Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

9 Agustos 1962 CUMHURIYET BEŞ F. Melenjn açıkladığı ( Baştaratı 1 ıncı sanıfrde ı retle karşılanmıştır. Diğer tepki ise Devlet Plânlama Teşkilatmdan gelmektedir. D.P.T. nin tepkisi bil hassa 2 husus üzerindedir. Tasarının zamansız olarak açıklanması birinci tepkiyi, muhtevasımn kalkınmanın genel prensip ve hedeflerine »ykınhğı ve yetersizliği ikinei tepkiyi teşkil etmektedir. D.P.T. yetkilileri tarafından açıklanmamakla beraber sızan haberden anlaşıldığına göre, tasarı önceden verilen bir karara istinaden erken açıklanmıştır. Erken açıklamada şu gayeninin güdüldüğü söylenmektedir: Yüksek Plânlama Kurulunda vergi meselelerinin müzakeresi sona bırakılmış tır. Bu durumdan istifade eden Maliye Bakanı, devlet plânlan üzerine bir baskı yapmak ve bu teşkilâtın bu tasanya angaje olmasım sağlamak üzere kamu oyunun önüne erken çıkmıştır. Politik olan roeselenin dışında, Plânla ma Teşkilâtı tasarının muhtevasına da hakh olarak tepki göstermektedir. tstenen neticeyi vernıiyecek «Plân hedefler ve «tratejisı» oe göre iktisadî kalkmma ancak 'o 7 ]ik bir hızla gerçeklsş'irilebilecek tir. Bu hızın sağlanmns! da dış yardımlardan faydalanma ve iç kaynak ve imkânlarm harekete geçirilmesi ile mümkündür. Dış finansmanın sağlanması imkân dahiline girdiğine göre bütün mesele iç kaynaklann harekete geçirilmesine bağlı kalmalstadır. Bize dış yardım verecek memloketlerin ve teşekküllerin ileri »ürdüŞü en önemli fartlardan biri budur. Durum böyle olunca, bu tasarı memleket içi kaynak ve imkânları harekete geçirmekten uzaktır. 1963 yıhnd» 1 milyar liralık, 1967 yılında 2.118 milyar liralık bir gelir artışının vergi refonnu yolu ile sağlanması gerekmektedir. Oy sa Maliye Bakanının ifadesine göre, bu tasarı ile 100 150 milyon liralık bir artış sağlanabilecektir. Bakan bu tahmine kaynak clarak zirat gelirdeki 100 milyon liralık artışı göstermektedir. Yapılan hesaplar ise ziral gelirdeki artışm hiç bir şekilde bu muafiyetler için 50 milj*>nu aşmıyacdğı noktasında toplanmaktadır. Buna mukabil geniş muafiyetler ve indirimlerle vergi kaybı 500 milyon lirayı bulacaktır. Böylelikle artış beklenen bir tasarı ile, zarara uğramak için bir sebep ortada kalmamaktadır. öte yandan Kaldor raporunda zirai alanda 1 milyar liralık bir vergi artışı istenmektedir. Bu raporda derpiş edilen hususlann bugünkü imkânlara göre tatbiki gayri kabil olduğu bir gerçektir. Fakat, bu gerçek bunun hiç tatbik edilemiyeceği anlamına gelmemek tedir. Muafiyetlerin ve istisnalann daraltılması ve ticari alanda oran ların yeniden düzenlenmesi ile ye ni gelir vergisinden 400 müyonluk bir artış sağlanabilecektir. Nitekim. Şefik tnan tarafından hazırlanan tasarının tatminkâr olmamakla beraber Ferıt Melen'inkinden daha gerçekçi olduğu kabul edilmektedir. Aşağıdaki tablo 193 sayılı kanunun. tnan'ın ve Melen'in tasarılarının mukayesesini vermektedir. Cizredeki alacak kavgasında ustura ile yaralanan şahıs öldü Baştarafı 1 incî saiıifede leri Edip ve Gündüz Çaylak, Şerif Oral'm akrabası Sait Gökçen karşıhklı birbirlerini darp etmiş. lefdir. Hakikatle ilgisi olmayan bu habetin adi bir a lacak yüzünden dört kişi arasında yapılmıştır. Ne siyasi ve ne de mahalli particüiktir. Kavgada silahda kullanılmamıştır. 5680 sayılı basın kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın da 143 sayılı kanunun 19 ncı maddesi gereğince aynı sütunlarda, aynı punta ile tekziben neşrini rica ederim. Basri özpınar Mardin Vatisi İktisadi işleri Amerika Başkan Muavini Türkiyeyi ziyaret edecek Baştaratı ı ıncı sahılede Enternasyonal Fuannın «Amerika Günü> törenlerinde hazır bulunacak, Izmirde NATO Güneydoğu Avrupa Karargâhını ve Ankarada CENTO Merkezini de ziyaret edecektir. Ekselâns Johnson'un memleketimizi ziyaret davetini kabul etmesi, Amerika Birleşık Devletleri tarafından Türkiyeye karşı gösterilegelen yakın alâka ve büyük dostluğun yeni bir nişanesi olarak, Hükümetimizce memnuniyetle karşılanmıştır. Bevaz Saray tebliği Washington, 8 (Radyo) Birleçik Amerika Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Mrs. Johnson'un ağustos sonu ile eylül başlarında Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, Iran ve Italyayı ziyaret edeceği Beyaz Saray'dan bugün bildirilmiştir. Beyaz Sarayın bu hususta neşrettiği tebiiğın metnı aşağıdadır : • Italya, Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs ve lran Hükümetleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Mrs. Johnson'u ağustos sonları ve eylül başlarında memleketlerini ziyarete davet etmişlerdir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Mrs. Johnson bu davetleri kabul etmişlerdir ve bu ayın sonlarında seyahate başlıyacaklardır. Cumhurbaşkanı Kennedy ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Johnson böyle bir seyahatin Birleşik Amerikanın harici siyasetine ne kadar mühim iştiraklerde bulunacağını müzakere etmişlerdir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Johnson, ziyaret edeceği memleketlerin Devlet Başkanlan ve diğer ileri gelen resmi şahsiyetleri ile gayriresmi müzakerelerde bulunmayı ve bu memleketlerin hükümetlerine ve halklarına Birleşik Amerikanın duyduğu samimi dostluk ve alâkayı belirtme fırsatını zevkle bekJemektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Johnson her memlekette birkaç gün kalacak ve îzmir ve Selânik Fuarlarındaki «Amerika Gunü» ne iştirak edecektir. Mr. Johnson, Ankarada CENTO Genel Merkezini ziyaret edecek, Kıbrıs, tran ve Türkiye Barış Gönüllüleri (Peace Corps) Projelerini müzakere edecek ve Italyad müşterek feza projelerini görüşecektir.» İşletme büyüklüğü ölçülerinde muafiy et sımrı Grop 1. 2. 3. 4. 5. vergi Melen tasansı Baştâratı l ıncı sataıtede lendirilen yönetim kurulu teşeb Baftarafı 1 inci »ahifede ni ve iştiraklerımn kuruluş ve yö büs dısı elemanlarla takviye edıl n söylemiştir : netimini düzenliyen kanun» u gün mistir. Bu arada işçileri temsiien « Dünyanın neresinde olursa ol demine almış ve dün başlıyan mü bir işçi. bu kurula alınmaktadır. sun, hiçbir hükumet, kuvvetini zakerelere bugün de devam ettniş Aynca, bu te?ebbüslerin faaliyet halktan almadığı müddetçe esaslı tir. lerinin birbirleriyle ah?nk!i olma biir muvaffakiyete erişemez. Aynı Bu teşebbüslerin kötü bir işlet sını temin için, vüksek seviyede zamanda, o hükumetlerin program me haline gelmesi ve yıllardır faa temsilcilerinin muayyfin zamanlar larında mevcut kalkınma hamleleliyet dönemlerini zararla kapama da görüşmesi usulü ihdas edilmek rinin muvaffak olabilmesi için o ları sonunda, kendilerinden şikâ tedir. toplumun bir plân dahilinde bu yet edilir bir duruma düşmelerinkalkınmaya iştiraki şarttır. Bizde Dfizenli bir muhasebe iistemi de esas âmil şüphesiz, bunların de böyledir, böyle olması gerekır 4 Bunların sermaye noksanlı ve olacaktır da. Hükumetin bütün tatbikatlannm bozulması ve mevğı dikkate alınmış ve yatırımları hüsnüoıyetine rağmen eğer vatanzuatın yetersizliğidir. Maliye Bakanhğı yetkilileri ta nın finansmanı kontiâiında devlet daşiarımız bir bütün olarak milli rafından hazırlanan ve kamu ikti yatırım bankasının kurulmnsı ka kalkınma hamlelerimize lâvıkıyla sadî teşebbüslerinın reorganizasyo rarlaştırılmıştır. Bu teşebbüslerin ıstirak etmezse, muvaffakiyet teistlnat menr.i!<Tİmiz b» hayal olmaktan nuna matuf bu tasarının getirdiğı yatırımlan proje esasına edecek ve 5 milyon liraya kadar ileriye geçemiyecektir. Topyekun yenilikler, özetle şöyledir: olan yatırımlar nakkında karar kalkınmamızda Türk basınına düArzulanan şekil Ba şen ödevler lâyıkiyle yerine geti1 Teşebbüs ve ıştırakler bir verme yetkisi bağlı olduğu düzene bağlanmış, teşebbüslerin kanlığa, idame ve yenileme yatı »•ilmelidir. Zira bunun aksi bizleri çahşma konusu dışmda olan işti rımları ise vönetim kuruluna bı yalnız hüsrana uğratır. Şunu da uraklerini 8 yıl içinde tasfiye etme rakılacaktır Diğer yatırımları ise nutmamak gerekir ki, Türk Basın mensuplan dünyanın birçok yerleleri hususu kararlaştırılmıştır. Ka devlet teşkilâtına bağlanmıştır. nunun gerekçesınde bu yenilik 5 Tasarıda teşebbüse ve mü rindeki basın mensuplarından çok hakkında özetle şöyle denümekte esseselerin düzenli bir muhasebe daha dürüst ve şuurlu insanlard.r. dir: sistemine kavuşmaları için gerek Kendilerinden hakh olarak bir takım fedakârlıklar beklemekteyız. «Teşebbüsler ya yalnız özel ka j li hükümler bulunmaktadır. Bizim memleketimizde hangi ıınınunlarında belli edilen ış kolla6 Hususî hufccuk hükümlerın.e rında ve yalnız yabancı sermaye tâbi ve tüzel kişıliği bulunacak ıv fa mensup olursa olsun, bütün vatandaşlarımızın toplum kalkınmayi teşvık kanunu nükumleri dahi lan bu teşebbüslere muhtanyet linde faaliyette bulunan ortaklık verilmesiyle kendilerinin ticari e mızda üzerlerine düşen vazif/leri lara iştirak edebileceklerdir Bu saslara göre yönetilmeleri ve böv yapmaları gerekmektedir. Zira buteşebbüsler ıçin arzulanan ıştirak lelikle sürat ve insiyatif sağlana nun memleketini seven her namus lu Türk vatandaşı için bir vazife şekli esasen budur. Teşebbüslerın j caktır. olduğu unutulmamalıdır » . difer şekillerdeki iştiraklerı kenj dileri ve milli ekonomı bakımın' 7 Teşebbüslerin Kuruluş gayej Başkan Gürsel, dün saat 9 da dan büyük bir avantaj sağlama! leri dışında faaliyette hulunamıya Başbakan Yardımcısı Hasan Dınc maktadır. Esasen yetersiz olan im cakları tasarınm 24 üncü madde i cer ile Basın Yayın ve Turizm Baile hüküm altına alınmıştır Bu te kanı Cemal Tevfik Karasabanı kakânlarınj bu gibi hareketlerle daha da darlaştırarak. tesebbüsün şebbüslçrin kuruluşunda maksat, bul etmiş ve kendileriyle 1 saat gö kendi faaliyetini destekieme sonu âmme hizmeti deSıl. memlckptın rüşmüştür. Saat 10 da da Milliyetcunu veren iştirakler şayanı arzu ekonomik gelişmesıne hizmeı ola çi Çin Büyükelçisini kabul e.ien cak ve özel teşebbıU'er gibi kâr Başkan Gürsel, müteakıben ıstırs. görülmemiştir.s çayesi güdeceklerdir. hate çekilmiştir. Muammer EROL En çok kâr 2 Teşebbüslere yönetim ve işletme alanlarında mevcut sistemde olduğundan daha geniş yetkıler tanınmış, fiyat ve tarıfe polıtikası bu açıdan düzenlenmiştır. İşletme faaliyetlerinde serbest olan bu teşebbüsler, fıvat ve tarifelerini tesbitte de serheat bırakıl mışlardır. Gözönüne ahnacak gaye. bu teşebbüslerin en çok kâr edecek şekilde faalivette bulunmalarına matuftur. PrpnsİD fcu olmakla beraber kömür, akaryakıt. enerji, demir, sun'î g'jbre, detriryolu naklivat gibi tcmel madde ve hizmetlere ait fıvat ve larıfeler hükümetçe tâyln edilecek ve doğacak zararlar eenel hütçeden karşılanacaktır. 3 Karar organı olarak görev Cemal Gürsel, deniz içinde vatandaşlarla sohbet etti Rifat Octen, bazı memurların Ba»tarafı ı ıneı ısbifede tertip ederek izahatta bulunmuştur. Ulaştırma Bakam yaptığı temasları şu şekilde hulâsa etmistir: « Muhtelif müesseselerde masa zihniyetinin hâlâ devam ettiğini müşahede ettim. fiski devirlerden gelme kırtasiyecilik içinde vazife görmek, işi derhal çıkarmayıp uzatmak memura huzur veriyor. Bu gibi memurlar işleri daima altsatmakta. müesseselere zararlı olmaktadırlar, Diğeri ise, politik sebeplerle ma saya getirilmiş kimselerin randıman vermemelerı. Bir diğer müşahedem ise ihtilâlden sonra korkan ve işlen masa masa dolaştıran «havale zihniyeti> ni gördüm Bilhassa bu son zümrenin Bakanlığımızı fazla miktarda zarara soktuğu açıkça müşahede edilmiştir Son tetkiklerim sırasında 3 yıldır yapılmıyan işlerin müdahalemle 10 dakikada vapıldığını ve bittiğini gördüm. Bu gibiler. mutlaka pasif ıslere alınarak vatandaşın hizmetinde olanlarla değiştirilecektir. Bu anlayışta ve birinci pianda vazife almış arkadaşlann durumları hakkında Baş bakanK istişare etmek lüzumunu r hissedij orum.» Bundan sonra telefon meselesine temas eden Bakan Öçten: « Istanbulun telefon ihtiyacı yakında kısmen karşılanacaktır. Bir Fransız firması 22.200 abone için teklif getirmiştir. Fransız firmasının teklifinı Maliye Bakanlığı onaylarsa U ay içinde 22.200 kişi yeniden telefon alabilecektir. Yeni anlaşmaya göre, Tahtakalede S bin, Beyoğlunda 5 bin, Şislide 3200 Bebekte 2300, Fatihte 2 bin. Bakırköyde 400, Yeşilköyde 300, Kadıköyde bin, Erenköyde bin, Kartalda da bin kişi telefona kavuşabilecektir. Bunlardan baş» ka daha tstanbulda 65 bin kişi telefon ıçin sırada beklemektedir.» V. ETENSEL 14 ler parti değil, dernek kuracaklarmış Bastarafı 1 inci sahifede «Biz politika dışında politika ile mücadele edeceğiz» demiştir. Erkanlı'dan sonra söz alan Akkoyunlu, demokrasinin seçim ve geçim sistemi oolmadığını belirtmiş: «Mevcut partilerdeki zihniyet son günlerini yaşıyor. Yeni bir nesil yetişti. Bu da sizlersiniz. Bu nesil idareyi ele aldığı gün gayeye varacağız. Hangi partide olursa ol sun bu eski zihniyetin temsilcileri olan politikacılar son barutlarını atıyorlar» demiştir. Merhum Bedestani Asaf Beyin refikası, Bedestani Hamdı Başol, Sahibe Pulak, Sabahat Doğantan'ın anneleri, Emekli General Tevfik Doğantan, Emekli Albay Fuat Pulak'ın kayınvalideleri. Leylâ Coşkan, Firuzan Dikmenin babaanneleri, Mehmet Coşkan, Turhan, Müjgân Dikmenin büyük babaanneleri Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını mütaakıp Feriköy Camiinden alınarak Feriköy Aile Mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eyliye. (Cumhuriyet 10065) IRTIHAL SEMİNE BAŞOL Tmm çeşitleri 193 S. K a n u n Inan tasarısı Tahıl, afyon, Ayçiçeği Bakliyat, pamuk, tütün v.s. Çeltik ve sebze tncir, fuıdık, bag Zevtinlik Narenciye 6. Diğer meyva ve mahsul arazisi 7. Büyük baş hayvan sayısı Küçük baş hayvan sayısı 150 dönüm 200 dönüm 400 dönüm 60 » 75 150 » 30 » 40 » 80 • 30 • 40 » 60 800 ağaç 1000 ağaç 1200 ağaç 400 » 500 • 600 » 15 dönüra 20 dönüm 40 dönüm 25 adet 30 adet 60 adet 100 » 150 » 300 » man arzulananı vermiyeceği ve kabulü halinde ortaya bir takım meselelerin çıkacağı ileri sürülmektedir. Bu meseleler arasında, tasarının Bakanlar Kurulu tarafın dan Maliye Bakanlığına lade edileceği veya kurulda tamamen değiştirileceği, a y n c a kurul tarafından aynen kabulü halinde Devlet Plânlama Teşkilâtında bazı istifaların olacağı gibi hususları vardır. Diğer taraftan. «vergi hasılasını arttırmak istersen vergi nisbetleri ni indir» şeklindeki bir prensipın dünyanın hiç bir yerinde uygulan madığı da yetkililerce ifade edılmektedir. Bu sistem vergı kaçakçıhğını önlemede müessir olacağını tahmin eden Melen'in, düşüncesinde yanılacağı ilmi araştırma ve tecrübelere göre söylenmektedir. Maliye Bakanının Başbakanlığa sevkettiği tasarının hiç bir za Doktorluğun sosyalize edileceği Baştarafı 1 inci sahifede ne vermı$tır. Bu cetvelin 150 lira gili olarak bir barem cetveli hazır maaş karşıhğı olarak 6000 6210 lamış ve Devlet Personel Dairesi (brüt) lira tesbit edilmiş, fakat bu miktar büâhare Personel Dairesince fazla bulunduğu ıçin 4000 liraya Marilyn Monroe indirilmıştir. Sağhk Bakaalığı bu Bastarafı 1 ıncı sahıtcde indirimin, sosyalizasyonun tatbıksMarilyn ölümünde dahi sinema tında ilk başansızlığa sebep olacada göründüğü kadar güzel ve ğını ileri sürerek önceki tasannııs muhteşemdi. Gömüleceği mezarlı tatbik edılmesinde israr etmiştir. ğın küçük kilisesinde, bronzdan Bu barem cetveli kabul edildiği yapılmış kapağı açık bir tabutun takdirde, 150 lira asli maaşlı doktoiçinde yatan cazip kadının vücudu ra 6000 6200 lira brüt maaş, 70 lira her zamanki kadar güzel görünü maaşlı olana da 3500 lira civannda yordu. Üzerinde basit bir yesil el brüt maaş venlebılecek ve bu dokbise, boğazında yeşil bir eşarp var torlar mahrumiyet bölgesi olarak dı. kabul edilen »osyalizasyon sahasınCenaze törenine tek bir Holly da m\ıkavele ile çalışacaklardır. Saîlık Bakanının demeci wood yıldızı dahi davet edümemişti. Davet edilmiyenler arasında uMalatya, 8 (Telefonla) Sağlık zak mesafeden gelen Cumhurbaş Bakanı Dr. Azizoğlu bugün saat kanı Kennedy'nin kızkardeşi Pat 10 da Vilâyet makamında bir basın Lawford ile eşi de vardı. toplantısı yapmıştır. Marilyn, ölümünde sanki 10 yaş Bakan bu toplantısında, «Beş yıl gençleşmiş gibiydi. içinde tatbik edilecek (sağlık progCenaze törenine resmen yalnız ramı) ile bilhassa geri kalmıs böl23 kişi davet edilmişse de, bini mıi gelerimizin ihtiyaçları süratle kartecaviz bir halk topluluğu kilise şılanacak ve bu bölgelerimizdeki nin ve mezarlığın etrafında toplan hizmetlerin seviyeleri Türkiyenin mış ve 100 kadar basın mensubu ve diğer mmtıkaları ile aynı hizaya fotoğrafçı hazır bulunmuştur. getirilecektir» demiştir. unutı Notları Çıkmaz yoi = Bastarafı 1 inci sahifede = ı SATIÜK ELEKTROJEN GRUPLARI Burmeister & Wain markalı Dizel Alternatör 2 adet Dlzel No. 1 Dizel No. 2 500 HP 6 Silindir 500 Devir 350 HP 6 Silindir 500 Devir Alternatör: Thomas B. Thrige (Danimarka) 400 K.V.A. 50 Per 3 Faz 0,8 Cos * 400 Volt 576 Amp. Bagh & Co. (Danimarka) Tam otomatik komple tevzi tablosu Taliplerin: İZMİR PAMUK MENSUCAT T.A.Ş. P.K. 106 İzmir Müracaati. nâncdık 5768/10031 KONFEKSİYON VE KURU TEMİZLEME FABRİKALARI İÇİN AMERİKANrN ve AVRUPANIN EN MÜTEHASSIS FABRİKASI HOFFMAN MASCHİNEN GMBH. KÖLN Pres Ütüleri ve Her Sistem Kuru Temizleme makineleri için proforma fatura verilir. H. R. ELMALİ, Galata Ada Han No. 17, Tel: 44 03 03 Cumhurivet 10026 : dil olarak dağıtacak bir yol bu = [ Arjantin'de isyan çıktı • lunamaz mıydı? Zannediliyoı =! •mu kl, yüksek gellrHsrden alrta: Baştarafı 1 inci ı^ıifede | kalanlar ölçüh* şeküde tasarruf r t General Montero'nun kendisini : edilecek ve bu paralar yeni ser z, Baskomutan ilân etmesi üzerine, i maye piyasasının teşekkülünde E i Arjantin Ordusu içinde güvenlik i kullanılacak? Ve yine sanılmak = ] tedbirleri alınmıştır. Ayrıca hükü İ ta mıdır ki, tasım gelirlerinden = met, Cumhurbaşkanı Guido'nun j geri kalan milyarlarca lira ta Z başkanlığında bir toplantı yaparak • sarruf olarak toplum kalkınma Z Montero ile 3 generali görevlerinZ den almıştır. Müşahitler, isyanıry ', sına sarfedilecek? ; Dün de yazdığımız gibi 1961 E tamamen askeri mahiyette olduğunu belirtmekte ve hiikümetin bu ; hesaplafına göre, MilH Gelirin E ihtilâfm ordu içinde halledilebile • yüzde 42 sini alan bir büyük E ceğine inandığını ifade etmektedir • zümreden toplanacak 50 milyon, E I 100 milyon liranın üstünde kalan Z ler. İ lar, olduğu gibi istihlâkte k u l : General Montero görevinden a İ lanılacaktır. Zira evvelâ yatı E lınmayı kabul etmemiştir. Âsi general halka hitaben bir bildiri ya • rım yapılacak yeni kaynaklar E yınlıyarak, «hizmette bulunan en • mebzul değildir. Ekim sahası E kıdemli general olmak sıfatiyle | zaten 8 milyon hektar artmış E Başkomutanlığın kendi hakkı» ol : tır. Ikincisi, ticari kazanç sahip Z ; lerinin dahi bilmedikleri, &lıs : duğunu ileri sürmüştür. tyi haber alan kaynaklara göre, • madıkları yeni kaynaklara d"ğ z Buenos Aires'teki 1. Tümen ile Co • fru gitmek. tasarrufları onlar E modoro Rivadia'daki Güney Gar ! üzerinde birleştirmek gibi, biE nizonu Montero'yu desteklemeye ; zim çiftçi için ültra modern ka karar vermişlerdir. Ayrıea Juiuy, • bul edilecek davranışların, ver Z Tucuman, Del Estero, Güney Cor | gi muafiyetletiyle teşvikini dü E E doba ve Rosario Garnizonları da | şünmek bile abestir. isyan hareketinde Montero'nun ta : Bu sistem içinde vatandaşın E rafmı tutmaktadırlar. : iliğini, kemiğini kurutacak bir Z ; vergi yolunun tutulmasını elS • bette hiç kimse istemez ve za Z Averof, Patrik \ ten istese bile, sistemin kuru z Bastarafı 1 inci sahifede • luşu ona imkân vermez, ama E nistanda resmi memurlar, aleyh : bir kısım vatandaşlar üzülecek.E te propaganda yaparak turistlerin İ üzülenler gelecek devrede poli E Türkiyeye gitmelerini önlüyorlar, | tikacılara oy vermiyecekler di bu hususta ne düşünüyorsunuz?» • ye, memleket kaderinin Oa|lan E şeklindeki sorusuna: «Her memle • dığı bir a na plân tehlikeli ma E kette olduğu gibi Yunanistanda • ceraların a kıntısına Dirakıla E da iyi ve kötü kimselerin bulun : maz. E duğu muhakkak. Fakat çok şükür : Ismet Paşa. « Ben hayitımria E ki kötüler azmlıktalar. Yabancı : daima zoT yolları seçmişimdir • = turtstlere Türkiye aleyhinde pr> : diyor. Çok partili reiimierde Z paganda yapan memurlardan biri • zor yol işte budur. Zor voi va Z nin ismini verin, ben de ona ge • tandaşların devlet külfetıerine E reken cezayı verdireyim» demiştir. ; âdil ölçüler içinde iştirakini te E Averoff, öğleden sonra Zeynep : min edebilmektir. İç finansma Ş Kâmil hastahanesini gezmiş, saat İ nı tehlikeye giren bir plânla. E 16 da da motörle Boğaziçinde. Mar I başarı için uğraşmak ve adalet mara denizinde dolaşmıştır. • sizlik yüzünden düzeni büsbü z Yunan Dışişleri Bakanı bugün • tün bozulacak bir ortamda gayE saat 12 de uçakla Atinaya müte • ri memnun kitlelerle »avaşmak E veccihen şehrimizden ayrılacaktır. î zor değil, çıkmaz bir yoldur. = • Ecvet GÜRESIN = AMERİKADA VE AVRUPADA ANANEVİ OLARAK TATBİK EDİLEN HAKİKİ MEVSİM SONU SATIŞLARI İLK DEFA. BEYOGLUNDA. Ğ / bukku MAĞAZASINDA PRUDENTİAL STEAıMSHIP CORPORATIOM New York Limanımızda bulunan S/S BİDDEFORD VİCTORY Vapuro 12 Ağustosta 22 Ağustosta limanımıza gelecek olan S/S SAN ANGELE VİCTORY Vapııru 25 AŞustosta 6 Eylulde limanımıza gelecek olan S/S MOLİNE VİCTORY Vapunı 9 Eylulde NEW YORK NORFOLK BALTİMORE PHÜ^ADELPHİE limanlarına hareket edeoektir. Fazla tafsilât için. müracaat: LAURENT REBOUL ve GABRİEL COUTEAUX Kuto han; Galata Telefon: 444747/48 49 Ilâncılık 580110061 Ccmiyetimizin yapılmaaı mukarrer olan senelik normal kongresl 4 Ağustos 1962 Cumartesi günü ekseriyet temüı edi'pmedlğinden 11 AğuBtoB 1962 Cumartesi günü saat 16 dan ltlbaren Cağaloğlu (Erkek lisesl karşısmdakt> Tabiö Odası salonunda yapılacağı sayın üyelerlmire ilân Uc teşriftert ehemmiyetle rica olunur. Başkan SABRt ERDİNÇ Cumhuriyet 10033 İstanbul Seyyar Gazete Müvezzileri Cemiyeti Başkanlığından : ı ı • • ı • ı • 1111 • ı • 11111 • ı • 111 • • t f ı • • 11 • 1111 • ı ~ (10 Ağustos 22 Ağustos) VAKKO, modanın daima öncüsüdür; Her mevsime yepyeni çe^itler ve en son kreasyor.larla girebilmek için, biri yazın, diğeri kısın, senede iki defa 4 i Büyük Ten zilâtlı Satıslarla" mevsimi kapatarak, yeni sezona geeecektir. VAKKO'nun mevsim sonu satıslarının birincisi Başbakan dün İzmire j hareket etti ELLİALTIOĞLU MÜESSESESİ TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNDEN ., xketimizjn vekâletini taşımıyan bazı eşhas tarafından Şirketimiz borçlu gösterilerek borç senedi tanzim edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Şirket murahhas âzasının imzasını taşımıyan senetler hükümsüzdür. Kadıköy Şubesi Müdürü Arif Güler'in Mübayaa Müdürlük ve temsil yetkisi alınmıştır. İlân olunur. İdare Meclisi İlâncılık 5786/10062 J Bastarafı 1 inci sahifede ve Içişleri Bakanı Sahir Kututlu ' oğlu olduğu halde İzmire mütevec j cihen istanbuTdan ayrılmıştır. üç j günden beri şehrimizde bulunan , înönü, saat 11.55 te Yolcu Salonuna gelmiş ve bu sebeple vapur da 10 dakika tehirle hareket etmistir. Inönü'nün Yolcu Salonuna gelişi sı i rasında, Yali Niyazi Akı ve 3itinDERHAL TESLİM ci Ordu Kumandam Korgeneval Ce Gümrükten yeni çıkmsş mal Tural kendisine refakat et^ 14 1 3 HP mekteydiler. Büyük oilr kalabalıv e KOMPLE EKOVAT, ğın alkışları arnsıııda gemıye giBatı Almanya malı ren İnönü, Yolcu Salonunun önüne Batı Alman malı geldiği zaman. kendtsips h;.yran KAPI LASTIGI olduğunu bildiren genç bir kadın, FLÎKA Buyruklu ve diboynuna sarılmış ve ıghysrnk ken rekt valsler disini öpmüştür. Bu sırada bir gazetecinin eski M.B, K. üyeierin'len j Her dolap için otomatik Tabii Senatör Fikret Kuyîak'ın ve I ve evaporatürler fat ettiğini ibldirmesi üzerine Bsş i FRİGORİ Koll. Şti. bakan son derece üzülnıüş ve bir j BEKNARD ROTTMAN ve Ort anda yüzünün ifadesi dt'gışerek e ' traarn sokak No. 23 Beyoğiu lini dizine vura vura « Vah vah ' Tel 44 93 98 evlâdım, pek de genç yaşta idi. Telgraf: Dipfriz İstanbul j Vefatına çok üzüldüm » demiştir. I tnönü, îzmir'den Ankara'ya doneIlâncılık: 5803/10063 ' cektir. yarın, 10 Ağustos Cuma günü baştıyor. Bu 10 günlük tenzilâtlı devre zarfında bütün çesitlerimiz A 1 alı§" fiatıua (sermayesine) satılaeaktır. VAKKO'ya uğrayınız... görünüz... seciniz... kısacası bu müstesna fırsattan istifade ediniz. YALNIZ 10 GUN İÇİN VAAL . 5008 10064
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog