Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

K O N V ŞA N ARİTMETİK PROBLEMLERİ Sami ERTEK İlkokul L H. m . İleri memleketlerdeki en son anlayışla, bizim müfredata göre, Avrupa ayannda, dört renk ofset tekniğiyle, iyi kâğıda, bol resim ve şekillerle hazırlanmıştır. Okullara nümune gönderilmiştir. Almayan öğretmenlerin istemeleri rica olunur. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ Üâncılık: 2696/11724 41. yıl sayı 14428 u m hu r i yet KURÜCUSD: OTJNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhunyet Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 IstanbuJ Posta Kutusu: tstanbul No 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 ÜZAY BİL6İSİ Amertfcalüaria Ruslann göfcleri fethetme yanşlarında elde ectlfcler ı afcıı dıırdurucu başanlardan sonrs Dütün d uştinebllea tnsanlarvn gözıert göSiere çevrtlml ştlr Orada. o parüyan yıldızlarda neler var, onlara casıl gldlllr. bavasi7 cökbosiufUDda voleului ne demektlr? BOtün bu zihmieri frur calıyan «ortılann cevaplannı çofc «Ç1* Bir <U"e y<zumış olan W. Welser"tn bu Mtamnda bulacaKsımz Varük Yayınları ftrasmda S Uıt nyatla çıfctt. bâncınk 2652 • 11706 Perşembe 1 Ekim 1964 Rum hükümetinin notasım reddettik Inönü, Rus Büyük Elçisi ıle goruştu Ankara, 30 (CumhuriyetTeleks) Sovyet Rusya Büyükelçisi Nıkita Rijov bugun Başbakan İsmet înönü'ye, Kruçef'in «ıyı komşuluk \'e iyi nıyet duygularını beürten şıfahî bir tnesajını» getirmiştir. Önceki gün Dışişleri Bakanı Pendun Cemal Erkın'e bir nezaket zı yaretinde bulunan Rijov bu sabah İnönii ıle bir saat kadar devam eden bir görüşme yaprruş ve bu arada Sovyet hükümeti adına Başbakan Kruçef'in iyi niyet dileklerini taşıyan şıfahî mesajını iletmlştır. Bu gdrüsme hakkında Büyükelçi Rijov neşeli bir şekilde basın mensuplanna «Çok enteresan bir gorüşme oldu» demekle yetinmiş, zıyaretin mahiyeti hakkında sorulan bir soruya ise: «Buna hacet yoktur» cevabını vermiştir. BIRLEŞMİŞ MİLLETLERDE Genel Knrnla ha»ı ımıyorıız Kipriyanu Ruslarla silâh yardımı anlaşması imzaladıklarını söyledi Ankara, 30 (Cumhuriyet • Teleks) Türk Hükümetinin Kıbrıs konusunu önürnüzdeki günlerde .B. M. Kuruluna getirmek amacı ile gerekli başvurmayı yapacağı bugün Dış'şleri Bakanı Feridun CemaJ Erkin tarafından açıklanmıstır. STAN8ÜL TEKKJK UNlVE^SİTES V~lhant, Eralp ile hir görüşme yaptı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM "Kayıt şart ıııııııımııııııııı Bugun kendısı ıle konayan bssın mensuplsnna, Erkia şanlsn ııııııııınııııııııııııııııı söylemiştir: «Türkiye de Genel Knrala müracaati dâşfinmektedir. Bu sabab bu konu ile iljill olarak Bakanlıfımızda gerekli çalışmalar yapılmıştır. Ancak, Genel Sekreter, AlaB. M. deki temsilcimiz Or han Eralp'm da fikrini ögrenyımızla ilgili her mek istedik. önümflzdeki günlerde bizim de müracaatimiz •türiü şarta karşı labilir^ olduğunu Daimî Makarios'un yaptığı müracaat sonucunda Genel Kurulda basarı stanbul T e k n i k Dışişleri Bakanı Feridun Cemal temsilcitnize bildirdi Ünıversite Talebe Birîiği harçlan protesto gayesile dün sağlayıp sağlamıyacağı hakkında 3 0 kİSİ hflfCİfln l ^ Erkın ise «Büyükelçi, Kruçef'in, * T * sessiz bir yürüyüş tertiplemiştir. Yürüyüşe ellerinde muhtelif dövizler sorulan bir soruyu Erkin «Başarı Başbakanımıza selâm ve saygılarıBirlesmis Milletler (New York), sağlıyacaklarını zannetmıyorum. DrOtCStO 6ttİ bulunan küçük bir grup katılmıştır. Öğrenciler Taksim âbidesine gidip nı getirdi. İyi niyet ziyareti yaptı. Muvaffakıyetle mucadele edee» ' saygı duruşunda bulunduktan sonra Rektörlük binasırun önüne gelmiş 39 (MA.) Türkıye'nın Bırleşmiş Başbakanunız da kendisine mukağız> sozleri ile cevapiandırmıştır. ve pankartları oraya bırakmışlardır. İmtihanlar dolayısıyle yürüyüşe 30 kadar öğrenci katılmıştır. Mılletler'dekı daımi temsılcısı Bübele etti. Rijov, bu arada ticarî öte yandan Dışişleri Bakanlığı yükelçi Orhan Eralp dün akşam ilışkilerın iyi yürümediğınden şikâbasın sozcusu İsmail Soysal, MakaOrta Sınıf Çalışmalan Milletlerarası Enstitüsü kongresi Teşkilât Genel Sekreterı UThant'yet etti» şeklinde konuşmuştur. rios'un Genel Kurula başvurması la görüşmüştür öte yandan, Sovyet Büyükelçilihakkında şunları söylemiştir: Daha sonra Kıbns Rum Hüküğine yakın çevreler, Nikita Rijov'c Makarios'un müracaat belgemeti temsılcısı Zenon Rossıdes de un izınli gittiği memleketinden basinde nelçrin. yer aldıftur. f.enıiz Genel Sefcreten «ıyaret etmıştir. zı yeni talimatlarla döndugünu ve bilmiyoruot. Zaten böyl« bir mübu arada Türkiye Ue Uişkileıin a n Eralp ve Romdes'in Genel Sekreracaata intizar ediyorduk. Yunatırılması konusunda yapüan temasUThant'la yaptıklan görüşmenistanın müracaat »dip etmıyecelann daha da hızlandınlmasınm te lerde. cuma günü Güvenlık Konseğmi bılmiyorum. Bizim de müramenni edıldığıni ifade etmektedıryine bildırilen anlasma ile ılgılı ocaatta bulunmamız ihtimali varler. larak ortaya çıkan pürüzler üzedır. 8 ekim tarihınde normal mürinde durutmuştur Nitekim, bir kaç gün önce bir racaat süresı sona ermeden önce Büyükelçiliğin açılışında BuyükelçiGenel Sekreter'ın cuma günü bu konudaki karanmız açıklanalik Müsteşan Aleksi Voronın ile Güvenlık Konseyıne bıldırdığı ancaktır. Makarios'un boyle bir müTurizm Bakanı Ali thsan Göğüş laşma ile şu üç nokta üzennde Anracaat yapacağını Atina gonişnıearasında şu konuşma geçmiştir: leri sonucunda zaten açıklamışlar Ankara 38, (Comhuriyet.Teleks) merikan hükümetıne tanıdığı imtıl ımtıyaz tanınmıştır Bu ımtiyaza kara ve Lefkoşe hükümetlerı araGöfüş: Büyükelçi ne zaman gelidı Atinamn ayrı bir müracaati NATO kuvvetler statüsunün 7 yazlı duruma, önümüzdekı gunler' gore Amerıkahların suçu ışledık «inda mütabakata varıldıgı sanılyor? olacaksa, bunu bir taktik olarak Girne yolunun len balde gorevlı olup olmadıkla mıştı: Lefkoşe Ortasınıf Çalıjmaları Milletlerarası rafından açılmıştır. Sırasiyle soz akabul edebıliriz. Bu müracaate nci maddesinın diğer NATO uye • de son verıleceğı açiKlanmıştır Voronin: Bir kaç gün içinde yeni lerinden farklı bir şekilde yorum Bılındıği uzere, NATO kuvvetler rına, ya da yargılanma mercıının Birlesmis Mılletleı Kuvvetı taraEnstitüsünün 1954 yılı kongresi, dün lan Türkiye Ekonomi Kururau Baştalimatlarla gelecektir. Rusya, Tür(Arkası Sa. 7. Sö. I de) anmas! sontKıında Turkivenın A statüsunün 7 nci maddesinın 3 un tâyınıne Amerikan makamlan ka. fından kontrolu, Türk Bırlıfının kiye ile ılişkilenni arttırmak iste sabah şehrimiz Belediye Sarayında kanı Prof. Dr. Muhlıs Ete, îstanbul cü fıkrasının a, 2 nci bendınde ön rar vermektedır değiştirilmesı ve Türk Atavının Sanayi Bakanı Muammer Erten ta Ticaret Odası Başkanı Behçet Os(Arkası Sa. 7, Sü. S da) görulen hüküm, Turk Hukumetın. Amerıkan Büyük Elçılığı ıle Dış(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) manağaoğlu, Belediye Başkanı Hâce 1960 dan önce, B.M M.den bir ka ışierı Bakanlığı arasında yapılan şim îşcan, Enstitü Başkanı Mösyö nun halinde geçirılerek Amerlkan temaslar sonucunda, önümüzdekı Roger Millot ve Sanayi Bakanı Muhükümetine bir ımtıyaz halinde gunlerde yeni bir mektup teatısıyammer Erten ^kongrenin Türkiye ve tanınmıştır. Statüdekı madde, Tur le bu ımtıyazlı duruma son verılediğer ülkeler için taşıdığı önemi be kıyede suç işliyen Amerikan per cektır Sızan haberlere gore, Hü • lirtir konuşma lar yapmışlardır. sonelinin yargılanmaları konusun kumet, bir Bakanlat Kurulu ka • Sanayi Bakanı Erten konuşmasıda ıkı taraf arasında halledılece rarnamesıyle bu ımtıyazlı durumu na delegelere «Hoş geldiniz. diyerek kaydi öngdrmektedır NATO ü • kaldıracak ve ışlem Türk Hükü. başlamış ve toplantı ile ilgili olayesi diğer ülkelerde ev sahibı ül. metıne baflı olarak tek taraflı o rak özetle şunları söylemiştir: ke tarafındaD verilen bir karara lacaktır «Dünya kurulduğu günden beri göre, anlaşmazlıklar, ya da yargı= Makarios'un Girne yoln konusundaki sözleri pek tatamin edilmi ~ zaman zaman müfrit uçların araanYassıada hükümlüsü 8 mahkumun, lamalar yapılırken Türkiye, AmeSağlık Kurullarınca verilen raporZ yen bir tntum değildi. 1530 gün kadar önce banşçı gösteri Z sız mücadelelerine sahne olmuş ve nka ile mektup teatısınde bulun ları, dün Adli Tıp Kurulunca tasdik Z lere girişen Kıbrıs papazının vakit kazanmaktan çok, Sovyet Z bu mücadeleler insanlığa pek pahamuş ve B M.M nın kabul ettiği edilerek Cumhurbaşkanhğına gönZ ler ve dünya halkoynnda destek kazanmak çabası içinde oldu Z (Arka«ı Sa 1. Sü 4 de) 6816 savılı kanunla Amenkahlara derilmiştir. Anayasanın CumhurbaS" = ğu zaten belli idi. Ve yine belli idi ki, arşövek, kolayca savn = kanma tanımış olduğu af yetkisinE nnlamıyacak bir teklif veya teklifin uygulamasını bahane Z den faydalanmalan için raporlan 5 edecek, Birlesmis Milletler Genel Knrulunun toplantısı ari = gönderilen bu hükümlü'er şunlar» KAYMAKAM VE fesinde ihtilâfı yine bir kördüğüme götürmeğe çalışacaktı. E dır: Z Nitekim öyle olmuştur. Sovyet Rasya ile uçaksavar silâb yar E YARGIÇLAR ARASINDA Osman Kavrakoğlu. Bahadır DülE dımı için anlaştığı sırada Girne yoln meselesini ve dolayısiy E ger, Agâh Erozan, Selâhattin tnan, YENİ TÂYİNLER = >e Türk Değiştirme BirliiSini anlasmazlık konusu haline ge E Diiâver Argun, Namık Argüç, Hilmi Dura ve Samet Ağaoğlu. Z tirmistir. E Ankara 39, (Cumhuriyet • Teleks) Öte yandan, öğrenildiğine göre, Bugün yürürlüğe giren bir kararE Makarios'un bu konudaki davranısı, dofumu acayip olan bir = hâlen Adli Tıp Kurulunca raporlaname ile bazı Kaymakamların yerleE devletin bükümranlık haklarının savanması gibi çörünmek z n incelenmekte olan 25 Yassıada ri değiştirilmıştir. E tedir ve dünya balkoyonda da hayli taraftar bulacaktır. Zira ; hükümlüsü daha bulunmaktadır. Kararnameye göre, Osmaniye KayE temaslar artık Londra ve Zürib Antlasmalarınm uyçnlana E Belediye Başkanı Haşim İşcan, tki ayağı kesik hırsız Emniyette raakamı Nihat Ergun Develi'ye. Deve £ maması karsısında bir hükümran devletten aracılar yoliyle E göreve başladığı yedi ay içinde, tuli Kaymakamı M. Emin Hacı tbraZ hak koparmak sekline dökülmüş ve telif noktalarmın aran E tan 300 milyon lirayı bulacak olan himgil Datca'ya, Kemal HacıyüzbaZ ması Makarios hükümetinin hukuki durumuna büsbütfin knv E imar hareketine girişmiştir. Başlaşıoğlu Demirköy'e, İsmet Hilmı BalZ vetlendirmistir. Şimdi Makarios, Girne yolunon temizlenme E nan işlerin tamaralanması için Becı Yenice'ye, Zihni Gürsoy Çamlılediyenın kasasında para kalmamışE siyle Türk Deçistirme Birliği'nin Ada'ya gelmesini pazarlık E hemşin'e, thsan Paköz Karasu'ya, Mıllî Eğıtım Bakanlığı. tarafınE konusu yapmakta, böylece Türk Alavinın Barış Gücü emri = tır. İşlerin bir kjsmı, Belediyenın Yurdakul Önen Tortum'a. Muamkendi imkânlan ile, bir kısmı da u ne verilmesinde çözetilen îyi niyet çöstcrisini bir noktada Z dan alınan bir kararla ortaokulmer Çetin Tekmana, Fuat Ünver zun vâdeli anlaşmalarla müteahhitdurdurmak istemektedir. Gemerek'e, Necmettin Utkan Hınıs'a, lara kayıt süresı. 10 ekıme kadar lere verümek suretiyle tamamlanYaşar Mermut Oğuzeli'ne, Kadir uzatılmıştır z Zaman zaman yumasayan ve (akat inisiyatifi, şartiardan fayda E masma çalışılmaktadır. Bu arada Uysal Olur'a, Doğan Özgökçeler Bu karara göre. mazeretleıi doE lanıp, daima elinde tutmaça dikkat eden Arsövek'in bu ko E hükümetin Belediyeye 50 milyon lıHalfeti'ye, Mağara rCaymakamı Tulayısıyle ortaokullara kayıtlannı E nnda yalnız Tunanistandan değil, Sovyet • Kıbrıs yardım fö E ralık bir yardımda bulunacağı bilran Şenel İçişleri Bakanlığı lller Ankara, 30 (Cumbunyet • yaptıramamış öğrenciler. orta öğ. E rüsmelrrinden de kuvvet aldıgını farketmemeğe imkân yok. = dirilmektedir. Yardım geldığı takîdaresi 3. Sb Müdürlüğüne naklen, Teleks) Türk sinemasının retime başlandığı 28 eylülden ıtilandıklan soniu verdiei ifad landıktan verdiği ifadede terfian ve yeniden atanmışlardır E Nitekim Sovyet Rusya'nın, ekonomik yardım ranında Kıb Z dirde, işler daha da hızlandınlacak, zmit polisi tarafından araıırnakta kötü adamı Ahmet Tarık Tek baren 15 günlük süre içinde kayıt» «Beni neden yakalıyorsunuz. Bu Yargırlar arasında tâyin ve nakiller olan tek ayaklı bir hırsu İstanj E rıs'rf hava savunma araçları verecefi dün açıklanmıstır. Gerçi S bildirüen tarihlerden once hizmete açılacaktır. Bugüne kadar başlanan çe'nin sıhbi durumu bugün larını yaptırabıleceklerdır halimle çalışarak ekmeğimi kaza Ankara 30, (Cumhuriyet • Teleks)* bul polisinin uzun süren araraaE Sovyetler, Rum heyetıni pek samimi karsılamıs deçillerdir, işlere 70 80 milyon lira oranında biraz daha iyilesmiştir. nıyorum, ben garip bir adamın» 13 Yargıç ve Sorgu Yargıcının Fakat ögrencı kadrosu dolduğu lan sonucunda iki ayağı kesik' Z hattâ müzakereler nziın süre de devam etmiş, ve Makarios'un (Arkası Sa 7. Sü 4 de) olduğu halde Taksimde yakalan1 demiştir. Halen komadan knrtulama ıçın gıns sınavı açmış olan okul= istediçi gibi defil de, Sovyetlerin lutfettiği şekilde saldın yebaşka yerlere atanmalariyle ilgili tnıştır. izmitten gelen bir polisin de kesin Yüksek Hâkimleı Kurulu karan bu mış olmasına ragmen Tekçe' lara ögrencı alınmıvaraktır = rine savnnma araçlannın verilmesiyle neticelenmistir. Ama teşhisi ile sanık tevkif edilmişür. Tek ayağı uğradığı bir kaza sonu(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) (Arkası Sa. 7, Sü. » te) z höyle de olsa, Makarios, Sovyetlerle resnıen müzakerelere cunda kesilen Süleyman Erdilek E şirişmekten ve hele yardım anlaşmasından hayli kuvvet kaİzmitte bazı evleri soyduktaıı E zanmıstır. Z sonra lstanbula kaçmıştır. Ancak E Kıbrıs papazını kuvvetlendiren bir tutum daha Birlesmis Millet = İznıit polisi. yaptığı tetkik nctice E ler Genel Sekreteri CThant tarafından gösteriliyor. Filhaki z Saygon 30, (AP) Bugün memle. sinde hırsızlık olaylannın tek aketi terketmesi emredilen yüksek E ka Genel Sekreter dünkü demecinde Türk Alayının Bans Gü E yaklı Süleyman tarafından yarütbeli bir Vietnamlı subay «Genç E cü emrine \ erilmesinde ileri sürdüfümüz sartları reddetmis E pıldığını tesbit etmiştir. HakkuıTürkler» olarak tanınan bir grup da sıyahi tevkifraüzekkeresikeE ve katılmanın kayıtsız ve sartsız olmasını istemistir. Gerei E genç generalm Başbakan Nguyen silen sanığm yakalanması için : meseleye tarafsız bir gözle ve hislerden kurlnlarak bakarsak, E Khanh'ı devirmek için bir kaç güne civar illere talinıat verilmiştir. E CThant'ın sözlerinde haklılığın faata olduğunn görürüz. Zi = kadar bir darbe yapacaklarını söyleE ra Birlesmis Milletler adına harekct «den kuvvet içindeki bir = Avrupa Müşterek Pazarına aüna İzmitten İstanbula kacan Süleyman miştir. Z birliçin bazı kayıt ve sartlara bağlanmıs olması, hele çift kn Z bilmemiz için ttalyan ParlâmentoErdilek, burada da bir kazaya uğ E mandaya tâbi bulnnması berhalde uygulama hakımından kul = sunun tasdikini bekliyen anlaşma, nyarak hastaneye kaldırılarak E lanılır bir yol değildir. Sn T»rfci,Türkiye bugün eçer Değis E nihayet İtalyan Millet Meclisi taradiğer ayağı da kesilmiştir. tstanbul polisi verilen eşkal uzerine E tirme Birlifini kayıtsız sartsız Bans Gücü emrine verir, hele E fından onaylanmıştır. Anlaşmarun BAÖIM5I2 KIBM5İ tek ayaklı suçlular üzerinde yü= Rumlar baska yolları tutarken, Girne yolundan da vazgeçer E yünirlüğe girebilmesi için İtalyan Senatosundan da geçmesi gerekmek rüttüğü tahkikattan bir sonuç a= se, fiili müdahale imkânınrn havali bile ortadan kalkar ve E 15 Mayıs tarıhındenberi, memlelamamıştır. Bu arada iki ayağı = mesele belki Genel Kurul toplantısından önce Makarios'un E tedir. ketimızde uygulanmakta olan «yaz Bu onaylama lıaberini bir süre kesik olduğu halde bisikletle do = istediçi sekilde halledilmis olur. Bu bakımdan • garip de kar = saati» rejimı, dün geceyarısı sona önce Maltanın eğemenliğine kavuş= sılansa • biz, gerek Girne yolu konusunda ve gerekse diğer Z rnası münasebetıyle Valetta'ya gi laşan bir şahsın şüpheli hareketermiştir. Saatler, tam 24.00 te. bir leri dikkati çekmlş ve yapılanj E sartlar konusunda direnmeli, hattâ gerekirse Bans Gücü'ne = dıp dönüşünde İtalyaya ugnyan Sasaat geri alınmış ve böylece 45 sorgu sonucunda bunun Izmit poE katılmaktan da vazgeçmekte kararlı olabilmeliyiz. Meselenin = nayi Bakanı Muammer Erten ver lisi tarafından hırsızlık suçu ile aylık bir alışkanlıkla, her sabah S son safhasında bu direntne, yine de bir fimit tşığıdır. E miştir. Bakanın ifadesine göre, İerken kalkmak zorunluğunda olan aranmakta olan Süleyman Erditalyada kaldığı süre içinde İtalyan lek olduğu ajılaşılmıştır. İkinci Sovyetler Uakarius'u «testekllyor lar, ilk defa işe geç kalma endışe| Ecvet GÜREStN = Sanayi ve Ticaret Nazın Giuseppe ayağını da tstanbulda kaybettiği Oaıeteler sine kapılmaksızın rahat bir uyku RllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIlf: (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) için polisi saşırtan Erdilek yakauyumuşlardır, YAZIS1Z Ticarî ilişkiler Orta Sınıf Enstitüsü Kongresi dün başladı Amerikalılara tanınan yargı imtiyazı kalkıyor Türkiyede suç işliyen Amerikalılar bu duruma göre Türk Adlî mercileri tarafından yargılanacak Sanayi Bakanı, itidalli bir orta yolun insanları mesut ettiğini söyledi Barış Gücüne katılma Adlî Tıp 8 Yassıada hükümlüsünün raporunu onayladı Belediye parasız kaldı "Ben bir garip adamım,, diyen iki ayağı kesik bir hırsız yakalandı Tekçenin durumu düxeliyoi* Ortaokul kayıt söresi uzatıldı Italya, Ortak Pazara alınmamızı onayladı Güney Vietnomda yeni bir darbe bekleniyor Dün gece "Yaz saoti,, rejimi sona erdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog