Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

COCUKLAR Çeviren: Hasan Âli EDIZ Üericilik üe gericilik arasındaki çelişmeyi canlandıran bu roman, dün olduğu gibi bugün de TURGENYEV'in bir şaheseri olarak kalmaktadır. Fiyatı 750 Kuruştur. REMZİ KİTABEVİ İlâncılık 7544 976 40 yı sayı 14185 1 umnuriYeı KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Istanbııl Posta Kutusu: îstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 U111I11Z... 37 lisanda mevcut olan Linguafon yabancı dıl metnıilarımızın, kitaplar dahil, plâfıntian (,aatasıaa kadar bütün malzemesi lnpiliz itlıal nıalı olup o»;ijinal anıbalâjında tesiiiiı edilmektedir. 58 yılda 17 inci defa revizyoıA tahi olnııış son modeli hakkında tafsilâtlı İMİıat içın Linçuafon Eostitiisü, Ankara Caddesi 107 Îstanbul adresine hemea yaiinız. Tel: 22 02 30. Üâncılık 7650/977 Pazoıtesi 27 Ccok Kıbrıs'a Yeni Bir Yunan Birlijji Gönderiliyor Rum köylerine sMh atan meçhul bir uçak yakalandı Uçak İngilizler tarafından inişe «ecbur lillllllllllllll Ada'dahi asUetleti değiştizme bahanesi ile ediMi IIIIIIIIIIIIIİU / Sait A. Tenioğfaı Kıbrıslı Rum liderler arasında ikilik çıktı Gazeteler İngiltere Hükümctinin yeni bir teklifi Kıbrısa, asayişi temin için Nato kuvveti çıkarılması isteniyor .ondra Konferansının kaderi b u hafta içinde beUi Londra, 26 Londra Konferansı arın, bir arpa boyu bile üerliyelemiş olduğu halde üçüncü haftana girecektir. Şimdi bütün dikkat •r, bugün buradaki Yunan deîegas snuna gelen ve muhtevası açıkmmıyan yeni talımat üzerine ciıilmiştir. Yunan Dışişleri Bakanı Palamas. tıgün mahallî saatle 18 de görüş igü «arabulucu» Sandys'e, Atinaîn gelen yeni talimat hakkında lgi vermiştir. Konferansa yakın çevrelere g o • yeni talimat özellikle Türkle , n Kıbnstaki güvenlik tedbirlerin artınlması talepleriyle ilgilır. Talebiraiz sadece Türk Alayın sayısımn artırılması değil. Rum r tarafmdan çevrilmiş Türk kriy rinin boşaltılarak diğer Türk iyleriyle birleştirilmesini, Türk Lefkoşe 26 Yunan hükümeti, Kıbrıstaki askerî birliğini de = ğiştirme bahanesiyle 400 kişilik bir kuvveti Adaya göndermistir. = Cumartesi günü Pire limanından bir taşıt gemisine bindirilen = birlik, Kıbrısa müteveccihen yola çıkmıştır. Yunan birliğini getiren =; geminin salı günü Magosa lımanına ulaşması beklenmektedir. Zj Değiştirme birliğı adı altında Kıbrısa 4 0 Yunan askerinin gele Z U ceği, endişeyi mucip olmuştur ZZ tyi haber alan kaynaklara göre, jZ 400 yerli Rum, elbise gıydirilmek iuretıyle Yunanistana götürülüp ve jz yerlerine 400 Yunan askeri getiri ZZ lecektir. Daha sonra üniformalarla ÎZ Yunanistana giden Rumlar, turist z: olarak Ada'ya döneceklerdir. Du 3 Lefkoşe, 26 Kıbrıs Cum Zj rum bu olduğu takdirde Yunanis jz ^ tan el altından EÜKA'cılan destek Sj hurbaşkanı Muavini sıfatı ile 3 bu gece Ş lemış olacaktır. Bu arada Mahı ga Dr. Fazıl Küçük zetesinin bir haberi endişeleri büs z: Güvenlik Konseyi Başkanlı = ~ E bütün artırmıştır. Mahi gazetesmde ~z ğına gönderdiği bir muhtıra jZ z: Kıbrıs ~ çıkan habere göre, Yunanistan ge zl da Zenon Rosides'in rektiği takdirde Adayı Türklere Devletini temsil edemiyece ~ îz ğini bildirrniş ve gerekçele 3 k ~ rini izah etmiştir. ^ : ~ Dr. Küçük, Rosides'in Bir Arkası Sa. 7, Sü. 8 de ^ = leşmış Milletler temsilcilik 3 ^ görevinin 1962 yılı sonunda ^ sona erdığini, Makarios'un, 3 S hükümet k a r a n olmadan Ro ^ = Arkası Sa. 7, Sü. 1 de = 1 Dr. Küçük'ün | I Güvenlik | Konseyi [ Boşkanına I mektubu [ o l a c a k ' .•.:;.;;:;:;::.;•, ,.„ 1 rillllllllllHHMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMlK EOKA'cılar tarafından tahrip edilen Bayralrtar Csmli lerin azınhkta bulundukları Rum köylerinden alınarak, halkı tamamen Türk olan köylere aktarılması ve etnik bölgeleşmeyi de ihtiva etrnektedır. Buradaki genel kanaat, Atinadan gelen yeni talimatın Türk teklifiyle ilgili kısmının «hayır» olduğu merkezindedir. Zira güvenlik ted Arkası Sa. 7, Sü. 7 de Kıbrıslı EOKA cılar dün sabah Grivasla bir toplaıttı daha yaptı Atinada'ki Meçhul Asker anıtına EOK.\'cılan n çelenk koyması sırasında «Enosis, Enosis» diye bağıranlar, Grivas tarafından susturaidu (Özel muhabirimiz bildiriyor) Ekrem Âlicanın yerine KTP yi Gökay yönetecek ıfTP kurmay heyetinde önemli değişiklikler oldu, fusuf Azizoğlu da G. B. Yardımcıhğından ayrıldı i n k a r a 26 (ComnnriyetTeleks) hiç olmazsa iki ay süre ile, fiili Ekrem Alican'ın «Bir süre Par Genel Başkanlıktan ayrılması, Par HAVA VE GAZ K L l R l G L le fiilî çahşmalar dışmda kal jti içindeki bazı yetkililere göre, Şehrimiz dün soğuk fakat buna îk» arzusu YTP. Genel tdare Ku «YTP. nin gelecek günlerde nasıl rağmen bol güneşli güzel bir kış lunun dün gece yaptığı toplan bir politika ve yol takip etmesinin günü geçirmiştir. Haftalardan beri la tasvip edilmiş. Genel Başkan jtesbiti için bir fikri çalışma imkâ yağışlı ve rüzgârlı geçen, günler: görevini tedvire Prof. Fahret nı bulması» içindir. den sonra, dün hafifçe esen Loö>os ı Kerim Gökay memur edilerek Genel Başkan Yar,dımcılığına yüzünden bir derece artan sıcakrtinin «Kurmay Heyeti» de de getirilen Prof. Gökay ise bu süre lık, eskisi gibi yine çocuk bahçele;tirilmiştir. içinde Genel Başkanlık görevini rini senlendirmeye kâfi gelmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Günlerce Mican'm mazeret beyan ederek. evlerine kapanmaktan ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııj sıkılan tstanbullular, dün ilk defa kapı ve pencerelerini güzel havaya açmış, özellikle çocuklanmn sokak ve parklardaki neşelerine katılmışlardır. ö t e yandan, şehrimizde gaz sıkıntısı dün de devam etmiş ve halkın bir kısmı yine gün lerini, gaz kuyruklarında beklemekle geçirmişlerdir. Resimlerde (yukarıda) gaz kuyruğu, (aşağıda) parkta eğlenen çocuklar görülü ihracatırnızda geçen yıla göre gerileme kaydedildi İharacatta geçen yıhn 11 ayına nazaran bu yılın aynı devresinde 10 milyon dolarhk bir gerileme olduğu açıklandı Atina 26 11 kişilik EOKA Komitesi bu sabah Grivas'in başkanlığında gizli bir toplantı yaparak dünkü toplantılarda ahnan kararlann ışığı altında izleyecekleri tutumu görüşmüşlerdir. Bu toplantıdan sonra Gri\'^s'ın çağrısı üzerine Atinaya gelen 150 Kıbrısh EOKA'cı saat 12 de Atmadaki Meçhul Asker Anıtına başlannda Grivas olduğu halde bir çelenk (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) !* Vergilerin açıklanması Verçi aleniyeti, daha doğrusu verilen vergilerin ilân edilmesi = son giânlerin tartışılan konusu. Maliye Bakanlıgında uznn boy Z lu incelemeler yapan Amerikalı verşji uzmanı White'ın raporu z Hvie anlaşılıyor ki, bu konuda bükümet erkânını etkilemiştir. z Amerikalı nzman rapornnda. «Herkes ödedişi verginin açıkça z bilinmesinden iftihar etmelidir» demekte ve verşi gizlili|inin z az çelişmiş memleketlerde önemli kaçaklara yol açabileceğı = ni ileri snVmektedir. Z Meseleye gelişmiş bir Batı memleketinin vergi anlayışı açısın ş. dan bakıldığı ve az gelişmiş ülkelerin bütün niteliklerinin = avnı oldnğn kabnl edildiği zaman, Mr. White'ın görüşüne hak = vermemeğe imkân yoktur. Ancak, memleketin gerçekleri ken ^ di nitelik ve gelenekleri besaba katılmak snretiyle aynca r çözönüne çelince. o zaman Mr. White'ın iyimser kanaatine z tamamen iştirak edemiyornz. Kaldı ki, Sayın Doçent Kenan z Bnlntogln'nnn söylediSi gibi, yalnız az gelişmişlerde degil, z selişmiş olanlarda dahi milletlerin psikolojik tepkisi de£işik ; tir ve meselâ Fransa'da Poajade hareketi vergi reaksiyonn = olarak çıkmıs, hattâ bir müddet basan bile kazanmıştır. = Ankara 26, (CamhuriyetTeleks) fından belirtildiğine göre, Türkiye, Ibir ayda 44 bin dolarlık ihracaı Türkıyenin ihracatında geçen 1963 yılında kasım ayı sonu iti yapılmadığından ihracat rakamı yılın 11 ayına nazaran 1963 ün aybariyle 319 milyon dolarlık ihraç gerçekleşememektedir. öte yandan yeni dönem itibariynı devresinde 10 milyon dolarlık ta bulunmuştur. 1962 nin aynı döbir gerileme olduğu açıklanmıştır. nemi itibariyle ise ihracat rakamı le 1963 yıh ithalâtında 52 milyon kaydedilmiştir Devlet Istatiftik Enstiuisü tara 329 milyon doların üstüne çıkmış dolarlık bir artış t:. Buna karşılık, plânın 348 bin 1962 de 548 milyon dolar olan ih dolarlık rakamı değiştirilerek, racat yine 11 ay itibariyle 1963 de programda 363 bin dolar olarak 600 milyon doları aşmıştır. Bilin ongörülmüştür. Bu durumda son i Arkası Sa. 7, Sü. 5 te Krom ihracı mesetesi olumlu safhaya gîrdi Eski alacaklara karşı Almanya Türkiyeden krom ithal etmeyi düşünüyor Nadir DAYI Sovyet Rusj'anın dampingi kar^ısında satışı tamamen imkânsıZ' laşan Türk Krom cevheri stokunu müttefik ve dostlarımıza empoze etme gayretlerimiz olumlu sonuç vereceğe benzemektedir. Birleşik DÜNVANIN EN YÜKSEK BİNASI New York Belediyesi tarafından açıklandığuıa göre, dünyanm en yüksek sökdeleni Alanhattanda inşa edilecektir. Resimde, Dünya Ticaret Merkezi binası olarak kullanılacak olan 110 katlı gökdelenin mâketi HÖrülüyor. B'.ı durumda Türkiyede verçi ilânının neticesi ne olnr? Acaba z herkes ödediŞi verçinin açıkça bilinmesinden iftihar edecek = miiir? Ve acaha herkes daha çok iftihar edebilmek için daha r fazla çalışıp, daha fazla verçi verme yanşına girecek midir? z Bn eözleri yaşartacak neticenin ahnamıyacafını biliyor ola z cak ki Amerikalı nzman, rapomnnn geri kalan kısmında ka z çakcılıŞın aleniyetle Snlenmesinden dem vnrnyor. Ancak, yn = kardaki «tacaha» l a n n burada da akla gelmemesi imkânsız. = Acaha acıklanma. dolayısiyle ihbar korknsn, verei kaçakçılı Z ffiııı önlivccek mi? Veya ne oranda önliyecek? özellikle bn z korkunun orta selirli mükellefler üzerindeki etkisi ne olacak? z Ve nihayet, daha çok tek başına iş çeviren ve gerçekten belki | de ismi dillerde dolaşan iş adamlarıtnızdan çok daha fazla = kazananlann bir kısmı servetlerini dışarıya aktarmak yolla = rına başvurmıyacaklar mı? Bütün bnnlar şüphesiz birer prob Z lem ve insan, do^rnsn aleniyetin olumlu olnmsnz yönlerini z karşılastınnca. Maliye Bakanmm tahmin ettiği 300 milyon li z ralık verei kaybının önlenmcsiyle elde edilecek gelirin başka z vollarla tekrar çideceifinden korkuyor. 5 Ecvet GÜREStN § ıııııııııııııııııııııııııııııııııııınıiHiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı' Amerikanın bir türlü gerçekleşt::mediği takas yolu ile 250 bin ton krom cevheri alma karanndan son ra Federal Alman hükümeti de Don yüzünden evsaf düştüçü için. fiyatlar da ucuzladı, bizdeki milyonlarca liralık « k i amandalinaıım küosu 50 kuruş lacaklarına mukabil krom cevheri Adana 26 (Güney llleri Büromuz !takah 60, Yafa 40, şeker portakah ithal etmeyi düşünmektedir. bildiriyor) Şiddetli soğuklar VP ,40, yerlı portakalı 25, mandalina Alman Dışişleri Bakanhğı Tür don yüzünden narenciye fiyatla[50, greyfurt 35 kuruştur. kiye Yunanistan masası şefi Dr nnda önemli düşmeler olmuştur ' Thilo Rötger, ticaretin hürlüğü ıl Don görmüş bulunan portakal. is^S^SsSssssssşasşscskeleri uişına çıkarak Alman Hükü mandalina ve muzlar, çok ucuz fımetinin hiç bir zaman sanayicileri yatlarla, büyük illere sevkedilmeSovyet Rusya yerine Türkiyeden ye başlanmıştir. Kamyonlarla sevk J Kadıköy, Müsavat Sokak 11 sakrom cevheri almaya zorlamıyaca edilen don görmüş portakalların, * yıda oturan 24 yaşında bir genç, ta ğını, ama bir çare olarak Alman sertliğini kaybettiğı ve ıçinın de bancası ile oynarken yengesini al y.nın Türkiyeden olan alacaklanacı bir tad verdiği bildirilmektetıından vurup öldürmüştür. na mukabil krom ithal etmeyi ta dir. Kaynanasının yanına gele '. 38 ya sarladığını bildirmiştir. Dr Röt[ Adana sebze.ve meyve halinden şmdaki Neriman Akboğa, saat l j ger'in ıfadesine göre Alman Dış İstanbula önemli miktarda sevkeiualarında 17 yaşmdaki kızı Filiz işleri Bakanhğı Türk hükümetin dilen narenciyenin toptan kıto fi5 inci sahifcmizdc Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Arkası Sa, 7, Sü. 1 de tyatı ise şöyledir: VVajshington por İstanbula don görmüş,, narenciye sevkediliyor t( Cinoyet mi, kaza mı ? II:.. ve Hoyot Kanst;» '^arşı serum bulundu Kamerasız sinenıa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog