Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN A H L Â K YASASINA UYMAYI T A A H H Ü T EDER Sahlbi: NAZİME NADİ * Genel Yayın Müdürü: ECVET GÜRESİN * Sorumlu Müdflr EROL DALL1 * Basan ve vsyan: CUMHURİYET Matbaacılık ve Oftzetecillk T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevl sckcfe No. 3941 GÜNET tLLERİ: Küçüksaat Meydanı, Edlrne Ranı BÜROLAR Adana Telefon: 4550 • ANKARA: Atatürk Bulvan Tener Ap. Yenlşehir Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 • İZMİR: Qazt Bulvan No. 18. Tel: 31230 ABONE ve Senellk 6 aylık 3 aylık Türklye 75.00 4(100 22.00 İLÂN Barld 150.00 80 00 4400 Başlık (Maktu) 2 3 4 5 lncl saülfeler (santıml) 6 7 ncl sablfeler > Nlşan, NlkâH, Evlenme. Doğum (Maktu) Öitim. Mevllt, Teşekkür ve Kayıp arama Kayıp (Kellmesl) 150 40 35 75 90 ı SAYISI 25 KURUŞ (Baştarafı 1 inci sahifede) ile bütün dünyayı ilgilendiren bir Kıbrıs olaylarının başlangıcından dunıma girmiştir. Çünkü bu mesebu yana geçen gelişmeler, ve Ma le barışı tehdit etmektedir. Bunkariosun çabasımn Enosise gide dan dolayıdır ki görüşmelerde bucek bir istismar yolu oldufu örnek lunmak üzere Kıbnsın dışında bir Ankara 9, (Cumhuriyet Büros'j) lerle anlatılmıştır. Ayrıca, Adadaki geziye çıktım. Bu geziye de her za İthal olunan otomobil ve ben Türk topluluğunun güverüiğinin man devam edeceğim. zeri nakil araçlarmdan is.tikrar fo sağlanması ve Kıbnsın Türkiye ba Soru: Kıbnsın Türkiye için stranuna katılma payınm alınmasının kımmdan stratejik önemi nakledil tejik önemi hakkında ne düşünümevzuata uygun olduğu hakkın miştir. Bu görüşmeler sırasmda A yorsunuz? daki Danıştay Tevhidi tçtihat Ge rabulucu, Dean Acheson'un değil Cevap: Bu Ada herkes için çeşit nel Kurul kararı, bugünkü Resmî teklifleri hakkında, çalışmalan üze i noktalardan dolayı önemlidir. Gazetede yayınlanmıştır. rinde dahi görüşme açılmasından Herkes bu küçük adanın kendisi Böylelikle kararname ile alın yana olmadığım sözleriyle ifade et için büyük önemi olduğunu söylümış olan fonların Anayasaya ay • miştir. yor. kırı bir kararla ahndığı ve iade tnönü'ye göre çözüm yolu Soru: Federasyon teklif i hakkında edilnMsine dair Danıştayda açıl Bugünkü görüşmede ise Başba düşünceniz nedir? mış dâvalar reddedilmiştir. kan İsmet tnönü, çözüm yoluna uCevap: Ben şu anda bir karar Bilindiği gibi, otomobil ve ben laşmada Türkiyenin her türlü baverecek durumda değilim. Önce »zeri araçların ithallerinde alınan nşçı yollardan Arabulucuyu destek raştıracağım. sonra bir neticeye 'iBakan, bu gibi durumda olanla fonların iade edilmesi için Da:ıış liyeceğini söylemiştir. İnönü'nün, laşacağım. rın süre bitiminde yeniden aynı tay nezdinde açılan dâvalar lehi Tiirkiyenin isteğini şu sözlerle beSoru: Bir uzlaşma imkânı yaratişleme tâbi tutulabileceğini de söz ne 8 inci daire daha önee karar lirttiği özet olarak toplantıdan sı mak için taraflardan hangisinin da vermiş, fakat daha sonra Danıştay zan haberler arasındadır: lerine eklemiş, ancak, Cumhurbaşha fazla fedakârlıkta bulunması ge kanının affedebilmesi için müraca dâva daireleri Genel Kurulunda «Kıbrıs konusunda bulunacak çö da fonların iade edilmesi istekle züm yolu, Adadaki Türklerin, gü rektiğine inamyorsunuz? atın şart olduğunu da söylemiştir Cevap: Herkes fedakârlık yaptığı ri reddedilmişti. venliği ile Türkiyenin emniyetini kanaatindedir. Herkese tek tek sor Çumralı. 1964 vılında sağhk duDanıştayda bu iki aykırı kara âzamî ölçüde sağlıyabilmelidir. Bu maya başladığınız zaman fen fazla rumları dolayısiyle 79 âdi suçlurın birleştirilmesi için Genel Ku sağlıyan her çözüm yolu ben yaptım) der. nun müracaat ettiğini. dosyaları rulda yapılan görüşmede, 79 sayı imkâm nın ıncelendiBini, üçünün Cumhur lı kanununun 9 uncu maddesine Türkiye için makbuldür. Bunun dıSoru: Yunanistan Koordinasyon başkanı tarafından affedüdiğini, dayanılarak 6/1189 sayılı Bakanlar şmdaki yollar ise banşı güçleşti Bakanı Andrea Papandreu (Başbarir.» iki kişinin de cezalarının 6 şar ay Kurulu kararı ile ilgililerden alı kan Papandreu'nun oğlu) Le MonArabulucunun sözleri ertelendiğini söylemiştir. de gazetesine verdiği bir demeçte nan istikrar fonuna katılma payıBaşbakan tsmet Arabulucunun çalışmalarınm yeni nın geri verilmesinin mümkün ol Öğle yemeğini Adalet Bakanı daha sonra 10 ar tnö'nü'nün evinde yiyen Arabulucu bir çıkmaz yaratacağını, esas sonumadığma karar verilmiştir. yıllık Yassıada hükümlülerinden Esenboğa hava alamnda basın men cun B. M. Genel Kunılunda alına suplannm sorularını cevaplandır cağını söylüyor. Siz de aynı kanaat «Bunlar. Refik Koraltan. Kemal kasım ayı içinde. yönetmelise göLodos madan önce şunlan söylemiştir: te misiniz? Ayşrün, Nedim Ökmen. Selim Ya re dıırumlan me=ruten tahliyeye (Baştarafı 1 inci sahifede) «Arabulucu olarak ve siyas! mütağan. Rüstü Erdelhun, Aşâlı Ero girebilecek olanlar da bulunduğuCevap: Ben, bu haberin sadece seyretmekte olan teknelere duru şavirim Miller ile beraber Türkiye bir parağrafını okudum. Atinaya zan, Dilâver Arerun, Bahadır Dül nu söylemiştir. mu bildirmçğe başlamışlardır. nin Cumhurbaşkanı başta olmak ü gidince ne demek istediğini soraeer, Samet Ağaoğln. Namık Arçüç. Fırtınanın yaklaşmakta oldufu zere Başbakan, Başbakan Yardım cağım. Yunanlılar hakkındaki göHilmi Dura. Osrnan Kavrakojln, nu haber alan küçük tonajdaki cısı ve eski Türk alay kumandanı rüşlerimi ise Yunanistanda belirtiSelâhattin tnan'dır. Bildiğiniz ffibi tekneler, rotalarını en yakın liman Sunalp ve diğer yüksek memurlarI SAĞLIGINI SEVENLERİN ş lara yöneltmişlerdir. Bu arada la iki gündenberi Kıbns meselesini im. banlardan 10 u müebbetti.» Soru: Adada gözlemci oldugunuz Şartlı tahlive edilenler Bu Köprü • Kadıköy arasında dolmuş bütün teferruatiyle inceledik. I YECİN'E DOSTU İ Yunanlılann Kıbnsı fiilen izlenecek sırada yapan motörlere de durum iletil • görüşmelerde istikbalde Çumralı, şartlı tahüyeden yarargörmüşsünüzdür miş, ihtiyatlı olmaları isteunııştir hareket tarzının çeşitli imkânlannı işgal ettiklerini lananlar hakkında da şunları söyAçık deniz balıkçıları ile Marmara araştırdık. Görüşmeler son derece Bu konuda düşünceniz nedir? K I ZILA Y lemiştir : da avlanmakta olan küçük tekne protokol ve formaliteden uzak, a Cevap: Ben şimdi arabulucuyum «10 yıl hükümlii Etem Menderes lere de durumun bildirilmesı için çık, yapıcı ve yardımcı olmuştur. Eskiden yaptığım iş banşı koruM A D E N S UY ü 6 ay, müehbet hükümlii Necati Çetelsizli teknelere bilci verilmiştir. Şunu söyliyebilirim ki hava alanı maktı. Şimdi, arabuluculuk görevilim 6 ay, müebbet lıiikiimlü Sadık na indiğim andan itibaren burada ni yapıyorum. Bu iki görevi birbiKIZILA Y Erdem 4 ay. müehbet hükiimlü serbest hareket edebileceğüni ve rinden ayırmak zorundayım. Geç Bir aşiret Envpr Kava fi ay. müphbet hiikfiınyüksek sesle düşünebileceğimi his mişteki görevim hakkında bir şey MADEN SUYU (Baştarafı 1 inci Sahifede; settim. Bu benim Lâtin ırkmdan söylemek istemiyonım. Iö Celâl Yardımcı. 15 yıl hükümkilde tâkıp e d i l m e k t e olduklarını olmamla Türkler arasmdaki benzer lü Mukerrem Sarol, 15 yıl hiikümlÜ Soru: Fakat arabulucu olarak KIZILAY söylemiştir Silopi ılçesı jandarma likten doğmaktadır. Daha baştan Girne • Lefkoşe yolu hakkında bir Hfiseyin Fırat da 6 sar av ertelensı i l e Cizre seyyar jandarma bir itibaren dâva ile ilgili bütün ince demeç vermiştinlz. meden yararlanmıslar. anrak TarMADEN SUYU likleri de şakilerin tâkibine çık noktalara inebilmemiz çok faydalı dımrı. Sarol. Fırat hakkında ilcili Cevap: Bu demeci, arabuluculuğa mışlardır. oldu. Lefkoşeye döndükten sonra SAĞLIĞIM SEVENLERİN knrullar ve Adlî Tıp adı eecenler tâyinimden bir gün önce vermişAtina, Londra ve New York'a gidehakkında Anavasanın H7. madfletim. ceğim. Bu şekildeki durum bundan YFGÂVK DOSTI.1 sînden favdalanamıvaroklarına daSoru: Bir çözüm yolunu kısa bir sonra da böylece devam edecek. de ir ranor vermislerdir. Rn seben'e zamanda bulacağmıza inanıyor mumek değildir. fi> h>ikümMi Cnmhnrhaskanının af | sunuz? KIZILA Y | Merhum Yağcı Hafız Mehmet thtiyaç duyduğum an gerekli gör fınrtan vararlanamıvücaklnrrtır. 7eCevap: Karşılaştığım meselenin Efendi refikası, merhum Nail düğüm kimse ile konuşmak üzere S U Y U j Yağcı, Adil, KâmU, Nazire Yağ her yere her an gideceğim. Bu şe artık daha fazla beklemeye tahamki Sahin ve Bumln V)m»ano»itı da I M A D E N müraeaat prten Ri M r ioinflcdir.» f «î cının, Naciye Keçecinin, Naime kilde hareket etmemden güçlükle mülü yoktur. En kısa zamanda bir s Mide, barsak. safra tşşı, g Müracaatı Rnkanlıga Bu Terazinin anneleri, Turgut Kekarşılaştığımdan dolayı tekrar o çözüm yolu bulmak gerekir. g karaoiğer. damar sertliŞi. ğ aksetmivenler çeci, Ahmet Terazinin ka>nnülkeye gitmek zorunda kaldığım so dâva yüzünden bütün dünyayı uçui nikriz, romatizma ve şeker = rumun kenanndfl daha fazla tutavaldeleri nucu çıkanlmamalıdır.» Adalet Bakanı Çumralı. »Hüküm g hastalıklarına karşı yurdu s mayız. Daha sonra basın mensuplariyle NADİRE YAĞCI liilerden kimler müracaat etmemis I muzun sağlık kaidelerinç gö ğ Galo Plaza arasında şu konuşma tir?» şeklinrieki bir soruya su ce ş re elde edilen yegâne maden s 9 '10/964 günü akşamleyin vefat geçmiştir: vabı vermiştir • ^ suyudur. s etmiştir. Cenazesi 10/10/964 cuSoru: Türk hükümeti ile üzerinmartesi günü ikindi namazmı «îstekVri henii7 RaknnlıŞinııra ^nııııııııııııınıııııııııııınnMnıınııniiinııııııııııiüiıııııınııınııın? de durduğunuz prensipler nedir? müteakıp Beylerbevi İskele cagelmiyen hiikümliiler flayrettin Çumhuri>'et '2Î75 Cevap: Bu şekildeki müzakerelemiinden kaldırılıp Küplücedeki rin gizli kalması gerektiği kanısın Darülfünun Müderrislerinden aile kabristanına defıiedilecekg"»ıııııııiHiııııııımnıııııınıııııınıııınıııııııııııınıi]iıııni]iıi!iHiıııııııııınıiHH»"ııın1ın,iH,,.,,ı."..... dayım. Fakat şunu s3yTiyebilirim ta merhum Süleyman Sırn Beyin tir. Mevlâ rahmet eyliye.. = Türk görüşünde donmuş bir dukerimesi, şehit Yüzbaşı Ali Evlâtlan rum yok. Türkler bir hal çaresi bul Şevket Beyin haremi, Enise mak için ellerinden geleni yapıyorGeredel'in sevgili annesi, SafGumhuriyet 12288) lar. dettin Geredel'in sevgili kayın valdesi, Tülin Geredel'in sevgi Soru: Kıbrıs meselesi Adadaki li nenesi cemaatler arasında mı, yoksa ilgili Salihatı nisvandan devletler arasında mı bir meseledir? Bayan VESİLE GOP ğ Tugaym haricî aydınlatması için kapalı zarf usulü ile Cevap: Her şeyden önce bu me9.10.1964 tarilıinde Hakkm raii ğ dtuz sefciz kalem elektrik malzemesi satın alınacaktır. Muselenin Kıbns halkının meselesi metine kavuşmuştur. CenazesTarife İstatistik olduğunu söyliyebilirim. Ancak g hammen bedeli 57565 lira olup Reçici teminatı 4128,25 iira10.10.964 (bugün) ikindi nama bunun sadece bu küçük adaya inş drr. zını müteakıp Teşvikiye Cam* No. 84. 45 hisar ettigini de kabul etmiyorum. inden kaldınlarak aile kabris g Ihalesi 23101964 cuma günü saat 15.00 de KomisvonAçıkça görüldügü gibi, mesele, KıbTelefon İU 29 63 tanına defnedilecektir. 1 da yapılacaktır. Evsaf ve şartlar Ankara İstanbul Levansm sınırlannı aşmış Ankara, Aj zım Amirliklerinde ve Komisyonda çörülebilir. Taliplilerin Cumhuriyet 12243 tina. Lordra. New York ve NATO g teklif mekruplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar 'Oınrhuriyet l 9 ?!'" ş Komisyonda bulundıırmalan ilân olumu (Baştarafı 1 inci sahifede) rar ettiklerini belirttikten sonra, Bunları söylemiştir : Ortak kararname ile affedilenler «Şimdiye kadar ortak karamame ile affedilenlerin sayısı 13 tür. Bnnlardan birisinin (Izzet Akçal) kararnamesi Cumhnrbaşkanına sunulmustur. 399. madde uvannca çıkanlar Ceza Muhakemeleri Usalü Kananunan 399. maddesi uvannca cezaevlerinde kalanlardan durnmları hayatlan için tehlikeli olabileceği saflık kurullan ve Adlî Tıp'ca kabol ve tasdik edilerek cezaları ertelenen hükiimlü sayısı da 8 dir. 6 hükiimlünün de müracaatı incelenmiş, bunların dnrumlarının ne affa, ne de ertelemeye girmediŞi göriilmüstür. Bu hiikümliiler Sezai Akdağ. Halis öztürk, Servet Sezgin, Nusret Kirişçioğln, Kemal özer ve Halil tmre'dir. Yani müracaatları gerek knrulca, çerekse Adlî Tıp'ca kabul edilmemistir.» Çumralı daha sonra buçüne kadar gerek Cumhurbaşkanı tarafından, eerekse meşruten tahüyeden yararlanan Yassıada hükümlüleri hakkında bılgı vermiştir. Bakan, Gürsel'in affettiklerini şöyle sıralamıştır : Erkmen, Nüztaet ülusoy, Turan Bahadır, Celâl Bayar, Haluk Şaman, Kemal Terziogln ve Kemal Serdaroğln'dnr. Serdaroğlu hastalanmış ve derhal Bakırköy Akıl Hastanesine sevkedilmiştir.» «Bir hükümlii sağlık durumu dolayısiyle müracaat etmezse ve kendisi hasta olursa durum ne olur?» sorusuna. Çumralı «Hastalısrı cezaevi doktoru tarafından tesbit edı'Ien bir hükümlii hastaneye sevk edilir, alınan rapor Adlî Tıbba şönderilir, Adlî Tıp lıastalıfı, hükümHinün cezaevinde kalmamasını icabettirecek durumda göriirse 4 veyahut 6 ay süreyle hiikümlüyü çıkarır» demiştir. 64 siyasi mahkum istikrar fonu alınacak Otolardan Inılııılıırıı \iilırııııı/ \ıılı ılcıli Makarios 1 IBaştarafı 1 inci Sahifede) j erek Kıbrısm İngiliz emperjaHz] mine karşı mücadele ederek baıBaşturat'ı I inci Sahifede; ımsızlığa kavuştuğunu. fakat ada asara uğranuştır Camı ve minana bağımsızlık getiren Londra ve kılmış i'aziyettedır ürich anlaşmalannın halkın arzuBeyköyünde 70 ev tehlikeli vazı unu ifade etmekten uzak olduğu ette hasar görmüş. 45 ev tamamer nu, bu anlaşmalann dış etkilerle e kısmen çatlamıştır Okul ve ca ı b n s halkına kabul ettirildigini mide büyük hasar vardır söylemiş. Londra ve Zürich anlaşköyünde, 10 ev oturuia malarını reddetmek o zaman ba nıyacak durumda. 12 evde hafif ğımsızlığmı reddetmek anlamma atlak vardır Minare tamamen yıgeleceği için. anlaşmaları kabul zo :ılmjştır runda kaldığım ifade etnu'ştir Okçugöl köyünde, binalarda çatBaşpiskopos Makarios, Kıbrıs ı aklar vardır. Camiin minaresı vıilmıştu Camide çatlaklar vardır. çin hazırlanan anayasanm huzur Muradiye köyünde 13 ev oturuia uzluğun baş sebebi olduğunu idhaldedir 16 ev tehlikeli dia ederek Kıbrıs halkına bu ana mıyacak asayı tasvip veya tâdil hakkı ve urumdadır Okulda ve camide büriik çatlaklar vardır •ilmemiş olduğunu söylemiştir Dere köyünde minare yımlmışMakarios. hükümetinin garantl r. Binalarında hafif çatlaklar var anlaşmalannı «ölü bel»e» saydığını dır. bir defa daha ifade eHikten sonra, Aziziye köyünde. minare tamaKıbrısm kendi meselelerini çözebîl men yıkılmış. camide hafif çatlaicmesi için «yabancı müdahalenin ar ar vardır. ık durması gerektiğini» söylemiş ERDEK 603 bina hafii fıasar e k o n u ş m a s m a devamla, adadaki [örmüştür. Türk azmlığının haklannı garanti Diğer taraftan Manyas. Susurluk edeceğini vaad ederek konferansa •e Bandırmada 2803 bina tamamen katılan ulkeleri, mesele Birleşmiş ikılmış, 2603 binada ağır hasar ee Milletler Genel Kurulu önüne gel 2381 binada da hafif hasar vardır. diği vakit, K ı b n s ı desteklemeye dâ GÖNEN İlçe merkezinde bir, et etmiştir. Bostancı köyünde bir ve Akcapıö t e yandan Konferansın genel Eu ar köyünde d e bir olmak üzere 3 rulunda konuşan Devlet Başkanla 3İü tesbit edilmi.ştir. Aynca bütün n n d a n şimdiye kadar K ı b n s Rum lcöylerde 4 ağır ve 15 hafif yaralı a n n ı n lehinde fikir serdedenler rardır. Diğer taraftan bütün köylerde Tito. Nkrumah ve B e n Bella olmuş374 ev tamamen yıkılmış. 603 ev tur lüyük hasar görmüş ve 1001 evde Ben Bella yaptığı konuşmasmda lasar hafiftir. Kıbrıs buhranına yabancı üsler nok MANYAS Salur köyünde 7, asmdan temas etmiş ve Kıbnsta ki yabancı üslerin I I I üncü bir dün ya harbine sebep olabilecegini söylemişti. Konferansın genel havası Tarafsızlar Konferansının kapanış oturumu bugün yapılacaktır. Tarafsız ülkeler devlet ve hükümet başkanlan önce konferans ka rarlarını tasvip etmek üzere kapalı oturum halinde toplanacaklar daha sonra bu kararlan gece geç vakit yapacaklan ve Kahire radyosu tarafından da naıden yayınlanacak bir toplantıda açıklıyacaklardır. Konferansta konuşan üyelerin A merikaya şiddetle ç a t m a l a n dikkati çekmektedir. Dünkü otunımda Gine. Mali, Tanganika, Küba. Sey lân, Kamboçya Başkanlan Amerika yı tecavüz, emperyalizm, neokolon yalizmin temsilciliğiyle suçlıyan fi kirler serdetmişlerdir. Amerikanın yanında İngiltpre d e sert tenkidlere maruz kalmaktadır. Aramızdan ebedlyen aynlan. sevgili eşlm, babamız, büyük babamız re icayınpederimlz Deprem bölgesi Bölgeağaçta 2. Kızıksada 3, Eskiçata) köyünde 1 olmak üzere 13 KIşi ölmüş. Salurdaki evlerin de yüzde sekseni harap olmuştur. Diğer köylerde hasar nisbeti vüzde 30 dur. Bursadaki hssar Bursa. (t Depremın Bursa bölgesıne ait tıılânçosunda 6 öiü. 49 aralı vardır. 5 köy okulu t a m a men yıkılmış. 10 nkul hasar g ö r müş. 16 cami ve 24 minare vıkıl mıştır Karacabey ve Mustafakemalpasa nın 27 köyünrie hasar Düyüktür. Karaeabey hârasına aıt bütün binalar oturulamıyacak derecede ha sar görmüştür HararJakı h a s a n n , 45 milyon ve bütün deprem böl • gesindeki zararın 12 15 m i l y o n eıvarında olduğu tahmin e d i l m e k tedir. Depremden iki minare 43 derece dorıdü Bandırmanm Doğa ve Gönen'iıı Osmancık köyleri camilerinin depremden geniş zarar görmüş olmalarına ra*men minareleri yıkılmamış, ancak her iki minare de, kendi eksenleri etrafında i5 er derecelik birer dönüş yapmışlardır. Bu dönüş sonunda, minarelerin Kıbleye bakmakta olan kapılan, doğu yönüne çevrilmiştir. YEFAT Emekli Kaymakam merhum Gülşen Fikri Atayata'nm eşi, Şarköy Ziraat Bankası Müdurü Ahmet Atayata, Kadriye Çağlı ve Nesrin Atayata'nm anneleri. Kartal Ziraat Bankası Müdürü Kema! Çağlı'nın kavınvalidesi TESEKKUR ebedi Istlrahatgâhma tevdllrde. teşrtf etmek, çelenk göndermek, mektupla, telgrafla, telefonla ve bizzat evünlze gelmek suretlyle acılarımızı paylaşan sllâh arfcıdaşlarına, akraba, dost ve ahbaplamnıza en derln mlnnet ve şüfcranlonmızı arzederlz. EYİCEOĞLU AİLELERİ Cumhuriyet 12279 HALİT EYİCEOĞLU (Halit Kaptan) m GÜLSÜM ZÜMRÜT ATAYATA müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 9,10/1964 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 10/10/1964 cumartesi günü öğle namazmı mütaakıp Kartal Camiinden almarak Kartal Mezarhğmda ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir Tanrı rahmet eyliye. Ailesi 'Cumhuriyet 12286) VEFAT Kahiredeki elçimiz VEFAT | KÜTAHYA ÂSKERÎ SÂTINALMÂ 1 KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN LISANS ARANIYOR (Baştarafı 1 inci sahifede mukabıl Türk tezini anlatmaktadır lar. Endişeye düşen Makarios, Bir leşmiş Milletlerdeki Rum temsilcis Hossides'i çağırmıştır Rossideı dündenberi Elçilerimizin faaliyett bulundukları yerlerde nıukabil faa liyete başlamıştır 963/853 Iz. ş ü y n K ı b n s Cumhurbaşkanı Yardımcı ^ H i s s e d a r l a r arasında kabili taksimolmadığından. s ü y u u n iza sı Küçük, Konferans Başkanına h: lesi z ı m m n d a satılmasına m a h k e m e c e karar verilen Kadıkö; taben bir mesaj göndermiştir. Rum Goztepe Çiftehavuzlar 559 162.50 iira ( B e ş y ü z e l h d o k u z b i n yüzait i Posta İdaresinin gösterdiği güçlük A mı kı lira elli k u r u ş ) takdır e d i l e n 2647 metrekare miktarlı „. ' mışıkı 51 ler karşısında mesajın Türkiye ka f sa ve u z e n n d e nâtamam bınanın tamamı 2004 sayılı t i K nun naliyle ulaşması sağlanmıştır. Kahukumierı dairesınde ve aşağıdakı şartlar m u v a c e h e s i n d e açık hire Maslahatgüzarımız Osman B a s artırma s u r e t i y l e oaraya çevrilecektir. nan, mesajı Konferans Başkanına 'etmiştir. Küçük. mesajında ezcüm M " H G a ? l n i e " k l l l e a İ < '""" 6 n T n m a : tstanbul Belediyesi îmaı .e ş u n l a n ifade etmektedir: Mudurlugunun 31 Ocak 1Ü64 gün ve 409 sayıl, imar çapında iskân «Türkiyenin Kıbrıs topraklarında sahasmda. l/20fın mıkyas yüksekligi 9.50 metre bina derinlig, 20 metre. ön bahçe mesafesi 5 metre, komşu sözü yoktur Türkive Kıbnsta bir bahçe mesafesi 4 "ok memleketlerde olduğu gibi fe4 suretiyle .n,aat» "rasyon sisteminin kabulünü istelektedir. Taksim tezi Enosise kar. Gav.rımenkulün e v s a r ı : Kadıköy Göztepe Mahallesi Çifte 'dır. Aynca Kıbnsta Kıbrıs milleCaddes ; 1 . ' . ü ^ n n d e ıçınde iki blokta karkas ve tuğla ın " n mevcut bulunnıadığı gözönün natamam bir mşaat bulunan gavrimenkulün ta mam, 7 mam, 2647 den ıbarettir Müştemilat Çiftehavuzlar Caddesın ığ köşededir 15,00x4.00 eb'adındadıı olarak ınsa edilmiş olup catısızdır Halen kapalı ve ka pılan kilitli bulunduğundan, haricen yapılan tetkikte 2 oda. ı mutfak ve 1 banyodan ıbaret olduffu anlasılmıştır Pencerelerı demır parmaklıklıdır Dahilen ve harıcen sıvalan. badana ve boyalan ıkmal edilmistir NStamam mşaat Çiftehavu/lar Caddesınden fazlaca ıçen çekilmıs arasında müşterek bir betonarme merdıvenı bulunan 2 bloktan ibarettır Her iki blok birer bod rum tızenne bir zemin. I inci kat ve 2 ncı kat olmak üzere 950 metre yüksekligindedir Het ıkı blnktan betonarme karkas. subasman taş duvarlan ile kolonlar arası tngla bölmeleri yapılmış durumd.ı olup uzun müddetten beri haühazır bıılunduSundan. tuŞlalarda harici tesirlerden mfıtevellit bir aşınma mevcuttur Çatılan vokfur. nâtamam vazıvettedir Gayrimenkulün tapo kaydı : Dosya arasında bulunan Kadıköy Tapu Sicı! Muhafızlıgının 4/1/1964 gün ve 63114 sayılı tapu tezkeresinde Kadıköy Göztepe Çiftehavuzlar CaHdesi 515355' 1.3/6 kapı ve tapunun 981 ada ve 104 Darselinde kavıtlı 2647 M2 mikfarlı arsa Sahavet Apavdın. Mahmut SfıtçöoSlu. Necmı Sa hin. Müyesser Hayrive Süheylâ Tümen nhdelerinrte kayttlıriır Gavrimenknlön hudnt ve sahası : Tanıı kavdı ve kadastrc capı eihi olup tamamı ?R47 M? den ibareftjr Bahçe: Duvarlar çpvrilmemiş durumdadır Içınde 70 adet Sa dar vetişmiş çam, köknar. çedir ve at kestanesi aŞaçları vardıı bir koru manzarası arzefmektedir Gavrimenknl düz bir saharta dır Plâi. ga^inolara yakın olup şehrin mııtena bir savfıye mın tıkasındadır Satış şartları ve satışın vapılacaçı ver eiin ve saat: 10/11' 1964 sah saat 11 12 arasmda Kadıköv tcra Daıre«ı =alonunda va pılacak 1 mci acık art.rmasında eayrimenkulön muhammen kıv metının %75 ıni geçmesı sartivle tellâl taraf.ndan hae.rtı!d,ktan sonra en cok artırana ihale.ı vapılır Röyle bu bedelle talpp çık mazsa en çok artuanın taahhfiriü baki kalmak sartıvle artırma İU çun daha temdit ve 10 unru efin olan 20/11/1S64 Cuma eünü avnı saatte ve avnı verde 2 nei artırma sonunda tellâl tarafın dan uc defa bajhnldıktan snnra en çnk nrt.rana ihale edilir Ar tırmaya ıstırak edecekler. savrimenkıılfin muhammen kıvmetı nın c7.5 nıspetinde pev akcpsı veya millî hir bankanın tpminat mektubıınun tavdii sarttır Ratı? pesın psravla »apil.r fstivene ^0 gunu ffcmPTTiPk üzerp mehil verilphilir Mfiterakim vpr<n Va kıf borçlsn. binde on ilâm harcı hjnrlp rtBrt damsa resmî sat,s fedelınden ödpnir Tellâliye rij.umıı. .hale pulu bedeli ve s,t, s tan sonra dnsarak bilcümle ma=r 3 f) nr ohrıva aiftır Satış bedelı hemen veva reriİPn mphil ioinrie örtpnmezsp t t K nun 133 ün cü maddesi gpregince ihale feshpdüprpk hempn 1 afin müddetle artırmava cıkanlır Ahoı iki ıhalp irasınrinkı fark VP geçen gün lerin "oö ten he«ap ertilerpk fai7den mesuldür Bu ışe aît açık artırma şartnamesi ilân tarihinden itibaren 963/853 ız şüvu dos^ vasiyle Kadıköy tcra Dairesindp herkesin görebilmesi ıçın açık tır Artırmava istirak prjpcpiilprin artırma şartnamesınin ehlivu kuf raporunu. ımar durum'inu, tapu kayıt fimegini okumuş ve lüzumltı malumatı almı? VP bıınlan kabul etmiş ad ve itibar clunurlar Dsha fazla malumnf almak istıv<?nl»rın PB3ffl.S3 ızaleyi süvu dosyasıns ve Kadıköv fcra Me Mv Havdar Yılmaz'a mura ilân olunıır '^^^^^^^.m. ^ (Basm: 13264/122«4I Kadıköy 1 nci Sulh Hukuk Mahkemesine Izafeîen Satış H/lemuriugu Sıfatiyle Kadıköy İcra Memurlujjundan Gayrimenkul Maliarının açık Arffırma llânı niMiımıııııııııııııniünıiüiııııınınıiüiıııııınııııv (1734 B a s m 18471/12254) tllllllllllllllllllllllllllillllllliniiimilllllllllliniinilllllllllMiiMiıııııııııııııııınııırıi!,!!, ,!„,!, : . , „ , ,ll( ı,,,!!,:,,,,,,, A ( Gayrimenkul Satış llânı I | İ ğ g g = g s g s p ğ 1 1 ğ s ş §| 1 1 ş P ğ g = ş g s B 5 M ^ s |§ ş Ü = H ş 1 g 1 s = = ğ g ş = s = ş M s ^ % ğ ş İSTANBUL EMNİYET SA.N'DIĞINDAN: Dosya No: 1963/258 Müyesser Erbacı, Mahmut Erdoğan Erbacı ile Şemsi Melek Erbacı tPA. 1239 hesap numaralı borç senediyle Sandığımız Fatih Şubesinden istikraz ettikleri paraya mukabil; Fatih. İbrahimçavuş mahallesi Kelâmi Tekkesi sokağmda eneski: 2, 2 mükerrer eski: 2 yeni: 2/1 (kapı üzerinde: 2 dir.) kapı numaralı seneden ev mahallen ev ve müştemilâtm 10/16 hissesini Sandığımıza müşterek borçlu v'e yekdiğerlerine müteselsi] kefi] sıfatiyle birinci derecede ipotek etnıişlerdi. Tapu kayıt suretinde .işbu gayrimekul; Fatih, İbrahimçavuş mahallesi Kelâmi Tekkesi sokağında eneski: 2, 2 mükerrer eski: 2 yeni: 2/1 kapı, 1469 ada, 22 parsel sayılı 196.25 M2. miktarındaki ahşap ev olup, 10/16 hissesi Müyesser Erbacı, Mahmut Erdoğan Erbacı ile Şemsi Melek Erbacı adlarına kayıtlı olduğu ve Sandığımıza birind derecede ipotekli buiunduğu beyan edilmistir. Muhammin raporuna göre işbu gayrimenkulün umum mesahası 196.25 M2. olup, bunun 28.00 M2. miktan üzerinde ahşap bir bina ile 30.00 M2. miktan üzerinde bir müştemilat vardır. 28.00 M2. miktarlı bina iki katlı olup, birinci katında bir taşlık, bir oda, bir mutfak, bir WC. ikinci katında bir oda, bir sofa 30.00 M2. lik müştemilâtla bir oda, bir sofa vardır. Binalarda elektrik tesisatı ile bir de kuyu mevcuttur. (Bir senetle tasarruf edilen işbu gayrimenkuUer bir şartnameyle satışa çıkarılmışür.) Borçlular hakkında yapılan Sanuni takip üzerlne 3202 numaralı Kanunun 40 maddesine göre yukanda ev?afı yazılı gayrimenkulün 10/16 hissesi birbuçuk ay müddetle açık artırmaya konmuştur Satış tapu sıcıl baydına gore yapılmaktadıı Arîırmaya gırmek ıstıyenlet bunlan ve her kese açık bulunan tapu sıcıl kayıtlannı tetkıK ederek satılığa çıkanlan işbu gayrimenkul hakkında her şeyı öğrenmlş ad ve lelâkkı olunur Artırmava gırmek ıstıvenler (1625, ) Ura pey akçesi veya Sandıkça kabul edilecek Banka temınat mektubu vermesı ıcap eder Bırıkmış bütün vergılerle Beledıye ve tellâlıve rüsumu ıle varsa vakit icaresı ve tavu bedelı ıle ıpoteklertn terkın harcı borçluya; ıhale puiu ve tapu tescıl harcı ıle varsa şerefıve borcu alıcıya aittir. Satış şartnamesi 20/10/1964 tarihinden itibaren açıls bulundurulacakm Bırıncı acık artırma 30/Kasım/1964 Pazartesi günü Cağaloğlunda kâin tstanbul Emnıyet Sandığı'nda saat 14 ten 15 e kadar yapılacaktir Muvakkat thale yapılması ıçın teklif edilecek bedelin tercihen ödenmesı tcap eden gavrımenkul mükellefiyetıyle Sandık alacağını tamamen geçmış olması şarîtır Aksı takdırrie son artıranın taahhüdü nakı kalmak şartiyle 15/Aralık/1964 Salı günü aynı yer ve aynı saatte son artırmasi yapılacaktır Bu artırmada gaynmenkul en çok artıranın üstüne bırakılacaktır Haklan tapu sıcillerıyle sabıt olmıvan alâkadarlar ve irtıfak hakkı sahıplennın bu haklannı hususıvle ta\z ve masanfe daır ıddialannı ilân tanhınden İtibaren vtrmı gün ıçınde ev rakı müspitelerıvle heraber Sandığımıza bildirmedıklerı takdirdp satış berielının pavlaşmasından hariç kalırlar Daha fazla bilgi edinmek istiyenlerin 1963/258 dosya numarası ile Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müracaat etj m e l e n h'jyumu i l ^ n >'unuT 1 | VEFAT Semahat Tekmen'in eşi. Zeynep İpek Tekmen'in babası, Burhanettin Dilmen. Nuri Sesören'in kardeşleri. Nebahat Çebar. ve Se\'inç Çeltikçi'nin enişteleri, M.K.E. Kurumu Gene! Satış Koordinatörlüğü üzmanlarından İstanbul Aftıncı İcra ZİHNİ ÖZBEK 963/3315 Galata Perşembe Pazarı Konuk sokak Uğur Han 10'2 İstanbul. 12/6/963 vâdeli e.nre muharrer senetle borçlu buiunduğunuz (3.550) lira hakkında Yapı ve Kredi Bankası tarafından hakkınızda açılan icra tâkibi üzerine nammıza çıkanlan 28 Ornek Odeme emri adresinizde bulunmadığmızdan tebliğ olunamamıştır. Zabıtaca yaptırılan tehkikatta da adresiniz tesbit edilemcdiğinden mezkur ödeme emrinin kanunî süreye (20) gün ilâvesile 7201 sayılı tebliğat kanunu gereğince ilânen tebliğine karar verilmiştir. işbu ilânın neşri tarihinden itibaren 25 gün zarfında borç ödenmez, mal beyanmda bulunulmaz ve makbul bir itirazınız sebketmediği takdirde hakkınızdaki icraya devam olunacağı (28) örnek ödeme emri makamma kâim olmak üzere ilân olunur. (Basın 19271/12285 j | = İ ş H j M = ş = f § | § | g ^ ğ g g g | f | 1 | | f | | | | | | | | i | = | | | | | | | | 1 | | = § \ \ = a i Kenialettin Tekmsn 7.10.1961 günü Hakkın rahmetine kavnaşmuştur. Cenazesi 9.10.1964 cuma günü öğle namazını müteakıp Hacı Bayram Camiinden kaldırılmıstır. Kederli ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz. MJK.E. Genel Kurumu Müdürlük (Basm 19289 A. 11779/12283) Büyükadanın, güzelliği ve azametile meşhur RfVA DEGtL, HAKtKAT Saks avizeler. biblo koleksiyonn, harika trümüş antika eşvalann SEFEROĞLU VİLLASINDA Harika mobilya ve sanat eserleri MÜZAYEDESİ 11 £ k i m 1964 P A Z A R saat 10.15 te N İ Ş A N T A Ş Valıkonak Cad 147 No. lu S ü m b ü l Ap. 2 kat, Daire No. 9 ( t n g i l i z mektebinin karşısında yeni köprülü apartmanların sırasında) Ş i m d i y e kadar hakikaten e m s a l i n e tesadüf e d i l m e m ı ş en son model barika yatak odası, m e ş e ağacından ferforje motifli emsalsiz y e m e k odası. Holivut sitilinde üstleri kauçuk kaplı salon takımı. Hakikî saks tekmili çıçek i ş l e m e l i biblolu harikulâde a v i z e m ü z e parçası, Bakara kristali a v i z e ve aplıkler. büyük bir parti saks, S e v r . Dreslen grup biblolar Fildişi eşya, m i n y a t ü î koleksiyonu, g ü m ü ş eşya. saks ş a m d a n l a r Marköterı ı ş l e m e l ı o y u n masası, k a t a l o g e tablolar, Milano möbl bar, Kapitnne portmanto. 12 kişilik sofra takımı, çatal bıçak takımları, emsaisız k n s t a i pay t a b a k l a n , şekerlikler Renk renk moket halılar. Hoover Ful otomatik çamasır makinesi. otomatik bu?. dolabı. möbl e m a y e havagazı f ı n n v e ocak, dikiş makinesi. perlon tüller S t e r e o pikap konser plâkları, son model Grundig ses eıha?ı, P O R T A K A L T e l : 4154 59 ( t l â n c ı l ı k : 2880/12270) MÜZAYEDESI B 11 Ekim 1964 pazar günü saat 10,30 da İİ V İİ V i n A Seferoğlu Villâsı nizam U TUKA ü A Caddesi No: sg ' Cankava • t ) ?!llllIlllllil!IIIIIIUIIİIIIIIIIIİIIIIİIi:illllUılUlMi;iilllllll!llllillllllllllllllllillll!llllililliüliülllllıM:[ in' i" lliiflliliüu:. M llilllllı. ( B a s ı n 19182/12260) MOBİLYALAR: Londra ve Parisin en namlı dekoratör \ leri tarafından yaratılmış Chipendale eşsiz güzellikte 1 î şahane büfe 1 uzun masa 12 fevkalâde sandalye ve 2 koltuktan i mürekkep saraylara lâyik yemek odası takımı Lui XVI yal i dızlı tertemiz goblen salon takımı, yine Lui XVI rnaon ve yal f dız motifli harika salon takımı ve vitrin, bombe camlı minyon Ç vitrin, Lui XV kanape, bahu, !âke ve rahat salon takımları, yaldızlı vitrin aynalar, konsoüar, çay masası, yazıhane, köşe kanape yemek odası takımı ve yatak odası takımı. HALI KOLEKSİYONU: İsfahan, Kum, Keşan, Naim, Şiraz, Kazak, Tebriz ve Anadolu halı ve seccadeleri. AVİZELER: 36 kollu Fransız muhteşem bronz ve kristal avize; 18 kollu yine Fransız bronz ve kristal esi görülmemus avize; işçilik ve sanat bakımmdan bir şaheser olan bronz heykelli 24 kollu toplu avize yine Fransız 18 kollu bronz ve kristal eşi görülmemiş avize; Bohem çiçekli avize, 12 kollu bronz ve kristal gayet güzel avizeler, kristal renkli antre lâmbaları v.s. v.s. PORSELEN. TABLO, VE GÜMÜŞ: Sevı şahane büyük v;zolar, kapo dimonte biblo aynca biblolar, Çin vazolar, F. Mtllet imzalı büyük kataloge tablo, ayrıca kıymetli tabîolar; Fransız ve tuğrah gümüş tepsi ve pay tabaklan; meyvahklar kâse ve şekerlikler. DEĞERLİ SAİR ESYA: H. Suter ve K. Bord imzalı piyanolar, İngiliz duvar saati, antre heykelleri; bronz ayaklı lâmbalar, komple Mixer makinesi, Hoover elektrik süpürgesi, 33, 12, ve 10 beygirli Johnson ve Fm. içten ve dıştan takma tekneli motorlar, veniz aynalar, vapur saatleri; Köprüden kalkı? / ekspres: 8.40 ve 9,45. f BEHAR TARL TARLABASI CAD. No: 46 Tel: 49 44 38 bâncılık: 2886/12281 Malatya As. Sat. Al. Kom. Bşk. dan Malatya 8 inci Kor. birükleri ıhtiyacı için aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedeli ve geçici teminatlan vazılı 3 kalem yiyecek maddesi 4 Kasım 1964 tarihinde saat 11.00 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Üç kalem yiyecek maddesinin tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem ayn ayrı şahıs lara da ihale edilebilir Talipferin teklif mektuplanm ihale saa tinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri sarttır Postadakl gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi Anka ra, tstanbul Lv. Âmirliklerinde ve Komisyonda görülebilir. Cinsi Miktan M. bedeli G. temina'ı Kuru fasulye 25'100 K°. 62500 lira 4375 lira Nohut 15000 lira Ü J O Kg. HO 1125 lira 12500 lira Kirmizi mercimek 10000 Kg. 938 lira 90000 L toplam 6438 lir Fransızca Eilen Sekreter Aranıyor Fransızca ve Türkçe lisanlannı çok îyi bilen bir sekretere ihtiyaç vardır. tlcret dolgun olup Uyakata eöre takdir edilecektir. Taliplerin Silâhtarağadaki Türk Demir Döküm Fabrikalan A.Ş. ne bizzat müracaat etmeleri. Telefon: 21 66 00 Cumhuriyet 12282 (1812 Basın: 19149 12263
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog