Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

^I^^HH^^^^H^^lHHHHiHHHHHiHilllHHHIHHHHHHHIHHHHflHBHHflii^BHili^^Hl 94 milletln 6853 sporcusu Tokyoda yarışacak... Umitli oldugumuz güreş branşına 35 milletin 222 güreşçisi katılıyor Peter HOFFER Bildiriyor Olimpiyat bugün açılıyor EN FAZLA İŞTİRAK ATLETİZMDE: 55 MİLLET 614 ATLET PETEB HOFFER Tokyo'da 18 ıncı Yaz Olimpiyat Oyunlan bugünden itibaren başlıyacaktır Olimpiyat bilânçolarınm tahmınlennı ve notlannı bır müddetten berı yayınlanan gazetenız Cumhurıyet bugünden itibaren Olimpiyat musabakalarını Tokyo'ya varmıs olan Avusturya özel muhabıri P E T E R H O F F E R ' ı n kaleminden haberler ve mektuplar şekhnde verecek, muhabınmıze ilâveten ozel haber ve resımler Türkıye'nin uç tanınmış ajansından • ANADOLU AJANSI TÜRK HABERLER AJANSI HABER AJANSI ve dünya çapındakı bır yabancı ajans olan ASSOCİATED PRESS TOKYO 9 18 inci Yaz Olimpiyat Oyunlan yarın (bugün > burada mahallî saatle 13.50 de Millî Stadda yapılacak olan muhteşem bir mera»imle başhyacak. Imparator Hiro Hito ve eşinin stadyoma gelmesi ve Japon Milli marşının çalınması ile başlıyacak olan törende Organizasyon Komitesi Başkanı Dr. Yasukavs ve Beynelmilel Olimpiyat Komitesi Başkanı Avery Brundage konuşacaklar. 14.52 de Imparator, Olimpiyatı açtığını ilân edecek, Olimpiyat bayragı şeref gönderine çekilecek, beş renkli 10.000 balon havalanırken renkli dumanlar çıkaran Japon jet uçaklan semaya 5 Olimpiyat halkasuu çizecekler. Hiroşima bombardımanı esnasında doğan 21 yaşındaki Japonya 400 m. şampiyonu Yoshinori Sakai, Olimpiyat meşalesi ile stada girip 24 eki me kadar yanacak olan me^aleyi tutuşturacak, sulh güvercinleri uçurula rak Olimpiyat ilân edilecek, 40 kişilik bando Olimpiyat Marşını çalacak. 72.000 kişilik stadyomda Imparator için 82 kişilik, Olimpiyat heyetleri için 512 kişilik yer aynlacaktır. Böylece Olimpiyatlar başlamış olacak ve müsabakalar pazar gününden itibaren 15 branşta birden başlıyacaktır. MÜSABIKLAR ; ; ; , ^.ı . , I fa OliniDİvatta) tasıyacaktiT. rtj Fotoğraı: Özel Servis TOKYO 18 ıncı Olimpiyat oyunlanna 94' , .%.: . , , , , STADYUMA YAKLAŞIRKEN 100.000 atletın elınden, Turkiye'den de geçereic Japonya'ya ulaşan Olimpiyat meşalesi muazzam tömemlekete mensup 6.853 sporcu ve î ^ kışıhk Turk kafılesımn oayr a g ı m h t e m e l e C e t ı n ıdareci katılacaktır. > ™ " Sahmer renlerle Tokyo'ya doğru koşuyor. taşıyacaktır. Resmıgeçıdde bazı ulkelerın bay i AYRILANLAR x raklarını kız bayraktarlar taşıyaJ Olımpiyada alınmamasır.ı Anita Meselâ, İngılız madalya caktır. Lonsbrought (altınbayrağını ların G.A.N.E.FO oyunlanna katılanyuzücü 1960) Alman bayraŞını (İnjprotesto etmek amacı ile kuzey grid Kraemer 2 altın madalya at1 (komunist) KOM ile Endonezya lama 1960), Amerıkan bayrağını Olimpiyat oyunlarından çekildikgülleci Parry O'Brıen ( 4 uncu de lerini bıldirdıler. Kadmlararası vo leybol ve basketbolün Olimpiyatlara alınmasına, tenisin tekrar tanmmasına Î.O.C. tarafından karar verıldı: KAFİLEMİZ Gureşçilerımız kilolarını ayarladılar. Yalnız Mithat Bayrak'ın müthis bir baş ağrısı var. A ğ n musabakalarda durmazsa Bayrak iğne yapılarak güreşecek. Bakan Malik Yolaç, M. Ali Yağcı ile Tevfik Kış'ın durumlannı inceledi. Evvelce verdiği karan değiştirdi. Çok masraflı olacağı gerekçesiyle iki gureşçiyi geriye yollamıyacaklar. Burada yağmur durdu. Hava bulut luve yan guneşli geçiyor. Japonyadaki Turk cemaati temsilcisı Ah met Maraz, kafilemizi ziyaret etti. Cuma namazı, Şibuya camiinde bır likte kılındı. Aynca cemaat ekibımiz şerefine bir toplantı yapacak Katıldığımız dallardan atletizme 55 milletten 614 atlet, güreşlere 35 milletten 222 güreşçi, yelkende 31 milletten 209 yelkenci ve haltere 34 milletten 133 halterci katılacak. Sakai meşaleyi taşırken Gfireı Kongresi F.t.L.A. bugün burada yaptığı kongrede R. Coulon'u tekrar ittifakla Başkanlığa seçti. 1965 Serbest Güres Dünya Şampiyonasının îngilterenin (Manchester) şehrinde Grekoromen şampivonasmın ise Helsinki'de yapılmasına karar verildı. Beynelmilel Olimpiyat Komitesi Başkanı Avery Brundaçe (Her şey tek bayrak için) Beynelmilel Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Otto Mayer Ohmpiyatların başhyacağı bugün şerefine gazetemize özel bir beyaaat vererek Olimpiyatlarm gayelerinden bahsetmiştir. Otto Mayerin beyanatı aynen gu şekildedir: Ajansından temın edilecek CUMHURİYET SPOR DIŞ HABERLER MASASI Batı ve Doğu radyolarmın derlemeler yapacaktır. Olımpıyata ayırdığı programlardan TOKYO MEKTUBU Tokyoda komple biletin karaborsa fiatı bizim paramızla 10 bin lira ^^>^>^ Olimpiyat dünyaya sulh gelireceklir! Beynelmilel Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Otto Mayerin özel beyanatı 1966 yılı için her iki stilin sampiyonasının Toledo (ABD) da yapıl«Olinıpijat fikri insanoğlunun mii1 Modern devrin OHmpiyat oyunlamasına, Amerika Doğu Almanja kcmmelleşmesi için gerekli prensip, nıu yeniden karan Baron Pierre de leri parlak bir ışık hozmesi gibl Coubertin'in fikrine göre fizikî ant Bugune kadar yapılan 17 Olim ya vize vermezse Buenos Aires'te renman ve spor dünya gençliği fize birleştirmeğe ga>ret etmektedir. yapılmasına karar verildi piyat oyunlannda atletizm ve gürinde büyük bir fayda sağlamaktareş klâsmanlanndan sonra diğer dır. Olimpiyat oyunlan insanlığa spor branşlarmdaki genel klâsbüyük faydalar gettrecekttr. Bu fimanlatf okuyucularımıza takdim kir her memlekette aynı şekilde beediyoruz. nimsenmektedir. Beynelmilel komiOLİMPİYAT YÜZME SAMPIte büyük bir itina ile Olimpiyat haYONLUKLARININ GENEL reketlerinin prensiplerini müdafaa KLÂSMANI etmiştir ve bu oyunlann politika, ti (Erkekler) caret ve ırk müdahalelerinden ko1 Amerika 54, 2 Avustralrunması için elinden gelen gayreti ya 12, î4 Almanya 11, 34 gostenniştir. Japonya 11, 56 B. Britanya 4, Olfanpik hareket sağlam bir sa56 Isveç 4, 7 Kanada 2, 819 m dakat ve lyi bir spor anlayışı üze Arjantin 1, 810 Fransa 1, rine kunılmuştur. En büyük sükseS18 Meksika 1. M kurucusunun doğru göriişlerinin EN FAZLA ŞAMPİYONLUK KA>alıidi oluşudur. Olirapik hareket, ZANAN SPORCtTAR dunyaya sulhçu gayeleri aşdamak Amerikalı J. Weissmuller «Tarve daha mesut kılmak için beynelmi ran» ve Daniels, Avustralya'h Rolel bir dostluk ve iyi niyet zihniye •e (3), Amerikalı Kahanamoku, ti yaratmaya çalışmaktır. Ross, Kealoa, Desjardins, VVhite ve Lee, Macar Hajos, Japon TsuOtto Mayer» ruta, Avustralya'lı Theile (2). NOT: Klâsmaııa tramplen ve kule atlama şampiyonlukları da Güney Afrika Birliği dahildir. OLİMPİYAT YÜZME ŞAMPİF.İ.F.A.'dan çıkanldı YONLUKLARININ GENEL KLÂSMANI Tokyo, üluslararası Futbol Fe(Kadınlar) derasyonu (F.ÎJ?A.), Güney Afrika 1 Amerika 37, 23 Avustral Birliğini, güttüğü ırk aynlığı siyaya 6, 23 Holânda 6, 46 Alseti dolayısiyle, Federasyon üyellmanya 4, 46 Britanya 4, 46 finden geçici olarak çıkanmştır. Macaristan 4, 7 Danimarka 3, F.ÎJ 1 ^., bu kararı, Tokyoda yap819 G. Afrika 1, 810 İsveç tığı genel kıırul toplantısmda al1, 810 Japonya 1. mıştır. EN FAZLA ŞAMPİYONLUK Güney Afrıkanın Federasyondan KAZANAN SPORCULAR tamamen çıkanlması yolunda GaAmerikalı Mc Connick (4), Ana ve Habeşlstan tarafından destek merikah Bleibtrey, Norelius, Malenen B^.C. teklifi, bir saatten faz dison, Poynton ve Draves, Briia süren tartısmalara yol açmıştır. tanyalı Mastenbroek, Avustralyalı Fraser ve Alman Kramer (2). Devlet Bakanı Malik Yolaç güreşçilerimiz giderlerken Celâl Atik'i bir Güney Afnka ülusal Futbol Federasyonunun zenci başkan yardımNOT: Tramplen ve kule atlama Şampiyonlukları da klâsmana da kenara çekerek ona gerekli direktifi vermişti. Fakat kafile oraya cısı, teşkilâtmda ırk aynlıgı siyagider gitmez 2 güreşçimiz turist oluverdiler. Şimdi Malik Yolaç'ın seti mevcut olmadığını ileri sürmüş hildir. tür. Tokyo'daki tutnmu dikkatle izleniyor OLİMPİYAT YELKEN ŞAMPİYONLUKLARININ GENEL KLÂSMANI 1 Norveç 9, 2 Amerika 7, 35 B. Britanya 4, 35 Danimarka 4, 35 îsvec 4, 6 Fran sa 3, 78 Almanya 2, 78 İtalya Olimpiyatlardan önce ve Olimpiyat müddetince Tokyo'da neler 2, 914 Belçika I. 914 Holânda 1, neler oluyor... Işte ufak mozaikler şeklinde bunlardan birkaçı. 914 İsviçre 1, 914 Busya 1, + Judo Japonlarm millî sporudur diyorlar amma. Judo mıı914 Y. Zelânda 1, 914 Yusabakalan için piyasaya çıkanlan 800 sandalyelik biletler nanistan 1. daha hiç satılmadı. DaDİmarkalı Elvstrom (4 Üst 4 yıl «Ebedi Şehir» Romada dalgalanan muazzam Olimpiyat A üste 4 Olimpiyatta), Norveçii bayrağı buraya geldi ve Tokyo Belediye Reisine emanet edildi. Thorvaldsen (2). + Olimpiyata bir gün kala beyaz önlükler takmış Japon kaOLİMPİYAT HALTER ŞAMP1dınları kapı önlerini süpürmeğe başladılar. Soranlara «HaYONLUKLARININ GENEL beş Abebe Bikila çıplak koşacakmış, ayağma bir §ey batKLÂSMANI masm» diyorlar. 1 Amerika 14, 2 Rusya 11. it Sâbık Dünya dekatlon şampiyonu 1960 m gözdesi Eafeı 3 Fransa 9, 4 Mısır 5, 56 Johnson, Tokyo'ya televizyon spikeri olarak geldi. Atletizm Almanya 4, 56 İtalya 4, 711 musabakalarını nakledecek. Avusturya 1. 711 Belçika 1, 711 ie Tokyo'ya gelen spiker ve gazeteciler arasında 110 m. engellı Çekoslovakya 1, 711 EstonOlimpiyat Şampiyonu Alman Martin Lauer, Lev Yaşin'in ya 1, 711 Polonya 1. karısı ve Fransız atleti Jazy"nin eşi var. tki kız annesi olan EN FAZLA ŞAMPİYONLUK Bn. Yaşin, kocasının forma girmesinin en büyük âmili ve KAZANAN HÂLTERCİLER Oııreeleıac 5 mlllet çeklçecet Gaaeteleı ıvi bir spor spikeri. 100 m. nin unutulmaz adamı Armin Harry Amerikalı Vinci, Kono ve DaAlman spor yazan olarak 1964 Tokyo Olimpiyatını izleyecek. TAZISIZ vts, Fransjı Hostin ve Rus Voroblev (2). Olimpiyatlarda yüzme, yelken ve halter klâsmanı i Sezai PAKER Japonlar çıplak ayaklı nıaratonııı llııiıi için ynlları siipiiriiynr 1 TOKYO Ooooh Nereden düştük bu şehire bizT Insan 94 milyon Japonun 11 milyonunun bulunduğu Tokyo'ya inince bir baş donmesıne tutuluyor. Tokyo'yu evvelce görenler için de aynı bu hal. Olimpiyat Japonyaya çok şey kazandırmış. New Otani Hotel'de biraz dinlenip kendime geldikten sonra; Olimpiyat köyüne gitmeye karar verdım. Alfabesi bambaşka oian bu ülkede lisan bilenler ancak tahsil yapmış kimseler. Taksi şoförüne bir şey anlatana kadar akla karayı seçiyorsunuz. Olimpiyat köyü muazzam. Bu tesisler Japonyayı gelecek Olünpiyatta korkunç iddialı yapar kanısındayım. Köyde her şey büyük bir titizlikle hazırlanmış., yalnız tatbik eünekte güçlük çekiyorlar. Italyanm o Gündüz Kılıç taktm üstçabuk adapte olan görüşü burada az. Türk kafilesinin yeri iyice amma, diğer kafileler üste 2 maç çıkaramıyor gibi pek geniş yerde yatmıvorlar. Komşuları ise bir bunu düzeîteceğim, diyor tarafta Iran, diğer tarafta Finlândiya.. Onlan bulduGalatasaray futbol takımı bugün ğum zaman fin hamamından yüzleri gözleri panear saat 15.15 de Istanbulspor ile ya i pancardı. Idareci Suat Bolayrr'a tahminlerini sordum: pacağı Türkiye ligi karşılaşması (I «Musabakalardan önce konuşmak zor. tyi bir takımla için Tepebaşında kamp yapmak i geîdık. Kur'alan iyi çekersek ümittadır. liyim» dedi. Güreşçiler Japonyada Sankırmızıhlar, dün bir çalışkırk yıl oturmuşcasına rahat harema yapmışlardır. Antrenör meket ediyorlardı. Antrenmanlannı da nejer Gündüz Kılıç, G. Saray tatakip ettim. Seyirciye hayret ettim. kımmm artık bitkinlikten sıyrılBizim Avrupada asıJ güreş musaba dığını söylemiş ve kupa galiplen kasına bile bu kadar adam gelmez. turnuvasına temas ederek: «Eğer i Tokyo Olimpiyatlar ıçın bır ış ye ikinci turda eleneceksek kuvvetli ( • ri olmuş, herkesde aynı prensip. N» bir takımın çıkmasım arzu ediyo (' kadar iyi tanıtır, ne kadar iyi satar nım> sak o kadar kârdayız. Fakat bu Ja« G. Saray takımı üst üste maç pon törelerinı zedelememış. Taksı çıkaramıyor. îlk maçta oyuncuGirl denilen güzel kızlar sızin An lar bütün güçlerini harcıyorlar, cak birkaç saat içki içmek ve dans iyi bir netice alıyorlar, fakat ietmek için cüz'i bir ücret clOO dokinci maçta hiç birisinde hal kal lâr» aîıveriyorlar. Yollar uzun mıyor. Bunun için ikinci gün fakat yeni havai tren saatte 200 kîalınan netice kötü oluyor. Şim f lometre süratle gidiyor. di bunu düzeltmeye çaüşaca İ ğim.» demiştir. i Olimpiyat Organizasyon Komitesinin bütün gayretine rağmen karaDiğer maçlar N ANK.ARADA borsa Tokyoyu işgâl etmiş. Biletler " Demirspor Beykoz ateş pahası komple 10.000 lira, bir f Ank. Gucü Beşiktaş bilet 1000 lira açılış ıçınJaponların f İZMİRDE küçuk pansiyonlan ve kendilerin» f 13.15 Karçıyaka Ad. D. Spor has yemeklerine «Evet» derseniz 15.15 Ülküspor Ç. İd. Yurdıı. çok ucuza çıkabilirsiniz. f 2 n d TÜRKİYE LtGİ : Amma yeni yapılan Avrupaî otel13.15 K.Gümrük G5por Gündüz Kılıç Haınıt Kaplan Fıu lerde kalmak pek ucuz ve kolay de15.00 B.Spor Petrolspor (Düşünen adam) 1 tândiyalı bir gü ğilYann başlıyacak Tokyo Olimpiyat •v reşçi ile bir likte oyunlanmn müsabaka organizasyonu bakımından çok güzel geçeceği kanaatindeyim. Bilhassa zaman ölçü leri harikulâde. Bütün spor tesislerinde fevkalâde hassas kronometr. 1er, elektronik beyinler ve >aman ölçüleri var. Yüzmedeki buluşlan hârika. Yüzücüler için hakem kullanılmayacak. Pisinlerin vanş yerleri elektro nik olarak saatlere bağlanmış, temas halinde kronometreler çalışmaya başhyor. Varışdaki temasta duruyor» Hakem hatası, saat hatası denen şey ler tarihe kanşrnış çoktan.. Ankara, 9 (Ali Abau bildiriyor) Eski Güreş Federasyonu Başkanı Mnslihittin Yılmaz Mete, Tokyoda güreşçilerimizin her iki stilde alaOlimpiyat yarın (bugün) başlıyacaklan derece üçüncülük veya dördüncülüktür. demiştir. cak. Genel tasnifte üç ülke çekişeFederasyon Başkanlığmdan karakter ve şahsiyetinden fedakârlık cek, Amerika, Rusya ve Japonya™ edemediği için aynldjğmı ve Celâl Atik ile hiç bir ihtilâfı olmadığını Güreşte ise her şeye rağmen minder. Eşref Avdın ve esasen kendisini hiç bir zaman muhatap tutmadığını ve sadece cîkınca rakiplerinin yüzlerini sarar(Gençliğe fırsat) Devlet Bakanı Malik Yolaç ile anlaşamadığı için istifa ettiğini ifadeyle tan Ayyıldızlı mayo giyen Türk çoMete, sözlerine devamla şunları söylemiştir: cuklan... «Güreşçilerimizi yeni bir sistemPETER HOFFER le çalıştırmayı plânlamıştık. Fakat da gureşçilerin seçiminı bir komiMalik Yolaç, Celâl Atik'e söz ver te yapacaktı. Ve bu komitede Cedığı için onun her istediğinin ka lâl Atik'in bir reyi bulunacaktı. Tabul edilmesıne bizi zorluyordu. bıi bunlann hiç biri yapümadı hattarafından dâvet edilen Kampta daimi doktor bulundurmak tâ FİLA istedik. Atü£ kabul etmedi, halter gureşçi Hasan Bozbey Celâl Atik've jimnastikçiye zaman aynlacak, in arzusu üzerine defıştirildi. Bu baiomdan Federasyonda kaltı. Yanına bile yanaşmadı. Bu aramamız fuzulî idi ve biz gerekenl yaptık. Şayet havaya uysaydım ben Roma, 9 (Ozel) Perşembe gede şımdi kafile başkanı olarak Tok Çanakkale ve Izmir yoda olacaktım. Fenerbahçe, önümüzdeid sezon cesi Bologna'nın Belediye stadında Dz. Güçleri berabere Şayet güreşçilerimiz bu olimpi atletizm takımını Haydarpaşa ve 70.000 seyırcı önünde oynanan Avrupa Kupasının rövanş maçında, Çanakkale 9 Denizgüçlerı fut yatta sampiyon olursa bütün şere Kadıköy Liselerinden seçeceği kaİtalya şampıyonu Bologna, Belçüca bol takımları arasında bugun de fı Malik Yolaç'a aittir. O zaman büiyetli gençlerle kuracaktır. İdaiki maç yapılmış ve su netıceler bizim hatalı oldugumuz ortaya çı reciler yaşlanmış atletlere takımda şampiyonu F.C Anderlecht'i 2 1 ilk cnaçı yer vermiyeceklerini söylemektedir yenmiştir. Anvers'teki alınmıştır: kar. Bununla beraber ben yine iddia ler. Fenerbahçenin uzun seneler at Anderlecht 1 0 kazandığından taÇanakkale 4 îstanbul 4 ediyorum. Atik'in aeğil çalıstarmak letizm şubesine hizmet eden ıda komlar bîtaraf sabada üçüncü defa Izmır 1 Ankara 1 karşılaşacaklardır Yarın, Gölcük tzmit ve Anka kolundan dahi tutmadığı kimseler recisi Eşref Aydın, Federasyonun Diğer taraftan, Oslodakı maçta ra • Çanakkale Denizgücü takım . takımda yer almıştır. Formsuz kim puan sisteminde değişiklik yapmalan karşılaşacaklardır. seler çoktur. Bunu kamufle etmefe sının zamanı Reldiğini, şimdiki sis Finlandiyanın Reipas takımını 3 • 0 temle şöhretlerin kavbolduğunu be mağlup eden Norveç'ın Lyn takıiçin Atik'in arzusu üzenne yedek mı da tur aflamıstır. güreşçi diye garip kararlar alınmış lirrmistir. tır. Hiç bir klmse üzertade dunnuyor ama Tokyoda en büyük sürprizi Amerikalılar yapacaklardır. Bazı güreşçilerimiz dünyamn en iyi güreş bilen mllleti oîduğumuzdan derecelere gireceklerdir.» G. Saray D. Bohçede Ist. Spor ile oynuyor # Güreş Federasyonunun eski başkanı Yılmaz Heteye göre güreş takımımız Tokyoda ancak 3 üncü veya 4 üncü olacak F. Bahçe atletizm lakımını Haydarpaşa Bologna Anderlecht'i ve Kadıköy Lisesi 21 yendi ve 2 nci tur öğrencilerinden üçüncü maça kaldı kuracak 970 dünya futbol şampiyonasına Arjantin ile Meksika lalip oldu Tokyo, Meksika, 1970 yılında yapılacak Dunya Futbol Şampljonasınm kendi topraklan üzerinde yapılması için Fİ.F.A. ya başvurmuştur. Bilindiği gibi 1966 Dünya Putbol arası ikinci bır karşılaşmayı ddŞampiyonası, Ingilterede yapüacak zenlemek ımtivazına sahip olacaktır. F.İ.F.A. nın statüsüne gore, ıkı tır dünya şampiyonası arka arkaya ay F.I.F.A. kongresınm nasıl bir kam kıta üzerinde cereyan edemez. rar verecegı henuz belli olmamak1970 yılı için ise, Güney Amerika la Oirlıkte, Meksikanın şampiyonadan Arjantin, Orta Amerlkadan da vn organıze etme şansı fazla görünMeksika adaylıklarmı koymuşlar mektedir. Zira, hem dünya futbol dır. şampiyonası bundan once üç kere Teklif kabul edildiği takdlrde, daha Gunej Amerika ulkelerınde 1968 olimpiyat oyunlannı düzenle yapılmıştır. hem de Meksıkada futme müsaadesi alan Meksika, iki bola karşı buvük bır sevgı yanında yıl sonra, yani 1970 te de Dünya «Aztek» stadı gıbı büyük ve mo> Futbol Şampiyonası gibi uluslar dern stadlar mevcuttur. İstanbul Dekatlon Şampiyonası Dün Dolmabahçe Stadında yapılan Gençler ve Yıldızlar arası İstanbul Dekatlon Şampiyonası heyecanlı cereyan etmiştir. Şampiyona sonunda İstanbul Yıldızlar ve Gençl r dekatlon »ampiyonlan belli olmuştur. Buna göre : Yıldızlarda Galatasaraydan ömer Giray 1224 puvanla, Gençlerde Besiktaştan Bahattin încedayı 3259 puvanla îstanbul dekatlon »ampiyonu olmuşlardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog