfinahı devam et* ti; hâll da aa çok devam ediyor. 1908 den 1918 e kadar bu kötü si.v tem Ittihatcı • ttilâfcı gibi bahanelerle Te memarlann birbirini gammazIamaUrlyle stirdü (ritti tstiklâl harbinden sonra da başka türlü cereranlarla bir muddet memurlar sal landılar. Sonra herkes yerine oturdu.. Sadece Vekil değişince büyük rnrmurlann ayaklan kayardı. Atatürkün vefatmdan sonra büyük memurlar, hattâ Vekiller arasında yeni bir tasfire oldu. Zaman zaman münffrit olarak yapılan defişiklikler sadece memurlann maişetlerinden emin olmalan lânm geldiğinl ihtardan ileri gitmiyen bir tezahür iken 1950 de Demokratlar ibtidara Itelince aldılar tırpam ellerine.. biçtiler ha, biçtilrr. Halkçıdır, Atatürkçüdür diye kimbilir kaç bin Idşiyi yerlerinden oynattılar ve onlann yerlerine kendilerininkini getirdiler» Vatan Cephesi hep bu maişetleri tedirgin ohnasın diye korkan zavalhlann istemiye istemiya koştuklan birer sığuıaktı. tçlerinde hâlâ dostlarun olan Demokrat Parti erkânının bu günahlanm mazur gösterecek kimse göremiyorum. Memurlar üzerine yaptıklan bu işten atdmak tebdidi ve onun yarattıği huzursuzluklar 27 Mayıs ihtilâlinl ve onun âkıbetlerini doğurmustur. O zaman da büyük tasfîyeler oldu.. Şimdi de yer yer, parti ve şahıs tesirleriyle memurlar, âmirler endişe içinde beklemektedir. Vekil değişir, başkan değişir.. memur değişir.. veya değişmesi lâzımgelen birine yapışır.. birinden ber türlü kusnruna rağmen kimse el süremez. İşte bütün buhranlar, ıstıraplar, parti çekişmeleri, birbirlerini ithamı ve devlet mekanizmasmın lâçkalığı bundan doğmuştnr. Türkiyede resmî ve hususî sektörde, ticarette, esnaflıkta ve zenaatte hulâsa iş âleminde herkes verinden ve işinden emin olduğu ve şahıslann yahut partilerin değişmesiyle kendisine bir şey olmıyacağını bildiği, hulâsa kendi gayretinden ve kendi işlemesinden başka hiç bir yabancı uusurnn geçimi üzerine tesir yapmıyacağını bildiği gün memlekette alışmadığımız fakat bekiediğimiz derin bir rahatuk doğacak ve herkes: Ooh! diyecektir. Bunu yapmak için de tabii partilerin ya birleşmeleri, ya partilerüstü kuvvetli bir sistemin kuruhnası lâzımdır. Hattâ Kıbns işine kadar her şeyin halli bence buna bağlıdır. B. FELEK Istırapların kaynağı Yunan Ana Kraliçesi sarayı terketti 1 AKBANK DÜZCE gününden itibaren De Gaulle Breziiyada Rio de Janeiro, 13 (AP a.a. • Rad yo) Fransa Devlet Başkanı de Gaulle, bugün Lâtin Amerika seyahatinin son merhalesini teşkil eden Brezilyaya vâsıl olmuştur. De Gaulle «Colbert» adlı Fransız kruvazöründe Rio de Janeiro limamna girdiği zaman, Fransız bayraklariyle donanmi5 binalardan boşalan halk, büyük ölçüde 73 yaşındaki Fransız lideri le hinde tezahüratta bulunmuşlardır. De Gaulle daha sonra Brezilya ba?kenti Brasilia'ya hareket etmiştir. Öte yandan de Gaulle, Brezilya'ya gelmeden evvel ziyaret ettiği Uruguav'ın Montevideo şehrinde 100.000 kişiye yakm bir kalabalık tarafından hararetle karşılanmış ve yağmura ve çok soğuk havaya rağmen Fran sız lideri açık bir arabaya binerek bir taraftan ıslanırken diğer taraftan da halkı selâmlamıştır. De Gaulle'un Güney Amerika sey» hatinde ilk defa olarak bu kadar ha raretle karşılandığı söylenmektedir De Gaulle'un 30 günlük turnesi 10 Lâtin Amerika ülkesini ihtiva etmekteydi. ŞUBESİ 15 Ekim 1964 Perşembe HJZMETİNİZDEDİR • Bu şubede Hesap açtıranlara TÜRKİYE BANKASI tttlkbalinizin emniyeti Faal 9279/12505 Amerika bir Yunan adasma deniz suyunu tatlılaştıran bir cihaz hibe etti Atina, 13 (a^.) Amerika tarafından Simi adası belediyesine hibe edilen deniz suyunu tath su haline getiren cihaz monte edilereic bugün bir törenle hizmete girmıştir. Bu olay dolayısiyle bazı gazeteler Amerikayı öven yazüar yazmaya başlamışlardır. HUSUSİ ÇEKİLİŞ Umumî çekilişlerde kazanma şansı BÜYÜK KAYBIMIZ Blrlclk eşlm T« eşEİz annemiz BAYAN veîatını derin teessürle blldinriz. Cenaze merasiml yarın perşembe 15 Ekim 1964 günu saat 14 te Beyoğlu Balıkpazarı Üç Horan Ermenl klllsesinde icra edüerefc, Kadıkoy Uzunçayırdakl alle tabristanına defnedileccktir. Eşl: Aret Tafcvor Te kızları Eliz TS Diana Cenftz« Serrlsl îşleri N. eABCIYAN Tet Oıimlttz: 22 65 84 71 57 !7 NADYA TAKVOR'un :: JOB Traş Bıçaklorı Sunar ! VAR REKLÂM PROGRAMlNDA MEVLİT tran Seblster'de Hakkın rahmetıne kavuşan annemiz Hanımefendinln ruhuna ltuaf edilmet üzere 15.10.1964 perşembe günü akşamı Valldehan Camtlnde kıraat olunacak Kur'an ve MeTUdl Şerlfe bütün afcraba, dost Te <lln kardeşlerlmlzin teşriflerlnl rlea ederlz. Mnstafa Aliean Mflrteza Şinasci Sumaiuı Oumhurlyn 1252» O R H A N AYHAN'm Takdim Ettiği BU AKŞAM Saat 18,00 İlâ 18,10 arası AKBANK FİZZE BEYİM ISTANBUL RADYOSUNDA İl&ncılık: 2970/12524
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog