Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

ÇOCUKLAR Çevıren Uasan Âlı EOIZ Ilencılık ıle gencılık arasındakı çelısmevı canlandıran bu roman, dun olduğu gıbı bugun de TURGENYEV'ın bır şaheser. olarak kalmaktadır Fnatı 750 Kurustur REMZI KITABEA'I üâncılık 7o44 1067 umnu r ı yeı KURUCUSU: JUNÜS NADİ Osmanlr T ar i hi nın aıtıncı cıldı de çıkırak tamamlandt. t 1 5 ıncı cıltler krkar, altıneı elh lıradır ISKIT YAYINEVİ GÜVEN YAYINEVİ Üâncılık. 7542/1065' 40 yı! sayt 14187 Telgraf ve mektup adresı Cumhurıjet IstanDjl Posta Kutusu1 îstanbul No 246 TeWonl,.r 22 42 90 22 42 96 22 42 97 "> 42 98 22 42 99 Çarşomba 29 Ocok 1964 T. flydemir, F. Giircan ve0.Deniz'in Ûliim " '? cezaları onaylandı Lemnıızer dun Kon ı Bi Millet Meclisi dfin kavgalar ve dövüşlerle geçen hrtınalı bir oturum yaptı Ankarayageldi İnönü, General Lemn itzer'e Türkiyenin Kıbns'a tek başına müdahale hakkını, gerekirse kullanacağını bildirdi Ankara 28, (Cumhurıyet Teleks) NATO Baskumandanı Oı general Lemnıtzer bugun saat 12 de Turk resmî şahsıvetlerıyle ceşıtlı konuları ve Kıbrıs meselesını goruşmek uzere Ankara >a gel mıştır Bu sabah saat 23 de NATO'ja aıt C118 tıpı ozel dort motorlu uçağı ıle ve beraberınde NATO karargahındakı Turk Kurmav Al bayı Ruştu Naımoğlu ^merıkah yaven ve Yunan Genel Kurma\ı nın NATO Tem^ılcısı Tumgeneral George Leventıs olauğu halde Pa ns'ten hareket eden NATO Baskumandanı saaf 12 de Esenboğa Ha va Alanına ınmış ve Genel Kurmay Baskanı Orgeneral Cevdet Su nav, CENTO'dakı Amenkalı Kor general Chılder, Garnızon ve Mer kez Komutanlan ıle Genelkurma ya mensup Protokol subayları ta rafından torenle karşılanmıştır I 2021 Mcıyıs olaylarının dördüncü idam hükümlüsü Dinçer'in cezasına ait komisyon kararı kabul edilmedi Mecliste her idam mahkumu için yopılan ayrı ayrı oylamalarda uyelerin verdikleri oy sayısı arasında büyük çapta farklar oldu VVashmrton 28 (a.a. ve Radyo) Bırleşık Amenka Adalet Bakanı Robert Ken nedy, bırçok Guney doğu Asya ulkelerıne yaptığı 13 gun luk gezısınden sonra bugun uçakla Londra'dan Washıng ton a donmuştur Robert Kennedj, bu sabah Baçkan Johnson ıle goruşerek, Guney doğu Asya'dakı gezısi hakkında kendısine ' hazırladıgı raporu vermış 1 tır Robert Kennedv, aynca, Bırleşık Amerıka'nm Kıbnsta duzenm konmmasına ka ' tılması ıçın îngıltere Basba kanı Sır Alec Douglas Home la yaptığı gorusme hakkında ] da Başkan Johnson'a bılgı vermıştır Robert Kennedy, Johnson'a Kıbrıs meselesi için bilgi verdi v Londra Konîeransmdan dün şarth olarak çekildik Londra, 28 Turkıye bugun sert bır çıkış vapmış ve Londra Konferansından şarth olarak çekıldı ğını «arabulucu» Ingıltereje bıldır mıştır Mahalli saatle 15 30 da In Arkası Sa. 7, Su. 2 de danı Orgeneral Lemnıtzer once Cevdet Sunay'ın ehnı sıkmı? \e muteakıben de berabenndekı Yu nanlı General ıle Amenkalı Alba ArkMi S». 7, Sfi. 1 de ^ ™ ™* N A T ° Başkuman Ankara 28 (Cumhnrıyet • Teleks) Talat Aydemır, Fethı Gurcan,Ullllllllllllllllllllllllllllll ıııııımıımıııııımıııııııu Osman Denız haklarında verılen olum cezalan bugun Millet Meelısınde buyuk kasgalara ve gurultulere sebep olan muzakerelerden sonra onaylanmış, Erol Dınçer hakkındakı olum cezası ıle kabul edılmemıştır Bajkan Vekı'lerınden Nurettın Ok un baskanlıgında toplanan Millet Mecliainde Cumhumet Senatosu Izmır u\e«ı Enıs Kansu nun bır kısım suçluların cezalarının degıştmlme«ı \e azaltılması hakkındakı kanun teklıfı \e Adalet, • • • • Komısvonu raporu Ankara millet vekılı Mustafa Kemal Erkovanın Talat A demır Fethı Gurcan Os man Denız ve Erol Dınçer hakkın da \enlen olum cezalarının mueb bet agır hapse tahvılme daır kanun teklıfı ve Adalet Kommotıu rapo| AP U Sait Sina'nın konuşması yüzünden tabiî ru ıle Avdemır Denız Gurcan ve Dınçer ın oljm cezalarına çarptırıl 4nkara Î8, (a a) iigıiıienn = senatorlerle AP millet vekilleri birbirine girdi malarına daır Başbakanlık tezke verdıgı bılgıve gore Ankara, 28 (Cnmhurıyet • ı'e tabıiler arasında geçen k»v ; resı ve bununla ılgılı Adalet Ko «20 21 Majıs olavlan sanıkların gada da Haydar Tunçkana* • Teleki) AP lı Saıt Sına Yumısvonu raporunun muzakerelerı dan olup Sıkı Yonetım Komutan başından yaralanmıştır • ce";o\un bugun Millet Mechsın>apılmıştır Iığı 1 numaralı askerı mahkemesın de geneüıkle ıhtılaller konuSaıt Sına Yucesov'un dığe r j Oturum açılmadan once Sena c e haklarında verılen mahkumı LemnUzer, Suaay tarafından karşilanırkca 5uH»Qİ*r*ıniî(jH verdığnnız t»h j i ** ^ Aftfcasi Sa 7 Su <jf. ~ ı > c t karan Askerı Yatsıtay Daıter da 27 Mayıs Ibtılalını ve bu arık edıcı konuşma^ından ton '. ' îler Kurulunca onanan (24) şahıs, 281 1964 sah gjnu otobus ve rada 27 Ma\ ı»çıları koku dıra Meclıs ıçınde AP lılerle C i uçakla Afvon Kutahva, Konva sarda ba^ı cerejanların ajan H P lıler arasında cereyan e i ve Çankıma s«vkedılerek bu ver ları ve vasıtaları seklınde ımâ den kavganın sonu alınmıs ve • ceza evlenne te«lım edılmı«W vollu tavsıf etme«ı bılha^sa, Ajdemır ıle arkadasları hak ; dır » muzakerelerı van dınlevıcı lokındakı kararın ojlanmasının j calarından takıp eden tabu setasnıfıne geçırmıştır Saatın • Bu sahıslarla nakledıklen ceza natorler arasında buyuk bır 18 30 olduğu bu sırada tabı! te • evlerı şunlardır teessur ve uzuntuve vol açnatorlerden Suphı Karaman ; Kutahya cezaevıne nakl^dı mış ve bunun «onucu olarak Kamıl Karavehoğlu, Vehbı | lenler Mustafa Şatıroğlu, Selım tabıı senatorlerle AP lıler aErsu Havdar Tunçkanat, Ce İ Turkkan Ferıdun özbav Nezıhı rasında AP korıdorunda bujuk lahattın özgur Muzaffer Yur : Fırat, Erol Ege Ümmet San M bır kavga olmuştur dakulerın AP sıraları arkasın • yon cezaevıne nakledılenler Atıl. da toplu halde oturdukları go • Bu kavgada Sıtkı Ulav Saıt lâ Altugan, Erkan M^rsın, Zıhnı rulmustur Bıraz »onra Saıt "; Dışişleri Bakanı hükümetimizin prensip olarak buna karar verdiğini Sına YucejO»'u dovmuş AP Çetıner, Kemal Ülkutanak Fethı Arkası Sa 7 i»u 6 da ' lı mılletv ekıllerınden bazıları Isıklıtepe Necdet öz, Kemal Kâh açıkladı, Ingiltere vazgeçirmeye çalışıyor, Butler dün Erkin'le goruştü vaoğlu Sabrı Sarıver, Orhan Gun .IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIllllhdav Konva cezaevıne nakledılen ler Turgut Alpagut Husamet tın Paksov, Hakkı Sumer Recap U<lu Nıhat Sertoz Gazı Alankus Tuncav Yener, Çankırı cezaevme nakledıllenler Rıdvan Metal, Şuk ru tnar" 2021 Mayıs hiikümliilerinden bir kısmı nakledİldİ Koridordaki büyük kavga inönü bir hafta icinde kiıtci defa Amerikan lüyük Elcisi ile görüştii Ankara 28, (Cnmhurıvet • Teleks) kuvvetlerının Adanm guvenlığın Başbakan Ismet Inonu bugun ve âsavışını temın etrfltk uzere 1 e m a k nerıkan Büyukelçısını tekrar ka tngıhz k u v v e t l e j ^ tj&* y 1 ederek kendısıyle haftamn ıkm sadıvic Kıbnsa ^ Ş o M l seklındc goruşmesını yapmıştır kı tngıhz teklıfınîn müzakere edıl Amerikan Buyukelçısı saat 1015 dığı ve bu konuda Amenkanın goBaşbakanlığa gelmış ve derhal ruşunun Başbakana bıldınldığı bu onu tarafmdan kabul edılmış na mukabıl de bu konudakı Turk rıca goruşmede Başbakan Yar Soruşunun AraerUtay» intıkal etncı«ı Kemal Satır ıle Dışıslen tırılmek üzere Büyültelçıye anlatıl kanlığı Genel Sekreteri Fuat dıftı jramoglu da hazır bulunmuşlar Buvukelçı aM^ks^l'ktan aynlırken basın m«MiCt>Iarının sorulaiıçbır açıklama yapılmıvan ve buçuk saat dev am eden goruş rını cevapsız bırakmış ve îsmet de sızan haberlere gore NATO fnonü de aynlırken gazetecılenn «Bavukelçi ü« D» «örüştunüz» şeklındekı sorulınnı «Kıbns meselesi hakkında f8r«?tuk> demek »uretıyle cevaplandırmış ve baska bır şey söylememiftir. Aydın şilepinde zabitanla mürettebat kavga etti Balkaıtlar üzerinden yeni bir soğuk dalgası geliyor Kııııılar ümitlerini Rusyaya bağladılar Yunus Nadi Armağanı iade edilen rehineler yapılan eziyeileri anlattılar Cumhurıyetin yıldönümüıiDe Atatürkçülükten ne anlıyorsunuz? l'ansraaya katılma suresı 1 subat akşamı sona erıyor 196364 Yunus Nadi ArmağEt nı jarışmasına yazı göndenne suresı 1 subat 1964 akşaml su. na erecektır Cumhurlyetln 40 yıldonumunde Ataturkçulukten ne an lıyorsunuz konulu varışmaja katllacak olan okuvuculanmı zın vazılarmı en geç 1 şubat ak«ım saat II ye kadar mat baamıza getlrmelert veya posta^a vermcleri cerekmektedır Bu tanhten sonra şetlrllecek veya postayB verilecek olan va zılar variçnittja rts1^! odılmı yecektır Bı^kaç gund°nberı ncmale nen hava \enıden bozmuş, kanlardan gelen «oğuk hava ga«ı sebebıvle sehrımızde ısı nıden duşmustur Bu <=ebeple rımız ve cıvarında kar jagısı lenmektedır llgılılerın bıldırdığme gore Ba1 Hintli GeneraJ Turk gocmenleri ıle konusurken kanlar uzennden memleketımıze gelmekte olan kar ve soğuk dal gası Yunanıstan uzenra kajmıstır Bugun ısının eksı 2 dereceve du seceğı v» mutaakıp gunlerde soğuğun daha da artacağı tahmm edılmektedır Bundan oncekı kar vağısı «ebebıvle vukua gelen vakvt ^ıkıntısı tamamen gıd»nlmi"îtır Bılhassa bır haftadır devam etmek te o'an gaz bahranı sona ermıştır Petrol OfiM ve dıger vakıt şırket lerı bavılee gaz tev?ı etmısler dır Komur Satıs \« Tevzı MuesLefkose, 28 (Telefonla) Kıbrıs •^e^esı Mudurlugu de depolarda bol Rumlaı ba": armda Makarıos ve «tok kom ır bulundugunu bıidır. Gr vas olduğu halde Rus sılâhh mıştır kuvvetlennm K br «a getırılmesı ve buran n venı bır Kore olarak yaratılması çın harekete geçmış1lerdır Çağımızın I Bu sabahkı butjn Rum gazetebüyük problemi len, Makanos'un, ada ıle Turkıve Cumhunyetının Dutun ılgılennın keMİmesını, Rus>adan vardım ıa Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Esbjerg, Danımarka, 28 (A.P.) Bır Turk şılepının zabıtanı ıle murettebatı arasında hafta sonunda çıkan arbededen sonra mürettebat mensuoundan 17 kı^ı gerı donmevı kabul etmış fakat «ılıcı Hamdı 1 Usta ıle Kâmuran fsgorenler donmeme>e kararlı olduklarını bıldırmışlerdır Bursa 28 (Mnammer Erol bıldtMahalli polıs makamlarından a rıvor) Turklş Konfederasvonulınan bılgıve gore, Istanoul lıma nun buyuk mcra<;ımle ba=;lavan ve nına kajıtlı Avdın şılepının zabı dun gece =aat 24 e kaca' devam do Arkası Sa 7, Su. 5 tc Devamı, Sa. 7. Sü. 6 da Baldal. \e s°h bek Türkİş kongresinde lelegeler polilikacılara dün cevap verdiler ! i ; İskenderundaki donanmamız dün sabah denize açıldı Evlât dediğimiz meçhul Yaktnda GUMHURİYET'le DIŞ KAYNAK Iskenderun 28 (Gunev tllerı Mer kkez Burosu Teleks) Kıbrıs v [olaylarının basladı ı gunden beıı llımanımızda bulunan donanmamu Enllâsyona gldıleceglnden korkuluvor Gazeteler jbu sabah erkenHen Ta^ucu ı«tıka İC KAYNAK ' A r k a s ı S a . 7, S ü . l d e DLNtZE CÇTU Dun sabah saat 11 de 56 model Mersedes marka bır otomobıl Galata rıhtımından denize duşmustur. Gumruğe getırılen otomobıl Gurbuz Özsancak tarafından kendılerıne ayrılan >ere ahnmak ıstenmıstır Fakat manevra ânmda otomobılın on tekerl°k lerı ka>mı<=tır Durumu goren gurorukçuler bağırmav A baslamı^lar arabavı kullanan Gurbuz ıle janındakı arkadaşı Tuna Yaşar kapıları açıp dışarı atlamı lardır Bı «ırada Gurbuz un d w ı ukılmi'î ve denize dusmu<:tur Guçlukle a\ agını «ıvıran 2<<nç oıu 11den kurtulıru«tur Resımde araba denize uçtuğu «;ıradd dlij »ı k o auıJ n kurtulan gençler goruluyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog