Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

1 Ekim 1964 CUMHURİYET TEDI G. Kurula başvuruyoruz (Baştarafı 1 ıncı sabıfede)Kıbrısın kayıtsız şartsız hayret etmedık. Herhangı bır per ması tezini savunacağını vamız yok Eğer, beşerıyette ada tır. let hissi tukenmediyse, Rumlann te Stavros Kostopulos, verdıği bır şebbusunun akamete uğrıyacağına demeçte, Bulganstanın ilk defa inanıyoruz. Bu işte pasif kalmıya resmi bır şekılde Yunanistan uzecağız.» rındekı toprak ıddıalarından vaz Sözcü bu fconuşmasını Erkin'ın geçtığini bıldırmistir. sözlerinden once yapmıştır. Kiprivann Ruslarla silâh yardımı Bir Rum notası reddedildi anlasması imraladıklarını Ankara 30, (CumhuriyetTeleks) iddia ediyor Kıbns Rum hukumetı, verdıği Moskova 30 (aj.) Kıbrıs Dısbir nota ıle 1314 eylul gecesı, bır Türk denızaltısının Kıbrıs karasu ıslerı Bakanı Kıprivanu bugun lannı ihlâl ettığinı ileri surerek verdiğı bir demeçte Ruslarla askeprotestoda bulunduğu bugun açık rî yardım yolunda bır anla«ma imzaladıklannı behrtmiştir. Sozlerılanmıştır. Ancak, böyle bır ıhlâl olaymın ne devam eden Bakan, anlasmanm olmadığı g^rekçesıyle Rum notası kendılerine hıç bir sart koşmadığıkabule şayan görülmedığınden, nı soylemış ve anlasma hakkında Türk Hükumetınce reddedılmıştır. daha fazla bir açıklamada bulunmaktan kaçınmıştır Yalnız gazeteAdaya yeniden gıda maddesi cilerle yaptığı görüşmenin sonunda gönderilmesi gerekiyor. Ankara 30, (CumhnriyetTeleks) anlasmanm milletine bır çok ba Ankaraya gelen haberlere gore kımlardan faydalı olacağını ileri Kıbnsta Baf, Lefke, Erenköy ve surmüstür. Yeşihrmaktakı Türklere 925 eyTiirkler Girne gecidinde lül tarihlerı arasında 48 tonluk yeni mevziler ediniyor zaruri ihtiyaç maddesi sevkedilmış Lefkose 38 (A.P.) Kıbnslı tir. Magosa limanında daha 30 ton Turkler UThant'ın Girne geçidini luk madde beklenvektedır. Adanın diğer bölgelerindekı du bırakmaları yolunda yaptığı çağnrumu tesbit amacı ile General Tı ları dinlemiyerek Girne geçidindeınaya tarafından yapılan çalışma kı mevzilerini genişletmişler ve lann sonucu henüz ahnmamıs ol Bırlesmiş Mılletler Kuvvetlerine makla bîraber, Türkiyeden yenı ait olan vasıtalan kontrola başladen gıda maddesi gönderilmesınin mışlardır. Anlaşıldığına gore Tiirkgerektiği anlasılmaktadır. ler geçidi her ne pahasına olursa olsun tutmak ve Birleşmiş MilletKostopnlos döndü Atina, 30 <A.P. a.a. • Radyo) ler Kuvvetlerinin eline vermemek Bulgaristana beş gun suren resmi nıyetındedırler. ziyaretten dönen Yunan Dışışlerı Bakanı Stavros Kostopulos, Bulgaristanın bundan sonra daima Ortak Pazar (Baştarafı 1 inci Sahifede) Medici ile görüşmüş ve kendisinden Ortak Pazar anlaşmasını MecD O Ğ ü M lise sevketmesi için söz almıştır. ELENA ve NESİM (Nisso) Nıtekim İtalyan Nazın 22 eylülde MAYORKIS anlaşma tasansını Millet Meclisine Kızları sevkettirmiş ve Türkiyenin Ortak T A E L ' ID Pazara alınmasiyle ilgili anlaşma doguşunu doet re aKrabaMecliste onaylanmıştır Tasannın lanna müjdelerler kanunlaşması için Senatodan da 29/9/964 geçmesi gerekmektedır. Yunanhlar, Türkiyenin Ortak İl&neılık: 2717 11730 Pazara üye olması konusunda aleyhte çalışıyor Ankara, 30 (CumhuriyetTeleks» Türkiyenin Ortak Pazara ortak üyelıği konusunda Yunanistanm aleyhte çalışmalanna yeni bir örnek tesbit edilmiştir. Ferlde Errenos'un eşl. Beyhan Sadtkoğlu G&llp ve Haluk Evrenos*ua tıymetll babalan, eczaa fclmyager faham] Tücel'ln fcardeşl. Şadan SadiKoğlu'nun fcayınpederJ | Basın Şeref Divanı hıir kal • 1 tebiiği belırtmiş g g j = g = g = ğ s ğ ğ g g ş g = s 3 = 3 |§ jj g g 3 = 3 ğ H §İ = ş m j g ORTA IBaştarafı 1 inci Sahifede; lıya mal olmustur. Büılerce yıl önce bü>uk füozof Eflâtun; insan hürriyetine sonsuz önera veren ve devletı zayıflatan bir fikri ortaya attığında bunun bir düzensizlık getirdi ğini anlıyarak sonradan ferdın hur riyetlerini ortadan kaldıran bir dev !et nizamı fikrini benimsemiş, bunun da insanları saadete ulaştırma dığmı görerek meşhur itidâl, orta yol nazariyesini ileri sürmüştür. Öy lece ifratla tefritin insanhğı mesut edemedığını, ancak ıfrattan ve tefrıtten uzak itıdalli bir orta yolun insanları mesut ettıği ve cemiyet içerisındeki yersiz mücadeleleri azalt tığını tesbit etmıştır İşte o günden beri şiddeth sancüa ra tutulan toplumlar mutluluğu orta yolda aramışlardır. Bunun neticesi bu nizamı tesis edecek ortasınıflarm kuvvetlendirilmesi ve sıvri uçların ortaya doğru çekilmesi asırlar boyunca siyasetle SIMF uğraşan ilim adamlanmn üzerinde onenıle durduklan ve işledikleri ko nular olmustur. Bu nazariyeler smıf mücadeleleri nin kanlı bir şekil aldığı devirlerde bilhassa insanlığın sığındığı sâkin li manlar olmustur. Bugün dünya ürerinde görülen manzara da başka türlü değildir. Yurdumuzda iktisadî gelişmelerin hız bulduğu bir devrede bu kongre nin Türkiyede yapılmış olması gerçekten mutlu bir tesadüf olmustur.. Tekrar söz alan Enstitü Başkanı 63 yıldan beri ılk defa Istanbulda bu kongrerun yapıldğımı kaydettik ten sonra •Ortasmıf» deyiminden neyin kasdedıldiğini şöyle izah etmiştir: '•Ortasınıflar târif edilmez. tesbit edilır. Mevcut târiflerden birisi şöyledir: Ortasınıflar, müstakil, müteşebbis olup küçük ve orta sınaî, ticari ve servis müesseselerinin riskini taşıyan kimselerden müteşek kil sosyal grup. Fakat bu târif eksiktir, bence. »Kendıni ortasınıflarda hisseden herkes. ortasınıfa aıttir> demek doğru olur.» Baskan ortasınıf la ilgili birçok meseleleri de sırala dıktan sonra İstanbuldaki kongrede, ortasınıf meslekleri arasmdaki işbirliğinin metod ve şekillerinın gö rüşüleceğini söylemişür. Üç gün sürecek kongrenin oğleden sonraki toolantısmda ^Tarımda işbirliği, sanayide taşaronluk ve Ban kalarla ortasmıf münasebetlerinin geleceğı» konusunda sunulan raporları incelemistır. •Tffliiııııııııııiflnıııınınııııııııııııtıııtııııııııııııııiiiıııııııııııııııınııif Basın Şeref Dıvam 29,'Ey §j lul/1964 sah günu Profesor 1 Nacı Şensoy'un Başkanlığın g da toplanarak gündemdekı f§ meseleleri gdrüşmüştür. ~ 1 Zafer gazetesinin 22/6/ 3 1964 ve 26/8/1964 tarıhli nüs § halarında «Giinün tlhamları» ğ başhğı altında yayınlanan §§ yazılar. Basın Ahîâk Yasası 5 nın 2. maddesinin D bendinı ğ ıhlâl eder mahiyette gorüldu § ğünden, adı geçen gazeteve g «İhtar» mueyvıdesının ta*bı g kine, 2 İstanbul, Ankara ve tz f| mir'de öğleden sonra yayın 3 lanan bazı gazetelerdeki bü ş yük punto manşetlerle, bu g başhklar altındaki haberle H rin birbinnı tutmadığı ve bu §§ davranışın sansasyon yarat g mak ve böylece gazete sürü = münü haksız yere artırmak g amacına dayandığı ve bu ga g zetelerdeki yayınların Basın = Ahlâk Yasası'nın 3. ve 5 g maddelerıni ihlâle varabile ğ cek vasıf taşıdığı müşahede s ve tesbit edümekle dikkatle g rinin çekilmesine, 3 Gündemdeki diğer me g selelerin de miizakeresinden 3 sonra bazı yayınların gele g cek toplantı gündemine alın g ma>îina karar verilmiştir. 3 Belediye IBaştarafı 1 inci Sahifede) para harcanmıştır. Bu konuda kendısı ıle goniştüğü muz Belediye Başkara Haşım İşcan: «Temellerıni attığımız işler, tarihi güzellılderi bünyesinde toplıyan Istanbulun gelecek yıHardakı ihtiyaçları gozönünde tutularak plânianmıştır. Şunu unutmamak gerekır ki; ihtiyaçlara zamanında çare bulunmazsa, bır gün hiç yapılmıyacak hale gelir. Bütçemizin imkânlan Ue başladığımız ışlerı tamamlamaya çahşacağız. Hükümetten de yardım alacağırmzı ümit etmekteyız. tşlenn hiç birinin yanm kalmıyacağını da açıklamak ısterım» demiştir. Mezarhk nasul genisliyop Yeni tayinler Genç ve guzel bır kadın dün akşam, Karakoydekı Kadıköy ıskelesınden kendisini denize atarak hayatına son vermek istemiştir. Bılâhare ismının Hacer olduğu oğrenı)en kadın. İlk Yardım Hastanesınde. «Kocam milyonerdir. Beni sokağa attı. Eve bu vaziyette giHemezdım. Kendımı oldurmek ısteînönü dım» demıştir. mektedir. Yenı t<i.,..<Uarın bu ılışkiler ile ilgili olacağını sanıyorum. Tekçe Göğuş: Turkıye de komşulanna (Baştarafı 1 inci SahifedeJ (Baştarafı 1 inci Sahifede) nin elini kolımu oynattıgı tes karşı daima lyı nıyetler beslemektedir. bit edilmiştir. Voronin: Bizde bir atasozü varTekçe'yi tedavi eden doktor Nurhan Avman bngün verdiği dır: Tek tarailı aşk ıstırap doğuizahatta. hastanın beyninin rur. İki tarailı olursa bağlar daha büyümesine mâni olnnmak fi kuvveth olur. Rusya, Turkıyeye kar zere viicndunnn bnzla sofn şı tek taraflı aşk duymamaktadır. Buna Türkiye de mukabele etmelitulmasına devam edildigini, dir. 34 saatlik bir devre sonnnda Goğuş: Asıl tek tarailı aşk daha Prof. aynı duromn muhafaza ettifi T.H.Y. bugünden itıbaren Mıiiyidır. Aksi halde onun adı aşk olnich'e yeni bir hat açmıştır. takdirde yaşama nmidinin maz, evlilık olur. MÜZAFFER EVRENOS hiraz daha artacajjını, bn ?ibi Pazartesı ve perşembe gunleri 30.9564 gttnü BafeSın Rabmetihastalardan normale dönmiis Ankara, tstanbul, Roma üzerinden ne eavuşmurtur Cenazes) 2 Eolanların çok sörfildüfünfi MUnich'e kadar gidecek olan uçakKayıt, şart yok klm 1904 guofl ogle namazını söylemistir. lar sah ve cuma gunleri Münich'ten müteaklp Şlşll Camllnden Ral(Baştaratı 1 ıncı sahifede) dml&rak Edlmelcapı Şehltnglndöneceklerdir. Barış Gucü kumandası altına gırTelefon: 44S9B5 44 19 45 g thsan OXÜR de atle fc.ıbrtne aefnedllecektlr. Diğer taraftan T.H.Y. nın hazırMenkul Satış İlânı ) mesi. ,Mim!itlihl!ıl,!llli I •ll,i.liıilllı!,iillllh!ıillllllllil!ltlllff ladığı yenı kış tarifesi dünden itiUThant'la yaptığı goruşmeden Cumhuriyet 11701 h^fe'^fer^^.^^'^^^^'^^'^^^^^^4^. BAKIRKÖY1 fCRA ' çıkarken Turk daımî temsilcısı ÜâncUık: 2718 11740baren tatbik edilmeye başlanmıştır. MEMURLUGUNDAN 964/742 Eralp, gazetecılere, Genel Sekresı zımnında 2500 lira kıymetterın Turk Alayının Barış Gucu sı zımmında 2500 lira kıymetkumandası altına şartsız girmesını li Gavantry Orm 2 Marka ıstedığını sojlemıstır. Ankara Hümotoru ile 4 kapılı beyaz kumeti ıse Alayın Barış Gucü kurenk markasız çaiışır vaziyetmandasına geçıcı olarak geçmesi teki buz dolabınm ilk açık ve Barış Gücü Ada'dan ayrıldıktan Merhurn Macît ^ERKER'in eşi, Av. Ercttrii^nt BERKER, Akbank Kadıköy Şubesi Müartırması 12/10/1964 pazartesonra Türk Alayının, ıttıfak antlaş dürii Haluk B. BERKER ve Sevim KULA'nın sevgili anneleri, Nevber BERKER ve T. Ticası gunü saat 16.30 17.00 araması gereğınce, Türkıye'den emır ret Bankası Galata Şubesi II. Müdürü Yavuz KULA'nın sevgili kayınvalideleri, Itrî BERsında Küçükçekmece tstanalması hususlannda ısrar etmekteKER ve Zeynep Sabâ KULA'nın biricik babaanne ve anneanneleri bul Caddesi No. 111 de yapıdir. Turk Hukumeti aynı zamanlacaktır. Bu artırtnada verida Barış Gücü kumandasma geçtiği takdirde, Türk bırliğinin harelen bedel mahçuzun muhamketlerının Ankara'nın tasvibine men bedelinin W5 ini bulsunulmasını talep etmektedir. mazsa 13 10.1964 sah günü ay(HANIMEFENDİ) nı yer ve saatte ikinci açık Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mübarek n a a ş ı 1 Ekim 1964 perşembe günü öğle namazını Türkıye, Kıbnsta ittifak antla1»artırması yapılarak bu artırmütaakıp, Kadıköy Osmanağa Camiinden kal dmlarak, Büyük Çamlıca (ÇAKALDAĞ) daki ması hukumlerı gereğınee bulun. mada en çok verene ihale oAile Kabrine defnedilecektir Allah rahmet ey lesin. duıduğu Alayın Bırleşmış Mılletlunacaktır. İhale karar pulu Cumhuriyet 11738 ve tellâliye ücreti alıcıya ait . ler kumandasına şartsız gecmesını tir. îlân olunur. 28.9.1964 \ kabul etmemekte, Genel Sekreter UThant ıse her türlü sarta karsı Cumhuriyet 11729 koymaktadır. Bu durumda Buyuk İKRAMİYELİ (Basın: 18506/11736) Elçi Orhan Eralpın ifadesıyle, Genel Sekreter, Turk alayının Ba • , Mektep Önlükleri rıs Gücu emrıne gırmesınde fayda SATIŞ ILANI gormemektedır. ! TALİHLİLERİ tST. BEŞÎNCİ İCRA Değıştırme Bırlıği meselesıne geMEMURLUGUNDAN : lince Ankara tutumunu muhafaza Mağazamızda 30 Eylül tarıhmetmektedır. Fakat Kıbrıs Rum hu. 963/8748 de Noter huzurunda yapılan kumetı değiştırme bırlığı ıle ılgıl) çekılış sonunda: Mahcuz olup satılması muanlaşmayı Girne yolunun kontrolu 1.000 LİRALIK IKRAMİYEYt karrer 4000 lira değerinde bir nun tamamen Barıs Gucune verılKur'a No. 3000 adet Karaman tıpı 4 kapılı mesı şartına bağlamaktadır. Bu 750 LİRALIK tKRAMIYEYİ kasap buz dolabı ıle 2000 lira noktada da güçlukler ortaya çık kıymetınde bır adet iki beyKur'a No 409 mıştır Zıra, Ankara, Kıbnslı girlik motoriyle birlikte 60 500 LİRALIK İKRAMİYEYİ Rumlann kontrolunda bulunan bır cm. lik şerıt makinası 7/10/ Kur'a No. 1897 yol ıçın benzer bır anlaşmaya va1964 çarşamba günü saat 16.30 fcazannuşlardır. Talihli müşterinlmadıkça, hâten Kıbnslı Turkler dan 17 ye kadar Yenişehir lenmizi tebrik eder, ikraraiyetarafından kontrol edilen bır Kıb Dolapdere Dereboyu Caddelerini almak için lutfen kur'a rıs yolunun münhasıran Banş Güsı 17 numarada açık artırma numaralariyle birükte Mağazacünün kontroluna bırakılmasını ka ıle satılacaktır. mız Müdüriyetme müracaat etbul etmemektedır. o J melerini rica ederiz O gun kıymetlerinin ,'o75 iTürk daımî delegesı Orhan Eralp nı bulmaz veya alıcısı çıkGırne yolu konusunda gerçek a mazsa ikinci açık artırması landa bir anlaşmaya varılmadığı . nı belirtmış ve Kıbnslı Türklerin 9'10/1964 cuma günü aynı sabu yol üzerinden butun sivillerin atte, aynı yerde yapılarak geçmesıne ötedenberi müsaade ettı en çok artırana satılacağı, (BAHÇEKAPI) ğini ılâve etmiştır. tellâliye ve ihale pullannın r V • Thant'ın çağrısı alıcıya aıt bulunduğu ilân oBirleşmiş Milletlfr New Yorklunur. 30, (ajı.) Birleşmiş Milletler Ge(Faal: 8552 11723) (Basın: 18523/11735) nel Sekreterliğinin bir açıklamasına göre, Genel Sekreter UThant, Türkiye'nın B. M. Daımi Temsilcisi Orhan Eralp'tan Hükumetine, Lefkose Girne yolunun kontrolünün B. M. Kuvvetlerine dev(Beyoğlu) ri meselesi ile ilgıh gorusmeler devam ederken, Adadakı birlığinKADIN, ERKEK, ÇOCUK KUMAŞI VE HAZIR GİYİM EŞYASI den bir kısmını değistirmekte «aİLK ORTA LİSE cele etmemesı» için, sahsı adına bir çağrıyı ıletmesini rıca etmis1 Yatdı kısmı açılmıştır. tir. 2 Orta bıtirmelerde bekliyen öğrenciler içm liseye hazırNot: 10 Ekim 1964 tarihinden itibaren VAKKO Moda Bültenini lık sınıfı açılmış ve kayıtlara başlanmıştır. Bu smıflarda Mağazamuın giriş holünden isteyiniz. Türkce, Edebiyat, Matamatik, Fizik, Kimya, Tabiat ve onbeş saat kadar İngilizce olmak üzere haftada otuz altı saat ders yapılacaktır. 3 Son sınıflar hariç bütün esas suııflara yatdı ve gündüzlü Faal 8Ö55/11722 Yeni Delhi 30 (A.P.) Yetkılıntrenci kaydına r>p<am edilmektedir. lerın bildirdiğine gore HindistanTel: 63 55 35 da çöken bir barajın suları beraberlerinde 1.000 den fazla insanı Reklâmcıhk: 3586 11728 suruklemışlerdır. Barajın âni olarak çokmesı netice^ınde 25.000 nufusu olan bır şehır tamamen suMENKUL SATIŞ İLÂNI lar altında kalmıs ve bır hastane" " " ^ VE AYRICA de ve otobüs bekleme salonunda İstanbul Aitıncı Icra Memuriuğundan: »63/6348 bulunan ınsanlar azgın suların kur Mahcuz olup satılmasına karar verllen 10.000 lira muhambanı olmuslardır. Hâlen ağaç tepeınen kıymetınde 951 model Buick, Amerikan menşeli Süper lerinde ve ev damlarında yardım tıpı 8 sılindırh, Dayna Flov tıpı 65499775 motör numarah bekliyen binlerce ınsanın bulun• FERRAN1A FOTOĞRAF MAKİNESİ (6x6 ebadında 12 poz renkli resim çeken) 18490 milde sıyah renkte camları sağlam 7.60x15 dört lâstiklı duğu bıldırılmektedır Hukumet • 1 RENKLİ FERRANİACOLOR NEGATİF N/27 6x9 FİLLM radyolu, çamurluk önden ârızalı işler vaziyette olduğu bilirradyosu 100 cesedın bulunduğunu kışi beyanından anlaşılan otonun Taksım, Elmadağ Santral • MEZKÜR FİLMİN MECCANEN BANYOSU, Bu filimden temin edilecek negatiflerden de bildirmıstir. garajmda binnci açık arttırması 7/10/964 çarşamba günü saat birer 7x10 ebadında RENKLİ RESİM YAPILACAKTIR. 14 15 arasında yapılacak, arttırmada müşteri çıkmaz veyd Şimdiye kadar lisanslaruıı verenJer de, bu haklardan istitade etmeleri için müracaatları muhammen kıymetinın % 75 ini bulmazsa l/lO/l^ perşembe günü aynı yerde ve aynı saatler arasında ikinci açık arttır LİSANS SON KABUL TARİHİ 9 Ekim 1964 Cuma akşamına kadar ması yapılarak en çok arttarana peşin para üe ihale edile cektir. FERRANİA MİNOLTA SEKONlC Sirkeci Dogu İş Han Taliplerin belirli gün ve saatte mahaiiinrin bulunacak saFabıikalan Genel depoziteri K a t 8 No. 617620 tış memuruna müracaatları, ihale damga pulu İle tellâliye I Eğıtım ve öğretım gazetesı ı JOZEF POL REFORZO Telefon 22 78 95 rüsumunun müşterıye ait olduğu ilân olunur. VEFAT T.H.Y. Münihe yeni bir hat açtı (Baştarafı 1 inri Sahifede) îşean, Istanbulun en önemli megünkü Resmi Gazetede yayınlanmış selelerınden olan su dâvasınm, Batır. kanlar Kuruluna aksettiğını, alınaBuna göre: Yenimahalle Ceza Yar cak kararla üçüncu isale hattının gıçlığına, Ankara Yargıcı Er' ut gerçekleşeceğini, metro üzerinde Elvedi, Yargıtay üye yardımcı 1 na de çahşmatenn de\'am ettiğlni büSalihli Yargıcı Sabiha Erdem, An dırmıs ve 'an soylemiştir: kara Yargıçhğına Yargıtay üye yar « Ista da her geçen gün tadımcısı Talât Ömeroğullan, Çanka ya Yargıçlığına Niğde Asliye Hukıık şıt sayısı artmakta, tıkanıklık, ken Yargıcı Mehmet Ihsan Tüzüner, Ye dını daha açık bır şekilde gösternimahalle Sorgu Yargıçlığına Gire mektedir. Geçıtler. tıkanıklığı ortasun Sorgu Yargıcı Ali Sanoğlu, Al dan kaldıracaktır. Metro da gertındağ Ceza Yargıçlığma Çankaya çeklest!"! takdırde, uzun bır süre Yargıcı A. Muzaffer Karaman, Bor İstanb trafik bakırmndan rahata Hukuk Yargıçlığına Niğde Yargıcı kavuşacaictır. Yerli ve yabancı fırMustafa Ülkü, Çankaya Sorgu Yar maların yaptıklan teklifler üzeringıçlığına Hatay Yargıcı M. Kemal de çalışılmaktadır. Yabancı firmagöstermişleröir Başdoğan, Urfa Ağır Ceza Başkan lar, metroya Ugi hğına Kastamonu C. Savcısı A. Cev Tekliflerın gelmesini Eylül sonuna det Ercan, Acıpayam Ceza Yargıçl kadar beklryeceğız. Bundan sonra İma Aluçra Yargıcı M. Muhittin Ka yapümış bulunan teklifleri. yapacadıoğlu, Oğuzeli Yargıçlığına Mer gımız bir toplantıda mceliverek kasin C. Savcısı M. Enver Kocatürk, rara varacağız. Anlaşma temin ediAnkara Sulh Yargıçlığına Izmir Sulh [lirse gelecek yıhn inşaat mevsimlnYargıcı Gülsevin Vural, Pozantı Yar de, metronun temellerini atacagıgıçlığına M. Selâhattin Selâmoğlu mızı ümit ederim » atanmışlardır. Belediye Başkanı, Çarşıkapı ve Cerrahpaşa yeraltı yaya gecitlerinın 15 gun sonra hizmete açılacağını, Karaköy geçıdinin de, üst kısmmın bir tarafmın ay sonunda tamamlanacağını sözlerur »''»iir"LİSANS ALINIR. Kocası tarafından terkedilen bir kadın kendisini denize attı Şehrımızm en guzel bemtlerınden bırısı daha, bırtakım ıdarecılerın asırı gayretkeslıklerı yuzunden bır baştan otebaşa mezarhk hahne gelmek uzeredır. Her geçen gun bıraz daha genıslemekte olan Zıncırlikuyu Mezarhğı semtin e=tetığini bozması bır yana, on binlerce ınsanın sıhhatıni de tehdit edecek bir durum almıstır Şehrın merkezî bır semti olan Esentepe Mahallesı, Enıekh Subaylar Sıtesı, 4. Levent ve Banka Evlerinin bulunduğu sahaya yayılan Zmcırlıkuyu Mezarhğı «para olmadığı» mulâ hazasiyle du\ ar ıle de çevıılememekte ve defınler açıkta yapılmak tadır. Semt sakinlerınin 20 mayıs 964 tarihınde Beledıyeye yaptıkları yuze yakın ımzalı muracaatta mezarlık sahalarının meskün yerlerın dısında olması gerektiği hatırlatılmı? ve genışlemenın durdurulma=;ı ıstenmıstır. Muracaattan bır ay sonra Beledıyenın verdıği cevapta ıse mezarlık sahasının 1935 yılında tesbit edıldığı «meskenlerın mezarhğa yaklaştığı» gıbı °arip bır cevap verilerek, «sehır ıçındekı nıezarlıklarımızın meskun mahallere muteveccih yönleri devamh yesillık veren ağaçlarla kapatılmakta olup Zıncirlikuyu Mezarhğının da Gazeteciler Sıtesine bakan kısmı ağaçlandırılmıştır» denmektedır Cevabın boyle olmasma ve Belediye yardımcılarından Kadri llkay'ın da «mezarlık sahasının etrafının telle çevnlerek ağaç dıkılmesı ıçın emır verdım» demesine rağmen tatbikatta bunların hiçbirisi olmamıs, devamh bır şekılde meskun mahalle yaklaşan mezarlık bu buyuk semtte otuıanların huzurunu kaçırmıstır. 82.05 r V E F A Beklesin her çocuk \ çıkıyot TOMURCUK... \ FATMA BELKİS BERKER 2 Ekim 1964 : Türklye 1 Oğretmenler Bankası Reklâmcıhk 3590/117; Buğday Satılacaktır ALTINOVA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN KADINHANI KONYA 1 Çıftlığimiz istihsali 34 bin ton (makamahk) sert buğday la aynı cins buğdayın 500 ton selektör altı 12/10'1964 pazartesı günü saat 14.00 de çiftlik merkezınde açık artırma suretıyle satılacaktır. 2 Buğdaylar tahminen 300 er tonluk partiler halinde olup her partinin muhammen bedeli 216.000 00 lira geçici teminatı 1B200 00 tiradır Selektör altı buğdayların muhammen bedeli 180000 00 lira olup geçıci teminatı 13500 00 lıradır Temınatlaruı ihale saatinden ewel çiftlik veznesıne vatınlması şarttu 3 Satılacak partilenn bedelleri % 50 peşın ve % 50 sı mılli bankalardan alınacak 3 ay vâdelı temınat mektubu karsılığında verilecektır 4 Bu satışa ait şartname İzmir İstanbul Konya Teknik Zıraat Mudıırluklerile Ankarada Devlet Üretme Çıftlikler' Genel Müdürlüğünde görülebilir Fazla bıl^ı Çifthk Müdürlüğünden öğrenilebılinir. 5 Çifthk idaresi ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basın 18148/11698) ' 19641965 Paris sonbahar ve kış modasının icaplarına göre, bütün Dairelerimizde hazırlanan komple çeşitlerin, bugünden itibaren satışa arzedildiğini saym müşterilerimize müjdeleriz. inşaat sahiplerineL aitı ay vade ıie 1>ukko rSayın VelilennDikkatine YILDIZ KOLEJİ modern kalorifer malzemesi ve tesisatı CZDCHCZDTEL.: 1298 71 ANKARA Reklâmcılık 3430/11714 Hindistanda 1000 kişi sudan boğularak öldü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İstanbul Yurtlar MildHrlüğünden • Eski Kadırga Yurdu Binalan Yıktırılacak Yeni Yurt Bması yaoılmak üzere Kumkapı Cömertler sokak No 6 da. 27 500, TL. kesif bedelli (12) adet e=kı Kadırga Yurdu Binalarmın yıkma ve enkaz kaldırma işi aç'k teklıt usuKi ve arttırma yolu ile ihaleye çıkarılmıstır İhal?,9. Ekım. 1964 günü saat 11.00 de Cağaloğlu Hamam sokak No. 10 da Müdürlüğümüz İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu işe ait geçicı temınat 1 100. TL. dır İsteklilerın geeici terninatlarını Müdürlüğümüz veznesine yatırmaları, Tıcaret Odası belgelerini vermeleri şarttır Mektupla yapılsn teklıflerde postada çecikmeler kabul olunmaz Bu s° aıt dosya Müdürlüğümüz Malzeme Şefliğinde aurülebilır Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta ve dılediğıne vermekte serbesttir. KOTA 301 % 150 KÂR N LİSANSIN İBRAZINDA DERHAL, 8EDAVA OLARAK ( Tomurcuk Dâncıhk: /11709 (Basın: 18524 11733) J Cumhurıyet 11739 (Basın 18272/11697)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog