Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHİFE ALT1 CUMHÎTRÎYET 1 Ekiro 1964 Harpo llarx «kııırrılı» ıliin iilılli Oç Ahbap Çavuşlar'ın Türkiyede «Kıvırcık» adıyla tanınan Harpo Marx, tedavl edilmek üzere kaldırıldığı hastanede ölmüş buıunuyor. Asıl adı Arthur olan Harpo Manc, 70 yaşında idi. üç Ahbap Çavuşlann ikincisi ve piyano başındaki komik hareketleri 11e şöhret yapnuş olan Chico Manc 1961 de ölmüştü. Chioo Manc, Türklyede «Torik» athyla bilinmektedir. Harpo Manc, Hollywood'da geçirdiği blr ameliyat sonunda ölmüş ve ardında kansı 11e dört mânevi evlât bırakmıştır. Pilimlerde bir dilsizl canlandıran Harpo rfa'Tm san blr peruka ve biçiml bozulmuş bir süindir şapka glyerdi. Komik kardeşlerin harp çalan dilsizi Harpo'nun en tanıntnış filimlerinden «Operada bir gece» ve «ördek çorbası» gibi kordelâlar, savaş öncesi sinema seyircisinin en çok beğendiği filimler arasında idl Sahne hayatına annesi, teyzesi ve erkek kardeşleri ile birlikte müzikhollerde başlıyan Harpo daha sonra annesi ve teyzesinden ayrılarak kardeşleri ile birlikte «Dört bülbül» adlı bir grup teşkil etmiş, bu grup daha sonra «Marks Kardeşler» (Türkiyede Üç Ahbap Çavuşlar), Broadway ve Hollywood sahnelerinde görülmeye başlamıştır Grup 1949 da kardelşerin aynlması ve Chico"nun 1961 de ölmesiyle dağılmış, sadece Arşak Palabıyıkyan radyo ve televizyonda çalışmaya devam etmistir. Harpo ise arada sırada turneye çıkmakta, televizyon programlanna katılmakta, gece kulilplerinde numaralar yap makta ve senfoni orkestralannın konserlerinde solist olarak harp çalmakta idi. lıııııııııııınıııııııııniiiınıııııııııııuıııııııııııııınıııııııııııııınıııııııııııııııııınnın Sinemamızın sorunları EI Cordobes Semih Tuğrul Atatürk filmi konusunda bir uyarma El Cordobes ilk filmini Sophia Loren ile çevirecek Beyaz Pcrdede yeni bir JAMES DEAN önceleri blr hırsız, daha sonra milyarder ve tanınmış boğa füreşçilerinden biri olan El Cordobes simdi de şansını sinemada deniyecek. Cnlfi matador, çevirecefi deneme filminde Sofia Lorenle birlikte oynıyacaktır. Bundan yedi yıl 5nce El Cordobes, bn gfinkfi gibl tanınmıg bir bofa güresçisi değildi ve o zaman adı Mannel Benitez olan genç sdatn tavnk hırsızlığı yapmış oldugo için tevkif edilmişti. El Cordobes'in servetinin bn;ün 1 milyar liret dolaylannda oldnga sanılraaktadır. Her sey onon için ne kadar defismis bnlanoyor. Şimdi artık prodüktnrler de onnnla ilgilenmeye başlsmıg balnnnyorlar Bir zamanlann yoksul tavnk hır sızı Mannel Benitez bngün yeni bir Jemas Dean olmak yolnndadır. Düşününüz bir kere, eski bir hır sız, çocnklnğu acılarla doln geçmis olan, günlerce aç kalmış, ölümle karsı karsıya gelmiş bir kimse bir ffin çok para kazanarak milyarder oluyor. Bn kimsenin sanat kabili yetlne 1yi bir rejisörfln yetenefi de ekleneeek olnrsa «rtaya mfikemmet bir aktör eıkmasına sasmamak gerekir. Onnnla Coardooe*nnn 11 kllometre yakınındaki Jaen'da bninnan villâsında konnstnm. Gene adamın yeni bir James Dean oldntnnu söyliyenleıin yanılmadıklannı sanıyomm. Gerçekten yflzfl James Dean'a benziyor. Karakteri bakımmdan ise benzerlik çok daha bfiyflktfir. El Dnende adını verditi villfisının kapısmda, villânın birlnel katındaki büyflk salona giden yolnn üzerinde basamaklara otnrmnşta. Gözlerinin üstüne bir tutam saç düsmüştü ve dalgın bakışlannı boşluğa dogrv çevinnis oldağn halde gitara çalıyordn. Arada bir yanına gelenlere bazı emirler veriyor, bir yandan da benimle konuşnyordn. Mannel'de en çok gözüme çarpan özellik, gözlerindeki kederli ifade ve bakışlannm dalgınlıgı olda. Hayır, ölümden korkmnyomm. tsterseniı sözlerimi biraz daha açıklayayım: Boğanın karsınndayken, filtnek bana korka vermiyor, Çünkü ölüm korknsnna ben daha önceleri, açlıktan ölmekten korktuğum sırada tadmıstım. Mannel'in çocnklnğnnda geçirdifi sçlık devresi ona öylesine tetir etmiş ki, o tünlerbı Izlerini bacünkü alışkanlıklannda bile bnlraak mümkün oluyor. Otomobilinde buInnan kfiçük bir kasa Içinde bfitfln parası daima yanındadır. Kasanın içlnde aynca, bir parça da jambon taşır. Genç bo|a füreşçisi için gerçek serveti, kasasında bnlnnan milyonlardan çok bn jambon parçası temsil etmektedir. EI Cordobes, kendisine somlan sornlara derhal ve kolaylıkla cevap veren bir kimse değildir. Düsnncelerini gizler. Bnnn çofıınlukla, gitarasını hafifçe okşıyarak ya da sözlerini kapıyarak düsünceye dalmak snretivle yapar. Çünkü onda, jandannatardan kaçmak için saklanmak zornnda Antalya Film Festivaline katılacak altı film belli oldu 2 ekimde başlayıp, 8 ekimde sona erecek olan Antalya Festivali Türk Fılim Yarışmasına katılacak olan 6 filim dün seçilmiş tir. Yanşmaya namzet gösterilen 33 filim arasından seçilmiş olan fıhmler şunlardır : «Gnrbet Knslan». (Rejisörü: Halit Refiğ. Rol alan artistler : Filiz Akın, Tanju Gürsu. özden Çelik Pervin Par, Dr. Cüneyt Arkın, Gülbin Eray.) «Acı Hayat». <Rejisörü: Metin Erksan Rol alan «rtistler: Ayhan Isık, Türkân Şoray, Ekrem Bora) •Kızçın Delikanlı». (Rejisörü : Ertem Göreç. Artistleri Göksel Arsoy. Türkân Şoray) «Aynlan Tollar». (Rejisörü: Ertem Göreç Artistleri: Pervin Par, Özden Çelik Erol Taş) «Ağaçlar Ayakta ölür». (Rejisörü: Memduh Ün Artistleri : Yıldız Kenter, Semra Sar, Izzet Günay) H Cordobea halka heyecanb dakikalar yaşatan gürejlerinden eldofo lamandan kalma bir çekinfenlik ve püvensiılik vardır. Sofia Loren'le birlikte çevireeefi filim ve sinema ile ilgili olarak aldığı teklifler bngüne kadar sizli tutnlmnştn. Ba yuzden de benim bu konnda biljira oldnğann görmek onn şasırtmıs r'biydi. Bn çeşit haberlerin nznn zaman gizli kalamıyacağını kendisine anlattım. Cevabı son dereee açık ve yapmacıknzdı : Evet, sinemayla Ugilenmeye basladım. Ilk filmimde Sofia Loren'le oynıyacağım. Bn sözleri, çok tabii bir ifadeyle söylemlşti. Şöhreti berkesln basını döndüren Sofia Loren'le birlikte filim çevirmek ena çok tabii geliyorda. Çfinkfi Manael de •tanmmıs * bir kimseydi. öyle ki, binleree Cordonin kadın her gfin kiliselere fiderek onnn için dna ediyorlardı. Paraya da ihtiyacı yoktu. Zira, 208 hektarlık çiftliğinin ortasındaki villâsında bir senyör gibi yaşıyordu. Garajmda, fiçfl Amerikan malı, biri de Mercedes marka olmak üzere 4 otomobili vardı. Mercedes'ini kendisi knllanıyordu. Bütun bunlardan anlamak mümkündü ki, Cordobes'in filim çevirmeye karar vermesi para kazanmak için değildi. O sadece mutluluk anyorda. Cordobes, geceleri daima gövdesi çıplak olarak nynyormus. Sebe biriade = «Tarın Bizimdir». (Rejisörü: Atıf Yılmaz Artistleri: Orhan Günşıray Nilüfer Aydan, EşBeyaz perdenın yenı James ref Kolçak). Dean'ı olarak görölen boğa çüRejisörler kendi filimleri için resçisi «EI Cordobes» arenada son derece iddialı bulunmaktadırlar Altı gün sürecek olan yanşma sonunda yılın en iyi Türk filmi, rejisör operatör, kadın ve erkek «Hayranlara bafcmak ve fcorumat zevlc artistleri seçüecek. kazananlara 11 blr meşgale ve lnsani blr vazlfedlr.» «Altın Portakal Armağanı» veTttrklye Hayranlan CMRK EQUIPMINT COMPANY rilecektir Kornma Cemiyeti bini şöyle açıklıyor : Böylece her zaman vücndumdaki yara izlerini görüyor ve mesleğimin güçlüğünS, kaderimin gariplifinı bir kere daha anlıyorum. El Cordobes ile James Dean arasındaki benzerlik de işte burada en belirli bir biçimde ortaya çıkıyor. Ama sanırız ki, yirmi yedi yaşındaki bn genç milyarder, Jamea Dean'e benzemekten hoşlansa da onnnki gibi bir son Istememektedir. El Cordobes'in, yeni atıldığı sinema alanında gelecek için nmotIn ve azimli davranısı da onnn yaşama sevgisini en güzel gösteren bir Srnektir. Tanmmtf matador, başrollerini Sofia Loren'le paylasacağı ve Time ve Life dcrgilerinin yatınmlariyle çcvrileeek «lan ilk filmlnden ba«ka Hollywood'da daha üç filim çevirmek için teklif almış bulnnmaktadır. Bn sebepten ötürfl, simdilik, gelecek yıl için hiçbir angajman kabnl etmemektedir. Genç boğa gfireşçisi ve yeni sinema artıstinin Madrid'de bir randevnya yetismesi için hareket etmesi gerekiyor. Mercedes'inin direksiyonnna geçiyor ve çıkıs yolu nzerindeki tavnklann kaçısmaları arasında kaybolnp gidiyor. Birbirimize veda etmeden aynlmış oldnğnnn o zaman farkettim. Kendi kendime : tste James Dean'e benziyen bir yanı daha, demekten kendimi alamadım. llllllll Ifn mıcHiGnn 6RIDSH CRANE t EXCAVATOR (ORP. I Î 0 . Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Umum Müdürlüğünden YüKLEYİCİLERİ GUES SEYYAR VİNÇLERİ MUFEniŞ MUAVİNİ ALINACAK ş g = I ş = E = M | = 1 % İ = g s ş 1 ğ s ş ş H 1 1 1 1 = 1 i Bankarruz Teftiş Heyetme İktısat, Hukuk, Sıyasal Bilgller Fakültelen, Orta Dogu Teknik Ünlversitesl tdari tlimler Pakültesirun Amerikanın en modern ve mUtekamil tşletmecilik, tkUsat ve tstaüstik Bölümlerl, tktisadi ve Ticari tlim lastik tekerlekll yükleyicileri emrinizdedir: ler AkademUeri (Yüksek tktısat ve Ticaret Okulu). Robert KoleJ i/a ilâ 61/4 yarda kübe kadar kapasiteli Yüksek Kısmı tş tdaresj ve tktisat Bölümü veya bunların yabancı GM motoru ile mücehhez memleketlerdeki muadilleri Fakülte veya Yüksek Okul Mezunlan Povver Shift transmisyonu arasından müsabaka ımtihanı ile luzumu kadar Müfettiş Muavini Planeter tekerlek tahrıkl almacaktır. Tork Konverter 1 Yazıü tmtihanlar 2, 3, 4 Kasım 1964 tarılılerinde saat 10 ve 14 de Ankarada Umum Müdürlük binasında, tstanbulda tstanbul (Bahçekapı) Şubemlzde ve tzmirde tzmir Şubemizde yapılacafetrr. 2 Yazüı üntihanda muvafiak olanlar Ankarada sözlü imtlhana tâbi tutulacaklardjr Bu üntihanda da kazananlar Müfettiş Muavinliğuıe tâyin olunurlar 3 MüJettış Muavlnlerinden, muayyen staj devresıni geçirdikten sonra yapılacak ehliyet imtihanında başan göstermek suretiyle Müfettışliğe yükselenler mesleki bilgilerinl arttınnak üzere ^ n ıııı ı mı ııt HHimımııııımımı mnifumıiTiııtımıtmınunın m nımımnTttımtınmnıninmi ınmriinm rtımtmi ıtinMtriiintııtıi ıııı 11:^ yabana memleketlere gönderilebilirler. 4 Başka müesseselere mecburl bizmetl bulunanlann müracaatlan kabul edilmıyecektir 5 Imtıhana gırebilme şartlan ile Imtihan mevzulan ve istenılen diğer n vlurratı ihtiva eden broşür Ankarada Teftiş ve Kon | CAHİTATAY'IN İKİ BÖLÜMLÜK | trol Müdürlüğünden tstanbulda tstanbul Şubemızden ve tzmirde | TÜRKÜLÜ OYUÎO) | tzmir Şubemızden tnüracaat üzertne veya posta ile tedank edllebiltr 6 Müsabaka tmtiharuna gtrmek Istiyenlertn 5 tncl maddede mezkür broşürde tstenilen belgelerl. üntihana hangi şehirde gir mek tstedıklerini de bildıriT bir dilekçe Ue bırlikte en geç 1 E 7 kim 1964 tarihinde (Türklye Vakıflar Bankası Teftiş ve Kontrol | GİŞELERİMİZ AÇIK, BİLETLER SATTLMAKTADIR. | Müdürlüğü Ankara) adresine teslim edilecek şekilde taahhütlü 1 Bahariye Caddesi Radıköy I olarak postaya vermelert veya elden tevdi etmeleri lâzamdır. I TÜRKİYENİN EN MODERN ITXATEOSU § | Tel: 36 05 94 | Oünyanın en büyük seyyar vinç fabrikasının mamulâtı. TUrkiyede en tanınmış ve beğenilen vinç . Halen 6O kadar, muhtelif kapasiteli COLES dizelelektrik vinci Memleketlmizin dört koşesinde çalışmaktadır. Son günlerde yeni bir Atatürk filmi tasansından söz ediliyor. Kendi ülkesinde bile adı duyulmamış yabancı bir sinemacı gelmis. Ankaraya. Atatürk'ün hayatmı konu edinen blr filiro çevireceğim diye llgili Türk çevrelerine başvurmuş. Ardından da, «bana yardım ederseniz, yapacağım filim Türkiyeyi dünyaya tanıtmak bakımından şöyle faydalı olur, böyle turistik ilgi çeker..ı diye, bütün milletlerarası sinema komisyonculannın döktükleri dili dökmeğe başlamış Hatırlıyacaksmız, uzunca bir süre önce OnlO hovarda ve Avrupadaki bazı i? çevrelerinin temsilcisı Duuglas Fairbanks Jr. da Türkiyeye gelmi?, zamanın ilgililerine başvurarak Atatürk konusunda filim çevireceğini açıklamış, tstanbulun tarihi saraylannda ağırlanmış, şerefine kokteyl partileri, gala geceleri tertiplenmis, «osyete ayakiandınlmış. balolar. defileler, millî oyun gösterileri düzenlenrnişti. Sessiz sinema çağındaki «Bağdat Hırsızı» filminin başoyuncusu Douglas Fairbanks'm oğlu olmaktan öteye hiç bir özelliği ve sanatçı kişiliği bulunmayan küçük Fairbanks'uı teşebbüsünO o devrin ilgilileri ciddiye almıslardı. Senaryo komiteleri kunılmus, sözüra ona incelemelere girişilmiş, bir takım çıkarcılar, bu olumsuz tasanya sırtların) dayıyarak, kendilerine oldukça verimli bir gelir kaynağı sağlamışlardı. O tasan olumsuz fikirlere daha doğrusu, hiç bir fîkre dayanmadığı için, gün gelmiş balon gibi sönmüştü. Milietlerarası karışık işlerin ünlü komisyoncuaj küçük Fairbanks da cekip gitnus Türkiyede kendisine gösterilen büyük ilgiyi öteki karanlık ve ç*praşık işlerini çevirmek için başka çevrelerde referans olarak kul lanmıştı. Şımdi bir başka meçhul söhretin ortaya çıkması, Ankaradakl ilgililerin kapılannı asındırması. Atatürk filmi için bana yardım edin diye avuç açması pek öyle şasılacak bir şey değildir. Amerikalılann deyimiyle, is istir; bizim deyimimizle, istiyenin bir yüzü karadır, • Buraya kadar yazdıklanmıza bakarak, kişilere tapma politika«mdan yana olduğumuz, «BÜYÜK ATATJIN HAYAT1 BEYAZ PERDEYE SIĞDIRILAMAZ. gibisinden demagojik iddialan savunacağırmz sanılmasın. Atatürk'ün hayatı pek âlâ beyaz perdeye aktanlabilir Bu konuda çevrilecek bir filun, Juarez'in, Napolyon'un, Pasteur'ün hayatlan konusunda çevrilmiş filimlerden ne daha kötü oiur, ne de daha iyi. Ancak. Atatürk'ün hayatını çevireceğim diye. şimdiye kadar resmî çevrelerimize başvuranlann sinema sanatının büyük ve tanınmış ustalan, ya da o büyük ustalan angaje edeceklerini vâdeden prodüktörler olmamalan üzüntü veriddir. Nıtekun. küçük Douglas Fairbanks, geçmiş devirde. Ata'nın hayat hikâyesini işliyecek fllim icin rejisör olarak Üniversal stüdyolannın «Konuşan Katır> komedi fîlimlerini çeviren rejisörünü öne sürmek cüretinde bulunmuş. ünlü komifyoncunun bu parlak teklifine (!) zamanın resmî şahsiyetleri itiraz ctmeyi bile akılianndan geçirmemişlerdL Bu i$e adaylıklarını koyan milletlerarası sinema komisyonculan üe biraz konuşacak olursanız. bunlann, Atatürk'ün kişiliği ardında ne biçim bir insanı tahayyül ettiklerini çabuk anlarsmız. Bunlar, Türkijenin kurtarıcısını, Arizona'lı her hangi bir «kahraman şerifV, ya da «vatan kurtaran aslan çavuş» gibi gören zavallı kimselerdir. tyi niyetlerinden şüphe etmediğimi? resmi sorumlu kişilerimizin, milletlerarası sinema çevrelerindeki komisyonculann ne türde oyunlar çevirdiklerini bilmeden. kapılarunızı çalan her komisyoncunun sözünü ciddiye almalan, muhayyel tasanlara, parlak gibi görünen tekliflere bel bağlamalan, yardım vaadinde bulunmalan ayn bir üzüntü konusudur. Türkiyedeki resmt filim arsivlerinde bmılara, niteliklerine bakarak, filim deposu demek daha doğru olur • tarihî değeri çok büvük belge filimleri, aktüalite filimleri vardtr. tstanbulun işgâlinde. tstiklâl Savaşında, tzmir'in işgâli ve kurtulusunda, Atatürk'ün sağlığında çekilmi» olan bu filim parçacıklannı bır araya toplayıp başanlj bir montajla en güzel. en faydalı ,en verimii ve değerli Atatürk filmi, milyonluk yatırunlara Oıtiyaç göstermeden. milletlerarası korusyoncular beslenmeden meydana getirilebilir. özellikle son yıllarda Avrupada 191418 Savası, tspanya tç Savaşı. Hitler Alman yasının doğuşu ve yıkılışı ve buniara benzer önemli konularda öylesin? başanlı montaj filimleri yapılmıştıı ki, bunlann yanı sıra, muhHyyllesi genis, tekniği kuvvetli sinema ustalannın çevirdikleri biyografik filimlerin sözü bile edilmemektedir Bu gerçek hesaba katılarak, resmi çevrelerimiz Ankara'nın kapısını aşındıran çıkarcı yabancı sinema komısyonculanna yardım vaadinde bulunmadan önce Ordu Foto Filra Merkezınin aı> şivinde, eski Basın Yayın Umum Müdürlüğünün filim daıresinde bulunan Atatürk'e ait filimlen zamanın tahribatından kurtarmanın. gerektığı gibi değerlendirmenin yollannı araştınrlarsa çok daha faydalı bir iş yapmış olurlar Ancak, böyle bir iş yapılırken çok titiz ve özellikle tarafsız davranmak. olaylan kronolojik ve mantıki dızısı ıçıne yerleştirmek, hele particılik gıbı kısıı endışelerden tamamen annmak gereklidir Bu yapılmazsa. eski deviı ıdarecılennın neçım propagandası amaciyle hazırlattıkian. gaynsamıml ve hattâ »insıce bir davranışla adını «Atatürk Sevgısı» koyduklan dokümanter filimde düşülen korkunç hataya düsmek tehlıkesı behnr Adı geçen filimde, o devnn ıdarecilen utanç vencı bır kuskuya kapılmışlar, resmi arşıvlerdekı paha bıçılmez tanhi fılım parçacıklannı dilerliklerı bıçımde kestinp bıçtirtnışler ve Ata'nın yanıbaşında yalnız kendi devırlerının cumhurbaşkanının göründüğü sahnelerı bir araya getırmekle pek büyük bir açıkgözlülük yaptıklan kanısına kapılmışlardı. Unutmamak gerekır ki, tarihi aktüalite ve belge filimlerinin yukarda belirttiğımız biçimde biı araya getınlmesiyle hazırlatılacak bir Atatürk filmi kesın ve tartışma götürmez bıt belge niteliğine kavusacaktır Böyle bir monta) filmi hazırlanırken tngiltere. Fransa, ttalya Yunanıstan. Sovyetleı Bırlığı ve Bırleşık Amerika'dakı resmî filim arsivlerinde de araştırmalaı yapılmah, adlarını sıraladığımız bu ülkelerin arşivlennde mutlaka mevcut olan Atatürk'le. tstiklâl Savaşımızla ilgıli tanhi fılım parçacıklannın kopyalan elde edilmelidir Bu türdeki araştırmalar. kültür ve sana» alış venşlen ıçın günün milleflerarası politika ortamı son derece elverışlidir Her ülke. talep vukuunda. başka ülkelere kendi filim arşivlenmn kapılannı kolavlıkla açmaktadır. Bu konuda meydana getınlecek bir monta] filmi nesilden nesıle kalacak, özellikle. Atatürk sonrasi kuşaklanna, büvük kurtarıcı üzenne en sağlaro fikırlerı verecek müspet ve su katılmamıç gerçekleri yansıtan bir betge olacaktır Yabancı sinema fcomısyonculan diledikleri kadar gözboyacilığı vapmaya veltensinler. Cumhunyetimızm 42 nci yılının arifesine yaklastıgimız su günlerde böyle bır belge filminin hâlâ meveui olmaması kolay bağışlanacak bır ıhmal örneği sayılmaz Hiç degilse, eldeki negatıfler bü<;bütün enmedpn bu işe mutlaka eiristlmplidır ın KÜTAHYA ASKERİ SATINALNÂ 1 KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN I | T u g a y m haricî aydınlatması için kapalı zarf usulü i l e otuz seitiz kalem elektrik malzemesi satm almacaktır. M u hammen bedeli 57565 lira olup geçici teminatı 4128,25 liradır. İhalesi 23101964 cuma günü saat 15.00 de Komisyonda yapılacaktır. Evsaf v e şartlar Ankara İstanbul Levazım Amirliklerinde v e Komisyonda görülebilir. Taliplilerin teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyonda bulundurmalan Uân olunur. IIMimilim i | i H Derhal Teslim Tediyatta Kolaylılc Öâncılık: 2672/11712 | = j 1 = (1734 Basın 18471/11706) »•»»»»»••»»••» I KADIKÖY TİYATROSU | Çorlu Askerî Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Çorluda 1019 Ord. 4 kademe tamir fabrikası ihtiyacı için 34 kalem anbalâjlık malzeme satın alınacaktır. Keşif bedeli 60,643,70 TL. sı olup geçici teminatı 4285.00 lira ihalesi 20 ekim 1964 •ninü saat 1100 de Çorlu Askeri Satın Alma Komisyonu Başkanlığında yaptlacaktır. Bu işe ait şartname ve müstenidatı İstanbul. Ankara Levazım Amirliklerinde ve Komisyonumuzda görülebilir teklif mektupIannın ihale saatinden bir saat evve) Komisyonda bulundurulması şarttır. (1736 Basın 18473/11704) L İIIUJIU1UIU1I lltlitlUl 111 IMİtttl U1Iİ1111 tlülüll UllUllllllUUİİIIlİtll 1IIU Kadıköy Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden 963/1021 Kadıköy İçerenkSy. Bostanci mahallesi Yalj yolu sokağı eski 39 kapı No. lu 703 ada 19 parsel sayılı gayrimenkule sahip iken 10 seneden beri hayat ve mematmdan hiç bir haber alınamıyan Todori kızı Atina'nm ^aipliğine karar verilmesi Hazine Vekili vekili Av. Muzaffer Oktar tarafından talep edilmiş olmakla 10 seneden beri hayat ve mematindan haber almamıyan Todori kızı Atina'nın bulunduğu yeı, hayat ve memattndan haberdar olanlann M K. nun 32. maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren bir sene içinde mahkememlzin 963/1021 sayüj dosyasma bildirmeleri rica olunur. (Basın 18455/11705) | ANA HANIM KIZ HANIM ( »ııınıınnnıiHiHiııuııııu 3561/11718 (Basıa 169U A. 10473/11695)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog