Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Millî lig yine 20 takıma yökseldi P.V.S ile 1 1 berabere kalan G. Saray dünkü maçta göz dotdurmadı Oyunun ilk devresi 1 1 bitti. Sarı Kırmızıhların golünü Talât attı Mllli hg çampıjonu Galatasarav kım da netıcevı degıştıremedı O dun gece Dolmabahçe Stadında vun da ılk dev rede ve bır dakıka ılk hazırhk maçını Holanda hg ıçınde karşılıkh vapılan gollerle ıkmcısı Pnılıp* S V ıle \apti 11 berabere sona erdı Sarı Kırmızılılar anla^mı^ Ho tlk hazırlık maçlarında Galata«a landa ıkıncısı P S V karşısında ıİK ra\ lılar nefe«i7 olduklarından, ta devrenın bu\uk bır kısmını ustan kım halınde bır sev go*teremedı ler Dun gecekı maı,ta Holandal luklert altında ovnadılar Suratlı bır tempo ıçınde geçen lar daha nefeslı ve takım halınde maçın bu ılk devresınde Galatasa daha ı\ı ıdıler Tıpık bır (WM) ovra.li futbolcular antrenmansız ol nıvarak dıkkat nazarı çektıler duklanndan daha zıjade şahsı kaHakem Faruk Talu bılıvetlerı ıle netıce almaga ga>G.Sarav : Turgav Candcmır. B ret edl}orlardı \hmet (K. \hmet) . Suat (Lgur), 18 dakıkada Talatın boş kaleje Erçun (Bahrı), L|ur (Kadrı) Taşandelledıgı topu P S V santrhafı rık, Avhan (Erdogan, Talât), Talât agları bulmadan çelerek takımını (Metın), Metın (Tnran) tbrahım. muhakkak bır golden kurtardı \'ıha>et 32 dakıkada anı olarak japtıkları akında Holandahlar «ol sçıkiarının koşeM bulan şutuvla maçın ılk golunu kazandılar Santrajı mutaakıp derhal hucu ma geçen Galata«arav lılar, Talat ın uzaktan çektıcı sutla beraberhk gollerını kazandılar Bu golde kalecı hatah\dı Ikıncı devre\e her ıkı rakıp de değışık kadrolarla başladılar Karşılıkh hucumlar ara^ında ceçen maçın 80 dakıka^ında Turgay rakıp santrforun çektıgı sutu guzel bır yumruk vurusu ıle kornere çıkardı Ojunun «onuna kadar her ıkı taSÜMER HETM4N EV LENDÎ Mıllı eskrımcılelıden Sumer Hetman dun Be\ogu Ev lcndırme Daıresınde Bavan Emıne Erdıl ıle evlenmıştır Genç ^porcuvu tebrık e der «aadetler dılefrız Mctın, P \ , S . defansından (op sokmevc çalısnor Ai/n CUMHURtTET 9 Ağustos 1962 Şampiyon ylizücii İlsa Konrads otomobil kazasınd asır varalandı Sıdnev 8 (Özel) Avustr. valı meshur kardeş yurucule den tlsa Konrad' salı guı Svdnev de geçırdığı bır otom cıl kazasında muhtehf jerlerı den agır surette varalanmışt Hemen hastaneve sevkedılı 17 vaMndakı unlu kız vuzuc nun belkemığının çatladığı» 1 bacağının ezıldığı bıldırılmı?tı Eskı dunva rekortmenlenndı olan İlsa Konrads amelıy masasına gonderılmıştır tlsî 400 m 800 m , 1 500 m , i mıl v 1 mılde dunja rekorlarını u desınde toplıvan 1500 m olıı pıjat sampıvonu John Konrad ın kardeşıdır Başbakan İsmet İnönü kararnameyi imzaladı R. Emersoıt ile N. Fraser şehrimize geliyorlar 17 İMrtnbuı Be\nelmııCİ l ı n ı dll B \\iison R Tajlor Dr J Turnuvası 20 26 agustos tarıhlerı Fra«er (INıeal Fra^er ın agabe\*ı> ara^ında T E D Kulubu kortların \ V Jacque« Fav.az, Kalogeropu da vapılacaktır Dunvanın savılı tenıs organıza. Kadınlar Forbes, P Baüıng G vonları arasında bu sampıv ona bu Lall «ene geçen Mİlardan çok daha enteresan \e çok daha kalıtelı olacaktır Sekız mılletten katılacak olan ecnebı tenısçıler şunlardır Erkekler Rov Emer^on Neal Fra^rr \\ Bunsert I Buriınc P G. Saraylı voleybolcular şube kaptanını istemiyorlar Galdtdsara\ volevbol şubesınde de huzur^uzluk basgoster'ını^tır \ olevbolcular sube kaptanı Ke mal Onaı ı ıstememekte ve «ıdaıe cıler hıçbır deıdımızle meşgul ol muvor. domektedırler edıp durum hakkında konuşacak ivvelkı gun Başbakan l«met Ino lardır nu nun japtıgı ba«ın toplantısın «Eger 20 takım kabul edılırse ısdan «onra mıllı lıgın 20 takıma çık tıfa edecek mısınız''» sualıne Orma na daır kararı ımzalaması gu nun konusu olmustur Dun de ogle han Şeref Apak «Ben \arın ıstııa den sonıa l«tanbul Bolge bınasına hat ıçın Erdek e gıdnorum Huku Devlet Bakanı >>ecmı Okten ızınlı metın tutumuna karsı be\anat \e bulunan Genel Mudur Fıkret Altı remem \e fıkır ılerı suremem Bı nel ve Futbol Federa»\onu Ba«ka zım kararımız \erılmış ve ılgılı nı Orhan Şeref ^pak gelmı^ler \e makamlara da sunulmu'5tur> dıvekısa suren bır toplantı vapmıslar rek sozunu tamamlamı^tır dır Vefa Kulubu ıdarecılerı elle rınde e\raklan ıle beraber kendı lerının de çagırıldıklarını sovlemelerıne ragmen toplantıva alınma mıslardır Teker teker konu^tueu muz ılgılıler bo le bır fevden ha Bur<a, 8 (Telefonla) 29 agustos berlerının olmadıgını so\lemışler dır Apak «Bu hu^ustakl kararı ve 1 evlulde Mılano da vapılacak mızı daha e\\el bıldırdık Netıce Dun\a Bı^ıklet Şampn onasına have muttalı nlmadık Olalım ondan zırlanan bı«ık'et mıllî tahim nam«onra da netıcevı ogrenırsnız» de 7etlerımn ılk •=eı,melen dun vapılmıstır Altınel ıse «\allahı bu ha mı«(ır Bursa Karacabe\ \olunda berı sızlerden ogrenı\orum Bıze vapılan bu seçme vansında bisikletçıler çok ıvı hazırlandıklannı ıntıkal etmıs bır durum \ok» deortava kovmuslardır Üç gun de mış Bakan Necmı Okten ıse gazevam edecek olan bu seı,melprden teulerın bevanat ıstegıne karşı •=onra namzet kadro 7 ve ınecrktır • Bır se\ vok kı ne>ı konuşalım™ TeMslerı gezmege gıdecegız» d n e rek Bolgeden av nlmışlardır Vefah ıdarecıler ıse eüerınde Çankııı ValiMnın vazi'inı gostere Turkıve Vunanı^tan genç mıll rek Hacettepeh Erolun «ahte lı «an^lı oldugunu «ovlemısler \e atletı?m kar'ılaşması ıçın Yunan haklaıının aranma'i ıçın daha e\ geııç mıllı tak mı bugun saat 2" de \el BaKanın kanunen durumu trt uçakıa «ehrımıze gelecektır Galatasarav Lıse«ınde kampta kıke sev kettıgını \e netıcede hakUıının kabul edılerek bo\ lece mıl bulunan genç takımımız ı«e gunulı hce eıreceklerını *ov Icmı«lerdtr nu ı^tırahat ve antrenmanla geçırTeskıldtın \e Devlet Bakanının mı^tır Bisikletcilerin ilk seçmeleri yapıldı Kazada >aralanan I KOVRADS Çaykovski, Alman yada yılın anlrenörü seçildi Hannover (Özel) Şeke hılal ın eskı me?hur Yugoslf antrenoru Zlatko Çavkowsk Almanva da vılın antrenoru s çılmıştır 5 sene once Almanv da antrenorluk stan vapan d gprlı hoca, çalıştırmakta oldı gu Koln takımına 1961 62 me' «ımınde çampıyonluğu kazandı dıktan sonra muhtehf kuluple den parlak tekhfler almıstı Laver şampiyon Hamburg (Özel) Tenıs kortlarının taçlı kıralı ve devrımızın ^ numaralı raketı Avustralvalı La\er Alman\a Enter na^vonal Turnuv a^ının fınalın de l«panvol S a n t a n a \ ı 8 6 75 6 4 maglup ederek altın zaferLer hçte"ine bır jenısını rklemı^tır Yunan Genç Takımı bugun geliyor TürkYunan kız otletizr karşıioşması dün başlad İlk gün 3819 maglup durumdayız Atına, 8 (Telefonla) Turkı: Yunanıstan kızlararası mıllı a tızm karşılaşmasının rovanşı gece başlamıştır Teknık netıceler 100 metre 1 Kantıtı (Yun 123 2 Mussorı (Yunan) 12 4, Ulku Okay (Turk) 13 4 mu>pet ıe\ı olmadan bu kardnn ımzalatıldıgı tahmın edılmektedır îzmırde bulunan Başbakan ıle temas temın edemı\en Necmı Ökten bugun t«met Inonu ıle temas temın KARARNAME > Beden Terbıyesı Genel Mudurluğu Merkcz Danışma Kurulunun futbol profesyonellık talımatnamesınde usulu daıresınde bır degışıklık yapmadıgı ve 1 temmuz 1962 tarıhınde \ u lurluge gıren jcnı profesjonel futbol jonetmehgının ıse futfol musabaka tâhmatnamesının 14 uncu maddesı geregınce ancak bır M I sonra ujgulanması ıcab ettıgı gozonunde tutula20 7 1962 tarıhlı Merkcz Danışma Kurulu kararının ıkınş ıak cı maddesı hukmunun, 3530 sa\ılı kanunun 9 uncu maddesıne da\amlaıak feshı ıle 2581962 tarıhınde başlıvacak olan mıllı lıgın 171962 taııhıne kadar >ururlukte bulunan futbol profes%onellık tâhmatnamesının 3î nıcı maddesının <b> fıkıa^ına gore 20 takım uzerınden ıcıa edılmesı ujgun gorulmuştur • Kampta bulunan atletlerımız toplu halde Galatasarav'ın dunku forvetı Istanbul Yedinci Icra MemurluğundanM»htuz olan ve beherl 300 lıra degerınde 6 adet çclık elbı<ie dolabı bcheri 40 Uradan 360 adtt kollu Yale kapı tokmagı kllo«u 30 lirad«n Ifi kllp kalav metresi I 50 Hradan 11856 metre Jıluzl perde çerldı behen on lıradan ufak vale asma kıllt paketl 15 lıradan S0 paket Kohlnur mnrki zımpara kigıdı kılosu 1 lıradan "0 0 kllo alümlruum le\ha behen 20 lıradan 400 adet rsv klâsor 1500 lira drgerinde muhtehf kalınhkta 18 ad»t a'umlnvum plak» bclıen 233 lıradan 5" kutu Schramm markalı Metall LacV fırın bova kutu=u 21 î Uradan 15 kutu Emalauplsltolet markalı Her bal boMi tanc^l '0 lıradan 2i0 adet klasor kjlldı bchtn 40 lıradan ]"4 »det vale kilıt tanesl 10 Uradan <l~ «det çarpma kilıt tanesl 10 lıradan 2 adet asma kıllt t a ne«l 5 Uradan 10' adet mandal kilıt tanesl 5 lıra. dan 689 tane SKF markj rulman tanesi 5 Iindan 1130 adet mentese 1anest 1 Uradan 16 adet Tromel ^ i 0 OO lira degerlnde 11 varıl muhtflif bo\ a vedı emlnın muhafaza etmekte "ldu gtı Galata Kalafat raddesl 74 ^ o t'a »çık artırma İle 15 8 1962 çanamba gunü saat 11 1 de satılaeaktır O 2 gun verllerek bedel muhammen k n mctln ^ 75 ıni bulmazsa 16 3 962 per çembe günü avnı verde ve avnı «aatte vapılacak lkıncl artırmada en çok artıram ıhale edılecektır Ineklilerin bellı gün ve saatte mahalllnde hazır bulunaeak memura muracaatları ılân olunur Basın 1325110018 800 metre 1 Gul Çırav (Tu 2 172 2 Karıavel (Yunan) 2 3 Polıkmanıdıs (Yunan) 2 2 Uzun 1 Lambru (Yunan) 5 2 Sasaganı (Yunan) 509, 3 ^vten Canerler (Turk) 4 68 Cınt 1 Lotını (Yunan) 33 2 Gulav Turan (Turk) 31 3 Kavarıh (Yunan) 29 80 Gulle 1 Lenu (Yunan) 11 2 Cornoru (Yunan) 1134, 3 Avlın Özpars (Turk) 8 90, 1 ıncı gun sonunda puvan 1 Yunanıstan 38 puvan 2 Turkı>e 19 puvan MEMLEKETİMİZDE İLK DEFA Batı Almanya malı SENTETİK OTO BOYASI V \ Oto, kamyon, otobüs ve bütün madeni eşyanız için. V "İNFRARUJ" ELEKTRİKLİ DÖNER FIRIN VE IZGARA MAKİNASI ÇAVUŞOGLU BOYA SANAYII Galata Fermenecıler Cad 56 58 Istanbul Tel 441311 Ilancılık 5*7210032 00 CN Goae çarpan Hususıyetlen • Hacmının çok ufak oluşu. • Hafıf oluşu, • Çolıştınlmasının kolay • Çarçabuk nesım çekmeya elverıçlı olması, • Genış manzara çeknrte | tertıbatı olmasıdır J < v UJ LU LU 00 ot: < ODEONI MAĞAZALARINDA SATIŞA ARZEOİLMIŞTİR Z ! Seyir ve Hidrografi Dairesi \ Başkanlığından: Aşağıdakı branşlarda çahştırılmak uzere personel alınacaktır. 1 Kımyager (Unıversıte mezunu) 1 Oşınograf (Unıversıte mezunu) 1 Fızıkçı (Unıversıte merunu) 1 Meteorolojıst (Unıversıte mezunu) 1 Tecrubelı Hıdrobıvoloııst 1 Tecrubelı denız jeologu 1 Tecrubelı matbaa fotoğrafçısı 1 Tecruoeh Offset uzmanı 3 Tecrubelı elektronık teknıs>enı 1 Tercuman (Ingılızce>ı çok ı\ı bılen) 1 Daktılo (lısan bılen tercıh edıhr) Ucretler 10195 sayılı kararname esaalarına gore verılecektır Istekblerm Memurın Kantınunun 5 mcı maddesındekı şartları haız olmaları ve 20 Ağustos 1962 Pazartesı sunu saat 10 da başkanlığımızda yapılacak ımtıhana katılmak uzere daha evvel bır dılekçe ıle muracaat etmelerı Daha genış bılgı Çubukhıdakı başkarilığımızdan alınabüır Basın 129«9/100r ö Ihracalçı Oeu/sche Kemera Ausjenhandelıgesellsch*^ m b H B e r l i n C2 Demokrat Alman Cumhuriytti Muraeaal • BÛTÜN fOTO MAIZEMESİ SATAN MAĞAZALARDAN AHAYINIZ (Basm 1208910039 MENKLL SATIŞ ÎLAM u LU LU < AMBRA BUZDOLAPLARI Ilâncılık 5624/10030 I Isianbul 5. Icra Memurlnğnndsn Dos. N o : 1962 2898 I Mahcuz olup «atılma«ına karar ve rlıen cem an "0 000 Lira kıvmetınde 200 kutu Yer doşemesl Harblve Cum hurivet Caddesı No 12"İ de 10 8 19P2 Cuma günü saat 16 30 . 17 arası blrlncl açık artlrması vapılmak «uretlvle satılacaktır Bmnci açık artırmada teklif edılen bedel muhammen kı\metın °"r "5 lnı bulmaz veva ahcı çık mazsa 15'8 1962 Çarşamba günü av nı r e r ve iaatler arasında rapılacak ıkınpl açık artırmada en çok artırana Ihale edllecektlr Talıplerın mezkur gün ve saatte satış vertnde hazır bulunmalan Ilân olunur Basın 11327 10042 BAYAN SEKRETER ARANIYOR Ingıhzce lısanına hâkım, serı daktılo vazan, tecrubelı Bayan SEKRETER acele aranıyor. Fotoğraf ve tercumeıhaile Huniyet Reklâm Ajansı, Ankara Cad 47 ye muracaat nâneıhk 5799/10055/1005( G R İ L L İ O O R sayasında 30 dakıkada nefıs bır pılıç kızartması hazırlıyarak ağız tadıyla ve afıyetle yıyebllrrsınız. 1 saatt» yalnız 32 kuruşluk cereyao sarfeder. Istanbul 12 nci Icra Memurluğundan: Dosva No. 961S322 Mahcuz olup açık arttırma suretıvle sat Imasına karar venlen rnenkul mallafr ve telefon abonman mtıfa hakkı asagıda vazıh olduğu uzere satılacaktır 1 Camekan vıtrınlı vefrlı frıksos marka kompresorlu 4000 lıra kıymetınde bır buz dolaoı 3 adet 900 lıfra Jcivmetınde tezgah mermerı (400) lıra kıjmetmde ıkı adet sabıt hav agazı fırını 50 lıra kıvmetınde <urrae kapılı av nalı divar dolabı (200) lıra kıvmetınde çıJt taraîh dukkan vıtnm (240) lna kıvmetınde 6 adet balaslı f'orensans lamban ve (2000> lıra k^ metınde 49 18 18 numaralı telefonun abonman ıntıfa ha^kı Bevoğlu Cihangır Sogancı Sokak 10 No lı Sa vov pastaharesmde 13/8/1962 pazartesı gunu saat 16 17 arasında açık arttırma ıle satııacak^ır 2 Cem'an (28082) lıra muhammen kıvmetınde vıtrınh buz dolapları, vazar para ka^ası, ıbrelı terazı dondurma muhafaza dolapları dondurma ımal makmey Madlen çıkola kalıplalrı bakır ka zan leğen ve kaplar cam ve madeni tabaklar vantılator vıtrnlı camekanlar mermerler, çıkolata ımal bankosu Fındıklı Mebusan Caddesı Mollabavır Ko 7 atdıvede 13'8/1962 pazartesı gunu saat 1112 arasında açık. arttırma ıle satılacaktır 3 llen «urulecek talepler mahcuz mallarm tahmını kıvmetlerının vuzde 75 mı bulmadığı takdırde ık'ncı arttırması 14 8/1962 Salı gunu aynı mahal ve saatlerde vapılarak en çok arttırana satışı ıc ra kılınacaktır 4 Dellalıve r c m ı ve satış ıhale damga pulu masrafı ve mah cuzun kaldırma sokturme ve nakıl masrafları mts&terıv» aıttır Sa ' tış peşın para ıle olup Iuzum gorulduğu takdılrde mehıl /erıîebılır (49 18 18 savılı telefonun ıntıfa hakkına talıp olanlar te"=çıl ıçın Tele ı fon ldare=ının ılerı sureceğı şart ve taahhutlerı şımdıden kabul et mış savılacakları ılan olunuBasın 13293/10019 K\YIP Belgemı kavbettım Yenısım alacagımdan eskısının huk mu >oktur. Izmıt Lısesı 2616IV B \taman Serındai Cumhurıvet 10027 Türkiye Seliiloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Mndüriüğvnden: 1 Tekel Idaresmın IZMIR Çamaltı Tuzlasından IZMTTe SÎ00 ton tur naklettırılecektır 2 Ihale 24 Ağustos 1962 Cuma gunu saat 15,00 de İsletme merkezınde kapalı zarf usulu ıle vapılacaktır Z Bu ışe sut şartname İSTANBUL'da Yenıpostahane karşısı Arahanda, IZMIR de Karataş Mıtatpaşa Cad No 238 dekı burolarımızdan ve IZMTT'te Işletmenın Naklıvat ve Ambarlar Mudurluğu Burosundan bedelsız olarak alınabıhr 4 Işletme Arttuma/ ve Eksıltme Kanununa tâbı degıldır (Basın 13150 '10041) • GRİLLlDOR, çevırme pılıç, şış kebabı ve dığer ızgara etler için rakıpsızdır. • Koku\eduman yapmaz Kolayca taşmabilir. Fazla yer ışgal etmez. ^ emek. masasına dahı konularak ıstıfade edılebılır. • ''Infıaruj" ışınları s a \ e s ı n d e ızgaralann kurumasına manı olur, en lezzetlı şekılde tam pışmelennı saglar. • Ubtu paslanmaz çelıkle kaplıdır. Onunde sıcaklıga mukavım cam \ardır. Içındek» şışler de paslanmaz çelıktendır. Tekel Genel Müdürlüğünden: 1) Mıktarı "^ 25 nıspetındo azalır çoğahr 500 ton tuzun, Çamaltı tuzlasrndan Hopava bır seferde nakh ışı mevcut şartnamesme gore pazarlıkla eksıltmeve konulmuştur 2) Eksıltmesı 22 Agustos 1962 Çarsamba gunu saat 11 de Tepebaşındakı Tekel Genel Mudurluğu Satmalma Komısyonunda vapılacaktır Şartnamesı her gun komısvonumuzda gorulebılır Isteklılerın 2058 75 lıralık muvakkat temınat makbuzları saır luzumlu vesıkalan ıle bırlıkte behrlı gun ve Baatte komısvonumuza ıştıraklerı ılân olunur Temmatlar, Tepebaşındakı Komısvonumuz<Sa muamelelerı vapıldıktan sonra Tophanedekı Genel Mudurluğumuz veznesme eksıltmeden evvel vatırılmış olacaktır (Basm 1336510045) 3) 4) KAPALI ZARF USULU ILE Gayrimenkul Satışı Ardeşen Malmüdürliiğünden: Tapunun 26/12/1952 tarıh ve Cılt 10 Sahıfe 37 ve 1 numarada Ha7ine adına mukaviet (21200^ Yırmıbır bın ıkıvuz lıra muhammen bedellı ve (1590) Bınbesvu? doksan lıra temınatlı Arde « n e=kı Hukumet Konagının tamamı 25 8 1962 tarıhıne tesaduf eden CumarteM gunu saat 10 da Malmudurlukte te^ekkul edecek komı< on huzurunda kapalı zarf usulnle «atı^ı vapılacaktır Talıpltrm 2490 «avılı Kanunun tarıfatı daıresınde hazırlana cak teklif mektuplarını mezkur tarıhte Komı ' onun açılıs tan hınden bır ^aat evvel Komısvon Baskanlıgına verılme^ı lazımdır Daha fa7İa malumat ı«tıjenlerın Malmudurluğumuze baş vurmalan duvurulur <Basın 13379'10049 Peşin Fiatı: 740 TL. TEDİYATTA KOLAYLIK Kelkit Malmüdürliiğünden: Kazamız Hukumet Konağı onarttırılacaktır 1 îhale 2490 «avılı Kanuna gore kapalı zarf u^uhvle 21/8'l"*fi2 sunu saat 11 00 de Malmudurluçu Makamınaa toplanacak Korrı=von huzurunda vapılacaktır 2 Muhamnen bedel 40 000 lıra olup muvakkat temınat 3 000 lıradır 3 Dosjası her gun me^aı «aatlerı dahılınde Malmudurluguıı de gorulebılır 4 Tekhf mektupları ve dığer luzumlu ev rak ıhaif =;aatınden bır saat e\vehne kadar makbuz mukabılınde Malmudurlu sune verılmı1; olacaktır Po tada vakı g»cıkmelpr kabjl e<iılm»z (Ba^ın 13338 A 8345 10057) ODEON TİCARET T.A.O. BEYOĞLÜ tslıklal Cad '^ SİRKECİ Hamıdıje Cad. 16 KADIKÖY Kadıkoy Palas HARBlYE Halâskârgazi Cad^ 113 PLÂKALAW \ J i f Rotasını dogru tâvın edenlerm malıdır Bır buçuk sene GARANTILI Sanlral Plâkaları ımal edılır Mumcssıllık verılır Adres Vefa Kâtıpçelebı Muhaddıs Sok No 3 Telefon 22 62 30 44 75 97 Reklâmcılık 3387/10052 T *aal 5010/1003"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog