Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

6 Ağustos 1962 CUMHURÎYET BtSS» yıl içinde Erkanlı, Köseoğlu ve Akkoyunlu İki da kaybolanyurdumuzçocuk Baçtarafı 1 inci sahifede 1 konusunu işlemışler, C.H.P. ve B**tar»tı ı ınoı «atııtede •konomık alanlarda yenı ıslahatlar Baştarafı 1 inci «ahifede m i | ve bunu Lenin'den bu yana sayısı: 1564 nu işliyen ve delegelerin hislerini İnonu'ye çatmışlar, aynca itham,ir. ÜC arkadaı bugün bulusup 6 yapılması lizım geldigi anlaşıldı. ilk soru, bir bayan gazeteci tara uygulanan komünizm taktıklerin Bsftarafi 1 inci sahifede tahrik ederek alkıs toplamağa ça kâr bir lisanla Apaydınm tutumuıümütdeki günlerdeki çalışmaltn Bu d» AUtürkçülÜkte bir Rönefından ve iki memleketteki azın den bırı olarak tavsif etmiş ve balışan hatiplerin tutumları oldukça nu da tenkid etmislerdir. Bu arada un yönünü çiıeceklerdir. ÖJren sant olacaktı. Ancak bunun da he esrar«ngiz tarafları bulunan An lıklarla ilgili olarak kurulan «ö s;n mensuplarına şu soruyu ıorilgi çekici bir durum larzetmıştir. Apaydın'ın Beşıkîa? llçe Kongresilijfimi» för* eski üç M.B.K. üyesi aıen terçekleşmes! miimkün d^ğıl ktralı küçük Erdoğan da meçhul zel komite» nin mesaisi hakkında muştur: «Liselerde din derslcrınin bir fthıs tarafından bir yıl önce Partizan idareden şikâyet eden ne çektiğı basarı ve tebrik telgraurt d>»ındaki müşavirlik görevle dir.» arttırılmasında lİomünistlerin men; Yenl|thir P t t a r yerinden ktçırıl sorulmuştur. Ekselâns Averoff bu faati nedir? Bunun cevabını ko= ve bundan böyîc kendilerinin bu j fını da «yuha» seslerıyle reddeden Son aurum ine dönmemek üzere yurda gelsoruya cevap vermeden önce «Ye= gıbi hareketlere meydan vermiye delegeler, kendısının partıden de Orhan Erkanh 14'lerln ton durum mış ve bir daha izine rastlanama ni Türkıyenın ilk sorusunun bir laylıkla vermek tabiatij'l» n»umni?Ier v* bütün esyalarını da birtnıstır. Sceklerini ifad» eden Y.T.P. li Ulas ihracını talep etmislerdir. ikte getirmislerdir Kendileriyle ıan v* Alparslan Türkt» hakkınbayan gazeteci taraftndan sorulma kündür.» Küçfik Erdoğan kim? E tırma Bakanı Rıfat öçten'in Sarı Şışlı llçe Kongresinde delegelere Yunan Dışişleri Bakanı Ekıelâns örüştüğümüzde 14 lerin üçü «Biı da sorulan bir soruyu da föyıece 17 Haziran 1961 günü Venısehır iindan» duyduğu memnuniyeti be Averoff ve beraberindeki zevatla ; yer ilçe kongresine 0020 plâka nu bır «Gozyaşı Raporu» olarak tâkctvaplandırmıştır : »t«n bu görevlere arzumu» hiliPazar yerinde «ant M «ıralarında lirtmiş ve: «Bu komitenin şekli ve hükümetimız temsilcıleri arasında | E Basuratı ı ıncı sataıtede Z maralı Bakanlık makam otomobih dım edıldığı bıldırılen yıllık faali« 14'ler birliginın taallyetlerini nı gönderildik > derken Fazıl AkA.P. îl Başkanı "vısi on iki yasmda Ertuğru salâhiyetleri henüz tesbit edilme yapılan müzakereler bugün saatfâ [ gozden kaçmamış, hare yet raporunda g ( e t dairesınden bakkal d ü k Z â g geidiği g daTresınden bakkal dükkâ k ile ç ş , oyunlu da « Bakanlıkia aramızda tatil etmeye kendı aramızda karar kurulması Mümtaz Tarhan'a ve ll îdare Kulun yanından kaçırılan 5 yaşmda miştir. Bu komitenin 10 da başlamı» ve 3 saat kadar d e , r n ı n a ı Bakanından apartman ka= ketı partililer tarafından dahi iyi ruluna çatılmış, «Gözleri koltukta lan pamuk ipliğinden bagUrı bu verdik. ebebı Türkıye'deki olı po ki Erdoğan Inler, h«len Tıp Fakul bir prensip kararıdır. Yüksek seefer koparacağız » sözü ile tasa litika enflâsyonunun varlığıdır. Ar tesi arkasında Esenler sokakta 95 viyedeki memurlann katılacagı vam etmiştir. Müteakiben Başba Spıcısına kadar gözlerde o goz= karşılanmamıştır. olan msanlar» oldukları ileri sürülılannı açıklamıstır. Yurda te Kadaşlanmızla snınıml olarak ay numarada ıkamet eden ve geçımı bu komite, iki memleketın azınhk kan îsmet Inonu misafir Dıyisleri Ş l ü k dillerde bittabi o biçım = Konu;ması oldukça ilgi f.» knr mü<;tur. Şişli İlçe Kongresinde zarıldık. Herkes kendı adına haıeket memleketın = sılanan A.P. eski n u ı m u ı a n n u a n , kuruculanndan Bakanı şerefine Orduevinde b i r:! ssöozzııeerr v e A n s a r a m e m ı e K e u n » " « " « u n . t . « ı w r lelli dönen Erksnlı, Akkoyunlu, .... • "*» .. . v e nı geceleri Gençlik Parkında bir ları ile i löseoğlundan başka 14 lerden tr edecek yahut da bırlesilecektır • lg.h meselelerı inceliye , o,;l« yemeğı vermıştır. Hükümeti t=Ekaramsar a r a f m ı n »ksine yine = Buısa milletvekili Cevdet Penn I m a n " m a n > ' u k s e e n ' y gazinoda ud çalarak kazanan Ke cektir» demiştir. mızin misafirı Yunanistan Dışişle d o r t b i r t e n l an a 32 Şubatçılar = g konuşmada G ü ü l Gümüspalav, I ">" > ; miştir mmn mısafırı Yunanistan D.,iÇle, S k = : , a p tt,g , k d ^ S"^" ın Solmazer, Muzaffer Karan, Nu hızbın ri Bakanı yarın sabah Bursaya mü; = mal tnler'ın altı çocuğundan binMflşterek Pazar Meyecanh bir şekilde ga?ef>!ciıe sıdir. KemaJ ve Huriye lnler aileıan Esin de ay sonuna kadar mem rin soruiarını cevaplandıran Erkan sinın fimdi 13 yafında olan Ertuğ>kete avdet etmiş olacaklardır Dı EROL u tan ve Türkiyenin takip edeceği * " Sgulamak imkânı yok. Dış yar tmnıı erleri de Türklyeye dönmek için lı daha lonra sorulan bir «oru lie rul, 12 yaşında Erol, 6 ya«ında Er politika ile ilgili olarak sorulan Yayınlanan tpbllf Şdım mı? O zaten baştan aşağ. = knfasına çökeceginı iddia etmistır. :i yılın dolmasını beklemekteJır 22 Şubat olaylarına da temas et dal (ki kaybolan Erdoğan bunun bir soruya da Yunanistan Dışişleri i ~ Muhittin Güven, Şinasi Osma, Öğrenci kredileri gelirır. Her ne kadar görüsme>er1mU mış ve «Talât Beyi ve 22 Şubatçı ikizidir.) 4 yaşında Ertan ve altı Devlet Teşkılâtı.i Seref Kayalar ve Gökhan EvliyaI leri çok ol&n talebelere rasında eski üç M.B.K. ayesi he ları severim. Kendi doğru bildık aylık da Makbule ısimli çocukları «Türkiye ile Yunanistanın tarım ' v . l = Bakanları kafese koyuyor, ya= oglu'nu ith«m ederek konuşmasıen «iyasete atılmıyacaklarmı îöy lerı yolda yürumuslerdir ve yuru vardır. cıları ve sanayicilen arasında bir , , " " " " r M m l 8Örüşmeleri " * * jS h u t Bakanlar Teşkilâta baskı = na devam eden Perin. halen A.P. mlşlerse de, kendilerine yakın yorlar Ben l'.> Subat o.avtr; b:r E verilmiş ş S na e r m 5 ve müfritlerın hâkim olduğunu ve anlaşmaya varmalarını ısterim. ° ' ve bir EHofan naııl kayboldu? •vrelere göre bunlar diğer aıka kaza olarak vasıflandırıyorum. Bu Îsmet Pasa C.H.P. yı = Y.T.P. ye trar?ı Ka«taraf> ı ıncı sahirede 17 Haziran 1961 günü o zaman Bir rekabet bahıs konusu değildir jşları gelinceye kadar bazı son sılâhla quY fazla insan ovuhci,, fa kalleşçe hareket 25 tanesinin dort yüz lira ile yedi ıjlar yapıp tetkiklerde buluna kat süâh onların eünde patladı ve lar be? yajında olan, Erdoğan, a ve zaruretine de ınanmıyorum. • Turkiye ile Yunanistan zamanda Apay yuz lira maaş alan memur oldukğabeyisi Ertuğrul ı!e birlikte mey Her iki memleket Muşterek Pa mevcut, güvenilir ıklar ve sonra Atatürk'ün fcuıdu «ararı onnw« oldu > demii';ı. asında haklı bulun larını, 6 tanesinin ayda üç yüz lira MTler va satmak üzere Yenişehir Pazar zar içinde kendilenne rahatlıkla ı gerçek Halk Partisi anlamtnda tir Perin, robot geliri bulunduğunu, 5 tanesinin 147'ler meselesı sebebıyle değışık yerine gitmistlr. Terazisı basında sahası bulabilir. Bu konuda ılkçı bir parli kuracaklard* Bu ettiği Gumuşpa normal geçir.en talebe, 5 tanesinin ithamlar aitında kalan M.B K. ve tneyva satarken Erdoğan da sıcak bir örnek verebilırim. Yunanista selesi ile il?ili konular ada eski 14 ler C.H.P nin ideabulunduğunu bil yuksek derecelı memur çocuğu, 10 14'lerle llgılı olarak Erkaniıya bu tan bunalmış ve ağabeyisinin ya nın portakal ihracı 70 bın tondur. durulduğu ifade edilerek !t ve sağduyulu kimselerivle taile imha »tmek tanesjnin Müşterek Pazar fakir, bir tanesinin fsız aydın zümreyi tatmin ede konuda ne dıyeceğı sorulmuş ve nına uzanmıstır. Böylece ıkı kar Bunun 6 bini ;S Memleketın dört bir tarafınr i için Frankcştaynı yaratan doktorıpemleketlerinedır. Oysa, Pazarın nilmektedir: k bir siyaset gütme anucmda ol bu soru da Erkaniı tarafındtn şoy de? öğle vaktini geçirmi'lerdır. «Her i tarafın azınlık mesele, = daki vatandaş nasıl lyimser oı = ;iar gibi sabırla çalışmakta olduğu burslu, iki tanesinin tüccar oğlu. .,.. „ u t . ihtiyacı 1 milyon 8 Jyüz Ubin t ton bir tanesinin babasımn emekli lll uIl Saat 14 sıralarında iki kardeşın h ıklarını, fakat hiçbir zaman nıev. lece cevapıandırılmıstır : maafi aldığını. bır tanesinin baba« 147'ler tasarrufunu şerefi ile yanına akrabalarından on yedı ya dur.» Coğrafi bakımdan dunyanın ' d o s"t e " k u m e t arasında mevcut ] = mak ıçm kendisini zorluyor. S, nu da sOzlerine ilâve etmiştir. ıt partilerden biri ile birlesmeyi * " isbırlığinın ruhuna ve a = her harekette ışık bulmağa ça = | .Bizlerin parazit bir varlık dive sımn çok zengin bir toprak sahibi ve oneml, bölgesınde bulunan her jkl I isünmediklerini söylemisler ve vebalı ile kabul ediyorum. V» ben şındaki Yılmaz Varol gelmis 1 U k u k s t a t u l e n n e lki ' uy, kabul etmedigimiz i«. a d a m l Ve sağdayız ne solda, ortadayız buna sahsen ıştirak da ettim. An Erdoğanı eve götürmek ıstemiçse memleketin muşterek bir politika U J*f" çarelerıne bağlanması. = l'sıyorsa, Ankaradaki gozluklu = . tücrsrlara. lnrsız dameasınına n n a bulunduğunu ve dort tanesinin de vu adresir.in öğrenilemediğini tesbit cak bunun ne öncüsüyüm ne de de küçük çocuk ağabeyisinin takip etmesı gerektığı fıknnı ilerı * a " a d Vy l e î at re ef I e rnunaet l 1 b a ğ l a n m a s ı== de bu metodu tamamen tersine = V de bu tod t m m e n t s i n e m yatada » demışlerdir. ^ ! ' " ° l " a k gö =uygulamaktadır. Şimdi bu göz= r u ] d u g u memlekette huzur etmiştir. artçısıyım Onıversıtede böyle bir nanında kalmayı arzulamıstır. Bı süren Ekselâns b i r Averoff, Kıbrıs tsmet tnönü'nün dünkü ve buŞluklü ellerini uğuşturarak. ey = | o l a m a z . B i z y T p l i I e r d e v l e t { . ıslahat lâzımdı. Zıra nasıl çalı?tık razdan da ıkı kardeşin yanına kah konusunda sorulan çeşıtli sorulan ruşultnuştur. Bırhk. okullar açıldıktan sonra ınkü tcraatındnn söz açılHıjJında, Id.rl yollarJo halledılmış bulu Şİulun 3 unu bekliyor. Mecl.» = I I l K i n v e s o s y a l i z m ı n kar«.ı«ınİPM7. bu durumu protesto etmek üzeları malümdu. Kendileri böyle bir Zürih ve Londra aniaşmalarınm meselçler 'lerden üçü, Basbakanm hnlen ıslahatı vapamadılar. Bize de (Bir verengı elbıseli, san avakkabılı. olmak poliiıkacılar baskente = d i y e k o n u ş m a , I n a bashvan Prof. re yüruyüsler y,ıpılacagını ıfade rşılaştıgı Rüçlukleri takiir ettik bu ı^ı >apamadık) diye söylemış orta bovlu esmer bir şshıs gel hukumlerının ışığı aitında ele alv e d l e r U S C k b e Ş l l l l k p l â n Ş ; Avdın Yalçın da Türkivede devle»1 etmekte ve ilcılil»rden durumun * .SI " ! ' / miştir Meçhul sahıs, Ertuğrula mıs ve bugune kadar uyuşmazlık rini, fakat tnönü'nün çoğu zana lerdı.» düreltılmesıni beklediğıni bildirkonusu olan bağımsız Kıbr nı kabukla ugrasmakla geçırdiBu arada kendileri arzu ederst kardeji yaşında bir çocuğu oldumekteir. ii, halbuki mür.im olanın 7nrf Gürsel'i de zıyaret edeceginı bıl ğunu ve kendisine ayskkabı almak huriyetı hakkında da şunlar ğil mazruf oMugunu ıfade et dıren Erkanlı, gazetecilerin «Ma istediji için şayet Erdoğanı verır lemiştir: ctkı memleket ara? ışlerdir. Her üç arkadaş kendi danoğlu ile gorüşmek ıster mısı se onun ayağına göre bir ayakka oıunasebetlerın bozulmasına Kurucu Meclisin bütün soylemiştir Bunun olan Kıbrıstakı cemaatlenn. ?yhlerinde beyanatlar vermesine niz?» dıye sordukları bır soruyu. bı alacağını aralarında birleşmeye doğru üyeleri bir toplantı gmen Türkeş ve etrafmdakiler «Zamanı ısraf etmek ıstemem» dı üzerine Ertuğrul da kardeşı Erdo»anın meçhul şahısl» ayakkabı al nelmeleri iki eski dost memleke ıa?ma ve sözleşmelcr çerçeve«ı i ] l a ügllenenleri de acayipleşti Ş kkında hicbir sev sövlememek ye cevaplandırmı^tır. tın muna«ebetlerırın gelışmesine yapacak n 87ami gayret sarfetmi'ler ve C.H.P. Csküdar Gençlik K ı h n s ' E r e n b i r garip hastalık. Z Nadir DAY1 mak üzere gitmesine izin vermış ve bırleşme'ine vol açmaktadır» çinde» dost ve muttefik B l r k e r e b u Bastarafı 1 ıncı sahifede tir. •iiksel toplantı^ında bir srkadaşKongresi Cumhuriyetınin refahı için iki ü l j ş . hastaiığa yakaE Kıbrıs meselesi rının « Sizlerden biri bana beş ke tarafından gösterilen ilgiyi te Şlandınız mı, butün ölçüler deE; C.H.P. tNkudar İlçe Gençlik Kon senatorler temsılcısınin d? hazır Fakat aradan bir kaç saat geçKimdi? rsun atmadan ben bir kursun Bu arada bir Ingılız gazetecisi1 y i t etmektedir = ğışiyor, hisler değışiyor, akıl = gresı dün Üsküdarda bır sinema sa bulunduğu 2 ağu^tostaki Büyükada tiğı halde Erdoğanın gerı dönmenin, Kıbrısla ilgih iki anlaşmanın' :mam » sözü ile msna bulan son , E b l ! e değişıyor. = , lonunda yapılmı? ve sc2 alan ha toplantısında, bugunkü modern Baştaratı 1 ıncı sahifede diğini gören Ertuğrul telâşlanmış Ar,ayaa*ınız\a mrmleket realiteleri stluk münâsebetlerinin bozulma . evlenme 1946 yılında son buimuj ve pazar yerindeki akrabası Yıl tatbik edilmiyen hükümlerı h a k i K e n y a h B a k a n L o n d r a d a =, ,,„ ? l e ı yf I ^™î I f 1 ? 1 l I ! î' II1 = :ti fi er m e m I e k e t d*vaun u»r»e karşılaştırılmış, intıbaksızlığın orIIH içi n Alparslan Türkeş'in beş kur . tur. J maz Varol'a haber vermiştir. ön kında sorduğu bir soruyu Yunan ınan' «•mnıııılllllllıllllllllllllllııııınııfî. egılen konuşmalar yapmışlardır. tayo çıkardıj; problemler enine Dışişleri Bakanı «Hükümetımizin nunu da bitırmesini bekliyecekle Marilyn ın eline ilk fırsat, pro ce Yılmaz ve sonra da Ertuğrul, ~ "m ' | Istanbul Milletvekili Suphi Bay bovuna tartışılmıştır. politikası bu anlasmalara tamali söylemiilerdir. fesyonel bır fotoğrafçının resim bütün pazar yerıni adım adım a B»ştarafı 1 Inel tahitede Toplantıda hazır bulunan 50 ye İ p İ y a s a d a n l kam'ın başkanlığında yapılan kon5on olarak • bizl bize bırakın » lerını bır model ajansına gonder ramışlar«a na Erdoğanı göreme men uygundur, dolayısiyle politi r u c e Mackenzie tarafından duB yakın Kurucu Meclis üyesi, Kurucu Çlktlr A n l a m a l /en Erkanlı, Akkoyunlu ve Kö j diğinde geçmıştır. Marilyn'in de mislerdir. ".".KV'^*' " ' » rumdan haberdar edilen îngiliz | içindeki 63'lerle ilgili olarak yap Meclis çalışmalarının ikinci yıldorın tatbik edilmiyen hükümlerinin Sömürgeler Bakanı. Gichuru'nun )glu bugünlerde Ankafra'ya fii | kolte, hsttâ çıplak pınup resimleBir yıl tonra ilk iı Frances O. Doktorlarından takip edılecek izini bulabilmek için uğraşmışsa sey'e Amerikan Hükümetinin Kel tığı konuşmasında sunları soyle nümune rastlıvan 6 ocak 1963 tarirek Dışişleri Bakanhgına istifa ri butün dünyada duvarlan süslej Aradan gunler ve aylar çabukj uygulanmasında en miştir : hinde bütün üyelerin iştiraki il» •ını verecekîer ve sondajlarına mıştir. Bır seneye kalmadan guzel i geçmi$ ve takvim yaprağı 29 tem metodlar çok hassastır. Hassas o da bir sonuç elde edetnemiştir. yuksek nışanı olan «üstün Başarı» toplantı yapılma« 63'ler meselesi parti içinde Ankarada bir lan bu konular hakkında verece şlıvacaklardır. kadın, Hollyvvood'un en çok ara muT. 19R2 ye gelmiştir. Kenyalı 3 Bakan, Sömürgeler Armağanının verıleceğini bildirmiş bolücü bır hareket değıldir. Bugün sına ve bu toplartının, realiteieri ğim cevaplardan yapılacak yorum nan modeli olmuş ve kısa bir sugörüşmelerde bulun tir. îşte o gün Errfr<gan'ın ilk lzi bu lar bir takım zararlar doğurabilir. Bakaniyle Erkanlı'nın basın toplantısı Genel Îdare Kurulu ile C.H.P. par v e problemlerinl g.izon.ünde bulunre sonra da 20 th Century Fox Nısan. Dr. Kelsey'e salı günü Be tı teşkılâtı içinde maateessuf bir durarak memleketin geleceğini in' Bu bakımdan fazla bir şey soyle mak üzere Ingiltereye gelmişlerdi. 3 kasım olaylarını muteakip Hü şırketı ile haftalığı 125 dolara bir lunmustur. yaz Saray'da yapılacak bir toplan irtibat da kurulamamıştır. Biz 63' celıy«n bır sominer mahiyetinde Kemal tnler'in sünnet düğünle tnek istemiyorum. Gayemız daima met Müşaviri olarak Ottawa ya kontrat imza'.amıştır. nderilen ve öncek'i gece de yur j İlk fılmı olan «Scudda Hoo, rinde taz çılan Can isimü bir ar yapıcı olmaktır.» seklinde cevap Kızılay 1.100 yoksul çocuğu tıda verilecektır. . ler tavizci politikaya set çekecek, olmasına on karar vermistir. KuDr. Kelsey, «ustun kabiliyeti ve Ataturk ılkelenne yeniden hayat rucu Meclis üyeleri, söz konusu muza dönen 14'lerden Orhan Er Scudda Hay» de ufak bir rolü ol kadajı Keçiören semtinde bır kıp landırmıştır. Kıbrıs konusunda so sünnet ettirecek düğününe rulann tekrarlanması üzerine Yunlı. dun Levent'tp kalmakta ol muşsa da, filmin son gözden geçi tı çadırmdaki sünnet toplantı ile ilgili hazırlıklann önüŞehrımızdekı Kızılay şubeîerinin mesleki kararma şaçmaz güveni> vereceğız. müzdeki ayın ilk persembesine îu evinde gazetecilerin arzusu ü rilişı sırasında bu kısım filmden dâvet edilmiîtir. Sazcı Can bura nanistan Dışişleri Bakanı, Lozan sünnet ettıreceği yoksul çocukla dolayısiyle mukâfatlandırılmaktaA.P. ilçe konfreleri dır. •ine bir basın toplantısı tert.ple çıkarılmıştır. Marilyn, ağırhğı ve da hiç de kıptilere benzemiyen ve ve Zürih anlaşmasının maddeleri nn sayısı 1100 e yükselmiştir. A.P. nin Beşiktaş ve Şişli llçe rastlıyarı 6 eylııl ara toplantısında ştir. Bunlardan 750 sını Beyoğlu. Gadiğer bazı sebepler dolayısıyla sünnet edilirken ağhyan altı yaş ni hatırlatmakla vetınmiştir. Kongrelerı dun yapılmıştır. Partı tanıamlanması ve kesin karann bu KAYIP Askerlycden almış oldu. Türkive'nin problemlerlnin yal Fox'tan çıkanlmış ve Columbia larındaki çocuğu arkadası Kemal lata, Kadıköy. 150 sini Hasköy, 100 NATO'non durnmu ye mensup 16 milletvekili ve sena topl.intıdtn ^onra verilmesi husuünü Zeytinburnu, 100 ünü de Taş tum motor kursu ciiplomaım kay* torün katıldığı dünkü kongrelerde sund\ tam bir anlaşmaya varmışmilletin emanetlne thanet e Pictures'a geçmışse de, bir kaç tnler'ın kaybolan oğluna benzet«NATO Genel Kumandanı Ge lıtarla şubeleri sünnet ettirecek bettlm. HükUmsüzdür. lardır. miş ve hele çocuğun tık «ık bazı ilerin devrilmesiyle hallolmıya gün sonra buradan da atılmıstır. Î8/2641 Şükrü Ko>uncu soz alan hatıpler, bundan evvelkiJma inanıyorduk. Atatülrk'ün Paraya ihtıyacı olan Marilyn, 50 şarkı isimlerini söyliyerek onların neral Norstad'ın ıstifası ve ayrı tir. Cumhuriyet 9934 lerde olduğu gibi yine özellikle af Ziya NEBtOGLU Sİadıgı harekete dönmek Uzım dolâr karsılığında bir takvim ıçm çahnmasını isteyışı dikkatini çek ca Thor fuzelerinın geri alınarak yerlerine Polaris denizaltılannın Biz 14'ler ihtilâlci olafak tar.ı çıplak olarak poz vermistir. 20th miştir. verilmesi i!e NATO'nun savunma Kıptiler yok oruz. Halbuki bizler böyle bir CenturyFox Şırketı ılgılileri bu Kemal tnler salı günü vaziyeti sisteminde bir değişıklik mi yapırin peşlnde değiliz » diy« konus resmi gordüklerınde, Marılyn'i gesına başhyan Erkanlı, aynca ri çağırmışlar, kendisiyle haftalığı öğrendikten sonra Emniyet Müdür hyor?» seklinde sorulan diğer bir 750 dolâra yeni bir mukavele ımza lüğüne müracaat etmiş ve derhal soruya Ekselâns Averoff cevap oıları söylemistir : kendisine bir polis ekipi verilerek larak «General Norstad'ın istifası 27 Mayıstan Önce ve sonra lamışlardır. Bu ııralarda Marılyn'ın takvim Keçiorende tarıf edilen yere gidil hiç bir şekilde NATO'nun savunrkiye nin derdi sadece yenı bir ma sisteminin değışeceğı anlamıv iâmento rejiminin kıırulmasıy efsanesi butün Amerikan gazetele miştir. Fakat kıpti çadırları bulu na gelmez. Bütün NATO memlerine ulasmıştı. Bu arada yıldız, namamış ve sünnetten sonra Eskihalledilecek zannedilivordu. An ketlerinin lavunmaları garanti al: bunun bu kadar basıt olma John Huston'un tAsphalt Jungle» şehir istikametinde yol» çıktıkla tındadır ve bu garanti üyelerır adlı filminde bir gangsterın sevgiu ı kanaatine varıldı. Sosyal ve lisi rolünde beyaz perdede gorun rı öğrenilmiştir. bütün topraklarını kapsamaktadır Emniyet makamların» yur Mevcut imkânlar, vasıtalar ve kamüştür. Bu küçük bir rol olmasıçolarilyn Monroe dün n« rağmen, geniş akisler yaratmış dun muhtelif bölgelerinden 1564 rara varılmış strateji ile, bugün kaybolduğuna dair için herhangi bır üyenin, herhangi ve böylece güzel kadının meslek cuk müracaat vâki olmustur. Kaybo bir büyüklükteki hücumuna karşı atağında ölü bulundu hayatı baslarnıştır. lan çocuklardan da 1439 u buluna durumu garanti altına alınmıştır. Mizacı Bastaralı l ıncı Mhlfede rak ailelerine verilmistir. Geriye Bu sözlerım kesin bilgilere istinat )aha sonra olay yerine giden Yıldız, fizikî ölçüleri (93 58 • kalanların bulunması için polis etmektedir.» demiştir is, Manlyn'in yatagmın basın 93) ve 1,70 boyu ile Hollyvvood'un arastırmalarına devam etmektesayısız ilâç şişesinin ve bu a ideal kadını olarak vasıflandırıl dir. Aynca Ankara Polis Radyosu Türkiye ile Yunanistan arasına boş bir Nembutal (uyku ilâ mış, dedikodu yazarları kendisini ile Ankara Radyosu tarafından daki münasebetlerin geliştirilmesi sışesinin bulunduğunu bildır cSeksapel Kıralıçesi» veya cSansın kayıp saati ihdas edilmis olup konusunda takip edılecek politika •tır. Bomba» namiyle adlandırmıslardır. yayın vapılmaktadır hakkında misafir Dışişleri Bakalıss Monroe'nun hızmetçisi BaYıldızın bundan sonraki 3 filmı nı özetle sıınları sriylemiştır: tllerde kaybolms miktarı ı Murray, polise, gece yansı ha cNiyagara», «Erkekler sarışınları Varılan anlaşma tçışlen Bakanlığınca verilen isıının kapısınin altından ışık sız tercih eder» ve «Bir müyonerle na«Sayın Ferıdun Cemal Erkin ile tatistiğe gore son ıık yıl içinde ını gördüfünü, 3 saat sonra sıl evlenilir?» hasılat rekorlan kırkaçınlan çocuk miktarı Ankarada benım ve hükumetlerımız arasmktığında aynı ışığın yanmağa nııştır. 3, tstanbul, Bingazi, Gaziantep, daki dostluğun iki memleket halam ettiğini, kapıyı açmak iste1953 yılının eonunda, Marilyn'in Kastamonu,' Kayseri, Kırklareli, kına indirılmesi için yeni metodını fakat kilitli bulduğunu buı üzerine Miss Monroe'nun şah stüdyosuna şimdiye kadar en çok Kocaeli ve Sinopta 1 dir. Bütün lar uzerınde anlaşmaya vardık. Bu Anlballn Alplerl astığı gUnden berl İnsan nu ioktoru Ralph Greenson'a tele p a r a kazandıran yıldız olduğu bil bu çoeuklar bulunmu?tur. Kay güne kadar yapılan çalışmalar dahayyeleslnl alevlendiren hayal, Avrupa'nın en ettığini ve doktorun »aat 4 te dirilmiştir. 1954 yılında Marilyn, bolan çocuklann sayısı ise Istan ha da hızlandırılacaktır. Bu cümrkiye saatiyle) geldigini söyle NewYorklu beyzbol yıldızı Joe bulda 826. Ankarada 287, Izmirde leden olarak ogrenci. tiyatro. gayüksek dağı Mont Blanc'da yapılmakta olan di Maggio ile San Francisco da ev 58, Kayseride 35, Erzurumda 29, zete sahip ve yazarlarınm mübatir. 7 mil uzunluğundaki tUnell* hakikat olmak Basın r. Greenson da kapıyı bütün lenmis ve U?ak Doğu'ya bır gezi îçelde 26, Balıkesir, Konya Zon delesı yoluna gıdilecektir. Uz«redlr... Son bir kaç fact'lik mesafenin d« yaptıklannda seyircilerinin coş mensupları arasında Bursada bu aşmalanna rağmen açamamış, guldakta 25, Diyarbakırda 23, Maoyulmasından sonra Italyanlar devamlı olarak ün çağırmaları cevapsız kalmış kun tezahüratı ile karşılanmışlar latyada 24, Yozgatta 13. Trabzon konuda bir toplantı tertiplenmışkaya parçalanmalarımn, tavan göçüklerinin, Bu arada doktor başka bir dır. Fakat bu evlilik de kısa sür da"l2, Hatayda 17. Sivasta 11 dir. tir. Basın, hükümetlerin yapabifazlasını tor arkadaşını telefon ederek müş ve dokuz av sonra boşanmış Diğer illerde de değişik sayıda ço leceklerinden çok daha va anl su baskınlarının tehdidi ile geçlrdikleri ırmış, fakat bütün gayretleri lardır. Yıldız. 1955 yılında, 20th cuk kaybolmuştur. tstanbulda kay yapabilme ımkânına sahiptir. Halk üç üzUntülü yılı arkalarında bırakacaklar. rağmen gene kapıyı açmak CenturyFox için «Y»z Bekân» adlı bolan 826 çocuktan 805 i bulun la temasları hükümete nazaran faz Oagın karşılıklı iki ucunda çalışmaga başfilmi çevirmiş ve bundan gonra Hol ladır. tki memleket dostluğu ko•nkün olmamıştır. Bunun üzerilayan ltalyan ve Fransız «kiplerl Parisi Milaher ikisi de evin arka tarafına lywood'u terkederek Cheryl Craw muş, 21 i aranmakta, Ankarada nusunda Yunan basınımn gereken no'ya194 mll yaklaştırdı. nişler ve yıldızın yatak odası ford, Eha Kazan, Arthur Miller ve kaybolan 287 den 283 ü bulunmuş, şekilde hareket etmesini sağlama | 4 ü aranmakta, Izmirde kaybolan yönünde elimden geleni yapacağıpenceresinı kırarak içerj gır Lee J. Strasberg"in yönettikleri Ac 58 den 55 i bulunmuş, 3 ü aran ma emin olabüirsiniz. Her iki tors Studio'y* katılmı?tır. Güzel lerdir. TASİATA KARŞI A2İMLİ MÜCADELE 'üs, yıldızın ölümü hakkında kadın, aktristliği ve rol yapmayı maktadır. Böylece kaybolan 1553 memleket ile ilgili olarak kurulangi bir yorumda bulunmak ciddiyetle ele almıs ve bu arada çocuktan 1439 u bulunmuş, fakat lan Konsorsiyom hakkında basın Romadaki Societâ Italiana per Condotte d' «Satıcmin ölümü» adlı piyesi ile 114 ü halen aranmaktadır. mensuplannın herhangi bir soru kaçınmış ve bunu Savcı'ya bıHalflk BESEN sormamalan üzerine Ekselâns APulitzer Artnağanını kazanan Art nıştır. Acqua'nın îtalyan müteahhitlerinin kaya delme veroff «Yunanistanda olsa idi. so>lis Müfettişi El Walker, hiçbir hur Miller ile arkadaş olmuştur. ekibi, yolları boyunca heybetli tabiat kuvvetleri veya pusulaya raslanmadığını j Yıldız ile yazar, 1956 yılında evlen ile çarpıştılar; kaya çöküntüleri, su baskınları her Başbakan'ın yurt gezisi rulacak soruların ıkincisi mutlaka Konsorsiyom hakkında olurdu» rtmiştir. Yıldızın avukatı Ru j mişler ve 1961 de aynlmışlardır. gün karşılaştıkları engellerdi. Sayısız defalar demiş ve bu konuda görüşlerını Marilyn ile cuma günü konuş J Marilyn Monroe, haziran ayında, dün başladı şöyle ifade etmiştir: arazinin ve tabakâtın durumu öyle güç ve feolduğunu ve pazartesi günü ' geç kalması ve filmin çekilmesini Ankara 5 (Cumhuriyet . Teleks) ar bulusmak üzere randevulaş geciktinnesi dolayısiyle «Sometna iartlar yarattı ki, bu zamadarda Italyanlar Konsorsiom ırını söylemiş ve «Oldukça iyi hing's Got to Give» adlı filmi çe Başbakan îsmet înönü bu gece kalın ve sağlam ağaç bağlantılarla desteklenmış «Bu hususta önemli ve lüzumlu iküyordu. Tabiî ki, son filraini verdiği sırada 20th Century Fox ta yataklı tren ile tstanbul'a gitmişbir adım atılmıstır. Fakat bu hiç dar kılavuz tünellerde sadece kazma ve kürek tir. amhyamadıgı için üzgündü rafından işinden çıkartılmıştır. kullanabüdiler. Geçen Aralık ayında saniyede ıin yeniden baslaması için Memleketimizde misafir bulunan bir zaman son adım anlamına gel Marilyn. dünyayı umursamaz ve Cünkü Konsorsıum yo ile görüşmelere devam etYunan Dışişleri Bakanı Ekselâns memelidir. 250 galon su getiren ani bir hezeyan neticeteydik ve böyle bir ihtima! hafifmeşrep görünüşüne rağmen, Averof şerefine Orduevinde bir dıs yardımı sağlıyacak bır mekasinde boğulma tehlikesi ile karşı karşıya gel son derece içli, duygulu ve asabi nizmadır. Bu mekanızma olmadan yısıyle kendisi oldukça mem öğle yemeSi veren Başbakan Îsmet bir mîzaca sahipti. finansman da belki olabilir. Fakat diler. Çdlışma şartları ancak Şubat ayında düiu,» demıştir. İnönü mütaakıben saat 20.45 te bu takdirde önemli güçluklerle zelmeğe başladı. O ayın başında Jtalyanlar vcı yardımcısı Guy Hoekett. | beraberinde eşi Mevhibe tnönü ile karşılanabilir. Bu hususta oldukça afın aitında çıplak bir şekilde I kendilerine topyekun 807 feet'lik bir mesale üzel Kalem Müdürü Necdet Calp iyimserim. Konsorsium verimlı ça Marilyn'in ölümü nan Marılyn'ın cesedini ucuz, olduğu halde tstanbul'a harket fışmalarına eylülden itibaren başkazandıran ATLAS COPCO hafif • siklet Kay.ı i pamuklu bir battaniyeye j bütün dünyada •etmiştir. lıvacaktır. Bundan dolayı çok Delme Tabancalannı maharetli bir şel:ilde kulıış ve mavı Station Vagon ara ! 8 ağustos gününe kadar Istan memnunum. Türkiyenin de kuv Baştarafı 1 inei sahifede Tin bagaj yerine koyarak. ya İ landılar. bul'da kalarak sanayicilerle top vetlı ve iktisadi kalkınmasını taa bulunan Westwood köyü ' roe'nun ölum haberını kısa bir şelantı yapacak ve incelemelerde mamlamış bir memleket haline şuna göturmüstür. kılde vermistir. bulunacak olan Başbakan Îsmet gelmesinden en çok Yunanistan •ndisini meşhur eden stüdyo Paris: «Le Journal du Dimanche EN İSABETLİ SEÇİM : fından ışinden atılmıs olması Soır» ^azetesi artistin ölüm habe fnönünün fstanbul gezisine Başba memnun kalacaktır.» demis ve baş ılyn'i çok üzmüş. bir türlü bu rinı buyük başlıklarla yayımlamış kan Yardımcısı ^îasan Dinçer, îçis ta Başbakan l.nönü olmak üzere Hafifsiklet Kaya Delme Tabancaları leri Bakanı Sahir Kurutluoğlu. Devlet adamlanmızı övmüş ve buetkisinden kendisini kurtara ' tır. Gazete, aynca artistin hayat Sanayi Bakanı Fethi Ççlikbas ve ııstı. I hıkâyesıni »unkü ufak sıkıntılarm her meraic «sevilmeye ihtiyacım ltatyanların bu güç işte karşıla^tıkları yegâne iidyo. genç kadını. bu rolun var» baslığı aitında yayımlamıstır. Çalı^ma Bakanı Bülent Ecevit de kstte olduşunu ve kendilerinin de daimi faktör tünel işçileıinin cesaret \e mahareti kı*iWcaktır. bu sıkıntıları atlattıklarını soyleaffetmekle kalmamıs, aynca, Londra: Sarısın fihm yıldızı Mailebirkişinin kullanabildiği ATLAS COPCO KaBaşbakan İnönü 8 ağustosta be mis ve Balkan Paktı konusunda hıne 2 milyon dolârlık bir taz rilvn Monroe'nun ölüm haberi büBakanlar oldu^u göruşulüp goruşulmediğı «eklindeıt dâvası açmıstı. Marilyn has tün çevrelerde derın bir üzüntu ve raberinde baıı ya Delme Tabancalannın her durunıa uyma ö/clhalde İ7inır'e gidecek ve 12 ağus ki bir soruyu da tek kelıme ile iduğunu soylemıstı. Ovsa, gü hevecanla karsılanmıştır. liği idi. Bütün proje boyunca ister bir ay gibi vıldız ıçm stüdyo'ya geç gelRoma: Italyan fihm yıldızı Gina tos tarihine kadar gerek tzmir'd* «görüşmedık» dıyerek cevaplandırrekor denebüecek kısa bir müddet içinde 807 . bazan bütün bir kadroyu sa Lollobrieida. Marilyn Monroe'nun v e gerekse civar illerde tetkikler mıştır. Yunanistan Dışişleri Bakafeet'lik uzun bir tüneli tanı ınanası ile oynıakla. yapacaktır. 12 ağustosta Ankaraya nı müteakiben kendı memleketice sahnede bekletmek veni bir ölüm haberini duyduğu vakit, değildi. Kendisi, bundan önce. «Son derece uzüldüm. Kendisini dönecek olan İnönü birkaç gün n)n ıç politikası ile ilgili soruları isterse diz boyu su içinde kılavuz tünel k.ı/.;cç gelmesi dolayısiyle daima tanırdım. Fevkalâde bir ınsandl» sonra yeniden bir geziye çıkarak cevaplandırmış, kendısinin Başbanıakta olsıın. Italyanlar daima SANDVIK COiilmiştı. Güney ve Güneydoğu illerine gi kan olacağı =eklinde bır rıvayeti demistır. ROMANTÇelik Burgııhıı ile mücehhe?. ellr k.ıldrrektir. n haftalarda Mıss Monroe'nun yalanlamış ve Karamanlısi ovmusSophıa Loren haberi duydugu vadırılabiicn ATLAS COPCO Kaya Delme T J U J I I sr füme ba^lıyacağına ve kar kit eözyasları içınde, «Ne kadar ütür. Nisan ve mayıs a'ında Atınada Dean Martin yerine Paul züldügümü calarıııı kullandılar. Bütün bu işe lâ/ım olan tahmin edemezsıniz. ZATt 51885 plâkalı arabamm da yauılan oğrenci nümayışleıinp man'ın oynıyacağma dair söy Karakter sahibi ve son derece iyi Trafik sicil cüzdanını zayi ettim. de temps eden miiafir Dışişlerı Batazyikli ha\ayı ise 10 adet ATLAS CÜPCO AR4 ler çıkmıştı. bir insandı. Havatında pek mesut Yenisinı alacağımdan eskisi hu kanı «îlâhıyat Fakultesi öğrenrıATLAS COPCO TİCARET VE SANAYl T.A.Ş. ÎSTANBUL Koınpresör'ü tenuıı ettı. nden çıkarıldıktan sonra Ma nldugunu tahmin etmıvorum, fakat kümsüzdür. lerınin dın derslerınin arttırılmaı inzivaya çekilmi? ve «dından daima mesut ve neseli görünmeye sı isteği seklinde başlıyna gosteReşat özlemir edilmez olmustu. çalışırdı» demiştir. rilerin, zamanla Komünistlerin dcs İlâncıhk 5702, 9902 (Cumhuriyet . 9937) teğini kazanmıs elduğunu belirt TürkYunon dostluğu unu n N o 11 a r ı Gümüşpaia Frankeştayna benzeiildi Ankara'ıtın havası £ Mont Blanc dağının altından eçen dunyanın en uzun" kestirme yolu ltalyan tünel işçileri ile Isveç çeliği Avrupanın en yüksek dağır fethediyor. V JltlClS CopCO tazyikli hava dunyanın hizmetinde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog