Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Bahçelievler Özel Yüksek İkfisal ve Ticaret Okuln Üçüncü öğretim yılmı başanyla idrak etntiştir. Mahdut kontenjanına göre ögrenci kaydı başlamıştır. Müracaat: Ankara Bahçelievler Son Durak Telefon: 13 25 05 12 92 34 NOT: Okulumuz kuruluşu itibariyle yurdumıızda açılan ikinci Türk Özel Yüksek Okuludur. 41. yıl sayı 14438 u m h u r i yet KUBDCUSU: YUNUS NADİ 2 2 4 2 9 6 Telgraf v e tnektup a d r e s i : C u m h u n y e t İstanbul Posta K u t u s u : î s t a n b u l N o . 2 4 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4299 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 rv* PrVo cOVEr lCUialoğ V A V 1 NE % İTLİ 1m VIETİK 1 leri \ r u w REMZtYE YlCrl n i d M K t a ı başa dflrt reniH niokalltmıl^ r «rMfrtU dğreüminde her olarak bastlaA es böyuk yardunosıdır. ögrttmen v»l yfS^V 1 l tUmkuaara nümuneler gÖDderümişk t i S Alnuyanlar» tekrar göndenlit. Pazor 11 Ekim 1964 A^ btıoM Üâncüık: 2699/12264 flssociated Press Ajansının bildirdiğine göre Girne yolu meselesi Kıbrısta yeni ihtilâflara yol açıyor Yüksek rütbeli bir Türk subayı tarafından açıklandığına göre, Makarios hükümetı Adadakı 650 kişilık Türk Btrligüıın yeterli miktarda yakıt ve yıyecek temln etmesıne mâni olmaya devam ettıği takdırde Türkiyeden birliğe havadan ikmal yapılması istenmlştir. Diğer taraftan Adanın öbür ucunda binlerce Kıbnslı pazar günü Kıbnsta yabancı üslenn mevcudiyetini protesto etmek maksadiyle büyuk bir gösteri yurüyüşüne hazırlanmaktadırlar. Lımasol şehrinde yapılacak olan «Sulh yüruyuşü» şimdıye kadar İngiDeğiştırme Bırlığimızle ILZ üslerinin bulunduğu bolgelerde yapılmasına izm verilen ilk yüruyüş olacaktır. ilgılj karar bu Bu arada Turk çevrelermden selâhıyetli bir şahsm soylediğine göre, Lefkoşedeki Kıbrıslı Turk lihafta alınıyor derler ve Gime yolu üzerınde mevzüenmiş bulunan Turk Birliği Türkiye ile Genel Sekreter ÜThant araAnkara 10, (Cumhuriyet sında bu bölgenm Birleşnuş Mületlere devredilmesi Bürosu) konusunda bir mutabakata vanldığı halde anlaşmaya Arabulucu Galo Plaızauymayı reddetmekte ve Ankarayı boyle bir anlaşma yapmış olmasından dolayı protesto etmiş bulunmaknın Ankara'da yaptığı teSAATTE 25 Mtt. Dün sabaha karşı istanbul ve dolaylarında patlak veren tadırlar. maslar ve Başbakan İsmet şiddetli lodos fırtınası, vapur seferlerinin aksamasına sebep olmuştur. Meteororjefkoşedeki Türk Elçüiği görevlilerinden İnönü'nün kendisine söyle loji teşkilâtımn lirtmayı vaktinde haber vecmesi dolayısiyle, muhtemel deniz kazaları anlaşmanın Kıbrıs ihtilâfı başladıgı prunden bırisi, bu diği hususlar güntin konu önlenmiştir. Saat 48 arasmda şiddetleneft fırtına sırasında rüzgânn hızı saatte 25 ilk defa olarak Türk Hükümetı ıle Kıbrıslı bu yana liderler su olarak devam etmekte deniz miline kadar yükselmiştir. Fırtına öğleden sonra nispeten hafiflemistir. arasmda bir anlaşmazlığa sebep olduğunu söylemıştir. Türkiye Başkentinde ikl gün sudir. ren görüşmeler yaptıktan sonra bu Görüsmeler boyunca arabulucuakşam Adaya dönen arabulucu nun herhangi bir fonnül söylemeGalo Plaza, Ankara Hükiimetinin diği ve daha ziyade Türk Hüküme«Artık eskisi gıbi soğuk bir tavır taKıbrıs konusunda tedbir tinin konu ile ilgili gorüşlennı yokkınmadığını» ve Turkiyenin Kıbns için tavsiye gecikmiştir. ladığı ve ilk iki gun teknik seviyekrizmde tutumunun yumuşamış olde olan gorüşmelerın üçüncü günü Ancak durum çıkmazda duğunu söylemiştir. siyasi bir mahıyet aldıgı ifade edildeğildir. Plaza, basın mensuplsrı ile y»p§ tığı konuşmada, Türr Hükümetinin 1810x1(110 13 yıl Dışisleri BaBaşbakan İsmet İnönü'nün görüş «Bir hal çaresi bulunmasmı arzu kanhğını yapan 81 yaşmdaki melerde çok açık konuştuğu ve ettiğinı» söylemiştir. Dr. Tevfik Büştü Aras. elleri dün de bildirdığımiz gıbi Adadaki Arabulucu aynı zamanda Maka arasmda tuttuğu bastonunun kab Türk topluluğunun güvenliği ıle riosun da bu konuda eskiye naza zasını okşıyarak dinç bir sesle: Tıirkiye'nın emniyeti konusundaki ran «yumuşamış» bulunduğunu ve « Turkiyenin dış oolitikası naendışeleri belirttiğini, en sonra bu bir. hal çaresini arzu ettığini belirtsıl olmaüdır, sualinin cevabı gayet lunacak çözum yolunda bu asgamiştir. Tî hususların yer almamasmın Kars, 10 (Cengiz Ekinci bildiriyor) Kars Igdır yolunun PernaAdadaki Türk Birliği araçları için basit, dedi . Senelerce tecrfibe e«cvahim sonuçlar» doğuracağını vut Tuzluca arasında 71 inci kilometredeki bir beton köprü uzerinde hattâ yemek pişirmek içm dahi a dilmiş, büyük faydalan görülmüş Söyledıği oğrenılmıştir. dun gece saat 21 civannda sılâhlı üç meçhul şahıs, yoldan geçmekte •îaryakıt sıkıntısı çekmektedir. Bu Atatürk politikasını devam ettirmek İnönü arabulucuya, «Suni forolan bütün vasıtaları silâh zoru ile durdurarak soymuşlardır. Yapılan durumda bulunan Türk Birliğinin lâzımdır. Allah rahmet eylesin Bütumandanlarınm 10 gun içerisinde yük Uderimiz vefat ettiğinde Tür(Arfensı Sa. 7. Sü. 4 de) ılk tahkikatta, 20 vasıtanm durduruldugu ve bunlann içindeki 60 kişinın soyolduğu anlaşılmıştır. \dadan akaryakıt ve gıyecek temin kiyeye bir de politika bırakmıştı, •"lllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II • Soyguncular. yola taş dızerek ve edılmediği takdirde Ankaradan ha devamlı, itibarb bir politika... Bu^ecenın karanlığından istıfade edevadan ikmal yapılmasını istemış ol nun en iyi misalini O'nun cenaze merasüninde görmek mümkündü rek bazırladıkları soygunda 60 70 dukları bildirilmektedir. Atatürke saygı göstermiyen, ıstırabin lıraya yakın para ve kıymetli Diğer taraftan Adadaki Türk Bir bunıza iştirak etmiyen bir devlet eşya almıslardır. lığinın ihtiyaçlannın temin edilme hatırlıyor musunuz? Sovyet Rusya süıüı de Tarafsızlar Konferansına ile dostluk, İngiltere ve Amerika Ellerinde sılâh bulunan şakilenn katürnak ve Mısır Cumhurbaşkanı ile dostluk... Hattâ Bulgarlarla ayvüzlerınde maske bulunmadığı ve Nâsırla görüşmek üzere Kahireye n bir anlaşmaya gidiyorduk. Müönümüzdeki hatta toplanacak olan C.H.P. Kurultayı, Türkiye' • soygunu yaptıkları sırada çok sert gitmiş bulunan Makarios'un salı gü kemmel işliyen bir Balkan Antantı nin geleceğinin simdiden görülebilmesi bakımından şüphesiz • ve küfürbaz hareket ettıkleri soynu Adaya dönmesinden sonra bahıs vardı. Diğer taraftan Sadâbat paktı önemlidir. Kurultayın önemi, Halk Partisinin kendisine top [ ^una uğrıyanlar tarafından ıfade ekonusu olabileceSi sovlenmektedir na dahil olmak için Orta Şarkta Sabık Ticaret ve Devlet Balumdaki yeni anlayıslara ve kümeleşmelere göre bir yön ve • dilmıştır. âdeta bir yanş görülüyordu. Hitler kanlarından, Milli Reasürans Soyulan vasıtalar arasmda, özel rip vermiyeceği noktasında toplanıyor. j bile bize kredi açmıştı . Mussolini Genel Müdürü ve Gazetemiz Bir kitle partisi oian C.H.P. nin gerçi bir sınıf partisi haline geç j sahıslara aıt jeep, kamyon, pikap, ile ise gayet iyi münasebetler kuyazarlarından Cemil Sait mesi, bele knru doktrin partilerinin modalannın geçtiği bir | Zıraat Bankasının jeepı, DSİ'nın rulmustu. Atatürkün devrettiği dış pancar Barlas, dün akşama doğru devirde, düsünülemez. Zaten böyle bir değisikligin Türk top : aizmet arabası, Iğdırdan politika âlemşümuldü ve Türkiye ?etıren kamvonlar ve Kars • Iğdır Adapazannda bir trafik kalumunun bngün içinde bulunduğn sartlara, aynı zamanda : arasında çalısan ve içinde 17 yolzası sonunda vefat etmiştir. Ankara, 10 (Cumhuriyet Bürosu) için bütün emniyetleri haizdi. Esagerçeklere nvmadığı da bilinmektedir. Su var ki, C.H.P. nin : cunun bulunduğu bir otobüs buBir arkadaşının özel ara CHP den suresiz olarak ıhraç e sen biz, daima karşıya emniyet vebünyesinde toplumun fikrî gelişmesine paralel olarak yenili • lunmaktadır bası ile Ankaradan dönmekdılen eskı Genel Sekreter Kasım Gü ren, fakat fcarşıdan da aynı emni ğe gidilmesi tartısmasız kabul edilecek bir gerçektir. • te olan Barlas, Adapazanna lek, affı ve cezasının kaldınlması yeti istiyen bir politika takip ediTürkiye bugün bir noktaya gelmis dayanmıs. Toplum bn nokta \ 20 kilometre mesafede otoıçin bir dılekçe ile Partiye müra yorduk...» dan ileri geçebilmek icin kendi kendini zorluyor, battâ geriye \ mobilin açılan kapısından caat etmiştir. İsmet İnönü'den yaşça 6 ay büdönmemek içın direniyor. Buna karşılık partiler, politikacı : dışarı yuvarlanmış ve konu XVII. Kurultay nazırlıklannı gö yük olan ve onun hükümetinde de lar, buz üzerine jazı yazmak misali, bir neticesiz kavganın : lArkası Sa. 7, Sü. 4 de) rüşmek üzere İsmet İnönünün Baş Atatürkün sağhğında Dışisleri Baiçinde.. Siyasi tesekkfillerin kadrolan, toplumon gidisine ön ; (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) kanlığı yapan Tevfik Rüştü Aras, der olmak, ona yfin vermek gibi Türkiye için gerekli olan : iyice heyecanlanmıştı. O, Atanın davranıslar3 girisecek capta degil. Dünyanın değismekte ol : vefatmdan sonra aktif politâkadan duğu yıllar içinde bırakınız bn değisikliği, kendi insanlarının | tamamen çekilmişti, ama bu içerine istediklerinı, nereye gittifini farkedenıivorlar. Kadrosu de ve dısandaki hâdiseleri yakınen zengin parti kabnl edilen C.H.P. nin Knrnltay arifesinde ] dan takip etmiyor demek değildi.. ki hazırlıkları tüzüğün önemsiz birtakım maddelerini degis ' Aras, bir kaç saniye durduktan tırmek istemekten ıleri geçmiyor. Ve üzerinde en fazla kosonra hemen sözlerine ilâve etti: INOSIŞ . nusnlan konu bugün Parti Meclisine kimlerin şirebüeceği, « Benim bildiğün» dedi. «Böykiralerin giremiyeceğidir. le zamanlarda hükümetlere yardım cı olmalmz. Elimizden iyilik gelZannedivor ki C.H.P., bir ayafı merkezin sağmda, diğeri solunmiyorsa, hiç olmazsa kötülük de da olmakla, kitleleri kazanmaktadır. \ e zannediyor ki C.H.P.. gelmemeli.. » Plânlama Te«kilâtının kurulması, plânlı programlı kalkınma sloganının açızlarda «adece sakız haline getirilmesiyle kal(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) kınma dâvası hal yolnna girmistir. Ve asıl garibi, zannediyor ki C.H.P., Inönü'nün ömrü sonsuzdur, sıkısıldıfı zaman nasıl I olsa Pasa bir seyler düsünecektir.. Oysa C.H.P. kendisine, toplumun hızlı kalkınma e&ilimine göre bir yön tâyin etmedikçe, «açını solunu memnun etmeğe çalısmak çab3Si gösterdikce ve en tehlikelisi ov alabilmek çavesiyle çıkarcı çruplann baskıları>le zikzaklar yaptıkça, değil arkadan çelenlerin ovlarını alabilmek, donmus kitlesini bile kaybedecek, yahut bu kitlenin zamanla oy oranı kendiliğinden düsecektir. Görünen odur ki. Adalet Partisi, içindeki bütün karısıklığa, kadAnkara, 10 (Cıunhuriyet Bürosu) rosunun yetersizligine rağmen, doğrtı veya yanlıs. ama bir Tahranda, Türkiye, Pakistan ve muayyen egilimin takipçisi haline gelmistir. t'stelik fanatik îran Dışisleri Bakanlannm yapakitleleri çekebilecek inancı, sadece C.H.P. karsısında olduğu caklan bölge toplantısının sonunda için yerlestirebilmistir. Bn bakımdan Halk Partisi taviz üsaynca turizm ve vize anlaşması imtüne ne kadar taviz verirse \ersin, o kitleyi kazanamaz. Akzalanacağı açıklanmıştır. sine bu çabada devam ettikçe kaybedecek, hem de fena kayTurizm alanında çeşitli işbirliğibedecektir. ni öngören anlasma ile üç ülke aML'ClZE Man> as ın Saiur korasmda karşüıklı olarak vizeler Plân meselesine gelince . yunde enkaz altından mucıze kakaldınlmakta ve aynca bazı kolayYalnız teskilât kurmak, plân sloganını kullanmakla, yani lâfla bıhnden kurtulan 2 yavru, hâlen lıklar sağlanmaktadır. bu gemiyi az gelismislikten knrtarmak ve muayyen hedete Bahkesır Doğumevınde mısafır egötürmeğe imkân yoktur ve artık bilinmektedir ki, Türkiye dılmektedır. Anne Fırdevs Baybukurtulnsunu sağlıyamadıkça, değisen dünyada büsbütün yallut, sarsıntının ılk samyelermde nız kalacaktır. oğlu 6 aylık Ahmedı goğsune basmış, 2,5 yasındakı yesıl *gozlü kı C.H.P. de hâkim olan asıl çarip alıskanlık, bütün hesapların zı Nerminı de kucağına almıştır. fnönü'ye göre yapılmasıdır. Daha dotrnsu C.H.P. henüz, tnöAncak, muthıs bir sarsıntı ıle yıEdirne, 10 Mehmet Dobruca, nü basında olduâu su sırada ondan faydalanmak il". tnntıii' kılan duvar, genç anne ıle ikı yav Halil Deniz ve Mehmet Pak adınden sonrasını birbirinden ayıramamaktadır. Bugün her sey rusunun enkaz altında kalmasına da üç genç, dun akşam Kapıkule fsmet Pasaya göre ayarlanmıstır C.H.P. de, ve tsmet Pasa ne sebep olmuştur. Çöken duvarın te yakınlarından Bulgaristan'a kaçvapar. nereye giderse, kadro, hayli mesafeli olarak, onu ta mizlenmesınden sonra çıkan menmak isterken, hudut bekçileri takibe çalısmakta, battâ yerinde dnrarak takip ediyor görün zara yurekler acısı olmus, ölen an rafından yakalanmıstır. mektedir. Peki ya yann?.. nelerının altında kalan Ahmedın, Evet yann. ama bngünü kavravamıyanlar için yarını düsünmek 17 yaslarında bulunan üç genç, annesının memesını emdiğı ve hami'mkün olamıvor ki Emniyet Müdürlüğünde verdikleri fıf çızıkler dolayısiyle başından ifadelerinde, cAlmanya'ya çalışmakanlar aktığı, ablasıın da »cee.. Ecvet OfTREStN «BİNDİM ERİK DALINA, ANDA YEDİM ÜZÜMÜ..» ya gidecektik» demişlerdır. ?111111• 111111111111 • • • >• 1 111111111• 11111• 911111• I• I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 2 çe..> d ı y e g u l d ü ğ u g ö r u l r a u ş t u r BIRUSIM1Z HAVADANIKMAL İSTEDİ "SÛn'i İnönünün Arabulucuya tavsiyesi Lefkoşe, 10 (AP) | formül aramayın,, Atatürk'ün 13 yı] devamlı olarak Dışişleri Bakanlığını yapan Dr. Tevfik Rüştü Aras, MoııtrS Ajılaşmasıntn inızasından dönüşünü müteakıp Florym Köşkünde Cumhurbaşkanı Atatürk ve Başbakan İsmet İnönüye izahat verirken... K()1»()UTAJ; YIIMVZ Karsta dün 3 kişi 20 vasıtayı soydu C. H. P. Kurultayı "Atatürk'ün politikasını devam ettirmek şarttır,, NATO içinde bulunmamız, Sovyet Rosya ile dostluk kurmamıza mâni teşkil etmez. «•••••••••«•••••*•••••••••••••••••••••••••«•< >•••••*••••••! iZmt• • • • • • • • • •«•••••••••••••••••«•••I •••••••• a Tevfik Rüştü Aras'ın düşüncesi: Dış yardımlann kesilmesi sıkjntı doğurur, çaresini bulmak güç değildir. * ! ••• •• •! • •• • • •• •• !«•««••••• Soyguncular, vasıtaların içindeki şahıslardan 6070 bin Üra ve kıymetli eşya gasbettiler £ unun CEMİL SAİT BARLAS'I KAYBETTİK Gülek, CHP Meclisinden cezasının affını istedi i: Türkiye Pakistan ve İran arasında vize kaldırılıyor SİYAHBEYAZ Çağımızın ünlü zenci yazarı James Baldvin, hâdise yaratacak bir yazı serisi hazırladı: SiyahBeyaz.. Siyah Beyaz Amerikadaki ırk mücadelesini bütün dünyaya kolaylıkla anlatan bir deyimdir. ... Ve İstanbula âşık zenci yazar, bu yazı serisiyle ırkmın bütün ıstıraplarım dile getirmiye çalışmaktadır. Üç genç Bulgaristnna kaçarken yakclandı YAKINDA >••• •• •• •e t «••• !*«••••••>•••! 9 •>••••••••••!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog