Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

10 EUm 1964 CUMHURİYET SAHİFE BEŞ Senat8r Barry Goldwater şimdiye kadar Amerika'da hiç görülmiyen derecede büyük bir seçim kampanyası hazırlamış. Ve şimdiki durumda Başkan Johnson'un kampanyasını çoktan geride bırak mış durumda. Goldvvater'ın arkasında Amerikadaki biitün muhafazakârlar var. Amerikada eskive bir dönüş var. bunıın lideri de Goldwater. Gold» atcr'ın kampanyasına • Arizona Mafia'sı» di> orlar. Bundan once Kennedy'nin arkasındakiler de Islanda Mafiası» dije tamnmışlardı. Gold«ater'ın takımında en onemli elemanlardan birisi avukat Denison Kıtchel. Kendısi 1934 den beri Goldn'ater'la çalışıyor ve artık onu çok iji tanımış. Bir seferınde çocuğunu Goldnatera vaklaştıran bir anne içın «Eğer çocuğu operse kafamı keserim» demışti ve Barry tabii çocuğu opmcdi. VEHİ U2/A PİLİ Gold wale r'in arkasında Goldwater bütün bu Insanları kendısi varatmadı , onlar zaten bundan once de vardı ve onun duşuncelerının arkasındaydılar Onun ıdeallerının başına başka bınsı de geçebılırdı Bu durumda muhım olan şahıs değıl fıkırlerın bırleşmesıvdı. Gojdwater «Bir Muhafazakârın Vıcdanı» adlı kıtabında «Bu kıtayı baştan başa dolaştım, on bınlerce kışıyle konuştum. Amerıka hâla muhafazakâr bir yapıma sahıptır» dıyor. Avrupa ve Amenkadakı Lıberal veva Radıkaller belkı boyle bir ıddıayı şıddetle reddedecekler, fakat çok rahathkla behrtebılırız kı Amerıkalılarda ve bılhassa gençlerde Radıkal ya da Lıberal ıdarenın ıyı çalışmadığına daır sabıt bir fıkir var Onun ıçın de hâlâ eskı muhafazakâr ıdareje donmenm ozlemı ıçındeler. Rajmond Dine Hart elinde aynalarla mahkemeve gidivur, (sagda) ve banyodaki deliği farkedip durumdan polısi haberdar eden genç kız Stuart Frost daha kimler vcsr? dan alıyorlar Amerıkalılar artık bozuk duşuncelerden bıktılar, bu belkı saflık ama şımdı ışlerınde durustluk ıstıv orlar» Barry Goldvvater'ı tutan başka bır grup da «Bırch Socıety» Başkanları Dr Horace Greedlev Cumhurı>etçı Partı kuruculanndan bırının torunu, Brooklyn'lı bır doktor. bır parça ekmek yıvebıldım. Orada butun kadmlar basıt gorunuşlu satıcı kız tıpı» dıyor «Goldvvater'ın adavlığım koymakla buvuk bır rıske atıldığını kabul edıvorum ama rıskı goze almadan kısı hıcbır şey elde edemez. Ve şunu da ılave etmelıyım kı, Amerıkada Goldvvater ıçın olecek çok kışı var, ama Johnson ıçın tane bıle bulunabıleceğını sanmı vorum Ben de Barry ıçın seve seve olurum» dıyor Ev hanımlan, gençler, iş adamlan, doktorlar, çiftçiler, askerler hep onunla beraber. Tabii bunu söylerken bütün Amerikada diyemeyiz, gerçeği ancak kasımın ilk salısında öğrenebiîeceğiz, ama şim diden kimlerin onunla olduğu beliriyor. mantık \olı>le çozmelı \e Gunevdoğu Asva'nın daha 20 sene onceden kavbedıldığını anlamahjız« demektedır Johnson, Başkan Yardımcısı olarak Hubert Humphrej'ı seçmış, ona karşı Goldwater'ın yardımcısı Mıller çok kuvvetlı bır aday Goldwater her gıttığı verde V!\x on'un tâkıp ettığı yolda yuruyor ve gunde en az uç nutuk verıyor Şımdıye kadar Amerıka hep mo dern bır sıstemle ıdare edılmıştı, hattâ Eısenhovver ve Nıxon bıle bu sısteme bır bakıma dahıldıler Ama Goldwater bunlardan ç:>k a\rı bır volda O \enne eskiM tatbık etmeyı duşunuyor. Artık Amerikada seçunler bır ak sıseda değıl, gerçek bır seçım olma lıdır Tahtıravallının bır tarafında Goldwater ve Mıller. diger ta rafında Johnson ve Humphrev çıf tı var, ağır basan dığer ç'ftı o>un dan x atacak ve bovlece Amerıka da yenı bır de\re\e gırecektır Rajmond Dıne Hart, üç kath evının ya .ak odalarını ucuz fi\atla, genç kızlara klraya ven\ordu Ama kadınlar tabii tuvalette bır delık olduğunu bılmivorlardı En sonunda 18 ıle 24 vaşındakı genç kızlardan bırısi f arafınâan farkedıldı ve 46 yaşınJakı Londralı Dıne Hart da mahıteneje verıldı Ilgılılerden Stuart Frost delı*m bırmcı katoı banyosunun, muslugunun altırdan açıldığını ve dehğın banyo tarafına sıyah cam ajna kaplandığı, bojlece ça Kiracısı genç kızları banyoya açîsğı bir delikten seyrederken yakalandı tı arasında bulunan bır kımsenln gayet rahatlıkla, hıç gorulmeden banyoda bulunanları seyretme ımkânına sahıp olduğunu bıldırmektedır Aynı zamanda banyoda musluğun hemen ustunde bir ayna bulunuyordu ve bu sadece ayakta durulduğu zaman kullanılabılınecek şekılde yerleştınlmıştı TRANSİSTOR RADYOMUZUN KALBİDİR J[;,IIIII.Hİllılll.nl'lı. I II II I •" üıull.ıllıll.lllllllllllllllllllll llllllı llnllhlllllll ll u I I ullllllıılll I <>•.lilllllllııtl I Tekel Genel j (Mudurluğunden j İ f İ s s = j| = = ş = ğ s g g g = g 1 g g § g = H s s s = g = ğ g = g § = g ş = ş 1 = I 1 ş % g W g j§ H g ^ g §j 5 j p J ş 1 = g = g g H ^ Ş p ğ g f g ş ş | ^ İ = s g g g g ^ g g ^ g = g ş g g g ş H I 1 Genel Müdürlüğumüzce, teklif alma usulü İle, Yoz1 gat'ta tdareye aıt arsada senede 2000 ton malt ve 100 000 HL. = bıra ımâl kapasıtesmde bilumum insaat ışleri nanç, komple g bır bıra fabrıkası Idarenin döner sermaye talimatnamesi 4 §j madde h bendme gore tesıs ettirilecektır = 2 TeklıJ veren fırmalardan aranılacak şartlar: ş A Tekiıf vermek ıstıyen fırmalar (hakıkl şahıs ve org taklıklar) ın senede 2000 ton malt imâl »den ve 100 000 HL g bıra ıstıhsal eylıyen bı malt bıra fabrıkasını kurmuş ol= malan yalnız bırısını kurmuşlar ıse dığennı kuranlarla işs bırlıgı yapmış bulunmalan veya makmelennl kısmen veya j§ tamamen ımâl edıp kurma lşine katılmışlarsa fcendileri ile jj teşrıkı mesaı eden dığer fırmalarla işbirliği yaparak mev= zmıbahıs fabrıkalan kurduklannj ve bu tesısi de aynı şeg kılde kuracaklarını tevsık ve taahhüt eylemeleri lâzımdır g Yukarıda yazılı şartlar altında feurduklan fabrıkalan 1 yaptırmış olan müesseselerden aiacaklan belgelerle tevsik jj edecekler ve bunların o memleketlerdek) Türk konsoloslukg larmca onanmaiannı tmin eyliyeceklerdir = B Teklif vermek tstlyen fırmalardan yukandakl şartg lan haiz olrmyanlar. bu şartlan halz olan bir veya bır kaç = maruf fırmanın, bu işe ait teknik mesuliyeti tamamiyle derğ uhte etmelert şartıyle teklifte bulunabilirler Ancak bu kag pasıtede bır malt ve bira fabrikasıru (A) fıkrasındakl şart§ lara uyularak tesıs etmış bulunduklarına daır işi yaptırmış ğ müesseselerden belge alacaklar ve bu beigeleri tabrikalann = bulunduğu mahallerdeki Türk konsolosluklarına tasdlk ets tıreceklerdir gj Bu takdırde tekllf verecekler, teknik mesuliyetl deruhte etg meleri şart olan fırmalann bu mesuliyeti teklif verecek te| şekkül nam ve besabına tam ve kâmil olarak takabbtM ettlk| lerine daır o mahaldeki Türk konsolosluğunca onanmış no| ter veya mümasili bir mercice tanzim edılmiş taahhütnameyl | ibraz eyliyeceklerdır | C tsteklı yabancı blr devlet teşekklllü veya müessesesl | veya bunlardan birinin bır iştirald tse yukanda istenen bel\ gelerle bırlıkte ıkametgâhım bu gıbi işlerle Iştigai eden bir | devlet teşekkiılu veya müessesesı veya bu gıbı teşefcküJ veya | müesseselerden bırının bır tşrıraki olduğunu tevsik eden, 1 ılgıli mercılerden alınmış ve o memlekettekl TUrk konsolos| luğunca onanmış belgelerı ıbraz edecektir 1 (E>welk] Ikı llâna uyularak venlen ve bu Uândala şart| lan haız bulunan belgeleı muteberdır) | D tsteklıler | a) Hakıki şahıs Ise bulunduğu mahal tlcaret odasından \ veya bu mahıyetteki merciden kayıtlı olduğuna dair alınmış | ve o yer Türk konsolosluğunca tasdık edılmiş bir belge | b) Bır ortaklık tse merkezl bulunduğu mahkeme veya sa| lâhıyetli merciden tescU edılmiş bulunduğuna dair ve ma| halll Turk fconsolosluğunca tasdık edilmlş bır belge, | tbraz edeceklerdir = (Evveik) iki ılâna uyularak verllmiş bulunan bu belge| ler jnuteberdır ) 1 E A B ve C fıkralarından blrine uyan lsteklüer nam | ve hesabına ıhaleye iştırak etmek ıstiyenler 1 a) Hakıkî şahıslar namma ihaleye gireceklenn onanmış | mümessıllık belgelen, 1 b) Ortaklıklar nalmde ortaklığm sirkülerl Ue ortaklığı İ temsıle yetkıli*olduklanna daır noterden onanmış ve lcabına | gore mahalli Türk kunsolosluğunca tasdık edılmiş beigeleri | vereceklerdır | (Evvelkı ıld üâna uyularak verllmiş bulunan bu belgeler | muteberdır ) | Yukanda sozü geçen belgelerin aslı yabancı düde olan| ların noterden tasdıklj Türkçe tercümelerl asıllan ile bir| lıkte verılecektır | 3 thaleye girmek Istıyenler durumlanna göre yukan | ki maddelerde talep olunan belgelerle feksıksız olarak) bir | lıkte ılk ılan tarıhınden Ifbaren en geç 60 günü tatcıp edeI cek ış günü saat 17 00 ye kadar mühur ve Imza tle Rapatal | mış bulunan ambalâi tçinde Tekel Genel Müdürlüğü Satın f alma Komısvonuna makbuz mukab'lınde teslim etmek veya = posta ıle gondermek suretıyle bedelli tekliflerlni verecekİ lerdır I Bu ambalâjın içinde teklif edilecek bedelın »i 3 nisbe! tmdekı geçıci temmat mıktannm makbuzu da bulunduru! lacaktır | Geçıci temmat, Tekel Genel Müdürlüğu Malzeme Alım j Şubesı Veznesıne yatırılacaktır | 4 Pazarlığa ıştıraklenne karar venlen teklif sahıpleİ rıne veva yetkılı temsılcılenne bu keyfıyet 60 gunü takip | edecek 30 gun sonunda bıldınlecek ve ihalenin ıcra edılei ceğı tarıh teblıö olunacaktır ; PazarlıSa ıştırakı kabul edılmivenlere bu keyfıyet bıldiİ rılerek geçifi temmatları iade olunacaktır I 5 Ilân tanhınden ıtıbaren tsteklıler gerekll evrakı havl 1 dosyalan Tekel Genel Mudurlugu Satm Alma Komısyonundan i S0 lıra bedel mukabilınde tedank edebıleceklerdır j 6 Yukandakl maddelerde Turk konsolosluğunca tas\ dılune luzum gorülen belgelenn T C hukümptmin konsolos! luk veva sıvasî memurlan bulunmıyan memleketlenn Türi kıyede mevcut ve Turk makamlannca salâhiyetlerl Kabul | edılmiş bulunan mumessıllı8ınden almmış ve tasdik edilmiş i olması ve bu belgelenn noterden tasdıkli Türkçe tercümei lennın ıbrazı şarttır ; 7 Teklif vermede postada vuku bulacak gecıkmeler nai zan ıtıbara alınmıyacaktır i 8 Idare ışi ıhale edip etmemekte serbest olup ihaleyi j 'amamen veya lasım kısım vapabılır i üân olunur (Basın 18682/12250) i KADINLAR BİRLİĞİ Goldwater'ın Cumhurıyetçı a. dayı seçıldığı San Fransısko'da Los Angeles Goldvvater Kadınlar Bırlıgı Başkanı Ba>an Ann Uhl mann «Goldwaterızm bızım ıçın âdeta yenı bir moral mucadelesıdır» dıvor Beş çocuğu olan Ba yan Uhlmann «Çocuklarımın en buyuğu sekız jaşında ve bu kotu şartlar altında onları ıstedığım gıbı yetıstırmem çok zor o. luyor. Memleketımıze verebıleee ğımız tek şey çocuklarımız, ve başlangıçtan onların ıyı yetıştırılmelerı lazım Bız Prespterıyenız, sofu bır hayat yaşamaya i çalışıyoru? Bu durumda bızım felsefemıze en çok uyan ıse Goldvvaterınkı» demektedır. Goldvvater, Sprıngfıeld, ve IIlınoıs'de 150 000 kışının onunde yaptığı bır konuşmada «Sıze ko nuşmalarımda ıstatıstıklerden bahsedecek değılım, benım demek ıstedıklerımı, buvukbabalar, torunlar, satıcı kızlar ve genç kolejlrfer anlıyabılırler» demektedır GİZLİLİK Aralarında Musevılenn ve Zencılenn de bulunduğu 100,000 kışı âza bu kulube ve kulube gır mek serbest olduğu halde ışlerını çok gızlı >apı> orlar Dr Greedley Amenkada daha şımdıden O o30Oo40 oranında komunıst olduğunu belırterek, Kennedy'nin Kuba meselesının bır zaferden çok bır bozukluk varattığını ıddıa edıyor Kendısi Rusyada bulunmuş, «Gecesı 50 dolar bır otelde kaldım Sut ekşı, dondurma kotu et de karkas gıbıvdı Ancak ASKERÎ MÜŞAVİR Daha alışılmıs bır dusunce d° çok kuvvetlı Goldnatercı olan General Al Wedemejcr mkı Ken dısı çok ketum davranmasına rağ men onun uzun zaman Goldvvater'a a^keri muşavırlık ettığı bır gerçek General sadece «Goldvva ter'ın Başkan olması ıçın dua ednorum ve butun umıdım bu Şıddet Marxıst Lenınızmden do§an problemlerı çozemez Bunlan TÜRKÎYE ŞEKER FABRİKALARI A. Ş. den Şeker Hancarı Araştırma Enstıtumuz ıçın ıstatıstıkçı olarak yetıçtırılmek uzere bır eleman alınacaktır Ilgılının Fen Fakultesı Matematık kısmı mezunu olması, Inpılızce bılmesı ve 30 yaşını geçmemış bulunması gerekmektedır. Alınacak eleman bır yıJ Enstıtude çalıştırıldıktan sonra mp'il"ğe ıntıbak) tebeyyun ettığınde kurs ve staj ıçın yurt dısına eonderılpcektır Isteklılenn Genel Mudurluk Personel Mudürliığune muracaatları rica olunur (Basm 19098 A. 11654/12248) ESKİYE DÖNÜŞ Bu eskıj e donuş ısteğını en belırlı bır şekı'de Arızonali Antrıpologıst Paul Caze an'atıyor. «Barrv'yı en az 20 senedır tanırım, o sınıf ve dın farkı ayır« madan herkesle dostluk edebıhr. Goldwater bıze butun unuttuklanmızı getırecek, o bır devrım yapacaktır Artık ufak, tefek bır «uru saçmalarla, vergılerl», borç larla kaybedecek vaktımız yok. Şımdı tekrar batının mantıklı, fılozofık havasına donnvk ıstı yoruz» demektedır. Goldwater \e De Gaulle, bırçok noktalarda bırlesıyorlar Ikısı de «Hayır» dedıler De GaulJe Nazi ıdaresıne, Goidwater ıse Amerıkan sosvalızımıne sıstemdekı çu rukluklere ve baskılı ıdare şek. lıne «Bırlesıkîerı bır nokta da ha var tki'sı de Tanrıja ınanıj orlar, ve dusuncelennı ıman 200 K™., TVRUTE PfTnOLLERİ 10. 100 Km, de 185 K m. S&S*: SİZDE HERKES GtBİ PETROl OFİSİ ve TÜRKİYE PEIROILERİNİN SİJPER TAKITLARINI EÜLLANINIZ. NAYLON lastik ipliği yalnız Goodyear lastiklerinde kullanılır 3T ÇELIKTEN SAĞLAM OAHA AZ AKARYAKITLA OAHA ÇOK KİLOMETRE 3T Naylon lastik lpii|l. tastikta sağlamlık.fazla kilometre, hararete mukavsmet, azaml tasarruf sağlar. Trenckotlukta GOOD/^EAR llâncılık. 2638/12266
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog