Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

YÜRTTASLIK BİLGİSİ Oıtaokul . I.U.III Osman Pazarh Bakanlıgın resmî kıtap lıstesmde bulunan bu kjtaplanmız bu sene jeruden basıimıştır Mıllî mküabımız ıle de\let teşkılâtutuz, toplura ve j u r d kurumları hakkında temelh ve jenı bılgılen ve açıklamaları bu eserlerde bulaeaksınız REMZI KITABEVI Ilancıhk 5586 9991 39. yıl sayı 13.653 umhuriyet KÜRUCUSU: TCNÜS NADİ Telfrtf v» mektup adresı: Cumhurıyet Ictanbul Posts Kutusu: tatanbul No 246 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Telefonlar Sağhk Bilgileri AILEDE HETÜCESIN DOKTORU 1000 fProf Dr Nuıı Ergene) 500 EV DOKTORU (Dı Saıp Gırav) ŞIFALI OTLARLA HALK ILAÇLARI 500 500 ENJEKSJYON (Dr Adnan Berkız) COCuK B<\KIMI 11)00 (Pıof Dr Şukru Şavlı) 9 200 TVMSIYON NEDIR 1NKILAP \ e AKA KITABE>XEBI Ilâncılık 5588 9990 Çarşamba 8 Ağustos 1962 öncelikle ele alınıyorbüyükb Inönü, sosyal kalkmmamızdan en çok faydalanacak kütlenin köylü vatandaşlarımız olduğunu da basın toplantısmda açıkladı Başbakdfi Ismet Inonu dun saat 15 30 da Vılajet Mecljs salonunda bir basın toplantiM tertıp ederek planlı çalismalaı hakkında ızahat \ermis \c bu a,rada toplantıja katılan >erlı \e \abancı basın mensuplarının da muhteîıf soruiaıını cevaplandırmıştır Ba?b3kan Inonu dunku toplantısmda bugun takıp edılen polıtıkanın esaslarını anlatacağını bıldırmıs \c şunlaı ı so\lemıştır Planın sebebı ı Bu otedenberı planlı \e progıamh bir kalkınma dâvası tâkıp ettık Zaman bıze sarfolunan pek çok emeklerın kasbolmadan netıce verebılmesı ıçın ozellıkle ışlerımmn bir plâna baglanması gerektıgını ıspat etmıştır Karma hukumetı kurdugumuz ılk gunden ıtıbaren kalkınmanuzın bir plana baglanmasını Arkası ^ ı S hu 4 te Işçilerin bütün Başbakan tlüıı bir basın toplantısı yaptı d Trafiği tetkik için getirilen Amerikalı uzman, verilen malumat karşısmda, kendisi ile alay edildiğini sandı Konsorsiyoma iltihaklar bekleniyor Paııs 7 (a a Ozel muha oırımızden) Memleketımızın kalkınma planlarının tahakkukuna vardım maksadıy le tktısadı t*bırlıgı ve Kalkınma Teskılatı tarafındarı kuruldugu resmen büdınlen Konsorsıvoma \enı iltihaklar oeklenmektedır Evlulden ıtıbaren evvela 19fi3 vılı plan lanmızı tetkıke başhvacak olan Konsorsıvoma bugun ıçın Avrupa ekonomık camıası memleketlerı ıle Ameııka, In « gıltere ve Kanada dahıl bu (| lunmaktadır \rkası Sa. 5, Su. 1 de Manisadaki gecekondu olayı hakkında Valinin izahatı Başbakan Ismet Inonu, dun vantıeı basın Vali Niyazi Araz'dan aldığınıız mektupta, sadece bir gecekondu sahibinin atılan taşla yaralandığı bildiriliyor CIMHLRİ\ET GAZETESİ \ \Z1 tSLLRt MtDÜRLCGtNE Istanbul Sdun gazetenuın 24 Temmuz 1962 gun \e 13638 sajıh nushasının Bırıntı sahıfe \e 3, 4, 5 sutununda <MA\İS\D\ GECEKONDU SAHİPLERÎ ÎLE Z<\BITA BİRBİ RİN'E GÎRDİ) Daşlık altında \a u\madısm dan a^agıaakı sekılde ta\zıhı rıca olunuı Beledıve Encumenı tarafından gecekonduların \ıkılmasına daır \enlen \e kesınleşen Encumen kararları ıle bunların tahlıyesıne aıt mahkeme kararlarının ınfazı sıra •ında gecekondu «ahıplerınden Sa ırae CILBIR adjı .kadmın attığı tasla dığer bir gecekondu sahıbı Saıt TOPUZ hafıfçe \aralanmıştır Hu\netı tesbıt edllemnen bir kısım ^ocuklar \e kadınlar bagrı sar»k zabıta\a taş ve toprak atmıssa da olavda başkaca >arala nan olmamıstır Zabıta ıle halk aıasında çatısftid if çarpısma gıbı bir durum \ok tuı Zabıto kuvvetlerı kararlarırı ıı fazını usı'e \e kanunlara uvgup «dglamıştıı NtYAZt ARAZ Manı<îa Vahsi Arkası >sa 3. Sü 1 de Yüksek Askerî Sura 20 agustosta ••»toplanıyor 27 Albay, Generalliğe terfi edecek Ankara 7 (CumhumetTelek<0 Yuksek Askerı Şura 20 ağustos pazarte«ı gunu saat 10 da Mıllı Sa vunma Bakanı îlhamı Sancarın baçkanlıgında toplanacaktır Yuksek Şuranın gundemınde bu vil 30 Agustosta or koı, tum \e tuggenerallıge \uWlecek olanla nn tesbıtıjle, ordudan a\rılacak generaller ve suba\ların durumla rı vardır Sura tasdık ettıgı takdırde bu vıl tuğgeneral olacak albav savı«ı 27 dır 27 ler, temmuz sonunda ta \ınlerı daha juksek kadrolara çık mış olanlardır B ıiran dı«mda da ha \uksek rutbeje terfı edecek olan generallenn durumu şjmdıhk kesınleşmemıçtır Albaj \arba\ ve bınbaşılardan ıstıfalarını \ermış olanlar, kadro mjlahazası\le ordudan avrılabılecek'erdır $uramn buradakı te'bıtij mahrutı sıstemı muvazenelı kılmak ıçın sa\ı tesbıtmden ıbaret olacaktır Amerıkah mutehasMs arkadaşımula goruşurken 1tanbuhn tıafık pr^blemını hal Mudurlugunde hemen çalışmalarılctmek ıçın oncekı gun sehrımıze na u aslamı«tır geıen Anıenkalı trafık uzmanı î^'anbul trafıgı ıçın Turkçe ola ed naısı ılk bı!:;ıler kaı^i'ında ıak «çok fena» dı\en Amerikalı hdNretleıe duMHu<tuı lstanbul Va uzman kpndi'inı havıcte se\ keden 'ılıgının davetı \» Amerıkan Yar hu«usun Istanbul'da normahn çok dım Te^kılatı < A t D ) adına ge en ustund» trafık kazalaıımn olma\îr Ri'hard \ Youngi dun Trafık Arkası Sa. 5, bu. 7 de İzmir Fuarına bu yıl 26 yabancı devlet katılıyor Izmu 7 (Telefonla) Izmır Enternasyonal Fuarının açılı? hazırlıkları llerlemektedır Fuar 20 A gus,tosta Tıcaret Bakanı Muhhs Etenın, tıcaret pohtıkamızı ızah eden bır konuşması ıle açılacaktır Bu senekı fuara 26 vabancı dev Arkası Sa. 5, Su. 3 le •\'jııaıı Dısıslerı Bakanı A\eroff Cumhuıba«kanımızı njaretı sırasında Turistlere kolaylık sağlıyan yeni bir kararname çıkıyor \nkara 7 (Cumhunjet Teleks) Tark parasının kıvmetını koruma ivananuna gore \enı oır kaıar name Malı\e Bakailıgı tarafından hrtzırlanmış \e Bakanlaı Kurulunun tasdıkıne «unulmuştur Bu ka rarnamenın başlıca ozellıgı turızmı tejvık x onunde bazı formalıte leu kaldırarak serbe^thk \eren ıhtı\a etme>;ıdır Ka TIRİZM AF ÖZEL SEKTÖK Duı ad lo de Hılton ultlııuie Tuıızm endustıi'=ı temsılcıleıı ıle oır topUntı \dpan Basın Ya\ın I • Holh»ood 7 \ P I vlaıı!\n \e Turızm BaKanı Celal Te\fık Kdia^apan Tunzm Bdnka.ının akıı \ da ozel tesebbuse \atııım kıedıı açacaçını so\Iemı»tıı Resım Bo Monıoe perşembe gunu »onıetıkam \e Ba^ın Ya%ın Umum Muduru Netat Snnmen Hıltondakı top nm aksine sade bir toıenle gun.u iantıda gostermektedu lecektır Pazar gunu \atagmda olu bu'u ıaıı guzel \ıldızın haıa ı^aza ı e mı olduğu \oksa ıntıhar mı ettısı buınmemektedır Saat 13 te WestAOOd ko^unn kuı,uk kılısesınde vapılacak olan torene sadece 15 kı«ı davet edılmıtır Arkası i»a S Su 7 de Marılyn Monroe şöhretınin aksine sade bir törenle yarın gömülecek Averof Türk Yunan Federasyonu için ' şimdilik zamansız,, dedi ::'<Ince Memed» i 22 dile ii çevrilen ünlü romancı Biz söylüyor ve yiıte biz dinliyoruz! ile Mııdanya arasında bir saııayi e kuruluyor 1 rarnamemn getırecegı >enılıkleı JnTITrıııııııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiara=ında şu hususlar \er almakta dı1 Memleketımıze gelen turıt ler dovızlerını kambıvo mercılerı ıle dovız alım belgesını haM muesse'seler dışında her muesse«e \e şahıslara satabıleceklerdır B,lın dıgı uzere memleektımıze gelen Arkası Sa. 5, Sa. 3 te «\eıuı haısterken vergı nıspetlerını ındır » prensıpınden hareket j ^ eden Ferıt Melen bu \olla hem ıs hacmının aıtacagını ~ E Ecvel GURESIN > azıyor ve dola\ısnle hasılanm vuk E ^ Temennı ederız kı ılerdeselecegını hem de kaçakçıh = kı u'. guiama, \lalı\e Bakanı gın azalacagını tahmın edı s 2 Sajın Melen ı haklı çıkar yor l\ı nne'lere da\andı E Arkası Sa 5 Su i te 3 Yaşar Kemal icin: «Ince Memed kadar surukleyicidir» diyor Yeni Gelir Vergisi tasarısı hakkında nun Notları 11 haııran tarihiı nustaamızda «Patlayıcı oyuncaklar tehlıkr teskıl edıvon demıs, n ı t tap, mantar tabancası vesaıre \apan ımalâtbanrlrrııı kontroTurk Ha\a Kuvvetlerıne aıt bır lunu ıstemısız Mntat veçhı le metelık veren olmamıs. Dun \olcu uçağı ıle dun *aat 9 25 te Taslıtarla cnanndakı bo\lc Buısadan Istanbula gelen Yunan bır ımalâthanede vnkubulan Dışışlerı Bakanı A\eroff Tosızza ınfılakta uç kuçuk kız varalanYe'ilko\ ha\a alanında gazetecıdı. Otuz kısı de t aralanabılır lerle «a\ak ustu» bır konu^ma \ap \e hatta olebılırdı Infılâktan mıs \e kendı^ıne ^orulan sorulaıa sonra \apılan tahkıkat ımalâtte\ap vermıştır hanede bır dffıl, savısız ka \\eroff bır Turk Yunan fedenunsuzluklar ve usulsuzluklrr ra«\onu fıkrı uzenndekı soru\ a \apıldığını, bunların sımdnr cevaben demıtır kı kadar orta>a çıkarılamadıfını « tkı ulke arasındakı \akın ışanlatmıs boluna\or. tdare â bırlığı ı ç dostluğun temel bazı mırlerı ıkaz edıldıklerı konu larda dahı bu kadar lâkavt «^ebeplere davandığına ınanuorum da\ ranırlarsa ha^atımızı çoru Ba ışbırlıgının bır çok «iahalarda nur kazalara karsı korumak tahakkukunu arzu etmekte\ım Fa uzere mnska (asımaklan ba«ka kat realıst olma^ı <;e\dığım ıçın çare kalmıvor. Insaf edehm •sunu belırtmek î'îterım kı bence durum bır federas\ondan bahsedı Arkası Sa. 5. Sü. 7 de "Yer demir, gök bakırlf Bir patlayıcı oyuncak imalâthanesi infilâk etti, 3 çocuk yaralandı «Barut \e patla\ıcı maddelerle «ıloh \e teferruatnın \ e a\ malze me^ının »uıetı muıakabe5ine daır 7^10 a ıh karairume» nın \etkıh , makamlarca tatbık edılmemesı \ eı venı facıalara \ol açmaktadıı Dun ^abah bu kontroUuzlugun bır îonucu olatak Kuçukko\ de ruh sat.ız bır mantaı ta^ancast ıma athane^ının depo.unda ınfılak olmu> >a«lorı 13 ıle 1 olan Se\ ım 6 Donat "\urs=l Donat ve Kıi,mct Karasu adındakı ı,tı kızlaı muh Arkası Sa »u ! ör Hekımlıgın sos\ alle^tırılme^ınde Mu> pılot bolşe olarak ele alınır ken sanaM bolgelerının kurulma sında da Bursa pılot bolge seçılerek faalıvete geçılmi'tır Hukume \rkası Sa 5 Su. fr da nııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııiı SANS. KADER. KISMET Sinemaya gittiler diye faşiandılar I nık / ( lelefonla) Ilçemızın B<= ler mahalle«ınde otur^n çok mutaassıp bır aılenın 1 ferdı nlan ir> \asınriakı Hıda\et 50 ' ancl« kı Imme ve 28 vasındak* torahım Sımsek avnı mahalled° oturan K msularından ZPZICI Sıtma Sava' f Mpmuru Ha^an Eırşul ıle Le\la'vı gunah olan sınemaja gıttıklerı •cın ta=;ıamıslardır Kamsularaan ımdat ıstn en Hasar \e esı kurtanlmış mahkeme uç >;?nı5ı Ha 'e\ kıf otmıstıı Bo\lecp aı lardnnbTi kapalı duran tznık kadınlar hapıshanesı ae acılmıstır ftp /ESerlere £Slf[LlR Katacajız k A P / f) / SEÇIMDEN ONCE 41 i Son nesillerin en meşhur| aşk ve kadm şairi ; Umit Yaşar "İstanbulun Kadınları,, roportajında inkıla plardan 40 yıl sonra kadının toplumdaki jerıni tesbit ediyor A P »ıljangr t»rtln «d ^r (. "'<" "r ü:3 SEÇIMDEN SONRA.. > *Dİ JLKOKLLL Fethıvp gunden gu^ic \ cın bınalarsuslenmektp \ P guzeliE>mektedır Bu arada sahılde \apılan modern ıikoKula da FeHuvelıleı ılçelpr'nden ^etı^en gazetemı? Kurucusj 'Yunu Nadıl nın adını veımısleıdır Resımde ın^aatı \akında tamamlanacak olan Yunu= Aadı Ilkokulu gorulu'or
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog