Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE ALT1 İMiııiMiııuifiHiuifHiıifiıııııınınımıınııınıımurfMmmmtrıiffirıımfiMmnfiiHnınııııııiHnTiMiMirrıtııiftımııuriHiııııııınnıırfnııııımıifiıur! CUMHURİY.LT 10 Ekün 1964 I •^"••™iMiü"i""^""i^"""""""""iii"iii«"ii™i"^ ^ Yeni bir ödiil Skandal yaratan [(Susuş)} filminin artistleri İsveçi terkediyorlar Ünlıi Isveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın yılın üzerinde en çok konuşulan fılmı, «Das Schwetgen Susuş» İsveçte bugünlerde soz konusu.. Nedeni, filmin her iki b a ş kadın oyuncusunun âdeta kaçarcasına yurtlarını terketmelerı. İsveç sinemasının buyuk umudu İngrid Thulin bundan boyle Fransa ve Avusturyada filim çevirmek k a r a n n d a olduğunu açıkJadı. En buyuk emeli b i r şato satın alıp eâkın bir hayat surmekmış. Filmin, erotik sahnelennde büyük b a ş a n gosteren dığer oyuncusu Gunnel Lindblom da kocası ve çocuğuyla Parise yerleşmiş bulunuyor. Genç aktrıs aynca Fox stüdyolanyle d e ü ç yıllık bir anlaşma imzalamış. Bu yüzden o da uzun bir sure İsveçten uzak kalmış olacak. Isveçli sinema severler yıl dızlarının yurtlarını terketmeleri ne üzülürlerken İngmar Bergman açık saçık fotoğraflarıyle meşhur Amerikan magazin dergi si «Playboy» d a filmi hakkında yaptığı açıklamalarla yeni b i r sansasyon yaratmış bulunmakta. Bergman şöyle diyor: «Licht im Winter Kış ışığı», «Wie in eınem Spıegel Bir aynadaki gibi», «Das Schweigen Susuş» adlı filimlerimde (anlatmak istedığim^ b i r çok eleştiricinin yorumladıklan gibi Tanrı veya yok luğu değil aşkın kurtarıcı gücüydü. İnsanlan kurtaran T a n n değıl aşktı. TJmut edebileceğimiz tek şeydi bu. TJzun yıllar cinsel sorunları bütün gerçeği ile filimlerde dile getirmek hususunda yanlış anlaşılmak düşüncesiy le oldukça çekingen davranmak zorunda kaldım. Ancak seks konusu çok önemliydi; öncelikle be nım için. Seyircilerimin benim düşundüklerimı duymalannı isti yordum yalnızca. Duymaları h e r şeyi anlamalarından daha onemliydi benün için.» «Das Schweigen Susuş» bugun yapım giderlerini «50.000 DM on kat fazlasiyle çıkarmış bulunuyor. Başarısını b i r bakıma eleştiricilerin, dolayısiyle seyırcınin yanlış yorumuna borçlu olduğu rahatça iddia edilebilir. Senarj'onun orijinal baslıfınm «Das Schweigen Gottes Schweigen Susuş T a n n n m Sususu» olması böyle b i r yanlışlığa yol açmış. Oysa Bergman Tannnın fihniyle hiç b i r ilişiği olmadığını soylemekte.. .VOriMIIİIMIHİİI Anfalya filııı irııiiiLiiiıııııı İlıııı Poriakal Gurbet Kuşlarında FUiz Akınla, Özden Çelik Üniversite öğrencisi rolünde oynnyorlar. Gnrbet Kuşları feazandı HAFTANIN FİLİMLERİ CIICiI\ İHTİR4S 2j £ S 5 5 E 5 ~ 5 S S S = = E 5 S S S 2 E 5 jjj E E 2 E £ = Ş» sevgi v e k o c a m a n b ı r odayı dol 1962 yüı Venedik filim yarışmasında Jürl Özel Armağarunı kazanmıs olan b u filim, yaşantılan n ı n dönüm noktasında iiç kişinln hlkâyesidir. Bunlardan birincisl b i r öğretmendir. Bu ad a m aydın, düzenli, duygulu, biraz d a içine donük bir insandır. Evlidir. Guzel konuşması, içtenüği ve sevgisi ile eşini başlangıçta kendisine bağlamasını bilmiştir. Ama kansına içtenlik, (Term of Trial) Rejisör: Çetin A. ÖZKIRIM nıyanlar: Peter Glenvüle. Oj Laurence Olivier, Simone Signoret, Sarah Miles Hugh Griffth, Terence Stamp Roland Culver. Bir İnçillz fü mi, siyahbeyaz, In£ilizce. Da ğıtan: (Marner Bros.) şirke ti. Gösterildifi sinema: Konal | Devler geliyor E (Arrivano i Titani) duran kitaplanndan başka b i r şey verememiştir. Düz, sınırlı b i r yaşantının biteviyeliği evlilik düzeni içinde b u iki kişiyi yitlnnektedir. Üstelik b u düzen içinde erkek, eşmi sevmesine rağmen taiD b i r mutluluğa ulaşamamıştır. Çünkü kadının b i r çocuğu olmuş ve ölmuştür. Artık bir başka çocuğunun olması umudu d a kalmamıştır. Pilmin çatısını meydana getiren üçlüden ıkincisi, öğretmenin eşidır. O d a b u düz, sınırlı yaşantuun içinde bungundur. Kocasının içine dönük, sıngm • E E E •Ş E S ğ; ~ Zi E S ^ E E Şjj S E 5 Z E Z E Ş ~ E 2! E E 2 ZZ s e y r e t m e k Rejisör: Duccio Tessari. Oynayanjar: Antonella Lualdi. Pedro Armendariz. Jacqueline Sassard, Ciuliano Gemma, Gerard Sety. Bir İtalyan Frans u blrleşik yapımı. Renkli. İngilizce. Gösterildiği sinema: Küya. Bir zamanlar, sinemanın ilk yıllarında trenlerin beyaz perdeden seyircinin üstüne doğru ilerlemesi kalabalıklann heyecanlanmasına, böylece sinema salonlarmın dolmasına sebep oluyordu. Tıpkı canbazın tel üstunde gezmesini seyretmekten zevk alan kaiabalık l a n n heyecanlannı sömurmek istiyen sirk sahipleri gibi, yapımcılar da sinemanın icadından b u yana beyaz perdede çeşitli oyalama, heyecanlandırma yolları denediler. Böylece yalnızca göze seslenen çeşitli oyalama filimleri yapıldı. tşte sözüm ona konusunu mitolojiden alan bu filim de böyle göze seslenen oyalama filimlerinden biridir. Ne yönetmen Duccio Tessari'nin n e d e senaryocu Ennio De Concini'nin sinemacı varlığından söz açılabilir. Geçen yıl ölen değerli oyuncu Pedro Armendariz'i bu çeşit bir filimde sinema s e v e r l e r için E her halde üzücü olacaktır. bir kişi olmasından usanç duymaktadır. Üstelik dölsüz bir kadm oluşunun psikolojik çelişmezliği içindedir. Üçüncü kişi ise öğretmenin öğ rencilerinden on altı yaşında bir kızdır. Yaşının gerefctirdiği bir garip içgüdüyle, tanıdığı ve çevresinin dışında kalan, bildiği erkeklere benzemiyen öğretmenine itilmektedir. Çözümliyemediği du yulannın tutsağı olmuştur. İşte bu üç insan yasantılannın dönüm noktalarında, rastlantılann ve olayların zorlaması ile olumsuz bir sonuca doğru itilerler. Öğretmenle öğrencisinin iliş kileri yargı yerinde (mahkeme) son bulurken, bu üç kişinin birbirleri ile olan üişkilennin gerçek yüzü ve bu gerçeklerin nedenleri ortaya çıkar. Yönetmen ve senaryocu Peter Glenville ele aldığı bu üç insanla, kadınerkek Uişkılerinin, toplum ve gençlik sorunlannın derinliklerine inmeye çalışmış. Bu üç kişi arasında geçen toplumsal, cınsel ve psikolojik olaylan sinemanın olanaklaruıdan ustaca yararlanarak, duyarlı ve etkili bir dille beyaz perdeye uygulamış. Üstelik zaman zaman dramatik yapının ister istemez hızlı bir gelişme gösterdiği bölümlerde, seyircinin alışkamıkla nnı bile hiçe saymak pahasına, tansiyonu yavaşlatıcı olanaklan kullanmaktan da kaçınmamış Bu da konudan gelebilecek ağdalı gidişi önlediği gibi, filme daha bir gerçekçi daha bir inanehncı kişilik vermiş. Glenville'in melodramdan kaçınmak için büyük çaba gösterdiği besbelli oluyor. Bunda da basanya ulaşmış Bu ve filmin tümündeld başanda Olivier, Sıgnoret ve Miles iiçlüsünün yeterli oyunlarının da payı büyük. özellikle aktör John Miles'in kızı bu filimde ilk defa kamera karşısına çıkan Sarah Miles'in başarısı çok büyük. Ingiliz Komedyeni Peter Sellers'in eşi Britt Ekluııd, evinde gazetecilere olayı anlatıyor Antalya Festivali içinde yer alan Türk fiüm yanşmasında «Gurbet Kuşları» yılm en iyi filmi, Halit Refiğ en başarüı rejisör, en iyi kameraman Ali Uğur (Acı Hayat), aktör Izzet Günay (Ağaçlar Ayakta Ölür), karakter aktrisi olarak Yıldız Kenter (Ağaçlar Ayakta ölür) ve Türkân Şoray yılm aktrisi seçilmiş, kazanan sanatçüara «Altın Portakal» armağanı verilmişti. GURBET KUŞLARI Artist Filkn Şirketi prodüksiyonu olan «Gurbet Kuşları» filminde geniş bir artist kadrosu rol almıştı. Baş roller Piliz Akın, Pervin Par, Sevda Ferdağ, Tanju Gürsu, Doktor Cüneyt Arkın, Özden Çelik arasmda paylaşılmış, ayrıca Onder Somer, Muzaffer Nebioğlu, Gülbin Eray, Huseyin Baradan, Mümtaz Ener, Muallâ Sürer de çeşitli roller almışlardı. Ddrt aya yakm bir zamanda tamamlanan «Gurbet Kuşlan», 11800 metre olarak çevrilmiş, son ra 3 bin metreye indirilmişti. 330 bin liraya mal olan filmin konusu Turgut Özakman'm bir hikâyeşinden alınmıştır. Reji ve senaryo Halit Refiğ'e aittir. Filimde bir Anadolu kasabasmdan îstanbula göç eden kaiabalık bir ailenin büyük bir şehre ve buradaki insanların yaşajış şeklıne intibak edişleri hikâye edilmektedir. İsveçin gozde yıldızlarından biri olan İngrid Thulin d e «Das Schweigen» olayı üzerine Fransaya gefmiştir. { } lli/ıııi'iri lli'iliöiıı Böyle lllıır Orhan Günşiray Fatma Girik Öâncılık: SENENİN FİLMİ ! 2825/12271 ı> \ ! | ^fnn[iMnrımnnııımH^nıı»ıırnınMnrnırrHTrfiTmmrımrınrınnnrııırm»nnTHni)rnımmiTini!Hiifinnıııııımır^fn]tıttııınııiJiırııııı> '^ i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ( I Seyir ve Hidrografı Dairesi Başkanhğından bildirilmiştir. İ DENİZCİLER VE HAVAClLARA 128 SAYlLl TEBLİĞ 18 ilâ 27 Ekim 1964 tarihlerinde 08 00 ü e 17.00 saatleri arasmda aşağıda sınırları bUdirilen saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanın 1700 metreye kadar olan yuksekliği can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir. KARADENİZ • RUMELt KARABÜRUN Î L E YENtKÖY ARASI 1 nci nokta: E. 4954 No. lı R U M E Ü KARABTJRÜN FENERİ 2 nci nokta: Enlemi 41 derece 34 dakika kuzey boylamı 28 derece 20 dakika doğu 3 ncü nokta: Enlemi 41 derece 31 dakika kuzey boylamı 28 derece 16 dakika doğu DENİZCİLERE VE HAVAClLARA ÖNEMLE TEBLİĞ OLUNUR. Britt Eklund'un Elmasları çalındı Güzellik kraliçesinin i ilk filmi İ 22 yaşındaki güzellik kıraliçesi |~ Ting Ling, hâlen, ilk filmi olan Z •Ormandaki Güzel»i çevirmekle ~ meşguldür. Çin'de, Kanton'da doğ E muş bulunan Ting Ming, ana ve Ş babasiyle beraber, henüz bebek Z yaşta iken Malaya'ya gelip yerles E miştir. Ş Ting Ming, iki yıl kadar evvel, E Kuala Lumpur'da tertiplenen bir S güzellik müsabakasında, «Güzel E lik Kıraliçesi> seçilmiş, bundan E sonra da, filim çevirmeye karar Ş vermiştir. 18 ay kadar evvel İ n giltereye gelen Ting Ming, birçok E tecrübe filmi çevirmiş ve çok be ^ ğenilmiştir. Bu arada, muhtelif E mağazalarda da, modellik yap E mıştır. îngıliz komedyeni Peter Sellers'in İsveç asıllı karısı Britt Eklund'un bınlerce lira değerin deki mücevherlerı yatak odasın dan çahnmıştır. Hırsızlar karıkoca aşağıda mısafırlerıyle eğlenirlerken yatak odasını altüst etmişler ve olayda misafirlerden bir grup gıdene kadar fark edilmemiştir. Daha sonra, ocakta ilk bebeğini beklemekte olan Britt, yukan çıkınca odasının kanstınldığını anlamıştır. Çalınan ziynetler arasında bil hassa Peter'in karısına hediye olarak verdiği altın saat genç çifti çok üzmüştür Bir konuşma yapan Seller'Ier, «DiŞerleri nin bulunmasını da arzularız, fakat bilhassa saat üstünde duruyoruz» demıslerdır. Evlerinde ıncelemeler yapan polısler iki kişinin ayak izlenni bulmuşlar fakat polis köpekleri hırsızlann kimliklerini tesbit edememişler dir. Araştırmalara devam edilmektedir Bdvle bir olay Selleslerin başına 18 ay içinde ikin ci defa gelmektedir. (Basın 18911/12256) TERİLEN PARDESULERİ RAKİPSİZDİR MAYER GİYİM EŞYASI MÜTEHASSISI .İSTIKLÂL CADDESI NO. 377 • 3 7 9 ' İlâncılık: 2868/12265 lıuııııııııııııııııiiiııınıııııiRimınııınıınınııınıııınu!^ I i I = | | 3 f j İ = İ İ Yeralfı Kablosu Safın Alınacaktır Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinden 1 Müessesemiz îhtiyacı için, aşağıda evsaf ve eb'adları yazılı cem'an 3500 metre yeraltı kablosu teklif alma usulü ile ve Türk parası ile satın alınacaktir. 2 İljfililer hazırhyacaklan tekliflerini % 7,5 geçici teminatlan ile birlikte 15.10.1964 perşembe günü saat 17.30 a kadar Müessesemiz TJmum Müdürlüğüne tevdi edeceklerdir 1 = | 1 H 1 s B § § M "Affetmeyen Kadın,, | Kemal Filim'in prodüksiyonu E olan «Affetaıeyen Kadın» adlı S yerli filim, dün sabah yeni resto E re edilmiş olan Lâle Sinemasında E basın mensuplarma gösterilmiştir. Ayrıca seçkin bir dâvetli ve se E vilen filim yıldızlarımızın hazır E bulundufu b u gösteride «Affet E meyen Kadm» filmmin seviyeli E bir Türk filmi olduğu yankısı u yanmıştır. ZL Enerjî ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı OSİ Genel Müdürlüpnden: 1 Konya IV Bölge Mürtürlüeü h u d u t l a n ıçerı«ınde Konya'nın 20 km güneybatifinda Altınapa Çayı üzerınde ııısa edıJecek «Altınapa Barajı ve TesısJen ınşaatı» ıçı yenıden ıhaleye çıkarılmıştır. 2 I n ş a a t ı n m u h a m m e n Iseşıf bedeli 19.500.000. T L . o l u p geçıcı t e m ı n a t ı 598 750 T L d i r . 3 M ü t e a h h ı t l ı k ç e bu ışte kullanılmafe ü z e r e ş a n t ı v e d e çalısır v a z ı y e t t e 2 s d e t 15 Cu yd E k s k a v a t ö r ( S h o v e l J ) . 1 a d e t 1 ^ C u yd E k s k a v a t ö r . ( D a r l i n g ) , 3 a d e t U6D8 D o z e r . 10 a d e t 10 t o n l u k d a m p e r l l feamyon. 4 adet 3 tab a n c a l ı k o m p r e s ö r . 2 a d e t V a g o n D n l l , I Bdet T e k n ı k Ş a r t n a m e s ı n e u y g u n feeçi ayaSı i ç e k ı c i s ı y l e ) . 1 a d e t 50 t o n l u k lâstık t e k e r l e k l l s ı l ı n d ı r . 1 a d e t 10 t o n l u k Arazöz 3 a d e t 500 l ı t r e l ı k b e t o n ı y e r v e 1 a d e 1 16 m3/saat Ag I İ ş = = İ | ş İ 3 Kısmî siparis yapılabilir. 1 4 Postada vâki olacak Recikme n a z a n itibare alın= maz. ş 5 Müessesemiz siparişi 3?apıp yapmamakta veya dile% diğine yapmakta serbesttir. § 2500 Metre 3x25+16 mm2 1 Kv. yeraltı kablosu NKBA | 1000 Metre 3x25 mm2 15 Kv. yeraltı kablosu NKBA f (Basın 18633 A. 11480/12253) ^ıiııııııııııııııııııııııifiıııııııııııııiffirııııııııııııııııııııııififiııııııııııınıııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııif ıııııııııııııııııııııııwııııııııııııifiiMiı ıııııın 4 NerecJe • Ne zaman • Ne var LISİ: R. Taylor, 2 BOZ ÇILGIN İHTlRAS (S. Slg OPERA: (36 08 21) ÖPÜŞçamba, Cumartesl ve Pazar noret). MEK YASAK: F Glrlk GUNCULAB 16.15 de (KüçükçekmeZAFER: (Kasımpaşa) (44 93 3ALİMBEY ÖZEN: (Kadıköy • Yeldeğlr F4TIH: (22 01 71) SÜLTAN ce) (Tel: 73 78 39) ISTI06) 1 KIRAL ARKADAmenl) (Tel. 36 90 57) SEH GELİN ve ORMANDA her BE Y OĞLÜ RAP ÇOCÜKLARI (M. ŞHJ: A. Işık. 2 İBO YILRAZAT: Orhan Gunşlray giın 21 de Pazsr 15 30. Nur T. Özatay) (Pollslye). ATLAS: (44 08 35) ESTEK ve DIZLAB AKASÖTDA: F KsDORMEN: TİYATROSD: (Tel ŞIK: (22 35 42) ÖPÜŞMEK REKS: (36 01 12) KORKÜNÇ KIEAL: J Collins renfcll. rakara 44 97 36) BÜLVAR MOzlARZU. EMEK: (44 84 39) JESİKA taı Kumedl Heı gün 21 de. TUNCA: (GazlusmaDpaşa) t SİNEMA 63: (Küçükyali) Ö İSTANBÜl TİY*ROSU (ElŞAHANE DÜL: M. Chevalier İ ST A N BUL h.AJROEŞ GIBIYDILER F. PHSMKK YASAK F Gınt GÜREL: (Beşlktaş) (47 03 94) bamrs) (Tel: 44 22 36ı ZEHakan, 2 YAVAŞ GEL SÜREYYA: (Tel: 36 06 82) HİB BAFİYE: Kumedl Her 1 ASFALT RIZA (P. ASm) ALEMDAR: (22 36 83) FISTIK GÜZELİM: A. Işık. VATANA DONUŞ (A. 2 . YABAN GÜLÜ (L. Sa GİBİ MAŞALLAH: T Şoray. gon 21.15 Çarşamba CuSordl) yar) AYSU: (Karagümrük) (21 19 YENİ: (B Köy) (71 68 26) martesl pazaı 15 Ce. 1 ÖPÜŞMEK YASAK: P. SUNAR: (36 03 64) ÖPÜŞMEK İNCİ: (Tel: 48 45 95) Asfalt 17) KIRAlı ARKADAŞIM: KEST OYl'SCULARl: (DorGlrlk, 2 ASFALT RIZA YASAK: F. Glrlk. Riza ( P A t m . İ. Günay) A. IşLfe. men tiyatrosunda) (44 97 KERVAÎJ: (48 04 23) ÖPÜŞ BULVAR: (21 35 78) ÖPÜŞ YENİ: (Ş Başı) (22 58 92) ÜZUNKAYA: (Kartal) (53 41 36) «ÜÇ KÜRUŞLUK OPEKORKTJNÇ AEZU: S. Loren 43) KIRAL ARKADAŞIM: MEK YASAK P. Glrlic. MEK YASAK: F Glrık. RA> Pazartesl 18 ve 21.15, A. Işık KONAK: (48 26 06) ÇILGIN İSTANBt'L: (K. Mustafapaşa) YENİ METE (Eyup) (21 55 14) Çarşamba harlç diger gtin1 CANAVARLAK SAEAYI. tHTİBAS: S Sıgnoret. (21 23 67) FISTIK GİBİ ler 2 ZAFER BAYRAĞI. 3 LÜKS: (44 03 80) ÖPÜŞMEK MAŞALLAH: T. Şoray KtJÇÜB SAHNE: (UlvJ Oraz) KARA ŞÖVALYF YASAK: F. Glrlfe. KULÜP: ( Ş Başı) (22 71 83) (Tel: 49 56 52) GÖZLERİMİ LEVEXT: (63 55 39) ÖLÜM PTSTTK GİBİ MASALfA'IARENA TİYATROSD: (TeJ; KAPARIM • VAZİFEMİ YAK AD 1KÖ Y MAHKÛMLABI: G. Peck LÂLE: (Zeyttnburnu) (Tel: *S 61 18ı KARGALAR OKÜPARIM (Komedl) PazarLÂLE: (44 35 95) FISTIK Gİ.1 36 781 1 tURAL <.KLD: Kumedl Sal) uarlç tes) uarlc ner gün 18 ve Bİ MAŞALLAH: T Şoray KADAŞI11: (A b l k l >. \<Tl ÇELIKTAŞ: (Kartaı • u a l t e .AZ4K TIYAROSt": 22 62 46) 31 15 te BÜYA: (44 84 39) DEVLER pe) (53 43 70) FISTIK GİKOCAMIN NİŞANLISI (Her ORALOĞLD TİYATROSC GELİYOR: Peter Cusslng. MARMAÜA: (Tel 23 38 601 Bİ MAŞALLAH (İ. G'lngün 21.15 ve 18. Çarsamba, (Tel: 49 49 35) ALTONA SARAY: (44 16 56) ACI TO ACJ TOHl'M (J Buriıu) ay) Cıımanesl PaCTr 16.15) MAHPÜSLAR1: Pazartesl ua HüM: J. Monreo (36 24 93) BULVAB TTPATROSO: (Azlz MELEK: (Eytıp) (21 58 76) IŞIK (Üsküdar) rlç heı çün 21.15 CareamStTE: (47 77 62) KORKÜNÇ FISTIK GİBİ MAŞALLAH 1 FISTIK GİBİ MAŞALBasmaci ve Arfcadaşlan) ba. Cumarteal ve Pazar ARZTJ: S. Loren A. PerLAH: T Şorav, 2 MACE İHYA: (Ktlçükyalı) (55 10 72) (Tel: 21 48 92) KART HO15 te ISTTRAF ÇOCÜKLARI CT. kıns. ROZ: (Kumedl) Pazartesi FAŞAN: (48 67 92) OPÜŞMKK RKNK (Patlh) (Tel: 21 15 25) Özstay M. Nur) narlç heı gün 21.15. c » r ŞEHIR riYATROLARl TtB TİYATROSÜ: (Tel: YASAK 22 »: 71) SULTAN GEXİN TAJJ: (Pangaltı) (48 07 48) V» ORMANDA: Pazartesl 1 KAHBAMAN KADIN: hanç beı gün 21. Pazar J. Mansfleld, 2 MONTE 15.3S aa. KEİSTONTJN OĞLD KAU1KOY (Özel): (36 05 94) ÜNAL: (lîasıropaşa (44 93 06) ANA HANIM KIZ HANIM \ MAHKÜMLAB KALESİ. ErenKöy S3 20 4S, Sallç • Oenlz • Pazartesl barlç her gün 18 S. GBANGEB. 2 KORKU22 99 39, Halıcıoglu • 44 29 48, Heybeve 21.30 da Cuma nalka SUZ ASLANLAR: V Mature uada 51 84 02. îstanbm • 21 42 28 Carsambı talebpye tenzılân YAVUZ: (Kasımpaşa) (49 36 tlK Taraım • 4y 30 30, Kan BanEnsı İstinye • Denı? • 63 60 20 Kadıfcöy KADIKÖY rİYATROSD: (Tel 78). 1 ASFALT RIZA F. ^1 58 64, Hnyaarpaşa Nümune Hasta36 08 72. Kartal 53 42 05, Klnalıa36 06 82) OOLAP BEYGİRİ: Akın. 2 ESİB KTJŞ: G nesl 36 27 00. Zeynep Kâmll 36 30 50 da . 55 39 29, B&ml • 21 27 11, ÜsK>) Kumedl Persemrbe barlç öer Arsov IFCI Blgortaıan (Samatya) 21 62 50 dar 38 09 45. YesllSSy 73 84 30 ^ün 21 PaZHi 15.30 da YENİ AE: (44 28 51) ŞAHATEPEBAŞI rİYATROSU: (Te NE MACERAPEREST: C. 44 2J 57) tSPİNOZLAR Her Mort Emolyet Santralı 22 43 82 81. Belegtto 21. Pazaı 15.30 da. YENİ ATLAS: (48 65 02) dlye Zabitası: 22 42 79 ÜSKÜDAR TIYATROSU. TOD Demlryolian • Haydarpaça 36 04 75 PISTTK GİBİ MAŞALLAH: PÜZLU her g ü n 21 de PaSlreed • 22 30 73, Denlzyollan • T Sorav 7ar 65 30 49 18 98 (Tatll gflnler) • 44 02 07). YENİ MELEK: (Tel: 44 42 89) YENİ KOMEHt TİYATROSD Şehlı Hrftlan • 44 42 33, T Ha»a YoltvüBhONC ARZU ( b Lotttaıye MOdurlüğO: (Patlh) 11 42 2S (Tel. 44 04 09) BUZLAR ları Bllet Satışı • 44 47 90, Damşma BatırKöy • 71 64 66 Beyugltl . 44 40 44, CÖZÜUHEDETN • (Kumedl) 44 02 96, Hava AlarU . 73 82 40 TAKSİM: (Tel: 44 3191) Burgazada 51 82 03. Büyu&ada Heı g u a 2) de rARTDFFE 73 84 40. ASFALT RIZA F Afcln 51 60 81, ÇUbuKlU 68 00 01 60. Her ç u n mattne İSJSO ve YILDIZ: (Beşlktaş) (47 63 42) 15.30 d*. 1 GANGSTERİN SEVGİ 5 6 Sinemalar: Tiyalrolar: 7 regayıkama, eleme tesısı bulundurulacaktır. îhale 21 10 1964 Çarşamba eünü saat 150U rie Ankara'da Ulus Rüzgârlı sokak Çatal handakı DSİ Barajlar ve Hıdroelekfrık Santrallar Oaıresl Baskanlıgı katında toplanacak olaD DSt Merkeı t h a l e Komisyonu tarafından kapalı zarf usulii ile yapılacaktır thale tasarısı ve e k l e n 100 T L bedel mukabılinde 4. maddede yazılı adresten 9.10.1964 tarıhınden ıtıbaren temın edilebilir. îsteklı bulunan $ahıs veya ?irketlerin DSİ Barajlar ve Hıdroelektrık Santrallar Daıresı Baskanlığına 17. 10 1964 Cumartesı günü saat 13 00 e kadat bir dılekçe ile müracaat ederek ıhaleye tstırak belgesl l s t e m e l e n ve bu dılekçeye aşafıda kayıtlı vesıkalan eklemelerı lâzımdır a) Bayındırlık Bakanlığından alinmı» müteahhıtlık karnesı (A grupu en az 19 500 000. TL.) b) Makme ve teçhlzat beyannamesı. c) Taahhüdü a/tında butunan tşler beyannamesı, d) Teknık personel beyanDamesl, e) 3 maddede tstenllen ttışaat makinelennı ış programına uygun olarak santıyede calışır vazıvette hazır bulundurulacaSına daır usulu veçtııle tanzım edılmıj bır taahhütname, f) U yennm görüldöSüne dair DSİ rv Bölge Mödürlöğünden alınacak bır vazı f«teklıler lstırak belgesı alıp a l m a d ı k l a n n ı 20 10.1964 Salı günü saat 9 00 dan ıtıbaren ögreneblllrler rarıhlne fcadar thale tasarısı v e e k l e n n ı al DUnyaca tanınmış HOLLANDA ve JAPON malı KAMYONveOTOLASTİKLERİMİZ GELMİŞTİR BUFFALOfl ATLAS LASTIKLERİ Tip LASTIKLERİ Kat 6 6 4 4», 6 6 6 6 6 6 6 8 12 14 14 16 14 Eb'ad 750 750 825 825 900 X X X X X 20 20 20 20 20 Tlp Kat 10 12 HOl.LANDA MALI HOLLANDA MALI Ebad 640 670 590 640 670 710 710 760 600 600 650 700 750 825 900 1100 1100 X X X X X X X X X X X X X X X X X mamış olanlara lstırak belgesl verilmez 9 fhaleye (çtırak etraek ıstıyen sahıs veya şırketlenn. tekllf zarflannı 2110 1964 Çarşamba günü saat 14 45 e kadar 4 maddede belırtllen adrestekı USİ Merkez fhale Komfsyonu Başfcanlıjjına makbuz mukabılinde teslım etmelerl çarttır 10 Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vakı gecıkmeler kabul edilmez (Basın 18938 A. 11560/12252) 8 17 10 1964 LÜZUMLU TELEFON ve ADRESLER Hastaneier Üniversiteler arası giriş imtihanlan yedek listelerine girmeyi istiyenlerin dikkatine Kontenjanları dolmayan Fakültelerimize ait yedek listeler Ankaradaki Üniversitelerarası giriş sınavı komisyonu b a ş kanlığı tarafından tertip v e ilân edilecektir. B u listelerde y e r almak isteyenler Komisyon Başkanlığına yazılı müracaatta b u lunacaklardır. Müracaatların n e zaman v e n e suretle yapılacagı 14 ekimi tâkip eden günlerde Komisyon Başkanlığmda ilân edilecektir. Yedek listede adları b u l u n a n l a n n k a y ı t l a n n a hangi g ü n başlanacağı Üniversitemizce bilâhare bildirüecektir. (Basın 19239/12261) Isfanbuf Universitesi Rektörlüpnden: 20 wsw 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 20 20 20 20 wsw wsw wsw wsw wsw 6G MK MK MK MK G6 12 14 12 TOYO LASTIKLERİ 560 X 15 750 X 15 600 x 16 650 x 16 750 x 20 JAPON MALI WW S L4 L4 B9 L4 B4 750 X 20 4 12 6 6 12 12 Beyaz kenar GG = Kar Tipi Polis imdat Itfaiye Tren Vapur Uçak LASTİK ALMAGA KARAR VERMEDEN ÖNCE RAKİPLERİNDEN ÇOK UCU2 OLAN FİATLARIMIZI 8İR OEFA TETKİK ETMENİZ MENFAATİNİZ İCABIDIR. YAKUP SOYUGENÇ MÜESSESESİ Dolapdere Kurtuluş Deresi Cad. 61 İstanbul Tel: 49 14 8G • 44 49 24 flâncılık: 2846/12268
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog