Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

Döviz slma ve lşçi olarak gltmek fonntil!erl Öğrencl olarak gldllecek okullsr ve ba$vurma yollan Hiç bllnılyenlere 1390 Almanca cümle: Okunuşu, tercümeel . Döncrkm gümrükten muaf ol»n e?ya listesl 4 r<ni:li Almanya yol harttası Ş«hlrler hak' i lzahat ve otel v. s dcretlerl. sdreslerl. F(at 10 llr» ..nuQ.ı,)ivd seyanat edeceklere Kılavus İnkılâp ve Aka Kitabevleri tLANCILIK 7543 1099 40. yı! soyı umnu r ı yeı KURUCUSU: YUNUS NÂDİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhurıyet [stanoal Hosts Kulusu: istanbul No 246 Teletoıılar : 22 42 90 22 12 96 22 4 97 22 42 «8 22 42 y9 Ü yapar atna... .... »apını dojro getiremej. N'itekim orijinal ambalâjı içinde teslim edilen 58 yıllık Inşiliz Linguafon metodlarımızın isminide beozeterek laklitleri çıktı. Fakat münev\er ve gorgjiü muhataplar bir kaç dcfada l.nzulmayao plâklarımızı çajaıadM terııiı ediyorlar. Komple izahat ivin Linguafon EnstiMsJ, Ankara Cad., 107lstaobul adresine hemeo yaıınız. Tel: 2292 30. İlâncılık; 7650/1098 Perşembe 30 Ocok 1964 Amerika diin Kıbrısa asker nöndermeyj kabul etti NATO Başkomutanı Ankaradan ayrılırken Kurulması tasarlanatı NATO kuvveti çerçevesi içinde NATO Başkomutanı Lemnitzer, dün Ankaradan aynldı Anterikanın Londra Büyttk EIçisi bugün garantörler toplaıttısma katılacak jenelkurmayda TBMM üyeleri ile (ıbrıs konusunda brifing yapıidı ı saat süren brifingde Sunay, Kuvvet Kumandanları ve Kurmay Başkanlan, Kıbns olaylannı, askeri yönden inceliyerek izahat verdiler Lemnitzer'e bildirilen «• • • • •• • Inkara, 89 (CnmhüriyelTeleks) NATO Başkumandanı OrgeneLemnıtzer'in âni olarak Ankaya gelmesi ve ilk programa göiki saat kalması gerekirken Arkan Sa. 7. Su. ( d a goruşumuz Ankara, 39 (CnmhuriyetTeleks) Türkiye Büyük Millet Meclısı üyelerine bugün Genel Kurma> Başkanlığında ikinci defa olarak Kıbrıs konusunda ve Millî Savun ma bütçesi ve yapılacak işler hak kında geni? izahat verilmiştir. Saat 9.30 da başlıyan ve üç saa! devam ederek 12.30 da sona eren brifingte Genelkurmay Başkanı Or general Cevdet Sunay, îkinci Bas kan Korgeneral Memduh Tağmaç. Hava Kuvvetleri Kumandanı ü r general Irfan Tansel. Deniz Kuv vetleri Kumandanı Oramiral N?e Arkası Sa. 7, Sn. 7 dp Londra 29 Amerika. NATO dahilindeki 3 dost ve müttefiki Tür Jllllllllllllll kiye, îngıltere ve Yunanistanın başını tehlıkelj şeküde derde sokan Kıbrıs buhranına resmen dahil olmuştur. Bugun Türkiye saatiyle 18.30 da îngiitere Mılletler Camiası ile Miınasebetler ve Sömurgeler Bakanı Sandys ile yaptığı 30 dakikalık görüşmeden çıkan Erkin, »Şimdi ö'ğrendığirae göre Amerika Kibrısa asker göndermeye razı olmuştur. Bu hayırlı bir geiişmedir» şeklinde konuşmuştur. Dışisleri Bakanımızın Bilâhare bize verdiği izahata göre Amerikanın Londra Büyükelçisi yarından itibaren. Yunanistan Dışişleri Bakanı Palamas. Sandys ve kendisinden kurulu garantörler komitesinin Kıbrısta güvenlik tedbirlerinin artırılması ile ilgili çalışmalarına katılacaktır. ' Ingiliz Milletler Camia.«ı ile Münasebetler ve Sörruirgeler Bakan Arkası Sa. 7. Sii. I de IIIIIIIIIIIIIM İ Hükümet dün 1 İ Amerikanın | i Kfbrısa asker | | gondermesi f S 3 3 Ş Z Ankara. ÎS (Cumhuriyet • ••; Teleks) BakanUr Kurulu ^ bugün ikibucuk saatlık bir Ş toplantı yaparak Kıbrıs ko S nusunu ve son ^eiişmeleri S incelemiştir. ~ Inönüniin başkanlığında ya ^ pılan toplantıda Dışisleri Ba kanlıjı Genel Sekreteri Fuat X Bayramoğlu da hazır bulun ~ muş ve Londra'dan gönderi ~ len raporlar gö?.den geçiril ~ miştir. Bu arada ajanslardan ~ ahnan ve Atnerikanın NATO ~ kuvvetine asker vermeyi ka S bul ettiğine dair haber top ^ Arkası Sa. 7. Sii. 3 te = lönü 7/ Emniyet teessüs efmezse verici hâdiseler olur „ dedi ingiliz basını coğrafi taksim ve federosyon zerinde duruyor mdra, 29 Kıbns meselesi înbasınında ilk plânda yer işgal •ktedir. Bugünkü îngiliz gaze Arkası Sa. 7, Sü. 2 de i ^ ^ Z: ~ ~ E S = ^ = FiımıııııııımmıııııııııııııııiMimn EOKA'cılar larafmdan revrilen Civaslı köyünden elde sllâh kaçmaya çalışan bir Tiirk ailesi Lefkoşe 29 (Telefonla) Kıb rısın kuzey bölgesinde Anadolu sahilleri karşısmda bulunan Rum lllllllllllll IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIHIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIHIMIIIi; köylerinde panik havasının yaratıi ması ve bazı yerlerde Rumların güneye doğru kaçmaya hazırlan dıklarına dair haberlerin çıkmas üzerine Makarios, yanına Yorgy ,: cis'i de alarak 4 araba dolusu po lis ile birlikte bu bölgede geziyı Muhtelif teşekküller, bildiriler yayınhyarak olayı tel'in ettiler. çıkmı?tır. Z Ankara 29, (Cumhuriyet Te \ cKorkunç bir zihniyet karşısınBu sabahki Rum gazeteleriııuı E.leks) Dün Millet Meclısinde dayız. Memleketin bütü n bir tariverdikleri haberlere göre papazırı , .. . İ. A .. . î^Konya milletvekili Sait Yücesoy'un hini, ideallerini, hürrivet mücadeJ J gezisi 6 saat sürmüş ve 16 köy zı ir yandan Ingilterenın muteredd.t tutumu. ole yandan Tuna E Q , u y e 2 ? R l a v a n k o .l e l e r i n i b u u ğ u r d a v a p ı l a n yaret edilmiştir. Başpiskopos uğ n. S t«nn Gr.Ta* ve bempalann. destekler P b ı bır vaz.yet ,1 B , „v e d o k ü ] e n k a n l a n b j r a n d a s m ı n k ü e r i P a r l a m e n t 0 . radığı köylerde «Mücadelemize dr ma», K,br,S meulenn. tehl.keh yollara dofru goturuyor. ^ d a d a d e v a m e t m e k t e d i r a m a k istiyen bedbahtlara almurI vam edeceğiz. yalnız değiliz» diyeıbrı» cinayetlerinin başlanjıcında üçlu antlaşmanın tnüdahale Bugün bu konuda fikri sorulan kış sesleri millet kürsüsünde yük rek halkı cefaretiendirmeye çalışye ait bükmünün aygulanmasını isteyen Türkiye. NATO çer Z emekli General Kenan Esengin ga seiirse ve bunu tasvip edenler buıi!<tır. Rumlar tarafından çıkarılcevesi iiçinde bir catışmayı ö l kmaksadiyle o zaman sa ;; zetecilere sunları söylemiştir: önlemek sai i k d i l man Arkası Sa. 7. Sü. 5 te ! nakta o!an «Cyprus Dail» adh gadece Adadaki lneiliı birlifinin takviye edilnıesini kabol et z z '?;ede. bu gezinin korku içinde bumiş, ancak. meselenin üçlü bir konferansta diplomatik yol z 'unan Rum köyieri için moral tak larla kesin olarak hallini şart koşraustn. Olaylardan buçüne ^ •iyesi olduğu belirtilmektedir kadar geçen zaman içinde Londra toplantılarının bir netice Z Makario?'un bu gezisine sebep ye varması ümitleri, knvvetlenmek şöyle dursun, Inçiltere Z Ankara 29 (CumburiyetTeleks) ı: n günlerde çıkan föyientilerin nin kararsız politikası dolayısiyle aksine zayıfladı. İlk gün z 218 sayıh Af Kanununun 4, 8 vt vanısıra Girne dagına Türk mü lerdeki şaşkjnlıktan knrinlan E. O. K. A. cılar eür'etlerini = 3 üncü maddesinin (1) bendini de ahitlerinin yerleştirilmeleri vr arttırdılar, Atina'da Grivas'la ilerdeki tedhişin açık açık = ğiştiren üç ayrı kanun teklifi bu Başbakan CHP. Grupunda «Memleketin her tarafı sosyal gün Büyük Millet Meclisi Adalc Iflslarm sivri tepelerine Türk plânlanmasına çiriştilcr. Beri yandan konferansı baskı altı'lavraklarının dikilmesidir Bav na almaya çalışan Makarios'nn Asya Afrika Grnpu devsefaletle kaynayıp ffitmekt«dir» dedi Komisyonunda kabul edilerek af letleriyle «emaslan ve Rum basınının Sovyetler Birligini Ankara, 29 (CnrahuriyetTeleks) konuşmada, vergi reformları ^ z e ' : f ın kapsamı ve çerçevesi genişlc •aklan gören bu havalinin Rum Kıbnsa mitdahaleye çağırmalanna kadar giden santajlar Başbakan îsmet Înönü bugün rinde durmuş ve cGüçlüklerin bir1 tilmistir lialkı paniğe kapılmış ve hattâ î Gırne'den bir çok Rum Lefkoşeyr karşısmda. bekleme devresi için verdiği söze sadakat göste z CHP ortak grupunda yaptığı bir leşerek cemiyetin çıkmaza girmesi Tekirdağ milletvekili Hayri Mum Kaçanlar. bir taraf ren Türkiye elbette seyirci kalamazdı. Z i devam edemez» demistir. cuoğlu, îstanbul milletvekili îsmaı. mücahitleri ve diğer ta velki giin Ankarada yapılan toplantılarda bütün bunlar f5z Z înönü konuşmasında genellikle H a k k l Tekinel ve Içel milletvekili den sreçirilnjiş ve tnçilterenin Adaya NATO birliçi gonderil = vergi reformlarını sağlama amacı , M a z h a r Ankan'ın bu teklifleri ö raftan Türklerin çılcarma yapmas' mesi bakkındaki teklifi prensip itibariyle kabnl edilmekle be z ile getirilen tasarıların çeşitli te n ı i müzdeki günlerde Meclis gün infimali bulunan kıyılar arasında sıkışıp kalmamak ve canlarım reber Ad3daki Türk halkının mal ve can emniyetini sağla jj şekküller ve bu arada A.P. tarafın d e m i n e alınacaktır. mak bakımından askerî hirli*imiz mevcudnnnn arttmlması Z dan gösterilen tepkiler üzerinde Bilindiği gibi M.B.K. zamanında urtarmak için bu harekete giriş ve çelecek NATO knvvetine Türkiyenin böylece yardımçı da z durarak, bu konuda CHP Grupun cıkanlan 113 ve 134 sayıh kanun t ! klerını soylemektedirier. Maki, olması hakkındaki karanmız bir kere daha teyit edilmiş z dan hassasiyet ve birlik beklediği iaria 27 llayıs 1960 tarihine kadar r i o s dünkü uzun gezisi ile bu ha ni belirtmiş ve diğer gruplarca tatir. Ancak Tnnanistan bn teklife aleyhtar törünmektedır. z (Arkası Sa. 7, Sü 6 da) (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) sanlann tabii karşılandığmı ifadc Komik Cnmhnrbaskanı Makariosa çelince o zaten NATO'nnn jj etmiştir. rnüdahalesine de karsıdır ve böyle bir mndahaleyi Birleşmiş Z Başbakan konuşmasında tarımMilletlere sntürınek irin calıstnaktadır. Bu dornında Türki = sal kazançlann vergilendirilmesini yenin mnhtemel iki neticeye eöre kararlı olması gerekiyor. ; Binncisi NATO'nnn ihtilâfa müdahale etmekten çekinmesi ki = ^ ^ 2 9 m w a m n E R O L b i , öngören tasarıyı ele almış, yıllık o halde. Adada kanl. nlavların ckması kaçınılmaz olacak;w r d i r i T ü r k j K o n f e d e r a s v n . geliri 25 bin lira olan bir ziraatçinin yüzde 70 inin masraf, yüzde 30' roydaslanmızı kornmak iizere Türkiye tek taraflı mudana = n u n u n 3 " leye kadar jridecektıV tkineisi ise sembolik NATO birliginin g G e n e l ıa bugün ğ i n i y üzde 30'luk kazancın yıld ıkarılması yanında Türk birlijÇi mevcndunnn arttmlmaması z Arkası Sa. 7, Sü. 8 de : (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) aır. BÜ noktada da Türkiye mnhtemel neticelerî hesap «tti r Ankara 29 (UJL.) Başbakan lsmet înönü dün akşvam United Pre ssînternational «Upi» Ajansının Ankaraya gelen özel muhabirı John Lawton'u kabul ederek Kıbrıs meselesi hakkındaki sorularını cevaplandırmıştır. Gazetecinin «Kıbrıstaki güvenlik tedbirlerinin yeterli olup olmadığı. yeterli değilse ne gibi tedbirler alınması gerektiği konusundaki bir sorusunu Başbakan îsmet Jnönü G«ne EOKA taıafından sarılan Tinıi köyiinde Wr Tuık mücaiııdi. >la\/.erle keııdini ve şöyle cevaplandırmıştır: koruyan bu Türkün karşLsına EOKA bir makiııalı lüı'ek yerleştirmiştir. « Kıbrıstaki güvenlik tedbirlerinin yeterli olmadığı meydandadır. Üçlü idare teessüs pttikfenberi (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) • Yunan degisdrme birtikleri Magosa'dan karaya çıktı ırkdaşlarını Birlikle beraber Adaya külliyetli miktarda malzeme ve cephane getirildi, Makarios köyleri gezerek Rumları tahrik ediyor 'iınun. notları devre Yücesoyun Meclisteki konuşması büyük bir tepki ile karşılandı Sait TERZiOGLU biidiriyot 218 Sayıh Af kanununun kapsamı vergi ref ormıı genişletiliyor koırasımda koııııştu tl Genel Meclisi üyeleri kuliste sohbet ederlerken Türk Iş Kongresi devam ediyor Vali, istanbul bulaşıcı bir hastalığın mevcut olduğunu söyledi İ! Genel Medisinin dünkü toplantısı sırasında Sağlık Müdürlüğü bütçesi görüşülürken bir konuşma yapan Vali Niyazi Akı İstanbul sahillerinde bulaşıcı bir hastalık olciuğunu söylemiş ve şu açıklamayı Arkası Sa. 7, Sü. 3 te ti için NATO nezdinde israrlıdır. Bnnlann yamnda bir başka z nesele ise, doÇrndan dofrnya 3 «nci noktaya, yani NATO'nnn = »ktif müdahaîesine baglanıyor. Mesele sn. NATO Adaya bir = ik çönderdiji zaman. Kıbns diger devletlerin müdahaiesini = steyebilir ve Tesilada bir kanlı savaşm cıbanbaşı baiine ge z ebilir mi? Tahut yaoılan yardımlarla silShlanmış E.O.K.A. z eteleri Kıbnsı NATO birliçinin de dolayısiyle kanşacağı bir r ıarb meydanma çevirebilirler mi? z Sn hnnlar düşünülen noktalar ve meseleler. = meseleler arasında Türkiye, hükümetiyle ve nmumî efkâriy z r Kıbnstaki soydaslarınm emniyetlerini sağlamaya karar = ı. Talnız temenni edilen bnsus dost ve müttefiklerimizle bir = ikte dâvanın nallolnnmasi ve Bizans kafalı papaz yüzünden : ?»kın Do£ada ve NATO içinde bnznrnn boznlmamasıdır. ; Çağımızın Büyük Problemi Evlât dediğimiz meçhul Yakında Cumhuriyet'te DÜN Oku da para kazan!.. BUGÜN Para kazan da oku.'.. Lise ngrrtimı rar?lı "Iscak Gazctrltr ( Baydıır'un Yuce Oivana sevkiniTBMM kabul etti Ankara 29 (Cumhuriyet Teleks) Eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur'un. arpa yolsuzluğu iolayısiyle Yüce Divana sevkine 'taîr özel komi?ynnun vermiş olJugu idipor. huc'in Türkiye Büyük (Arkası Sa. 7, Sü 6 da) ıııiMiıumıııımıııııııııııınmMiııiMiımıııııııııııınııııııııııııııı: Ecvct GttRERtN İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog