Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DÖRT CUMHURtYOT 121 Açılış ve program 7 30 Melodiden melodiye 8.00 Haberler 8 15 Saz eserleri 8.30 Sabah konseri 9.00 Kapanış. 11.57 Açılış ve program 12 00 Şarkılar 12.20 Sevılen melodıler 13.00 Turkuler 13.15 Haberler 13 30 Dans muzığı 13.40 Şarkılar (Radıfe Erten) 14.00 Konser saatl 14 30 Klâsık Türk musıkisi 15.00 Kapanış 16.57 Açılış ve program 17.00 Beraber şarkılar 17.20 Esnaf ve sanatkârlar konuşuyor 17.30 Yurdun Sesı (Kadınlar Korosu) 17.50 Plâk dunyaMndan 18 15 Radyo Erkekler Faslı 18 45 Haberler 19.00 Reklâmlar geçidi 19.40 Şarkılar (Nadır Hılkat Çulha) 20.00 Hafif müzık 20.15 Olaylar ve y a n k ı l a n 20.30 Plâklar arasında 20.45 Şarkılar (Nursal Ünsal Şengun) 2100 Pıyano soloları 21.15 Konuşma 21.30 Kuçuk Koro 22.00 Reklâmlar geçıdi 22.30 Radyo Senfoni Orkestrası 23.00 Haberler 23.15 Dans müziği ve hafif melodiler 23.55 Program 24.00 Kapanıs. İSTANBUL İ L RADYOSU 17.58 Program 18.00 Cnutulmıyan melodiler 18.45 Konserto 19.15 Radyo ile tngıhzce 19.30 Yemek müziği 20.00 Los Paraguayos 20.15 P l â k l a r arasında 20.45 Senfonik muzik 21.30 Hugo Winterhalter Orkestrası 21.45 S a z l a n n sohbeti 22.30 Çeşitli müzik 24.00 Kapanış. lstanbul ve Izmır'den sesler 8.45 Fransıı melodılerı 9.00 Ev kadınımn not defteri 10.00 Devamı yarın sabah 10.20 Lâtın Amerika müziği 10.30 Kapanış. 11.57 Açılış ve programlar 12.00 Hafif öğle müziği 12.25 Küçük ilânlar 12.30 Beraber ve solo şarkılar 13.00 Haberler 13.15 Küçuk konser 13.45 Saz eserleri 14.00 Melodiler 14.30 Turhan Karabulut'tan türküler 14.45 Sevım Sütçü'den şarkılar 15.00 Kapanıs. 16.57 Açılış ve programlar 17.00 Günerı Tecer'den şarkılar 17.30 Alman orkestralanndan dans muzığı 18.00 Yıldınm Gürses'ten şarkılar 18.15 Hafif müzık 18.30 Küçük ilânlar 18.35 Yurttan sesler 19.00 Haberler 19.15 Yaşadığımız günler 19.30 Dundar Balkan' dan şarkılar 19.55 Küçük dinleyicılere masal 20.00 Orhan Sezener Orkestrası 20.15 Olaylar ve yankılan 20.25 Küçük ilânlar 20.30 Sevım Erdi'den şarkılar 20.50 Büyuk Nutuk 21.00 Sonat saati 21.15 Türk Basını bu hafta ne düşünüyor 21.45 Radyo Erkekler Topluluğu 22.15 Çeşitli melodiler 22.45 Haberler 23.00 Gece konseri 23.30 Geç yatanlar için müzik 23.57 Salı'nın programları 24.00 Geç yatanlar içın müziğin devamı 00.30 Kapanış ANKARA İL RADTOSU 17.57 Açılış ve programlar 18.00 Radyo ile îngilizce 18.15 P«rry Como löylüyor 18.30 Gtnçler ıçin muzik 19.00 Yemek müziği 19.30 Çeşitli solıstANKAfiA 6.57 Açılış ve günün program ltr 20.00 Bu akşamın konserı lan 7.00 Günaydın 7.20 Mü 21.00 Caz 21.30 Los Paraguzikle jimnastik 7.30 Haberler ayos Triosu 21.45 Gece konse 7.45 Melodiler Reçidi 8.15 ri 23.00 Kapanıs. Râdy6dâofBugüri ISTANBUL Osmanlı Tarîhinde Haı/dut Aşkları Sağıncılı Veli ile Araboğlunun kızı Bergama Voyvodası Koca Araboğlu Elhac ls mail Ağanın onsekız bblükbaşiü ve biner nefer askeri vardı; bi; onsekiz bölükbaşidan biridır kı bir iş için gittiğı yerden Bergamaya donerken sığırtmaç Veliyi Sa ğıncı dağlarından ındirip kasabay.) getirmiştı. Yöruk mahbubu kendisine pek çabuk çeki duzen verdi, bir taze civan zeybek oldu, ve bir ay kadar hârnisı bolukbaşının hizmetinde bulundu; çarşı. pazar, han, ham»m, bağ, bostan bölukbası nereye gitse Sağıncılı Velisi golge misali pesinde ıdi. Ya uşağm medhü ısnâsını i»itmisti, yahut bir tesaduf eseri idı, bir gün konakta neferlerın kahve ocağına Elhac Ismail Ağa çıkageldi. O güne kadar, ortasında fıskıyeli şadırvanı ile tavanında altın topuna ve kanarya kafeslerine varınca gayetle müzeyyen ve raukellef olan bu konak kahvehanesının eşiğinden girmış değildi. Buyük hayretle karışık büyük hürmetle karşılandı. Sağıncılı Veli, kahvehanenin zabitler sofasında satranç oynıyan bölukbaşısının yanında idi, cümle ile beraber kalkıp elpençe dıvan durdu. Elhac Ismaıl Ağa da askerlerıne selâm ile iltifattan aonra o sofaya geçtı oturdu. Hal ve hatır sorarak bolükbaşılarının gönüllerini alan ağa, gözüne ilişen Veliyi ıjaretle: Bu taze uşak kımin ılne bülbülüdür?.. diye sordu. Falan bolükbaşınındır.. dediler. Bundan sunra benım hizmetimde olsun!. dedı. Sağıncılı Veli, Bergama voyvodası Koca Araboğlunun da gölgesı makbul hizmetkârı olmasını bildı. Sadakatle hızmetinden gayri, husun ve melâhatde olduğu kadar akıl ve fatânetde de birinçı olduğunu ispat etti, velinimetinin arzusu ve emri üzerine kısa bir zamanda okuma yazma öğrendi. Bergamaya geldiğinin ikinci yılında idi, 1752, Veli ondokuz yasına basmış, karanfil bıyıklârını bursoabaharında idi. CMnileyi Bergama lenginlerinden birinln oglu Abdülfettah Ağa il« nişanladılar. Sağmcıh Veli dıvaneye döndu, birer bahane buldu. nıkâhta, düğünd* bulunmadı. Velinin bu halı klmsenin gözündcn ktçmamııtı. Ismail Ağa hoş gdrdu, «Kabâhat oğlanın kulağına, gönlüne koyanlarda..» dedi. Adında haremde de Cemileye koca olarak Sağıncılı Veli duşünülmemiş değildi, fakat boıukbaşı kanadı altında dağdan gelmis ne iduğu belirsız oğlandır demiflerdi ve evvelâ güzel Cemile, âfeti devran yiğit de olsa babaıının uşağına varmak istememiştı. Unutmuşlardı ki Bergama voyvodası bin asker beıler, konak hanedan, şu kadar çiftlik ve değırmen ve şu kadar bağ bağçe sahibi, Bergama çarşısmın yarısı ile uç han ve iki hamam sahibi Elhac lsmail Ağanın dedesı Koca Arab Bolukbaşı da yıllarca dağlarda dolaşmış şaki idi. Araboğullarının «erveti gozyaşından ve kandan bir temel üzerine kurulmuştu. Abdülfettah Ağa, Cemileyi kcndı konağına çekti götürdü. îsmail Ağa da «evgılı sır kâtibini bir tavız olarak kahya yaptı, her işini onun eline verdi, fakat Cemile, Sağıncılının kalbinde elmaı bir çivi gibı çakıh kaldı. Nereye gitse, nereye l'şak Veli, güzel kıza bir görüşte â*ık olrouştu baksa kızın hayali gözünün önünmaya baslamış, yüıüne de uıtuıv de idı. vurmuştu. Bir sabah voyvodanır 1760 da Elhac lımail Ağa olduğu Vazan: R. E. Koçu dıvanhanesinde Ismail Ağanın ha zaman Sağıncılı Veli yirmi beş yaremden çıkmasını bekhyordu, ma Rcsimliycn: S. Bozcalı şında bulunuyor idi; Îsmail Ağabeyın kapuau açıldı ve içerıye he nın oğlu ve Veli K&hyanın yaşıdı ntiz onüç yaşında bir kız gırdi. Bu genç tbrahim Ağa, babasmın yerıkızı da, halk şairlerinin dılıyle tasvır edebıliriz: «Onuç yaşında l e n U U ı > e ı t K u ı u ı . sdiıUıgı e n t . ı ne Bergama âyânı, voyvoda«ı olbir nuru seherdır», «gozlennm has titriyerek açtı ve istenilen mek du. Gece ve gundüz içki sofrasınelâdır boyası», •keman kaşlandır tubu elleri titriyerek verdi. Kıı, dan kalkmaz, on sekiz bolukba. uşşaka mihrab». «sırma mı, samur ! mektubu ve anahtarı alıp gider ile levend meclisı kurar, çengı a\mu, altın mı saçlar?», «ağzını sorar ken, Sağıncılı Velinin gönlünü de | ret ve koçek oğlan oynatırdı. Salan kırazlı pınar», «başında incilı \ gulpembe topuklara duşmüş şalva ğıncılı her sabah ağanın huzuruna hotozu atlas», «guvercin ayakta in rının paçalarma iliştirıp surükledi çıkar: «Sultanım, safayı hatır ile cili terlik», «belde gümüs kemer göturdu. eğlen, insan cihana bir gelır'» dızümrut kakmalı>, «hayali gözünOğlan o gun bir goruşte K<jca yerek dalkavuklarına dağıtılmak den çıkmaz gorenin..». Araboğlu Elhac tsmail Ağanın kızı uzeıe bir kese altın bnakırdı. Meykuçuk Cemıleye âşık oldu. Bir se dan ona kalmıstı; ıradı toplar, 1bVelinin kadın • kız yüzune has ne kadar bu aşkını herkesten sak rahım Ağaya, kımsenın para getırret gözleri kamaşıverdi, önce bir ladı ve bu bir yıl içinde kızı ancak mediğını soyler, «Senın guzel habakıştılar. Küçücük kız gülümse bir defa, mesıreye gıdılırken kız ! tırın ıçin tefecıden aldım» dıyerek di : lar kadınlar arasında şoyle bir u ağanın kendi parasını fahiş faizler Sağıncılı Veli sen misin?.. di zaktan gtirdü. le borç senetlerı imzalatarak Verir, ye tordu. Sağıncılı Veli, Bergama voyvoda borcun anası, faızı, vâdesı dıyerek Oğlan da gülumsedi, yüreği ağ sıhın sır kâtibi olmuştu, ağanın Ibrahım Ağa bir mulk satar, onun zına gelerek : sonsuz güvenini kazanmıs, konakta sattığını el altından Sağıncılı alır Benim . dedi. itibarı artmıştı. Hattâ bir gun kâh dı. Bır taraftan da voyvoda adı Babam keyifsiz. dün îstanbul yanın odasında konağın su kadar na haika, bilhassa koyluye zulme dan tatarın getirdiğı mektubu is yıllık emektarları. Hacı Ismail A başlamıjtı, vergı cıbayetini bir ter senden!.. dedı ve oğlana, daıma 1 ğanın. Sağıncılıyı damad edınmesı soygun halıne getirmiştı. Boylece kılıtlı duran evrak sandığının anah ı ıhtımalını konusmuslardı. Bu lâf onbeş sene daha geçtı. 1774 te Satarını uzattı. lar oğlanın kulağına da geldı. Ar ğıncılı Veli aıtık Karun hazınesine Veli ancak o zaman karşısmda tık uşak değıldı, ıçınde bir umıt sahıptı, çıplak ayağının jarık takı kuçuk guzel şeyin Elhac tsmaıl ışığı yandı. Üç yıl ağanın her em banını çam sakızı ile kalafatlıyan Ağanın kızı olduğunu anladı. Dih: rıne balmumu yumuşaklığı ile ita eskı sığırtmaç parasının hesabını tutuldu, ilk defa olarak usak ol at etmışti, bu lâf çıktıktan sonra bılmnurdu. İş, Cemileyi almaya manın zilletini duydu; dilber yüzü hizmet yolunda bir ateşpâre kesil kalmışh. Bunun içın de ihanetını muhakkak, fakat belki çıplak a di ve her sabah ağanın ağzından son haddıne gotürecek, bir şehır yakları bile kızardı. Anahtarı el damadlık teklifinı bekledi. 1753 şakisi olacaktı. 2 Kahya Çocugunuz, kendine oyuncaklar yapabilir u«zırlıyanlar : Seba ve Şeref Öztürk l T. C. Bayındırlık Bakanhğı Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar 5. Bölge Müdürlüğünden. 1 (376) adet hurda dış, (1000) adet hurda lç llstik ve (500) adet hurda l&stik kolonu 2480 sayılı Kanunun 31. maddesi geregince ve kapah zarf usulü ile tatısa çıkarılmıştır. 2 Muhammen bedeli (10.881,) olup temihatı (1.594,64) liradır. 3 Artırmaii, Mertin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 4 Mevıuubahis Ustiklerin satısı 24/8/1962 Cuma günü saat 11.00 de yapılacağından taliplerin yukarda yazılı saatten bir saat evveline kadar Kanunun 32. maddesi geregince hazırlıyacaklan teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Komısyon Baskanhğına refmis olmaları, 5 Mevzuubahis lâstlkler her gün mesaı «aatlerı dahilinde BölgC Müdüflüğünde görülebileceği gibi tartname«i bedelsiz ola rak temln «dilcbilir. 6 Pottada vlki gecikmeler kabul edılmez. Keyfiyst ilin olunur. (Basın 12697/9916) BAY OSCAB: Seyir vc Hidrografi Dairesi Başkanhğmdan: Aşağıdaki branşlarda çalıştırılmak üzere personel alınacaktır: 1. Kimyager (Üniversite meıunu) 1. Oşinograf (Üniversite mnunu) 1. Fizikçi (Üniversite mezunu) 1. Meteorolojist (Üniversite mezunu) 1. Tecrübeli Hidrobiyolojist 1. Tecrübeli deniz jeoloğu 1, Tecrübeli matbaa fotoğrafçısı 1. Tecrübeli Offset uzmanı 3. Tecrübeli elektronik teknisyenl 1. Tercüman (tngilizce'ji çok iyi bilerı) 1. Daktilo (lisan bilen tercih edılir). Ücretler 10195 sayılı karamame esaslarına göre verilecektir. İsteklilerin Memurin Kanununun 5 inci maddesindeki şartları haiz olmaları ve 20 Ağustos 1962 Pazartesi Bünü saat 10 da başkanlığımızda yapılacak imtihana katılmak üzere daha evvel bir dilekçe ile müracaat etmeleri. Daha geniş bilgi Çubukludaki başkanlığımızdan alınabilir. Basın 12969/9904 PROF. NTMBÜS'un Macera'aru ls terbiyesi çağdaş ejttlroin temel ilkelerinden biri. Bltde, bizim eğitim Bİstemimizde i« terbiyeslne yer verllntemistir. Oknlnn veremedltlni, vetersiz bile olsa aile çevreRİnde verme|e çalı»maIiTiı. Çocakların \\%\ dnydnklkn konnları bilmek, eğlllmlerinl srantırmak, ortaya çıkarmak, düfündOklerini gereekieftinbilmelerini SBğlatnak, yapılacak önemll Işlerden. T»r«ttcı yeteneklerine (kkbüiyeO nygalama alanları balnnmadıkça gellşemetler, gereek klüiliklerlnl knramatlar. Daha, önce bu siitnnlarda oknrnenlarımııa Rnndnğnmnt «Çocak odası» adlı yaııda da bellrtmistik hnnn. Çoenfnn esysları onun 5|retmenleridlrler, Hem de yaratıcı gUçlerini defcrlendireeek, yetcncklertnl RtUfttrecek araçlardır. UygvlııılB %• raçları, nrrnlama alanları. Alle çevreıinin bn konada saŞI»dlkUrı yetenlı olabllir. ÇoenklarımiEin okalds elde edemedid iı terbi.Tesint belkl evtmlıde de yeterinee reremeyiz. Ama verebildiklerlmtz nlce zor olarsa olsnn, blzitn çabatnız. bir ls terblresinin gereklilifini onnn kafagına yerlestirecektir. Bn vOıden !s«er kız ister oğlan olsnn, çoenğa oknldsn alamadıcı bm şeyleri evde vermek için çalı*mak IOrundayız, Rtsim çoenkl»r için haıırlanmıs bir is tezrâhını gosteriyor. Ktiçiilttilmils bir marançoz tez tâhı anlarnında bn masa. Marangoz rezçâhından ayrımı dolapları. Orava çalışma arac, gereçlerinl. sonra oynncaklarını koynyor. Hfm hazır alman oyunoaklarını, Hem de kendi yaptıklarını. Oknl ça|ına> gelmemis çoonklann da çalışabileorfi Slfttde. Eline geçirdikIrrivle orayı bnratı çlzip »»• t» sola zarar verecc|lne kendi kendisine yararlı oltnası saîlanmıs oinror bSylece. Resimde verilen ölçüler met rf üstünden. Ba^lantılar olabildifine basit. Genellikle tahtalar, tahtalarııı bir araya (telisi, kapaklarin t<ıkılı<ıı, kapanış acılışı yani msvıın tümtt çocnjun anlayahi" ^ ? basit<i likte. Kolay bir knruluş. 1 Üst y0z*X : 5X10 cm keüitll Ikl knsaga rivilenmiş 5 cm kalmlı&inda tahtalar. (100 X 5fl cm bir yüzey). Z Alt vüze\ : Çerceve rüksekliti 5 cm olan bir ızçara kontrplâk kaplanmı«. 3 Tan ve arka yüzler: Kontrplâk ya da tahta. 4 Ön yüz: Çerçeve ve kapaklar. Küçük Ostanın çalışma masası hazırdır. Ankara Atatürk Listti MüdUriüğiindın: \ \ Teneke Levha Satın Almacaktır JA^ÎE^N KIZI 226 1 22714 lira keşif bedelli lisetniz binasında yapılacak tamirat ışi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Muvakkat teminatı 1704 liradır. 3 Keşif ve şartname her gün if saatleri içinde lisemizde görülebilir. 4 * İsteklilerin kanunl belgeleriyle temihat mektubu makbuzlan ve bu gibi işleri yaptıklârına dair Villyet Nafia Müdürlüğünden, ihaleden üç gün evvel alacakları belgelerle 20.8.1962 Pazartesi günü saat 15 te lisemizde toplanacak komisyona müracaatlan ilân olunur. Basın 1İ8S9A. 8116/9905 20 1/8 inç X30 5/16 inç 18 7/8 inc X 28 116 inç veya 20 1/8 inç X 10 1/16 inç 18 7/8 inç X 14 inç eb'adında tercihan 0.50 veya 0 23 COATİNG, 107'108 Lbs. elektrolitik teneke levha bulunan firmalarm mıktar, fiat ve teslim müddetini 12 Ağustos 1962 tarıhıne kadar PK 281 Beyoğlu adresine postalamaları. Faal 4905 9337 »CÜMHURtYET» in ZABITA ROMANI: 16 YAZAN:H.McCUTCHEON CfVİRENI B • D Bıll ile Penny o gün oğleden son olacakıınız. Dün gece geç vakıt ra îngiliz Hastanesine girdikleri nöbetçi hemtirt tite kocanızın du sırada koridoıda John ile mesgul rumu hakkında tatminkâr maluolan genç asistan ile karşılastılar. mat verdiği halde bu labah erGenç kadının, kocasının durumunu ken saatlerde iki kere üst tttte tesorarken duyduğu endişe sesinden lefon etmişsiniz. belli oluyordu. Ben mi? Bu isde muhakkak Ihtisalını Londrada yaptıktan bir yanhşhk olacak Doktor. sonra emsalinden fazla para kaza Vallah* bilmiyorum. Fakat nıp geleceğini genç yaşında emni bizde usuldendir, bütün telefonyet altınaalmak için Fas'a gelen lar not edılir. Mr. Meredith hakbu genç hekim gülumsiyerek, kında malumat almak için yapı Artık boyle üzüntulu olmanıza lan bütun telefonlarda ioru sahibi hiçbir sebep kalmadı Mrs. Mere 1 olarak sizin isminiz kaydedilmiş. dith, dedi, kocanız geceyi gayet sa Çok acayip. Herhalde bu iskin geçirdı. Bir saat evvel de goz de bir yanlışlık olacak. | lerini açıp ilk defa olarak nöbetçi hemşire ile birkaç kelime konuş i Genç hekim omuzlarını kaldırmuş. Şu anda uyuyor. Fakat bunu dı. Mademki si» aramadığmızı da tabii karşüamalısınız. Nihayet geçirdiği şoktan sonra sabahleyin söylüyorsunuz, bu takdird* teleuykudan uyanmış gibi hemen ya foncu kızlar bir yanli|lık yapmış tağından kalkması beklenemez... olacak'.ar. Içlerinde Ingilizceyi iyi Yalnız sizden bir ricarn var. anlamıyanlar olduğuna nazaran Buyrun doktor? duydukları ismi karıştırmış olma Artık en kuçuk bir tehlike bi ları da muhtemeldir. Müsaadenizle bahıs meviuu olmadığına gore le efendim. sık sık teiefon etmemenizi rica edeDoktordan ayrıldıktan sonra has ceğım tanın odasına girdiler. John, haPenny hayretle Bill'ın yüzune kikaten genç hekimin söylediği gibaktı I bi derin bir uykuya dalmıştı. Bu Ben bılakıs kâfı derecede a | nun dünkü baygınlık ile bir ilgisi rdmadığıma uzuluyordum. Hattâ olmadığı hastanın her halinden rahatsız etmemek ıçin dün akşam belli oluyordu. dan ben aramadığım içın ıçim iKocasının durumunu gördükten çımı yedi. sonra ne«elenmesi gereken Penny, Anıan rıasıl olur Mrs. Mere hastaneyi geldiğinden riaha üzgün Juh, herhalde uzüntüden unutmuş ve dujunceii bır halde terketti. Koımlı Komaıu 276 M B L ' D N KIZ Ciıen: FVES SATOL Ç t t i r t B ' Mashar KUN1 Sabahın saat ikisinde Edmond, kâğıtlarını cebine indirerek odasına kapandı. Meraktaıı çatlı>acak gil)i idi. Acaba bunlar ken disine neler oğretecekti? Mordoche, anne ve babasmın hayatlarını altüst eden nıüthiş bir sırra temas etmisti. Acaba bunu çözebilecek nıi>ni? Kâğıtlan masasınm üstüne koydu. Bunlar. iki paket halinde idi. Biri otuz sahifelik biı defter. öteki yanlıs dolu acemi biri faraCından yazılmıj iki mektuptan iba retti. Edmond. evvelâ defteri açtı. Bunun yazısı islek ve zarifti. Tahsili olan bir kimse tarahndan yazıldığı belli idi. Kısacası bu bir hâtıra defteri gibi idi. Bunda bir delikanlı ıztırabını tcrennüm ediyordtı. Büyük ve derin bir endise içinde nlduğu belli idi. İsimsiz ve ailesiz olmaktan sikâyet ediyordu. Edmond bunları hayretle okudu ve : Ajnı şcyi benim de vazmanı mümkün.. dedi. Cünkii »vnı durumdayını Fakat sahifeler çevrilince jazının to nu degişiverdi. Genç adam. ;ani Ednıond'uıı babası sevinoini haykırıyordu. Aıtık birini seviyoıdu ve hayatına renk veren kızı anlata anlala hitiıemiyordu. Isnıi Lucile >di Edmond: Aynı seyi ben de sövliyebilirim • • dedi. Lucile yerine Blanche ismini koy^» mesele kalmı>acaktı. Fakat bu kâğıtlardtn bir sev öğrenememisti. Sadece aıınesinin isnıini \e babasının da kendisi gibi ailesi olmı\an bir çnruk nlduğunıı anlamıstı. CArkası saı) rin bir nefes alan Sıll, terastdKi masalardan birine verlesıp bır vi"=ki ile o günkü postadan çıkan îngilizce gazetelerini istedi. Gazetelere bir göz gezdırdık'on sonra Penny'nin hâlâ nıtalıkta sorünmemesi üzerine «nu aramaği karar veren genç svukat tam oturduğu hasır koltu'ı'an kalkmağa hazırlandığı ^ırada Ri?ıl sav.ı Cristına Quintana'nın kendi buBill'in gıdip serın bir yerde bir lunduğu tarafa doğru gelmekte olçay içmek teklifini reddeden genç duğunu gördü. kadın bir an evvel otele donmek Sıkılmıyor musunuz böyle lek te israr ediyordu. Benim adımı vererek bu te başınıza Senor Martin? Benı kulefonları i«imın ettiğini pek me cam beklemese idi Buıada kalır rak ediyorum. Bunu kimin yapmış sızinle yarenlik ederdim. Maamafıh gelip bizi ziyaret etmek ııeolacağım tahmin edersin Bill? Avukatı bu hususta çoktan bir mez misiniz? Meselâ yarın? Saat faraziye kurmuştu. Bu telefonu e altıda. bir drink almağa? den kadın olsa olsa John'un bu Memnuniyetle Madam. rada münasebet tesis ettiği bir şır Tabiî Mrs. Meredıth'i de bckli fıntı olabilirdi. Arkadaşını çok va yorum. Zavalhnm halı o kadar ıkından tanıdığı ıçin onun kadın çime dokunuyor si. Fecı bır ^ey, hususunda ne fırsat düşkünü ol koca=ının başına gelenler. duğunu gayet iyi bilirdi. Maamafıh Bi:i başını sallıyarak tafdık et'ı. bu düşüncesini karısma a;mak Öyle eîendim. Yalnız çok ; utan kaçındığı için onun bu suali karşısında omuzlannı silkmekle kur John'un sıhhatinde büyük b:r salah var. iktifa etti. Oh oh, buna ços «levındım. Taksiden inip otelin merdivenBirbirinden bir hayli avrık velerini çıkarken uçakta beraber seyahat ettikleri sarışmla karşılaş şıl gözlerinde pervasız oır laidrla mak talihsizliğine uğradılar. Ka genç adamın yüzune bakarnK <<rdın onları görür görmez bir lâf du. Anlaşmış, sevişen bıı karı ko* tufanına tuttu. Sıcaktan sikâyet etti. sokağın gürültüsünden sabah. ca mıdırlar? Zannederim. leyin şafakla beraber uyanıp bır daha gözlerini kırpmadığından Cristina Quintana sub bir rri» dert yandı, sokakta bilhassa yn ile gülmeğe başlamiftı. bancılarm üzerine sınekler gibi ü Çok ihtiyath bir ınsanî'i :z şüşen dilencilere attı tuttu ve ne Senor. Ne evet ne b.ıvır t'.p»^ tice itibariyle Tanca'nın bir daki bir hukukçu ağzı. Ama bıiıyor ka bile yaşanamıyacak bir yer ol musunuz ben ne düjünuvor'im'' duğunda karar kıldı. Muammah bir tarzda çuiüm^üNihayet Penny ile birlikte oda yordu. larına çıkmak üzere ayrılınca de.^ (Arkası *ar)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog