Bugünden 1930'a 5,484,969 adet makaleKatalog


«
»

1 BİR AY İÇİNDE ÇEKİLİŞ 4 ÖG R E T M E N L E R BANKASINDA ACELE EDINIZ. ŞUBELEREVIIZDEN İZAHAT İSTEYINIZ. Cumhurlyet 939 1 40 yı sayı M183 u m h u r i yet v Resbnli, Haritalı Mufajsal Osmanlı T a rih i nın altıncı cıldı de çık^aK tarramlandı 15 ınc cıltler kKkar altıncı ellı lıradır ISKIT YAYINEVİ GUVEN YAYINEVI Ilâncıhk. 7542'917 KÜRÜCUSü: rüNUS NADİ Telgraf ve mektup adresı. Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu. Istanbu) No 246 TeleforJar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumortesi 25 Cctk 9M EOKJI Türk Köylerini Yoketmek için DünHarekete Geçti 1 l m Bayraktar camünin bombalanmaısından sonra Ada'da " '"'»• ııııııımıııııııııııııııınıııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııı ıııııııı ıııııı ııııııııııı Çevrilen 215 nüfuslu bir lürk köyünden haber alınamıyor Bayraktar SAITA.TER2I0GLU uıırtıı ıııııııı 1 ıııııııııııııni Camiinin durumu Lefkose, 24 (Telefonla) Londra KonferanMnın çıkmaza gırmesı uzerıne bır muddetten berı su^an sılahlar yenıden alev kusmağa basladı Ortahğın her an jenıden karışması beklenr.or Bu kere her ıkı taraf ıyıce hazırlandıgından kan govdew goturecege benzıyor. Rad\ofoto (CUMHURİYET A P ) Kıbrıstaki Turk Buyukelçısi Mazhar özkol tahrıp edilen Bayraktar camünin önünde Jaşbakan gençleri kabul etti z\ Lefkose 24 Turklerın gı = z\ remedıklen bır semtte tama Ş z\ mıyle Rumlarla sarılı Bav. = raktar Camııne bu «abah er Z: E kenden gıttım Sılahlı Rum ~ \\ pohsı evvelâ ıçerı gırmemıze \\ jŞ raâiı olmak ıstedı \e tufekle = 2 yolumuzu kestı Isranmız kaı Z: Bafın Dımı kovunde 215 Turk olurae terkedılraış bulu.imaktadır = ~ *rkası Sa. 7. Su. 3 te = Dun gece Rumların Turk semtıne tçca\uz etmelerıvle me>dana ge ^fflllllllllllllllll11111111111111111111111; len »ılahlı çatısma, sabaha kadar devam etmıştır 628 nuluslu olan Dımı koyune once elektrık ve telefonlar kesıldıkten sonra tecavuz edılmıştır. Buldozerlerı tank halıne getıren Rum tedhışçılerının tecavuzlen devam etraektedır Dımı koyunün dıger koylerle ırtıoatı kesıldığınden, buradakı Turklere herhangı bır \ardım yapılamamak tadır. Bu sabaha karsı, sadece bır Ingılız devrıje kolu koye gırmeye çahşmışsa da, muvaffak olamamıştır Dımı'dekı Turklerın akıbetlerınden umıt keMİmıştır Bu durum Hıntlı General Gyanıye bıidırı!mıştır Çevrilen bir Türk köyii Klbrısta [nönü. 4 ü n Amerikan Elçisi ile uzun bir görüşnu yaptı Memur rejiminde değişiklik Rumlar mevzii hücmnlara başladılar ~* rtfffiF fi^uTc^îîrf'zâyff'gcSİRılcTerf^yerrere' TCîcînff^ırne'f'e 'bd'sfrui v lar Dun gece 100 kadar palikarya çapulcu Çolekcıoğlu Çıftlığıne hucum ederek çıftlığı muhasara altına almışlar \e ıçerde bulunan 15 Turkun teshm olmasmı ıstemıslerdır Uzun suren bu sılahlı çatı«ma Ankara 24, (Cnmhurivet Tebır saat jırmı dakıka suren uzun sonunda Rumlar otomatık sılahlar kullanmalarına ıa«men Turklerın av tufeklerı ıle sa\unmalarını kırnmami'slar \e ıp'ri klprı eıbı •ks) Başbakan Ismet Inonu, bir goruşme \apmıştır Jgun Amenkan Buyuk Elçısı ıle Arkası Sa. 7, Sü. 6 da donmuçlerdır Öte vandan Kavaklı koju ya kınlannda bır otoousu durdurarak 2İyolcuları ındırmışler ve Turklerı Ş ' k o j e \ava olarak jıtmeye mecbuı S etmıçlerdır Daha onra Kavakl Şjkojlulen olaja mudahale etmışle Z ve sılahlı çatısma «onunda bır R J Z sofor \ aralanmıstır Z Gelen haberlere gore Gırne RuZ 4rkası Sa. 7, Su. 6 da Londra Konferansına yeniden ara verildi Londrada yapılan dünkü görüsmelerden sonra Dışişleri Bakanımız Feridun Gemal Erkın Tam mânasiyle taimin edici diyebileceğimiz bir terakki oldu denilemez» dedi Londra 24 Cuma Londra Konferansının en krıtık çalısma gununu teşkıl etmıştır Fakat Dışişleri Bakanı Erkın \me de, »Tam manasıvle tatmm edıcı dıjebıleceğımız bır terakki oldu denilemez» sekhnde konusmu"; \e konferansa hafta «onu munasebetn le ıkı gun ara verıldığım açıklamıs ve şunları ılave etmıstır Arkası Sa. 7, Sü. 1 de > Bavraktar Camünin bombalaıımasına şehrımızde gençler bir küiaeye bnket b m k n t a t 'USUUV notları Kalkınmamızdaki javaşlığın bashca nedenleri arasında devleı = . Q * « 1 LJJlçarkının iyi islıyememesi gehyor. Bu gerçek, Turkı>emn du = 1 9 0 * 1 JfIII DUIÇt! rumuno inceliyen uzmanlar tarafından, senelerdenberi defa Z larca tekrarlanmıs ve devlet memurlutıınun, salla basını al = ^ | K 3 | ^ f 1 3 B Û I C 6 raaasını, sisteminden ç çıkarılması daima tavsiye edılmıstır. = raaasını, sstem Fersonel davandıgı anketler ve sonra hazırlanan sistemi = • Lah|i| ollîlfl' raporlannDaıresinin knrulusnndan incelemeler baremraporlar, z l l b tmı = Ankara 24 RaHIII M Me ile donmus hale gelen memurluk muessesemizin ek görev, z yOllUflU(l (a.a.) T B 6UIIH vekâlet ucreti ve muvazeneji bozacak baska baska anormal = hsı Karma Butçe Komıs%onunuı u\gulamalarla yumusatılmaga çalısıldısını, fakat bu sefer de = bugunku oturumunda Malne Ba husbütün cıvıklastınldıgını göstermfstir. Teni hazırlanan ve = kanlığı masraf butçesı de goru>; ı buçünlerde Bakanlar Kuruln tarafından «sörüsulup Meclıse ; lup kabul edılmıştır sevki beklenen Devlet Memurlan Kanun Tasarısında butun z llgılılerden alınan bılçıve gore bunlar gozonune alınmıs \e müessese\e bueunkü anlayısa ; ^epolarını ınfılak ettırmek içuı Kumlar uvgnn bır dınamizm \enlmek istenmistır. : 1964 j ı h butçesı ılk teklıf edilen Arkası Sa. 7, Su. 3 te Tasan, memurluğu evvelâ gedıkhkten kurtanp bir sınıflandır Z mava tâbi tutmakta \e lıvakat sistemini getirmektedir. Bdv = lece, muayyen dereceye gelmek için, sadece vıllann doldurul = ması ınanısı \ıkılıyor. Bir memnr ancak girdiei smıfın kade z melerını \e derecelerini asabilecek ve eğer daha üsttin bır sınıfa geçıp daha fazla avlık almak için kendisıne güvenı = >orsa Iivakat sısteminin getirdiğı smav barajmı geçmek zo I runlufunda olacaktır. Zira vıni sistem, verilecek üeretlerde z o bizmetın devlete gore önemi prensıpini kabul etmis bulun z maktadır. Bo>lece ıki memur aynı yılda ise baslasalar dahi, z t%er sınıflan avn ise birinin aldı£ı avlıkla ötekinin aldığı av = \ık arasında. hizmetin Bnemine göre, fark olacaktır. = Lı\akat ve sınınarın ayrılması sistemi, dolavısivle emeklilik ya = sında da degisiklik vapıvor. Tani mesleğinde bir türlfl liya z kat gostermiyen meraamn 65 vasına kadar o kadroyu kapa z ması nsulü kaldırılmıs, yerine asgarî ve azamî olarak 45 < 0 ^asları kabul edılmistir. Demek ki, sicili bozuk, kademesinde ; bıle ılerliyememis memur 45 yasında emekliye avnlabilecek z tır. Talnız suna hemen isaret etmek gerekir ki, bn yeni hü = kum, emekliligin halen davandıgı Emekli Sandıgının statiisü z nd herhalde değistirecek ve emeklilik, baska hesaplarla kn | rulacak yeni bir sosval sigorta müessesesine aktarılaeaktır. ^ Z Tasarımn «etirdiei bir önemli venilik daha maaslann esnekligi = dır. 4ncak, Devlet Personel Dairesinin daba önceki raporla z rında daıma Sne sürdügü «Echelle Mobil» sistemi teMnya z alınmamıs, onun terine katsavılı baska bir sistem getirilmiş z tır Fransa'da uvgulanan Echelle Mobil'de memnr maasları, = fıat sevivesine göre, moavven devrelerde de^ismekte, bövlece : memur'un çeeimi ayarlanabilmektedir. Teni tasanda ise es : neklık her vıl bütce sırasmda tesbit edilecek bir katsavı (em r «al) ıle sağlanacaktır. = ^Tckanızma sovle isliyor : ; Mcmurun kademesinde gösterilen savı faraza 500 ise ve tesbit z rdılen katsavı da o MI için 5 olnrsa, alınacak brüt maas 2500 z Iıradır. Ve katsayı her yıl değisebilecefine göe, maas da bit = tabı değisecektir. î Bıraz karısık gibi gorünmekle beraber, derece ve kademe esası = na davanan sınıflandırma sistcminin mekanizması anlasıldık ; tan sonra hesabın \apılması kolavlasıyor. z Turki^e'de hazırlanan kanunların daba önce kamu ovuna açık : lanırası ve tartısmava konulmasma alısılmamıstır. Teni Dev z let Memurlan Kannn Tasansı da avnı volu takip etmekte vf ; Bakanhklann mutalâalarivle tetınilecek gibi görünmektedır = O^sakî de\let carkımn islemesini saglıvacak ve sistemi de£i« 5 tırrcck olan bu kadar nnemlı bır kanun tasansı üzerinde el ^ hptte sovlenecek cok söz vardır. tste bunu sağlamak ıcın z CHMHLRÎTET, ilk defa olarak bir tasamı sütunlannm ır" = kânı nıspetınde kamu ovuna %ermege calısıvor. 4macımı' ; tasarının Meclıse eitmeden önce tartısma konusu olması \ r ; nrtaıa atılacak fıkirlerden kanunlasma sırasında vararlanı' : masıdır. ; Uc toplu Asliye Ceza Mahkemesi lâgvediliyor Döviz kaçakçılığı dâvalan, Toplu Basın Mahkemelerine devredilecek taratııuİHtı benzın saatine bomba benzin ıstasjonu konulan bır Turke aıt tıtanbul adlıye teşkılâtmda ö mirel, halen faahyette bulunan nemU bazı değışıklıkler olacaktır uç toplu asliye ceza mahkemesmın Dun bu konu hakkında bılgı ve lâğvedılecegını ve ou arada Toplu ren Istanbul Savcısı Nedım De| Arkası Sa. 7, Su. 5 te Tekel maddelerinden alınan vergi sabit hale getiriliyor MEMURLHR Teni Kejimİnd* Bakanlığınca hazırlanan tasarı bu konuda Tekel Bakanile mutabakata varıldıkian sonra Bakanlar Kuruluna verilecek Ankara, 24 (CumhuriyetTeleks) Tekel maddelennm malıyet, ıstıhsal ve mahyetlerı uzennde revızyon yapmak üzere Gumruk ve Tekel Bakanhğında bır kurul çalışmalarına devam etmektedır. Kurulun çalışmalan hakkmda Gumruk ve T«kel Bakanı Mehmet Yuceler, bugun bıze su bılgıyj ver miştır: «Daha once de belirttığım gıbı jetkılı bır kurul butun Tekel marl delerı uzennde bır revızyon ça (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) "CumhuriyeLönümüzdeki gönlerde Mecliste görüşülecek tasarıyı veriyor Memurlar için Barem tarihe karışıyor Memurlar için Liyakate göre görev, göreve göre öcret +•• E Bir kalb hastasına başkasının kalbi takıldı Memurlar için Emeklıye avrıimo Meaorlar ı;u Oeteceteı nu>n füksei'ce» uoemelerae nerıemr nosıi oiocok' Ecvet • •ımııını ııııııı. Jackson (Missisipi) 24 (A.P.) Mıssısıpı Tıb Merkezı doktorlan kalb hastahğmdan olmek uzeıe bulunan bır hastava bır baska a Hamın kalbını takmışlardır Tıb Merkezının bır sozcusu takma kalbm bır saat atmaja devam "ttığını fakat hastanm ıhtıvaçla) rına tam bır «ekılde cevap vere KARA1A OTURDU Denız Fılomuzun en buj,uk gerrulerınden bırı olan 1850O tonluk «Garzan •nedığı ıçm hastanın olmuş olduğu t ınkerı riun «dbaha kaı^ı Haramıdeıt onlermde karaya oturmuştur Tanker, Mersınden Istanbul şehrı u sovlemıştır ııt ıhtı\ac ırın ga^ ctır'ncktf ıdı Gaızan ın ıcınde bulunan saz bu sabah < Sıvas > iankcnne nakle Sozcu ılk Hefa bır hastaja bır lıkcek \e bu suretlc Gdrvan cerais. de kıutdiılnıış oldcdktır Kesımde kara a oturan eemı eoruluvor Arkası Sa. 7 Su. G da i Uzaaıüaruuz tarafındas jreuiea casufe tâbi tntalu ve a u hatUrı tzah tâüen y«u Derlet •ennrlan k a a a ı t a s a n s ı . , YARIN ^ CUMHURİYET'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog