Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

K\RSILAVAV BUTUK BIR tHTTYAÇ Butun ıhtıyaçları karşılıyabılecek olçude eskı ve yenı kelımelen de ıçıne alan yegâne lujrat' Türkceden İngilizçeye BÜYÜK LÛGAT TL. 75 Yayınlıyan: TARHAN KITABEVI KIZILAY ANKAKA Ilâncılık 577010029 39. yıl sayı 13.654 u m h uri yet KURUCÜSU: TÜNÜS NADİ Telgraf ve mektup adresu Cıımhunyet Istanbul PosU Kutusu. îstanbul No 246 Telefonlar. 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 A&licrnc 1962 ATLASLI COdRAFYA ATLASLI TARİH Yazanlar Sırrı ERINÇ Samı ONGOR Emı> OKTAY "• llkekul 4. v» S. tı»ıf1»rı rçın Hem DERS KITABI, hem ATLAS bir arada. Iıkoieullara nflrajneler gonderümlgtir GUVEN VAVINEVI Cagalogl». Istanbul. Ilâncdık 5607/1002S F. Melen'in açıkladığı"' tVt T? ş i omit vergi kanun tasarısı 'Ktısadı devlet teşekkullerı amme sert hücumlara uğruyor lıizmeti değil, kâr gayesi gfidecek Ajıkara 8 (Cumhunjet Teleks) Malıje Bakam Ferıt Melen tarafından açık'anan \enı gelır vergısı kanun tasa rısı baskentte havlı tepkı u v andırmıştır Bu tepkı bılhas«a 2 kanalria toplanmaktadır Bırıncı tepk: ozel sektorun sozcusu duru munda bulunan CMala' Bırlı tınden gelmektedır Tasarımn ıhtıva ettığı hukumler dahr> onceden kendılermden alınaı goruşlere uvgun olma«ına \f lehte maddeler bulunmaMn~ ragmen Odalar Bnlığının mp' fı bır tepkıde tıu}unması ha\ \rkasi Sa 5 Su 1 de Ankara 8 (Cumhurıv etTeleks) Faahvet ve ıslevışlerı devaralı bır «ıkavet konusu olan karau ıkîı«adı teşebbuslerı» nın \emden duzenlenmesı ıle ılgıh kanun tasarılarının muzakeresıne «BakanhK lararası tktısadı t«=leı ı Suratlen dırme Kurulu» nda baslanmıştır Baibakan yardımc!=ı Ekrem Alıcan ın başKanlığında toplanan kurul «kamu ıktı<;adı tesebbu«lerı Arha»ı 5, Su. 4 te VV"';r ''T s 9diyor Yeni tasarımn, kalkınma için füzumlu iç kaytıak Bunlar fiat ve tarifeleri tesbitte serbest bırakılacak ve daha geniş yetve imkanları hareketc geciremiyeceği belirtiliyor kilere sahip olacak, İdare Meclislerine birer de işçi temsilcisi almacak Averof. Âthenagoras'ı ziyaret etti Hukumetın mısafın olarak yurdumuzda bulunan Yunan Bakanı Ekselans Averoff Tossızza dunku gununu zıjaret, zıyafet ve şehırde gezı ıle geçırmıştır. Sabahleyın saat 10 30 da Fener Rum Patnkhanesını zıvaret eden Yuj nan Dışıjlen Bakanı ogle yemeğını Patnk Athenagoras'la yemıj ve kendısıvle bır ıkı saat gorüjmuîtur. Bakan Patrıkhaneden ayrıhrken gazetecıler», Patnk ıle Turkıvedekı Rum azmlığınm meselelen konusunda konu^tuğunu soylemıştır. Bır gazetecımn «Yuna Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Cizredeki alacak kavgasında* ustura ile yaralaıtan şahıs öldü Gursel, Florva'da denize gırerkeıı Cemal Gürsel deniz içinde vatandaşla sohbet etti «Halkımız bir bütün olarak kalkınma hamlelerimize lâyıkıyla iştirak etmezse. başarı temennilerimiz bir hayal olmaktan ileriye geçemiyecektir» Cumhurbaşkanı Cemal Gursel dun saat 16 05 te Florja'da demze gırmış ve demzde kendısıne tezahuratta bulunan halkın arasına karışarak bır konuşma yapmış, şunla Arkası Sa. 5. Su. 6 da Mardin valisinin gazetemize gönderdigi yazıda, olayjo particilikle hiç bir ilgisi olmadığı belirtiliyor Cumhnrıvet Gazetesı Sazı tslerı Mudurlufune Istanbul 28 Temmuz 19b2 tarıhlı Cumhurıyet gazetesınde ıkıncı «utununda buvuk puntalarla \azılan haberde «CİZRE'DE PARTlClLÎK YUZU.VDEN 200 KlŞt MEYDAN KAV GASI YAPTI. dan kavga^ı vapmışıaıdu ı h beıier tamamen asılsızdır Ola\ adı bır alacak \uıunden berbet Bahattın Ça\la<lı ınunska 5.a netıcesınde ehndekı ıtaturi ıle Şerıf Oıal ı karnınddn vara.amıjtır Yarah ha^tahan.^je jlnıu^tur Bu kavgava bahattın ın kııde^ Basrı üzpınar Mardın Valısı Keza haberde (İkıvuz kışı sılah Arkası Sa. 5, bu. S te taş sopalarla saatlerce btir me\ 14'ler parti değil dernek kuracaklarmış Bır daha donmemek uzere ge,en ve «ehrımızde temaslarına devam eden Orhan Erkanlı Munır Koseoğlu Fazıl \kkovunlu 14 İer uçlusu dun de MUıi Turk Talebe Bırlığını zıjaret ederek vonetıcılerle orada bulunan gençlerle bır sure goruşmuşler «orulan çeşıtlı ^oruları cevaplamışlar, demokrası ıle mılhjetçıhk konularındakı (ıkırlerını açıklamışiardır M T T B Gene) Başkanı Faruk Narının «Mılletımızın pohtık adamlara karşı v ıllardır dujduğu ıtımatsızhğı su >uzune çıkaran 14 ler» dıve vaptığı 'akdım konuşmasına Erkanlı karjilık vererek 14 lerın Turk tanhıne mal olduğunu ıfade etmıştır Daha sonra tr»anlı bır partı kurmıjacaklarını mevcut bır par tıve gırmıv eceklerını bıldırmış ve bır dernek kurarak fıkıılerının ya şavıp hedefe ulaşmasını >ağlı>acaklarını açiKİamı^'ır Hıç bır zaman Mdde! taraftarı olmadık'arınj belırten Erkanlı \rkası Sa 5 Su 8 de •fc • J ** * ° 8UIİ n I | t t oaslnan bunaıı u j(.t rv ı ut^nnı c m(.Kifu t Hastahanede yatan annesini beklerken bir beyin kanaması neticesi o da aynı hastahaneye yatınlmıştı, neticede annesi de kendisi de birbirlerinin ölümlerinden habersiz, hayata gözlerini yumdular Eski M.B.K. üvesi F. Kuytak dün, vefat etti .« flmerika Başkan Muavini Türkiyeyi ziyaret edecek 27 ağustos 1 eylül arasında yurdumuzda bulunacak olan Amerikan Cumhurbaşkanı Muavini Lyndon B. Johnson, Amerikanın milletimize «duyduğu samimî dostluk ve alâka» yı bildirecek Averof dun Patrıkhanede Athenagoras ile Ankara 8 (Cumhurıvet Telek«) Dışışlerı Bakanlığmdan bıldırılmıştır Turkıve Hukumetının davetı uzerıne ^merıka Bırleşık Devletleıı Cumhurbaşkanı Yardımcı^ı Ekselans Lvndon B Johnson 27 agustos 1 evlul 1962 tarıhlerı arasında memleketımıze resmı bıı zıvaret Şehrımuzde oulunan Ulaştırma vdpacaktır Cumhurbaskanı Yardımcıı Turkıvedekı ıkametı sıra Bakanı Rıfat Oçten, kendı Bakansında Turk devlet adamlarıjle va lığıtfa aıt meselelerdekı tetkıklerıpacagı temaslardan ba^ka Izmır nı bıtırmış ve bır ba«m toplantısı Arkası Sa. 5, Su. 3 te Arkası Sa. 5, Su. 7 de U 0 İ I İ Z 6 H O g l l l "~ djn de >azın en sıcak gunlenndpn bırını jaşamış, serınlemek ıstıyenler plâjları doldurmu^laıdır Bu aıada sıcak vuzunden şehrın ana caddelerındekı tenhâlık dâ dıkkatı çekmıştır Dun ogle uzerı Bogazda caddev ı gecıp de nıze dogru koşan \ukarıdakı kaz surusunu gorenler, acaba onldr da serınlemek ıçın plâj mı arıvor larn» dıye sormaktan kendılennı alamamışlardır. Ankara, 8 (Cumhurıyet Teleks) ledılerek tıbbı mudahalede bulu BıJrkaç gun once geçırdıgı bır be nulan Fıkret Ku\tak kom.ıdcn <ı , >ın kanaraası netıeesınde Gulhane kamamı; \e dun sabah laba c'a Asken Tıp \kademısınde teda\ı ağırlaşma^ı uzeırıne adnı altına alman Tabıı Senatoılerdpn na konmaMna rağm"i gecey ^anl Fıkret Kuytak dun gece jarısı ^a 00 4 te olmustur Bu arada Naıat 00 4 te \efat etmıştır Fıkıet me Kuvtak da evv»»kı gun cımuş Kuytak, kanserden mustarıp bulu \e dun cenazesı kaıdınlmı.tıı FıK nan anııe'i Naıme KujtnKı 3 gece ret Kuvtak ın annı ının clumun sabaha kadar beklemış \e 2 agus den habeıı olraam' t • • tos sabahı annesının rıcası uzerıne Kısa Bıvografısı saatlerce Kuran okumuş ve anı oFıkret 1915 Başbakan Ismet Inonu dun saat larak gelen bır kıızle bevın da . dogmu* Kuvtak Harbte Ankara da 1936 da Okuıunu ve 12 10 da Tophane Rıhtımından kal marları kıfayetsızhgınden bevın ka | 1955 te Har Akademısını bıtırerek kan «îzmır» vapuru ıle beraberın naması geçıtmış ve komaja gırKurmav olmutur 27 Mavıs 1960 de eşı Mevhıbe înonu, C H P Ge mıştır Nobetçı doktorlar tarafınnel Sekreterı tsmaıl Ruştu Aksal dan derhal bır baska oda\a nak devnmının hazırlıgında ve oluşun da buvuk ruzmetler gormu, olan Arkası Sa. î Sü. 4 te Kuvtak 0 zaman bulunduğu Genel Kuımav Bd<=kanlısı Hareket Daıresı Haıeket Sube Mudusluğu gorevıv'e Mıllî Bıtlık Komıtesıne vararlı Oiirıuştur Inkılaptan sonra Mıllı Bırlık Komıtesının 38 uve«ı arasında ver alan Kurmav Albav Fıkret Kuvtak seçımlerı muteakıp arkadasları gıbı ıstıfa etnıs ve Tabıı Senator olmustuı Kujtak ev lı olup ıkı kızı vardır Kuvtak'ın cenazesı Hacıba . T H tamıınden cuma gunu kaldırılacaktır Fıkret Kuvtak'ın olumu munavebetıvle başta Mıllı Bırlık ıComıtesının eskı uvelerı olan Tabıı Senatorler oimak uzere mılleHekılle rı, lenatorler ve vatandaşlar aıleMne baçsaglığı dılemısler Cumhur bakanı Cemal Gursel de bır tazı Inonu, dun kendısını Izmır'e eoturen vapurdan uSurlavıcılarıııı vet telgrafı gundermıstır selâmlarken Başbakan dün izmir'e hareket etti «•> Ulaştırma Bakanı bazı memurların kırtasiyeciliğinden şikâyet etti Arjaniin'de isyan çıktı ^ A[res 8 ( a a ) Aljan. , Kolordu Kumandanı Geneıa! hukumete karşı M o n t e r o b u g u n B u e n o 4 Un 'IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIHIIMII 1111II1111111II111111III • 111 «= Lcvet GURESIN vazı>or ^ = = = ^ = E ^ ^ ^ ^ E ^ ~ = ^ S Kaldor raporu ve Melen *asarısı Bırı ıfrat dıgetı tefnt Bırı 2 mılvar lıralık fazla gelır esa^ına gore hazırianmış memleket gençeklerıne oldukça avkırı bır rapor Dığerı ıse lıberal ınancın mahsulu Kavırıcı adaletsız verımsız bır ta^arı Melen tasarısı karşısmda va»andasa venı kulfetler vu'.denıvor vajgarasmı basanlar «caba Kaldor raporu kabul edılsaydı ne vapacaklardı pek merak erlıvoruz Kaldor Tarını Sektorunden \razı Vergısı yoluvla 1 mılvar iıra «aglanacağını hesaolamıstı Melen Tasansı ıse 100 mıh on cıvarında dolası>or ve uzmanlar bu mıktarın varı varıva dusebılecesmı oV sovlemektı'dırier Demek kı Kaldor'la tasarı jrasındakı fn k 10 la 1 atasındakı fark eıbıdır Tarımda tncılız Çıkmaz yol Günun Notlan muafıvet hudutları ı^ıne aldı^ı çıftçı degıl, çıftçı aılesı, bugun ku aıle sajısının vuzde30 5 uğu nu ancak bulur ve Kaldor bunu bıTaz daha ınsafla ıstemeve ı« temeje vuzde 83 5 ga çıkarır Halbukı jenı tasarıda muafıv et hudutları oylesıne geniş tutu mu« ındırımler ovlesme comeıi çe duşunulmuştur kı, uvgulama <;ılasında belkl de vergı verebı lecek çıftçı sayısı, genel topla mın vuzde 1 ını dahı tutamıv a caktır Tıearî gehrler, gajrımen kul sermaye ıratları, kurumlaı vergılerınde de Kaldor la, bızım Malıve ıkı uç halındedırler Pekı, bunun ıkısmın orta«ı yok muduır' Hem ılerıde ıç fı nansmanın saglanamaması teh lıkesını onhvecek hem vergı MI kunu zumreler arasında daha a Arkası Sa. 5, Sü. 4 te S = Ş Ş ~ El ^ 3 ^ = ~ ^ ^j ^ ^ ~ S ;; ~ Şj r Amerıka Cumhurbaşkanı Kennedv ve Muavini Johnson Kendı^ını Arjantın ürduları Baskumandanı ılan eden Montero ku zevdekı karargahından hareketle Buenos Aıres e 1500 W mesafede m kı Juıuv'a gelmıstır Generalın ı«\anına Harbıve Ba kanı Geneıal Juan Batısta Joza nın polıtıkasmı ta'vıp etmevısının se bep oldugu bıldırılmektedır \ıte kım ası general Montero Cumhurbaşkanı Guıdo ve Harbıve Bakanı na bırer telgıaf gondermıs ve HarAnkara 8 fCumhurıvet • Teleks) Muş havalısındekı çahşmalaı ıler bı\e Bakanının ıstıfatını ıstemış Doktorluğun sosyalızasyonunda lemektedır tıı 1963 malı v ılından ıtıbaren fıılen Arkası Sa. 3, Su. 3 te pılot bolge olarak kabul edıler tatbıkata geçılecek olan bolgede tetkıklerde bulunmak uzere Saglık ve Sosval Yardım Bakanhğı, Dunva Saflık Teşkılatından ılgıh bu uzmanı Turkıve ve davet etmıstır Belçıkah uzman ıle bırlıkte Saglık Bakanhğı So^val Hızmetler Mu duru Ana ve Çocuk Saglığı Mu duru Ankara Doğumev ı Bashekımı Zekaı Tahır Burak ve dığe mutehas'islar varın uçakla Dıvar bakır uzerınden Mu« a gıdecekler Ekonomik ve sosyal etüdler konferansı heyetinin dır Dıger taıaltan doktoılugun *o<seminerinde dün bu konu görüşüldü ve ilîm vahza«vonu konu=unda vapılan ça adamları ikiye ayrıldılar lısmalar mev anında doktorların maas; durumları da ele ahnmıstır ^ Saglık Bakanhğı bu konu ıle ıl(Yazısını 3 üncü sayfamızda bulaciiksınız) Arkası Sa. 5, Su. 1 de ıs\ an Doktorluğun sosyolize edileceği Muş Pilot Bölgesine bugün bir uzman hey'eti gönderiliyor «. "Yer demir, gök bakır,, Yasar Kemal so>lu>or: «Yeni roraanım. (Ince Memed) kadar suruklejici bir eserdir. Onda bozkırda bir ko\un dort a\lık kı^ havatı icinde iki genci olume kadar s;ntnren derin bir askın hikâjesini bulacakbiıuz.» Türkiyede doğumların kontrolü lâzımmı? { | j ! \ PAZAR günü baslıyoruz "İstanbulun Merhunı Fıkret Kuvtak Kadml ınldrı. İsçi. menıur. serbest nıeslek sahibi. sanatkâr kadınlar. ev. sos^ete, bar kadınları >,ucHı kadınlar \e diğerlerini sizlere son nesillerin en meshur kadın şairi Umit Yaşar anlatacak riıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııî: Holl \voorl 8 (AP) CumarteM gunu fazla uvku hapı alarak hav ata veda oden sınema dunvasının ılâhesı Marıh n Monroe nun cenj zeM bugun basıt bır torenle kaldı rılmıştır Marilyn Monroe'nun cenazesı kaldırıldı Arkası Sa. 3, SU. 1 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog