Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Bahçelievler Özel Yüksek İklisat ve Ticaref Okulo Üçöncü Bğretim yılını basanyla jdrak ctrrujtir. Mahdut kontenjanma gör« 6ğrc&d kaydı başlanuştır. Müracaat: Ankara Bahçeltoyler Son Durak Telefon: 13 25 05 12 92 34 NOT: Okulumuz kurulusu ltibariyle yurdumuzda açılan iküıd Türk Özel Yükaek Okuludur. 41. yıl soyı 14439 u mh u r iyet KUBUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf v e mektup adresi; Cumhunyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 3 W 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ANStKLOPEDİK TÜRKÇE SÖZLÜK Kemal OEMİRAT Boşen KLATLIOĞLV Kskhl kellmeleraçıklanmış, fakat k«llamlm Janru önlemek Içln eskUlklertne ı«aret oluş muştur. / Eşanlamü re ejtanlamlı fcelimelşMea »çtW mal&r euasında faydalanilmıştır, ,* Okul fcltaplannda rastlanan terlmlerin anlamı bellrtilmlstir. Açılüamaiarda/an dll kullamlmıştır. Nefis eltll. çlft sütunju 590 orta boy •ayfada 25.000fcellmeve deylm/ 15 LİBA / Pazartesi 12 Ekim 1964 İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Üaacıllk: 2SS6 12370 Özel doktoru «endişeye mucip bir hal yok, ıstirahate ihtıyacı var» dedi Ankara 11, (Cumhuriyet Börosu) Dün gece ateşl yükselen ve dok toru tarafından hem gece hem de bugün muayene edilen Bsşbakana «mutlak istirahat» tavsiy» edilmiştir. Bir süredenberi soğuk algınlığından rahatsız bulunan Başbakan Ismet înonu'nün dün gece yeniden ateşi çıkmış yapılan tedavüerle ateş, bu sabah duşürülmüştür. Bir kaç gün önce aldığı ilfiç yü«ünden de ayn bir rahatsızlılc geçiren İnönü, kısa istirahatini tamamlamadan Arabıüucu Galo Flazza ile uzun siiren bir göriişme yapmış, er tesi gün de CHP Partl Meclisine Baş kanlık etmiştir. tnönü dün Genel Merkezden aynldıktan sonra gece ateşi yükselmiş, saat 22.30 da eve (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) tovsiye edildi «NUTUK İSTtRAHAT» Başbakaıu Konfetans kapandı ve TARAFSHIAR. RUM TEIINI DESTEKLEDİ K W «Kıbrısın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne bütün ulkelerin saygı gös termesi gerekir. Kıbrıs halkına siyasî geleceğini tâyin etme hakkı tanın malıdır. Yabancı fllkele rin Kıbrısın iç islerine müdahale etmeye ve Kıbrısta kuvvet kullanma>a hiçbir haklan yoktur. Adadaki askerî üsler kal dınlmalı ve bütün yaban cı kuvvetler Kıbnstan çıkmalıdın. Geçen pazartesi açılan Zırve Kon feransı, dun geo» sona ermiştir. 47 devietin fikir birliği ettikleri konuları özetliyen ortak bıldırı 9^00 kelimeliktır. Tarafsızlar, Pekinin tazyiklerine rağm«n, DoğuBatı Bloklan arasında müsterek yaşamanm hem rr.üm kün, hem de faydalı olduğu hususunda fikir birliği etmişlerdir. labancı üsler Vietnam, Kongo, Hind Okyanusu ve Kübadaki Guantanamo üssü konulannda, ismen zikredilmemekle beraber, Amerikanın hedef ittihaz edildiği anlaşılmaktadır. Ancak, tebliğde kullanılan lisan, Zirve Konferansı esnasında hatipl°rın (Arkası Sa. T, Sü. 3 de) L. DıŞIŞLERI BAKANUĞı UM'IDİNI KESMİŞ DEĞİL Ankara siyasî çevreleri ise Makarios'un başarı kazandığı kanaatinde ahire Konferansı sonucunda yayınlanan bildirinin Kıbrıs ile Ortak bildiride Self Determination llgili kısunda .Selfdetermination.a yer verilmesi Başkent diplomatik cevrelerlnde Makarios'un diplomatik ve politik hakkının tanınması yabancı kuvvetlerinalanda bir başansı», Dışişleri Bakanlığma yakuı cevrelerde ise «beklenen sonuç» olarak yorumlanmıştır. Bağlantısız ulkelerin Kahirede yaptıkları toplantuıuı gundeAdadan çıkarılması isteniyor minde Kıbns ile ilgili her hangi bir nıaddenin bulunmamasına rağ Ankara 11, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara 11, (Cumhuriyet Bürosu) Değiştirme Birliginin Adaya gonderilmesı konusunda Turk Hukümetince gösterüen çabalann Girne • Lefkoşe yolu (izerindeki stratejik üstünlüğü TUrk mücahitierine kaybettlreceğl anlaşüdığından, aralık ayından bu yana ilk defa olarak Türk Hükümeti ile Kıbrısh Türk topluluğu liderlert arasında bir anİBşrnaTiii^ çıknııştır. Pazarlık Değiştirme Birliğimizin Adaya çık ması yüzünden ortaya çıkan anlaşmazlık sonucunda Değiştirme Birliği meselesi ile Girne Lefkoşe yolunun açılması konusu pazarlık masasına getirilmiştir. Bir aya yakm devam eden müzakereler sonucunda Değiştirme Birliği meselesi, Girne • Lefkoşe yolunun açümasına bağlı olarak askıdafcalmıştır.Nihayet şu noktalar üzerinde Lefkoşe'de bir anlaşmaya varılmıştır: (Arkası Sa. 1, Sft. 4 de) GİRNE YOLU İHTİLÂFI BÜYÜYOR Kahire 11, (a.a. tanesi müşahit olmak üzere 57 Tarafsızlar Zirve Konferansının bildirisinde Kıbrıs konusunda şöyle • A.P. Radyo) ülkenin katıldığı yayınlanan ortak denilmiştir: .. men, yayınlanan ortak bildiride Kıbns konusuna geniş yer verilmesi ve özellikle «Selfdetermination. kavramından bahsedilmesi üzerine Ankara diplomatik çevrelerinde bu konuda su yorum yapılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 tel \. BU NE DUVARI? Ankara Belediyesi, Atatürk Bulvanndaki yeşil bölüme en nıhayet tel örgü çektirmeye mecbur kalmıştır. Çeşitli şekilde yapüan uy jrmalar fayda vermemiş ve büyiik bir ihtimamla yetiştirüen çim ve bitkiler, telâşh, kestirmeyi seven başkentlilerin ayaklarının altında harap olmuştur. Ankara Belediyesi bütün bu uyarmaların yarar vermediğini görünce refüje dikenli tel örgüler yapmaya başlamıştır. Resimde çirkin ama elzem olan dikenli bölge görülmektedir. HÖl'OKTA.T: \ILMAZ CKTtNER A.P. Konya il kongresi polîsin yardımı ile açıldı Konferansın sonucu Konya, 11 AP Konya tl Kon gresi çok sinirli bir hava içinde ba^ lamışür. îki hizbin sababın saat 7 sinde kongrenin yapüacağı Şahin süıeması bnıinde başlıyan kavga ve tartışması yüzünden kongre, polisin yardımı ile ancak saat 10 da açılabilmiştir. Bu arada ellerinde delege kartları olduğu halde salona alınmıyan eski DP li AP liler Konya milletvekiU Sait Sina Yücesoy'u kongreye girerken yuhalamışlardır. Yücesoy'un bu yuhalamaya bir küfürle mukabele etmesi üzerine delegelerden Gafur adında bir genç, feveran eden topluluğu yatıştırmış ve milletvekiline kibar bir şekilde teessüflerini bildirmiştir. İçeri alınmayan delegelerin iddıalanna göre, sadece eski Yönetim Kurulunun adamları olan delegelerin katıldığı kongre, yoklamasız açılnuş ve Cevat Önder Kongre Başkanlığına seçilmjştir. «Allahın izni» ile açılan bu çıban başı kongrede Atatürk ve (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) "Türkiyenin siyasetinde degişecekbirşeyyoktur,, Demokrat Parti Hükümetlerinin beş buçuk yü Dışişleri Bakanlığını yapan Prof Fuat Köprülü, oturdu ğu koltuğa iyice gomülmüş, elindekı tesbıhle oynarken alıngan bir ifade ile: « Vaziyetleri lyi bilmiyornm dedi Hiçbir yeni safhadan baberdar edilmiyoruz. Radvodan, gazetelerden aldığım mütenaku beyanlar, dış politikamız hakkında kafî bir sey söylememe imkân vermiyor!» Pekı, Türkiyenin dış politikasında bir değışıklik yapılması» na lüzum görüyoı musunuz? Muhalefet yıllannda ıken Demokratların 2. adamı olan fakat (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Fuat Koprulunun duşuncesı: Bazı delegelerin Gümüşpala ve Atatürk için fâtiha okuduklan kongrede bir konuşma yapan AP Genel Başkanı Bilgiç, «Seçimler memleketi azmhk idaresinden kurtaracak» dedi : • f • j : : : : : : • \ : : : : [ : ' [ : Kahire Konferansının soııucu Kıbrıs meselesi bakımından tabmin ettiğimiz gibi çıktı. Konferanstaki ana fikri bilmiyenler, özel = likle hükümlerini ince diplomasiye göre verenler için, sonuç = gerçekten sürprizli olmustur. Bir anlayısa göre Konferansa ş katılanlann çoğunluğu, kendi iç bünyeleri ve meseleleri dola = yısiyle, Kıbns için tüm olarak hallun kendi mukadderatını = kendisinin tâyini prensipini kabnl etmiyecekler idi. Hele r Enosis fikrinin karsısıuda olan bağımsızlann. Makarios'un z taktiklerini bozgnna uğratacağını sananlar da vardı. Oysa = Kahire Konferansında hâkim olan ne ince diplomasidir, ne de r Kıbrıs papazının ince zekâsıdır. Konffrans bir ana fikrin, ba z ğımsızlık fikrinin üzerinde oturmuştnr ve oturmaktadır. Bu z nun birtakım he^aplara dayandığı, ya da dayanmadığı ayrı ; mesele. Ama unutulmaraası gereken taraf, Konferansa katı = lan (gözlemciler hariç) 47 devletten, birkaçı hariç, büyiik co = ğunluğunun sömürçeciliğe karşı savasmış ve bağımsızlıklarını = çok zor alabilmiş olmalandır. ~ Bildirinin daha ilk maddesinde ana görfiş şöyle getiriliyor : = «Bağımsızhk fikrıne karsı konulamaz ve değiştirilemez.» ^ Bu fikir hareket noktası olarak alınınca, Kıbns meselesi elbette E aynı sınırların içine $irecek hattâ Enosis dahi kendi kaderini E tâyin prensipinin ilerde tartışılacak bir sonucn gibi sörüle ; 10.000 Rnm Kıbrıstaki Ingiliz üslerinin kalkması için nümayiş yaptı Lefkoşe 11, (aj. AP Radyo) Lefkoşe Radyosunun bugün Kahire Zirve Konferansmm Kıbrıstaki üslerin kaldınlmasuu isteyen ortak bildi risini okuduğu saatlerde, Limasolda 10.000 kadar Kıbnsh Rum, Adadaki iki Ingiliz üssünün kaldırılması için bir 24 kilometrelik «banş yürüyüşü»ne başlamıştır. Nümayişçilerin, îngilizlerin oturduk lan yasak bölgelere girmeîerine izin verilmemiştir. Katılanlarm NATO aleyhine bağınp çağırdıklan ve Rusyayı övdük leri nümayiş, her hangi bir olay meydana gelmeksizin cereyan etmiş tir. Soyguncular tesbit edildi Kars, 11 öncekı akşam saat 21 de Kars • Iğdır yolunun Pernavut • Tuzluca arasında beton bir köprü üzennde silâhlı şâkıler tarafından yapılan soygun olayı ile ılgili tahkikat üzerinde önemle da rulmaktadır. Kars Valisi Ziya Kasnakoğlunun açıkladığına göre, sayılan 5 6 yı bulan meçhul şahıslar, 1 otobüs, l jeep ve 13 şeker pancan yüklü kamyonda bulunan 32 kışıyı silâh zoru soymuşlar, 10 bin lıradan fazla para ile kol saati, yüzük, ve eşva almışlardır. Vali, soyguncuların tesbit edil. diğinı, ancak isimlerinin daha açık lanmıyacağını söylemiştir. eekti. Nitpkim bildirinin 2 nci maddesi 1 inci maddeyi tamam = lamakta ve «Kıbrıs'ın bağımsızlığına ve toprak butünluğüne Ş butun ulkelerın saygı gdstermesi gerekir. Kıbrıs halkına sı S ; yası geleceğini tâyin hakkı tanınmalıdır. Yabancı ulkelerin Z ; Kıbrıs'ın iç islerine müdahale etmeğe ve Kıbrıs'ta kuvvet Z ; kuilanmağa hiçbir haklan yoktur» denilmektedir. : : Görülüyor ki, bildiri açık ve seçik olarak kaleme ahnmı« ve = : gözlemcilerle birlikte 57 devietin ortak karan seklinde yayın ^ : lanmıstır. 5 : Şimdi düsünülebüir ki, Türkiye, Inşiltere \e Yunanistan'Ia Kıb E Cenaze bugün törenle : rıs arasında, doğrndan doğruya devletlerarası hukuk knralla z kaldınlacak rına göre Aapılmıs anlasmalar vardır ve taraf olmıyan bir ~ ; takım küçüklü büyüklü ulkelerin mödahalesi hem bu kural E Ankara 11, (Cumhuriyet Bürosu) : iara aykındır, hem de biçbir değer tasımamaktadır. Ayrıca E Adapazarında geçirdiği elim bir ; Kıbns'ta mevcut, yüzde 20 oranındaki, Türk azınlığı için de E kaza sonunda dün gece hayata göz• kendi kaderini tâyin bakkı verilebilir ve verilmesi baçım<i7 Z lerini yuman Cemil Sait Barlas'ın lık prensipleriııe u\ çundur. Z ölüm haberi Başkentte büyük bir üzüntü uyandırmıştır. : Gerçekten, de\letlerarası hukukta antlasmalara riayet, deşiştirı E Parti Meclisinin tebliği : lemiyecek bir kural olarak ortada duruyor. Ancak tarafsızlar E CHP Parti Meclisi, bu sabah bir : için ana fikir ba&ımsızlık olduguna göre. bafımsızlığı köstek E bildiri yaymlayarak duyulan üzün; liyecek her antlasma esasından hukuk dısı kabul edilmekte E tüyü açıklamıştır. : dir. Bnnun yanında bir de toprak bütfinlüğü ve o toprak fize E CHP nin bildirisi şöyle sona er: rinde yaşıyan halkın siyasi geleceğini tâyin hakkı fikri var Zmektedir: : dir ki, hepsi birlestisi zaman .meselenin azmhk çoğnnlnk ola = «CHP Meclisi, meraleketin bu de: rak değil, bir bütün olarak ele alındığı görülür. E ğerli evlâdını kaybetmesi dolayısiy ; Hal böyle olduğuna îüre. gerçeklerin arıkça ortava konmasında E le derin üzüntüsünü ve bu münasebetle tâziyetlerini sayın esine, çocuk | fayda vardır : E lanna ve Barlas ailesiyle Gaziantep ; 1 Enosis'in selfdetermination'a karsı bir silâb olmak önenıi E (Arkası Sa! 7. Sü. 4 de) İ kaltnamıstır. E • 2 Kararı alan 57 devietin hepsi B. Milletlerde üyedirler ve bu E • sayı oy toplamının hemen yarısıdır. Gerçi Kahire Konferan E | sı kararı, katılan devletlerden bazılannı bağlamıyabilir. An E | cak bu miktarın pek fazla olacağı sanılmaraalıdır. Cstelik E İ Genel Kurolda Doğu Bloku oylannın da aynı paralele gire = • ceği bellidir. E • 3 Sadece düveli rauazzama'ya dayanan Kıbrıs politikasının Z Ankara, 11 (Cumhuriyet Bürosu) \ neticesi çörünmek üzeredir. E C.H.P. Parti Meclisi bu sabah \ i Değiştirme Birlizinin çitmesi, gidişinin gecikmesi, yahut E saat 10,00 da Prof. Tahsin Bekir : Girne • Lefkoşe yolu ihtilâfının halli teferrnata ait birtakım E Balta'nın başkanlığında çahsmala• meseleler olmaktan daha önemli değildir. E rına devam etmış, toplantı arahk: 5 Bu bakımdan artık Türkiye'nin bu noktada, modası geçtnı» z sız dört buçuk saat sürmüstür. Gülek komisyonu : diplomatik yollar yerine meselelere bir baska gözle bakınası. E Gulek'in, cezasının affını :stiyen : her' de vakit çeçirmeden bakmağa başlaması gerekir. § mektubu ve bu isteği incelemekle İ Ecvet GÜREStN E gorevli komisyon, çahşmalarını bi tırememiştir. Parti Meclisınden liMiıııııııyıııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııi; (Aıkası Sa. 1, Sü, « da) Barlasın ölümii büyiik teessür yarattı TÜRKİYEDE: CUMHURİYET A!\IERİKADA: NEW YORK HERALD TRİBUNE İNGİLTEREDE: DAİLY HERALD FRANSADA: Kartala bağlı Samandıra bucağmLE MONDE VE dan Sultanbeyli Çiftliğine gelin L'EXPRESS almaya giden Şerafertin Dur Bir komyon devrildi 2 ölü 35 yarolı var Fuat Köprülü, dış siyasette değişikliğe lüzum yok, diyor azasında ısbirliğı başladı. Bu gazetelerde yayınlanacak ilgı çekici yazıları yalnız CUMURÎYET'te bulacaksmız. sun idaresindeki İstanbul 83 843 plâkah kamyon dün saat 14 sıralarında devrilmiş, 2 kişi ölmuş, 4"ü ağur olmak üzere 35 kişi yaralanmış tır. Kazaya, ön lâstiğin patlaması sebeb olmuş ve kamyon 4 takla atarak şarambole yuvarlanmıştır. Yapılan ilk tahkikattan anlaşıldığına gore, kamyon şofdrünün içkili olduğu tesbit edilmibtır. Zamın IETT İdaresi tarafından Belediye Baş emekliye sevk edildi Ankara, 11 (Cnmhoriyet Bürosu) Dıyanet îşlerı Başkanı Hasan kanlığına danışılmadan yapıldığı bildırjljyor Hüsnü Erdem, Bakanlar Kurulu Elektriğe I kuruş zam yapıldı Diyonet İşleri Başkanı WALTER LİPPMANN Yazıları 2 0 den fazld &azetede Ü aynı zamanda yayınlanan ünlü yorumcu WALTER LİPPMANN, Türkiyede yalnız CUMHU RİYET'te yazacak. t l k yazı, önümüzdekı günterde yayınlanacaktır. Giilek Komisyonu kararını veremedi emekliye sevkedılmıştır. Ihsan ONUR karanylehazırlanmakta olan gerici Halen I. E. T. T. İdaresı, elektrlguı 8ilovat saatıne sessiz sedasız bir ku cereyanlan önleyıcı kanunun hüruş zam yapmıştır. Dort aydan be kümlennı Dıyanet tşlerı Başkanlırı abonelerden tahsil edilen bir ku ğma yüklenen şekilde yürütecek rusluk zam, Belediye Başkanlığı ta kapasitede bir Başkan bulununcarafından faturalann incelenmesi sı ya kadar Dıyanet tşlen Başkanlığına Başkan Yardımcılanndan Harasmda ortaya çıkmıştır. Belediye Başkanlığı, zammuı ne mit Köseahmetoğlu vekâlet ededen ileri geldiğini, Belediyenin tas cektir vibi almmadan nasıl yapıldığım t E. T. T. İdaresinden sormuştur. «Aceledir» kaydı ile gönderilen yazıvı. îdare cevapsız bırakmıştır. İ. E. T. T. İdarecileri, elektriğın kılovat saatine zam yapılmadığını ı Cumhuriytt ı ıleri sürmektedır. Buna rağmen, (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) FİLM ÇEKİLİYOR «İstanbul Tatbikatı» isimli renkli, sineÇağımızın ünlü yazan JAMES BALDVİN'in hâdise yaratacak maskop bir macera filmi çevirmek üzere şehrimize gelen yabancı filimciler, dün öğleden önce Galata Köprusünde çalışırlarken halkın yazı serisi: StYAH BEYAZ. «aşun» ilgisi yüzünden hayli müşkilât çrfcmişlerdir. Bu arada, filimde rolü bulunan Pirkko Heikkila adındaki Finlândiyalı sarışın yıldızın, coğunluğunu işsiz güçsüz bıçkın gençlerin teşkil ettiği «merakh» kalabalığı arasından kazasız belâsız kurtabilmesi, ancak polisin yardımı ile mümkün olabilmiştir. Fotoğarfta, rol icabı Köprü üstünde yürüyen ve bu vüzden trafiğin bir hayli aksamanna sebep olan Füılândiyalı guMİ yılda förulmakUdtau Sİ7AH BEYflZ Güreşte 7 Serinofil Derneği gaübiyet mevsimi törenle açtı kazandık n YAKINDA CüMHURİYET'te Serinofil Derneğınin 1964 J965 mevsimini açması münasebetiyle bugün saat 10 da Derneğin pavvn Tokyo Olimpiyatlannda nunda bır toren yapılmıştır İstanbul Belediye Başkanı Ha serbest güreş müsabakaları sim Iscan ve Belediye Meclisi ü • dün başlamış ve güresçilerivelerinin bulunduğu törende, Der miz 11 karşüaşmada 7 galinek Başkanı konuşmuş, Türkıyede biyet almışlardır. Buna ait ku«çuluğun her geçpn gün geliştiğını, geçen yıl Almanya ve Fran • haber ve fotoğraflar ile disaya kus ihraç edildiğini söylemış ğer müsabakaları Spor Sahitir. femizde bulacaksmız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog