Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

İKt CUMHURİYET 1 Ekim 1964 1II1IIIIII1III1IIIIIIIİIII11IIII ıııı|ıııııııııııııiiiıııııııııııııııııııııiııııııııuıııııımıııııııııııııııııııııııııuııııııııııııınııııııııııııııııı=ı>ıı Hediyesi pahalı! tsmet Paşanın seksen birinci doğum gününde Halk Partisine altı milletvekili girdi. Inönfi bn altı politikacının ellerini teker teker sıkarak : Bu, benim yaş günü hediyem oldu... dedi. Partiye giren altı milletvekiline Artvin'de kazanılan seçimi de eklerseniz, CHP'de kuvvet birikimi var gibi görünür. Oysa bu görünüş altında CHP'nin gittikçe zayıfladığı herkesin bildiği gerçektir. Elbette zayıflamanın nedenlerini sırt parti yöneticilerinin kusurlarında aramak doğru olmaz. D.P. iktidan yıllarında üstüste binerek büyüyen dâvalar, ve bn dâvalann çözümlenmesi için atılan ilk yanlış adımlar, CHP iktidanna altından kalkılması çok güç meseleleri yüklemiştir. Bunnn yanısıra 87 Mayıs Devrimi Türkiyeyi öyle bir aşamaya getirmiş, ve toplumda öyle bir yeni görüş açısı belirtmiştir ki, birdenbire öne çıkan knvvetler karşısında CHP kadrosu hazırlıksız, yetersiz, anlayışsız, heyecansız kalmıştır. Aydınlann, gençliğin ve öncu kuvvetlerin Halk Partisinden birdenbire çozülüşü bnndandır. Halk Partisi sırtını dayadığı menfaat çevrelerine ve çıkar gruplanna boynn eğmiş, tam anlamiyle onların kontrolu altına düşmüstür. tki • üç yıldan beri ortaya atılan her yolsuzluk olayı altından partinin en üst yönetici kadrosnna yakın isimlerin çıkması tesadüf değildir. Durum bn iken, Artvin'de kazanılan bir seçim, veya CHP'ye giren profesyonel altı politikacı taze umutlar getirecek etkiler yaratmıyor. Türkiye'nin dâvalan kelle besabına vnrnlarak çözüleeek einsten değildir. Tersine, kelle hesabını ön plâna çıkaranlann meselelerin altında rzilip gittikleri teerfibeyle sabit olmuştnr. Kısa vâdeli tedbirlerin ve isleri sflrfineemede bırakan tered dfitlerin faydasız olduğu son yıllarda iyiee ortaya çıkmıştır. Halk Partisinin bugün «fersude» politikacı tiplerinden görecegi hayır yoktur. tsimleri duyulmtmış bile olsa genç kadrolara yönelmeli, hele çıkarcüann istekterine kesin bir dille «Hayır» diyebilmelidir. C.H.P. fonksiyonunu artık kaybetmiş partüer Ustesinden ancak böylece sıyrılabilir. Bütün bunlan belirttikten sonra Ankaradan aldığun bir mefctnptan söz açmak isterim. Mektup sahibi, bir emekli subaydır. Albaylıktan aynldıktan sonra on yıl Halk Partisi saflarında çalısmıştrr. Diyor ki: Halk Partisi ilk kongresinde bazı delegelerin söz düeUolannı gazetelerde okumuştuk. Gönül öyle arzu ederdi ki kongre tutanaklanna geçmiş olması gereken bu munakasanın parti Ust kademelerinde incelenmesi sonunda: (incelendı, asıl olmadığı anlaşüdı, Ifttracüar Haysiyet Divanına verildi) veya (incelendi, lddialann doğru olduğu anlaşıldı, esefle karşılandı. failleri hakkmda gereken adli, idarl Işleme başvuruldu) yolunda umurnî etkâra doyuracak bilgi verilsin. Ne yazık ki aradan iki aydan fazla bir zaman geç mesine rağmen ses çıkmadı. Bu sebepten üzüntümüz büyUktür. Çünkü milletin kafasındaki (acaba?) yı silecek olan lann susrnası acıdır. Hâdiselere şöyle bir bakıyorum ve on yıllık muhalefet zamanında yaptığtmız mücadeleye cidden acıyorum. Biz bu mtica deleyi niçin yapmıştık diye kendi kendime soruyorum. Partinin sevk ve idaresini ellerinde bulunduran zevat bu sorunun karşüıgını lutfederlerse çok isabetli bir tş yaprruş olurlar. Mümkün olursa bu mektuba köşenizde yer verilerek CHP. sorumlulannm cevap vermeye dâvet edllmelerini ve durumun Uffiuml efk&ra duyurul masmı rica ederim.» Mektup sahibi Ankarada Emekli Albay Sayın Ziya Şahan. Ben bu mektuba şimdi sırası geldi diye yayınlıyorum. Çünkü tam su sırada Fahrettin Kerinı Gökay ile meşhnr Abdfilhak Kemal Yörfik, «yaş günü hediyesi» olarak C.H.P. ye transfer etmiş bulunuyorlar. Bu zevat hemencecik parti üst kademesinde söz sahibi olacaklanna göre çünkü C.H.P. de usul böyledir Sayın Albayı aydınlatacak açıklamalarda bulunmak mevkiinde belki onlan göreceğiz! Hey gidi Halk Partisi! Bir de gençlik koUan var... Onlar ne yapıyorlar acaba? | D Ü Ş Ü N C E L E R | Günün Konuları ıııı=ıııııııınıııııııııııııııııifiııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııâııı Hörriyei Heydanı 3.676.500 liraya Hürriyet meydanının yeni plâna göre düzenlenmesine, önümüzdeki gunlerde başlanacaktır. Meydanın oır an önce trafiğe açılması için ınşaat, 3 milyon 676 bin 500 liraya ihale edilmiştir. Bu para ile meydanm havuzu, elektrik, kanalizasyon tertibatı yapılacak ve isnat duvarlarımn kaplamaları ta • mamlanacaktır. Bu arada tünelin her iki ağzı, yeniden inşa edilecek ve kullanılabihr bir şekle getirile cektir. Yeni plânla eski haline kavuşacağı bildirilen Hürriyet meydanı, altı ay sonra trafiğe açılacaktır. öte yandan, Belediye Encümeni, araçhane . Unkapanı yolunun beton asfalt olarak yapılması işini 1 milyon 377 bin liraya ihale etmiş Üniversite harçları diğer memleket Yazan: tstanbul ünievlâtlarının nra versitesi Senatobekledikleri öğsunun, Devlet renci sıralarını Plânlama Teşkiboşu boşuna yıllâtının Plândaki larca ve fuzuli tavsiyesine uygun olarak ve üni gun olarak ahnagelmekte olan bir şekilde işgal etmemeleri sağversitelerarası Kurulda karar harçlar hiç değismemiş, arada vu lanmak istenmiştir. laştırılan esaslara göre yeni bir ku bulan enflâsyona göre de hiçGerçekten meselfi tstanbul Huiçin, kuk Fakültesinde normal tahsil Harçlar Tarifesi hazırlaması bir ayarlama yapılmadığı şiddetli tepkiler ve bazı suçlama neticede 1949 da Hükümetçe Üni süresi olan dört yılda tahsilleriversiteye yapılan malî yardımm ni bitiren öğrencilerin oram, k ılarla karşılanmıştır. Bu satırlar yazarının bu kara sadece »'o9^ unu teşkil eden tale yıt devresine nazaran 1946 yıh rın hiçbir safhasmda ne bir rolü be harçlarımn oranı 1962 de % da <Mıl3,6 iken, bu oran 1958 c > ve ne de bir etkisı olmamakla 3,8 e düşmüştür. %3.8 e düşmüştür. beraber, gerçeğin tam anlamı ile Üniversitenin her yıl astronoBunun anlamı; 1958 kasım d < I ortaya çıkması ve bilhassa cucuz mik şekilde şişmeğe devam eden neminde tstanbul Hukuk Fakü demagoji ve safsata yollannın öğrenci kadrolannda kısıntı yap tesine kaydolan 1402 öğrencider kapanması için» bazı noktalan mak şöyle dursun, her yıl yeni dört yıllık normal tahsil sürc belirtmek lüzumunu hissediyo kontenjanlar ayırmak ve ek tedsonunda, yani 1962 yılında sade ruz. risat yapmak zarureti, harçlarda ce 53 ünün mezun olmasıdır. Bir kere bilindiği ve 1961 Ana vuku bulan bu azalmayı ya devLâboratuvar ve klinik çalışma yasasının öğrenimle ilgili 50 nci letten munzam bir ödenekle kan olmıyan ve esas itibariyle impamak veya bu hedefe harçlarda maddesinin okunmasından da antihanlarda metinlerden soruml" laşılabileceği üzere: memleketi yapılacak bir ayarlama ile var olan bir fakülte öğrencilerinin mizde yüksek öğrenlm, ilk öğre mak zorunluğunu doğurmuştur. gösterdiği bu başarısızlığm esas nimden farklı olarak parasız den sebebi her halde, bazı «saygısız ğildir. Devletin malum ciddi malî güçve şuursuzlann» bağırdığı veya Esasen bütün demokrat ve melükler içinde bulunmasına rağbağırtıldığı sekilde sadece »yeterdeni memleketlerde de kabul e men Oniversite masraflannm siz hocalar» değildir. dildiği gibi; yüksek öğrenim, bu •»90 ını deruhte etmesi ve bilNitekim Yeni Harçlar Tarifeöğrenimi görenlere diğer vatanhassa harçlann yetersizli*inin sinde çalışkanlığa bir prim verildaşlara nazaran bazı özel istifa birinci 5 Yıllık Kalkmma Plânınmek istenmiş ve üstün başanları deler ve toplum hayatının üst da açıkça belirtilmesi üzerine; teşvik etmek maksadiyle «Pek basamaklannın yolunu açtığı için tstanbul Üniversitesi Senatosu iyi» derece ile imtihanlanm vebütün bu yüksek öğrenim mas bu ayarlamayı harçlarda yapmak renlerin harçtan tamamiyle muraflannı, bu nimetlerden fayda mecburiyetinde kalmıs ve fakat af tutulmalan öngörülmüştür. lanmıyan diğer vatandaslara yük burada esas artış; dört yıllık tah Hiç şüphe yok ki. Üniversite lemenin sosyal adalete aykın osillerini altı yılda bitiremeyip harçlannda yapılan son ayarlalacağı düşünülmüş ve yüksek kayıtlarını yenilemek istiyenlere malardan mahdut gelirli aile çotahsil yapan ögrencinin bu mas yükletilmiş ve bu suretle, şebecuklannın müteessir olmaması raflann hiç olmazsa küçük bir ke. tecil gibi «dünya nimetleri» Anayasanm Ön*ördü8ü «Burslar kısmına «harç» adı altında bir için kendi ve memleketinin imsistemi» nin vüksek öSrenime de ödeme ile katılmasımn uygun o kân ve enerjisini hesapjız sekilde yeter derecede tesmiline veya lacağı teslim edilmiştir. ısraf eden ve sorumluluk duyguyine Anayasanın 53 üncü maddeNitekim tstanbul Üniversitesundan yoksun bazı «genç» lerin sinde ifade edildigi gibi; Devlesince 1948 den beri bu esasa uy işi biraz dahs ciddî tutmalan ve tin malt kavnaklarının bu seviyeye eelmesine baSlıdır. Ancak bu takdirde de devletçe üstüste sınıfta kalmayı veya her «mıfta birkaç yılını geçirmeyi 3det edinen «müzmin öSrenci» lere Patasonya'da bile burs veril Faaliyette olan modern bir kliniğe sermayeli mesai arkadaşı medi?i. sosvalist devietierde is<> aranıyor. (P.K. 364) tstanbul. bunlann birer «parazit» oiaraV vasıflandınldiSı ve hattâ ceza Cumhuriyet 11702 mevzuatına eörp rczalandınîdıS' da unutulmamalıdır. tşin doğrusu, Sayın Millî Egitim Bakanmın da söylediği gibi • bu parayı veremiyecek norma' talebenin gözetilmesini ve fakat 4 yılhk tahsili 6 yılda bile bitiremiverek öğrenci kadrolannı fuzull sekilde iseal eden «tembe' talebe» yi mükâfatlandırmamavi öngören ortalama bir formülün bıılunmasıdır Gençlik Üniversite ve yeni harçlar Yazan: Osman Zeki TELCİ Istanbul Üniversitesi Talebe BlrUJl Başlcanı derken bu miktar 1962 yılında 3,8 e düşmüstür.» Beş yıllık kalkmma plânmda Üniversite tahsilinin ücretli olmasınuı teklif edildiğinl İfade eden rektrtr «eğer bu esas tatbik edilseydi. bugün her öğrenciden her sömestr basında ortalama 2000 lira harç almamız icabederdi» diyordu. Saym Rektör unutuyor k i 1949 yılında Ünlversiteye kayıtlı öğrenci miktan 17.000 İken bu sayı 1962 de 30.00» e yaklaşmısrır. Harç miktarının bu artısa paralel olarak bir misli arttığı mutiaktır. Buna rağmen harç yekununun 1962 de 3,8 e inmis olmasınuı gerçek sebebi 1949 yılında alınan öde neğin yekunu 14.000.000 milyon Iken 1962 de bu miktarm '/• 500 ar tarak 70.000.000 milyona varmasıdır. Kaldı ki üniversite giderlerlnin artışı mutlak surette öğrencinln bu gideriere artıs nispetinde iştirakini eerektirmez. Maliye Bakanlığınm üniversiteierin yenl iststanbnl Üniversitesinin yeni teklerine karsıiık biraz da kendi harç ve ncret cetvelleri 1 ağusgelir kaynaklannı zoriamayı tavsi ye etmesl normaldir. Bu tavsiye tos. 1964 tarihinden itiharen yürür karsısında yapacakları şey lüzum lüğe girmek üzere ilân edllmis suz hareamaian kısmak ve tuturo bnlnnnyor. Yeni târifeye göre Tıp lu bir yola girmek olacakken, üni Fakültestnde okuyan bir öerenoi Dahlliye stajı için eskiden bes li versiteler sakıncalı ve tehllkeli ra harç yatınrken bn kez 100 li blr yolu tercih ederek kendi ?iderlerinl Ulebenin sırtına yüklera, Hukuk Fakültesinde okuyan meye katkışmisiardır. Eğer saym bir Sgrend eskiden Hukuk Pakül Öçretim Üyeleri eelir ka>Tiaklantesine kayıt yaptıran bir öfrrenci nın artınlması Için öğrencilerin 55 lira yatınrken bu defa (yeni fakir bütçelerinden başka gelir duruma göre) 178 Hra yatırmak kaynağı bnlmakta güçlük çeklyor zorunda kalıyor. Genel olarak im larsa blz kendilerine yardıma ola rihan, kayrt. kayıtlama. staj ve lâ lım Sövtt kl: Her biri ates paha borataar harc ve ücret'eri Fakiii sına kitaplarının basın ve yavın telere göre değlsmek üzere ".1fl0 hakkını talehe «esekküllerine vet ile «ilSM oranmda artmış bulunusinler. 3 i ^ M A ' i ş i yürütüp kayor. zancın Ünrc&^^e ait olmasmı Ne (çariptir kî bir yandan fakiı saelayacak ÜnRersite Içir bir ktt halk çocuklanntn okumasını teruluşu sa?lasınlar. Bu hem Istemin etmek İçin ilköeretim sefer nenden çck gelir sağlavacak. hem berligl İlân ediyor. Anayasamızde onlan bir kısım şaibeden müla UkSeretim zorunlaiueu koyunezzeh kılacaktır. yorken diğer taraftan da öğrenlBeş yıllık kalkınma plânmda mine devam etmek arzusunda oÜniverslU tahsilinin paralı olması lan genç kosakian da öğrenimnin teklif ediidlei tehdidine Kelinden mahruro etmek için kararlar ce Devlet Plânlama Te^kilâtmın, alıyoruz. tonlunisal kaikmmavı onutup sos Anket ve istatistiklerle sibii ol yal adaltl pren^lplerinl hlce sadugn üzere üniversite öürrenclleri yan ve Anayasayı açıktan açığa nin aylık (çelirlerl ortalama 200ciğneyen böyle bir karan getirme 250 civanndadır. 81.000 üniversite si anrak varliemı inkâria mümtinin 4000 kadan bu burslardan kün oltır ki: bu inkâr da Türkiyararlanmaktadır. Millî eeliı dayenin geleceği için çok s«y ifade ğılımmdan fert basma düsen mik eder. tar ise cünde ortalama 3 T1 Üni Bir yandan Yüksek Okui adı versite öerendslnin sosyal sevlye altında vüksek okuilar açılıp sinin lcabertirdiği yurt. yemek. varlıkli aile çocuklanna sonsns kitap ve dijer zaruri ihtlyaçlan okuma fırsatı veriiirken diğer karsısında yukandakl rakamlann yandan pnrasız olması gereken ifade edebHereği tek sey apacik Devlet f nlversitelerlnl de varlıklı bir nerlsanlıktan baska ne olakişiierm okuyahileceei durnma bilir?. sokmak halknlık ve sosyal devlet kavnmlariyle ne derece bağÖğrenci tesekküllerinln bn dudasabilir? rum karşısindaki haklı feveranıtimtn tienret metaı olduğn ver' na ve prfıtesrolanna cevap veren de irfan ordusa yok demektir. . sajoı İstaobul Üniversitesi RekBir devirde Üniversitenin dıs ka törü harçiara yapılan zam karnn pısına kflit vuruimu^ra. Bu sefer nin gerekçesini açıklıyor ve sundaha ustaca bir taktikle iç kapısı lan sövlÜYordu: Türkiventn aydınlık telecefinm «Harçlar 1949 yılmda Cnlversiv«7İinp mJ Iransnıvor? te bütcesinin »'.5.9 nnu tesHl eTürkiye 16 milyon oknma yazma bilmeyen yurttaşı ile Dünya milletleri arasında yenl kurnlmuş Afrika Cumhuriyetlerinin de çok arkasından, sondan dördün cü gellyor. Ülkemizde okumamış olmak bir mesele. okumak bir mesele, okuyabilmek daha büynk bir mesele, yurdumuron bütün sonınları Millî Egitim dâvasmda dügiimlenmektedir. Aslmda demokratik esaslar İçinde halkçı bir eğitlro politikasiyle bu düğümün çözümlenmesi zor değildir. Ama temel prensioleri tesbit etmeden. dâ vaya köklü çözüm yolian getire cek nsfilleri arastırmadan kısa vâ delt, kısır ve memleket gerekçelertnden uzak hal careierine sapma yüzünden mesele kör düİİim haline uetirilmektedir. Bn düğümün son düeümünü de harc lann artınlması hakkındaki kararlan İle ünlversitelerimiz atmıslardır. MlllllHiııımımmımııııı iliiili edildi 1 Dr. İsmet Giritli Toplu Sözleşmelerde işçilerin mağdur olmamalan için çalışılıyor lşverenı=rle «şıke» toplu sözleşmeler yapacak işçilerin mağdur ol masma sebep olan sendikacılar, Türklş 1. Bölge Temsilciliğmce tes ıit edilmeye baslanmıştır. Dün bu konuyla ilgili açıklama . ia bulunan Türkîş Bölge Temsilisi Ziya Hepbir, bazı sendikacıla• ı n kendi çıkarlan uğruna işçi aleyhıne hükümlerl» dolu toplu söz leşmeler ımzaladıklarını söylemiş ve: « Kendilerine menfaat sağla mak için işçil«ri, işverenlere satan sendikacılar tespit edilmiştir. Bun. lar, yakında açıklanacak; sendıka:ılık hayatlanna son verilecektir» lemistir Ahlâk Polısı, oncekı gece Üçün:ü Leventte, lüks bir randevuevili basmıştır. N. B adında bir kalının işlettiği evde filım aktristi S le Londradan yeni gelen Adanalı bir iş adamı suçüstü yakalanmış. tır Aşırı derecede sarhoş olan iş adamı ile aktrist; polise karşı koymuşlardır. 20 yaşındaki genç kadın, hastaneye gönderilmiş; polise karşı geten Adanalı iş adamı; hakkında da koğuşturma açılmıştır. N. B nin evı, mühürlenmiştir Leventte lüks bir randevuevi mühürlendi ORTAK ARANIYOR | § | ş 1 • T a k s i m Muadeletlidir. İ .Gündüriü Yatıhdır | Lise 2 ve 3 (Edeb. Fen) şubeleriyle Orta 1, 2 ve İlk I 3 , 4 e onar erkek, kız öğrenci aluıacaktır. Oğretmen Subay ve fj Memurlara (Yatıhdan % 10) gündüzlüden % 15teraüât ya> % pılır. .. Reklâmcüık: 3575/11717 Rulutlu ve aralıklı ^ ' yağışlı geçecek Doğu Karadeniz bölgesi ile Kars çevreleri çok bnlotln. yer yer »tnak yağişlı, Marrnara ve batı Karadeniz bölgeleri parçalı bnlutlu, diğer bölgeler az bnljtlu ve açık geçecek, taava sıcaklıkları doğu Anadoln ve do| n Karadeniz bölgelerinde degiş miyecek, diğer bölgelerde biraı artacak, rüzgârlar kuzey ve doğu yönlerden hafif, yer yer orta kavvette esecektir. TEŞEKKÜR Ü TOPLULUGU 28 Eylül Pazartesi günü hizmete giren Anafartalar şubemize sayın Ankaralıların gösterdikleri yakın alâka ve teveccühe derin şükra nlanmızı arzederiz. Venedik Münih Zurih ve bütün Avrupa şehirlerine DOKTOROĞLü gtııı 070BÛSLER/ İlâncdık: 2684'11691 Sirkeci Taksim Harbiye Ankara Izmir KEŞANLI DESTAN1 ( Muzıkai pıtnnıııiTnıniinnmıınınııııiıniıniHinıınnfniHniiinnınimınııniınıımimn^^ ÂLl Personnel Required i i Ekim 1 • Cemaziyerevvel 25 c D V. E. J 5^4|12.03|1521!1752il922 l 4.13 J12.01I 6.10i 928 12.001 1.30 10.20 ! İşçi Sigortaları Kurumu | | 3 İstanbu! Sakınalma Müdürlügünden | = An international Oil Company requires an 1 Assistant Head Personnel Department I j | for their Ankara Offıce. = §1 g Ü % ğ = 1 İ 175. Temsil Yazatı. HALDUN TANEH Müzik YALÇIN TURA Sahneye Koyan GüNCO ERKAL • A'mınyı turnesı ddntısünde 16 Ekım'den ıtıbaren I The candidate, who will occassionally be required to assist the | Company la*yer, should have a law degree and at least 5 years [ experience in legal matters and personnel admımstratıon; flu j ently spoken and wrıtten English is essential. • Only those with above (jualifications should apply by letter, ^ in English, giving their personal partıculars, to : g Head Personnel Dept. I N.V. Tnrkse Snell = P.K. U5 | Yenişehir A n k a r a ş ı rTnrmiTnnıuunnınıtHnıuniiTituuiuuuıiııniM)iıiHtMiiMwnun»rnıniTinuniTnMHiınuiinıiuHiuiiımi!iiîiiınıııtııınnniiı;,,^. (HAS: 1584/11699) 1 ç»;oo,°0o o o o o o o o<?° oov '' >°0 UMUM MÜDÜRLÜĞÜ REYHAN ÖĞÜT İle Yüksek Münendıs YILMAZ BÖKE Evlendller 30.9.1964 Istanbul ELHAMRA İSTANBUL TİYATROSl/NDA HER 6ÜN 18.00'DE PAZARTESİ 18 :00 VE 21: 300A CUMA 15.00 VE 18:00'0E B1LETLER SATIŞA ÇIKAR1UMŞTIR 1 I 1 1 ! | İ 1 | 1 1 I I | 1 Sağlık TesisleTİmizin ihtiyacı bulunan Prodoksit d'azot gaa | senelik mukaveleye bağlanmak üzere kapalı tekliro alma usu | tüyle satınalınacaktır. ş 2 Bu işe tştirak etmek istiyen firmalar şartnamesi esaslanna gö § re hanrlayacaklan kapalı teklinerinl 12.101964 Pazartesi «ü | nü saat 17.00 ye kadar Müdüriüğümüze vermiş olacaklar ve Ş ya en eeç aynı saatte bulunacak şekilde posta üe göndermis g olacaklardır. s 3 Postada vâki «ecikmeler kabul edilmez. 1 4 Bu işe ait şartnameler mesai saatleri dahilinde bedelsiz ola f rak 1 No lu Satmalma Komisyonundan temin edilebilir. ğ 5 Kurumumuz arttrma. eksilrme ve ihale Kanununa tâbi olma ğ dığından mübayaayı yapıp yapmamakta veya dilediğinden ğ yapmakta serbesttir. f| (Basın 17920/11686) "f İniiııııııııııııııı«ıııunıııııııınııuınııııiBiiüiııiıııııııınnııiffl«ıı»nı«ı«uıiiinıımıı«M^^^^ >°Û o ı ' O o n O o o O O°Ö°O Cumhurtyet 11720 (Reklâmcüık: 3577/11719) CHMH<'KlVKT*tn leMifcası; 52 Dâncdık: 2593/11710 BAY OvSCAR: Bir acı şarkı Yaıan: A. J. Cronin BtR ACI tjARRI 191 192 BtR ACJ ŞARKJ BtR ACI ŞARKJ öğretmen kendi takımının yenilmesinden dolayı hiç de üzülmüş gibi görünmemişti bana; tersine, sevinmiş gibiydi bile diyebilirim. Sonra o zavallı dişleri bir yana, pek noş bir adama benziyordu. Biz alandan aynlırken. içten çelme bir »evgiyle arkamı okşamış, «Aferin, güzel oynadın» demişti. Ama, Scott kendi bakımından, nedense hiç sevmiyordu bn adamı. Yeni edindiğim o böbürlenir tavırla salına salına giderken, Cunningham'cağızla ben de alay etmeye basladım. Gülünç adlar takıyordum ona. Bunlardan biri, TavsanDis pek beğenildi. Scott: «Bu ad tutar» diyordu. Evin toprakları çok genisti. Kestane ağaçları arasındaki bir yoldan çidiyorduk. Bir yanda otlak vardı. bir yanda da. uzakta, bostan görünüyordu. Bostanda iki adam çalısıyordu. Daha arkada da bir sıra pek cana yakın limonluklar gözüme çarptı. Bodur ağaçlarla, kayalarla süslü bir bahçeyi de geçtik. en sonunda eve geldik. Yan tahta büyük bir köşktü bu. Çepeçevre ssmayla kaplıydı; önünde de. çiçeklerle çevriU genis bir çimenlik nzanıyordu. Biz eve yaklasırken. zayıf, aznn boylu, akçıl saçlı, kibar görünüşlü bir kadın çimlerden doğru geliyordu. Bahçe eldiveni takmıştı, elinde de tam açmıs bir alay gül dolu bir sepet vardı. Scott: «Anne» dive seslendi, «bak bu, bizim Carroll. Çaya getirdim^ Kadın, hepimizi şöyle bir süzerek hoş bir tsvırla gülümsedi; annem olsa içten taşan bir »evgiyle gülümserdi, öyle değildi bu; biraz ynkarıdan bakar gibi, azbuçuk alaylı bir tavırla kaşlannı çatarak gülümsemişti. Bendeki utanmazlığa bakın, bu biçim gülümseme daha hoşuma gidiyordu benim şimdi. «Ne oldu oyun?» Scott heraen attldı : «Biz kazandık elbette.» Harry de: «tşte oyunun iki kahramanı, anne. Ben sapa oturdum.» Annesi: «Vah zavallı Harry!» dedi. «Neyse, ben isimi bitireyim, birlikte çay içeriz.» Gitmek üzere dönmüstü. «O zaman anlatırsınız bana hepsini.» Scott öne düstü, içeri girdik. önce taslıktan. sonra bir aralıktan çeçtik. karsımıza yesil çuha kaplı bir kapı çıktı. Scott kapıyı çekip açarken: «Biraz bir sey içelim» dedi. «Seni burava alıyorum ama, kusura bakmazsın, değil mi?» Hiç sıkılmadan, serbest bir tavırla gülerek, ben de onların arkasından muttağa girdim. Beyaz tas döşeli, aydınlık, genis bir yerdi burası. Pencerenin önünde pek cici giyinmiş bir hizmetçi kız gümüşleri parlatıyor, arkası bize dönük tıknaz bir aşçı kadın da maltızın basinda tencerenin üzerine doçru eğilmişti. «Biz biraz zencefilli bira isteriz, Bridgie.» Asçı kadın, basını şövle yanm bir yana doğru çevirerek: «tstiyorsanız alın» dedi. «Yalnız, beni rahat bırakın da su pnf böreklerini yapayım. Küçükbey, Hanımefendi'ye çay için hazırhyorumj» Harry oranın acemisi değildi, taştan oynlmuş birer bardakla zencefilli bira sundu bize. Çeviren: Vahdet Gnltekm A 193 PRUF. NtMBUS'UN MACERALAR1: O sırada aşçı kadın dogrulup bizden yana dönmüştü. Kıpkırmızı sevimli ablak bir yüzü. bunun üzerine gömülmüş birer kara boncuk gibi gözleri vardı. Şöyle bir irkilmiştim; Kadını görünce tanımıştım. Biram bofazımda kaldı, az daha boğnluyordum. Bridget O' Hallorandı bn; Saint Mary Kilisesinin eo koyn dindarlanndan biri, Saint Teresa Derneği'nin başlıca üyesi. Beni tanımtş mıydı acaba? Bendeki sersemliğe de bakın, s«rulacak şey miydi bn? Kilisede kaç kere yanıma oturmamış mıydı? Hattâ iıinli olduğv gftnler kiliseye giderken. oknldan çıkışımda bana birkaç kere raslamıstı. Bnnlan da bırakın, simdi bana şaşkın şaskın bakarken içinden: «Ne isi var bunun burada. bizinı büçükbeylerin arasında?» dediği açıkça tıelli değil miydi? Derken, yüzü değistl. Anlamıştım: Benim kendimden üstün bir çevrede görünüsümden kuskulanmıs, Sfkelenmisti. Eski.gözde bir bizmetçi olarak o burada kendini yadırgamamakta haklıydı ama, onnn Tann'ya inandıgı gibl inandığı sağlam, yerleşmis bir düıene benim katılmam onnn ağırına gidiyordn. Bir elini kalçasına koyarak, konnsma dur»mn aldı. «Bakıyornm yeni bir arkadaşıms var, Küçükbey?» Scott, bardaftını dikip uzun nsnn içerken : «Ya.» dedi. «Güzel. O da sizlen Beecbfield'e nü gidecek?» Harry atıldı : NAZtME NADİ ECVET GÜREStN * EROL DALL1 O e n c l Yarın MOOUrO sahibi CumhuriYet Sayia 25 üunu rorkly* auicl Un K * Ura Ki SeoeUk • «ylık S ayuk A.NHAKA Bulvan V l! * M II * H t> *. i e ı ı n o tzmtı Bfirosu: Tas tslertnl ttUeo tda» edeo Sonımln MflHHı |a< Omm m ı n r no u rw tta» No > Dtyarbakıı reietra» tOffl OCNKY U.l.fKl KOcOkuai M*9<lam H l t n * Bn fazete BAStN ABLAK TASASINA uymayı tanhhOI nm tsojoa *ooe «4Ü0 (Arkan Gaseteoıla* gOnoertleıı «azı *°* duisun. kooulmasiB iBum pdlimg^ * bâalardan anaaOrtt kabal olunmaa Abam <n U4n lelerl tcin earflD SsrBn» cAbnnca veya cllfta kaydıniB h m n m ı I9«tm<1ıt r» r t y m CTJMHURJYCI Uatbaacıltk Oasetectllk I . A. $. 6okak No tB4]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog