Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makale



Katalog


«
»

Yöneten: Memet FÜAT Ekim sayısında cSanatta Bağlanma Tartışması»: Sartre, Claude Simon, Silone. Aynca: Bertrand Russell, Jean Vilar, Apolünaire, Oktay Rifat, Konur, D. Hızlan. Sayıaı 2,5, abonesi yıllık 24 lira. Genel Dağıtımı: DE YAYINEVİ, Vilâyet Han, Cağaloğla Cumhuriyet 12245 YENİ DERGİ ATUK SANAT DEBGİSİ 41. yıl sayı 14437 u m h u r i yet KÜBUCÜSU: TUNUS NÂDİ Telgraf v * m e k t u p adresi: C u m h u r i y e t Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 İstanbuJ P o s t a K u t u s u : î s t a n b u l N o . 246 2 2 4 2 0 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ARİTMETİK P r o b l e m l e r i Y u > « REMZtYC YKİtT tlkokullann 1 « 1 naıflan Içîn baştan başa <J8rt KBkB olarak banlan bu Utaplar uitmetik öğretiminda bar ö£rt(m«fi »• Ağmıcıniıı en büyük jrardımasıdır. ~ tlkokullara ndnuneler gtaderllmlf, ^, ttr. Almayanlar» tekrv gSnderiliı. TESTLİ O O V E N a W o 4 W Yokofo. Nuttıahç. 5. II V A V I N E Vİ Cumortesi 10 Ekim 1964 BAŞBflKAN İYİLEŞTİ • IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMinillllllllllllllllllllllllinillllllllllllllHlllllilllllHllHHlllllluııliHinıııllllıniinillllllillHimın Ankara Aldığı asprinle midesinden rahatsızlanan İnönü, iyileşmiş ve erken saatlerden itibaren çalışmalanna baş lamıştır. Bilindiği gîbi dün makamında, soğuk algınlığını hafifletmek için bir as prin alan İnönü'ye ilâç dokunmuş, özel doktoru tarafından gerekli tedavi yapılmıştı. Başbakan dün sabah çahşmaya başlamış ve arabulucu Galo Plaza ile Başbakanlıkta bir süre görüşmüştür. :::• Ü» Amerika açıkladı Kıbrıs anlaşmaiarı hâleıı yiiriirlükte Ankara 9, (Cumhuriyet Bürostı) Amerikan hükumeti «Kıbrıs ile llgili anlaşmaların yiiriirlükte oldu ğuaa ve tek taraflı olarak feshedilmiyeceğini» bildirmiştir. Washington nezdindeki Büyükel çimiz Turgut Menemencioğlu, A. B. D. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı George Ball ile yaptığı bir görüşmede Kıbrıs ile ilgilı anlaşmaların yürürlüğü hakkında Amerıkan hükümetinin görüşlerini tekrar sormuştur. George' Ball,' Büyükelçimize bu konuda şu cevabı vermiştir: « Amerikan hükumeti, nlnslars • rası anlaşmaların tek taraflı olarak fesbedilmiyeceği kanısındadır. BD görüşünü her zaman açıklaraak tadır. Ulaslararası anlasmalarda ahde vefa kaidesine Amerika inanmaktadır. Amerikanın temel ilke. si bu olnnea uluslararası bir anlaşma olan Kıbrıs anlasmalan da zor la tek taraflı olarak feshedüemez.» Özgen ACAR ARABULUCU SABRIMIZ YOK Plazza'ya göre Türkler bir çarebulmak için ellerinden geleni yapıyor ıbrıs bulmakla arabulucu Galo Plazza, ayrüırK dirilenproblemine bir çözüm yolu Ankaradangörevlenken basın mensuplarına, «Kıbns meselesi banşı tehdit etmektedir. Konunun daha fazla beklemeye tahammülü yoktur. Bu dâva yüzünden bütün dünyayı uçurumun KIBRIS İHTİLÂFININ DÜNYASULHUNU TEHDİT EDEN BİR MAHİYET ALDIĞINI BELİRTEN AMERİKA'da Keralö €âiHb iribuue •••• •••• * İNGİLTERE'de FRANSA'da Monh VE kenarında uzun süre tutamayız» demiştir. Çarşamba gününden bu yana An•••• •••• karada Kıbrıs konusunda yaptığı temaslar hakkında Esenboğa hava alamnda saat 14.25 te bir basın top lantısı düzenliyen Arabulucu 14.40 ta Lefkoşeye dönmüştür. Ziyaretler, göruşmeler Plaza bu sabah saat 8.30 da otelinde Kıbns Türk Cemaat Liderlerinden Rauf Denktaş ile bir görüsDE GAULLE'E KARŞI Fransa Devlet Başkgıu De Gaulle'ün Arjantin'in Kordoba şehrini zi me yaptıktan sonra saat 9.30 da yareti esnasında şiddetli nümayişler olmuştur. Resimde nümayişçilerden biri düzeni sağlamaya çalışan Cumhurbaşkam Cemal Gürsel tasilâhh polislerle mücadele ederken görülüyor. Nii mayişçUerin eski Başkan Peron taraftarı olduklan rafmdan kabul edilmiştir. 40 dakibildirilmektedir. ka devam eden bu görüşmeden son ra Başbalnnhkta bir toplantı yapU mıstır. Toplantıya Arabulucu Plaza, Arasmda haber, yazı, makale ve yardımcısı Miller'den başka Başİİİİ bakan İsmet İnönü, Dışişleri Baaraştırma köprüsü kuruldu. kan vekili Kemal Satır, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Haluk Bu gazetelerde yayınlanan dikkate Madrid, 9 (A.P. • a.a.) İspanBayülken, Tuğgeneral Turgut Sunyada bulunan Dışişleri Bakammız alp ve Dışişleri Bakanuğının diğer değer herşeyi bundan böyle Feridun Cemal Erkin bugün bir yetkilileri katılmışlardır. Tarafsızlar Konferansmda basın toplantısı yapmış ve Türkisadece CUMHURİYET'te bulacaksmız. Arabulucuya söylenenler yenin İspanyanın NATO'ya girmeRumların başarı elde • ••I • ••I İki gündür karşılıklı yoklama masine taraftar olduğunu söylemiştir. edeceği zannediliyor hiyetinde olan görüşmeler, bugün Kıbrıs meselesini Ispanya resmî şekil değiştirmiş ve konunun çö Kahire, 9 (A.P. • a.a. • Radyo) sahsiyetleriyle görüştüğünü belirten zümlenmesinde gözönünde bulun Tarafsız Olkeler Zirve Konferans!Erkin, Türkiye ile İspanya arasındurulacak ilkeler üzerinde durul nın beşinci günkü oturumunda ilk da iktisadi ve kültürel işbirliğinın muştur. Buşüne kadar, Plaza'ya, sozü Makarios almış ve Kıbnsın, arttırılacagını sözlerine ilâve etmiş(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) kurulduğundanberi tarafsız bir sitir. yaset takip etmek için ümitsizce Ankara, 9 (Cumhuriyet Bürosu) £1111111III1IIIIMIIIIIII1MIIIIIIIINIII1IIIIIHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIHIIII* çalıştığını söylemiştir. Kıbnsın, çe Bugün bir basın toplantısı yaşitli bloklara sokulmak için çeşitli pan Adalet Bakanı Sedat Çumralı, baskılara maruz kaldığını iddia ehalen Ankara, Kayseri, Kavak ve den Makarios: «Bütün bunlara rağKızılcahamam Cezaevlerinde bulumen tarafsızlığa olan inancımızı ko m 64 Yassıada hükümlüsünden nıyoruz» demiştir. 56 sının af için müracaat ettiğini Makarios, konuşmasına devamla, açıklamıs ve «Halen sağlık durumkonferansı, Birlesmiş Milletler yoE Kahire'deki Tarafsızlar Konferansı, Çombe yüzünden, bir kome E ları hakkında müracaat edip de luyla, bütün yabancı üslerin tasfiE di haline geldi. Herkes Tito ne demiş, Nâsır neler ynmurtla 5 sağlık kurullannca haklarında rayesine çalışmaya dâvet etmiş, yapor verilenlerden raporlan Adiî E mıs yerine, her giin, bn gerçekten eğlenceli macerayı merak ; bancı ülkelerin, kendi çıkarlan iTıp Meclisinde bnlunanlann sayıE ediyor. Çombe'nin bir maskara olduğuna şüphe yok. Kongo E çin, başka ülkelere müdahalesinsı 25 tir» demiştir. ^ den doğan bütün anlaşmazlıkların E maceralannı hatırlıyanlar, bu adamın nemene kişi olduğunu, E Bakan, Yassıada hükümlülerinin barış yoluyla çözülebileceğini söyleE Lumumba'nın öldürülüsündeki rolünü, Katanga'daki maden Z miştir. E şirketiyle münasebetlerini biiirler. Ancak, Kongo her şeye = adedinin esasmda 66 oldu'"unu, Üç Dışişleri Bakanı, beş parti Makarios, buhranın Doğu Akderağmen bu adamı Basbakanlığa getinnistir. E bunlardan ikisinin yurt dı«ına finizdeki banşı tehdit ettiğini belir(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Z Taraisızlar Konferansına Kongo Devleti, Çombe'nin başkanlığın = lideri, iki büyükelçi ve iki eski (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) E da bir heyet gönderdi. Heyet önce Kahire'ye sokulmak isten ; M B K üyesiyle yapılan büyük anket E medi. Çombe Atina'ya gitti, nibavet Mısır başkentine gele z •••• •••• •••• E bildi ama, bn defa da bir sarayda hapsedildi. Tarafsızlar Kon E röportajda Türkiyenin dış politikasının E feransı ister ki, Kongo, Baskan Kasavubu tarafından temsil E E edilsin; Kasavubu da ister ki, Kongo Cumhuriyetinin resmî E geniş bir panoraması çizilmektedir. «••a • ••• E delegasyonu konfcransa katılsın. Çombe'nin sömürgeci dev E E letlerin adamı olduğu dünyaca malum. Ama mademki resmen Z E Kongo'yu temsil etmektedir, o balde Tarafsızların böyle bir = *••• Kahire, 9 (Cahit Güçbilmez bil *••• ••*• E tuturoda ısrar etmeleri sadece bissî bir davranıs olarak vasıf E SAKALANDI Turist otomobillerine musallat olan tanınmış diriyor) Kıbrıs Rumlarının Ta •••• E landırılır. Hele Baskan Nâsır'ın bir hükümet baskanını hapset Z tarafından hazırlanan bu yazı serisi rafsızlar Konferansmdaki çalışmahrrsızlardan Osman Sulhi Engin İstanbul polisi tarafından Ankarada E tirmek gibi diplomasi tarihinde esine pek raslanmıyan hare z lannı zorlaştıran yegâne husus, Ceyakalanmıştır. Resimde, küçük yaşta hırsızlığa başlayan ve uzun yılE ketini mazur görebilmek imkânsızdır. E zayir Büyükelçimiz Semih Günver lar cezaevinde kalan sabıkab hırsrzı Emniyet Müdürlüğünde görüyor ile Beyrut Büyükelçimiz Vahit HaE Denilebilir ki Çombe, konferansı sabote etmek için Kahire'ye E •••• •••• E geldi. Bn bakımdan yapılan bareket hem maskara Basbakanı E Çanakkale, Marmara ve Batı lefoğlunun faaliyetleridir. Konferan •••• •••• E büsbütün maskara etmek, hem de onu gönderen efendilerine E Karadeniz bölgelerinde şiddetli sı tertipliyenler Türkiyenin konfe •••• •••• •••• = okkalı bir cevap vermektir. Bu gerekçenin bir mazeret şek 3 bir lodos fırtınasına karşı tedbirransa katümadığı bahanesiyle El *!*•••••• ••••••*•••>••«••••••••••••••>•«•»•• ••»••••••••••••••••••••••••«•••••«»••••••••»•I E linde ortava atılması dahi, bütün dünyada ilgi ayandıran bir Z ler alınmağa başlanmıştır. Anka çilerimizi yalnız dinleyici localan •*••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••••••••••••>••••••••••*••••••>••••••••••• "••••••«• ••••••••••••«••••••••••••••••«••••••••••••••«••••••••••••••«•••••«•••••••••B••!•••' na almakta, delegelerle temas edeE ciddî Tarafsızlar Konferansmdaki ilkel anlayısı gösterir, ki bn Z ra ve Îstanbul Meteorolojı istas • miyecek şekilde girip çıkmalarma E ancak kabîle sınırlan içinde kalmıs bir anlayıstır. Z yonlarından verılen bilgüere gci gayret sarfetmektedirler. DelegeleE Her neyse, belki bu satırlar yayınlandığı zaman Çombe. Kongo Z re, Îstanbul ve dolaylannda saatre tahsis edilen üç büyük otel, korE ya dönrnüs olacak. Ama, hissi ve hissî olduğu için de yanlış z te 70 • 80 kilometre hızla, kısa bır don altmdadır. Elçilerimiz ancak E bir davranısa kendisini kaptırmıs bulunan Kahire Konferansı E süre hüküm sürecek olan fırtına konferansm dağılış ve açılışlan sıZ ve Tarafsızlar hakkındaki süpheleri artırarak ve Nâsır hak E için, bu bölge içinde bulunan telrasmda ve ara tatillerinde koridorsizli ve telsizsiz teknelere haber kındaki hüküraleri knvvetiendirtnis olarak.. E verilmiştir. larda giriş kapısındaki brrikmeden E *** E Îstanbul Liman Başkanlığı, De Midyattaki baskına 9 Iraklı çapulcu da katıldı. istifade ederek kuUs faaliyetlerinde bulunmakta, Papazın yalanlanna Tarafsızlar Konferansına iki Büyükelçimizi biz de îuzlemci ola E nizcılik Bankasının bütün kolları Rehineler için adam başına 12 bin lira istendi (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Z rak gönderdik. Oysa gelen haberlere göre, Konferansın Yöne E na, armatörlere, Motörcüler Bırliğine fırtınamn yaklaşmakta olduDepremin yapmış olduğu hasar E tiın Knrnlu Türk diplomatlannın gözlemciiiğinî kabnl etme E ğunu haber vermiştir. Aynca ken Midyat, 9 (Doçu Bürosu) 4 ay tesbit edılmektedır Şundıye kadar E miştir. tleri sürülen sebep, müracaatımızın zamanında yapıl E di motörlerini sahıllere çıkaıarak, önce Silopi üçesme bağlı Hepler köyüne yaptıklan baskında muhalınan neticelere göre durum şöyE mamıs olması.. Belki Konferans Yönetim Kurnlu, zamanında E (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) tarm evinde misafir olarak bulu • ledir: Z basvursaydık dahi, bîzi yine kabul etmemeb için türlii güç E nan bir iandanna eri ile Osman BALIKEStR Vilâyete gelen E lükler çıkaracaktı. Ancak o zaman hic olmazsa elimizde sağ E Inal adlı bir sağlık memurunu ölresmî raporlara göre, Susurluğun E tam bir gerekce olacak ve Baskan Nâsır'ın tamamen etkisi al Z dürdükten sonra dağa çıkan Ab Ilıca köyünde 30 ev tamamen çökZ tına eirınis sörünen Konferansın mnhtemelen alacaîı Kıbns = dülkerım ve tsmail Rençber adlı müş, 45 ev srınlemiyecek şekilde Z meselesiyle ilgili kararlara karsı durumumuzn kuvvetlendir E şakî kardeşler, etraflarına topla(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Z mis bulunacaktık. Gözlemcilisimizin kabulünde ise cesitli E dıkları 9 Iraklı çapulcu ile Cizre E taydalar vardı. Kahire'de toplanan devletler ister kabîleden E ve Silopiye yakın köylerde deh E bozma, ister taraflı ve hesaplı olsonlar. neticede Birlesmiş E set saçmaya baslamışlardır. E Milletler Genel Kurulunda söz ve oy sahibidirler ve katılan E İzmit, 9 (a.a.) Good Year lâs Dün gece Hepler köyü yakımnZ ların toplamı. Genel Knruldaki üye sayısınm iicte birinden E tik fabrikası ile Lâstikİş Sendikası da bulunan göçebe Kervan asire ; E fazladır. Türkiye, zamanında miiracaat etmemekle serçekten Z arasmda imzalanan toplu sözleşme tine silâhlı bir baskın yapan şakî • Z hatalı davranmıstır. Üstelik zamansız müracaatııı reddi bize = dolayısiyle konuşan Çalışma Baka Kardeşler ve Iraklı çapulcular, Z müttefiklerimiz nezdinde prim kazandıracak ui değildir. Sim E nı Bülent Ecevit, özetle: köyden aldıklan 8 erkek ve 1 kaE di sormak istiyoruz : E «Biz sosyal hayatta en aşağı bir dını dağa kaldırmışlardır. Ellerin • Atina, 9 (a.a.) Yunan hükumeE Mademki Kahire Konferansı'nın toplanacağı tarih belli idi, ma E asırlık mesafe katetmiş bulunuyo deki rehineler için aşiretten adam : ti Türkiyenin, 12 ekime kadar öE demki Konferansın gündeminde. dolaylı da olsa, Kıbrıs konn E ruz. Batı dünyasından yalnız serma başına 12 şer bin lira bac (rüşvet) • demesi gereken «Avrupa Para An= sunun hnlunacağı belli idi. o halde neden zamanında müra E ye değil, sosyal dâvaların anlammı istiyen şakîler, aşiret mensuplanlaşması Fonu» na olan borçlannıa = caat etmedik? Ve neden gerçekten değerli iki büvükelçimizi, E da alıyoruz. Dâva hem kitleye, hem na 40 saat mühlet vermişlerdir. tecilini kabul etmiştir. Bilindiği glE intikal kabiliveti zayıf olduğu için. müracaatı reddedilmis bir E de sermayeye hürriyet tanımakta Olayla ilgili olarak görüştüğü : bi, Avrupa Para Anlaşmasına Uye müz Mardin Valisi Ali Ulvi Sü : = Haricivenin temsilcilpri olarak. Kahire've gönderdik? = dır. bir memleketin teşkilâta olan borç Bu itibarla işçi dâvamızdan son lükoğlu, olayı teyid ederek tl J«n ; Kahlreye gönderdlğimlz gözlemclmiz konteraıısa kabul ; lannın tecili bahis konusu olduğu \ Ecvet GÜRESÎN | ra köy dâvarrazı da ele alıp köylü darma Komutanınm olay mahalli ! •dumedl Oazeteler takdirde bunun tahakkuk etmesl müzU kalkmdrrmak zorundayız» de ne gitti^ini, şaküerin sücı bir çeEıııımmııııııııııııımmıııııııııııııııııımımıııııiMiııııııımMiırııının nüjtir. için bütün üyelerin mavafakatleriDIŞ POLİTİKAMIZ lArkaıı Sa. 7. SİL 1 <U) t........ .....„„?.....;.„„:.:... tıaıııııı• ni bildirmeleri gerekmektedir. • L" EXPRESS TÜRKİYE'de Türkiye, İspanyanın NATO'ya girmesine karşı değil 64 Siyasl Mahkumdan 56 sı af için müracaat etti Adalet Bakanı, 10 ar yıılık hükümlütenn de kasım ayı içinde yönetmeliğe göre durumıan tetkik edilerek meşruten tahliye ediieceklerini söyıedı Makaıios tarafsızlardan destek istedi ünün Çombe \ komedisi DIŞ pounuNa YILMflZ ÇETINER NASH OIHAIIDIR ? MeteoroSojinin ihtarı «Lodos geliyor» Kahiredeki Elçilerimizin çalışmaları Bir köyü basan şakller 9 kişiyi dağa kaldırdı TARIN CUMHURİYET'te Deprem bölgesindehi köylülerin banha horcu tecil editecek Ecevit, Sermaye yanında kitleye de hak tanınmalıdır dedi Yunanistan Türkiyenin borçlarının tecilini kabul etti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog