Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ATLJK SANAT DERGİSİ YENİ DERGİ Yöneten: Memet Fuat Ekim sayısında «Sanatta Bağlanma Tarbjması» : Sartre, Claude Simon, Ignazio Silon» Ayrıca : Bertrand Russel, Jeaa VUar, Apollinaire, Oktay Rifat, Konur, Doğan Hızlan. Bulunduğunuz yerde tDe Yaymlan» nı «atan bir kitapçı yoksa c Yenl Dergi» y« mutlaka abono olunuz. Sayısı 2,5, «bonesi yıllık 24 lira. Genel Dağıtım : D« Yayınevi, Vilâyet Han, Cağaloğhı Cumhuriyet 12464 41. yıl sayı 14440 u m h u riyet KURUCUSU: rUNUS NAOİ Telgraf ve mektup adresı: Cumhuriyet IstanbuJ Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 KÜLTÎJR SERİSİ YENİ ÇIKANLAR SOSTALlZM O. Bourgln P. RlnbWt P. 250 K. SOSTAL SINIPLAil P. Laroq ADALET TAKİHİ M. Rous» et P. 250 K." MODERN BASIN P. Denoyeı F 250 K. SİYASÎ REJİMLEB M. Duı erger ÇOCTJĞDN CÎNSEL EĞİTİMİ A. Berge P. 250 K. StTASÎ PROPAGANDA J. M. | «menach F. 300 K SÖZ ve FİKİR HÜHRİTET: T. B. Burt F. 280 K. P.400S. FELSEFE MESELELERİ B. îussel REMZİ Kİ ABEVİ Soll 13 Ekim 1964 İlânc ık: 2708 12470 RMS feza gemisinde iik deta bit atada KOMAROF FEZADA DOLAŞAN ÜÇ INSAN FEZHDII3 HDflM DOLAŞIYOR «ŞAFAK> adü feza gemisniın komutantdır. Aafcerdir ve rutbesl Albaydır. 37 yaşında evli Te Ikl çocuk babasıdır. FEOKTISTOF YEGOROF DoKtordur Te feza tıbbı uzerlnde ozel olarak çalışmıştır. 27 yaşında, evll ve blr çocufc Bilgm ve mübendlstir. Yolculuk sırasmda llmi deneyler yapmaktadır. 38 yaşında. evll ve blr çocuğu var. Kozmonotlar te/s/z ile Kruçef'e tekmil verdi, Olimpiyada selâm gönderdiler 3 kişi de aynı feza gemisinde Aya gitme yansmda son diirunt Hâlen uzayda, bir boşluk gemisinin içinde, üç Sovyet vatandaşı bulunmaktadır. Bunlar, fezaya çıkan 13, 14 ve onbeşinci insanlardır. Böy lece şimdiye kadar Sovyetler uzay» 9, Amerikalılar ise 6 insan göndermiş olmaktadırlar. Fakat şimdiye kadar ilk defa olarak, birden fazla insan, aynı kapsül veya gemi içinde fezaya fırlatılmıştır. Amerikalılar, «Gemini» projesi çerçevesinde, iki astronutu 1965 yıiı zarfında feza yolculuğuna çıkarmayı denemeyi plânlamışlardır. Aşa ğıda da görüleceği şekilde, başdöndürücü «ay yarışnnda daima önderliği muhafaza eden Sovyetler, böylece Amerikayı en asağı üç sene geride bnakmış olmaktadırlar. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) t ç uzay adamından ikisi, Komarov ile Feoktistof'un uçuş Mrasında Televizyonnndaki görüntüleri Mo;»ko\a s Kıbrıs Türkleri Girne yolu için garanti istiyor Küçük, Girne yolu konusunda Rumlarla vanlan anlaşmanın mahzurları hakkında Ankara'nın dikkatini çekti Aııkara, 13 (Cumhuriyet Bürosu) Girne Lefkoşe yolunun Barış Gucü kontroluna bırakılması konusunda Türk hükümeti ile Tiirk cemaati liderleri arasındaki anlaşmaz lık hakkmda Dışişleri Bakam Feridun Cemal Erkin: «Buna anlaşmaz hk demek doğru değildir» derken, Fazıl Küçük tarafından bn konuda arabulucu olarak görevlendirilen Rauf Denktaş ise: «Cemaatimizin îleri sürdüğü şartlarla ilgili olarak henüz bir sonuca vanlmamıştır» şeklınde konuşmustur. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Moskova 12, (a.a. • A.P. Radyo) ovyetler, tarihte ilk defa olarak birden fazla insanı aynı kapsül içinde fezaya göndermeyi basarmışlardır. «Şafak (Voskhod)» »dı verılen ve dev kudretli «Fl» roketinin u. cunda fırlatılan feza gemisindekı Sovyet Tatandaşlannm biri komu tan pilot Albay Komarof, diğeri bilgin mühendls Feoktistof, s o nuncusu da Yegorortur. Kahramaniık marşları «Fl» roketi, Türklye saatiyle 09.30 da ateşlenmiştir. Roketin ha valanmasmdan sonra, olay, Moskova radyosu tarafmdan ilân edilmiş ve mürettebatm resimleri, olağanustü bir yayın yapan Moskova televizyonunda, lon müziği olarak Bir trafık kazasına kurban gıden kahramaniık marşlan çalınmak su eski Ekonomi ve Ticaret Bakanlaretiyle gösterilmiştir. Moskova radyosu, üç feza yolcu. rmt^an, Millî Reasürans Genel Müdürü ve Gazetemiz yazarlanndan Cemil Sait Barlas'ın cenazesi dün Şişll sunun da «kendilerini iyi hissettik camiinden muhteşem bir merasimle kaldırümış ve Yeniköydeki aile makberesine tevdi edılmiştir. Yüzden lerini» ve her şeyin normal işledi fazla çelenk göndenldiği merasünde M. Meclisi Başka m Fuat Sirmen, Başbakan Yardımcısı Dr. Kemal Satır, ğini bildirmektedir. Bakanlar, Belediye Başkanı, C.H.P. ve A.P. tl B8şkanlan, merhumu seven yüzlerce kişi hazır bulunmuştur. Yine Moskova radyosuna göre, uzay gemisinin kaptanı Komarof, şu bilgiyi vermlştir: « Kabin içindekl şartlar normaldir. Atmosfer basıncı 1.1, hara(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Çemil Sait Barlas'ı toprağa verdik İzmirli ihracatçılar Yunan gemilerine mal yüklemiyecek Izmir, 12 (Ege Bürosu) Yunanıstanın Türkiyeden yapılan ih racatı, çeşitli yollardan baltalama ya çalıstığını gösteren olaylann birbirini tâkip etmesi karşısında, İzmirli ihracatçılar, mukabil bir tedbir olarak bundan böyle Yunan gemilerine mal vermemeyi kararlastırmışlardır. Türkiyenin Ortak Pazara girmesi ile ilgili muamelelerin gecikme sinde Yunanistanın büyük rol oynadığını ileri süren ıhracatçı çevreler, Türk limanlarından mal alan Yunan gemilerinin sırf ihra catımızı baltalamak maksadiyle ak la gelmiyecek çarelere başvurduklannı kaydetmektedirler. Meselâ, çekirdeksiz kuru üzüm kutuları ile tütün balyalan aynı depolara konulmakta, böyleos üzüme tütün kokusunun sinmesi sağlanmakta dır VENİ DERS YILI Çapa Eğitim Enstitüsü 1964 65 ders ydına Ankara, 13 (Cumhuriyet Bflrosn) dün saat 10 da başlamıştır. 18. ders yılının açılması münasebeti ile CHP'nin «Kurultaylar Haftası» Enstitü Müdürü Mesut Talasoğlu bir konuşma yapmış ve daha sonra yann saat 09.00 da Bahçelievler da çeşitli okullardan gelen telgraflar okunmuştur. Edebiyat, Fen, Pe Akalın Pasta Salonunda, «Kadm dagoji, Almanca, İngilizce ve Fransızca şubelerinde öğretim yapan Kolları Kurultayı» ile başlıyacakÇapa Eğitim Enstitüsünün 492 öğrencisi mevcuttur.. Enstitü geçen yıl tır. Gençlik Kolları 195 öğrenci mezun ederek eğitim ordusuna katmıstır. Aynı gün bitecek Kadm Kollan Kurultayından sonra 14 15 ekim çarşamba ve perşembe günü saat 09.00 da Gölbaşı Sinemasında Lefkoşe 12. (a.a. • Kadjo) «Gençlik Kolları Kurultayı» yapıDıpkarpasa gıden Gri\as, yedi Elacaktır. OKA'cı içın yapılan anma toreninXVII. Knrnltay de hazır bulunarak yaptığı konuşCHP XVn. Kurultayı, muhalefet rr.ada İnonu'\ü ovmus ve sunları yıllarının aksine bu defa Yenişesöylemıstır: hir'de Büyük Sinema'da toplana« Bir zaman hasını olduğum İnönü'den çok seyler ümıt ftmekSiirt, 12 (Doğu Bürosu) caktır. Bilindiği gıbi bundan önceki tevira. Dört senelik bir süre, Batı afta içinde arka arkaya bölgemizde vukubulan soygun olayları, ili muhalefet yıllanna raslayan kuAnadoluda birbirimize karsı harb mize de sıçramış ve amelelerin ücretlerini götüren Orman tşletme rultaylara sadece Yenimahalle Aettik. Bu liderin askerî dehasını memurlan, jandarma kıyafetli şahıslar tarafmdan güpe gündüz soyul lemdar Sineması salonunu vermek takdir ediyoram. lııönü. tecrübe muşlardır. teydi. Kurultay'ın bu defa başka Bırleşmış Mılletlerın toplantılanna 10 yıl daimi delegermz olarak li ve mahir bir siyaset adamıdır. iştirak eden ve 27 Mayıstan sonra Dışişleri Bakanlığma getirilen Selim İlimiz Eruh İleesinin Tanzi köyu yakınlarındaki ormanlıkta çalışan iş bir yerde yamlma^ı. yöneticiler aOnu bu vash ile takdir ediyoruz. çilerin ayiık ücretleri tutan 24.300. lira, Orman Işletmesıne ait şofor Ab(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Sarper, halen eşi ile birlikte Çankayada iki odalı ufak bir apartımanda Zaman olur ki, harb sahasında ha oturuyor. Haricıye köşkünün ihtişa•••lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltl ••llllflllllflfllllllllllllllllllllllllllllllllllliaillllll sım olanlar, çerçeU do^t otnrlar. durrahman Akkor idaresinde bir pimından sonra böyle mütevazi bir dai Lâkin, ümitlerimi7 hilAtına harı^çı kapla, İşletme Şefi Ali Celik, mure pek çok Bakan harmruna güç gel veznedar yollardan eidilmez \e is cıkmaza hasebeci Misbah Şahin, miş, hattâ sırf orada oturmak kapngirerse, 1955 1 5 >ıllarında oldu Tunç Erman ve 4 köylü tarafından 9M si bir takım politik olaylann perde ğn gibi tek basımıza çarpısaeaSız.» götürülürken Milân ile Tanzi köyü arkası ve hakikî sebebini teşkil etarasmda yollan kesilmiştir. JandarGrivas, konusmasımn sonunda, mitştir ama, görüyorduk ki, Bayan ma kıyafetinde bulunan 6 kişi, piKıbrısı, tam oJarak Yunanıstana Sarper bundan hic müteessir deilhak edeeeğinı de sö7'prıne ılave kapta bulunanları silâh tehdidi ile ğildi. dışarı çıkarmışlar ve muhasebeci etmistır... Hâlen C.H.P. nın İstanbul milletKahire Zırve Konfeıansında ka Misbab Sahin"in üzerinde bulunan velrili olan Selim Sarper, oturma o24.300. iirayı ve beylik tabancasmı bul edılen karar suretımn yankı almışlaıdır. Bununla dasınm bir köşesinde kendisine ayetinmeyen lan devanı etmektedır. D'tnya ha soygııncular diğer memurlarm üzevırdıgı koltuğa rahatça gömülerek lArkası Sa. 7. Sii. ?, de) rinde bulunan 3.000. lira civannda =;i£rarasını yaktı ve: nakit para, diğer saat ve benzerj eş V'erli, yabaucı gazeteleri tetyaları da aldıktan sonra pikabın bü kik ediyorum. Sonra da kitap tün lâstiklerini patlatarak firar etokuyorum, dedi.. Diğer zamanmişlerdir. larımda da eksik olmasın dostlar hiç yalnız bırakmazlar. Yabancı büyükelçiler ve diğer dipAnkara 12. (Cumhuriyet Bürosu) lomatlarla devamlı olarak görüBaşbakan îsmet tnönü, busün dokto siirüm... runun tavsiyesine uyarak evinden MESELEYİ SİL.ÎHL.% çıkmamış ve istirahat etmiştir. Kaçak olarak Almanyaya gitmek HALLETMEK LtZlJMSUZDLlt Prof. Dr. Paykoç, bugün de İnönüBaşbakan İsmet İnönü ile Sarnün istirahat etmesini ve evden çık isteyen üç genç, Bulgar sınırını geper'in arasının pek İyi ohiıadığı yomamasını tavsiye etmK ilâçlara deva çerken devriyeler tarafmdan yakalanmışlardır. Halil İbrahim Deniz, lunda aylarca önce çıkan dedikodumını istemiştir. lann hakikatle hiç bir alâkası buKendisiyle konuştuğumuz Prof. Mehmet Danca ve Mehmet Bak, İspanyacUı Şövalye rütbeal Tertien F. C. Erkin muhtemelen Latin Am lunmadığını, anladığımız bu görüsPaykoç: «Başbakan bugün iyidir. Ate Edirne Emniyet Müdürlüğüne tesrika memleketlerlnm lehlmlzdekl oylarmı da aUcafe Gazeteler şi de normaİdir. Bir giın daha dışa lim edilmişlerdir. Üç arkadaş için meier sırasmda eski Dışişleri BatSPANYADAKJ ŞATOLARIMIZ... rıya çıkmamasını tavsiye ettim. Ken pasaportsuz seyahat etmek suçunkam düşüneelerini şöyle sıraladı: f l f l t f t l t l l l l l l l l t f I M I H I M f • l l l l t M I I I I M I I M I I I M M I I f l l M M M I I I I M I l l l l l l l l l l l M l f U l l l l l l l l l l l l l M M I I M I M t M I I I M I t l ı a t •••••• l disi tamamen iyileşmiştir» demiştir. dan koğuştunna açılmıjtır. (Arkası Sa. T, Sü. 4 dej CHP Gençlik Kolları Kurultayı bugün yapılıyor KÖrOltTA.T: "YIIMAZ Grivas övdü Selim Sarper in düşüncesi Slirne 6 kişi gfbıdUz yol keserek adom soydu H 1963' den bu yana Kıbrıs politikasında hata görmüyorum 60 yaşındaki kadına lecavüze yeltenen Amerikalı Adliyede Beyoğlundaki bir barm tuvaletinde, evvelki gece, 60 yaşında (S. S.) adındaki bir işçi kadına tecavüze yel tenen William Harmond adındaki Amerikalı çavuşun, dün mahkemece yurt dışına çıkmamasına karar verilmiştir. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan gizli duruşması sonunda, 6. Filoya mensup bu Amerikalı bahriye çavuşunun tevkif edilmesine lüzum görü Imemiştir. Öte yandan, geçen pazar gecesi, Yüksekkaldırımda, bir Musevi kadl Sarper nala \ ok di?or nma kızdığı için, Türk bayrağına burmmu silmek suretiyle hakarett» bulunmaktan sanık, J. D. Taylor admdaki diğer Amerikalı çavuşun da yargılanmasma yarm, Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacaktır. Polıs tarafmdan, linç edilmekten kurtanlan bu Amerikalı çavuşun da, yargı lanması sonuçlanıncaya kadar yurt 2 U den fazla gazetede dışına çıkmamasına mahkemece ka0 aynı zamanda yayınlanan unlu rar verilmişti. vorumcu WALTER LtPPMAKN, Türkıyede yalnız CUMHURÎYET'te yazacak. tlk ya?ı, önümüzdekı günlçrde yavınlanacaktır Ankara 12, (Cumhnrıyet B0ros.ı) 6 ekim salı günü Marmara bölgesınde vuku bulan aepremın kesin sonucu şudur: 26 ölü, 100 den Çağımızın ünlü yazarı JAMES fazla yaralı. Balıkesır ılinin Manyas bölgeBALDVİN'ın hâdise yaratacak sinde 16 ölü 33 yaralı, Gönen ılçeyazı serisi: SİYAH BEYAZ. sinde 4 ölü 20 yaralı, Bandırma ilçesınde 4 yaralı, Susurluk ilçesinde 1 yaralı olmak üzere 20 ölü 58 yaralı, Gönen ilçesinde 4 ölü 20 yaralı. Bandırma ilçes'nde 4 yaralı, Susuıiuk ilçesinde 1 yaralı olmak üzere 20 ölü, 58 yaralı vardır. Sarper Amerika ile münasebetıerimiz konusunda «yüzde yüz tâbi olmak rahatlık vermez» diyoı WALTER LİPPMANN Başbakan istirahat ediyor Depremin kesin sonucu: 26 ölü 3 genç Bulgar sınırında yakalandı SİYAH BEYAZ TAEINDA CüMHüRİYET'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog