Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

K*r*Çİ 30 <»•»•) Pakıstan muhalefet partılennın grev karanna uymıyan ıkı dukkânı taşlıyan nu. Washington, 30 (AP • a.a. • Radyo) Amerîka mayışçılen polıs, gozyaşartıcı bom ba kullanarak dağıtmıştır. B. Devletleri Dışişleri Bakanı Dean Rusk'un Kızıl Çi 1965 bütçesi hazırlanırken hflk*Pakıstan hukumetı tarafından ya nin atom bombası patlat maya hazır olduğu şeklinde metin 1964 eâri masraflar rakamı* yınlanan resmî bıldırıde bazı oğ ki sözleri bütün dünya siyasîmerkezlerinde çeşitli yo na zam yapmamak karannı »!• rencılenn ve «kotu nıyetlı gruplaması da gösterıyor ki bütçeyi denk rın» volları tutarak polıs kordonu rumlara sebep olmuştur. leştirmede zorluklar var. Ba yıl altında gıden bır otobusu taşladık ları ve trenlerın hareket etmesı Rusk'ın Komunıst Çın'ın bır a Genel nukleer gücte bir denge de da her zamankınden fazla; çdnktt ne engel oldukları belırtılmekte tom bombası denemesı yapmak u ğışıklığı meydana getırmıyecek o ne dersek diyelim Kıbns bnhrau VYashıngton, 39 (»J». • AP) tıfakm maddi ve mânevi gücüne en Cincinnati, 30 (a.a.) Cumhurı larından once yapılmıştır. zere bulunduğunu bıldırmesı, yet lan K Çin'in atom gucu, Washıng Türkiyede hacmınden fazla tesir Hukumet, jabancı ülkelere kal dır i^etçı Partının Başkan adayı Barry Blrlesık Amerika'vı liyaret et çok yardımda bulunsn ülkelere ait Batı Pakıstanın en buyuk sehrı kılı Fransız çevrelerınde hıç de ton'a gore Vıetnam savaşının uza yapmıs, iktisadî hayatı büyük niskınma konusunda yapılacak jar Goldwater, Cıncınattı'de japtığı mekte olan NATO Genel Sekre tir» demıstir. hayret uyandırmamıştır. Hattâ masına sebep olacaktır. pette felce n|ratmıstır. Bnnnn seterı Manlıo Brosio serefine dıin Siyasf çevrelere gore Johnson'un bır konusmada Johnson ıdaresıne dımların şartlannı «ağırlaştıran» Dakka'dakı bu gosterıler sonunda Fransız nukleer programının bazı dukkanlar kapanmı;, trafık aksabeplerini bnrada mcelemiye ne yer Beyaz Sarayda verılen ziyafette ve Brosıo'nun yaptıklan konuşma şiddetle çatarak, Johnson'un komu bır değıstırmenın gen alınmasına mış, yalnız hukumet daırelerı ve sorumlulan, Komunıst Çın'ın bunçalışmaktadır. ne de bilgiler. bir konnşma yapan Başkan lar NATO'da yapılacak bir değışik nıstlere karşı çok yumuşak davran Kızıl Çin • Fransa müsait, kım ehmızdeki desin tıcaret fırmalan her zamankı ı ş . dan a\larca once boyle bır deneÇunkfi ne dersc lığın ilk belırtilendır. Başkan John dığını ılerı surmuştur. Johnson demıstir ki : terıne devam etmışlerdır. meyı yapmış olmasının bıle hayret Kıbns meselesının taaa ilk çıkıTicaret Anlaşması •Kuzey Atlantık Paktı deneme son'un seçımi kazandığı takdirde Amerikan dış polıtıkasının hıle u>andırmıjacağını ılerı surmektesından bn vana gelıp geçen şey. yapmayı tasarladığı Avnıpa gezisin ve yalanlarla dolu olduğunu ıddıa den geçmış ve Bırleşık Amerıka'dırler. Bununla bırlıkte, Fransız Imzalandı leri \e bugünku ınkisaflan bilennın dış sıyasetının bır kıht taşı o de de ozellıkle De Gaulle ve Er °den Goldwater, Amerıkanın dış Glenn Albayhğa uzmanları, Komunıst Çın'ın nukulkelerdekı prestıjının gunden guTokyo 30, (AP) Komunıst Çın, lerin savısı parmakla savılacak ka larak benımsenmıştır Bu pakt, A hard ıle NATO lıderlığı konusunda ne duştuğune dıkkatı çekerek şoyleer ınfılâkımn, bır deneme nıte pazartesi gunu yapılan bır tıcaret dar azdır. Ve mesele henüz çözülterfi etti menkan yonetıcılen tarafından gorüşmeler yapmayı tasarladığı ay le demıstir: Zomb* 30 ( M . ) îkı ay once lığını aşamıyacağım da one surnı çevreler tarafından ıfade edilmek anlaşması çerçevesı ıçınde Fransaya medıği ıçin kimse bir sey »öyliyetara raânasıyle desteklenecektır. Washıngton, 30 (>«.) Bırleşık tedlr. € Dort yıldır iztenılen dış polı bağımsızhğına kavuşmuş olan Ma Amenka Cumhurbaşkanı Johnson, mektedırler. açık denız şıleplen sıparış edeceğı miyor. Amerıka'nın bu ıttıfaka olan taahtıka Kongo, Laos, Malaysıa ve Kıb lavı'de dort gunden berı devam Amerıkanın Uk uzay pılotu yar • Washıngton sıyasi çevrelen ise, nı bıldırmıştır. Ama artık bn Kıbns »ıeselesl hutlen gerçek, sağlam ve onemlırısta kanşıklıklar çıkmasına sebep eden kanşıklıklar sonunda ıkı k* bay John Glenn'ın olağanustu ı ş . Kızıl Çın'ın atom bombasına sahıp Yeni Çin Haberler Ajansının Pe muzmın bır sekıl aldı. Ve bn müzdır Bu taahhut hafıfe alınmamaolmuştur Ayrıca, Berlın buhra şının olduğu, 100 den fazla Afrıka< lemle albaylığa yukseltılmesı ıle olmasının G Vıetnam'dakı Ame kın mahreçlı bır habermde dun bırmin halın tedavısı >alnız bızım eliIıdır Şımdı olduğu gıbı gelecekte nında da hıçbır çozum yolu bulun lının da yaralandığı bıldınlmekte ılgılı kararnameyı dun ımzalamış rikan polıtıkasını tesır altında bı tıcaret anlaşmasının yapıldığı da mızde değıldır. tş tamamiyle milde bu taahhut aynı kararlılıkla demamıştır. Bıze Kruçef'ten korkma dır. tır. rakacağını ılerı surmektedırler. bıldırilmıştır. letlerarası bir vasıf almıstır. Zavam edecektır mamızı ve banş ıçın yenılgıye kat Başkent Zomba'y» gelen askerî ten Kıbns meselesı patladığı zaBırleşık Amenka kımseye tahaklanmamızı soyluyorlar. Duşmanla man tnonu: kum etmeğe çalışmıyor îttıfakımız Paris 30, (ajı) Fransa'dakı sıya rımıza, dost damgası vunıp yar bırlıkler durumu yatıştırmaya çaıçınde hepımızın çabasına yer var, sı bır grupun ıddıa ettığme gore, dım edıyoruz, dostlarımıza ıse duşlışmaktadırlar. Sabırlı olmak lâzım! demisti, Brezılya'da oturraakta olan Fransaıttıfakımızın ıçınde ortaklaşa so nm eskj Başbakanlarından Georges man dıye ıhanet edıyoruz » Dün bır Bakanı yarahyan ve MaBaşlançıçta memleketteki ekonorumluluğun yenı şekülenne yer Bidault, sıyası hayata donmeye ka Dığer taraftan Bırleşık Amenka lavı Kongre Partmmn genel mermik krızın Kıbns ısiyle alâkası var » nın Senato Tahsısat Komısyonu, kezını yakan âsıler, butun bınalan olmadıfı soylendi, dnrdo; fakat rar vermıştır. Başkan Johnson'un konuşmasına Siyası grupun iki lıderi, duzcnle ıçınde bulunulan mall yılda dış ateşe vermektedırler Sokaklarda hakıkat odur kı artık Kıbns dâeevap veren NATO Genel Sekreteri diklen basın toplantısında, General rardım ıçın 3 300 000 000 dolar (vak herkes bırbınnı dovmekte, dukkân vasından avn olarak memleketin Manlıo Brosio da de Gaulle'un Cezayır sıyaseünı ka aşık olarak 33 mılyar T L ) ayrıl lardakı mallar yağma edılmekteıktisadıyatını düzeltmek lâzımdır. «Avrupanın gelecekte gıttıkçe da bul etmeyıp Brezılya'ya gıden Bi masını onaylamıştır. dır Herkes ellerını ofustnrap: ha genış ve gıttikçe daha derın bir dault ıle goruştuklerını ve Georges Komısyondakı ojlama, Senato ıle Malavı'dekı bu kanşıkhkların se Ne olacak halımız? dıye dert bırlık sayesınde bu Ittıfaka daha Bıdault'nun, .Cezayır Fransız kal Temsılcıler Meclısının, yabancı ulyanarken; çok kuvvet ve daha büyük yetkıyle malı» fıkrının taraftarlarından mey elere yardım konusundakı yenı bebı Başbakan Hastıngs Banda'nın İyi olnr Insallah! demekten katılacağını umuyorum tttifak içın dana gelen grupun başına geçmeye kanun tasarısı ıçın ortaklaşa bır kabınedekı altı Bakanı gorevlerınbaska cevap beklemektedır. de lıderlik, her şeyden önce, bu tthazırlandığını soylemijlerdır. metm uzerınde anlaşmaya varma den uzaklaştırmasıdır. Ben bn satırları bukumeti kritik etmek ıçın yazmıvornm: ama huknmetın ve memleketin bn Kıbns kompleksınden knrtnlnp herkesın ısiyle gucö>le, alış venşıyle ugraşması lurumunu soylemekten de kendımı alamıvorum Ben bn vadıde polıtıkacıları da kabahatlı bnViyana 30, (ajt.) Romanya Devlnrum. Parlâmentoda K ı b r ı s let Başkanı GıorgıuDej ve Habeşmeselesı ıçın hukümetın tnttnğa ıstan tmparatoru Haıle Selaaıe'nın yoldan baska bır çozfim şeklı ve goruşmelennden sonra dün yayunla çaresi söylıvemıvenlerın partı kon nan bıldıriden anlaşıldığına gore, çrelerınde hâlâ ba dâvavı ele aRomanya ve Habeşıstan Komunıst lıp hukumetı hırpalamağa çalısÇın'ın Bırleşmış Mılletler'e alınmamaları parlak bır davranış defilsını destekhyecektır. dır. Adama: Ortak bildirının yabancı slyasi gözlemcılenn yukandakı şekılde yo Ne yapmak istıvor idiysen orumladıkları cumlesınde şöyle denrada neden söylemedın? derler. mektedır: Bunun yanıbasında memlekette .îkı Devlet Başkanı, Birleşmiş Kıbns bubranının bır turlü nor1959 d» denıze ındınlen 100 Mılletler Teşkılâtınm daha etkılı mal ölçulere ındırılememış olnsnMılyon d o l s ı de^erındc bır hale gelebılmesı ıçın evrenselleş nnn netıcesı olarak patlak vermış TRITON" «dlı atom demzalıısı tırılmesı gerektığı goruşunde bırleşolan ıktısadı bnhranı, bn sdfeler 8130 lon hacmı ıle ınç» edılmı; mektedır» daha da agırlastırmaktan başka denızalu gemılennın cn buyu şeye yaramamaktadır. ğüduı Bızce Kıbns işı de dahil, hükümetın basarıvla memleketı ıdaresı ıçin ekonomık krızı gıdermesl ve pıvasava normâl hayatı iade etmesı şarttır Bunun içın ne yapmalı?. Onu ben kestıremem. HüNeto lork, 30 (aj.) Ueçen yıl kümetın elındeki ımkânlan, adam bura/la dorduz dunyaya getırmış larının çamnı bılmedıgım Için bu olan bır kadına, altı yıl kısır kal hnsnsta akıl öŞrptmiye kalkmam; dıktan sonra tecrube mahıyetınde ama devlet adamları, parti adambır ılâç verılmış olduğu açıklan. ları siyasî havavı aÇırlastıraeak mıştır. sözlerden vaztffçıp balka birsz,em Cvlumbıa Presbıterıen tıp mer nıvet. biraz rahatlık. bırat ilerıve BU BÜYÜK ÇSKILIŞTE kezınin bır sozcusu, Pergonal adı çiiven telkın edecek sözler sövlevenlen ılâcın Bayan Martm Brecseler, hareketlerde bnlnnsalar re ker ıle beraber 21 kadında daha ilk tasa olarak bnnn ele aisalar denenmış olduğunu soylemıştır zannedenm ışler bıraz daha iyi gi< Gsçen yıl 23 ekımde Bayan Bree 40 APARTMAN DAİRESİ der. ker, uçu kız, bırı erkek olmak u100,000 LİRA 8 ADET zere dort çocuk bırden dunyaya tktisadî dnruma hfikümet hS5 0 , 0 0 0 LİRA 1O AOET AVRICA getırmtstı kımdır Elındeki turlü vasıtalarlaSO ADET 2S.OOO LİRA • ••ea TALIHUVB ça»lrtl pıvasayı canlandırmalı, eiroiarın tlâcın denendığl 21 kadından 151 SO AOET S.OOO LİRA İKRAMİTBLKI»! VUtlVOf» sür'atıni arttırmalı. alıs verıs erahâmıle kalmış ve bunlardan yedıniyetını sa^lamalı ve halka paraEn iyi h«vag« karışımını lcendi sı çocuk doğurmağa muvaffak ol • muştur Bu yedı kadından uçu tek, sını cebınde saklamanın lüznmsnzkendine yapar, daima mavi alevuçu ıkız ve bırı, yanı Bayan Brec. In^nnn anlatmalıdır Bu bövle ?ile yanarak en verimli ısıyı sağlar. ker, dorduz dunyaya getırmıştı demez Bnna bır rare aramak eeSozcu, başka hastanelerde >apırekır Komısvonlar mı knrnlnr? lan denemelerde d e bu ılâçtan vemütehassıslar mı ça^ırılır? bn psirılen kadınların, ıkız doğıırduklaOTOMATİK TERMOSTAT koloıık ve ekonomık krizın flnürına çok sık rastlandığını ılave etne eeçmek lâzımdır Bu vazıfe yal mıştır nız hükıımetın de&ıl bütün sivasî Sobanın yanışını, isieniten ısı ve sosval tesekküllere de ve basıderecesine göre kendi kendine na da duser. ayarlar. Acaba %5 senesi verçi tahsilâtı bıze neler Rösterecek? Hattâ %4 senesi son avlarının hazıne iratlaKARBÖRATÖR n ne haber vrrecek" 964 senesi Moskova 36, (a.a ) Kısa bir ziya rette bulunmak uzere Moskova'ya milli irat artısı vurde kaça diişOOzenli yakıt akımı sağlar. gelen Endonezya Devlet Başkanı müstur? neden düsmiistıir. Gele. Sukarno, dun Kremlın'den Sovyet eek yatırımların plâna töre jrerBaşbakanı Kruçef ıle bır goruşme çekleseceSmı kım temın eder? Ba KÖÇÖK BOY yapmıştır Bu gorüşmeye cumartesı tasaları ortadan kaldırmak lâzımgunu Moskova'ya gelen Endonezya dır. Az yer tutar, çok ısı verir. Savunma Bakanı Nasutıon da katılB FELEK mıştır. Sovyet ve Endonezya ıdarecüennın Sukamo'nun Moskova seyahatı le ılgılı bır açıklama yapmaktan ka çınmalanna rağmen gozlemcıler <kı YENt SABAH Gazetesinde çıkmakta olan, devlet adamınm Sovyet askerî ve Hupanıo sayılan ve sevilen slçizgi ve konu bakımından Dünyanın en ıktısadı yardımı konusunu gorüşeması Ayse Ailcumrunıın esl Dok ceklennı belırtmektedırler Aynı güzcl romanları olarak kabul edılca, dört tor Nizametttn AIKıımru ÖftretTESCIL EDILMIŞ MARKAD1R kaynaklara gore, Sukarno, Kruçef men Arlf Aifetımru Nenhe Ötşaheser resimli roman. ten temmuz ayında vâdedılen sılâh soy, Bedla KücdlcaM Ayl» Çayardımmın en kısa zamanda yapılma pan. AruKat rürKftn SfiçflkaM, Reklâmcılık 3558'11713 sını ısteyecektır. Dofctor Ruhat Aisumru Meryem AiKumruDun bıtmıan All Rıza öraoj, Pahrl KüçUSall. Mu tılttİD Capan SadıS Kflcnkalf'nln gavınpederleri atlfnln meda n iftlhan ınsaniıs tim<salt Rtze Bavınaırlılr Mflrtftna»o Baştcâtlpneinrtcn empkll DI AB E RL E R Pokistanda yeni numayişler Johnson, NATO nun yenı değişikliklere açık olduğunu belirtti Goldwater Amerikan dış politikasını şiddetle tenkid etti Çin'ln 1 Ekimde otom bombasını Hddıse/er patlatması bekJeniyor Bir çaresi bulnnmalı Malawide karışıklık devam ediyor Bidault siyasî hayata dönecek BU BİR REKORDUR l Habeşistan, Kızıl Çin'in B. Milletlere almmasını destek iyor EN SON SiSTEM SINCER gaı sobası Kısır bir kadın yeni bir Pâçla dördüz do urdu ZIRAAT BANKASI Tasarruf Sahiplerine bir tek çekilişte 6 milyon lira REKORDUR!.. :. ZiRAAT BANKASI OTOMATİK HAVA KONTROL AYAR1 4 Ekim 1964 Pazar günü Sukarno, Kruçef ile göıöştu PAZAR MtCHUASINOA Ç0KACIBİRKAY3IMIZ BANK OF AMERICA (Meuduat: 13374J0O0ÛOO Dvlar) ile TÜRKİYE İŞ BANKASI (MeedıuU: 2.773J0O0.O00 Ltra) OHasbi Tembeler Kınk kalb Dr. Kilder O Kızıl Maske 24/9 964 tarlhlnde geçlrdigi Ealb kri2d neticslnae bizleri onurulma? acılar lcinde bırakarafe ebe dlyete intisaı ettiemi dost ve afcrsbaiara duvurulur Mevlâ Eahmet eyUye Aüeal Cumhuriyet 11700 OSMAN ALKÜMRÜ tarafından muştereken kurutan TOrksfnemtsından ve DOTTT» mmein§lnde« en sen h»ber, AMERİKANTÜRK BANKASI DIŞ TİCARET roperuj »• dtdikodutar... Tjy»tr« çtvr«!erted*a f u k » l*r... Fıkralar... Hîkâyeltr... RSportajto... GOltekin'in tn, Ourv ve »OrOUeyicf tercSmesi Oo nefls bir aşk ve Ws romam... ••dîrhin Çm«r*m ozvn bir tr»}t>rm» tenvnd» PAZAR ekurtan feln katera* «Idı^ ten dertc* «ckici y m seıisi. . VEFAT Merhum tbrahlm Bey vo Saflye Hanımııı oğiu Suzan Tabar'm eşl, îavuy raoar'ııı t » . bası, Müveddet Berknnd re Rebla Brgüven'üj Eardeşl, Gülây raba'ın feayınppderl Sâmlh Bartu nun amcası. SlnaD Bertand"ın dayıa. Semlye Bertand, Muazze? rahsln Berkand, Vedat Berfeana Ömlt Seltün ve Nazan Oytaç ın eniçıelerl Mühendls vefat etmtstlr Cenazes) l Bklnı 1964 Perçembe (fünO (buKünı oğle namazınöan sonra Şlşit Oamllnden tai. dınlaralr Zinpirıllcuyu mezarllgına detnedtlPceKtlr Cumburiyet 11715 KAYIP Demlryullannaan almış olduğum 27 Manlfestulu 452 Nu lu Saybettlro H(lir')msus<dür Nezihî TABAR PAZAR CUMHURlYET CAOOES1 207. HARBİYE . TELEFON 47 01 30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog