Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

* 1 lı! SUKTER Konfeksiyon Fransız Brodeli Çaraasır Kreasyonlannı İFTİHARLA TAKDÎM EDER tmalât ve toptan satış yeri: Marpuççular, Kasırzadeler han 48 İlâncüık: 7557,1019 40 yıi sayı 14186 u m h u r'ıyet KURUCÜSÜ: YUNUS NADI Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbııl Fosta Kulusu: îstanbui No 246 Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 « 98 22 42 99 HACIBEKTAŞ (Cültür, Xalkınma vo Yardım Derneği Faaliyete geçti. İlginm bcklnor. Dernek adresi: Aldoğan caddesi No. 52 Atıfbev ANKARA Cumhuriyet 1028 Salı 78 Ocok 964 Basbakan Kıbrıs konusunda vaziyet çıkmaza giriyor» dedi Inönü, diin G«nel Kurnıayda yapılan (oplantıdan çıkarken Ankara, 27 (CumhuriyetTeleks) Genel Kurmay Başkanhğmda bu sabah Başbakan Ismet Inönünün bajkanlığında Kıbrıs konusunda önemli bir toplantı yapumış ve İnönü, Londra Konierans ve Kıbrıs konusu için «Vaziyet, çıkmaza giriyorJ demiştir. Basbakan İsmet İnönü'nün başkanhğındaki bu top'antıya, Ba:;Bakan Yardımcısı Kemal Satır, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Genel Kurmay İkinci Başkanı Korgeneral Mcmduh Tağmaç, Millî Savunma Bakanı İlhamı Sancar ve Dışişlen Bakanhğı Genel Sekreterı Fuat Bayramoğlu katılroışlardırToplantıda, Kıbns'dan son ge]en haberler incelenmiş ve Londra Konferansındakı müzakereler goz Atina 27 (Özel) Geçen ( rien geçirilmış ve durumun ıyıye cumartesindenberı Atinadaki doğru gitmediği anlaşıldığından siyasî çevrelerde Kıbrıs buhgerekli tedbirlerin zamanında ne ranı ile ilgili oiarak hüküm şekilde alınacağı göıüşülerek soysüren telaş yatışmamıştır. Yudaşlarımızın ca n ve mal emniyetnan baskentinde son 48 saat lerinin kati surette korunması ve zarfında kaydedilen faaliyet bunun için de bütün çalışmaların şöyle özetlenebilir: yapılması kararlaştırılmıştır. 1 Basbakan ve Dışişleri İki saat devam eden toplantıBakanı Vekili Paraskeropudan çıkarken Basbakan ismet İnölos buffün Amerikan Büyük \ "eTçîsiyîe "Kıbn's etrafında Dİr ben «vaziyeti tetkik ettık, vaziyet görüşme yapmıştır. çıkmaza giriyor» demiştir. 2 Hükümetin isteği üzeöte yandan Basbakan Yardımcı rine bugün öğle üzeri buraya sı Kemal Satır da toplantıyı takigelen Lefkoşedeki Yunan Büben şunları söylemıştir: yükelçisi hükümet ileri ge«Meseleler mkışaf halıncle. Ke lenieri ile görüştükten sonra sin bır şey söylemek mümkün deakşam tekrar Kıbrısa dönğil. Davamızı sonuna kadar savumüştür. nacağız. Kıbrıstaki soydaşlarımı3 Bakanlar Kurulu öğle/.m can ve mal emniyetini sağladen sonra toplanmış. Kıbrısla mak için hiç bir fedakârhktan ilgili son gelişmeleri gözden kaçınmadan sonuna kadar çalışageçirmiştir. Basbakan bun Arkası Sa. 7. Sü. 1 de dan sonra Millî Savunma Ba Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Genelkurmayda inönü nün başkanlıtjında dön önemli bir toplantı yapıldı NATO Başkumandanı bugün uçakla Ankara'ya geliyor Yunanistanda Kıbrıs ile ilgili gelişmeler İngiltere Kıbrısta barışın korunması için Amerikadan yardım talep etti Erkin, Kıbrısta üçlii garantinin yerini almak üzere İngiltere taraffmdan teklif edilen NATO kuvveti piânı hakkında Ankara'daıt talimat bekliyor Londra. 27 Dışişîeri Bakanı Erkin. bugün Kıbrıstaki TürklngilizYunan üçlü garanti kuvvetlerinin beynelmilel kuvvetle takviyesi yolundaki Ingüiz teklifi hakkında Ankaradan talimat beklediğinı açıklamıştır. Ankaradan yeni talimatın gelmesine kadar Erkin. • arabulucu» Commonwealtle Müna^ebetler ve Müstemlekeler Ba Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Cumhuriyet Kayhan Saâlamer bildiriyor Rum gazeteleri Kıbrısa Rusya'yı dâvet ediyorlar I ; T^"^^**"***Ja*=Tîf=*^r* .••..*«•••••«•.•••••tı YILDÖNÜMİJ Kıbriih yiiksek tahsil öğrencileri, 2728 ocak Lefkoşe ve Magosa olaylarının 4 üncü yıldönümü münasebetiyle dün Saravburnundan denize çiçek bırakmışlar ve bir de bildiri yay:nla•nışlardır. Resimde. buketler denize bırakılırken görülüyor. Lefkoşe, 27 (Telefonla) Rum şekilde çahşacaklar ve zanıan gazeteleri Makarios'un Rus Büyük Türkiye iehine ışlıyecektır. Elçisi Yermoşin üe yaptığı ikı ö 3 NATO kuvvetlerinin adaya Inönü Kongreye yolladığı telgrafta «Reformlann benimsendiğini ve des nemli toplantıdan sonra Londra gelişlerı Türkiyenın adaya müdaya, tngiliz Müstemelekeler Ba hale hakkını ortadan kaldırmıyateklendiğini görmek Tür k işçisine ve Türk ulusu nun geleceğine olan gükanı Sandys'e verilecek son kara cak, geri bırakacaktır. Böylelikle n » ^ ı f c n ı yazmaktadırlar. Turkler hazırlıklar.n, tamVmhya. venimizi sağlamlaştınyor» dedi Ankara, 27 (Cumhuriyet Teleks) Makarıos bu onemlı kararı al caklardır. Ulastırma Bakanı, dünkii basm tuplantısında.. Millet Meclisinin bugünkü top ' Bursa. 27 (Mummer Erol bildiriE j ç l i l G a z e t e l " ozellikle NATO askerlantısında sinirlerıne hâkim oiamı M u S t f a Lu vor) Türkîş Konfederasyonu U o v u v e Ka ' u m *la k a n*a " ^ " ' « > " » «daya geUslerı sebebiyle yan İhsan Ataöv (A.P.) ile l b r ; nun 5. genel kurul toplantısı buR B l r tarafından da nalen Turkler tarafından yaratılan rahim Göçer (C.H.P ) yumruklaş " sün (dün) 230 delegenin iştirakiymak üzere birbirlerinin üzerlenne t a S V l p e d l l m ! ? t ı r E u g^etelerın ayrı durumun büsbütün kuvvetle. le Ahmet Vefik Pasa Devlet Tiç yürümüşler, kavga diğer millet il be ü ly ühk a. b manşetlerle bugün T 0 verdik neceğı ve bunun ca Rumlar :çm vatrosunda saat 10 da çalışmala! r e r e N A kuv en büyük tehlike olduğu üzermde vekilleri tarafından zorlukla ya, rına başlamıştır. tıştınlmıştır. i vetlerinin gelmesı kabui ediime durmaktadırlar. i Kongreye Çalışma Bakanı Bü Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Dün bir basm toplantısı yapan Bakan Banliyö Partiler Kanunu Tasansı üzerin mektedir. Çünkü adaya NATO lent Ecevit, Sanayi Bakan Muaffl Devlet Başkanı Cemal Gürde muhtelif hatiplerin konusmala kuvvetlerinin gelip tn»iliz kuvtrenlerinin çok bakımsız olduğuna işaret etti rından sonra Cevat Odyakmaz'ın v e t l e " ile birlikte koruma göreviBursa 27 (Muammer EROL bil mer Erten. Enerji ve Tabii Kaynak sel'in Türk tş kongresine diriyor) Motörlü Taşıt tşçileri lar Bakanı Hiidai Oral ile muhtelgrafı: Bir haftadanberi şehrimizde bu saat 45 dakikaya indirecek elek tasannın tümü bu oturumda mad n l ve sorumluluğu üzerine aımak «Türk Iş'in beşinci genel Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Arkası Sa. 7, Sü. 2 de lunan Ulaştırma Bakanı Ferit Alp. trikli tren hazırhkları hızla de delerin de sadece perşembe günle ' î l n Sandys teklifi valnız TurkJekurul toplantısı münasebeiskender dün bir basın toplantısı vam etmektedir. ri konuşulmasını kapsıyan öner n n lehinedir. Rus Elçisi ile yapıGebzeden sonra Arifiye ve on gesinin müzakeresine geçilmiştır l a n son görü?meden «onra red setiyle Türk işçilerinin vatanse yaparak kendi işletmeleri hakkın Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Odyakmaz önergesi hakkında sö? bepleri sövle .çıralanmı^tır: verlik hisleri içersinde hakda geniş malumat vermiştir. Dealarak protokolun bozulmasında 1 Kıbnsa NATO kuvvetlerilarını koruyacak olan teşekmiryollarının 260 milyon lira zahatalı hareket ettiklerini MP ve n i n gelmesi Rumların güvenlik rar ettiğini açıklıyan Ulaştırma külüne başarılar dilerim. AP ye haber vermediklerini açık Konseyine müracaatlarına karşıBakanı; Banliyö trenlerinde çofaj Cemal Gürsel Iskenderun Lisesi ögretmcn lamıştır. Bu arada önerge oya kon dır. azhğını ve trenlerin pis olduğunu lerinin bir bildirisiııi aldık. 4 H Basbakan îsmet Inönünün muş, bu sırada lâf atma yüzünden • 2 Karar Türkiye lehinedir belirterek demiştir ki: kişilik kadrodan 38 inin imza telgrafı: A.P. li İhsan Ataöv ile C.H.P. li Çünkü aradan geçecek zaman zar «Adapazarı Vagon fabrikasmda siyle gönderilen bildiride çe«Türkiye îşçi Sendikalan (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te)'fında Turkler rahat ve plânlı bır 40 yeni vagon yaptırıyoruz. Bunricinin gericisi bir tarih öŞrct Konfederasyonunun 5 inci geların 20 si bu yıl içerisinde bitirimeninin mârifetleri aıılatıl nel kuruluna bem de çağırlecek, geride kalan 20 si de yıl EO Türkiyeye Yardım Konso rsiumu Pariste toplandı makta ve bu zatııı islâm mem Fransa'nın P»*kin reıimi ile diplomatik münasebetdığımz için teşekkür ederim nunda servise girecektir. Bu valeketlerinde dın maskesivlc lcr kurmasını Amerika «esef verici bir hareket» olaToplantını/.a katılabilmeyi gonlar Işletmeye konulduktan son dolaşan komünist propaganda Ankara 27. (Cumhuriyet rak karşıladj, De Gaulle cuma günü bir basm çok isterdim. Yüklü çalışra hem temizlik. hem de şofaj vacıları gibi. ioplumu parçalam.ı Teleks) Bütçe darlığı malar arasında bu fırsatı butoplantısı vapacak tandaşın istediği şekilde olabileya çalıştığı hikâyr edilmektf karşısında, eğitim hizınetle Arkası Sa. 7, Sü. 7 de cektir. dir. rini, varlıklı vatandaşların H. Pasa • Gebze mesafesini 1 Gerici, aynı zamanda diçer 'idemesini düşünüyor musuParis, 27 (aA., AP ve Radyo) malumların taAtığini kallana nuz?» sorusunu cevapiandıt'ransa bugun Komünist Çin"i resrak kendisinin karşısındaUı ran Millî Eğitim Bakanı Dr men tanımıştır. Fransa Dışişleri bütün öğretmenlere komünist İbrahim Öktem, «Varlıklı Bakanhğından yaj'inlanan bildirisiyonist damgasını vnruyor. vatandaşlarımızın yardımını de şöyle denilmektedir : Atatürkçüleri «devrimbazlık»la sağlamak tek çıkar yol ola'Fransa Cumhuriyeti Hükümet: suçluyormuş. cak sanınm» demiştirı!e Çin H?lk Cumhuriyeti HüküGeçen yıla oranla yüzde yüz fazla olan yardım 40 yıl Denüebilir ki Türkiveniıı lııı Bakan, soruyu cevaplandımeti ortak bir anlaşma ile diplovadeli ve ilk 10 yıl ödeme kapsamı dışında rırken, yurdumuzda ılk öğTiatik münasebetler tesis etmevı çok yerindp cereyan rdeıı olay retirnin 10 yılda yüzde 100 •orarlaştırmıslardır. Fransa ve lann bir benzeri daha. Ora*> Ankara 27, (CumhuriyetTeleks) art Van Dyke .tarafından açıklan. gerçekleştirmek ıstendiği tak Komünist Çin bu münasebetle üç belki öyle ama, insaıı bütün Türkiyey» Yardım Konsorsium1 dığı öârenilmiştir. E Köy Işlerı Bakanı, «fürkıye = iv içinde karaşılıklı olar?k büyükdirde 3.5 müyar liralık yatıJnun bugün Pariste başlıyan top. IConsorsium Başkanı Dr. Von öğretmenlere karsı kara bav S de herkesın bir yndum temiz = ^lcüer teati etmeyi karar altına al rmı, aynı süre boyunca ilklantısında 1964 programının dış fı Mangoldt'un başkanlığında başlı rak açmış olan bir çcricinin Cinayete kurban giden şahısların heniiz hüE su ıçcbılmesı için 15 yıla ve = nışlardır.» okul mezunlarının yüzde 42 nansmanı jçin Kerekli olan 250 mil yan toplantının gündeminde. Türn oliulda hâlâ ıı.isıl (ulnlahil ^ 3 4 milyar liraya ıhii.Taç = Bu biHiri aynı anda Pekin'de dc j sine orta öğretim verebılmek viyet'eri bile tesbit edilemedi yon doların 70 milyon dolannın kiyenin 1964 dış yardım ihtiyacı ola fi'£tni. vr bu cesiirpti ncredFn Z vartlır» dedi Ş Vc'ıvınlanroiştır. için de 2.5 milyar lirahk ya A. B. D. hükümeti tarafından rak geçen toplantıda tesbit edil»n , aldıfını doçrusu merak rdivoı Arkası Sa. 7. ?ü. 3 dc ı karşılandıîı hususunun A. î. D. X ^ r ^ i N i ; ni'i s ^ h ı f p d n ™ Öte yarriar Fr%ın?a Cıımlv ıbaş; 250 milyon dolaıın üyp ülke ve ku *** Xazıa 7 ncı sahıfede Arkasj Sa. 7, Sü. 3 (e > jcın Ankara Misyonu Başkanı Stu. Tiiııııııımııııııımıııııııımıııııııın Arkası Sa. 7, Sü. 6 da i Türkİş büyük Koıtgresi dün Barsada çahşmafarına başladı Bursa Otobüs İsletmesinde ikinci grev NATO Kuvvetlerinin Adaya gelmelerini kabul edemiyeceklerini bildiren gazeteler, «Rusyayı çağirmak için ne bekliyoruz» diye neşriyat yapıyorlar iki Milletvekili dün Mecliste kavga etti / Sait A. Tenioglu Büdiriyor Gürsel ve Inoını'nun Devlet Demiryolları bu yıl telgrafları 260 milyon lira zarar etti Beklenen karar: ff>ansa Komünist Cııı'i resmeıı tamdı Gericinin gerisi Eğitim hizmetlerini gerçekleştirmek için tek çıkar yoi varlıklı vatandaşların yardımı Lebit Yurdoğlul İ dün yapacağı f dü | işleri anlattı | Bakırköy civannda fjıılunan yaıtık cesetlerin esrarını polis bir türîii cözemiyor Âmerika, 1964 vılı finansıtıanı için 70 milyon dolar veriyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog