Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

1 Ekim 1964 CUMHURÎYET BEŞ ATLI AlAMETI FARİCA ZİNCİR ve İĞNE SANAYİİ A. Ş. nin YENİ BİR ÇEŞİDİ ÇENGELLİ ve HALKALI VİDALAR (Açık ve kapalı pitonlar» Türkiyede ilk defa freze edilmiş dişler Standart boylar Siparif kabulüne başlanmiftır Bir yangından çıkmış gibi her yer. Bütün iklimler, yönler sus muş sanki. Bu dağın ardından jitimsiz hüzünlerle birlikte ge !en güneş kavuruyor evreni. voskocaman evrenle beraber her eyi... Ynmnrtayı toprağa bırak an kaynatacak gibi. Göz ka • laklannın hiç aralanmı\acak biimde kapanı kapanıvermesi de >n dnrgun ortamın tanıtlan iş;e. Deviet yolonun her iki yanı yemyeşil ağaçlarla kaplı. Ne var ki duruma etkiyemiyor bn. Yolda kamyonlar, römorklar doln • su işçi. Yeni bir güne başlamanın mutluhığu, kıvancı yok ço • *unda. Heykelcesine gelip gidivorlar Sylece. L'zak uzak bakıyorlar insana. Yüzleri hepten büzfin. «Bunlann çoğn kahrolmus» diyesi geliyor kisinin. Belki de öyle değil de bana öyle geliyor. Şehri ikiye bölen asfaltın üstünde binlerce serap yansıyor. Işçilerin umudn da böyle işte. Umutlar bitimsiz bir deniz gibi gözlerde. Ne var ki çoğn olanaksız. Gerçeklesmeyince de kişiyl bitkin bir duruma sürükleyive riyor. Ekmek Parası Nazilli Muhabirimiz Mahmut ALPTEKİN «Merhaba amca» ca. Adınız nedir?» Hepsi tek tek süzüyorlar be«Essah adım Memet'dir ofnl. ni. Erame bana Zaro Ağa derlerj» «Merhaba ojul.» Zaro Ağa'nın posbıyıkları ner«Yeni geldiniz galiba bn işe.» deyse agzının içine giriyordo. Adiyorom. mı çok anlamlıydı bu bıyıklar. L'zun sfire cevaplamıyor. Son Zaro Ağa sanki bıyıklarıyla kora: nuşuyor gibiydi. Zaro Ağanın bı «Ab. OgJl... Ben diyeyim yir yıkları varlıfının öziiydü. Şimdi mi, sen de on yıl var ki inip çı iyice içlendifi belliydi Ute. Bıkarım bnralara. Ne bn iş usandı yıkları daha da aşafıya düştü. benden, ne de ben ondan. Yoo, Bn bıyıklarla nasıl yiyip içiyor yoo, seve seve yaparım bn işi di diye saştım kaldım. yemem. N'aparsın, ekmek para«Geceleri nerede yatıyorsunnz sı J» Zaro Ağa?» «Hangi ildensiniz? Uzak mı gel Demin ben nasıl Zaro Ağanın diğiniz yerler?» bıyıklarına şaştıysam, o da bu «Uzak sayılmaz ognl. Dazgırı soruma şaşırdı bir süre. Gözlelıyık biz.» rinde ba şasraışlıfı okuyuverdim «Haa. Hepiniz mi?» hemencecik. «Bunların yedisi Afyoıı, Kon«tşte burda oğnl. Bu güzelim ya taraflarından ognlj» toprağın üstünde. Yazın bize Bir iki iç çekiyor ihtijar am yeter de artar bile.» ca. Sonra anlatıyor: Gerçekten a^açların altında ya «Bizim oralar bozkırdır evlât. tağa benzer bir şeyler vardı. Git git tükenmez. Zaten topra • Diğer işçiler tiim hareketsizğımız az. Biz mecbnruz ' mn di. Çoğn beşon adım ileride. Bogelmeye bnralara. Gayri r/apa rada hepsi bir yerde mi yatıp caz? Çolnk çocuk n'apsın kışın? kalkıyorlardı? Meraklandım iyi Sofaklar dondnrncudur. ce. Kadınlardan yana bakarak: «Ne veriyorlar size? M'annnn «Ya bnnlar Zaro Ağa?» mnsannz bu isten?» diye sorn «Haa, onlar mı? Anladım. Onyorurn. lar da!. Zaten çofn evli. Koca«N'apalım? Memnun olmasak ları burada. Hani biz birbirimida çalışacayık. Baska çaresi yok zi iyi tanırık. Hepsi iyi evlâtlarbunun. Günde sekiz dokaz lira dır bnnlar. alırık. Az sonra mola verdiler. Ağa «Elli • altmış bin Tiirk işçisi cın koyu gölgesine nzanmıştı içvar Alraanyada. Daha da gidiyor lerinden bir kaçı. Yanık bir türlar, gidecekler de. Herbalde siz kii yükseldi çevrenin susmuşlu de dfişünmüssünüzdür buıra? ğnna inat, parauk tarlalarına dog «Düşünmez olar mnynk hiç. ru. Tüm dertlerini, amntsnzlnk • Bizim gibi olnp da kim düsün larını, asklannı anlatıverıyordu mez ki? Duşfindük emrae cesa bu türküyle. Evren sn anda bn retlenemedik bir tiirlii. Bizim ek türküyle dolaydu. Deviet yoln mek kapımız borlar gayri. Ege na doğrn yürüdüm. Türkü hâlâ bölgesi... Ir<e Türkiyenin Ala • knlağımdaydı. Şimdi Zaro Afajıanyası. Di.ğindan yağ, ovasın nın bıvıklarının daha anlamlı ko dan bal akar. Gözün alabildifin nusmaya başladığını biliyordam. ce bak; pamuk, incir, zeytin, üDeviet yoln yine işçi tasıtlariy züm. Gel gör ki ogul, kıvmatını le doluydu. Toza diimana kata bilmiyoruk. Aklı erenler de, o rak bir kamyon daha geliyor knmnşlar da böyle diyorlar. Ben asfalta dofru. Şimdi Önümden de bn gadar düsiinebiliyorara iş geçiyor Kamvonun alnında «Hfite.» da Verdi» yazılı. Her tarafmda «Dü«üncelerini beğendim am salkım salkım işciler. Asfaltın ANKARA METDAN SAHNEStNDE: Ksin Avıt "Siz ne yapardınız?,, Merkez: Şişhane Meşrutiyet Cad. 176/1 Beyoğlu • istanbul Tel: 44 8717 • 44 51 38 Telgraf: BIYIKLI İstanbul Satış Tel : 4919 36 ATLI MARKASI « YÜKSEK EVSAF ve EMNİYET GARANTİSİDİR ReklV'cıhk 3588/11726 Siz yukardaki gibi bir soru ıle karşılaşsanız, tahmin ederim ki hemen cevap vermek şöyle dursun, soruyu soran insanın yüzüne şöyl bir bakardınız? GABRIEL AROUT'dan Aygen TÖRÜMER'in çevirdiği «SİZ NE YAPARDINIZ» ı bu mevsim önce perdelerını seyırcıye açan Meydan Sahn^esınde gordukten sonra bu sorunun cevabını verebılırsınız SAHNEYE KOYUŞ: Her şey yerli yerınde ve zamanında yapılı yor. özellikle seyırcı arasından çıkan sanatçılarımızın, seyırciler den herhangı bırı «Sız ne yapar dınız?» diye sorduktan sonra oyu na sahnede devam etmelerı, seyre denler üzerinde çok etkili oluyor Soruyu bana da sorarlar mı? dı e düşünüyorsunuz! KONUSU Bır ateşli kadının 4 ayrı erkek üzenndekı »tkısı belirılıyoı Her bırının aynı kadına bağlılıklarını ve ayrılışlarını ele alan oyun, tempo ve oynavış ıtı barıyle başanlı Yalni2 oyunun ilk erkek oyuncusu KARTAL TİBET donuktu TEUMAN ÖZER, şen ve şaklaban r'ılun tam ddamıydı YILMAZ GRUDA Bu eski kuri hakıkaten çok sevımlı ve neşey; elden bırakmıyan bır Jacques ıdi yı oyunu ıle salonu alkış yağmu runa tutturdu kı, bu da yılların mükâfatı ıdı. Sonuncu sevgılı rolünde ÇETÎN KÖRÜGLU, hırçın. asabi. sert bır rkektı ve oyunun ikınci derece de tecrubelısı savılırdı. fokdt bu sertlığın arkasından sevgılısının her şeyınl vırtıp kırıp doktukten onrakı yumuşayıp tatlı bır dille Yarım saat sonra evdeyım» de mesı, bütıin s*>yırcı hanımlara ra hat bir nefes aldırttı, oyun da mutlu bır sonuçla son buldu Esın AVC1. bu oyunda da başa nlıydı Mediha KÖROGLU da kendisine düşen vazifeyi ustalıkla aptı. Biraz önce Iş ve İşçi Bulma Knrumnnnn oralarda da bir >ıgın işçi vardı. Sırası gelinceye degin yârenlik edenler, sigara lannı sömürürcesine içenler, yan gelip uzananlar. Onlarla konuşmak istiyorum nicedir. Şimdi dev let yolunda gidenlerin peşinde • yim. Bir pamuk tarlasına yöneldiler ilkin. Sonra gittikleri yolu değiştirdiler. Aradıkları tarlanın hangisi oldnğanu bilmiyorlardı sanınm. Birisine sordular ora • dan geçen. İlk yöneldikleri tarla olduğnnu anladılar sonunda. «Ben demedim mi sana?» diyorıu isçilerden bi • ri. Kocaman elli, çoğu orta boy hı kisilerdi bunlar. Bir Anadolu hikâyesinden fırlayıvermis gi bi karşımdaydılar işte. Hepsinin hikâyesini, yaşantısını biliyor • dum. Bir bir anlatabilirdim. Cst leri basları toprak kokuvordu. Ama o ne güzel toprak kokusu. tşe baslamazdan önce. bir ağscın gölgesine sığınıyorlar bemen. Biraz dinlenince hemen ise baslıyacaklan belli. Kadın erkek yirmi kadar varlar. Saçı sakalı birbirine ksnşmış, elli yasları ' da birine yaklasıyorum: üstünde vızır vızır taksiler, kam j yonlar, otobüsler. Kırmızı, yeşil,v siyah Kayıp gidiyorlar durmall dan. Bo ortamda John Stein beck'in «Gazap Üzümleri» ndekı , gürültülü yolj, Tom Joad aile< sini Kaliforniyaya götüren kam)( yon. gözlerimin önünden geçip 1 gidiyor sanki. Bu iki dnrum araJ sında daha bir çok ilişkiler kurj mak mümkün. Istasyon parkının oralardakiv kalabahğı elimle koymaş gibi; bnluyorum yine. Istasyomın ora j sı ise oldukça sıcak. Ağaçların altında rasgele nzanmış işçi kü1 meleri, yorganları, yatakları, denkleriyle tren bekliyorlar. On'J lara baktıkça ülkemız sornnlarının pek çoğn dile geliveriyor.j Snstur snstnrabilirsen. Park yolundan doğrn bir bek\] çiyle bir snpürgeci geliyor. «tşte | bnnlardı.» diyor belediye süpür gecisi. Ne olduğunu anlıyamıyofl rum ilkin. Ben de yanlanna yak| laşıyorum. Süpnrgeci devam edi) yor: «Sabahtır söz anlatamadım' rranlara beg. Burları süpiirecem. || kalkın, nere giderseniz gidin.» diyom, biç dınliyen yokj» «Peki» diyornm, «nereye gitsin ı bnnlar; treni bekliyorlar; gelince binip gidecekler iste.» Ters ters bakıyor bana süpür' geci. Bekçi de öyle. Şöyle tepeden bir işçilere ba" kıyor bekçi. «Kalkın bakim bnrj dan, defolnp gidin hadi!» diye bağınyor. Biraz çekinerek kıpırdamyor işçiler. Azıcık ürktiikleri belli. Ne var ki kalkıp gitmiyorlar he men. Bekçi hırsından deliy^e dönüyor iyice. Oradaki hoVtumu. kaptığı gibi üstlerine sn fıskırtı)] yor hepsinin. Apar topar kaçışı yorlar hemen. Çoğn büyük bir kızgmlık içinde. Kapılanna değin dola bir tren geliyor hışımla. Bekledikleri tre nin bn olmadığı belli. Bekçi uzaklaşınca ağaçların gölgesine uzanıyorlar yine. Oflaya puflaya ayrılıyor gelen tren istasyondan. Dertli dertli bir ses yükseliyor ağaçların altından ötelere doğro: Kara tren gelmez m'ola Düdüğünu çalmaz m'ola Gnrbet ele yâr yolladım Mektubunu yazmaz m'ola. I Gayrimenkul Satış İlânı Gayrimenkul Satış İlânı ISTANBLL HMSKEt SAND1ĞINDAN: Dosya No: 1963/1386 Hav\a Halide Imrol tPA. 746 hesap numaralı borç senediyle Sandığımız Samatya Şubesinden ıstikraz ettıği paraya mukabil Fatih, tmrahor Ilyas Bey Mahaliesi Ualit Efendi Sokağında en eski: 126, mükerrer eski, yeni ve taj: 6 kapı aumaralı ieneden ve mahallen ahşap evin 1/2 hissesini Sandığunıza birincj derecede ipotek etmışti. Tapu kayıt suretinde işbu gayrimenkul; Fatih, Imrahor tlyas Bey Mahaliesi Halit Efendi Sokağında en eski: 126, eski. yeni ve taj: 6 kapı, 1274 ada, 20 parsel sayılı 70.00 m2 miktanndakı akşap ev olup, 1/2 hissesi Havva Halide İrarol adına kayıtlı olduğu ve Sandığunıza birinci derecede ipotekli bulunduğu beyan edilmiştir. Muhammin raporuna göre işbu gayrimenkul ün umum mesahası 70.00 m2 olup, bunun 56.00 mi miktarı üzerinde bodrum katından başka üç katlı ahşap bir ev vardır. Kârgir olan bodrum katınaa bir taşlık, bir oda, bir mutfak, bir WC, birinci ve iftincı katlarında iklşer oda. birer sofa, birer WC, üeüncü kaürıda ikî oda, bir sofa, bir WC, bir balkon vardır. Binada elektrik tesisatı ile bir de kuyu mevcuttur. Borçlu hakkında yapılan kanuni tâkip üzerine 3202 numaraiı kanunun 40. maddesine göre yukarıda evsafı yazılı gayrimenkulün 1/2 hissesi birbuçuk ay müddetle açık artırmayt konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artırmaya gırmek isteyenler bunlan ve herkese açık bulunan tapu siciJ kayıtlannı tetkik ederek satılığa çıkanlan ışbu goyrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telâkki olunur. Artırmaya girmek isteyenler (1865.) lira pey akçesı veya Sandıkça kabul edilecek Banka teminat mektubu vermesi ıcap eder Birikmiş bütun vergilerle Belediye ve tellâlıye rüsumu ile varsa vakıf icaresj ve tâviz bedeli ile ipoteklerin terkin harcı borçluya; ihâJe pulu ve tapu tescil harcı ile varsa şerefıye borcu alıcıya aittir. Satış şartnamesi 12/10/1964 tarihinden itibaren açık bulundurulacaktır. Birinci açık artırma 19. Kasım 1364 pcrşembe günü Cağaloğlunda kâın tstanbul Emnıyet Sandığında saat 15 den 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihâic yapılraası için teklif edilecek bedel ın tercıhen ödenmesi icap eden gayrimenkul mükellefiyetiyle Sandık alacağuu tamamn geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son artıranın taahhüdü bâkı kalmak şartıyie 4/Aralık/1964 cuma günü aynı yer ve aynı saatte son artırması yapılacaktır Bu artırmada gayrimenkul en çok arüranın üstüne bırakılacaktır. Haklan tapu sicilleriyle sâbit olmayan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahıplerijun bu haklannı bususiyle faiz ve masarife dair ıddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün tçınde evrâkı müsbiteleriylî beraber Sandığunıza bildirmediklen takdirde satış bedelinin payiaşmasından hârıç kalular. Daha fazla bilgi edinmek ısteyenlerin 1963/1386 dosya numarasiyle Sandığımız Hukuk Işleri Servisıne müraeaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (Basın 18387/11693) İSTANBUL DOKUZUNCU İCRÂ NENURLUĞUNDÂN (Dosya No.: 1964/100 Beşiktaş Muradiye mahallesinin Kalıpçı sokağında 14 kapı, 817 ada ve 39 parsel sayüı 101 M2. mlktanndaki kârgir apartımanın tamarru bir borçtan dolayı ipotekli iken satılmasına karar verilmiştir. İMAR DURUMV: 1/500 mıkyaaü Beşiktaş tsdilât plânında ıskân sahasmda kalmakta olup dosyasındald krokislnde de gorulebılecegı gibi taralı kısımda H=12^0 Mt. irtifa ve bitişilc nızamda ınşaat yapümasına müsaade edilmektedir. MEVKİİ EVSAF1 ve DEĞERİ: Teşvikıyeden Beşiktaş istikametıne ınen ve Teşvıkiye caddesınden aynlan Ömer Rüştu sokağı ve bu sokağa amut Teşvıkiye caddesine muvazi Kalıpçı sokağı üzerinde 14 kapı sayüı ve üzerinde Aslaner isimli apartımandır. Yol parke taşlan ile teşekkül etmiştir. Trotuar karo sımon kaplıdır Mevzu gayrimenkul ikınci bodrum + Bodrurn + zemin kat + 3 normal kattan ibaret kârgir apartımandır. Sokaktan bakıldıgında: Sağ taraftan sert agaçtan tek kanatlı ahşap giriş kapısından apartıman antresıne gırilır. Antre dar ve koridor şeklinde olup nihayette 1. kata çıkan merdiven ve solda zemin 'at girişı vardır. Zemin katta 2 No. b daire: Giriste bır hol. bu holiin ön tarafında ön cepheye bakan uzun bir oda mevcuttur. Holden arka tarafa dogru gıden koridor üzerinde sağda, içinde fayans tezgâh ve eviyesl ve tezgâh altı dolapları.camlı davlumbazı olan muttak, yanında içinde gömme banyosu, layans lâvabosu, şofbenı bulunan duvarlan kısmen fayans kaplı banyo, yanında duvarlan kısmen (ayans kaplı içinde alaturka taşı olan helâ mevcuttur. Kondorun nıhayetinde arka bahçeye bakan bir oda mevcuttur Odanın arka bahçeye bakan cephesı boydan boya balkon olup camekânla Kapanmış vazıyettedir Oda doşemelerı ahşap. dığer doşemeler karo mozayık kaplıdır. ön oda ve hol tavanlan kartonpier tezyinatlıdır. Zemin katta merdiven altmdan geçılerek bına aydınlıgmdan inümek suretıyle 15 basamak merdivenle bodrum kata ınilır. Bodrum katta 1 No. daire: Zemin kat sathınm arka ve yan kısmını işgal etmektedir Girişte ufak bir koridor sol tarafta ışıgmı yan cephesindekı komşu arsaya açılmış pencereden alan bir afak oda, sağda arka bahçeye bakan, önünde 2,00 M. dara genışlikte bir balkonu bulunan ikınci bir oda ıle koridorda girişin karşısında mozaik tezgâh ve eviyeli bir küçük mutfak ile bir alaturka helâdan ibarettir. Bodrum kata ınen merdivenin devamından 8 adet basamak daha inilerek ikinci bodrunıa gelinir. Burada ucu arka bahçeye bakan L şeklinde bir koridorun ıç yanında bir çamaşırlık ve bir alaturka helâ, dış yanda ise bir kapıcı odası mevcuttur. Arka bahçede dipte 4 göz kârgtr kömürlUk mevcuttur. Zemin kat sahanlığından 14 basamakla 1. kata çıkılır. 1. katta 3 No. daire: Tertip ve evsaf bakımından 2. kat 4 No. dairenin aynıdır. 2. kat 4 No. daire: Tertip ve evsaf bakımından zemin kattaki 2 No. lı dairenin aynı olup ilâve olarak ön tarafta apartıman girişiniD üstünü de thtiva etmekte oldugundan ön oda geniş bır salon halindedir. Önünde iki uçtan başlayıp ortada genişliyen dairevî, kısmen kârgir, kısmen demir korkuluklu balkonu mevcuttur. 3. kat 5 No. daire: Tertip ve evsaf bakımından 2. katta 4 No. dairenin aynıdır. 3. kat sahanlığında merdiven nıhayet bulmaktadır. Kat irtibatlan normal katlar arasında 17 şer basamakiıdır. Merdiven basamakian mozaik, demir korkuluk ve ahşap küpeştelidir. Zemin katta kat irtifaı 2,40 M. kadardır. Çatı örtüsü Marsilya tipi kiremlt iledir. Tamamına 216.000.00 TL. kıymet tahmin ve takdir edilmekle G. menkulün ilk arttırması 13/11/1964 cuma giinü saat 15 16 da tstanbul Sultanahmette Adliye Sarayında "îatış mahallinde yapılacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 25/10/1964 günunden itibaren Daırede açıktır. Arttırmaya iştırak için muhammen kıymetin % 73 nisbetinde pey veya milll bır bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. tpotek sahibi alacakiılarla diğer alâkadarlann ve ırtifak hakkı sahiplerinın gayrimenkul üzerindeki baklannı, hususıyle faız ve masrafa daır olan iddıalannı işbu ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde evrakı müsbıtelenyle birUkte Memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi haide haklan tapu sicüiyle sabit olmadıkça satış bedelinın payiaşmasından hariç kalırlar. Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma sartnamesinı okumuş, lüzumlu malumat almış ve bunlan tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar Tâyin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağınldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmış beşinı bulmaz, veya satış istiyenm alacağma rüçhanı olan diğer alaoaklılar bulunup da bedeli bunlann o gayrimenkul Ue temin edilmiş alacaklarınm mecmuundan fazlaj'a çıkmazsa en çok arttıranm taahhüdü bakı kalmak üzere artürn^a on gün daha temdit ve onuncu 23/11/1964 pazartesi gün iynı yer ve saatte sfapılacak arttır mada, bedeli satış tstıyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılann o gayrimenkul ıle .emin edilmiş aiacaklan ve bundan başka paraya çerirme ve paralarm paylaştınlması masraflan mecmuundan fazlaya çıkmak sartiyle en çok arttarana ihale edilir. Böyle bir bedel 1de edilmezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. Gayrimenkul kendisine thale olunan icimse derhal veya verilen mülJet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en vüksek teklifte bulunan kimse arzetmış olduğu bedelle almaya raan olursa ona, razı olmaz veya bulunnıazsa hemen yedı gün müddetle arttırmaya çıkanlıp en çol arttırana ihale edileceği ve ikı ihale arasındakı fark ve geçen gunJer tçin °o 5 den hesap olunacak / £aiz ve diğer zararlar ayrıa bUkme hacet Kalmaksızm Memunyetımizce alıcıdan cahsil olunacağı ve fazla bügi edinmek ıstiyenlerUı 964/100 Do.îya No. siyle Memuriyetimize müracaatlan ilân olunur. tst. 9 CD tcra M. Tanfe tstatısuk üolar • 50,01)0 ıhtıyacı olanların müracaatı P. R. 783 Galata llâncıhk 2667/11711 84.23 1965 yıL Birinci Altı Aylık Dış Ticaret Rejimine dair calı*malar başladığından, bu konu Ue ilgili tekliflerin 10 ekim 1964 gününe kadar Odamız Etüd Şubesine yapılması lüzumu sayın üyelerimize duyurulur. (Basın 18493/11737) İstanbul Ticarei Odasından oeramik Fabrikalarımız Izolâtör Tesislerinin tevsiinin ikmali dolayısiyle Alçak Gerilim İzolâtörlerimizin yeni satış fiatlarını sayın ihtiyaç sahiplerlnin ve satıcıların nazarı dikdatlne arz ederiz : Beher Adedi N60 Tipi N80 Alçak Gerilim Elektrik Hav. Hat. Izoı Isfanbul Belediyesi Başkanlığından: ŞEHİR DAHİLİNDE ASlLMlŞ VE ASILACAK İLÂN VE REKLÂMLAR HAKKlNDADlR 1 İstanbul Belediyesi hudutlan dahillnde Belediyenin hususî mülkiyetinde bulunan yerler ile uraumî mülkiyetinde bulunan yol, meydan, yeşil saha gibi âmme emlâki üzerine ve bu yerlerdeki troleybüs ve tenviratı umumıye direklerine, tramvay ve otobüs bekleme mahallerine, vapur iskelelerine, tren istasyorlarına, diğer şahıslara ait arsa ve binalar üzerine ve binaların cephelerine ilân, reklâm, matbu evrak ve resim tâlik edilmesi mer'i mevzuata göre Belediyeden izin alınmasına bağhdır. 2 Bu itibarla bilcümle ilân ve reklâm sahiplerinin 31/10/964 gününe kadar Belediye Em!âk ve İstimlâk Müdürlüğüne başvurarak ilânın hâlen bulunduğu veya konulacağı yerin mevkiini, ilân veya reklâmın eb'admı, ihtiva ettiği ibare vesair hususları bildiren filânın şeklini yazılarını, rengini gösterir eb'adlı bir krokinin de eklenmesi suretıyle vuku bulacak) yazılı beyanları üzerine şehircılik, estetik ve trafik gibi yönlerden tnahzur görülüp görülmediği Belediyece yapılacak inceleme ile tâyin ve tesbit olunmak suretiyle asılması uygun görülen ilân ve reklâm levhalarınm sahipleri mevcut ücret tarifesi üzerinden hesaplanacak ilân tâlik ücretini ve ayrıca üân resminı ödediği takdirde Bflediyece irae olur.an ve uygun görülen mahallere ilân ve reklâmları asılacaktır. 31/10/!J64 gününe kadar bu bildiriye göre hareket edılmediği takdirde asümış reklâm ve iîân panolarının kaldırüması cihetine gidilecek aynca bu panolan asanlar ve asıimasına müsaade eden mülk sahipleri veya alâkalüarı hakkında cezaî işlem de tatbik olunacaktu. 3 Belediyece izin verilmemiş yerlere afiş asılması da yasaktır. İzinsiz asılan afişler iptal edileceği gibi aynca yasak hilâiına hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesi ile 1608 ve 151 sayılı kanunlara müsteniden cezai islem uygulanacaktır. 4 Bugüne kadar Belediye Tahakkuk Şubelerine müraeaatla sadece ilân resmi yatınlmıs olması Belediye Riyasetince o ilânın tâlikine izin verildiği manasına alınamaz. Bu kabil ilân ve reklâm sahipleri bu tebliğin birinci ve ikinci maddelerinde belirtildiği şekilde müracaatla izin almak mecburiyetindedirler. (Basın 18442/11692) 6O Kuruş 12O ,. 2OO .. 12O Kuruj RM Nato Tipi Telefon ve Telgraf Havai Hat. Izol RM 2 . .. ' 14O 2OO , „ RM Special „ Sayın satıcılara bu fiatlar üzerinden ayrıca satıcılık tenzilâtı yapılır, ilpililerin müracaatı rlca olunur. (0 İSTANBULGALATA Tersane Cad. Kipman Han 5 Telgraf : Kaleseramlk ist. Telefon : 44 76 83 44 69 09 fieklâmcılık 3578/11725 (Basın: 18413 11707)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog