Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

fİcr Çekilişte APARTIMAN DAİRELERİ C A Z İ p " PARA İKRAMİYELERİ KREDİ BANKASI İlâncılık 5612/9950 TÜRKİYE u m h u r i yet 39. yıl Sayı 13.652 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta KutUsu: İstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 'İSTANBUI Türkiyenin en modern, en konforlu turistik oteli Her Odada Banyo Telefon, Üç Kanal Radyo Hârika manzara, Amerıkan bar, restorant İSTANBUL AYAZPAŞA Tel: 49 5120 12 İlâncılık 5584/9951 KURUCUSU: YUNUS NAD1 Sa!ı 7 Ağustos 1962 Maliye Bakanı yeni gelir vergisini izah etti Yeni Gelir ve Kurumlar Yergisi tasarıları Başbakanlıkta Melen, gider ve veraset vergileri, damga resmi ve harçlarla ilgili tasarıların da yakında tamamianacağım belirtti ııııiMiıııııııııınııııııııııııııııııııııı Başbakan. Ekonomik ve Sosyal Etüdler Kon ferans Heyeti âzalanna hitap ederken... Gerçeklere Yan çizme Ankara. 6 (Telefonla) Maliye Bakanı Ferit Melen bugun saat !S te yaptığı bafin toplantı«ında «Gelir ve Kurumlar Vergileri ile Vergi Usul Kanunlaıı» nda yapılan değişiklıkleıi izah etmis ve bunlarm Başbakanhğa se\kedıldiğini biidiımiştir. Genellikle vergi hadlerini indiren. tarımsal gelir muaiıyetlerini ve yatırım indırimı oranını artıran ve böylece vergi mükellefleri lehıne ve devlet gelirlerı aieyhine hukumler ihıiva eden yeni tasarının ba gerekcesim Ferit Melen şu cümle ile özetlemıştir : J ekilde olmasının • Vergi hasılasım artumak isteısen. vergi nispetlerini indir.» IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllltl ' ilimin a.vdınlattığı yoldan • ^ yürümeye aldırış ettnedifci | J \Jj sürece politika bizde yapıcı | olmak vasfını hiç bir zaman j kazanamıyacaktır. Ormancılarımızla yaptığım son konuşmada bu $er! çefci bir daha ve içim sulıyarak Tarımsal kazancın Gelir Vergısine tâbi tutulması prensıp itibarıyie kabul edılmişlır. En az geçım indırimleri rıvarında olan memleketiyakından gördüm. Ormansız bir mizin çiftçılerine en geniş muafiyet sınırı kabul edilmiştır. tşletme yordun, üzerinde yaşıyan insanları ' büyüklüğü ölçüleri itıbariyle yıiırde 50 60 ve yıllık satıs tutarlarına gittikçe barındıramaz hale jelece [ gore de yüzde 300 oranında da muafiyet sınırı genişletilmiştır Tanmeini bilim yıllardanberi haykırıp . •l kazanvların götürü usulle vergilendirilmesi ile iljili saha genışle•a dnrayor. Tine bilim ortnanın baştilmış ve defter tutma .şaha?ı ıse daraltılmıstır. Defter tutma mükellelıca üç düşmanı olan keçiye, balKetik Solımoilu fiyeti 100 bın lııalık satış tutarından 150 bine çıkarılmıştır. Ciftfilerin taya ve yançına karşı gerekli tedyanında çalışan butun tanm işcılerınin ucretlerinın Gelir Vergısınden birler alınmadıkça ynrdumuzu istisna edilmesi esası kabul edilmiştir. çölleşmekten kurtaramıyacağımızı söylüyor. Gerekli tedbirlerin nelerj olabileceğtni de bir bir anlatıyor. Tehf kazancları ile ilgili 5 bm liralık istısna sınırı 10 Vıin liraya Gel gelelim. bizim (idarei masj çıkarılmıştır. Seıbest meslek erbabının bir kısım giderleri ıçın vesika lahatçı) politikacılanmır, bütiin temıninde karşılaştıkları güçlükler dıkkate alınmı.ş ve bu güçlüklere söylenenleri en az söyliyenler katekabul etmek üzere hasılatlanndan yıızde 10 oranında ;ötürü bir mikdar bildikleri, yani bilimin avdın tarı indirmelerine imkân verilmiç.tir. lattıgı yoln pekâlâ gördükleri halGayrimenkul sermaye ıratlanyle ilgili istisna 2500 lıradan 5000 lidf dairaa karanlık yan sokaklarda Borsa Yonetım Kurulu Başkanı raya çıkarılmıştır. dolasmaktan bir tttrlti kendüerinı Refık Selimoğlu dün saat 1 1 de 193 sayılı Kanunla artııılmış bulunan en az seçım indırimi hadlerialamıvorlar. Halkı aydınlı|a çekhurriyet tahvil!*W ve tasarruf bo mn uygulama ba«langıcı 1963 yılındnn İ965 yılına a'ınmış ve Şefık mek için, küçük de olsa, bir gaynoları alıcılarıyla ilgîü bir basın Inan'ıfı' tasarısındâ kaldırılan bu husus yeni ta«aııdî! kabul pdiimiçtir. ret hareamıyaeaklar mı? î?te bn Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Arkası Sa. 5. Sü. S te gayretin rizikosuna katlanamıyor bizim politıkacılar. Sanaiı Ticarî kazançların vergilendirilmesi G.V.K. nun ticari kazançlaıla ilgılı nıuafiyet hükümlerinde. «ınır ı iar değiştirilmiş ve kuçuk el sanatlariyle uğraşanlar himave edılmiş gotürd usulde tatbıkattaki aksakiıklsrın siderilmesı ve aşııı takdiı lerin önlenmesı sağlanmıştır Memleketin kültür seviyesi. mukelleı'lerin ka/anç tesbitinde ııgıa aıkiarı güijlukler dıkkate alınaıak bilânço esasında defter lulma usu iunün sınırı daraltılmış ve yıllık alımlarda 200 binden 400 bine. satış larda 220 binden 440 bine çıkaııimıştır. Inönü Türk kalkınma doktrinini izah etti Demokratik düzenin kalkınmamıza mâni teşkil edecegine inanmıyoruz. Kütleleri aşağı seviyede birleştirmek fikrîni reddediyoruz» Başbakan Ismet Inönü. berabe, rınde eşi Mevhibe İnönu olduğ'/i halde dün sabahki Yatakiı Eky4presle Ankaradan şehrımize gel'miş ve saat 11 de Belediye Sarayr/ıdaki Ekonomik ve Sosyal Et/idler Konferans Heyetinin toplantısına ıstırak ederek bir konuşma yapmıştır. înönü'yü îçişleri Bak?^ı Sahir Kurutluoğlu. TnğgeneralyTFaruk Gü ventürk ve CH.P. Ger/îl Sekreter Yardımcısı Kemal Sfetır Pendikte karşılanuşlaırdır. Bostarcı istasyonunda Vali Niyazi Akn, Birinci Ordu Kumandanı Cemal Tural, Büyük Millet Meclisinin eskı Başkanlarından Emekli Orgeneral Kâzım Özalp, îstanbul Emniytet Müdürü Necdet Uğur ve ailesi efradı tarafından karşılanan İnönu. önce Maltepedeki oğlu Ömer lrfönfi'nün evıne gitmiş ve bir müddert istırahati mütaakıp da Belediye Sarayına gelerek şu konuşmayı yapmıştır: • Sayın üyeler, îkt^adi gelifme meselesımn ç«şıtliftepheleri üzerinde fıkır teatisi Arkam Sa. 5, Sü. 1 de Tarımsal kazancların vergilendirilmesi Tasarru? Bonosu sahipleri ikaz fîdildi Serbest meslek kazancları Millı Kğitim Bakanı LI 'n!i dcrllerıni dinlerken. örnefin, şn utanç verici keçi dâvasını ele alalıra. Bilim diyor ki: Keçi olan yerde orman yetişmez. Rütfln uygar milletler bn realiteyi kavramiflar, toprakları üzerindeki keçi siirülerini yok etmislerdir. Bngün yeryüıünde kırk altı milyon keçi kalmıştır. Bnnun yirmi altı milyona Tnrkiyededir. Geri kalal Ankaıa. 6 (Cumhuriyet Teleks ı nını Pakistanla Afganistan paylas tlkokul Öğretmenlen Saglık ve maktadır. Biz, dünya keçi nüftısiıSosyal Yardım Sandığı 10 uncu nnn yandan faılasını beslemekle Genel Kurul Toplantı«ı 66 ilden yüı kızartıcı bir rekor taşıyornz. çelen temsilcilerın ıştırakıyle buStepte yaşıyabilen tiftik sürüleri SÜn toplanmıştır. bir yana, ormanlanmızı kemiren ; Toplantıria konussn hatipler daf keçüerinin mntlaka kökfinü Mılli Eğitım Bakanhğını şiddetle kazımalıyız. Bunu vapmak için »ütenkid etmişler ve llköğretim Karü sahiplerini mahvetmek, hattâj r.ununun Meclisten çıkamamasında onların çıkarına doknnmak zornnpolıttkacılann rolu olduŞunu söyda da değiliz. Bir takım vatandaş Arkası Sa. 5. Sü. 2 de ları keçi edinmeye heveslendiren 4 LÜ KAZA Lub.'ian H'baaiı bdvard Oegaı ın kuiuınmakta ol' neden, bn hayvanın görünürde duğu Lübnan 200843 plâkah otomobil. Armağan Özgür ıdaresındekı ı masrafgız oluşudur. Evet, sürfi **• İstanbul 31181 plâkah hususi araba il» dün Bakırköyde Ömur Yogur; hipleri gerçekten hiç bir bakım ve du önünde çarpışmış ve bu sırada hızla gelen iki taksi daha bu ara' besleme masrafı ödemeksizin bu : balara çarparak dörtlü bir kaza olmuştur. Resimde kazaya sebep olan hayvanın ct, süt. kıl ve deri jihi otomobil görüluyor. çeşitli ürünlerinden faydalanırlar. Fakat ynrdumnzun veşilliklerini kemirerek beslenen keçi sürülerınin millî servetimize vükledikleri yıllık zarar bir bnvufc milyar lira , olarak hesaplanmaktadır. Oysa, topraklanmızda yaşıyan yirmi altı milyon keçinin hugünkü rayıçKayseri 6 (Telefonla) le ?erçek değeri bir nilyar lirayı| Avanos'a bağlı 160 haneli Sapek aşmamaktadır. Böylesine hawj nlar köyünden Almanyaya gitmek üzere İş ve Işçi Bulma sız, verimsiz ve mantık dışı bir duj K'jrumuna 200 erkek başvurruma şimdive değin engel otnnj muştur. Bu işçilerin Almanmaması hayrettir. Bilim taükümej yaya gitmesi katileştığı takte tavsiye ediyor: Keçilerden alıj rlirde Sarılar köyünde erkek nan hayvan vergisini arttırınız. Süolarak sadece 35 ihtiyar ve rüsünü orman bölşesine salan 'ieçocuklar kalmıs olacaktır. çi sahiplerine ağır para cezaları kcsiniz Böylece keçi beslemek rahÖte vandan ilimiz ve çev resinden kuruma müracajt metsİ7 ve enteresan bir iş olmaKederek Almanyaya işçi olarak tan çıksın. Ondan «nnra. kademeli gitmek istiyenlerin sayısının bir programla yurdumuzdaki ke «Ince Memed» i 22 dile 4 bini açtığı bıldirilmektedır. tileri rayiç bedeli ılf satın alıp çevrilen ünlü romancı bunlan yenmek üzere komşu roemleketlere satınız. Böylece az bir masrafla hem bir kaç yıl içinde ormanlanmız keçi âfrtinden knrtulur. hem de sürü sahibi vatandaslar ellerine şeçen para ile keııT dilerine ve memlekete daha ararlı üretiro alanlarına yönelmek oj laıı.ıeına kavusurlar. Oğretmetılere kitap, makam ve mahrtımiyet tazminatı verilecek Türk Partamento tarihinin en uzun sözfü soru önergesi Bir milletvekilinin 12 daktilo sahifelik sorusu diğer 637 senatör ve milletveküine yapılacak iş bırakntıyor Ankara, 6 (CumhuriyetTeiekf ) | sızhğından şikâyet etmiş. bürok T.B.M.M. Başkanlığına bugün,! ratık zıhniyetın hızlı kalkmmaya uzunluğnjy'.a rekor teşkil efdecek müsait olamıyacağını ileri sürmüs bir «özlıü soru önergesi veriümiştir. tür. Bütün bu kösteklerden kurÖnergenın sahibi. Y.T.P. Tokat j tulmak için 50 maddeye sıkıstırdımilletvekili Ali Dizman. soruları | ı tavsiyeleri sonunda Baçbakana nı 12 sahife ve 50 madde'içinde ö «Görüşüme ıştirak olunup olunmadı zetlıyebılmıstir. ! ğı hususundane dusünülmektedır?» diye soran, Tokat milletvekili, ilBaşbakan Ismet lnonü'ye tevcih '< edilen sorular içinde hıer şey mev gi çekici ve pratik çiareler de zikcuttur. Soru sahibi, styasi, ekono retmektedir. mik, hukukî, sosyal. mali. askerî ] Bu arada, devlet kadrolarının ve bilumum alanlarda aksak gör boşaltılması ıçın, özel teçebbüse dügü meseleleri kaleme almış ve geçecek memura, muayyen bir Parlâmentonun dığer 637 senatör müddet daha maaş veya ücretinin ve milletveküine iş bırakmamak ödenmesini, bayan tnemurların suretiyle tercüman olmuştur. yalnızca mıllî eğitım hızmetlerınTokat milletvekıü önce, mesuli de kuilanılmasmı, genel müdür, ' yet salâhiyet munasebetının ayar Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Bir köyün erkekleri,! 35 ihtiyar hariç, Almanyaya gitmek icin miiracaat ettile Yaşar Kemal UÖKYÜZÜNDE AKTARMA Kaliiornia'da bir televizyon şirkeli taraiından filme alman son derece tehlikeli bir sahne, iyi bir tesadüf eseri olarak can kaybma sebep olmadan çekilmiştü". Gökyüzunde bir uçaktan diğerine geçecek olan 31 yaşındaki Lyle Cameron adındaki cambaz. tam bu marifeti yapmak üzere iken, iki uçağın çarpışması sonucunda dengesini kaybederek 5,000 ayak yükseklikten yere düşmüştür. Paraşütlü olan Cameron, yere sağ olarak inmiştir. Uçünrü bir uçaktan çekilen resim; bu heyccanlı ânı tesbit etmektedir Marilyn'in Holİywood patronları sorumlu tutuluyor Hollywood 6 (a. a. . A.P. ve Radyolar) Ünlü filim yıldızı Marilyn Monroe * nun beklenmedık ölıjmü. HoHywood'da derin bı!r üzün tü uyandırmıştır. Sanat çevreleri gü zel sarışın aktrisın intıharından si nema endüstrisini sorumlu tutmakta dıtlar... Nitekim ünlü Ingiüz oyun cusu Sir La\vrence Olivieı, «Genç yıldız Hollywood' un propaganda ve s a n s a s y o nunun kurbanı ol muştur> demiştir. Olivier, « Evvelâ onu yıldız yaptıla!r, fakat herşeyden önce bir insan olduğunu unnttular » demiştir. Sir Olivier, Telcfolo ICI'MHU.İ l'LÎ ') ,,,. .jı. v.ı.ı^ı, jjj a r jj v l l j n vatagının basueu (Polisin gösterdiği, Monroe nun bua k.t . r.i .'. . ..:. ... . . . ' . . . . , . ...' , i s i n yük oyunculuk gü aktınsın '?''*' Nimbulal uyku ilâcının boş şişesidir) .., , , . . ıçtığı Nımhutal uyku ılacının boş şışesıdır) cüne rağmen Hollyvvood'un yükle j işine karısanlaaa ders olmahdır. diği ağılr yük altında da ezildiğini Ünlü bir artist olmak rüyasıyla ya söylemış ve « Öyle sanıyorum ki. ; şıyan birçok genç kız, bir filim yıl şuur altında sahne hayatına karşı dızının hayatının peri hikâyesine bir hınç bile behrmişti » demiştir. j benzemediğini anlıyacaktır » . Ünlü Fransız şairi Jean Cocteau, ; «NewYork Times. gazetesi ıse Monroe'nun ölüm haböri karşısın i şöyle yazmıştılr : da şöyle demiştir : < Marilyn Mon«Marilyn Monroe, hassas yaratıroe'nun bu feci ölümü. başlıca meş lışını bir düzene koyabilmek için çaleleri filim artistlerine işkence çok çalıştı. Holly\vood her vakit ol i etmek olan v e daima başkalarının Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Bilim. Türkiyemızin yakıt problemine de aydınUtıcı ışığını, uzun bir süredir. durmaksızın serpiyor. Kııllandığımız yakıt maddesinin hemen yarısı odundnr. Memleketimizde her yıl 22 milyon kflsur metrekiip odun yakılmaktadır. Ormanlarımızın bngünkü verim sücü ise ancak doknz buçuk railyon metreküptür. Demek ki «izli ve asulsüz rollardan Türkiyede ner vıl on üç buçuk milyon metreküp ^adar kesim vapılmaktadır. Kunun daha ıiyade orman içi köylerindeki ısıtma araçlarının ilkelliginden meydana eeldiği anlasılmıştır Orman içinde ve orman yakınlarında yaşıyan 9 milyon vatandaşımız odun maddesini böylesine israf ederken ormansız bölselerde vaşıyan vatandaşlarımız da yılda 14 milyon ton tezek kullanmak "iuretiyle bir yandaıı kendi sa^lısını tehlikeye koymakta, öte yandan da toprağını fakirieştirmektedir. Her yıl yakıt olarak kullanılan 14 milyon ton te Yaşar Hekimliğin sosyalizasyonu için Umit Muşta fiilî çalışmalar başladı ( Yazısını 5 inci sahifemizde bulacaksınız ) \ Son nesillerin en meşhur aşk ve kadın şâiri Bir roman ve bir röportaj ile hahzalarda daima yaşıyacak olan son eserlerini sizlere sunuyorlar NADİR NADİ Arkası Sa. 3, Sü. S te Marilyn Monroe intihar etti Gazeteler YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog