Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Bahçelievler Özel Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Üçüncü öğretim yılını başanyla idrak etmiştir. Mahdut kontenjanma göre öğrenci kaydı başlamıştır. Müracaat: Ankara Bahçelievler Son Durak Telefon: 13 25 05 12 92 34 NOT: Okulumuz kuruluşu itibariyle yurdumuzda açılan ikinci Türk Özel Yüksek Okuludur. 41. yıl sayı 14441 u m h u r i yet KURUCÜSU: YUNUS NAD1 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 SABAH ŞARKISI iMim ııamm | Kadın ruhunu en iyi tahiil «<en • kadm > azar olarak lamnmii' ğ TAYLOR CALDVVELLIn / i bu romanı bınde bir raslaf acak • I • ŞAHESER Ç^'e» bir fahestrdirl • • VAHDET GULTCKI*. j î ROMANLAR GÜ?EN i #••• • • • •>••*•••••*•• M1INIVİ Çarşomba 14 Ekim 1964 Üâncüık: 2699/12515 UZAY ADAMLÜRI 16 TUR Y APTILflR Kozmonot Konıarof feza «ejahatinden dondfikten sonra tıbfcî muajreneden geeirilljor. DENKTAS, İHTİLÂFIMIZ SADECE UTHANT İLE» DEDİ ANKARA 13, JCUMHURtYET BÜROSU) DENKTAŞ BUGÜN, «DEGÎŞTİRME BlRLÎGtXİX KIBRISA GİDİSİNİ TÜRK CEMAATt NtN GECtKTÎRDİGÎNt KABUL ETMÎYORUM» DEMİŞ VE ŞÖYLE DEVAM ETMİŞTtR: « BİZİM ÎÇÎN ASIL MESELE, TÜRKLERIN ELINDE BULUNAN BlR YOLUN B.M. E DEVRt VE DÎGER YOLLARDA RUMLARIN KABUL ETMEDtGÎ BtR KONTROLUN TARAF1MIZDAN KABLL EDİLMESlDlR. CEMAATlMÎZtN UTHANTIN ŞARTLARI.VDAN BAŞKA KtMSE ILE ANLAŞMAZLIGI YOKTUH SARTLARIN DEGIŞTtRÎLMESt İÇİN ANKARANIN YARDIMINI İSTEOİK.» YOLCULUĞUN KISA SÜRMESİ BAŞARISIZUK SAYIUYOR FEZÜ GEM1SI DÖNDC Fransa ile 10 ıııilymı ılolarlık bir iiııliiMiiii Moskova programın tam olarak tatbik edildigini bildiriyor Kıbns Türk Cemaat Meclisi Başkanı iııı/iiliiııılı Ankara, 13 (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanı Ferıt Melen'le, Fransa Büyükelçisi Bernard Hardin arasında 10 mılyon dolarlık bir kredi anlaşması inzalanmıştır. 1964 kalkınma programınm fınansmanı amacı ıle konsorsiyum yardımı çerçevesinden Fransanır. payı olarak verilen bu kredi geçen yıl 25 rrulyon dolar idi. Bugun imzalanan anlaşma ıle verilen kredınin 3.333 milyon dolarlık kısmı malî alanda kullanılacak, 20 yıl vâdelı ve yiızde 3 5 faı?lı olacak tır Geri kalan kısmı ıse satıcı kredısı olacak ve yansı carî malzeme ve diğer yansı da ekipman ithalinde kullanüacaktır. Carî malzeme kredisi 5 yıl vâdeli ve yüzde 4.75 faızli, diğeri ise 10 yıl vâdeli ve yüzde 6 faizlidir. Anlaşmanın imzası sırasında MaFotoğral: CUMHURİYET (TokyoÖzel Servıs) liye Bakanı ile Buyukelçi, iki ülke arasında dostluğu oven birer koHASAN GÜNGÖB TL'ŞA GIDİYOR 18 inci Olimpiyat Oyunlarının 4 üncü gücuşma yapmışlardır. nünde Güreş, Yüzme, Halter, Eskrim ve modern pentatlon dalları heyecanlı geçmekBilindiği üzere Fransanın 1963 tedir. Serbest güreşin dömiflnal turunda gü reşçilerimiz 52, 57 de tuş, 70, 78 (ıki galiprogramının dış finansmanına k» biyet), 87 de ittifakla galip gelmiş, 97 ve ağır siklette beraberlik almış, 87 kiloda bir putılma payı 25 milyon dolarhr. vanla mağlubiyet almışlardır. Türk ekipinin muhtemelen 6 dalda gireceği, 2 altm, 3 gümüş, 1 bronz madalya alacağı tahmin edilmektedir. Resimde; Olimpiyat şampiyonumuz Hasan Güngör; Panamah rakibini havaya kaldırıp tuşa götürürken görülüyor. (Olimpiyatın bütün olaylaruun tafsilâtını resimleriyle SPOR sahifemizde bulacaksınız) S Moskova 13, (a.a. A.P. Radyo) ovyet resmî haberler ajan sı Tass, feza gemisi «Voskhod (Şafak)» un bu sabah mahrekte 16 ncı turunu tamamladıktan sonra dünyaya döndüğünü ve üç kişilik mürettebatının sağkk durumunun iyi olduğunu açıklamıştır. Sovyet televızyon spıkerının «t!ç uzay adamının «çus süresi 24 saat olarak tesbit edilmisti. Prograın tam olarak yerine getiriJmiştir» dıyerek uzay gemisinin dönduğunu bıldirmesi, bazı çevrelerde pek beklenmedik bır sonuç sayılmaktadır. Denemenın amaçlarım dun «Uznn uzay uçus şartUrında tıbbî ve biyolojik araştırmalar» olarak tanımlayan resmî bildiriden sonra. bu ifade ve «Şafak» m dünya çev resinde 16 ncı turunu tamamlayıp Turkiye saatiyle 09.47 de yere inmesı, uçuşun gerçekten 24 saat olarak tesbit edilip edilmediği hususunda şüphe yaratmıştır. Uzay gemisinin, içındekilerin durumlanyla ilgili olarak yetkılilerce tesbit edılen süreden daha önce yere ındırılmiş olması ihtima! dahilınde görülmektedir. Washington "ENOSİS"i destekliyecekmiş Cıunhuriyetçi Partinin Kıbnsın Yunanistana bağlanmasına taraftar olduğu açıklandı Atüıa 13, (Özel Muhabiriraizden) Bu akşamki «Vradını» gazetesinin «inanılır kaynaklara atfen» verdiği haberlere gore, Amerikan Hükümeti Genel Kuruldaki müzakereler sırasında Kıbrısm Yunanistana ılhakuıı desteklemeye karar ver miştır. Muhalif ERE Partisinin görüşlerini aksettıren bu gazetenin mansete çıkardığı haberde, Washington yetkililerinin bu konuda Birleşmış Mılletlerdekı temsılcilerine gerekli talünatı verdikleri iddia edilmektedir. Gazetej'e gore, Amerika ENOSlS'e karşılık, Türkiyeye yapılmakta olan ekonomik yardımı artıracaktır. Atinadaki Amerikan Büyükelçiliğine mensup bir sözcü ise, «Vradini>nin haberini doğrulamamaktadır. Sözcüye göre, bu haber spekülâtif bir mahiyet taşımaktadır. Diğer taraftan buradaki diplomatik çevrelerde, Amerıkadaki seçimler arifesinde Rum seçmenler gözönünde tutularak bu gibi haberlerin verilmiş olabileceğini ileri sür mektedir. «Pratik teklif» VFashington 13, (a.a.AP) İIlinois temsilcisi Edward Derwinski (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) SAHTE 100 LİRALIKLAR ELE GEÇTİ Şoför Ethem l jturlo Şoför Ethcm Uğurlunun Üzerinde bulnnan sahtc yüzlükler toplu halde Bozuk görüntüler Bunaan oncekı uçuşlardakımn Ankara, 13 (Cumhuriyet Bürosu) aksıne, «Şafak* la doğrudan dog Yüksek Askerî Şura yarm saat ruya televizyon temasının ancak 16 da olağantistü bir toplantı yapaıkı kere henı de eskilere gore cak ve bu arada Kıbns bubranının yarattığı olağanüstii durum dolayıcıaha bozuk ve flu şekılde sağlasiyle Milli Savunma bütçesindeki nabılnııs olmasına ayrıca ışaret yükseüşi görüşecektir. edilmektedir. Toplantıda, özellikle, Bakanlar «Şafak» ın «uzun b:r sure» fezaKurulunun 1964 mali yılı bütçesiıyasaya sahte 100 liralık banknot süren bir şoda kalacağını ifade eden dünku res nin carî masraflarında yapılması förün yakalanmasmdan sonra, polis büyük çapmi bildiriden sonra, uzmanlar, üç kararlaştırüan yüzde 10 oranındaki ta bir kalpazan şebekesinin izini tesbit için hakozmonotun heyecan vericı yolcumecburi tasarruiun Milli Savunma luklarınm bir hafta kadar lıattâ tekete geçmiştir. Sahte banknotlarla ilgili olarak Bakanlığı bütçesi üzerindeki etkidaha uzun süreceğini beklemekteydun sabah uç kadınla bir erkek, Emniyet Müdürleri ele alınacaktır. (Arkası Sa. >. Sü. 4 de) 'uğüne getirilmiş ve ıfadeleri alınnuştır. dedi Bu konu ile ilgili olarak Bakanlık yetkililerinden birisi yaptığı aOlay, oncekı akşam Bakırköyde çıklamada: «Olağanüstii ahval ve bır bakkal dükkânında bozduruArkadaşunız Vıünaz Çetiner şartlar sebebiyle yüzde 10 oranmda lan 100 liralık banknot'un sahte tarafından hazırlanan bu yazı tasarruf yapılması bir yana, önemolduğunun anlasılmasiyle ortaya çıkserisinin 4 üncüsü olan Sadetli miktarda ek ödenek istenilmesi a mıştır. Parayı bozduran şoför Ethem tin Bilçiç'in düşünceleri bu rüa gereldr» demiştir. Uğurlu gece geç saatlerde Beyoğ4 üncü sahifemizdedir. Bakanlar Kurulunun tasamıı kalunda yakalanmıştır. Ethemın ıfa Ankara 13, (Cumhuriyet Bürosu) Dişişıerı Bakanı Fendun Cerarının Millî Savunma Bakanlığı desınde arabasına binen bır kadıbutçesine uygıılanması halınde 256 mal Erkm. Sovyet Dışışleri Bakanı Gromiko tarafından Mo^kovaya nın unuttuğu çantanın ıçınde bu milyon liralık bir tasarrufun yapıl dâvet edılmistır. Dâvet olayını bir muhabirımıze doğrulayan Erkm paralan bulduğurtu ıddia etmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) ziyaret tarihınin henuz tesbit edilmediğmi ifade etmiştır. Bılahare uzen aranan Etherade 20 Öte yandan T. B. M. M. nın açıl•••••Iflflllllil adet 100 liralık banknot daha ele masından sonra bır Sovyet Parlâgeçınlmıştır. Şofor değişık, değimento Heyetinin Türkıyeye dâvet «;ık verdiğı ıfadelerınde bazı kadın tarıhinın tesbit edileceği de Dışısve erkeklerin ı^imlerinı ortaya at lerı Bakanlığı yetkilılerince açıkmıstır Almanyaya gitmekte olan işçi lanmıştır. Bılindigi uzere gecen yıl tfadelerı alınan Esın, Istıklal ve gruplarından en buyuğü dun gece Turk Parlâmentosu adına bır heUkur adındakı kadınlarla Kemal, 23 20 de Sirkeciden hareket etmiş(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) soförün kendılerıne ıftırada bulun tır. 163 ünü kadınların teşkil ettiği llj\ai tltplıı ııı>aniM uluınu bıle luska olu\or. Cenazesınc çidivorduğunu. şoföru bır süredır tanı 1,302 kişilik kafileyi, 19 u Almansııııuz. eomüldüğünü gözlerinizle sörüyor ve dönüyorsunuz. aıklarını ve sık, sık onun otomo yadan gelen, 4 ü de burada ilâve Anıa ınanamnorsunuz bir türlü. Bekliyorsunnz telefonun çalbilı ile seyahat eniklerını söyle edilen 23 vagonluk bir tren götürmasını ve bekliyorsunuz sıcak ve dost sesin sizi aramasını. mektedir. mışlerdır Bekliyor$unu7. hattâ Camideki kalabahk, sanki baskası için (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) P02 seri numaralı bulunan paşrelmis. oeleııkler sanki hir baskasınınmıs çibi. kendi kendiniOKULLAR TATIL EDILDI Bu yıl Antalyada Akala cınsı yenne Deltapayn cmsı pamuk tohurau (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) zı aldatarak. ekilmesi sebebiyle 35 milyon lira değerinde 16 milyon kilo pamuk fazlası meydana gelmiş ve bu sefer ;'e Cetnil Sait Barlas'ın ölümü üzerinden 3 ;ün geçti. üç gündür pamuk toplama güclüğü mejdana çıkmıştır. Bu maksatla bütün okullar bir hafta süre ile tatil edilmiştir. tek satır \azı \azı >azamadım onun için. Hâlâ düsünemiyorum Resimde, sevkedildikleri köylerdeki tarlalarda pamuk tophyan kız öğrenciler görülmektedir. I ki iildügünii. Çarsamba ?ünü bir sotra basında beraber oturmus. çcsıtli konnlar üzerinde tartısmısız. Bu hafta Ankarada Vhana 13 <a.a.) Çek Haberler bulusmak icin sbzlesmi«iz. ve sonra? Sonra o ölıııüş. ölüm deAnkara, 13 (Cumburiyet Bürosu) A.ıansı. pazar gunü Prag'ın Wen Turkiye • Yunanistan arasındaki ğil. sanki hir saka, \e karsısındakileri sasırtmak için muzipcela> meydanında 200 kadar Çek 1930 antlaşmasımn feshı üzerıne çesine düzenlenmis bır ovuıı bu. Sanki her sınıftan, her anlaCagımızm uniıı vazarı JAMtS oğrencinın ıkı saat suren bir gdsYunan uyruklu ve ıkamet sureleri yısta, her cesit insanın se\ çisinin bir kisî üzerinde toplanabiBALDWIN m hâdıse yaratacak terı yaptıklarım ve polis ıle çar16 eylül tarihınde bicen sahısların leceğını ıspat etmek icin çirisilmis bir gösteri bu. Evet kapipı«tıklarını açıklamıştır. yazı serisı: SIYAH BEYAZ. 16 ekimde Türkiyeyi terketmeleri talistinden en asırı sosvalistine, milyonerinden en cebi deliğiVıyanadaki Batılı gözlemciler için gerekli bütün muameleler ikne kadar tanı\anların hep«i Cemii Sait Barlas'ın arkasından Çekoslovak gençlerinin bu ayakmal edilmiştir. açladılar evıelkı giin. lanmasının sebebini ve siyasî önetstanbul Emniyet Müdürlügunce, Gerçekten Barlas. ınsanları karşılıksız sevmek, daima sevmek 16 eylülde ikamet sürelerı dolan mını anlayamadıklarını söylemişisterdi. Se\erdi \e se\misti havatı boyunca. Insan için çırpı1810 Yunan uyrukluya gerekli teblerdir. Bununla beraber Çek gençnır. ıni.ına hir seyler vprebilmek için okur yazar, konuşurdu ligat yapılmış, fakat İçişleri Bakan lerinin bu ayaklanmayı Demir perlığınca görülen lüzum üzerine bunâdeta. Bu \iizden ona ha\alperest sosyalist derlerdi. Hattâ (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) lardan öğrenci, öğretmen, mürebonun »ınunduju sos>alizmı bir fautezı olarak çörenler çoktu. Oysa ne hayalperestti Cemil Sait Barlas, ne de eksan biye, baba kanı olarak başka ırkAnkara 13, (Cumhurijet Bürosu) llfllVllllflllllllllllltlllllftlllllllllllllltllllllllllllllllllllllKUl llllllllflllltlllllllllllllllllllllllll tan gelenlere Türkivede kalabilecek triklilı yapmağa çalısan bir kisi. O Türkiyede pek nadir olan baeşil, mor, siyah, beyaz ve kah(Arkası Sa. T. Sü, 6 da) tı kafasıvle >erlitik sentezinin tipik iirneğiydi. Aslında Barlaverenklerinin hâkim bulunduğu sın tezatlar irinde sibı sörüimesi. onun bir kısım fanatikler elbiseler giymişlerdi. Pembe Bulgaristandan iki genç, dün yurtarafından bu sentezin adanıı oldııçunun anlasılamamasından renk ekseriyette idi. Saç tuvaletleridumuza iltica ederek, hürriyete kagelir. Toplumun meselelerini \e toplumu iyi bilen, meseleleri nin her çeşidini görmek mümkündü. vuşmuşlardır. Edirnenin. Kapıkule tamamen gercekçi bir görüsle ve batı ölçüleriyle değerlendirCaravel tipi, Beatles tipi hepsi hepsi hudut kapısından gizlice geçerek ilmeğe çalışan Barlas'ın Ksalon sosvalistliği» yine bu sentezi yavardı. tica eden 22 yasında Habil Adilof pamamış olanlarımızın yakıstırdıklan bir sıfattır. Bahçeiievlerde, kapısmda «GelinAliyef ve Etem Ruhi tsaef adlaruıler Balosu» yazılı bir düğün salodaki Türk asıllı gençler, memleketi sımdi yarı ağıt, >arı da kisiliginî bir kaç çizgîyle ifade edenunda toplanmışlardı. Cumhuriyet mizde bulunan akrabalarının yambilmek için bu satırlan \3zarken doğrusuun isterseniz BarAnkara 13, (Cumhuriyet Bürosu) Halk Partisinin Kadın Kolları II. Kuna yerleştirümişlerdir. las'ın prensiplerine uygtın bir davranıs göstermiyorum. Sinir Birkaç gün önce emekliye sevkedirultaymı yapıyordu. lenirdi Cemil Sait böyle seylere re iddia ederdi ki fikirlerini len Diyanet tşleri Başkanı Hasan eski veya fazla yerli, yahut eksantrik bnlanlar bir tekâmülün Bursalı kadınlar, hâlis Bursa ipeHüsnü Erdem'in yerine Tevfik Gersonunda dosrulngunu görecekler ve onn daha çok sevecekler ğinden dokuttuklan, üzeri yer yer çeker tâyin edilmiştir. dir. Zorlama bir sevgiye, ve zorla fikirlerin kabulüne tarat Gerçeker'in kararnamesi, bugün oklu pembe birer bluz giymişlerdi. tar değildi. Oysa onun uğurlanması bir toplu sevçinin ve ina îerde Resmî Gazet«de yaymlanacak Beraberlerinde bu kumaşlardan da Ankara, 13 (Cumhuriyet Bürosu) getirmişler, kuponu'nu 50 liraya, 6 nısın gösterisi oldu. Herhalde kendisi hakkında vazılanları bu tır. Yargıtayda buglin yapüan seçinıIşci dovizlen ıle ciış borçlaı Karşılanacafi Gazetelp bakımdan hagıslaytcak ve bİ7e kızmavacaktır. Bilindiği gibi Tevfik Gerçeker bir oklu mendilleri 5 liraya satıyorlarler sonunda Ticaret Dairest ReisliBİZİİVIKİ Bir teyp, bir de otomobil alıp Türkiyenin dış borçlarrnı da süre önce Anayasa Mahkemesi Ba§ dı. Söz alan delegelerden banlan Şıne Sadı Erten, 6 Ceza Daıresl Ecvet GÜRESİN kan Vekilliğinden yag haddi dola buniarın fiyatlarmın •fahi». olduödedikten sonra memlekete dönecem.... Reısl'ğme de Kâzım Akdoğan getlSa. I. •«. « *») • ••İIIlllMlllliIIIIIIIBiaililllIlllIlllllllllllllllllllllllllllllllllıtmılllııııııtıııımıııın yuiylt emekliy» «y El l l l l l l t l l f l l l l l l l l l < ' * * * ' > ' nlnıışlerdır. Yüksek Askerî Şura savunma bütçesindeki artmaları görüşecek Erkin, Sovyetler Birliğine gidecek Barlas 21TANE SAHTE YÜZ LİRALIK ELE GEÇİRİLDİ Sahte paralarla yakalanan şoför değişik ifadeler verdi. Sahte paraların Suriyeden yurda sokulduğu sanılıyor P T. B. M. M. açıldıktan sonra da, bir Sovyet Parlâmento Heyetinin Türkiyeye daveti için tarih tesbit edileceği açıklandı Batı Almanya'ya en büyük işçi kafilesi dün gece hareket eiti 16 ekimde 1000 Yunanlı sınır dışı ediliyor CHPMi Kadınlar "Mutfak masraflarından" şikâyetçi Yaş ortalaması 30 olarak açıktanan Kadınlar Kurultayında delegeler doğum kontrolünü destekliyeceklerini söylediler SİYAH BEYAZ Prag'da 200 genç polisie çarpıştı PAZAR GÎJNÜ CüMHURİYET'te ı Diyanet Işleri Başkanlığına Tevfik Gerçeker getirildi Y Bulgaristandan 2 genç iltica etti Yargıtayda yeni daire reisleri seçimi yapıldı a a a l f l 9 f l a l B I a a l a f l t a > l l l a l f l l > a a l l l f l l I I I B I > s l l a l a v l l l a l R a f l l M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog