Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

10 Ekim 1964 CÜMHÜRÎT^T DIS HABEHLER Yunanistono 1964 ün ilk oyında gelen turist sayısının artışı çok az BİR DAKİKA: Geçim indekslerindeki 1963:270 artışlar Zelzele 1* zelzele derdik. şlmdl deprem deniyor. Zelzele sözünde abenk taklidi vardır. Zıngırtıyı taklit eder. Ne ise Allah göstermesin, tatsız şeydir. Ama tabiî âletleria en büyüğü bn değildir. Arasıra Atlantik sahillerini harabeden büyük «50. tayfnnlar bnndan beterdir. Çünka onflan kaçmak mümkün değildir. Ne ki varsa söküp yıkar, denizleri karaya döker. Ağaçları, binaları söker. 140. Cumhuriyetçi Başkan adayı, Amerikanın Karagöze Deli Bekir sorar: ölümlerden ölüm beğen!komünistlere korşı açılaeak büyük bir Haçh Hepsinin rengi solnk, hiçbl* Seferinin başına geçmesini istedi rinl begenmedim. Cevabuu ve(30. rir. S çocuk babası eski Adalet Bn da Syledir. Tabil afetlerln Bakanı, doğum kontrolü Los Angeles 9, (a.a. A. P. Radyo) Cumhuriyetçi hiçbirini sevmem. An» bir vol • hakkındaki bir suale karşı Partinin başkan adayı Arizona Senatörü Barry Goldwakanın nzaktan seyrindekl hasme»20. «Bıınu cevaplandıracak tam ter bugün Los Angeles'te yalnız dış siyaset konusunu tin eşi, bir azgın demir dalgalannadamı buldunuz» dedi daki öfkenin emsall başka ne • ele alan bir konuşma yapmıştır. Başkan Johnson'un Los rede görülür? New York, 9 (A.P.) EsM Ada Angeles'e gelişi arifesinde «Dünya îşleri Kurulu> adınZelzelenin İlk tesirl insanlarda let Bakanı Robert Kennedy'ye, Cotta. AUah korkusunn nyandırmasıdır. lumbia Üniversitesinde yaptığı blr daki özel bir dernekte yaptığı bu konuşmada, GoldwaA. B. D. 62,632 63^29 Hangl dinden, hangi mezhepten okonuşma sırasında blr öğrencl, ter şunlan söylemiştir: 34^16 33,002 lnrsa olsun, zelzeleyi hissedenledünya nüfusunun infilâk edercesi Birlesik Amerikanın flk çüdikleri takdlrde Hükümetin Kü Batı Almanya 26,494 28,217 Hong Kong, 9 (AP) Kızıl Çin, rin ilk işleri Allahı anmak, dna etne artışı karşısında, Senatör seçllhedefl, elindekl bütün araçlan bada hür bir devlet kurulması için tngiltere 15^70 «sosyalist memleket gençliklerine» 16,623 mektir. Doğrnsn da bndur. Çündiği takdlrde doğum kontrolü hakkullanarak, komünistlerin gü çalışacağını belirtmiş ve konuşması Fransa '63 "64 1955 1963 9549 kü, Snttne geçilemiyecek bir âfete 11,931 fanda ne yspmayı taaarladığau soreüntl, güvenllgimlzi tehdlt ede nın bu kısmı, kalabalık arasında bu İtalya AVLIK SENELIK karşı Allaha sıgınmaktan başka 11,267 ikazda bulunarak onların yeni bir muştur. 9313 miyeeek ve dünya banşı tehli lunan birçok Kübalı mülteci tarafm Isveç karsı çare yoktnr. Ancak bazı tedbirler YuRoslavy» 5,009 «emperyalist komplosuna» 8,000 Kennedy, ervelft lsl şakaya dökkeye atamıyacak dereceye ln dan hararetle alkis.lanmis.tir. hatırdan çıkarılmamahdır. Zelze 6^55 hazırlıklı olmalarını istemistir. 7,024 müş ve gence, «Suall cevaplandıradirmektedlr. Dünyanm en güç Başkan Yardımcısı adayı, aynı za İsviçre lelerin hepsi • çok şükür • yıkıcı cak tam adamını buldunuz» seklü ülkesi olan Amerika, komü manda Amerikanın bugün Kübanın Pekinde çıkan resmt cKung Pao» olmaı. Ama, meselâ tavan sıvası, llnde takılnuştır. nizmin sinırsız emellerine kar dahill meseleleri hakkuıda âcil bilgazetesine gör« bu komplo »ütyensaçak kenan gibi şeylerin düşmeDokuzuncu çocuğunu bekllyen şt koymak için açılaeak büyük giye ihtiyacı olduğunu fakat buna sine sebep olabilir. Onnn için siz mayo veya monokiniden bafka Mrs. Kennedy salondakilertn kahblr haçh seferinin basma gec rağmen Johnson idaresinin Kübaya böyle hallerde kapı aralarında kahalanna katılmıstır. melidir. Bu haçh seferinde, za girmeye çalışan Menfadakl Kübalıla bir şey değildir. dnrmalı veya vakit varsa hemen yıflıktan doğacak bir savaş ile ra mânl olduğunu belirtmiştir. Demokratlann New York senatör Gazete, monokinijrl »dejener»» geniş bir sçıklığa çıkmalıdır. Sogücümüzden doğacak bir bans adayt daha sonra soruyu ciddl s«kakt», bina diplerinde darmak ayve cçirkin» olarak vasıflandırmakarasında seeim yapmak zorunkilde cevaplandırmıs, doğum konAtina, 9 (AP) Bugün Yunan nı sebeplerden dolayı tehlikelidir. Güney Vietnamda dayız.» trolunun Amerikada şimdilik blr îçişleri Bakanhğından açıklandı ta v« bunun «kapitalistlerin kalbmesele teşkil etmediginl ferdl blr Goldwater, Johnson'u, «Rusya ile Kapı süvesi, tahta, ya beton vekomünistler 200 gına göre, Kıral Konstantin ve Kı lerindeki acı bosluğu «ksettirdiğikonu olduğunu, fakat diğer bazı tehlikeli bir (sulh içinde beraber ya ya kemer oldngn için insanın kaProje 1964 sonunda gerçekleştirilecek raliçe AnneMarie bir hafta sonra ni» T« monokinlnin ancak halka memleketlerde dddl ve tedblrler sama) oyunu oynamakla» itham et Amerikahyı öldürdüler fasına bir sey düşmesine mâni o • balaylarından döndüklerinde memWashfaifton >, (a.a. • AP • Radyo) yapmaktan kaçınan Rusk, henüz böy ahnmasını icabeden blr mesele teş miştir. Johnson'a şiddetle çatmıı v« Saygon 9, (AP Radyo) Saygon leket dahilinde uzun bir geziye çı «hükmeden ıımflar» tarafından (1 Amerikan ldarecileri bu yılın son le bir ihtimalin bulunmadığını söy Inr. kil ettiğinl söylemlştir. Ahşab blnalarda ise tehlike yokyildiğini ileri lürmektedir. Başkanın komünistlera karjı meylanna dogru imzalanacak olan NA lemekle yetinmişti. öte yandan New York eyaletl dan okumak riskinl üstüne alamıya da yakında seri idamlann başlaması kacaklardır. Bu gezintinin maksatnr. Çadır gibi bir şeydir. senatörlüğüne adaylıklannı koyan cak kadar korktuğunu ileri sürmüs beklenmektedir. Idam edileceklerin dı, Danimarkalı AnneMarie'yi ye Yine bu komünist gazetesine g& TO nükleer füza filosu anlaşmasına Amerikan Alman Andlaşması mı? Ben Istanbnlda son asrın büyük Robert Kennedy (Demokrat) İle tür. Goldwater, «Hür Dünyanın hu listesinde, geçenlerde Amerikan Sa ni memleketini tanımak ve görmek re, «Beatles» taç atili gibl <anorzelzelesini hatırlarım. 1894 ieki Kenneth Keating (Cumhuriyetçi) dutlannı savunmak için daima risk vunma Bakanı Mc Namara'nın geçe fırsatını vermek olacaktır. Gezinti mal gelismeler, kadınlar için garip idarecileri bu ihtimalin ortaya çıbüyük zelzele o zaman üsküdarceği köprüye bomba koyan 24 yalirtmektedirler Amerikalı idareciarasındaki miicadele kraşmaktadır. lerin gözönüne alınması gerekecek ileri sürmektedirler. Ha da, üç odalı harab ve eski yapı şındaki Troi ile gene Saygon'da ka umumiyetle Trakya ve Kuzeydoğu şekilli ve tuhaf görünüslü saç tuNitekim iki aday, bundan dört yü tir> jeklinde konuşmuştur. Yunanistanda geçecek ve tahminen valetleri, gayet dar ve vücuda yaahşap bir evde otnrnrdnk. Evin labalığm içine el bombası atarak üç önce müteveffa Başkan Kennedy Cumhuriyetçi Başkan adayı, ancak en az bir ay sürecektir. alt katı taş dnvardı. Pek korkpışan kadın pantolonlan ve ucu kişinin ölümüne ve 50 kişinin de yaİle Cumhuriyetçi Partinin Başkan en büyük riskin veya tehlikenin, sivri pabuçlar», Batılı medeniyetin maya hazır olabüeceğini ileri sur demeçte öbür NATO ülkelerinin bu mnstak. Ve bir ay kadar bahçede adayı Nixon arasında yaptlmış o bilhassa komünist tecavüzü karşı ralanmasına sebep olan iki asker basanlaşmayı Amerika ve Baü Alman kilim, kebelerle yaptıgımız çadırçürümeğe yüz tuttuğunu göster mektedirler. lan telertzyon tartışmalannın ben sında, boyun eğmek olacağını söyle ta gelmektedirler. ya ile beraber yıl sonunda imzalamı larda otnrduktn.. o zelzeleden haAynı zamanda geçtiğimiz 13 eylülrerine katılmayı kabul etmişlerdlr. miştir. mektedir. Dışi?leri Bakanı Dean Rusk, bu ya hazır olacağından şüpheli olduğu tınmda kalan tek gabne şudnr: de hükümet darbesi teşebbüsünde Televizyon tartışmalan fikri ha«Kung Pao», «Sosyalist bir mem gün yaptığı bir basın toplantısında nu belirtmişti. Basında çıkan haber Cst kattaki helâda sn doln iki bulunan 20 subay ve sivil de muhaMiller'in konuşması len New York senatörü olan ve san leketin gençliği arasında çok kim bu tasannın mümkün olduğu ka lerden de Erhard'ın iki taraflı bir balur güğüm bnlnnnrdn. Terkos keme edilmelerini beklemektedirler. Cumhuriyetçi Başkan Yardımcısı New York 9, (ajı.) Remington'dalyesini muhafaza etmek lçin sese bu gibi hareketleri taklide kal dar fazla NATO ülkesi ile gerçekleş Amerikan Alman anlaşmasmdan say« olmadıfından, helâ moslnkKararlar dört yüksek subaydan ibaadayı William E. Miller de Kübada lann vârisi olan Gamble Benedict çimlere giren Keating'den gelmişistediklerini söylemiştir. söz açtığı ileri sürülmekteydi. larına küçök küplerle sn verilirkarsa, bu memleket tedricen deği tirilmesini ret bir Askeri Mahkeme tarafından bugün zannedildiğinden <çok daha Porumbeanu, bundan dört yıl önce tir. Seçim kampanyasını daha etDiğer NATO ülkeleri katılmayı îngiltereden seçimler sona erlnce dl. Bn gtiftimler yedek sn kablaverilecektir. şecek ve çürüyecektir. Dolayısiyle fazla Sovyet faaliyeti» olduğunu söy vasisi olan babaannesinin muhalefe kili şekilde yürütmek için Adalet reddetükleri takdirde bu anlaşma ye kadar bu konuda bir karar ver n idi. Zelzele olnnca bn güğümler Bakanlığı görevinden aynlan Ken lemekte ve Johnson îdaresinin mil Öte yandan bugün düşürülen bir tine rağmen kaçarak evlendiği Ro bu yeni emperyalist komplosuna nın yahuz Birlesik Amerika ile Ba mesi beklenmemektedir. Öte yandan karşı dikkatli olmahyız» demekte tı Almanya arasında imzalanıp imza İtalya da kesin karannı kasun ayın devrildi ve snlar döküldü üst tanedy ise bugün bu dâveti kabul lete hakikati anlatmadığmı ileri sür Amerikan askerî helikopterinde bu manyalı soförden aynlmışür. mektedir. lunan Amerikalı pilot, helikopterin Gamble Benedict'in avukatı, mah dir. ettiğini bildirmiştir. lanmıyacagı hakkmda bir açıklama da yapılacak mahall! seçimlerden rafı babçedeki çadırlar.. başka şey hatırlamıyorum. tşte Kapalıçarşı Miller, bugün Sarasata'da açıkha yanmakta olan enkazından kurtuldu kemeye sunduğu boşanma dilekçesonra verebilecektir. , nın yıkıldıgı ve binlerce kimsenin ğu halde, gerillacılarm ateşiyle öl sinde, boşanmaya sebep olarak ;un ^ın!iıııi!iıiBnnıımiHinıi!iıi!Wi[iıııııııınıi!uıi!iıijHuıiitnınııuınnııınııuuıw^^ vada yapılan bir toplantıda, RusyaNükleer silâhlarm yayılması Londra Ankara yolunun ya satılan buğdayın, satıs anlaşması müştür. Böylece 1961 den beri Güney ları ileri sürmekteydi: enkaz altında kaldıgı zelzele buSovyet ler, Amerikanın çok tarafADANA BELEDİYEŞİ ŞEHİR TİYATROSU ölen Amerikahların sayı cPorumbeanu daima sarho? gezmekdnr. lı NATO nükleer vurucu kuvvetini, bir kısmı daha trafiğe şartlan hilâfına her halde Kübaya Vietnamda gönderilmekte olduğunu söylemis sı tam 200 e erişmis bulunmaktadır. tedir. Porumbeanu'dan hâmile kalan nükleer silâhlarm yayılmasını sağlı tir. bir hizmetçi, çocuğunu aldırmıstır. açıhyor yacak bir proje gözüyla bakarak pro tstanbalda büyük zelzeleler o!mnştar. Zelzelelerin yaptığı tah Küba radyo yaymlariyl» basın ha Keşanlı Ali destanı Batı Çalışmak istemiyen Porumbeanu, ba 23 Ekim 1964 1 testo etmektedirler. Bonn, 9 (a.a.) Aachen şehrinin Amerika Savunma Bakanı Robert ribattan ayrı olarak simdi elektrik güneyinde uzanan Belçika hattına berlerine atfen Millet, Ruslann hâ Almanyada büyük îlgi yan Benedict Gamble'e yarım milyon Yazan : CAHİT ATAY | S. Mc Namara, çarşamba günü çok ve havagszı gibi sebeplerden yanlen Kübada, denizaltılar tarafından dolâra mal olmuştur» giden yolun son 4 kilometresi de kullanılabilecek çıkması teblikesi de ayrı havuzlar inşa ettik Yöneten : OĞUZ BORA 1sayıda devletin 10 ilâ 20 yıla kadar gınlar Bayan Gamble öte yandan sunları bugünlerde seyrüsefere açılacak lerini ve telsiz tesisleri kurduklatopladı nükleer silâhlara sahip olacaklannın bir feliket sebebi olmaktadır. Tahbelirtmektedir: tır. Böylece, Ankara Londra ara rını söylemiştir. lunvıınııiflinuıiiiııınıiKiıuuuıiHiiMiaıiHyuıııtiiiıiııuiiBiınıiHi^ min edilir ki, böyle âfetlerde ba Bonn, 9 (a.a.) Turlzm ve Ta •Onunla olan münasebetlerim taşüphe götürmediğini söylemişti. sındaki 5 numarah Avrupa yolu gibi hizmetlerin santralında çalı Kübalı mülteeiler nıtma Bakanlığmın teşebbüsü İle hammül edilmez sekildeydi. llisafir Cumhuriyet 12240 kısmı olan «Belçika hattı» 6 ka Miller, Goldwater Başkanhğa ve lşçilerlmize temsiller vermek üzeşanlar, cereyanı ve gazları kesmek lerimizln ve dostlannuzm önünde sıtnda seyrüsefere açılacaktır. tedbirinl almış olsalar gerektir. kendisi de Başkan Yardımeılığına se re Batı Almanyaya gelen Cezzar • daima çaptanlıklarmdan söz açardı. SUruri trupu Keşanlı All Destanı Önceleri bunu sırf bir Avrupalı züp En çok zelzele olan memleketittanbulda, Etitonfoki flcramiys •parrmtnlarınıUn bir» oyununu Bonn ve Köln'den sonra peliği sanmıştım, ama sonra...» lerden birisi de Japonyadır. BnraFrankfurt ve Münich'te büyük top Bayan Gamble Benedict 1960 yıda, sokakta giderken zelzele olunluluklar önünde oynamıştır. Frank lında 19 yaşındayken şoförleri olan ca balk, düşmemek için bacaklanfurt ve Stuttgart gazetelerinde de Porumbeanu ile Avrupaya kaçmış nı ayınp dnrnyor, ve sar.sıntı geCherche STENODACTYLO pour français oyun ve Türk sanatçılarının başa ve Porumbeanu Meksikada ilk eşin çince yolnna devam ediyormuş. ou anglais. Connaissance des deuk rüarını öven yazılar çıkmış, Stutt den boşanma karannı aiır almaz ayJaponyada çofn evlerin tahta ve langues preferable. Age maximum gart radyosu eserin yazan Haldun nı yılın 6 nisanında onunla evlenmig mnkavvadan tek katlı yapılması34 ans. Se presenter entre 912 heures Tanerle yaptığı bir mülâkatı, Stutt ti. Porumbeanu'nun ilk eşi, mahkenın sebebi zelzeledir. ou 13 16 heures Gümüşsuyu Cad. 96. gart televizyonu da oyundan sahne mede Gamble Benedict lehinde tanık leri bugün yayınlamıştır. Trup oyu lıkta bulunmuş, öte yandan MeksiIstanlmld», büyük zelzelelere nu Münichte de iki kere temsil et kada verilen boşanma kararını geçer mnksvemet etmiş metin binalar ve Cumhuriyet 12242 tikten sonra yurda dönecektir. saymadığını belirtmişti. bilbassa cami ve minareler vardır. Bunların sağlamhğı, insaat malzemesinin lyi seçilmesinden, besap • lann iyi yapılmasından ileri gelir. Meselâ: Istanbnl minarelerinn ve camilerin yapıldığı tas, Makriköy taşı denilen bir nevi eski deniz kabnklsrından teşekkül etmiş bir Uştır ki, yapılan tetkiklere göre, alelâde taştan daha hafif ve daha elâstikidir. îani böyle salıntılarda kaskatı dnrmaz, yaylanır.. bn taşın insaatta knllanılmasını düşünen eski mimarları takdir etmemek elden gelmez. Tapılan tetkikata rSre, arzda bir zelzele çemberi vardır ki; büYılın^son büyük ikramiye tün Akdeniz mıntakasını, Anado •nyn, Iranı, Afçanistanı, Çini ve çekilişine girebilmek A için ^ Hindiçiniyi, Avustralyanın dofu kumını, Amerikanın da Alaskadan tââiâ Şiliye kadar Pasifik sahillerini içine alır. Ama, orta ve knzey Avrapa, Kanada, ve Amerika, bütün şimal kntbn ve civannds zelzele olmaz. Arzın iç bünyesi, oralarda otnrmnştnr. Beride ise KORU. DENİZ KENARIDIR. her gün yeni yeni jeolojik bir seTELEFONLU, HUSUSİ PLÂJ YALNIZ beple kayıntı ve çöküntüler olnr. Bjrıkmiş paralarını vn geç Bn da zelzeleye sebep olnr. KORU'daki DAİRELERE MAHSUSTUR. 12.EKİM Pazartesr akşamına kadar Bn mıntakalar malumdur. TürkiHER DAİRENİN PLÂJDA AYRI BİR bankamıza yatıranlar/' ye de bn bölgededir. Omın için inşaat hesaplarında zelzeleye karşı KABİNESİ VARDIR.KORU YALNIZ çapraz krizler ve fazla demir kuiDAİRE SAHİPLERİNİNDİR. lanılır. O bakımdan hesaplı yapıl«n»8 yeni binalarda zelzeleye karşı mnkavemet mevcnttnr. Ama yine de AHah kornsun demekten insan kendini alamaz. Cümleye geç""• olsnn. 8 BLOKDAN BAŞKA BLOK «Tehlikeli oyun: Banş içinde beraber yaşama» Goldwater ve Miller Johnson'u Kennedy şiddetle suçladılar ile Keating televizyonda tartışacak Bizim gazete bir mnkete b»şlıyor: Dış politikamız nasıl olmalıdır? Tabii göreceksiniı, her kafadan bir ses çıkacak. Peki, iç politika nasıl olmalı? iine ber kafadan bir ses. Ya eğitim politikası, ya ihrsAtina, 9 (özel muhabirimizden) Bu yılın ilk altı ayında (ocak • cat politikası, ya istihsal politikası, ya ne ekelim, ne biçeHaziran) Yunanistanı ziyaret eden lim, ne alalım, ne satalım poliyabancı turistlerin sayısı ancak tikası? 245,550 yi bulmuştur. 1963 yılının Hepsinde aynı sey: Her kafailk altı ayında ise, 240.000 turist dan bir ses. gelmişti. Böyle olunea da cevap kolayYunan turizm kurumu çevreleri ile turizm bürolan, 1964 yüı için aşıyor: Bugün nasılsa yine öyde yüzde elli artış beklerken, özel le olmalı. Zaten öyle olayor, ve elalikle Kıbns buhranı yüzünden gecak. len turistlerin artışında mühim bir D.N. gelişme kaydedilmediğini, bu yüzden diğer turizm kurumlan yanında bu yıl otellerin de çok zarara uğradıklarını belirtmektedirler. Milliyetlerine göre Yunanistana gelen turistler şöyle sıralanmaktadır: (tlk Altı Ay) 1964 1963 Kafa bolluğo «•a, Çinde monohiniye karşı tedbir Yunan Kıral ve Kıraliçesi yurt gezisine çıkacak Amerika, Türk ve Yunanlıların çok taraflı NATO niikleer vurucu kuvvetine katılacağından ümitli Remington'ların varisi boşandı 131 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL DENİZİ SEVENLERE ... SUADİYE PLAJI ÇAMLIK KORUDA İNŞASINA BAŞLANAN YANINOAKİ SUADİYESAHİLSİTESİ NİN BLOKLARI DAİRE DAİRE SATILACAKTIR İNŞA EDİLMİYECEKTİR DAİRE FİATLARI 60,000 İL 110,000 T.LÖDEME ŞARTLARI : YARISl 6 AY DİĞER YARISl 5 SENE GÜN KALDI B. FELEK SAĞLIĞINI SEVENLERİN YEGÂNE DOSTU İ | TAKSiTLEDiR APARTMAN DAİRESİ 500.000 liralık Mal sahibi, alıcılar arasında tercih hakkını kullanmakta ve dilediğine satmakta serbesttir. Mür.: Suadiye Plâj Yanında İnşaatıderuhte^ ~ ve ayrıca KIZİLAY M A D E N SUYU KIZİLAY M A D E N SUYU KIZİLAY M A D E N SUYU SAĞLIĞINl SEVENLERİ\ VEGÂNE DOSTU çeşitli para ikramiyeleri çekilişine girerler KIZİLAY MADEN SUYU f i r m a : İZZET ŞEFİZADE ve Ort. Yapı ve Emlâk Koll. Şti. 374â/12278 YAPI ve KREDİ BANKASI l»kLâm/ılık 3739/12377 Mide, barsak, safra taşı, karaciğer, damar sertliği, mikrıs, romatizma ve şeker hastahklarına karşı yurdumuzun sağlık kaidelerine göre elde edilen yegâne maden suyudur. Cumhunyat 12278
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog