Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

M. TURKEK ACAROĞLU ŞAİR ve YAZARLAR Hayatları ve Eserleri Ortaokul ve Lıse TurkçeEdebıvat k taplarında adları geçen Şair ve Yazarlarm resımlerı ıle bırlıkte hajatları ve eserlen 210 Sahıfe. Fıatı 4 Loradır. IVKO.4P ve AKA KITABEVLERİ İlâncılık. 7543 971 u mh ur i yet KURUCUSU: YUNUS NADİ Mutchassıs Tarıhçıterimizirt hazırtadıgı Resimli, Haritah Mufafsal Osmanlı T arih i nm altıncı cıldı de çıkırak tamamlandı 15 ınc cıltler krkar, altırcı e!h lıradır İSKIT YAYINEVİ GUVEN YAYINEVİ İ Hâncılık: 7542'957 40 yıl sayı 14184 Telgraf ve mektup adresı Cumhunvet Istanoal Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 09 foar 26 Occk 1964 1 edhişçUerin baskısı altmda lürkler yeniden göçe başladı EOKfl saldırısı devam ediyor Kıbnsta Turklerın elindeki bir mevzi Lamaka'da iki köye saldıran EOKA'cı Rum çeteciler Türkleri silâh kuvveti ile evlerinden çıkararak başka yerlere göçe zorladılar Şehir ve kasabalarda da Türklerin dışarısı ile bütün irtıbatı kesildi Türk memurların maaşları ödenmiyor Grivas, Atına'ja gelen Kıbrıslı EOKA'cılarla dun yaptığı toplantıda konusurken EOKfl'cılar fltinada Grivas başkanlığmda toplandılar fKıbns'tan Grivas 'm çat"sı ttterine Atmatya geleîl 127 EOKA'cıflın; Kıbns'ın Yunanistan'a ilhakı için plânlar hazırladıklan samhyor ınonu, Amerika gerçekîeri bilmelL dedi II Ba^bakan Ismet Iponu dun Assocıated Press Ajanai Istanbul Burosu Muduru Hdl McClurea ozel bir demeç vererek. Amerika Bırleşık Devletlerınden, Turk ve Rum cemaatlen arasmdakı çarpışmalarda sayısız erkek, kadın ve çocuğun olduğu Kıbrıs adacı f.akkında «HaHrtkT vainalart» oğrenmesını ıstemi'itır. înonu »Bırleşık Amerika her sevden once vakıaları anlamalıdır Bırleşık Amerıkanın karannın ne olacağını bılemem. Fakat bu me^ele ıle ılgılenmehdır» demıstır Inonu, bir kere geıçek oğrenıldıkten sonra «Bırleşık Amerıkan,n vazıfelerını ıhmal etmesının tasa\\ur olunamıyacağını» behrtmıstır Avnı zamanda Ba'bakan Kıbnsta av rı ve\ a federal bıı ıdare kurulma'i hakkındakı taleplerınde Kıbns Turklerı Arkası Sa. 7, Su. 6 da / Sait A. Teniogiu Bildiriyoy / Lefkoşe. 25 (Telefoula) Lefkoşe've gelen haberlere gore, da EOKA'cılar jenıden harekete geçmışlerdır. Bu jenı tedhış hare ketı ıle Kıbnsh Turklerın butun umıtlerı yokolmustur. Canırı kuı tarmak ıçın vollara dokulenlerm hallen ıse ıçler acısıdır Çetecıdeı n.urtulan Turkler, bılhassa çocuklu kadınlar soğukla mucadele etmel mecburıvetınde kalmaktadırlar Soğukta yalınavak buriasmış vert oasan bebelerın hallen msanın vureklerını parçalamaktadır Larnaka da, Kasılda koyu >akınlanna kadar gelen EOKA'cılar Arkası Sa. 7, Sü. 6 da ~ trkın Londra'va donmeden dnce Berlinde Utanç Dnvannın onünde lürkiye bir tehdit veya emrivakide bulunmıyacak Londra Konferansına haffa sonu dolayısiyle iki giin ara verildi; görüşmelere yarın da devam edilecek, Yunan Dısişleri Bakanı Palamas «Bir terakki yok dedi Londra 25 Turkı>enın gorusunu enerjı ve ce^aretle ortaya ko>ması, ıttıfak ve garantı anla'maları\ le Ara\a*anın kendısıne bah settığı mudahale hakkmı gerektığı dan cıddi bır endı^eyle karçılanzaman kuilanacağını açıkça belırt maktadır. mesı Ingıltere ve ozellıkle YunaLondra Konferansına katılan Yu nıstan ve Kıbrıslı Rumlar tarafın(Arkası Sa. 7, Sli. 4 te) ( Ozel mufıabirimiz bildiriyor) Atina 25 Kıbrısın îngılız ida cıların toplantısını açmıştır. Bılınresınde bulunduğu sırada, «EOKA» dığı gıbı Grivas, geçenlerde Kıbadındakı Kıbrıslı Rumlardan mej rısta el altından dağıttırdığı bevan dana gelen tedhışçı teşkılâtı yone namelerle belh başlı tedhışçılen ten General Grıvas, obur adıyla I Atmada bir toplantıya çağırmıştı Adalet Paıt^sı Genel Baskanı «Dıghenıs»bugun Atmada «EOKA» ı Arkası Sa. 7, Su. 5 te Aagıp Gumuspala, dun Arkaradan sehrımıze gelraış ve saat 14 te parıııiMrmımiiiMiımııııııııııııııımıııııııııııımıııııııııııııııııınııımııı^ tı ıl merkezınde Y T.P. den ıstıfa ederek AP ne geçenlerın gınş beyannamelerını ımzalamıştır. Arkası Sa. 7, Sii. 8 de Gümüşpalü istanbulda Bırakmazlar Z Butçe, asasrı vukarı belh oldu. Şimdiki halde 160 kıisur mıhon z = liralık bir açık var. Bn açık j a soylendıği gıbı istıkrazla ka ; Z panacak yahnt Maliyenin urnidine nygun olarak tasarruf ted = Z birleri açığı onliyecek. Hemen ısaret edelim ki, 1964 devlei ; Z gelîrlerinin biz, beklenen hacimde gerçeklesmiveceğı kanı Z 5 sında oldnğnmnz ıçın; havadan para vağmıyacagına göre, = Z onünde sonnnda istikraza gidileceğine eminiz. Yalnız, bir nok ; r <a uzerinde durmak gerek: Bnrada bnemli olan butçenın he z Z sap bakımından açık vermesı değil, 1964 vatınm hedeflerine z Z ensilip erisilemiyeceçidir. Bittabi hütçe açık kaldığı takdir z Z de va emisvona ve (eğer ipin ucu kaçarsa, dolayısivle) enf ş 2 lâsvona çidilerek hedeflere nlasılacak, va istikraz volivle ara ^ = dakı açık kapatılıp vine vatınmlann şerceklesmesi sağlana = ; cak. yahut tasarrnf yoluna sapılarak. vapılacak tasarruf ora = Z nında yatınmlar azalacak.. 1963 yıTında bir vandan projelere Z Z davanan dıs vardımlar eeciktiği. 5te vandan plâna alıstnadı z eımız için devlet sektöründe nvçnlamavı tam olarak basara 5 = madık ve tasarrnnarla vıl sonumı çetirebildik. 4ncak. 1%4 = : iılı da avnı sekilde mi çeçecektir*' Proerama çdre 10,5, Basba = Soldan sıra ıle: Ölum cezası Targıtavca boznlan Cetat Kırca, muebbet bapıs cezası tasdık olunan Turçnt Alpagut. muebbet hapis cezası bozolan Bahtıvar Yalta ve Gemal özdemir I = kana göre 11 mılvar Jiravı bnlacak \atinmlar eger gerçekle = w Z " i e ı \e kalkınma hızı vine vüzde 7 nin altında kalırsa. E = farklar u<:tuste eelecek u 5 vıl snnnnda kendimizi hedeften = = na\li nzakta bulaca&ız. Halbnki dıs vardımlar \avas vavas = = azalmakta, vardım edici devletler bizi kendi kaderimizle bas = Z "asa bırakmak icin aceleci söriinmfktedirler. Amerika askeri = •>3rdImlarda onemli kısmtılar vapmı<;. meselâ akaryakıt te = = = mını Millî Savnnma hütçesinin iizerine viiklenmistir. Türki E = 'Pde montaj sanaviinin ?eli«ti&i çerekcesivle. verilen araçla = = nn hurada montp edilmesi istenmektedir. Gelecek vıl, belki = E Pregli faalıvete eecerse. araclann saç aksamr vine icerden = ^ "••''anaraktır Bnnlar hir bakıma süzel <sevler. tcerde sana = = M.n frplismesi dolavısivle fstihdamın artması mümkün ola E = rak Talnıy. Turkivenin bütcesi bn siderîeri nasıl karsılıva E = rak Ute mpsele bnrada . ttvle noktadavız ki, kitleler kamu E E ""mPtlerınP oriak nlmamak iCin pski alıskanhklariyle direti E n r r M m z ' , ' ' ee'irdpn vuksek uavı alan sermave ve rant'ın = Bozulan kararlar arasında Cevat Kırca, Ahmet Güçal ve Ilhan Baş'a ait z» , r ! P r P oranla ndediji versi devede knlak. Vasıtah vereiler = ölüm cezaları da var. Ayrıca 9 kişinin de re'sen tahliyelerine karar verildi Z •> ip «7 •; ıi7erinrfp ovnnvor VP dolansivle verei adaletini ve E Z * ır «^lama kola\lı»ı m <emin edplim dprken sosval adalet E Ankara 25 (a.a.) 20 21 mavis tabı tutularak Askeri Yargıtav 1 kısımn de re'sen tahlıyelenne ka; ' c pnn^Pn i,nlıvor U z Topl^m devlet selirinin vüzde 58'i Esanıkları hakk nda, Sıkıyonetım Daıreler Kurulunun kararı bugun rar verıldığı ılgıhler tarafından aE J7, "•dP'İPrinp ıSnpTmis Bı.tun hunlann vanında selir = Komutanlığı 1 Numaralı Asker. 25/1/1964 cumartesı, açıklanarak, çıklanmıt=tır E J ' " " ' " « ' n d a rfoÎ3T,«Hİp den»p «aclıvarak kamn bizmetleri = Mahkemesınce verilen muhtehf a 48 sanıktan 24 nun karannın tas^ = 1 a7 15 1J1Tİ I >n r u ıI»" ' ' "" ' hüviik kitlelere sötüremivornz. E ğır hapıs cezalannı muhtevı hu dık ve 24 nun karannın da bozul= T |..ffpn «h^lpr mUinız np olacak1' t^tenivor ki. Osmanlı E kum Askeri Yargıtay tetkıkatına! duğ J \e hukmu bozulanlardan 9 »~s,l"ı , ' " K m t l T a < « ' B f r ' r e n «iebeplerin hasındaki sosyal den E 2 n n c i A s E „.'. " n ikinrî varısmda da devam edip çitsin = Müebbet ağır bapis cezası = »^' ı' . " " • ' ' e n h " v ı i k ki«lplprin aldT^ı pav azalsm. üstelik = alanlar = v m, K a""«alı vpr?ilprlp hu kitleler sa£ılsın. Bn siste = 1 Turgut Alpagut (Em. Kur = m bu,,n nvCTİ^ahiİPcf.ini , k l , m i 7 fcpsivor n n ? E Alb.) 2 Husamettm Paksoy (P £ " ^ l<>"">Tım hns1.n h p m Ratı demokra«îilerini havran havran E Kd. Bnb ), 3 Hakkı Sumer (Em E " " • f ' M n r hrm rlp in<=anlann kırbaclı rejimler verîne özçür E P. Yb.), 4 Recep Uslu (Tnk = N.P (İJv.n? n ^ı^temler icindp idare edilebildiklerini. Demir = Yzb ) nrrtp .„„,;; Ö7Îpmr'"'p r i ne örnpk olarak eö<îterivorıi7. 4ma = Ankara, 25 (CumburıyetTeleks) Grup toplantısından sonra ken 15 sene ağır hapis cezası hımn ?™tf.rirkrr, Bafının «osval dengevi nasıl saâladıkları = Malıye Bakanı Ferıt Melen bu dısıyle goruştuğumu7 Malıye Baalanlar = \p np ir, n «aelndıkTanna aldırdıgımı? vok. Malivp Bakanının E gun C.H.P ortak grupunda gaza kanı Melen, gerek gaza, motonne rr n k a 7 1 %pr E .""''*' " Ç ' ıpfnrmn ile il?ili. cogn verçi zammı E ve motonne yapılan zamların ge yapılan zamlarla, gerekse Meclıse 5 Nıhat Sertoz (Em P. Yzb ) I = '"ıı.t ı^I^haf, k , h u I pfT^phiiecek tekliHprı sol dameasivle =1 rekçelen ve yenı vergılenn esas sunulan venı reform tasarısıyle il 6 Gazı Alankuş (Sv Yb.) 7 E ' " n " ' l n n h l r 7ihni\e<in ioindeviz. naftâ fikirleri hilinen VP = lan hakkında bılgı vermış, ıTur gılı olarak şu açıklamayı yapmış Tuncay Yener (Tnk Tğm ) , . I n l m a n ı a s l i c m «nl Plini büe knllanmaktan cekinen Ferıt = kıvede yıllık gaz îNtıhlâkı 500 bıntır: 10 sene ağır bapis cezası alanlar ^ ^ pipno «osialı^t fl^hi di, e hiiprek kadar ?aflete dalmısız. E ton cıvarmdadır Bundan koylu «Vergı reform ve zam tasaııla 8 Atılla Utuean (Tnk TEm ı >n E ' ' " ' *"Tda vssıvoru7 amı kafamız llâlâ 200 vıl eeridp ve hâlâ z\ nun kullandıgı mılctsr ı^e 30 bın nndan umumî efkarda alâka ve 8 sene ağır hapıs cezası alanlar r «Cır?kıni7 »ansınlar» anlavısını snrdürnipSe calısn ornz. z tondur» demı* ve eazvağı /ammın endıse yaratan ıkı nokta uzerınde 9 Eıkan Mcrs n (Tnk T3m ) z Ecvet nf"mr<;T\ İ dan dar pelırlılerm zarar gofmı durmak ıstıyoıum Akar\akıt ve 5 sene ağır hapıs cezası alanlar ' yeceğmı soylemışür. Arkası Sa. 7, Su. 5 te Arkası ba. 7, bu. 7 d" i • iııırıııııiMiıııııııııııııımııııııııııiiinnnııiHiıuııııııuııııııııııııııııııı"' MEMURLflR "CumhuriyeLönümözdeki günlerde Mecliste görüşülecek tasarıyı veriyor Yeni Mejimindc Memurlar Barem karışıyor Memurlar için Liyakate göre görev, göreve göre ücret Askerî Yargıtay Kurulu 21 Mayıs olayı sanıklarından 24 üne ait mahkumiyet kararlarını dün bozdu Mahkumiyet kararları As. Yargıtayca tasdik edilenler Memurlaf için Emekliye ayrıinıa yaşfan Memurlar içııt Derereler nasıl yukselecek, kademelerde ılerleme nasıl olacak? Melen, CHP Grupundo vergiler ve zamlar hakkında izohat verdi Uzmanlanımz tarafından yenidt.ı usnife tâbi tutulan ve ana hatları izafr edilen yeni k'l)t\kt memurları kanun tasarıs:,, B U G Ü N CUMHURİYET'te 4. sahifeye bakınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog