Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

9 Ağustos 1962 DÜNYJ1 HABERLERI Dr. Soblen affı için Kennedy'ye başvurdu Londra, 8 (a.a.) Dr. Soblen, bugün Kennedy'ye başvurarak affedilmesi talebinde bulunmuştur. Birleşik Amerikaya döndüğü takdirde Sovyetler hesabına casusluk suçundan müebbet hapis cezasım "çekmek üzere hapishaneye sevkedilecek olan Dr. Soblen'in avukatları bir bildiri yayınlamıslardır. Bildiride şoyle denmektedir: «Dr. Soblen'in bir hapishane hastahanesinde ölmesine engel olmak, ancak Cumhurhaskanının affetmesi ile sağlanabilir. Dr. Soblen. kan kanserinden mustariptir. Tıbbî müjahedeler, gerekli tedaviyi göremiyeceği hapUhane hastahanelerine yattığı takdirde, Dr. Soblen'in en çok bir yıl daha vaşıyacağım ortaya koymaktadır. Dr. Soblen'in affı bir bakıma bir ihtimaldir, fakat affedilmediği takdirde. kendi=ine verilen ceza gerçekte bir idam cezası olacaktır.» BİR DAKIKA: İlk Sovyet yardımı Cezayir'e geldi Cezayir'de askeri bölgelerin lâğvedileceklcri açıklandı Geçici Hükümei, sembolik olarak devam edecek Cezayir 6 (A.A. v« radyolar) Cezayir Geçici Hükümetinin yetkilerini t Siyasi Büro» ya devretmesiyle Cezayir Geçici Hükümeti lâğvedilmiş olmamaktadır, Geçici Hükümetin sembolik bir teşekkül olarak devam edeceği bildirilmektedir. Ben Hedda'nın karargâhından vaymlanan bir bildiride Milli Kurtuluş Cephesi lhtilâl Konseyi'nin 'oplantısına kadar, Geçici Cezayir Hükümetinin, ihtilâlin bir müess^*esi olarak mevcudiyet gösterece5i belirtilmistir. Milli Kurtulus Cephesi'ne yakın kavnakların ifadesine göre, Geçici Cezayir Hukümeti Dışişleri ile sahalarda ve Cezayir'i rc'men tanımıs olan vabancı memleketler karşısında mem'.eketi temsile devam edecektir. Öte %andar. • Siyasi Büro» nun Dışişlerini yürütmekle görevlı üyes' Mu1ammed Budiaf, geçen ay Geçici fiii'ıc"jr»ı<'fteıı istifa eden Saad D.»hiab'm yeTİni almıstır. Bu aır.da Cezayir'de ikinci brlee aslre!İ kumandanı Si rarbi dün sece ba'ina bir demeç "ererrx askeri bo!gp kumandanlıkİTın:n vakında lâğvcdileceğini ve yerlerine 'amimen sivil bir teskil.îtirı kuru! ıcağım sçıklamıstır. Si Larbi. Milli Kurtulus ceohesi Sıya'i Bürosunun son topîanfısında ana h^tları çizilen proçramria h 'i husu«un yer aldığını sovlemisfir. Cpza>irde ise Siyasi Bürnya yakın kavnaklar Si Larbi'nin demerini ihtivatla karsılamıslar. kumandanın uzun vâdeli bir programı kendine göre tefsir etmis olacacını belirtmislerdir. Maısllah... Akıl (partiler) kol (güreş) ayak (fntbol) filân derken meğer, arada, rnblarımız da bozulmuş Son bir istatistige före, her 100 kişimizde 15 ki$imizin rnh hastası olduşu ınlaşılmış Fransızlar «dfinyanın en yalancı şeyi istatistiklerdira derler. Galiba dogrıı lâf. Meselâ, acabs. bu bizim ruhumuzu kontrol edenler, siyasi parti ileri gelenlerini, meydan nutukcularını. konere sözcülerini, söyle bir çözden çeçirdiltr mi? Korkarım. ruh hastası yüzdemiz. çok daha arlardı. D. N. İvice baktılar mı? Ekonomık ve Sosyal Etüdler heyetinin dünkü seminerinde Türkiyede nüfusun tahdidi tartışıldı E Bana öyle geliyor ki.. en de dahil oldofnm halde çoğamaz bilerek, bilmiyerek demaçoji denilen âfete kendimizi kaptırıyo Turistlere kolaylık Memleketinıizde konvertibiütesi olmıyan yabancı paraları serbest piyasa rayici üzerinden Merkez Bankasmca alınıp satılacak Cakarta'da, 5000 fahişe er eğitimi Brezilya'da topraksız görecekler köylüler dün büyük çiftliklere hücum etti Cakarta: 8 (a.a.) Asya Oyunrınm baslamasından önce gırışin «Cakarta'yı temizleme» hareıtı çerçevesi dahilinde, bugün 100 fahişe ve başıboş toplatılmış bir kampa nakledilrniştir. • Cakarta'yı temizleme» harekâtıidare etmekte olan Yarbay Su• no, fahis» ve başıbosların askeri ıtıme tâbi tutulacaklarını bu sut'e disipline alıstırılacaklarını vlemiştir. ı'"»te yandan özel bir askeri mahme bu sabah üç Endonezyalıyı mayısta Endonezya Cumhurba=nı Sukarno'ya suikast teşebbune katıldıklanndan dolayı idama •thküm etmiştir. Yin» aynı mahme bu ayın başında aynı teşeb\"e katılmaktan sanık olan ik: «ıvj riaha idama mahkum etmi^hepsi. muhalefetteki )arülîslâm» adlı tedhis hareketımerı^upturlar Brasüia, 8 (a.a. ve AP) Bahia eyaletinden Brasilia'ya gelen haberlere gore, Belmonte ve Itapebi kesimlerinde topraksız köylüler. geniş arazi sahiplerinin ellerindeki çiftlikleri zorla almak üzere teşebbüse girişmişlerdır. Bu köylüler, mahalli güvenlik kuvvetlerinin müdahalesi karşısında Bico Dağlarına çekılmek zorunda kalmışlardır. Hükümete yakın çevreler bu köylüleri dağlardan aşağı indirmek için bu bolgede asayişi sağlamayla görevlendirilmiş olan askeri kuvvetlerin komutanının dağa bir nasihat heyeti göndermiş olduğunu ve bu işe girışmis olanların. aşağıya indikleri takdirde, affedileceklerini söylemektedirler. öte yandan, Brasilıa siyasi çevreleri Başbakana geniş yetki verecek olan kanunun müzakere tarıhinin henüz tesbit edilemediğini de işaret etmektedirler. Bu çevrelere göre, memlekette geniş ölçüde tepki yaratacak ve sağcı unsurların muhalefetini daha da şiddetlendirecek olan bu kanunun müzakeresini Meclis Başkanı Ranieri Mazzili buhran endisesiyle, uzatmaktadır. Bir hükümet darbesi mi? Bu arada Brezilya'nın Ordu lideri riün Cumhurbaskanı Joao Goulard'ın Mecliste yaptığı mücadelede Goulard'ın tarafını tuttuğunu açıkça belirtmistir. Savunma Bakanı General Nelson de Melo, bir plebisit yapılmasını istiyerek, halkın Goulard'a tam yetki verip vermemek hususunda karar vermesini istemiştir. Generale göre, haftalardanberi Brezilya'yı »arsraajcta olan siyasi krizin halledilmesi için plebisit şarttır. AritiGoulard gazeteferden Trıbuna da fmprensa, «Hükümet darbesi geliyor» başlığı altında bir makale yayınlıyarak. Savunma Bakanının Meclisi tehdit ettiğini iddia etmektedir. Gazeteye göre ordu, bir hükümet darbesi yapmak için her an hazır vaziyettedir ve mevcut bulunan siyasi krizden istifade edilmeye çahsılmaktadır. Aynı gazeteye göre, yakın bir gelecekte Brezilya Hava Kuvvetlerinin hükümete karşı isyan etmesi beklenmektedir. Bu arada askeri makamlar Rio de Janeiro ve havalisindeki askeri birliklerin alârm vaziyetinde olduklarını ve her an muharebeye hazır bulunduklarını bildirmişlerdir. Rio de Janeiro'daki polis kuvvetlerine de haziro) emri verilmistir. General de Melo şimdiye kadar Brezilya'da devam etmekte olan ordunun politikaya karışmama prensipıni ve geleneğini bu hareketiyle bozmuş bulunmaktadır. ÇUMHURtTET Topraksız köylülerin büyuk çiftliklere hücum ederek toprağı zorla ele geçirmeye çalışmaları, Brezilya'daki durumun vahametini bir kere daha ortaya koymuştur. Bundan bir ay önce, Caxias bölgesindeki aç köylülerin yiyecek satan dukkânları yağma etmeleri ile meydana çıkan tehlike henüz bertaraf edilmemiştir. Bugünkü duıumda Brezilya'nın en önemli meselesi, toprak reformudur. Zira 70 milyon Brezilyalıdan en az 45 milyonu doğrudan doğruya veya dolayısiyle ziraatle geçinmektedir. Fakat işlenm^'e müsait arazinin o /o75 i, nüfusun V08 ine aittir. Yani nüfusun geriye Ealan "o92 si, işlenecek arazinin e'o25 i ile yetinmek zorundadır. Geçen ay içinde Başkan Goulard'ın vaadine rağmen, reformun gerçekleşeceğini belirten bir emareye raslanmamıştır. Zira muhafazakâr toprak sahiplerinin teşkil ettiği sağcı parlâmento. bu reformlara karsıdır. KADI.N GERİLLALAR Güney Vietnbina sıza:ı komunıst Vıet Kong çetecilerinin faaliyetlerine karşı hükümetçe alınan tedbirler şiddetlendirilmektedir. Bu cümleden olarak Saygon'da komünist çetecilerle savaîmak üzere Gerilla ekipleri teşkil edilmiştir. Resimde; Gerilla tekniği ile yetiştirilen 600 gönüllü genç kız, memleketin muhtelif bölgelerıne gönderılmeden önce yapılan bir törende görülmektedir. LJluslararası Yazarlar Kongresi toplanıyor Londra, 8 (a.a.) 20 ağustostan ağu.*tosa kadar Edinburg'da dem edecek olan festival dolayı•Ir toplanacak olan MilletleraraYazarlar Kongresine 20 memletın katılacağı anlaşılmaktadır. Kongreyi tertipliyen heyetin sözsune göre. toplantıya Norman ller. Henry Miller, James Baldn, JeanPaul Sartre gibi tanıns yazarlar katılacaktır. Sovyet• Birliğı Heyetıne ıse, llya Ehiburg'un başkanlık edeceği anlamaktadır. Ankara, 8 (Cumhuriyet Teleks) Malıye Bakanlığ'. tarafından dun hazırlanan yeni bir kararnameye gofe, memleketimize konvertıbilitesi olmıyan yabancı paralar bundan böyle Merkez Bankası tarafından serbest piyapa rayici üzerinden alınacak ve satılacaktır. Hatırlanacağı üzere bundan bir süre önc e memleketımi»e gelen îspanyol ve Portekizli turistler milli paralarını değistirecek heıhaigi bir müessese bulamadan ve dolayısiyle hiç döviz bırakmadan memleketimizden ayrılmışlardır. Turist ler için aerekli olan bütün kulsylıkları sağlama konusunda çalışma lara geçen Maliye Bakanlığı bu l m l t ı r meseleyi de dıkkate a Ş Yetkililet" tarafından bu cins ddvizleBu arada Cezayir Po«ta Telgraf idaresi bağımsız C«zayir'in ilk pu rin milletlerarası piyasadaki alt ve lunu bastırmak üzer e hazırlıklara üst fiyatları tesbit edilecek ve bu malrj içinde Merkez Bankası ahm eirismistir. ve satımda bulunabilecektir. İlk Ru? vardımı Cezayir'e vardı Cezayir 8 fAP) Cczayir hüküİzmirden 2 ay 10 gündür metine Sovyet Rusya'nın ilk vardıcevap bekliyen mektup mı dün Uralsk isimli Sovyet şilePiyle Cezavir'e varmıstır. Yiyecek Türkiye Milli Gençlik Teskilâtı ve tıbbf malz«me vüklü bulunan Turizm Müdürlüğü. Basın Yayın silep yükünü Oran limanına bosal ve Turizm Bakanlığı tzmır Tanıttacaktır. ma ve Turizm Bütosuna dış memleketlerden yurdumuza gelecek turist kafileleriyle ilgili birgiler için yazdığı bir mektuba 2 ay 10 günde bir cevap alamamıştır. tzmif Ta TEŞEKKÜR nıtma ve Turizm Bürosundan ceSilvan Jandarma Er Okulu vap beklendiği bir sırada turist ka Alayında vatani vazifesini ifilelerinden ilki gelmiş ve dün defa etmekte iken müessif bir niz yoluyla Izmire hareket etmişbomba kazasında sehit dü*onv tir. T.M.G.T. Tuirzm Müdürlüğüoğlum nün 29 mayıs 1962 tarihinde Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı Izmit Asteğmen Hıfzı'nın Tanıtma Ve Turizm Bürosu adresinlumü dolayısiyle telefon. ne yazdığı ve bugüne kadar bir telgraf ve mektupla acılarıcevap alamadığı mektubun me'r.imızı paylasmak lütfunda buni aynen alıyoruz : lunan akraba ve dostlarımızla muhterem Alanya'hlara ay « Türkiye Milli Gençlik Teşkilârı «yrı teşekküre kederimiz tının misafiri olarak Batı Almanmani olduğundan bu husus.ı ya'dan yurdumuza ağustos ve ey«ayın gazetenizin tavassutulül aylarında 2 gençlik kafilesi genu rica ederiz. lecek ve hazırlanan program ge.eAilesi namına ğince Izmire gezi yapılacaktır. 9 ve Babsıı tbrahim Tirrıki 10 ağustos 1962 ile 6 ve 7 eylül 1962 tarihlerinde Izmir'de gecîlr ecek Cumhuriyet 10023 olan 2 kafilenin gereken ^ekilde ikametini sağlıyacak, ıkinoi sınıf tarifeli bir otel tavsiye etmenizi en derin saygılarımla rica »deriz. » Hocamızı kaybettik Lismizin sevimli ve kıymetli hocası Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından son bir ay içınde 22 kumar oynanan mahal basılmış ve suçüstü yakalanan 115 kişi hakkında soruşturma açılmıştır. Aynca yapılan aramalarda, 55 bıçak ele geçirilmiştir. Polis ekipleri temmuz ayı içinde yaralanan, tecavüz, tehdit, hırsızlık, kavga. rezalet çıkarma, «arkıntılık, sarhosluk olmak üzete 336 vakaya el koymuş, faillerı hakkında kanunî islem yapmıstır. 1 ayda 22 kumarhane basıldı HULÛSt ERSOY Hakkın rahmetine kavuşmuş bulunmaktadır. Cenazesî 9. Ağustos 1962 Persemb» günü öğle namazını muteakip Şişli Camiinden kaldırılacak ve Pendikteki aile kabristanına defnedilecektir. Bütün Pertevniyallı arkadaşlara duyurulur. Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Dernefi Cumhuriyet 10025 Bir papaz altı küçül: kızı iğfal etti »'arşova, 8 (AP) Papazlık gö. ını kötuye kullanarak 15 yaşınn küçuk altı kızı iğfal edip on!a kanıın dısı bağlar tesis eden " RomanKatolik papazı beş yıl pse mahkum edilmiştir. rnz.. Memlekette sn kadar milyon işsiz varken biı hâlâ.. diye söze Yazan: Mazhar KUNT basladınız mı sonnnda ne »Syleseniz o milyonlar taaklı bnlnr. Tani (Ekonomik ve Sosyal Etüdler), da rekabet hissini arttırır ve çabn en kolay inandırma yoludnr. lışmak mecburiyetini doğrurur. Derneği adı altında bazı iş adamı j Hem iktisatta en büyük hatalar ve üniversite profesörleri tarafınBundan on yıl kadar evvel Uyüzünden işlendan geçen yıl kurulan Dernek bu süratli kararlar tanbul Vilâyrti bir husnsi toplanhafta içinde ilk önemli faaliyeti miştir. Bu doğumları tahdit meselesi de çok dikkatle ele tı vapmıştı Şu opera ne olsun dini gö=terrnistir. Ford vakfının yardımını da sağ ahnmalı. Fazla nüfus korkusu el ye! Bizi de, başka aklı evvel gazetelıyan bu heyet tarafından tertip li sene sonrası için varit olabilir. ci ve lâfazanlarla beraber oraya Fakat simdi için değil..» lenen seminere günümüzün en önhatırlamak Bu da Chicago Üriversitesinden çağırmıslardı.. Şimdi de giden ilim adamları, iktisatçıistemivorum. tçimizden biri: ları ve mütehassısları kstılmakta bir profesörün fikri: Istanbulun lâfımları sokağa « Bugün doğum kontrolü dendır. diği zaman on beş «ene sonraki akarken opera binası yapmak ciToplanan seminer yahut münakaşah konferanstan maksat özel te manzara gdz önune getirilmeüdir. navettir. gibi bir lâf etti. Sonraşebbüs adamlarını, üniversite pro însan sayısı arttıkça yatınm imkâ dan bu lâfı çürütmek için Fraıısatnşiltereden ve mantıklan fesörlerini ve devlet bünyesinde nı azalır. Çünkü iş imkânları kıt dan, deliller getiren iyi konuşanlarıki uzmanları bir araya getirerek. la?ır. Bundan başka faz.a nüfus faz mız konustu. Ama opera yapılmabir nevi forumda memleketin ikti=adi ve sosyal dâvalarını birlikte la pazar kudreti detnek değildir. dı ve hâlâ yapılamıyor. Çünkü deşmek ve bunu yaparken yaban Bu kudret. halkın satın alma kud Mecliste demagojiye §öz verilmişcı ülkelerin plân ve gidişlerinden retine bağlıdır. Ha'ıka daha yük ti... Türkiyeyi batıranları »ramaya mümkün mertebe tnemleketimiz sek bir hayat seviyesi sağlamak için doğum kontrolu şarttır. hacet yok.. *00 senelik taribi okuhesabına istifadedir. Acaba dyle tni, değil mi? însan ynn! Kimi ulema, kimi vezir, kiÜç hafta sürecek olan bu seminerlerin ilkinde sanayileşme ve bu kadar otoriteler arasında ne mi yeniçeri, kimi kızlar ağası, kiyerli sermaye terakümü ile nüfus düşüneceğini âdeta şajırıyor. Ahn mi valde snltan hattâ kimi padisab kılıgında hnnu daima demame«ele!ar\, ikincisinde sanayileş size bir fikir daha: me ve dı? yardımlar. üçüncüsün Doğum kontrolunun bir son gojinin snçu olarak görürsünüz; de iktisadî plânlama ve yatınm raki nesle samil bulunması bu dâ e*er görmek isterseniz. Feiâketin gözden geçirilecek ve üzerlerinde vanın daima ileri atılmasına se büyüçü odur ki; demagoji ne aııtartıjmalar cereyan edecektir. bep olmaktadır. Halbuki mesele lır, ne kesilir.. O yaaar durtır. O*** önemlidir ve onunla derhal ilgi nn anrak mönevverlerin elblrliği, işbirliği. düşıince birüği luçınr. Evvelki gün sanayileşmede mü lenilmesi lazım.» teşebbis ile sevk ve idarecinin öj Ama bir nokta kalıyor. Bu ço Ona da bizde takat yok. Çünkü bir nemi üzerinde başhca ttalyadan j cuk kontroluna dinl bir mâni yok kısmımız demajoji ile ortak haldeyiz. Zaman zaman hepimi» bn doktor Rogers ve Istanbuldan Şa mu? ortaklığı aramııızdır. hap Kocatopçu konuşmuşlardır. • Bir hatip: Doktor Rogers özel teşebbüs I Böyle bir mâni yoktur, diror. Nedir bu demagoji? Lftfat »5yhamlelerinin sahsi ve aile teşeb j Amerikada katolik unsunı mühim le izah ediyor. büsü seklinden anonim şirket ha bir yer tuttuğundan boyle bir kon«Halkın teveccöhünü kaısnmak line geçiş meselesini izah etmiştir. trolun tesisi güç. Ama bizde değil. için yapılan düzenbaılıklar.. Şahap Kocatopçu ise ozel teşeb Hem bir takım iptidaî tedbirlerîe Buna kelimeyi kaiiana kollana büsün bilhassa aile sirketleri ha çocuk düfürmek ufruna hayatlalinde bulunması ve iktisadî dev rını tehlikeye koyan anne adayları karbonat falan (ibi »arartıı bir şey »ananların çogaldifinı gBrdület teşekküllerinde karşılasılan az mı? |üm için yaııyorum. Demagoji iğproblemler üzerinde durmus, bilNüfus meseleii görüşülürken ln renç ve merdut bir şeydir. hassa iktisadi devlet teşekküllesan fazlalığınm muhaceret yoluyrinde »evk ve idarecilere yapılan la dünyaya yayılmaJt üzerinde du şitndi hunbulda bir Belediye kaçınılmaz tazyike işaret etmişruldu. Yine bazıları buna taraf vardır. Fakat Belediye otorite»i tir. tar. Gidip g8rmüîler. Almanyada yoktnr. Otorite müeyyide ile yer*** işçilerimiz memnunluk uyandın İe»ir. Polisin elinde cop, belinde Dün sabah daha ziyade nüfus yormus. tabanca, arkasında hapisbane, kameseleleri bahi= konusu edildi.j nun, ceza falan filin olmasa kimProfesör Sulhi Dönmezer'in bas| Muhaceret taraftan olanlar mebile insanları selâ Amerikada bir Türk koloni «e dinlemez V'iiı kanlığında yapılan toplantıda iîim | si bulunmadığından hayıflanıyor «cehennem» le tebdit ediyor. «Cenadamları, profesörler, Devlet Plân I net» le teşvik. lama Teskilâtı uzmanları. maliye1 lar. Halbuki orada milyonlarca îEe birim Belediyenin elinde ne ciler ve iktisat dünyasının en ileri! talyan ve Yunanlı var ve bunlar gelen simaları hemen hemen ikiyej icabında o memleketin siyasetinde cehennem var, ne cennet! Kim dinler bunu. Belediye eecalanmn heayrılmıştı. Bir kısmı Türkiyede^ rol oynuyorlar. yatırımların netice verebilmesi ve Ama herkes bu fikirde değil. Bir men hemen hepsi para ceiMidır. Nebi «amanınbunlann. sayısı daima artan bir ; ya giden yirmi bin işçimiz her ne Bunlar taaa Nub müstehlik kütlesi tarafından yok' sebeple olursa olsun memlekete dan kalma ceıalar. O zaman «be» Bu edilerek kalkınmanın bir hayal I donmek zorunda kalırsa ne ola beslik» ceza limdi 35 liradır bile kimseye tesir etmez.. Adam haline gelmemesi için doğumların cak? mutlaka kontrol altına alınmasını | Hakikaten ö'yle. Dâvanın bu ta birteviye belediye yasafını çifniyor Bu yüzden her defaunda diistiyor, bir kısmı i*e belki Çin, rafı pek düşünülmüyor. yelim ki 100 lira kaıanıyor.. Ayda Hindistan ve bu gibi ülkelerde ] Bazıları da işçilerimizden en bir defa yakalanıyor. 25 lira ceza.. kendini gösteren bu nüfus dâva] kalifiye olanlarının harice gitme«ırun Türkiye için varit olmadığı lerini doğru bulmuvor. Bir gün Onu da »eve seve veriyor. Tabiî nı söylüyor ve şu suali soruyordu: bunun acısını çekmekten korku Beiediyeyi kimse dinlemez. çünkü bizde şehirli sanru yoktur. Zaten Türkiye nüfusu otuz bej se yorlar. şehirli de kalmadı gibi bir «ey. I*ne evvel olduğu gibi 13 milyonda Yine nüfus mes»le=ine geçiliyor. tanbulda kaç htanbullu çıkarabikalsa idi acaba bugün dünya si Çünkü kalkınma nüfusla sıkı sı lirsiniz? Evini pis tutandan ?ebri yasetinde bu memleket ne gibi bir kıya ilgili. Bir mütehassıs diyor temiz tutmasını rica etmek yağrol oynıyabilirdi ve ehemmiyeti i ki: mur duasına çıkmaktır. ne olabilirdi? $unu halkın kafasına sokmatstanbul Belediyesi, hele türlü Meşhur Malthus'a ve onun na lı: Dunyaya sefalete mahkum hızariyelerine de dün bol bol doku rini daha getirmek neye yarar? karısık idare ve devirlerden »onra | vardı^ı kanaatle belediye cezalanuldu. Yüz elli sene kadar evvel Buna ne lüzum varT rına dair bir kanun tasarısı bazırbir takım hesaplara dayanan bu On senede 300 bic kişiye iş yaMeclisten çıkzat, çok geçmeden insanların ço ratmanın neye mal olacağı ma lamıs.. Bir tflrlü ğalma yüzünden birbirlerihi yiye' lum bulunduğuna göre mümkun maz. Çünkü esnaf ceza görecekmis. Ksnaf ceza «Brür, görmelidir cek dereceye geleceklerini »öyle1 olduğu kadar fazla nufu«a sahıp misti. i olma sevdasından vazgeçmelıyız. de.. Ama esnaf veya fakir oldugu iciıı değil.. tçlerinden ııbhate, niDoğumların tahdidine taraftarj 1980 de en küçümser bir tahmin, zama, hukuka, ölçüye riayet etmiolmıyanlar Malthus'un saçmaladı kırk üç milyonluk bir nufusa sayenler ceza görmeiıdir ki, bnnlafiı fikrinde: Bir kere o adamm ke hip olacağımızı gö'teriyor. Bunra uyanlar enayi yerine dttşmesin. haneti tahakkuk etmemiştir. Son ları nasıl doyuracalız? IhtiyaçlaBövle olmazsa herke» gayri munra kalkınma için nüfus fazlalığı rın.a na«ıl cevap vereceğiz? En tazam olur. bir handicap değildir. Fazla oia basit bir sual: Meselâ bıı halka Bir milletvekili bu belediye cerak kalabalık millet bir emniyet ' nasıl telefon yetiştireceğiz? aleyhinde imiş. Aman unsurudur. Halkın çoğalması araBütün bu tartışma'.ar iyt ama zalarının İş adamı soruyor: : herkes kendi kanaatinde ısrar e demagoji ile ortak olmasın.. Vnrnr yere vallahü. Ya günün birinde Almanya' derse ne olacak"" Türkiyenin iç ve dış turiımine karışroış olan şehir, kasaba, köy, semt, otel. motel, paıısi\on halkıııa ilk ihtar.. Sivrisinek, tahtakurusu ve diğer haşeratı temizlemezseniz siz de, memleket tnrizmi ('.e perisan olur. Bunun şimdi ilâcı var, kolajı \ar. Artık Türkijede de sivrisinek ve tabtakurusunu boş görenler kalmadı. Bite evliya böcegi dendiği devir çoktan gcçti. Sonra beş kuruşluk filit kullanmaktan çekinenler, cezasını çcker, müsteri bulamaz olurlar. Bn asırda tahtakurusu bulunmak gibi bir ayıptan utanmasalar da iflâs eder, ocakları söner. Tehlikevi haber verivorum. Elbette benim de bir bildiîim var. Bektasileri severim. Hoş adamlardır. Tahtakurusunn >akalamıs. Pis ha>van hemen elinde ezilmis.. Tabii kötü kokmus. Dede de göğe bakarak: Tarabbi! Şunu kokla da yarat! demis.. Ne olur, bütün hu otel. motol, pansivnn sahipleri hir kere bu s>ivrisinek'i, t:'htakurulu yerlerde yatsalar ('a havatın tadını. uykunun zevkini tatsalar. B. FELEK TEŞEKKÜR Beklenmedik bir zamanda ölumü ile bizleri büyük scılara garkeden kıymetli aile büyüğümüz Şchri Namık BÜLKAT'm Cenazesine bizzat gelmek zahmetinde bulunan, çelenk gönderen, telgraf, telefon ve mektupla büyük acımızı paylaşan akraba, dost ve arkadaşlanna ve Galatasaraylılara teşekkürlerimizin srzına sayın gazetnizin delâletini rica ederiz. Rfilkat Oluç • Akçin • Aktan • Akdoğan ve Evrendilek »ileleri (Basın 13430) 10060 ÇEKILIŞINDE BİR KİŞİYE LÜKS APARTMAN DAİRESİ ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ SON YATIRMA TARİHİ 0 AĞUSTOS 196! V E F AT Merhum Dr. Tevfik Bey ile Hacer Hanımın oğlu, Mâfide Sonumut'un zevci. Muall» Güldü, Süheylâ Çizakça ve İsmail Sonumut'un bab.ıları, Mithat Güldü ve Ihsan Çizakça'nm kayınpederi, Mine Vısserman, Mustafa Güldü, Çigdem, Murat ve Leylâ Çizakça'larm büyükbabaları, AH Akkoyunlu'nun büyükded^si, Galatasaray Kulübünün kurucularından 2 numaralı âzaıı EMEKLİ ÖGRETMEN 1emmu7. ayı ıçınde Baiıkhaneye 269 bın kilo çesitli bahk getirilmiştir.. 1 milyon 094 bin 900 liraya satılan bahklardan Beledne 73 bın 206 lira gelir sağlamı=tır. Belediyenin Balıkbaneden sağladığı gelir SATIŞLAR 14/8/1962 SALI GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEKTİR SALI GÜNÜNDEN SONRA FİATLARA % 20 ZAM YAPILACAKTIR 3 Oda hol, tuvalet hamam, mutfak, balkon, kömürlük 30,000 liradır. 10,000 lirası 6 ayda ,4 defada, üstü daireye girildikten sonra ayda 275 lira taksitle 6 »e n«de ödenir. Faiz yoktur. Katlarda 2000 lira fark vardır, Anahtar, 1 inci kısımda en geç 5 ve 2 inci kısımda 8 ayda teslim edilir. MAHDUT SAYIOADIR Müracaat : BAKIRKÖY YENİ LONDRA ASFALTI 4 YOL KAVŞAĞI T e l : 7 1 5 9 7 6 Asım Tevfik SONUMUT 8/8/1982 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmustur. Cenazesi 9/8/1962 Perşembe günü öğle namazını müteakip Kızıltoprak Zühtüpasa Camiinde kılındıktan sonra ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Cumhuriyet . 10024 KAYIP Emlâk Kredi Bankası Sultanahmet Şubesinden aldığım I859&5 No. lu Yapı Tasarruf cuzdanımı kaybettım. Huküm'üzdür. I Kadriye Çetin Türk Cumhuriyet 10022 ANDIRAN SİTESİ İlânolık 577210033 30 Ağustos Zafer Bayramının kırkıncı yıldönümü törenle kutlanacaktır. Törene jet fıloları ile limanımızda demirhyecek donanma birlıkleri de katılacaktır. Saat 8.30 da Orduevi Bahçesındeki anıtla Taksım ve îstanbul Ünıversitesi Bahçesindeki anıtlara çelenkler konacaktır. Bilâhare Ataturk'un Şişlıdekı evi ziyaret edilecektır. Ordu Kumandanı saat 9 dan itıbaren tebrikleri kabul edecek. saat 10 da Vatan Gaddesindeki tbren baslıyacaktır. Kadıköyde de ayrı bir tören yapılacaktır. Saat 15 te Edirnekapı Şehitlisi ziyaret olunacaktır. Gece Eyup. Hurriyet Meydanı, Ak«aray, Bakırköy. Beşiktaş, Ka.s'mpaşa. Tak^im. Üskudar ve Kadıkov Meydanlarında bandoiar çalacak, fener alaylan tertiplenecekRekiâmcılık 3269 1UÜ53 tir. Zafer Bayramı programı belü oldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog