Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

TOPRAK UYANIRSA? Ekmeksizköy Oğretmeninin Hâtıraları Bu kıtap, br ınsanın hıkâyesı zaferıdır. Toplumu fetheden ve topragı venen jnsanm RE1VIZI KİTABEVİ Fiyatı 10 lira Ilâncıhk 7544 1127 40. yı! soyı U189 umhuriyet itURUCUSU: CTJNUS NADİ Telgraf v« mektup adresı Cumhurıyet Istancul Posta Kutusu îstanbul No 248 Tel»fonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ıviLiııı i.gıı.ıııı u a n a ı ı u g u n . u yaı dımcı ders kitapları serisinde yayımlanan eserler Çozumlu Analıtık Geometri Kuruş Ahştırmaları (Fen Kolu) Sıılc\ Tian Olcen 800 Pedagojı Taııhı I Dr Fıkret Kanat 1200 Pedagojı Tarıhı II Dr Fıkret Kanat 900 (Basm 5S6/1136) Cuma 31 Ocak 1964 Ilmerika3 deniz piyade taburuny fltlaya göndermeye hazırlanıyor Aşağı Bafta silah kacakrılığmda kullanılmamalan ıcın pervanelerı Kumlar tarafmdan sokulen Turk motorleri NATO Başkumandanı «çatışmalara engel olacağız» dedi NATO müdahalesi konusunda ilgili tarafların mutabakata varması için çalışmalar yapılıyor. Sovyeîler Birliği Kıbrıs konusunda resmî bir bildiri yayınladı ve Amerikayı suçladı Kayhan Sağlamer Cıbrıslı Rumİar Adaya ıır NATO kuvvetinin lelmesini istemiyor Sözcü, «Türkler hücum ederse, Rusyadan yardım istiyecek misiniz?» sualine cevap vermedi .efkoşe 30 Kıbrıs Hukuraetı bır sozcusu Londra Konferan a katılmakta olan Kıbrıs Rum etının, Adada barışı korumak ı bır NATO kuvvetı gonderıl»ı yolundakı tekhflere bugun men cevap \ereceğını açıklamış Kıbrısh Rumların boyle bır lıfı kabul edemıyçceklerını be en sozcu, «Kıbrıs hevetı de lya bır NATO kuvvetinin gel>ını kabul etmıjecektır kanı«ın ım» demıştır. Londra 30 Amenkanın tere tarafından sahneje ıtılmesıvle, Londra Konferansında jenı bır bolum açılmıstır Amenkanın Londra Buyukelçısı Davıd Bruce bu sabah çantası elınde sokağa çıkmi's ve ogleden sonra da devam edeıı bır sen temas vapmıstır Brute Mrasıjle Commonuealth ve Mustemlekeleı Bakanı Sandjs Ingıiı* Dısışlerı Bakanı Butler ve Yunan Dısışlerı Bakanı Palamas ıle Kıbrısa gonderılecek NATO uyelerımn a^kerlerınden kurulu Batılı Tarafsız Kuvvet konusunda avrı avrı temaslar japmıştır Bruce Sandvs goru«mesı sırasında Ingılız kabınesı de toplanmış ve Butler'ın Londradan bildiı iyur Rumlar tecaviize devam ediyorlar Lefkose 30 Adanın çeşıtlı bolfielennden Lefkoşe'je gelen haber lerden anlaşıldığına gore, Rumlar fırsat buldukça Turk koylenne tecavuzle kıtal ve çapulculuğa tetığını açıklamıştır sebbus etmektedırler Bununla beraber ınanılır kajnak Dun ae Koççat koyu Turklerıne karsı tedhışçı Rumlar tarafmdan j lar Amenkanın pazartesı gunu Kıb ateş açılmıştır Bır kaç gundenbe rısa 3 tabur denız pıvade«ı çıkar ukumet sozcusu Turkler Ada rı suları kesılen Koççat kovunde mava hazırlandığını da belı>tmek hucum ederlerse Kıbrıs Hu.u kı sovdaslanmız su tedarık etmek tedırler Öte vandan Ingıltere Dısışlerı ının Sovyetler Bırlığınden var uzere kov dışındakı kuvuja gıtısteyıp ıstemıveceklerı yolun tıklerı zaman Rumların şıddetlı Bakanı Butler bugun Erkın'le olan ı bır soruya ce\ap vermekten ateşıne maruz kalmışlar ve deronemlı randevu^unu \anna tehır Arkası Sa. 7, Su. 8 de ınmıştır. 1 (Arkası Sa. 7. Su. 1 de) Turkıvenın sartları ve bu konuda Yunanıstan Dısışlerı Bakanı ı l e vaptığı temas hakkında verdığı ız hatı dınlemı«tır Hudotsuz taahhut ••• •• Bruce, Sandvs ve Palamas a Bakan Johnson un bır mebajını sunmuştur Me^ajda Amenkanın «hu dutsuz bır taahhude» gırışmeje nıjetlı olmadığı Kıbrısa guvenlık tedbırlerının artırılma':ı amacıvle • muaıjen bır sure ıçın sıv ası çev relere gore uç a\ ve az savıda> a^ker gondermejı kabul ettığı bıl dmlmektedır Johnson avrıca Batılı Taraf«ız Bevnelmılel Kuvvetın nızam ve a^ayışı temme çalıştığı • muddet zarfında Turkıve ıle Ingıltere, Yunanıstan ve Rum ve Turk cemaatlerınm Kıbrıs buhranına çozum volu bulma gajretleıı ne devam etmelerı şartını koşmaktadır Kısacası Amenka yukanda kı şartların kabul edılmesme tâlı KIBRIS KONFERANSINDAN ÇEKİLİYORUZ Gazeteler Sovyetlerin Kıbrısla ilgili bildirisi İnönü «NATO kuvvetinin nasıl teşki edileceği müzakere konusudur» dedi Ali Ihsan Göğüş, Kıbrıs konusundaki son getişmeler hakkında hükümet görüşünü açıkladı Moskova, 30 (Radvo vc ajanslar) Sovyetler Bırlıgı Hukumetı, Lu şun Bırleşmış Mılletler Guvenhk Konseyıru, Kıbnsın bağımsızlığını korumaya dâvet etmıstır Sovvet Hukumetının goru«lennı açıklayan ve Tass Ajansi tarafınlan yayınlanan on sahıfehk resmî iıldırıde, Kıbrıs Hukumetının Kıemhne «Ada'nın ıstılâ tehdıdı altında bulunduğunu* bıldırdıgı ddıa edılmekte ve bovjet Hukuııetmın «Kıbns Cumhurıvetının Içışlenne her hangı bır yabancı mudahaleyı takbıh ettıgı» bıldınl mektedır Ankara 30, (Cnmhuriyet Tekendısınden son durum hakkında Kıbnsın ıçışlenne hangı k.sv« leks) Kıbrıs konusunda bugun genış bılgı almı? ve bundan sonra Ba*bakanlıkta çalışmalar devam da kısa bır muddet Başbakan Var altında olursa olsun vapılacak her etraış, Başbakan Ismet Inonu*, Ge dıtncısı Kenaal.. SaUr^ jle .gdjujrnus. hangı bır mudahalenın cBırlesrrı^ "neîTCurmay Başkariı ve Anka"ra Sı'tur ** *"' ~~ * anlamına» gelecegını ıddıa eden kı Yonetım Komutanı ıle goruşur Muteakıben Înonu saat 11 15 de bıldırıde, Guvenlık Kon^evının bu ken Dısışlerı Bakanlığı Genel Sek once Genel Kurmay Başkanı Orve reterı de bazı Bujuk Elçılerı ka general Cevdet Sunayı ve hemen Iduruma kayıtsız kalmaması Ada'nın bağımsızlıgım korumak • bul etmıstır. akabmde de Ankara Sıkı Yonetım çm tedbırler alması gerektığı ılerı Inonu'nun temasları Komutanı Orgeneral Cemal Turalı surulmektedır Başbakan Ismet înonu, saat 1 kabul etmış, bu toplantıya Başba0 Bıldınde Bırleşık Amenka ıle da Başbakanhğa gelmış ve Dısış kan Yardımcısı Kemal Satır da kaîngıltere şıddetle ıtham edılerek, lerı Bakanlığı Genel Sekreterı tılmışt.r Toplantı saat 13 15 e ka Ada'ya bır NATO kuvvetı gondeFuat Bajramoğlunu kabul ederek Sa 7 Su 4 te) \rkası Sa 7 Su 2 de Amerika dfin ay'a bir roket fırlattı Ranger 6 uzay gemisi, 66 saatte ay'a varacak ve ay yuzeyıne ait resimleri çekerek dünyaya iletecek ıllııııııııııııııııııııııııııııılııııııııılıııiMlııılııiHiııııııııııııııliHiıııı^' Güney Vietnam'da yeni bir hükümet darbesi oldu Darbeyi yapan General Nguyen Khanh'ın 36 yaşında, Amerikan taraftan olduğu ve olay esnasında kan dökülmediği bildiriliyor Erkın. Buttler ıle vaptıgı konusmadan sonra Dısışlerı Bakanlığından cıkarken Saygon 30, (a.a.) Guney Vıet General Ngnyen vazıjetc bâkım namdakı askeri cuntanin muhalıf Guvendır kaynaklardan alınai grupu bugun sabaha karşı kansız haberlere gore, bugun sabaha karn bır hukume* darbesı vaparak baş Saygon'da kansız bır hukumet daı kentte duruma hakım olmuştur besı yapan General Nguven Klunh C u n t a karargahı ve cunta başkanı duruma tamamıyle hakımdır ve Tumgeneral Duong Van Mınh'ın kendısınin obur uç ordu komuta. Cıbrıs'ın geleceğı jalnız iki cemaatın bir arad» yasıyamaması ba = e v l tanklarla sarılmıstır nmca desteklendığı bıldırılm»kteKımından değıl, avnı zamanda Ada'nın, ıki blok arasında bır = Saygon'dan al.nan ılk haberlere dır. vnrnstna mevdanı halıne gelmesi ıhtimalı bakımından da teh = Bestekaı îsmaü Hakkı Nebıloğ gore, bu sabah Gunev Vietnam'da Bugunku hukumet üaıbe^nle lıkelıdır. Nufus oranına gore Batının en fazla üveye sahıp r lunun kendısım Dr Rahmı Duman meydana gelen hukumet darbesı ıkıve bolunen cunta 2 kasim 1963 Komunıst Partısı Ada'dadır >e simdıden komunistler oyların z dan temın ettığı raporla hacır altı Kuzey'dekı bolgede bulunan bırın te Başkan Ngo Dınh Dıem ıl» >uzde 35 40 ım alabilecek durumdadırlar. z na aldıran kızı Nevare öksen hak cı ordu komutanı General Nguyen kardesı Ngo Dınh Nu rejımıne kar»ıs gorunusü ıtıbarİTle mıllivetçi Te ılhakçı olan E.O.K.A. \e = kında açtığı dâvava dun Ağır Ce Khanh tarafmdan v onetılmektedır | Arkası Sa. 7, Su. 2 de çeteleri ıçınde aslında komunistlerin ağır bastıkları bilınıyor. ; za mahkemesınde devam edılmışTunanıstan'da havli kuvvetli olan solcn E.D.\. Partisinin de z tır. . ~ ~ ~ ~ • ' Kıbns'ın ılhakıvle buvük kazançlar elde edeceği vakıası apa E « * J 1 x l » " " Sahte rapor verdığı ıddıa edılen çık ortadadır. Kısacası Kıbns meselesı vatnız Türk Te Rum = 0 © I 1 Q Î O C I C [ K O H U Ş C U 1 IQİD11 Dr Rahmı Duroan, Ismaıl Hakkı cemaatlerı arasındaki ihtilâhn netıcesı değıl, avnı zamanda = • ! • . • « l 1 i ı « J»ebıloğlu'nun sag tarafımn felçh', ı ve asırı derecede egoızme sahıp bulunduğu bır sırada klmığe vatı n Ankara 30, (Cumhurıyet Te luden almakta olduğunu soylemış, rıldığını açıklamış «İlâç ve elekjesidır. Bnnun Tnnanistan da, înçiltere de farkmdadırlar. : İT1 leks) Mıllet Meclısının bugun geçen jıl pıyasasmin aralık ayın^ tedavılenne tabı tutuldu. Bu Ancak, Tnnanistan kamn ovnnda Enosis demagojisinin etkisi E ku bırle'imınde de kavgalar ol da açıldığını hatırlatmıstır. Dıs p ı , s l r a d d klınıkte Cemal adında al buyüktür ve ov pesinde olan sivasi tesekkuller bn cerevana z k o l l k b l rh a s t a l l e t! n muş, AP lıler bırleşımı terketmış yasanın da tutunu almak ıçın hare > ıŞtı Ona paralel bir polıtika takip edivorlar. z lerdır kete geçmedığmı, bu duruma kar m a l %e m u l t u n u n satılması ıçın ıgıltere've çelince; Kıbns konnstında Ingılız polıtıkasına iç po z v e k a l e t Bırlesım açılmadan once gun sı ılgılılerın tedbır almasım uteverecektı. Bunu oğrenen litıkadaki cekismelerin nâkim olduen suphesiz. Yakında se z k m b a b a s .lm " a " r altına aldı Arkası Sa. 7, Su. 7 de çımlere sidecek olan tnçilterede. tsçi Partisinin politikası ln 5 dem dısı «oz istıven AP Urfa mıl (Arkası Sa. 7, Su. 3 te) ?ılız ordusnnnn polıs görevinden vazgeçmesl ve ner tnilletin z letvekılı Kadrı Eroğan a Baskan Vekılı Mekkı Keskın soz vermekendı mnkadderatını kendısınin lâvın etmesi sekiindedir. Mu z mış, Eroğanm sert çıkıslarına ge hafazakârlar da, kamn ovnnda knv\etli olan bu cerevana = rek Başkan, gerekse CHP Konva avak uvdurmuslardır ve iki partı bn volla bırakılacak somür = UUftuu, Jü (TeıelonJa) kl efalr 1 8 1 oll£1 b u s a b a h ı u a eeleri \nr,u, MMI.H r< • . . Aı •ı «,ı = ? s .* '' P mılletvekılı lhsa n Kabadajı muüa C a m ı a s ı n a a l m a k d o l a v ı s l v e as 11 onlml! ı .?' î . = yakın vatandası guvenhğı sarsıcı belede bulunmu "ardır t onemh olan ekonomik baglantıvı sağlamak noktasında asagı = f a . llv . M . h ,,,,, A t U r „ ,, „ u e l e u e D u i u nmu<:ıaraır. vukan bıriesnorlar. Bueun tnçiltere'nin mutereddıt polit. = faalıvette bulunduklan gerekçesıy K e s k l n g u n d e m d ] S IA d n a n A kas. ve Kıbnstak, ineı'iT polis b.rlıîinın verinı NATO k n v = l e , n e 2 a r e t a l t ; n a a l m l ? , v e b u ?a" karc a >a soz verm.ş, Akarca Ege m s l a n n vetının alması teklıfınm gensınde \atan baslıca sebepler ozet = savcıimu japılan s o r u ş l t u t u n plyasaslmn açılmamasını olarak bunlardır. r turmalannı muteakıp 3 u tevkıJ t e n k l d e t m ı ş > b a 2 1 a ç , k g o z t u c c a r u pohtıkalar karsısında Türkive'nin istediği evrelemirde Ada' 5 (Arkası Sa. 7, Sıi. 3 te) l a r , n tutunu ucuz fıyatlarla kov daki sovdaslarımızın mal ve can emnivetini sağlamak, fakat onun vanında ve onunla beraber <Vda'nın. Komünist Bloknn z mustahkem mevkii haline setirilmesıni öniemektir. Eğer Ada = kendı halıne bırakılır \eva ılerde kendi haline bırakılacak bir = karara dogrn çidilirse Turkıve'nin ba tehlike karsısında ted z Yeni gelişmelerf Kape Keıınedv (Florıda) 30 (a.a ; A.P. ve Radyolar) Av juzune Eıaıt 3 000 den fazla fotoğrafı dunva ; ' j a ıletecek olan Ranger 6 uzai Z gemısı bugun buradan aj a dogru (Arkası Sa. 7, Su 6 da) Mecliste dün de gürültüler oldu Eskişehirde tevkifler yapıldı Sahte raporla babasınt hacir altına aldıçjı iddia edilen kızın duruşmasınc dün devam edildi IUCGSOYCt Z2T^r £ :z*^^ taşıyanlara çok sert bir dille çattı Çağımızııt büyük probiemi bir ıstemesı hakkıdır. edbirin normali süphesı? saranti veren uç devletin antlasmala = ra nvçun olarak Kıbns'ta istikrarın teminini saflamaları ve Z ! Beykoz Vergi Dairesi ve Belediye Talisil Şubesi tamamen yandı ısJikrar icın eerekırse antlasmaiarda bnçönkü eerçeklere u\ = Vergİ Ve tahsİI ŞUoesİnde blllunan evrakin hepSİ çnn deeısiklıâe sidılmesidır. Ancak, bnnlar vapılırken Ada z , c . . . .. . . . . . . dak, kesmekesm onlenmesı ve özellıkle Rnm cetelerinin Turk E J ' a n d l . I t t a i y e y a n g l l U n S i r a y e t i m g U Ç İ u k l e O l l l e d l oemaatıne kar«ı grrısmek nivrtinde oldnklan kanlı hareketle £ nn daha baslamadan dnrdurnlmasıdır. Tanan ve tnçıltere = Bev koz dun gece =aat 19 30 d« >uyenvangın vangın duvarlaunın uclu antlasmavı isleterek. Turkive ıle birlıkte Adadakı veral = b u > u k b l r vangın tehhkesı atlat çokmemesı ve kısa zamanda velı tı faalıvetme «on vcrebılırle' Fakat vnkarda kısaca ısaret et = ™l* Kavmakamlık lojmanı özel sen îstanbul Ibtınve Uskudar u tıçımız sebeplcrle bnnn vapnmorlar Tapmavınca da tek vol = I d a r e B»> ko? Verçı Daıresı Bc Bevkoz îtfaıjelennın aıa'ıksz ç a /» ı s , . Ü,, , j . » Z Jedıve Tahsıl Sube<sı ve Tekel S lısmaları ne'ıcrsmde buv neden d Z tıs depo>unun bulunduğu riori ba^tırılmıştır T C ı î K f < S I N k a t h ah>dp bınaı n u çkatı tama G e c e v a p n a r ı l k pYk K t » j \ a n ! l ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı l l l l ı ı ı ı n ı l l l i l H l ı l l ı l l l ı ı . ı ı ı ı ı ı ı ı i M l l l ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı r . men \dnnı,stır Kısa zamanda bu (Arkası Sa. 7, Su. 3 te) i Uzun bir incelemenin sonucu olan bu yazı serisinde genç kuşaklann, gençlikle çocukluk çağları arasındakilerin sorunlannı bulacak sınız. Sahte ıapor Huıu^nıasında dâvacı baba (sağda) kızı \e Pazar giinii Cumhuriyel'fe 1 RaJımı Duman sanık mevkıinde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog