Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

ALTI ATLETIZM: Hertogenbosch (Holânda), 5 (AP) 350 atletin katıldığı 17. Dünya Ordulararası Atletızm Yarışmalarında finale kalan tek Türk atleti Gürkan Çevik, dün 400 metrede ancak altıncı olmuştur. Giirkan'm derecesi 50.2 saniyedir. Birinci gelen Amerikah Ollan Cassel'in derecesi ise 47.8 dir. Finalde iyi derece yapamıyan Giirkan Çevik 6 ncı oldu Hazıriık mac 1. takım 32, 2. takım ise 60 galip CUMHURÎYET 6 Ajhıstos 1062 Fenerbahçe (B) takım 31 galip. A takım 11 berabere Beşiktaş birinci takımı dün Şerel Almanyanın meşhur aylık «Sport stadmda Taksim ile yaptığı ilk ha tlustriertp» dergisı ağustoş sa ııılık karşılaşmasmda 32 galıp yısında, son defa Şilı'de yapılan gelmıştn. Oyun çok çekişmeli ve Dünya Futbol Şampıyonasımn zevkli geçmi? taraflar bir çok fır hangi milli takım tarafından kaza satları kaçırmı^iardır. nılacogına daır açrığı müsabakamn 2. dakikada Beşiktaştan Emn. neticesinı ve kazananların üstesini ceza sahası ıçınde düşürülmüş vt ılân ştmıştir. Yüksel penaitıyı gole çevirmiştıı Hayli enteresan olan bu müsa 18. dakikada Taksimin bir akınır bakaya 43741 kışı iştirak etmı.ştir. da snldan ırtalaııan t.»pu Vahc Bu 43741 kişiden Brezilyaya 17043, bir şutla Bt<ıktaş kaıesı.t Almanyaya 9864, Rusyaya 6781, Ar göndermiştir. 24. dakikada Rahm> jantine 2205, Uruguaya 1444, Şiiıye den Arifç gelen topu yakalıyar 1318, Italyaya 1069, İspanyaya 1023 Volkan kendi kalesine topun gör. kişi rey vermiştir. Dünya ikincısı derince Beşiktaş devreyı 21 ga'ıp Çekoslovakya 16 takım arasında bitirmiştir. İkinci devreye daha 469 reyle 12. durumdadır. hızlı başlıyan Siyahbeyazlılar 60. Fenerbahçe'nin tstanbnlsporla yenişemiyen diinkü kadroın dakikada Kevorkun golüne mâni olamamıslar, takat 66. dakikada Ariiin bir şutuna karşı koyamamıslar v e maç da böylece 3 2 Baiktas lehine son bulmuştur. Besiktaç.: Cavit • Erdogan, îsmet (Bahri) . Tüksel, Hayrettin (tımet), Mnstafa • E3 gündenberi Kalamif Kovunda rain, Dimitri, Arif, Nedim, tnnir, Koeaeli ve îstanbul BölgeRahmi. Istanbul Puvanlı Atletızm Şamlerine men*up yelkeneiler arasınTaksim: Mateos . Garbis. piyonası dün Dolmabahçe Stadın da yapılan Türkiye 5 Puvanlı Scira Volkan • Hend, Artin, Tafa • da sona ermiş, Fenerbahçe sampiŞampiyonasında îstanbul ekipleri Kevork, Sami, (Erdinç) Va yon, Beşiktaş ikinci, Kurtulus übüyük bir basarı sağlamışlardır. he, Agop, Hayk. çüncü olmuşlardır. Bu sene tekraı Dün yapılan iki yanştan sonra neBesiktaşın ikinci tertibı BeyoğGalatasarayhlaı tieeler belli olmuştur. Birçok pro luspor ile karşılaşmıştır. İlk hazır faalıyete geçen testoya rağmen Nur Bali (Istan ık maçında tatminkâr bir oyun müsabakaya girmemişlerdir. Seyirbul) ekipi Avrupa Şampiyonasına ci ve müsabık adedi çok az olan katümaya hak kazanmıştır. Yarış çıkaran Beşiktaşlılar, müsabakayı bu müsabakalarda puvanlar netiarklı bir şekilde 6 0 kazanmışlarlarda ikinci Aydın Ercan (Îstanceye göre hesaplandığır.dan, derebul), üçüncü de Metin Kenan (Îs dır. İlk devrede golleri 20. dak. Ahmet. 22. dak. Güven. 25. ve 34. celer çok düşük olmuştur. tanbul) ekipleri gelmişlerdir. Ya400 Engelliyi F. Özgüden (B.J.K.) rışlar çok çekişmeli ve zevkli geç dak. yine Ahmet attıktan sonra miş, yelkenseverler tarafından da kinci devrede yine fevkalâde bir 58,3; 800 Metreyi M. Dalkılıç (F.B/> oyun çıkaran Ahmet 57. ve 86. da 1.57.2; Disk atmayı M. Maviengir. zevkle takip edilmiştir. kikalarda iki gol daha atmıs ve (F.B.) 38,61: Uzun atlamayı T. Me5iyah Beyazlılar bu ilk maçta riç (F.B.) Pentatlon müsabakaları ahadan 6 0 galip ayrıimışlardır. A. Ayhan 6,12: 10.000 M. Yürüyüşü (Dz.H.O) 54.10.8; Sırık Hakem: Ahmet Bagatır atlamayı I. Özışık (Kur.) 3,61; bu yıl Brüksel'de Bcsiktaş: Özcan Sabahattin, Erkan • Kaya. Süreyya, 3000 steeple'yi Lambridis (Kur.) yapılacak Yavuz Coşkun. Güven, Şe 9.59.3; 4x400 ü Kurtuluş 3.36.4 kaAnkara. (Cumhuriyet Teleks) nol (Ahmet). Birol. Ynsuf. zanmışlardır. Bes yıl ara verdikten »onra geB.Spor: Erol Panayot, Puvan durumu şu şekildedir : çen yıl katıldığımız ve ancak 9. Corc • Karta!, Avrara. AlFenerbahçe. 99 puvan olabildiğimiz Dünya Ordulararası pay Teoman. Beyhan, Erol, Beşiktaş 75 » Pentatlon müsabakaları bu yıl Kazaneı, Kemal. Vüksel'in. tstanbulspor kalesi öııüııde Kurtuluş 61 » Brüksel'de yapılacaktır. Asaf ATÇIL 43 bin kisiden 17 bini Brezilya takımına şans tanıdı SiyhHayriılaTuı Mr UManu (Tulay Diviteioğlu) Scira yarışını Nur ve Bali ekipi kazandı Kulüplerarası atletızm yanslarındâ F. Bahce birinci, Beşiktaş ikinci oldu nrticcsiz hir ata^ı Fenerbahçe dün kendi ıaha«nds ıç karşılasma yapmıstır. Fenerban ,e genç ile Yeldeğirmeni araaında olan ilk maçta F. Bahce genç 1 0 salip gelmistir. Fenerbahçe B ile Anadolu arasında yapılan mae i»e Jl Fenerbahçe B takımının galibiyeti ile bitmiştir. Bu maîta Ablurrahman iyi ıntiba bıraknv.^tır. Ali önder, Garbis Kndret, özer, Avni • Mastafa (Erjçnn), Günay, tbrahim, Nedira, Abdnrrahraan tertibiyle oynıyan Fenerbaiıçe «B» Anadoln maçının jollerini: D.: 10 Orhan, D.: VI Güray, D.: 4» Gdray, D.: 83 Ergnn attılar. • İkinci hazıriık maçıaı Fanerbahçe, milli ligin kuvvetli takıralarından Istanbulsporla yapmıştır. İlk devrede F.Bahçelilerin, ikinci devrede îst.Sporluların yaptıklan gollerle karşılasma 11 berabere soİstanbul kürek birinciliği dün Fenerbahçe, Galatasaray ve Anana ermiştir. Her iki rakip de bir doluhisarı ktüüplerine mensup tekneler arasında saat 11.30 dan itibaçok gol fırsatlan kaçırmıslardır. ren Kartalda yapıbnıştır. Yarışlar çok çekişmeli geçmiîtir. GalaUsaFenerbahçe takımının defansmda ray ekipleri, her zamanki başarılarını bu yarışlarda da tekrarlamışbilhassa Tunçay dikkati çekmiştir. lardır. Anadoluhisarın genç kürekçileri, tecrübesiz olmalanna ra$men Hakem: Bekir Savasman F.Bahçe: Haıım • Atillâ, iyi neticeler almışlardır. Fenerbahçe, bu şampiyonada da bir varlık ötcan Tnnçay, Naci (Os gösterememistir. 2 F.Bahçe (Şamil, Vural, Nuri, man), Hüseyin • Hilmi, Lef Teknik neticeler şöyledir : 4 tek dümencili : 1 G.Saray Behçet), 3 Anadoluhisan (Atilter. Şeref. Selim, Tttksel. la. Cengiz, Recep, Güngör). tstanbnlspor: Tılmaz Ke (Ahmet, Emır, Şenyu, Günay, Ah2 çifte bayanlar: 1 Anadolumal, Yalçın Hasan (Gün met) 2 Anadoluhisan (Erdal, Fa hisan (Inci, Serpil), 2 G.Saray ör), Sertrl, Mnstafa (Ttik ruk, Hüseyin, Süleyman, Hasan). <Jmre Şuha). R srl), Ahmet, Kasapogln. Bil 3 F.Bahçe (Kâzım, Cemil, Cem, 2 tek dümencili: 1 G.Saray Gültekin, Ergun) je, thsan, Tüksel (Arif). (Mehmet Emir, Ahmet); 2 A. 4 tek dümencili kız : 1 G.Sa Hisar (Erdal, Sevindik, Erdinç). 21, dakikada Hüseyinin çektiği favul atısından topu kapan Selim. ray (Tülin, Ayfer, Seyide, Ülgen) Tek çifte kızlar: 1 A.Hisarı 2 tek dümencisiz: 1 Anadolu (Fatma), 2 G.Saray (Imre). Fenerbahçenin. 53. dakikada 20 25 metre civarında yerden çektigi sut hisan (Farufe Süleyman) 2 G. 8 tek: 1 Fenerbahçe (Kâzım, !a Yüksel İstanbulsporun golünü Saray (Ertuğrul Semih) Fenerbah Nimet, Gürol, Şamil, Behçet, Nuri, çenin Beyhan Yılmaz ekibi yarış Mehmet, Beyhan, Cemil); 2 AHtmışlardır. sıtasında baygınlık geçirmiştir. nadoluhisarı (Muıaffer, Kanat, ReEkrem KARPAT Tek çifte : 1 G.Saray riikmet cep, Hasan, Atillâ, Cengiı, Güngör, 2 Fenerbahçe (Kemal). Hüseyin, Ecvet). 2 Çıftede: 1 F.Bahçe (Kemal, Yarışlar sırasında lerbeıt lijan^ı Beykoz 3 0 galip Kimet), 2 G.Saray (Hikmet bulunan G.Saraydan Günay ile F.Dün kendi sahasında ilk hazır Dinçer). mire, talebe olduklarına dair bir lık maçını yapan Beykoalular Vsr4 tek dümencisiz: 1 G.Saray itiraz olmuştur. Durum ineelenmek dar'ı 3 0 yenmişlerdir. (Ertuğrul, Günay, Şenyu, Semih), tedir. G. Saray îstanbul kürek şampiyonu DEVLET ÖRETME CİFTLİKLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 1 EKSİLTMEYE KONULAN İŞ : Atatürk Orman Çıftliğınde Merkez Atelyeu yağ ımbarı bodrum katında yaptınlacak (192.000,) lira keşif bedelli soğuk hava deposu yapımı işidir. 2 Eksiltme 23/A|ustos/1962 Persembe günü saat «15» tr Ankara Yenisehir Karanfil Sokak No: 62 de Devlçt Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü binasında Yönetim Komisyonunca yapılacaktır. 3 Bu ise ait eksiltme evrakı her gün mesai saatleri dahilinde Genel Müdürlük Yapı Isleri Basmühendisliğinde veya Îstanbul Teknik Ziraat Müdürlüğunde görülebilir. 4 Eksiltnıeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde (10.850,) liralık geçici teminat vermeleri, 1962 yılına ait Ticaret Odası ve (200.000,) liralık soğuk hava deposu işini başan ile ikmal ederelc keain kabulünü yaptırdıklarına dair resmi dairelerden alınmıs belgelerini ve (Bayındırlık Bakanlığı eksiltmelerine iştirak talimatnamesinde) belirtilen vesikaları dilekçelerine ekleyip eksiltme gününden en az üç gün evvel (tatil günleri hariç) Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne müracaatla bu iş için yeterlik belgesi almalan şarttır. 5 îsteklilerin eksiltme ?artnamesinin 34. cü maddesine göre hazırhyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat «14» e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lizımdır. 6 Müracaatlara «4» eü maddede yazılı belgelerin eklenmesi gerektiğinden telgrafla müracaat ve teklif mektubunun posta ile gönderilmesinden mütevellit gecikme kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. (Basın: 13168 A. 8251/9913) GRUnDIO TRANSISTOR GEZECEĞİNİZ HER YERDE İFTİHARLA TAŞIYACAĞINI2 YANINIZDA BİR RADYODUR, sıcaklarında FAZLA GÜNEŞTE DURMAKTAN MÜTEVELLİT 8 Tran.8istor 2Diod 3 dalga: kısa. orta, urun Yüksek kalite OPON FAYDALIDIR RAHATSIZL1KLARDA tonalite, üstün seçıcilik ve hassasiyet Oünyanın en mükemmel portatif radyosudur C İ H A N K O M . ORT. Sultanhamam Katırcıogıu Han Kat 5 İstanbul İlâncılık 5«»5/«9M i OPON, baş, diş, adale, sinir, lumbago, romatizma ağnlannı teskin eder OPON, bayanlann muayyen zamanlardaki sancılannda faydalıdır OPON, günde 6 tablete kadar alınabilir TEKLİF İSTEME ILANI 109.000 Kğ. Prina Yağı satın alınaeaktır Bu ihtiyaca ait dosya ve şartname Ahm VI. Grupumuzda görülebilir. Kapalı teklifin üzerine ait olduğu dosya No. ile fabıika ismi yazılmak sıaretiyle teklif verme son gününe kadar MÜGSsesemiz veya İstanbul Şubesindeki Alım Teklif Kutusuna atılması lâzımdırMüessesemiz, malı alıp almamakta veya dilediğinden dilediği miktarda almakta serbesttir. Son teklif verme Dosya No. Fabrikası Miktar Cinsi pinü 62235 Defterdar 100.000 KğPrina yağı 13/8/962 T. C. Bayındırlık Bakanlığı $ ! Karayolîarı Genel Müdürlüğü t ; füaltepe Makine ve İkmal Grun Soflie:inden! 5 adet T.F. (mevcudu bulunmadıgı takdirde) T.H ve 10 adet AKN Wisconsin motörü kapalı zarfla satm alınaeaktır. Tahminî bedeli 55.000. geçici teminatı 4.000. liradır. Eksiltme 21.8.1962 Salı cünü saat 15.30 da Maltepedeki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartname, her gün mesai saatlerüıde Şeflik lcaleminden alınabilir. İsteklilerin zarflarını ihale saatinden en az bir «aat evvel komisyon başkanlığına tevdi etmeleri şarttır Postada gecikme kabul edilmez(Basın 12741/9917) , Tâlî hasılat ve hurda eşya sat»ı Balıkesir Pamuklu Dokuma Sanayii Türk Anonim Şirkelinden: Fabrikamızda mevcut 33 ton muhtelif telef, 6 ton üstüpü, 2 ton parça bez. 1500 metre tülbentlik ham bez ile 16 kalem çeşitli hurda ve müstamel eşya ve 450 kilo 0.402.30 mm. lik kullamlrmş bobin teli 13/8/1962 Pazartesi günü saat 14.00 te açık pazarlık ile satılacaktır. Buna ait şartname, fabrikamızdan alınabilir. Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tâbi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın 13055 »913) SÜMERBANK Ahm ve Satım Müessesesi (Basın 12774/9912) İşçi Sigortaları Kurumu Izmit Şubesi Müdürlüğünden: 1 Kurumumuz Izmit Hastahanesinin bir ydlık yaş sebze ve meyve ihtiyacı kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkanlmıstır. 2 İhale 15 8/1962 tarihinde saat 15.00 te Şube Müdürlüğümüzde yapılacaktır. 3 Bu işe ait fennt ve idarî şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde Müdürlüğümüzde görülebilir4 Usulüne göre hazırlanacak kapalı zarfın, en geç ihale saatinden bir saat evvel Müdürlüğümüze verilmesi veya tâyin edilen gün ve saatte Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi lâzımdır. 5 Postada vâki gecikme kabul edilmez6 Kurumumuz. ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledigine yapmakta serbesttir. (Basın 12890/9921) İSCİ SİGORTALARI KURUMÜ İstanbul Satınalma Müdürlüğünden: I Kurumumuz İstanbul Sağhk Tesislerinin bir yrilık ihtiyacı 42 kalemden ibaret yaş sebze ve meyva, kapalı ntrf usulü ile satm alınaeaktır. II Satınalma işi, 20/Ağustos/1962 Pazartesi günü, ı»at 15.00 te Müdürlüğümüz 2 Numaralı Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. III Bu işe ait şartnameler her gün mesai «aatleri d*MHnde Komisyondan temin edilebilir. IV Usulü dairesinde hazırlanacak kapalı zarfın; (»artasmede istenen belgeler ile teklif tutarı üzerinden hesaplaoacak teminatı da havi olarak) en geç aynı gün, saat 14.00 e kadar Müdürlüğümüz 2 Numaralı Satınalma Komisyon Başkanhğına makbuz mukabili verilmesi veya tâyin edilen gün ve saatte Komisyonda bulunacak şekilde posta ile iadelitaahhütlü elarak gönderilmesi lâzımdır. V Postada vâki gecikme kabul edilm«z. VI Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta yeya tHlediğine yapmakta serbesttir. ' ' (Basın: 1S6S8/9S10) Faal 4932/9929 IKIKA • BırçoU ttu»u»ly«t1»rl ol»n Oortatit blr yazı m»hınesldlr. BUtün dunyads ly* tanınnnasımn •«tjeBİ ?AÇLAM şekılde Imftl «dllmlş ZAKIf MOPAYA UYCA/N b'r şekll v e clmasıdT. ERIKA yolculukta. svde ve büroda kullanılmaya eiverlfM ideat blr yazj maKınesfdir. Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs Işîetme Müessesesi Umum Müdürlüğünden: Hurda »ajzeme ve kaaıyon sat;!îC2kt:r 1 Müessesemiz ve Otobüs İşletmesi ambar ve sahalarında bulunan çeşitli hurda malzeme (hurda demir ve dış lâstik v.s.) ile 3 adet kamyon ve 1 adet pikap açık arttırma usulü ile satılacaktır. 2 İstekliler. satışa komılan hurda malzemeleri tatil günleri hariç; her gün mesai saatleri dahilinde Müessesp ve Otobüs İşletmesi ambarmda ve bu ise ait şartnameyi de Müessesemiz Ticaret İşleri Ser\isinde görebilirler. 3 Satış 21.8.1962 Salı günü saat 14.00 de Müessese Umum Müdürlüğü binasmda toplanacak Alım ve Satım Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 4 İstekliîer, şartnamede tesbit edilen rniktarlardaki teminatlarmı Müessese veznesine yatırarak yukarıda yazılı gün ve saatte adı eeçen komisyona müracaat edeceklerdir. 5 Müessesemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte (Basın 12(552/9920) TOrkİY» Umuml MOBMMIH : OKLAR hfcol4« »• T\eant Lıd. Şti Voyvodo Cod No. 132 /134 dttrbul OoUno T«J ; «4 10 85 0m.Uh.lrtrLrn. rot Almon Cumhuriyvti İller Bankasından: Flektrik Malzemesi Salın Alınaeaktır. Bankamız tarafından dahili piyasadan 1 adet disjonktör ile 1 adet yüksek serilim ölçü panosu satm ahnacaktır. Bu işe ait şartnameler Bankamız Ticaret Servisinden ve ls tanbul 1. Bölpe Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir Teklifler malzeme bedeline uygun geçici teminatla birlikte en geç 29/8/1962 günü saat 12.00 de Bankada bulundurulacak vc 31/8/1962 günü saat 15.00 te Satınalma Komisyonunda açılacak tır. Postada vâki Eecikmeler kabul olunmaz, ' Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta ve isi dilediğine ver mekte serbesttir. (Basın: 13167/9915) 12850 Kg. muhtelif eb'atta kaldırma zinciri ile J 514 Mt. Mafsallı zincir ve 250 adet zincir bağ J lama parça sı alınaeaktır. ' Ereğli Kömürleri İşletmesi Ticaret Müdürlüğü £ İstanbul Satınalma Bürosundan: j Zincir şartnamesi her gün Satınalma Servisimizden temin edilebilir. Tekliflerin en geç 13/8/1962 .akşamına kadar İstiklâl caddesi Piremeci sokak 1 inci Baro hanı kat 2 deki teklif kutusuna atılması lâzımdır. Büromuz, siparişi kxsmen veya tamamen dilediğine verip vermemekte serbesttir. (Basm 13096/9SU) Basın 10582/9908 Doğu Almanyadan | ŞOFBEN İthal edeceklerin müracaatları. Tel: 44 61 75 3351/9925
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog