Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT £.l<ll>IMIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIirillinilllllUIIIIIIIIIII|llllll||ll||||||||||||||||||||||tllllllfflUIII>IIIIIIIIIIIIUIIII CUMHURÎYET 10 Ekim 1964 TSE $ «rtf»Ht.il>> Suikasf GOnü DALLAS Suikast olayını inceliyenlerin dikkatini çeken diğer bir konu, Kennedy'nin Dallas'a vardığı günün sabahında şehirde «garip bir hava» nın var oluşuydu... Vıllardanberı «Guney ın Nefret Merkezı» olarak tanınan Dallas'ın, Kennedy gibi açık goruslü pohtıkacılara düsman olduğu bilinmekteydı Nıtekım. Kennedy'nin oldurulmesınden bır av once sehre gelen Adlaı Stevenson, verdığı bır konferanstan sonra sokakta halkın hucumuna maruz kalmıs, yuhalanmıs, ıslıklanmıs ve urerine tukurulmüştu (S 41) Dallas polısının bu gerçeklerı gozonunde tutmadıgı, Baskan Kennedy'nın korunmasında Gızlı Servı=;'ın görevını tam olarak yapmadığı Warren Komısyonu tarafmdan da belırtıliyor (S. 429454) Komısyon, Amerikan Baskanlarının gerektığı gtbı korunmadığı dusuncesınde olduğundan, raporun bır bolumunu bu k^^M^nl'! fav^ıvelerp avııvor Kayhan Sağlamer Demirperde kalkıyor WELCOME M R. KENNEDY TO DALUJ... Doğu Avrupaya turist akını : Doğu Avrupadaki Rusyadan u• zaklaşma ve Batıya açılma eğili: minin yarattığı döviz ıhtıyacı, ; peykleri, ticareti gehştirme çabalannın yanısıra, 15 yü müddetle sımsıkı kapalı tuttuklan Demirperdeyi Batılı turistlere aralamak mecbunyetinde bırakmıştır. Bugun Doğu Avrupadaki herhangi bir komunist ülkeye, Türkiyeden daha kolay ve huzur içinde girebılirsınız. Aslına bakarsanız, Doğu Avrupada turisti mestedecek tabil güzellikler, tarıhl âbideler ve im kânlar lazla değil. Fakat dünyayı sun'I olarak ikiye bolen muhayyel Demlrperdeyl aşmak heyecanı ve bir komünist Ulkeyl görmek merakı, Batılılan akın akın Doğu Avrupaya cezbetmeye başlamıştır. Batıh turist, Demirperde gerl lara % 100, daha sonra harcasinde kendisini bir «VIP», yani nacak her paraya % 200 prim veçok önemli insan hissedıyor. Do rıyor. ğu Avrupa halklan sizi, sahip ol Primler sayesınde tunst içın duğunuz ideolojiyi dUşünmeden, Doğu Avrupada yaşamak ve gez15 yıl müddetle ayrı kaldıkları mek, TUrkıyeye değılse bile, Baakrabalanna yeniden kavuşmuş tıya kıyasla çok ucuza geliyor. çasına hararetle karşıhyor. Oto Ama para ezilecek yerler o kamobilinizde giderken yol boyun dar az ki ca çocuklar içtenlikle el sallıyor Her büyük şehırde kurulmuş lar. Güler yüzlU büyükler imkanlan dahilındeki yardımı esir olan devlet turizm merkezleri miarzulannı yenne geşememek içın çırpınıyorlar. Me safirlerın selâ Bulgaristanda kaldığımız tirmek, bir dediğmı ıkı etmeoansiyonun yaşlı sahibesi ve aile mek için çırpınıyorlar. Bir otesi efradından gördüğümüz mânalı le, motele, hostele veya özellikyakın alâka, göz yaşartıcı dere le pansıyona doğrudan doğruya gidemıyorcedeydi. Üç gün kaldığımız pan kolunuzu sallıyarak devlet siyonundan aynlırken de hüngür sunuz. Mutlaka evvelâ hüngür ağlayıp arkamızdan su turizm merkezlerine uğramanız ve oradan gonderılmeniz gerekıdöktü. yor. Yaldızlı dâvetiyeler Sosyal adalet ve «yeni sınıf» Demirperde, tkınci Dunya Har Turist, genellikle, Demırperdebad takıp eden yıllarda Doğu yi aşıp da komünist ülkelerdeki Avrupadaki zıncirleme proleter Batı Avrupa ölçüsünde olmamak Jıtilâlleri üzerıne çekilmışti. Ko la beraber kalkınmayı, temizhği münist rejim altında yaşıyan mil ve intizamı gorünce donakahyor letlerin hayat standardı ıç turız Seyahatinı tamamladıktan sonra min gelişmesine de müsaıt ol da, kendi vicdanında hem kapımadığından, eskiden Doğu Avru talist propagandasmın «cehenpada mevcut oteller bir kaçı müs nem », hem de komünistlerin tesna kapatılmış, binaları, biz «cennet» edebiyatının yanıltıcı ol deki Halkevlerine benzer şekil duğu sonucuna vanyor. Sosyal de devlet daıreleri halme getiril adaletin gerçekleştirilmiş oldumiş veya komunist partisi ile iş ğu kadar çalımlı bir elit tabakaçi teşekküllerine devredilmiştir. nın, Milovan Djilas'ın bahsettiği Fakat son Uç senedenberi peyk «yeni sınıf» m mevcudıyetini de ler büyük Batılı gazetelere çar farkediyor. şaf gibi ilânlar vererek turistleBaşanlan kalkınmaya rağmen ri yaldızlı dâvetıyelerle çağırmaya başlaymca, Doğu Avrupada Demırperde gerisinin insanlannmüthiş bir otel buhranı başgös da baskı rejimlerinde yaşıyanlatermiştir. Peyk ülkeler bir taraf rm tedirginliği, ürkekliği, huzurtan bir otel, motel ve hostel in suzluğu ve durgunluğu seziliyor. şaı seferberliğıne girışmişken, Acınacak bir halleri var. Şehirdiğer yandan da bu buhranı pan ler de temız ve muntazam; fasiyonlarla hafifletmeye çalışmak kat renksiz, donuk ve harekethâlâ tadırlar. Turizm tesısleri ıçin siz. tnsanlann kıhklan yapılan yatırımların azameti, ar zevksiz. Gece hayatı yok gibi. tık tarihe karıştığı anlaşılan ge Güneş battıktan sonra bütün eğ leneksel Demirperdenin aralan lence sinema, tiyatro ve operamasımn geçici olmadıŞımn ispa larla, memur müzisyenlerden ku rulu, modası geçmiş repertuvarlı tıdır. teneke orkestralann cazlann özel turist kurlan bulunduğu bir kaç loş ve tenha Komünist devletler, Batılı tu gece kulübune üihisar ediyor. ristlere geniş imkânlar ve koGüçlükler laylıklar sağlıyorlar. Doğu A l rnanya hariç, hepsi de özel tuTuristlerin karşılaştıklan güçrist kurlan uyguluyorlar Mese lüklerin başında lisan geliyor. lâ Macaristan döviz bozduranla Beynelmilel dilleri bilenler pek ra % 100, Romanya "o 200 prim az olduğundan Doğu Avrupalılar ödüyor. Çekoslovakya ise turisti la anlaşamıyorsunuz. Sonra otoilk üç günde asgari 12 dolar har mobil az olduğundan benzin bulcamaya mecbur tutuyor. 12 do mak da bir mesele. Yollarda, hat Kıymetiı dövıze duyulan ıhtıyaç dolayıs>yıa Demirperdenin turistlere aralanmasıyia Doğu Avrupaya s<zan batılı fıkirler ve kapitalızmin liiksö, Komümst Rejımlerı tehdıt ediyor tâ buyuk bır şehırde çolde vaha arar gibi benzin istasyonu peşine düşuyorsunuz Otomobılle Sofyadan Bükreşe gidiyoruz. Benzin deposunun an cak dörtte biri doluydu. Sofyadan 8 10 kilometre uzaklaşmıştık ki, karşılaştığımız bır polise, Bükreş istıkametindeki ilk benzin istasyonunun kaç kilometre ıleride bulunduğunu sorduğumuz zaman, aldığımız cevap, «300» oldu. Tabiatiyle benzin ikmalı için tekrar Sofyaya dönmemiz icabet ti. Diğer güçlukleri de zaman zaman insanı isyana sevkeden bürokrasi ile Batılı gazetelerın yok luğu. Bir Batılı Demirperdenin arkasında komunıstlerle bırlıkte dünyanm geriye kalan kısmıyla alâkasını ister istemez kesıyor. Dövize duyulan siddetli ihtiyaç, peykleri, demirperdeyi Batılı turistlere aralamanın tehlikelerıni göze aldırtıyor. Bulgarlar ve Rumenler, Karadeniz sahillerini Doğu Avrupanın Riviyerası haline getirebilmek için tozkoparan bir faaliyete girişmişler. Bulgarıstan 1963 te çoğu Doğu Avrupalı olan 300.000 turist celbetmiş. Fakat mu badele esası ile gelen ve kıymetli döviz bırakmayan Doğu Avrupalı turistlere kimse itibar etmiyor. • Macaristan ise, daha şimdiden Ba ! tılı turistlerden yılda 78,000,000 : dolâr gelir sağlıyor. | Nezaket ve kabalık : Turistle birlikte demirperdeyi ; geçen Batılı fıkirler ve kapitaliz '• min lüksü, peyk halklarmm gözü : nü yakın bir gelecekte yeni ra j hatsızlıklar yaratacak şekilde aç | maktadır. Kaba saba, güçsüz ve : minicik Rus veya Çekoslovak ara : balarmdan başkasını gormemiş j olan halk, turistlerin sık Batı Av '. rupa, özellikle Amerikan otomo : billerinin etrafmda derhal kümele j nip, uzun uzun seyredivor. Çocuk \ lar. büyükler tarafmdan yakalan ; dıklan taktirde tekmelerle kova • lanma pahasına, bir sirk hayvanı | gibi seyrettikleri Batılı turistler : den jiklet veya sigara istiyorlar. • Karaborsacılar naylon kadm ça | maşırları veya dolâr, mark soru i yorlar. Pansiyonların sahipleri ve • aileleri efradı, bütün nezaketleri j ne rağmen, Batılı turist misafir j lerinin bavullarından çıkan giyim ; eşyalarmı hayranlık ve gıpta ile j seyretmek kabalığını işlemekten '• kendilerini alıkoyamıyorlar. ; «Kapitalist ahlâksızlığıi Sofyada. Devlet Turizm Merke ; zinde çahşan bir mihmandar genç : kızın, biz bır ara yanlarından u j zaklaşmışken eşimin kulağına eği : lerek bir şeyler fısıldadığı dikka ; timi çekti. Sonradan öğrendim ki, j memleketlerinde bulunmasına ün ; kân olmayan ve kıl dökmede kul ; lanılan «hamamotu» istiyormuş. \ Bir zamanlar «kapitalist ahlâk : sızlığı» olarak damgalanarak ya : saklanan bahşişin de, Batılı tu ; ristlerin gelmesiyle birlikte iti ! ban iade edilmiştir. i Fakat peyk yöneticileri, ko : münist rejimin memleketlerinde, Batılı turistlerden gelecek ve bir kısmını yukarıda sıraladığımız tehditleri göğüsleyebilecek ölçüde yerleşip güçlendiğine güveniyorlar OLÂY 22 Kasım 1963 sabahı Dallas sokaklannda satılan rDallas Mornıng News> gazetesmde kocaman bır ılân dıkkatı çekiyordu : «Hoş Geldmız Bay Kennedy» başlıklı bu yazıda Kennedy ve politıkası kustah bır dılle yerılmekteydi. öteyandan, «Vatana Ihanetten Ara nıyor» ıbaresinı taşıyan ve uzerınde Kennedy'nin resmı bulunan broşurler elden ele dolaşmaktaydı. Teksasın FortWorth televızyon istasyonu ise, aynı sabah. suıkaste kurban gıden uç Amerikan Başkanının nası) oldurulduklen ile ilgili bir programı yayınlamaktaydı (Le Monde 12/12/1963) İDDİA iadığı bır komplo sonucunda olduruldugü ıddıasındakıler. şehır yonetıcılerını, gereklı tedbırlerı almamak ve suıkastten sonra da gevsek davranmakla suçlamıslardır fddıa\a gore bu tutum. sehrın en nufuzlu sahsıyetı olan petrol kıralı H. L Hunt'ın da komploya katılmış olmasından ılerı gelmektedır. Hunt'ın petrn! kuvu'arından Kerıned} nın Ddlıaslı 3agı.'iiarın hazır ğı mılyarlar, Kennedy ıdaresınin aldığ bazı kararlardan oturu zarar gormek teydi. Ayrıca, kendısı ırkçı ve muhafa zakâr bır ınsan olduğundan Kennedy' nin en büyük muarızlarmdan biriydı Nitekım, 22 kasım gunu Dallas gaze telerinde çıkan ılânın parası bu adamır oğlu Nelson Hunt tarafmdan verılmıs Weissman isimlı dı5er bır sağcının va sıtasıyle gazeteye ıletılmıstı Osvvald'ı oldurduğunde Ruby'nın gıymekte oldu ğu caketın cebınde ise Hunt'a aıt bır radyo istasyonunun yayınladıgı aşırı sağcı bır bulten çıkmıstı (s 367). O wald'ın oldurdugu polis Tıppıt ise. hafta sonları ırkçı John Bırch Cemıyetının lıderlerınden bırının ıslettığı kahvede çalışmakta ve onlarla temas halmde bo lunmaktavdı. New York'lu avukat M Lane'ın ıddıasına gore, Ruby, Tıppıt ve gazetedekı ılânı veren Weissman suıkastten sekız gun önce bır araya gelerek olavın plânlanması hakkmda goruşmu^lerdı SNO!««3 COMMİTTE? ' Suikast sabahı bir Dallas gazetesinde çıkan ilân: Hoş geldiniz Bay Kennedy... ye karşı olan çevrelerle temasta bulundukları Komısvonun da kabul ettiğı bir gerçektir. Koskoca Warren Komisyonunun bazı konuların açıklanmasında yetersiz kaldığını ileri sürmek güç. Bu yazılan hazırlarken, raporun vardığı sonuçları raporda belirtilen gerçeklerden hareket ederek incelemeye çalıştık Yer yer çehşmelere rastladık ve özellikle üç meselenın (Kurşunların yonu, Os\vald'ın eskali ve atıcılığı) gerektiği gibi incelenmediğini farkettik. Komisyondaki kişilerin büyüklüğü karşısında bu yargımızdan ötürü eziklık hissettik Ancak, en az Komisyondaki zevat kadar büyük olan Batılı duşünür ve yazarların da bu üç konuda raporu yetersiz bulmaları. meselelerı dikkatle inceleyen önyargısız kişilerin aynı ızlenimde birleşmekte olduğunu bize gösterdi. Warren Rapuru açıklandıktan sonra Başkanın kardeşi Robert Kennedy'ye «Nasıl buldunuz?» dive sormuşlar Kennedy: «Fevkalâde. cevabını vermış Gene sormuşlar: Okudunuz mu?« «Hayır» demış Kennedy, •Okumadım ve Okumayacağım.» Sonra susmuş. SON Warren Komisyonu, Dallas polisinin gerekli tedbirleri almadığını ve olaydan sonra birbirini tutmayan açıklamalarda bulunduğunu kabul ediyor ama, bunun bir kötü niyet sonucunda yapıldığına dair birşey soylemiyor. Rapor ilânın verilij şeklini, Ruby'nin cebinden çıkan bülteni ve Tippit'in çalıştığı yerin nitelifini doğruluyor. Ancak, bu kimselerin arasında bir bağ olduğunu ve birbirlerini tanıdıklannı çeşitli yerlerde yalanhyor Bu yalanlamaların birinde, M. Lane'in kendi iddiasmı ispat edemediği belirtiliyor. Lane, kendisine yukarıda söz edilen bılgiyi kimın verdiğıni komisyona söylemiş, bu kimse izin vermeden onun kımliğıni açıklı>amıyacağını bildirmişti. SONU Kennedy'nin öldürülmesi ile ilgili iddiaların çoğu, komplonun Dallaslı milyarderler ve zenci düşmanları tarafmdan hazırlandıgı sonucunda bir leşi yorlar. Ancak, bu iddialar ispatlanamamıs, Komısyonun dinlediğı şahit Hunt. Ruby ve Tippit arasında bir bağın olmadığını belirtmiş'.erdır. Bununla beraber, suıkaste isimleri karışan bu kimselerin Kennedy' Bn. Kennedy suıkastten suara Dallaslı poüslerle... Çiftliğimıze aıt merkez lokantası ve müştemilâtı açık artırma usulü ile kiraya verilecektır. 2 Açık artırma 20 ekim 1964 salı günu saat 15 de yapılacaktır 3 Meıkez lokantasının aylık muhammen kira bedeli TL. 4 0 0 0 (Dortbın lira) dır. 4 Bu ı.şe aıt muvakkat teminat mıktarı TL 15 000 (Onbeşbın lira) ve katî temınatı ise TL 30.000 (Otuzbin lira) dır. 5 Açık artırmaya gırmek isteyenlerın. 1964 yılı Tıcaret Odası vesikasını ve muvakkat temınatı Müdürlüğümüze yatırdıklarına dair vezne makbuzunu ıbra7 etmelen gereklidır. 6 Bu işe ait şartname her gun Mudürlüğümüz Ticaret Şubesmde görülebilir. 7 Müdürlüğümuz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığmdan ihaleyi yapıp yapmamakta veya dıledığine yapmakta serbesttır. (Basın 18969 A. 11627,12249) ] 1 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden : Ordu Birinci Asliye : Hukuk Hâkimliğinden î Ordunun Saraycık KöyünI den Huseyin Oğlu Durmuş j Güney tarafmdan Tepeibala İ koyünden Durmuş eşi Medine Guney aleyhine açılan boşanma dâvasımn yapılan açık muhakemesinde: • Dâvalı Medine Güney, gös i 'erilen adreste bulunmadığın J lan ve teblişata sarih adre j • si de elde edilmemesi sebebiy î î le hakkındaki dâvetiyemin ilâ ; • nen icrasma karar verilmiştir. | • Durusma günü için tâyin edi J J len 12'11/964 eünü saat 9 da | • Jlahkemeye gelmediği veya | ; kendisini temsil için bir vekil j ; gondermediği taktirde hakkın İ i da gıyap kararı istihsal oluna t İ cağı 6,9'963 tarihli dilekçe ye İ î rıne kaim o'mak üzere ilânen J t tebliğ olunur. j • (Basın: 19236) 12262 : M. S. 6. Ankara 3 No. lu Sat. Al. Kom. Bşk, lığından: Muhammen bedeli (22 000.) lira ve geçici teminatı (1,650. ) lira olan (2000 adet elektrik el feneri) isirun kapalı zarfla eksiltmesi 20/10/1964 salı günü sa. (1100) de Komisyonumuzda yapılacaktır. Keşif ve şartnameler mesaî saatlerinde Komisyonda ve Istanbtıl Lv Âmırligınde görülebilir Taliplerin 2490 sayüı kanun hukümlen daıresınde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ıhale saatınden bır saat evveline kadar makbuz mukahılınde Komısvon Başkanlığma vermeleri. Postada gecıken mektuplar kabul edılmez. (1761 Basın 18660/12257) 4 kasımda açılıyor. Kayıtlar, 15 ekimden itibaren pazar | hariç her gün 1014,30 arası . J Taksim, Meşelik Sok. Bengisu Apt. da japılacaktır. • Cumhuriyet 12272 liirlı llı l\n ii\)iııı li'iıım'ii ı ı Yann: MACARİSTAN PARISIN KIRALI 75 Oe«jrue Jhnet ID runııimndao ıKtibu «oıımlstu RADYO İ S T A N B U L 7.30 Açıll? Kısa haberler Oyun havalan 7.45 Hafif müzlk 8 00 Haberler 8.15 Salon orkestralan 8.45 Çeşitll müzlk 9 00 Turdun sesi 9 30 Küçük konser 10 00 Kısa haberler Kapanış. 12.00 Açılış Kısa haberler Salon orkestr^larından 12 30 Şarkılar 12 50 Hafll müzlk 13 00 Haberler 13 10 Şarkılar 13 30 Küçük orkestra 13 45 Saz eserlerl 14.00 Dans müzltl 14 15 Haftanın programları 14.30 Yusuf Behlç Günsell orkestrası 14 45 Tılrküler 15.00 Kayıp mektuplan 15 05 Kısa haberler 1510 Şartcılar 15 30 Çocuklann saatl 16 30 Karma faslı 16 55 Haflf müzik 17.00 Galatasaray İstanbulspor mllll llg maçuım 2 devreslnln naklen yayını 18 00 Reklâmlar geçidl 19 00 Haberler Gunlük olaylar 19.30 Hafif mtizlk 19 40 Şar kılar 20 00 Gençlik saarl 20 15 tlhan Peyman orkestrası 20 30 Kltap saatl 20.40 Şarkılar 21 00 DUnden bugıtnden tstanbul 21 40 Şarkılar 22 00 Reklâmlar geçldl 22 30 Dans mülzğ; 22 45 Haberler 22 55 Ara melodllerl 23 00 Beyaz perdeden mlkrofona 23 30 RAÖTO RADYO • RADYÖ *tADYO Çeşitll muz:K 24 00 Kı«a haberler "• "•" « İSTANBUL İL KADYOSU 17 58 Açılış 18 00 Dansa çağrı 18 30 Caz dünyasından 19 00 Melodller ülkeslnde gezl 19 30 Akşam müzigl 20.00 Plâklar arasında 20 30 Haflf müzlk 2100 Cumartesl konserl 22 00 Operet melodllerl 22.30 Çeşitll müzlk 24 00 Kapanış. İSTANBUL POLİS BADYOSU (Kısa dalga: 47. 43 m.) 10 58 Açılıç 1100 Şarkılar: Z Müren S. Tanürek A. Tavaşça 1120 Plâklar arasında 1135 Istenen türküler 12 00 Kapanıs. 13 55 Kayıp ar<ınıyor 14 0ü « t fclâm programları 14 45 Türküler 15.00 Müzlk derglsl 16 00 Şarkılar 16 20 Oz dlllnılz 16 35 Hepsl Almanca söylüyor 17 00 Kısa haberler 17 02 Çocuk saatl 18 00 Spor saylası 18 15 Reklâm progrımları 19.00 Haberler 19 25 Hava durumu 19 30 Şarkılar 19.50 Uykudan önce 19 55 Küçttk llânlar 20 00 Kıbns İçin 20 10 Erkekler topluluğu 20 40 Yaşar Gürenlr ve arkadasları 20 55 Küçük llânlar 21 00 Kısa haberler 21.02 Bir konumuz var 21 30 Haflf melodiler 21 55 Şarkılar 22 15 Dlnlemekten bıkmadığmız eser ler 22 45 Haberler 22 55 Hava durumu 23 00 Dans! Danst Dans! 23 58 Günün öneml! haberlerl 24 00 Kartrj"; ANKARA İL RADYOSU 16.57 AçUış 17 00 Shlrley Bassey : söylüyor 17.15 Dans müzlğl 18 00 Cumartesl konseıi 19 00 HaİU caz çarküan 19 30 Inglllzce İ melodiler 19 45 Radyo ile İngllizce 20 00 Sollstler ve orkestralar 20 30 Müzlkseverlerle başbasa 21 30 Plâk albümü 22 30 Tatll geceslnln dans müzlğl 23.00 Kapanış. IIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIMMtlHIIMMItl i 4 6 8 9 123456789 4NKARA 6 27 Açılış 6 30 Kısa haberler 6.32 Günaydın sayın dlnleyldler 7.30 Sabah müzlğl 7.45 Şarkı re saz 8 00 Haberler 8.10 Hava durumu 8.15 Slzüı İçin çalıyoruz 8 30 Sollstlerden blrer şarkı 9 00 Kapanış. 11 57 Açılış 12.00 Kısa haberler 12 02 Hugo Wlnterhalter orkestrasından çlgan melodllerl 12 35 Küçük llânlar 12 40 Şarkılar 13 00 Haberler 13 10 Hava durumu 13 15 Barbra Strelsand söylüyor 13 30 Kadmlar topluluğu ADANA BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU ÇOCUK BÖLÜMÜ POLYANNA Yöneten : OĞUZ BORA Cumhuriyet 12241 29 Ekım 1964 Bakırköy tkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden 963 356 As. H. Dâvacı Işçı Sıgortalan tarafmdan dâvalı Mustafa Topçu aleyhine ıkame olunan tazmınat dâvasımn yapılan muhakemesinde : Dâvalı, Bakırköy Kartaltepe Terakki Sokak No: 9 adresinı terk ettığı ve dâva dılekçesi kendısine ilânen tebliğ edıldiğı halde gelmediğınden, muhakemenin gıyabın da devamına karar \'erilmistir. Muhakemenin bırakıldığı 20/11/964 günü saat 9.30 da gelmediği veya kendisini temsilen bir vekil göndermediğı takdirde dâvanın gıyabmda devam ve intaç edece »i dâvalı Mustafa Topçu'ys usulen ilânen tebliğ olunur (Basın 19189/122Ö9J Ist. Dz. Tek. Mlz. Sat. Âl. Koms. Bşk. dan 1 Kapalı zart usulü ile 15 adet akaryalut pompası ve 8 adet akaryakıt sayacı satın alınacaktır Muhammen be deli 384250 ılra olup geçlci teminatı 15120 Uradır. 2 Şartnameler Komisyonumuzda. M S.B Ankara Lv Âmirlıftnde ve tzmirde Deniz Satın Alma Komlsyon Başkanlığında bedelsiz görülebilir 3 thalesl 23 eklm 1964 günü saat 11.30 da Komlsyonu muzda yapılacaktır 4 tsteklılerin Ihale günü saat 10J0 a kadar tekliflertnı mısvonumuza vermelerı (Basın 18797/12251) SOLDAM SAĞA: 1 Gevezelık etme tıkı sozı 2 «Ötedenberi değişmez şelülde kalmış satılık mal değeri karşılığı lki kellme. 3 Tokat. blr hayvan. 4 <Yenl keşlflerle u ğ n ş a n mektep» anlamma lkl soz. 5 Eski harflerden birtnln *unusu, büyuklük. 6 Muslkl kaldelerlne uygun ses (Divan Edeblyatında), demlr boyle durumda lken dövülur. 7 tkl mânalı ve rümuzlu »öz söyleme hareketl. 8 «Toplantı zamanı> mânasma lkl kelime. 9 Yarenllk etmenln yansı, amelisrat olacak hastaya tatblk o'unan işlerden. TTJKARIDAN AŞAĞIYA: 1 «Turlü clnsten hızmet» karşılığı lkl söz. 2 «Ezlyet etmegl huy edlnmls baba erkek kardeşi» mânasma lkl 3 Bir şeyin gelişip büyume hall, çlzgl. 4 «Kol ucunu u z ı t m a hareketlnl yapan» karşüığı lki soz, dağ kovugu. 5 Kurutulmuş balıklardan, görme kudretinden mahrum klşl. 6 Slyasî mahkumOar İçin I234S6 789 beklenllen, blnanın kısımlanndan, güzel sanat UI7I aJtl Qfi 7 Blr sıfat takısı, blr lşis olacafeını ümit ederek. 8 <Iğrllmlş durumda konut» anlamı '• J"xu uuııı « a n n na lkl söz, oir halledilmis sekll sayınm tersl. 9 <Parola yap!> mânasma karma blr emlr, sürat. Amoretti izahatuıa şöyle devam etti: • Kas kol, bu Koııt de SaintVincent şahsiyeti altında övle mııkemmel bir şekilde gizleniyor ki. gerçek kişiliğini meydana çıkarabilmek için bir sürii tahkikat ve takibat yapmak icap etti. Hattâ yaptığunız takiplerin sonuna gelmedik bile. Rascol'un altında da daha başka şeyler bulunabilir. Bu herifin ne işler gordüğiinü bilseniz ağzınız bir karış açık kalır. Bir sabah onu Hausmann bıılvanndaki evinin kapısında gördüm. Kont de SaintVincent kıyafetiyle ve çehresiyle çıkıyordu.» •Kolunda pardesüsü vardı. Sonra Rascot bir araba çevirdi. Saint Lazara garından \Ibouy sokağında 9 numaraya gitti Arabadan indiği zaman pardesüsü sırtında idi. yuzünü de değiştirmişti.» Hienart bunu büyük ılgi ile karşılamıştı: «Nasıl olur? dedi.» . Ga vet basit. Arabanuı perdelerini indirmişti. ba?ına sarışın bir peruka takmış, genç bir erkek kıhğina girmiş, bejaz perukasını böylece deîiştirince tanınmaz bir hal almıştu Bu sefer Panpan olmuştu. Jean sordu: • Panpan mı?». • Ona bu ısmi takmalarının sebebi \ar. Varoşlardaki halk balozlarında, boyle tanınmıştır. Oralarda kuvveti ve maharetiyle dehşet salmıştır. Karşısındakinin goğsüne Pan, Pan» diye öyle şiddetli iki yumruk atar ki yiyen, Herkül olsa vere serilir. Albouy sokağında bu Pan Pan efendinin bir odası sar. O sabah, kapıcıdan mektuplarını almak için oraya gidiyordu Oyle sanıyorum ki bir hırsız çetesiyle münasebeti var ve so\ulacak yerlerin adreslerini tedarik eden odıır.. (Arkası var) 4O lli'İMrııııılııır iıazrellerinin lıir ııııılıiı Reisicumhur Hazretleri Ertuğrul yatı ile öğleden sonra Bandırmayı teşrif etmişler ve gemilerimizin selâm topları ile sahile toplanan bütün Bandırma halkmın alkışlan arasında karaya çıkmıslardır. Halk arasından yaya olarak geçmişler ve astasyonda hazır bulunan trene binip. Balıkesire hareket etmişlerdir. Akşam, doğru Balıkesire gelen Reisicumhur Hazretleri burada bir nutu!söylemişler ve halka şöyle hitap etmişlerdir: « Bütün cihan bilmelidirki... hatvelerini attığımız medeniye1 ve teceddüt hatvelerine uydurmak istemeyenler ne bedbahttırlar Bu gibiler mılleti iğfal edeceklerini sanıyorlarsa bu ümitleri hüsrandan başka bir netice vermeyeceğinden şimdiden emin olmalıdırlar. 10 Ekim 1925 tarihli Cumhuriyet'ten gııiııııııııtııııııııııııııııtııııııııııtıi'iıııııiîn'iıııııııııınTnnnınıni]^ g ş g H | % Fransız yapısı, 8 atmosferlik, 1 bır sene kullanılmıs çalışır j durumda, semaver tıpi buhar ş kazanı satılıktır. îsteklilerin H PK. 30 TARSOS adresine bil g dirmeleri rıca olunur. H (Cumhuriyet: 12246) SATILIK BUHAR 1 KAZANI î = = Nurdan kaç an yarasalar Osman Nuri Nurettin Paşa Bursa mebuslarından Nurettin Paşa ile Osman Nuri Beylerdır. Ötekıler de Balıkesir Mebusu Haydar Adıl ve Vehbi Beylerdir. Balıkesirden Trabzon Mebusu Nebîzade Hamdi imzası ile geTürkiye Denızcilik Birliği tarafından bır emri hayr için terlen bir telgrafta «Balıkesirin bu en büyük heyecanlı ve mesut tip edilip çok intizam dahilinde parlak bir surette cerejan eden bayramına mütegallibeden dört şahıs ile diğer üç dört kişi nurdan deniz yarışlarında Galatasaraylüar bir çok birincilikler kazanmışkaçan yarasalar gibi birer tarafa sıvışmışlardır.» Bunlardan ikisi lardır. Galatasaraylıların birinciliği
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog