Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

1960 da yfizde 46.1964 de yfizde 40, Görevli sayısı 14 den 130 kişiye çıkarıldı Toto müdiirü maaşını 2000 den âni olarak 3500'e yükseltti Malik TOLAÇ Yalımı tâyin etti Haluk IALIM Yolaç'tan tasvip gördü İdareye aiınan otomoöıl şahsı işierde kullanıldı Otimpiyada 10 gün kaidt Yağmur fokyoya giden sporcuiarın keyfını kaçırdı • • J masraflar Spor Tolo ikramiyelerini günden güne Metin Oktay'ın düşürüyor tam sıhhatte oldnğuna dair rapor alınıyor Antrenör • menejer Gündüz Kılıç'ın yaşlı futbolculardan kurulu Sarı kadrosu dun sabah kulüp loka linde sıkı bir şekilde çalışmıştır Turgay, Bülent, Candemir, K. Ahmet, B. Ahmet, Kadri, Ergun, lsmet, Naci, Bahri bu çalışmalarda çok hırslı gözukmüşlerdır. Kılıç, yaşhların az, fakat sürekli bir çalışmaya tâbi tutulacaklannı söylemiştir. Antrenmana Metin Oktay katılmamıştır. İdareciler bu futbolcunun sıhhat raporu alındıktan sonra çahşmalara başlıyacağuu belirtmektedirler. Oktay bugıin çalışmalara başlıyacaktır. Gundüz Kılıç, yeni çalışma sisteminde futbolculan kısa çalışmalara zorlayıp sonra dinlendirme prensipine gidecegini ifade ederek bazı misaller venniş ve bır dairenin etrafında bir futbolcunun topla 40 saniye döndügünü ve 30 saniye dinlendiğini söylemiş ve meşhur İnterli Suarez'in topla tam 20 tur yaptığını, bizim futbolculann ise 5 turdan sonra nefessız kaldıklamu açıklamak zorunda kalnuştır. Kılıç ilk önce futbolcuların top kontrolu ve fizikî kondüksiyonlan üzerinde devamlı çalışacağını da be lirtmlştır... Japonlar hntün sporcuları ve idareeileri siğorta ettiler •* Tokyo 30, (ÖzeU 18. Olimpl yat Oyunlannın açıhşına dokuz gün kala buradaki meteorolojinin bildirdiğine göre geçen hafta sonundaki korkunç Wilda tay t'ununa benzer bir fırtınalı hava olmıyacak ama, günlerden beri yağmakta olan yağmur buranın hakikaten tadınj kaçırdu Birçok kimseler, daha doğrusu spor la h:ç alâkalan olmayanlar bu yağmura çok sevıniyorlar, zira Japonya böylece susuzluk tehlikesini iyice atlatmış olacak. Havaların son derece yağmurlu gitmesi bugüne kadar burada toplanmış bulunan 3000 kadar sporcunun da keyfini kaçırmış bulunuyor. Havaların kötü gitmesi yüzün den bilhassa açık hava sporu yapanlar çahşmalarına devam edemiyorlar. Müdür Haluk Yalım'ın Vildan Aşir Savaşırı muavin tâyin etmesini sendika protesto etti O da şaştı llllllUllllllillllllllllllIlk bu işe H a k k ı n d a türlıi dediko = d u l a r çıkarılan ve futbola W veda edeceği söylenen Me g tın Oktay, «Ben d e anla g tnıyorum bu sozler ner H den çıkıyor. Ben kendımi ş çok iyi hissedıyorum, £ut § boldan a y n l a r o a m » d e r n e k g tedır. = Malik Yolaç harcırahtan vazgeçtiğini açıkladı Devlet Bakanı dünkü basın toplantısında «Beni baltalamayınız» dedi Ankara, 30 (CumhııriyetTeleks) Devlet Bakanı Malik Yolaç bugün yaptığı basın toplantısında Olimpiyat ekipı hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Yolaç, ekıpin süzgeçten geçırilmek suretiyle tesbıt edildiğinı ve yol paralan verılmek mecburiyetinde kalınan FİLA Ikinci Başkanı Vehbi Emre ile Olimpiyat Komitesı Genel Sekreterı Suat Erler'in kafile ile hiçbır ılgİM olmadığını BÖylemiştir. Yolaç sözlerıne şöyle devam etmi.ştir : cTokyo Oyunlarında tek guvencimiz güreş sporudur. Bu bakımdan fazla güreş hakemi götürmeğe gayret ettik. Ayrıca haberlenn öncelikle ulaşması için ajansın müracaatı üzerine bir ajans muhabırinin sadece yol parasını kabul ettik. Bana gelince, bilıyorsunuz kı. uçak biletimı sahıbı bulundugum gazeteye ilân karsıhğı verüen kontenjandan kuüanıvorum. Bakanlar Kurulunda ıznım görüsüldüğü zaman hıç olmazsa yevmıyelerinaı almam öne sürüldü. Bu bakımdan benim haberim olmadan harekete geçilmiş olabilır. Buna rağmen katiyetle ifade edeyim ki, tabakkuk etse bile, gundelıklerimi de almıyacağım.» Tokyo'da sadece gureslen takip edeceğim ve güreşler sona erer er j mez yurda doneceğını ifade eden | Yolaç, son söz olarak, «Basında'n gelen bir Bakan olarak basından destek bulmazsam, çalışamam, hatalanmı yüzüme VTirmaktan çekınmeyiniz, fakat baltalamayınız» derniştir. Ş1MPİY0NLAR Merasim provası Kampa gelen ekiplerin kamp meydanına bayrak çekme tnerasimi hafta başında başladı Bu arada 7 ekimde yapılacak büyük merasim provası arifesinde bütün ekipler Olimpiyat Köyündeki kendi iojmanlan önünde gıinün muayyen saatlarmda merasim provası için çalışıyorlar. Bizim spor kafile'mizin buraya ge lişine dair ne Organizasyon KomiteTokyo Ulimpiyat K ö y ü n d e bayragımız dalgalanırken... ( ö z e l servis Tokyo) sinin ve ne de sefarethanemizin haben var, merakla bekliyorlar. Evvelce spor kafilemizin Tokyo'ya varışının 28 eylül olduğu bildirildiği için buradaki bütün Türkler ve sefa ret mensupları o günü saatlerce boşu boşuna hava alanında beklediler. Ta bii Organizasyon Komitesı buna aldırış etmedi, nasılsa meydanda proto kol için gelen mısafırleri karşılayacak devamlı ekipler bekliyor. Tokyo Olimpiyat Oyunlan Organizasyon Komitesı, geçen seferki Roma Toto Teşküâtı Sendikası Olimpiyattarından örnek alarak. Oikaz etti yunlara katılacak 8000 den fazla spor BütUn b u masraflann yanı sıra cu ve idareciyi 20 biner liraya sigorHaluk Yalım, Vüdan Âşir Savaşır'ı ta etmiştır. SporToto MUdür Muavinliğine tâTürkiyeyi Olinıpiyatlarda spor. 1J.I1IIIIlllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIllllllIIIIIİIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIrEllllllllllllllllllllllllllllllllflllfiiiıifliır^ yin etmeye kalkması üzerine Toto cu ve idareci olarak temsil ede Ş .^ Ş» Teşkilâtı Sendikası harekete geçmiş cekleri kapsayan Olimpiyat kafi S ve büyük merasimlerle imzalanan lesi bu sabah saat 8.30 da Yeşil H toplu sözleşmenın tatbıkinı talep et koy Hava Alanından kalkacak = miştir. bir uçakla Ankaraya, oradan Tah Ş rana geçecek ve Tahranda uçak ZZ İki yıllık bilânço değiştirilerek Tokjoya hareket e ^ SporToto T e ş ü l â ü 1962 yılında deceklerdlr. Ş hasılâün % 46 sını, 1963 d e °,o 44 Kafilede Suat Bolayırın başkanlı E ünü, bu yıl ise ancak °,o 40 mı ikrağında 8 idareci, 4 hakem, 1 masör, Ş miye olarak dağıtmaktadır. Spor ekipleri ise: Serbest ve Gre S koromen takunlariyle 2 yedek gü z reşçi, 4 atlet, 3 yelkenci ve 1 halter 5 ci şeklindedir. S SUAT ERLER GÎTTİ r Türkiye Millî Olimpiyat Komitesı ~ Genel Sekreteri ve Beynelmilel O Ş limpiyat Komitesi Türkiye delegesi Ç Cumhuriyet, Olimpiyat mu adı altında bırer incelemes Suat Erler dün Lufthansa uçağiyle ~ mahsulü olan yazılarını, 1960= Tokyo'ya hareket etmiştir. S nasebetiyle 4 yazarını gorevlen Roma Olımpıyatlannı bütün saH l.O.C. Komitesinin kongresine ka dırmiştir. Tokyodaki ozel muhalan ile ızliyen E tılacak olan Erler, bir arkadasunıza: ~ habırlerin ve onları takvıye edecek olan beynelmilel ve mıl••Takımımızın Olimpiyatta bizi her ^ li ajansların yanı sıra cuma bakımdan iyi temsil etmesini iste ZZ Erdoğan ARIPINAR § rim. Idarecilerimizin titizliği ve dik ~ gunünden itibaren ve = kati şarttır. Takımlarunıza komite S CEM ATABEYOĞLU miz adına başarüar diliyorum> de S Abdülkadir TÜCELMAN= Türkiye ve Olimpiyatlar miştir. 2 SEZAİ PAKER ise Roma'dan Tokyo'ya adlı aS Erler, Tokyo'da l.O.C. nm 1966 top E Olimpiyat klâsmanı ve millet okuy ucularımıza ~ nektotlannı lantısınm Türkiyede yapılması ko £ lerın şansları sunacaktır. nusunda da temaslarda bulunacak = tır. ~ Ankara, 30 (CumhuriyetTeleks) SporToto gelirlerinin iştirakçilere dağıtılan ikramiye miktarı iki yıl içinde °'o 6 düşmüştur. Bunun sebepleri şu şekilde açıklanmaktadır: 1 Devlet Bakam Malik Yolaç'ın tâyin ettiğı ve destekledığı SporToto Müdurü Halük Yahm ,ılk olarak kendi maaşını kendi onaylıyarak 2000 TL. dan 3500 TL. sına yükseltmiştır. Bunun yanı sıra yolluklanna da zam yaptırmıştır. 2 SporToto teşkilâtında kuruluş 14 görevli ile başladığı halde kadro şimdi 130 a yükseltilmıştir. Toto bınasında odalar yetmediğinden bolmeler yapılarak odalar hazırlanmaktadır. 3 SporTotonun işleri için aiınan bir araba, Müdüre özel makam arabası olarak verilmiştir. Bu yüzden taşıma masraflan da artmıştır. 4 Her yıl âdet olduğu veçhile açıklanan SporToto masrafları açıklanmamakta, kamu oyu olaylan yakından izliyememektedır. 5 Büyük bir masrafla SporToto binasının onü (Bakan ve Müdürün tuttugu kulübun renkleri) nı havi kaldırımla süslenmiştir. Olim piyai kalilemiz bu sabah uçak a Tokyoya harekef ediyor 26 sporcu, 8 idareci, 4 hakem ve t masörden kurulu ŞAMPİYONU YARINDAN İTİBAREN (CUMHURİYET) te Amerikah Clark 100 metreyi 53 saniyede ŞAHANE BİR REK0RA SflHİP! yüzerek şahane rekor yaptı Turan Barlas "Spor Sarayını fa/ze verirlerse bütün spor lan bir araya toplıyacağız „ dedi Spor Sarayı, Beledıye Meclısının vereceğı karara göre, Bölgeye devredıldığı takdırde, Bölge bu sarava ne gıbi tesısler yapacaktır? Los Angeles, 30 (özel) Amerikalı kıymetlı yüzucü Steve Clark 100 metre serbestte 53.0 hk şahane bır derece yapmıstır. Clark'ın bu derecesı, Fransız Alaın Gottvalles'ın dünya rekorundan sadece 1/10 daha kötüdur. Thompson Mann 100 m. sırtU'Jturîde 100.6; Chet Jastremskı 100 m kurbağalamada 1.08,7 lık dereceler yapmışlardır. F,8ahçeDWS maçının biletleri satışa çıktı İnter'in başarısı Cumartesi gecesi Madrid'de yapılaıı şahane finâlde Güney Amerika şampiyonu İndependiente'yi 10 mağlup eden İnterliler kazandıklan Dünya Şampiyonlar Şampiyonu Kupası ile birlikte. 7 ekımde Dolmabahçe stadında, Fenerbahçe ile D.V.S. futbol takım ları arasında yapılacak Avrupa I şampıjon kulupler turnuvasının re vanş maçının bıletlen dunden ıtı baren satısa çıkanlmıstır. Bıletler numarah 130, kapah trıbun 20, açık trıbün de 10 hraya satılmaktadır. Fenerbahçe Kulubü Başkanı bu maç ile ilgili olarak bugün saat 11 de Gazetecıler Cemiyetinde basın toplantısı yapacaktır. Ankara konkurlarmda da iddialı! Bugün yapılacak At yanşlan tahmini I. KOŞt: | /'y/Z£ŞM£S£A/ ! Favorı: Berkera. Plâse:; Bahram • Ugau I. Sürprız: Nerıman 4. î. KOŞU: Favori: Çalıkuşu. Plâse: Alkan • Yasat. 3. KOŞC: Favori: Sabatay: Plâse: Parıs • Bagetelle. 4. KOŞ13: Favori: Nazır. Plâse: Black Beouty. 5. KOŞC: Favori: Yelkenci: Plâse: Gökay Necıp. Sür. priz: Ceylân 314. 6. KOŞli: Favori: Kerem. Plâse. Şükran • Şahın 64. Sürpnz: Sökegüzeli. t. KOSU: Favori: Caravella: Plâse : My Obsersion. t KOŞU: Favori: Rüçhan. Plâse: Çatalkaya. Cevahiı: Sür priz: Şimşek 14. tkili bahisler: 1 5 6 ve 8 Çifte bahisler: 2/3 4/5 ve 7/8 9i> 90 Bölge Müdurü Turan Barlas, »Spor Sarayı bıze devredılırse butün sporları bır araya toplamak Her yıl amatör kulüplere yapılımkânını bulacağız» demış ve Spor makta olan yardım bu yıl liglerin Sarayma neler yapılacağını açıkla 3 üncü hafta^ı olmasına rağmen mıştır. hâlâ ödenmemıştır. Bu vazıyette ayakkabı dahı alaSpor Sarayına 2 basketbol, 2 voleybol sahası, eskrım, tenıs, aletlı mıyacak durumda olan bazı amajımnastik, masa tenısı ıçın yerler, tör kulüpler güç durumda kalmış2 güreş ve halter salonu yapılacak tır. tır. Spor Sarayının içinde bütün Eltopu maçları bu spor kollannın salonlan toplandıktan sonra dışında da spor faalıyethafta devam edecek leri için çelık barakalar kurulacak El topu maçlarına bu hafta cutır Barlas böylece her gün sabah martesı gunu saat 14 ten itibaren tan akşama kadar butün branslar Beylerbeyı sahasında devam edıle. da genclerın antrenörler nezaretın cektır Program şoyledır: Saat 14 de calısma ımkânı bulacaklannı, te Bostancı • K M Paşa, saat 15 te hattâ bu tesıslerın haika da açık Üsküdar olacağını belırtmıştır. Bolge, önümüzdekı seneden itibaren asgan Basketbol ligi 500 bin lirayı tesıslere sarfedecektehir edildi tir. Amatör futbol kulüplerıne paBırıncı küme basketbol lig maçra yardımı kesilmistir. Bunun yenne bol malzeme vardımı yapıla ları Tertip Komitesinin aldığı bir j Ankarada Şehir Hıpodromunda caktır. kararla 10 ekime tehir edilmiştir. [yarın başlayacak olan konkurhijpikler için Istanbullu binıcıler de ıhazırlanmaktadırlar. Pa^ar günü î Kurs sona sona erecek olan yanşlara Istanerdı buldan şu binıciler katılacaklardır: Modada 10 gun Melâhat Aksel, Bedrı Böke, Engm den beri devam Mirel, Kemal öncü, Edvard San eden halter kurçoban, Asıl Doktoroğlu, Celâl Al su nihayetlenmiş ve bu raüna kan, Aslan Güneş ve Celâl Barlas. sebetle de cnüsa Bu müsabakalara gayet iddialı bakalar yapılmıs olarak katılan ve geçen hafta yapıtır. Oldukça fay lan Türkiye Şampiyonasında 8 ya dalı neticeler alan halterci ve rısta 7 sampıyonluk alan Kemal antrenörler burs öncü de babası Eyüp Öncü taratan memnun ay nidıklannı befından iyi hazırlanmıştır. Resımde lirtmişlerdir. Be 7 şampiyonlukla şahane bir rekora simde müsabaka sahip olan Kemal Öncü babası talardan bir enstantane görülürafından tebrik edılırken görülüyor. yor. Amatör kulupler yardım bekliyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog