Bugünden 1930'a 5,383,934 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

AI.T1 CUMHURÎYET 19 Mart 1963 Millî namzetler bugün Kasımpaşa Bügiinkü maçtan sonra kadroda bazı değişiklikler bekleniyor ile oynuyor Yurt dışındaki güreşçilerimîzden miisbel cevaplar geliyor Ordtı takımı Holânda'ya geçti Perşembe günkü maç için ordu takımımız bugün Lahaye'de antrenman yapacak Lahaye Holânda 18. (Telefonla) Ordu futbol takımımızın Luksemburg'a katşı elde ettıği netıce, spor çevrelerınde iyi karşılanmıştır. Ordu takımımız ordulararası futbol şampıyonasında ılk defa Luksemburg'u sıfıra karşı mağlup etmiştılr. îdareciler bu ga libiyetten son derece memnundur lar. Ordu futbol takımımız, bugün Luksemburg'tan aynlmış ve Lahey'e varmıştır. Yarın Holândanın Lahey Stadında bir çalışma yaptıktan sonra futbolcular istita hat edeceklerdır. Çarşamba gunu muhtelıf ziyaretler yapılaeaktır. 21 mart perşembe gunu Holânda ıle yapılacak maç ıçin idareciler katî bur şey soylememektedirF. Bahçeli muhalifler tarafından İtalyadan tekrar transferi düşünülen ler. Yalnız Luksemburg'a karşı ba Can Bartu, Bologna maçında Alman Haller ile birlikte şarılı bir oyun çıkaran Ordu futbol takımımızın bu maçı kazanaca Fenerbahçede kongre hazırlıklan ilerliyor ğı fikri hâkimdır. Takımda muhtemelen bir değışiklik yapılmıyacaktır. İtalya milli takunma seçilne 3 futbolcu. Maldini Sormani Trapattoni İtalya «A» millî takımının namzet kadrosu açıklandı Türkiye kayak Altafini ile Rivera kadroda buluntnııyodar şampiyonası SPOR Takımlar Karagümrük • Şekerhilâl Beşiktaş Vefa Yeşildirek • Hacettepe Fenerbahçe • PTT Demîrspor • Beykoz Taksira • Eyüp Sarıyer • Hasköy Galata • Anadola Sflleymaniye • Davtrtpaşa Tolspor Petrolspor Iz. D. Spor tz. Kflltür Spor Ank. Keçiören • Ank. Maltepc tst. Sakarya • Ist. T.S. Selim Beyaz grup Kırmızı grup O.G.B.M.A.Y.P.KP. O.G.B. M. A. K.P. KP. yapılacak Beşıktas 19 İS 3 1 45 13 33 5 G. Saıa\ 20 14 4 2 51 2132 8 F. Bahçe 1 37 9 29 7 34 22 26 14 18 12 G. Bırhğı 20 12 2 Kızlar Turkıve Voleybol şampi20 tst. Spor 5 24 25 21 19 K. Yaka 20 10 4 6 22 19 24 16 \onasi nısan ayı başlarında Adatzm. Spor 20 8 19 21 20 20 D.Spor 19 8 5 6 35 25 21 17 20 K.Paşa 6 15 24 20 20 Beykoz 7 nada japılacaktır. Adana Spor Sa 19 8 5 6 17 20 21 1 20 A.Gucu 7 24 24 18 22 Altay rayında cere>an edecek bu birin20 8 4 8 25 24 20 20 20 A.Ordu 8 16 18 18 22 20 8 3 9 23 32 19 21 B. Spoı cılıkleıe Galatasaray, Fenerbahçe, 18 H.Tepe 7 24 19 17 19 19 7 3 9 26 24 17 21 Göztepe Ankara Koleji. Ankara Demirspor, 19 P.TT. 9 16 22 15 23 19 6 2 1119 21 14 24 Ferikoy 19 Vefa 6 10 20 35 12 26 K. Gura. 19 4 3 12 18 30 11 27 Izmır v e Adana şampiyon kız ta19 Y.Direk 3 13 11 41 9 29 kımları katılmaktadır 19 2 5 12 23 55 9 29 Ş.Hilâl ıııııııııımııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııınnııınnıııını .ııımııiM I Roma 18, (AP) Avrupa Mıllı ı Takımlar Kupasının ıkıncı maçı ıçin Istanbulda Turk millî takımı ıle 27 martta karsıla^acak olan Itahan mılli takımı kadrosu tesbıt edılmıştır. Istanbula gıdecek oldiı kafılede yer alacak olan 16 futbolcu sunlardır: Kalecılefr Wıllıam Negrı (Montava) ve Lıdo Vıerı (Torıno) Bekler: Gıacınto Fachettı (Inter), Cesare Maldını (Milan) ve Adolfo Gon (Spal) Haflar: Francesco Janıch (Bolog na), Parıde Tumburus (Bologna), Sandro Salvadore (Juventus), Gıo vanni Tfrapattoni (Mılan). Forvetler: Gıacomo Bulgdieüı (Bolotrna), Azıo Pascuttı (Bologna), Marıo Corso (Inter) Gıorgıo Puıa (Lanerobsı), Angelo Benedicto Sormani (Mantova), Albcrto Orlando (Roma). Gıan Paolo Memchelli (Roma). Bolognada oynan ılk maçta Turkıveyı 60 yenmış bulunan ltalyan a, 18 (CumlıurıyetTeleki) Mılli takımının bu tufru atlamasına 28 ıncı hafta Toto ilk değcrlenmuhakkak nazarıyle bakılmaktd dirme netıceleri beilı olmuştur. Ilk dır. taFr.ıfe gore neticeler şdyledir: 13 bılen 11 ki^ı 12 bılen 216 kı5i Kızlar Türkiye Voleybol 11 bılen 2745 kışı Şampiyonası nisan 10 bılen 19384 kışıdır. başında Adana'da Kat'i neticeler yarın alınacaktır. 27 martta Dolmabahçe Stadında İtalya ile >apılacak millî mac uin seçiien namzet kadro, bugün saat 16 da Dolmabahçe Stadında Kasımpasa ile bir hazırlık karsı lasması yapacaktır. Simdiye kadar yapılan hazırlık maçlarında pek tatminkâr gözükmiyen namzet kadroda bnçün kü maçtan sonra muhtemel bir değişiklik yapılaeaktır. ttalyaya karşı çıkacak 11, bu antrenman maçmdan sonra tesbit edılecektir. Bu bakımdan bu maçın önemı buyuktur. Tesbit edilecek 11 uzerinde, Teknik Komite ça lışmalarını hızlandıracak ve oyun cuların nefeslefini ve formlarını takıp edecektir. Namzet kadro, yarın akşam Boğazd a bir otelde İtalya maçı ıçin kampa gırecektir. Ankara 18 (Cumhuriyet Teleks) Dunya Serbest ve Grekoromen gureş şampıyonasına çağrılan yufrt dışındaki gureşçileriımz den, Gureş Federasyonuna muspet mektuplar gelmeye başlamıştır. Fenerbahçe kulubunun senelık Bır sure once, Millî takım kampı normal kongresı onumuzdeki pana iltıhak edecekleri konusunda zar gunu Kadıkoy YeldeğirmenmAhmet Bılek ve Burhan Bozkurt dekı Özen smemasında yapılaeakun gonderdıklerı mektuplardan tır. honia, bugun de Ya\uz SelekmanHalen ış başında bulunan idare dan bır mektup gelmiştır. Bu gu heyetıne karşıhk muhaleîet oldukUludağ 18 (Telefon!a> Tulrkı reşçılerin Turkiyede kaldıkları ça kuvvetlı bır lıste yapmıs ve ye Ka\ak Şampiyonası bugun muddet zarfındakı butun masraf sant.ını artırmıştır. (dun) guzel bir havada Uludağın ları Gures Federasyonu tarafınIktıdar grubu. halen İdare heyekarlı eteklerinde yapıldı. Havanın dan kaftşılanacaktır. tındf bulunan Fıkret Mumın ıle güzel, mubabıkldrın çok olması, ya Gureş Mılli takımımızın aday Ethem Sahınoglu, vazıfe almak ısrıs'arı cazıp bır duruma sokmaya kafı geldı. Bueun yapılan mu kadrosu içın kamp. Konya Şeker temedıklerınden bunlarin yerıne kavemet vanşında» su neticeler Fabrıkasındd açılacaktır. 12 nısan Rustu Dağlaroğlu, Suphı Eıgul ve tarıhinde açılacak kampa 40 gu Necmı Kurtuluş'u almıstır. idare elde edildıre«çı davet edılecektir heyetı dun akşam yaptığı toplantı1 Ayhan AUnkuş 52.4 (Sarıkamış) 2 Dursur, Yılmaz 54,7 (Ağfrı) 3 Halıs Çiçekliyurt 55.42.9 (Sıvas.) Turkne ka>ak şampıyonasına \arın da (bugun) devam edılecek tır. F. Bahçeli muhalifler iktidara İstişare gelirlerse Bartu'yu getirtecekler Sebes'in Heyeti tahsisatını da kongre meselesıni konuşmuş ve listenın yarın açıklanacağını bıldirmiştir. Muhalefet, kongreyi kazamrsa Can'ı getirecek Muhalefet grubuna mensup bir yetkılının ıfadesıne gore muhalefet gıubu kongreyi kazandığı takdirde halen Italyada oynamakta olan Can Bartu'yu Fenerbahçeye getıreceklerıni soylemiştır. Bu yetkili « Can Fenerbahçeye nasıl getirılecek?» sualmı « Galatasaray Metin'i nasıl getirdiyse biz de o şekilde getıreceğız.» şeklınde cevaplandırmıştır. Muhalefet grubu da listesım y«rın açıklıyacağını bildirmiştir. Kongrede umumî heyete çıkacak ıki lıste muhtemelen şu şekilde olacaktır. Iktıdar Listesi: Ismet TJluğ, Mıislım Bağcılar. Ruştu Dağlaroğlu, Muhittin Bulgurlu, Semıh Bayulken, Enis Sıne, Suphi Ergül, Necmi Kurtuluş. Muhalefet Listesi: Razı Trak, Fahri Atabey, Hanefı Uluğtekin, Sait Canpolat, Faruk Ilgaz, Hadı Kayra, Husamettın Boke. diİR basladı kabul etti Ankara, 18 (Cumhuriyet Teleks) Beden Terbiyesi Genel Müdurlüğu Metkez İstişare Heyeti, bugun toplantısına başlamıştır. Atletizm ve Futbol Hakem Talimatnamelerinı goruşen heyet, bun ların kabul edilmesine karar vermiştır. Antrenör tahsisatı Geç vakitlere kadar devam eden toplantıda, daha sonra Futbol Fe derasyonunun bütçesi gorüşülmüş ve yabancı bir antrenör getirtilme si konusunda ayrılan tahsisat, pren sip olarak kabul edilmiştir. Buna göte, formaliteler tamamlamr tamamlanmaz, hâlen Macarıstan Genç Mılli takım futbolcularını çalıştırmakta olan Sebes, derhal Türkıyeye gelerek Millî takımımı an daımi antrenorii olacaktır. îstışare Heyetinin toplantısı yarın da devam edecektir. 13 maçı l t kişi doğru tahmiıt etti Futbol Federasyonu 2 daimî kamp yeri açocak Ankara, 18 (Cumhuriyet Teleks) Futbol Federasyonu genç futbolculann en iyi »ekild» hazır lanmalannı temin mak«adiyle biri Kuzey ilinde, diğeri de Güney ilinde olmak uzere iki daiml kamp yeri tesisi kuracaktır. Bu tesislerde, bugün milll takım lar kamp yapabileceklerdir. Kamp binası yanında küçük bir kapah salon ile bir de futbol sahası bulunacak, futbolcuların bütün ihtiyaçlaSı burada kar?ılanacaktır. Bu kampta daha ziyade jenç futbolculann hazırlanmaaına önem verilecektir. Kamp yerlerinden guneyde olanı kış aylannda Kuzeyde olanı da yaz aylannda kullanılacaktır. Bavyera Güreş karması perşembe günü şehrimize geliyor Almanyanın Bavyera gürej karmas: muhtelıf musabakalar yapmak uzere, perşembe gunu şehrimize gelecektijr. Bavyera karması ılk olarak perşembe akşamı Spor ve Sergı Sarayında saat 20.30 da tstanbul gureş karması ıle karşılaşacaktır. Bu karşılaşmanın bilet lcrı 5 lıradıfr Mısafir güreş takımı bu musabakadan sonra Izmir, Aydın Denizlide de musabakalar yapacaktır. JOHANSSON AtLESt Eskı Dunja Ağır Sıklet Boks Şampıyonu Isveçli Ingemar Johansson'un geçtığimız gunlerde bır erkek evlâdı dunyaya gelmıştır. Yukarıdaki resimde Johan*son, karısı ve kuçuk «Inge» goruluyor. Kundura sanayiindel yenilikler yaratıyor /. İlâncıhk 8313467 \ GEMI SATIŞ İLÂNI Kocaeli taakerimiz, peşin veya kredili olarak açık arttırma stıretiyle 23 Mart 1963 Cumartesi günü saat 10 da Fındıklıdaki Şirkpt Merkezinde satılacaktır. İsteHUerin 25, Türk Lirası bedelle satılan şartnamede yazılı teminat ve belgelerle müracaatları. D. B. DENİZ N'AKLİYATI T.A.Ş. GEVEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basın 37443485) Istanbul Sanayi Odasından: 10. Kota Tahsisli İthal Mallan Listesinin 236 ve 237 sıralarında kayıtlı kara nakil vasıtalanndan talepte bulunmak istiyen sanayicilerimizin 3131963 tarihine kadar Odamız 3 üncü kat 24 No. ya müracaatları rica olunur. (Basın 38083494) 19621963 MEVSİM SONU SERMAYESİNE SATIŞIMIZ BU AKŞAM BİTİYOR u~» Kadıkoy, Çayıronu sokak civarında P. 127 A. 452 sayılı yerın blok durumlarının tesbiti maksadıyle imar plânında yapıîması istenilen degişikliğe ait krokinin tmar ve Iskân Bakanlığmca onandığı ilân olunur. İslanbul Belediye Reisliğinden: \ (Basın: 3789/3482) MANILA HALAT Alınacak Dış piyasadan muhtelif Burgatalarda takriben 53 ton tutarında. Teklifler 15/4/1963 gunu akşamına kadar teklif kutusuna atılmış olacaktır. Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinde satılmaktadır. / bukko (BEYOĞLU) DENİZCİLİK BANKASI (Basın: 3683/3489) istanbu! Belediye Reisliğinden: Erenköy Kız Lisesı baiası dahilinde P. 109, A. 500. P. 1, savıh yerde yapılacak yemekhane binası dolaviHVİP imar pUnınria yapılması istenilen degişikliğe ait krokınin İmar ve tikan Ba kanhğınca onandığı ilân olunur. 7 Faal 1761J473 Siimerbank Yıldız Porselen Sanayii Miiessesesinden: iJ 11 ıncı kalıtelı porbeien mamullerimı^ 1 ıncı kalıteje dıt ca1ı* fıatlarınuzm C O2J noksanı ıle satışa arıcedurpıstıı MamulİPrırnİ7İc ılgılenmei: istiyen Sa^^t) T u c t a r VP Mue,se^ekrın Yudı/ Parkı ı^ıtıdp MUes&e5,«rnİ7 Tıcdret Şefhgme muTVIefon : 47 12; (Basın: 37öl;34B4ı Koselejtaban^ astanndanTdaha^îhafif, daha mukavemetlijve ucuzdur.. Kırışmaz^vekatiyen kınlmaz.*Ayak terinden'vejSudan çürümez, uzamaz've yayılmaz. 100X90 c/n^ebadmdattabakahalinde'ımâl edilır. Kadıtı, erkek ve|çocuk*ayakkabılarında kullamlır. Fire vernıez. 1 1,522,53j|mi]imetre^ kalınlıklanndadır Her|türlü|dikişe gelir^ve bilhassa DERBY 76 yapıştırma garantili nelice verır. M.ijtel İÇKİİİ Cumhunyet Satış yeri:PEPO UZSÎNAY Çarjıkapı.^lskender^Bogazı No^lj^lstanbul^Tei:22 86 22 ı İHnchk AT3.M!Î 4 DERBY LÂSTİK FABRİKASl ««MM*MMMM« (Basın: 3788/3433)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog