Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

C AfıutM 1962 CUMHÜKÎYET BÜNY1 HÜBERIERİ 60,000 öğretmene ihtiyacı var Papanın teşebbüsü BİR DAKİKA: İstatistik kıtlığı Thalidomide faciası Birleşik Amerika ve Fransa feiâketten nasıl kurtuldular ? Sebeb ve netice! Amerikan Hastahanesine yeni gelen Başbekim Dr. R. Lium (Milliyefin yazdığına göre) Türüjmeye basarsanız, çmgıkiyede, ortalama, yılda 100 çorak çalar, Bunun neden cuk felci ve 40 kadar tifo vak'açaldığını araştırmıya lü 4 sı tesbit edildiğini öğrenince, zum yok.. Tertibat öyle Doktor Lenz'in ihbarından son! hayrette kalmış: ir k»e hafta tonra, Romada yapılmıştır. Hem düğmeye basara, Chenie Gureventhal fabrikası, « Tuhaf, demiş, o halde ya Vatican'ın ikinci (Coneile) i yım. hem sesi çıkmasın.. diyemeıtıp ilmi Türkiyede bizden da Contergan'ı ihtiyaten piya«adan içtima edecektir. Coneile siniz: cereyanı kesmedikçe.. ha ileri. yahut da, Türkiye A topîattı ve bu ilâcın gebe kabütün katolik eveque'lerin I Rakı içen sarhoş olur. Çok içerse dınlara ve genel olarak. gebe merikadan daha temiz > toplnlağudnr. Hıristiy»nlığın meysızar, hem içeyim, hem sızmıyakaimaiarı jhtimali bulunan yaştadsna çıkışmdan bugüne kadar ba Bu besaba göre elbette öyle yım olmaz. Çünkü bnnnn kaidesi ki kadınlara verilmesi caiz olmaConeile mnhtelif fasılalarla yirmi ama, Amerikalı doktorun bilmedığını Alman doktorlarına bildiri budur. kere toplanmıgtır. llk toplantıda diği bir şey var Türkiyenin kaç di. Ingilterede aynı ilâcı ımal e! Hamama çiren terler; çünkü sıyalnn beyaz ırka mensup 700 eköyünde, kaç kazasında, hattâ den fabrika da aynı şekilde davj caktır. Hem hamama gireyim, bem veqne varken, şimdi zencisi, sarısı. kaç Yİlâyetinde, doğru dürüst, randı. Fabrika, bu karara sebep terlemiyeyim olmaz. kırmızısı, her ırka mensup 2300 sıhhî teşkilât bulunur? Biz, ço olarak, kendisine yazılmış olan ikı ' Bu misaller listesini daha da eveque bn içtimada hazır bulunacuk felcine yakalanır «nezle ol mektubu gösteriyordu. Bu meknzatabiliriz; ama lüznmn yok eaktır. Cazayir, 5 (A.P.) Cezayir'de iktidarı ele alan Siyasî Büronun «kuvvetli adam.» ı Ben Bella, dün du öldü yahut, tifoya tutulnr tupiarda Distaval'in tehlikeli oladeâil mi?. Papa 23 üncü Jan makamına otu«sancılandı öldü» der, geçeriz. bileeeği yazılı idi. rur otarmaz, bn Concile'i içtimaa verdiği bir demeçte «Cezayirdeki yeni rejimin ilk hedefmin memlekette toprak reformu yapmak ve topSöyle arkaya doğru bakmız! Bir Mamafib Amerikalı hayretinBu mektuplardan birini Avusdavet hazırlıklarına başlamıstı. '.rak ağalığına son vermek» olduğunu söylemiştir. 4;»:.ıın hareketler olmus, düğmede mazurdur. Adam daha yeni. tralyada Sidney'e bir kaç kilomet1 Ben Bella, «El Ahbar» gazetesiTalnız katolikler değil, bütün hı , !cre lıasılmıs.. bir takım sesler çıkZamanla öjjrenir tabii. D. N. re mesafede bir küçük şehir olan ristiyan âlemi ba toplantıdan çıkaj ne verdiği demeçte, Franıızların mış. ziller çalmıştır.. bu zillerden cak kararları önemle beklemekte ( Cezayir'i terketmelerini tenkit etHurtville'de Doktor W. G. McBrihcvecanlananlar olmus. sonra südirler. Hiç şüphe yok, içtimaın a ' miş ve çöyle demiştir: de yazmı.ş, 16 aralıkta, bütün dün«Cezayir hükümeti idareyi tesrnacı yalnıı dinîdir. Fakat bu dini yada meşhur the Lancet adh InDerken yine düjSmelere basılkararlardan politik neticeler doç lim aldığında hazineyi tam takıı gilizce tıp dergisinde yayınlanmışbuldu. Bir tek Frank bile bırakıli mış.. yine sesler çıkmıstır.. ya'<i'i ması muhtemeldir, veya bu karartı. lar tepki yoliyle politikanın tar mamıştı. Fransızlar ellerine geçen j germişte 27 Mayıs. 22 Snbat sihi Doktor McBride bu mektupta. tışma alanı içine girebilir. Fakat j bütün paraları alarak kaçmışlartarihler bu «alârm» lardır. doğduklannı gördüğü önemli sadı. Fransız Sömürgecileri buradaasıl üzerinde dnrulaaak konu kaSimdi hir siyasî parti suraria yıda phocomele çocuktan dolayı ki her şeyi yönetmekte ve elde etolikligin devrin icaplarına daba burada konjreler yapıyor. lîirrlp büyük bir endişeye kapıldığını söy dilen millî gelirin tamamı onlau.vgun bir faale getirilmesidir. i d»?eil siyasî partilerin, ilim kon^relemektedir. Bu anormal çocukların rın ceplerine inmekteydi.» Bngün katoliklikteki sertliğin ! lerrnin bile pek safı soln olmaz. nisbeti, kendi hastaları arasında Sözlerine devam eden Ben Belyumnşatılması, kaidelerin akla, ' Yani müsbet sev yerine lâf konuyüzde on beşi buluyormuş. Bu çodaha fazla yaklastırılması gibi ko la, Cezayir'de bulunan bütün ressnlur. Herkes birbirine atar tntar. cukları doğuran anneler gebeliknular müzakere raevzuu olacaktır. ml evrak ile dosyaların kaçırıldıBaska türlü konuşnrsa. beş fillık leri sırasında Diştaval kullanmışBir çok memleketlerde devlet ile ğını veya yakıldığını ileri sürmüş (Başmakaleden devam) lar. Doktor, bu nokta üzerinde plân. millî gelirin artması, do|nm kilisenın münasebetlerı birbirinin ve «Fransız memurlarımn Cezağırlık yüklerse, milletçe desteklen fazla durmamakla ve bundan bir kontrolu. hülâsa yükşek kalitede çok içindedir. Bnralarda dini dev yir'den hemen ayrılması Cezayirmesine ve muvazenenin dikkatle hüküm çıkarmamakla beraber, lâfları, söyliyecek bulnnsa da. <'inParis'te yapılan tecrübelerde irtin elinden, devleti de dinin î liler için yerlerı doldurulması çok korunmasına o derece ihtiyaç ha mektubunun sonunda söyle bir liyecek yoktnr. Bunlan çok kon Thalidomide verilen bir tavşaelinden kurtarmak gibi bir gayret •güç bosluklar bıraktı. sıl olur. Havat pafaalılığının önle sual sormakta idi: «Acaba okurnın anormal doğan yavrusu bu Concile'in işleri arasında yer! «Fransızlar, eski idarenin plânferans vermiş, umnmi yerlerde larının neler olduğunu bize göstenememesi, plâm tehlikeye düsü larınızdan bazıları, bu ilâçtan alalacaktır. rekiyordu. Çünkü, dişi tavşan, bil çok konusmuş bir adam tecriiberecek hiç bir vesika bırakmadılar. rebilir. Halkın iktidara güvensiz mış olan kadınların doğurduğu be Concile'in fizerinde duracağı me Fakat yeni idare, Bakanlıklarda ça siyle şövlüvornm. Orron iein konliği de, başarı sartını zedeliyecek bekler arasında aynı anormalliği hassa bu konuda, kadın gibi tepki grelerdeki hatiplerden inciler saçseleler hakkında Vatican'da ciddi lışan Cezayirli memurlardan bu gösterir. Pro/esör Giraud, bu idfaktörlerdendir görmüşler midir?» çalışmalar yapılmaktadır. Fakat vesikaların kopyalarının bir kısdiasını ispat için. ana tavşanlara ması beklenemez; ama şöyle cetabmin edildiğine göre dünya iş mını elde edebildi. Plân meselesi benüz umumi ef Doktor McBrid'e yüzlerce müs Thalidomide vermek suretiyle riye do*ru bakmak ds yok mu?.. lerinden olan savas ve barış, açlık kârda berraklaşmamıştır. On bespet cevap geldi. Cevap sahipleri phocomele tavsan yavrulan elde Tine kongrelerde: • Cezayir'in 60 bin öğretmene ihve toklnk temaları Vaticanı poli tiyacı vardır. Oysa burada buluyıllık tasannın bir jet tayraregi nin hepsi phocomele çocuklar doğ etmiştir. Af, Af diye tnttnrnyorlar. Bu tikanın içine atmamak için işlenmi nan 25 bin Fransız öğretmen bagibi en ilerj memleketlerde bile duğunu görmüşlerdi. Hiç birisi de Kurtnlan memleketler ve akıbet iş konnşuldu, görüşüldü. Hüküraet yecektir. Vatican'a nazaran bu ko ğımsızlıktan önce memleketi terkgüçlükle eriş/ilmiş veya erişileme ceninin teşekkülündeki bu noksanular zaten müteveffa Papa lî. Pie etmişler ve bütün bu yük beş bin ÇİÇEKLERDEN YILDIZ FALI Ker yıl Jerseyde yapdmakta olan ! miş bir kalkınma hızı sağlıyacagı njn sebebini anlıyamamıştı. Bun Phocomele ı çocukların Ameri tntumnnu anlattı. E artık dügmetarafından bir çok kereler ele alın Cezayirli öğretmene kalmıştır. Mı an'anevî çiçek bayramı bu yıl değişik bir şekilde kutlanmıştır. Bu | nı sananlar var. imal edilen tay lann arasında bir takım doktorlar, kada ve Fransada görülmediğini ye başmıya lüzum yok degil mi?.. söyletniştik. Bu faciadan Franjamış bnlnnnyordn. Cstelik Papalık, »ır'ın ve diğer Arap memleketleyarenin nçuş emniyeti bakımından Alman meslekdaşları Lenz'in Tha nın kurtulması sadece bir şana e Akıllı adamlar böyle mi hareket yalnız sembolik olarak havada ka rinin bize öğretmen yollıyacağı ü bayram sırasmdaki gösterilere katılan çiçeklerden yapılmış bir hotekrar bir takvim şüphelendiğini biü seridir. Fransa Sağhk Bakanlığı, eder? Tarihe roskop, ilgi toplamıştır. Resimde, talih burçlarını gösteren horoskop bazı knsurlar arzettiğini düşünen lidomide'den lacak sözleri de sarf etmekten çe midindeyim» demiştir. ler var. Pilot hakkında ileri sürü yorlardı. Fakat elde henüz hiç bir bütün tecrübelerin neticesi hakyaprağı daharaıeklemiye heveslikinmektedir. Bu Concile'den pörülmektedir. Cezayir'den Fransa'ya dönenler len endişeler var. Yolcu grnpları ilmi delil yoktu. Zabıta tahkika kında bilgi edindikten ve ilâcın dirler. öyle kararlar çıkmalıdır ki insanMarsilya, 5 (a.a.) Temmuz anm rağbetinden süphe edenler var. tında tatbik edilen usullere baş teskin edici ve uyku verici vanfları tattnin etsin. Eger yalnız haBankalardaki paralara göz konnl vurarak yaraya ilk parmak ba larını tesbit ettikten sonra, ThaliMısırda bir adam rarmış. Kendi vai sözler göylenecek olnrsa, bn yı içinde Marsilya yoluyla anavatana dönmüş olan Cezayirli Fran mak ihtimalinden bahis açanlar san Stirlingshire dogumevi doktor domide'in zararsızhğına kanaat ge halinde filozof bir ad^m. tsmi de sözler taem Coneile'in hem de Pa »ızların sayısı 60.544 tür. Yine ayvar. Her şeyden habersiz olanlar Jarınfian Iskoçyah Speirs oldu. tirmiş ve bunu piyasaya sürmek Ali Bey fısfış.. çocnklsr peşine toppalığın prertijini zedeliyebilir, Pa m ay içinde 4.838 Cezayirli ile 1.196 var. Seçimlerde, plân tatbikatınİSKOÇTAD ANKET palık bnndan ciddi olarak kaçın yabancı Cezayir'den Fransa'ya gel istiyen bir lâboratuara müsaade lanır, adamı kızdırmak için hep dan doj|acak mahzurlara partileriAsıl araştırmalara 1961 senesi vermişti. Bereket ki bu lâboratu bir agızdan Ali Bey fışfış! diye maktadır. mistir. nin parasüt açacağını vâdetmeye eylül ayında başlandı. Doktor ar, müsaadeden derhal faydalan bajınsırlarmıs. Ali Bey sabırlı Concile'i ynkarıda ıSyledigimiz Geçen haziran ayında Cezayir'hazırlananlar var. Spires. kendi bölgesinde, sene ba mamış, bu arada, ilâcın zararlann adam. Haydi çocnğs oymıyayım gibi doğrndan dojrnya Papa 23 ün d«ı Marsilya'ya gelmiş olan' Cezacü Jan toplamaktadır. Bunu ne yirli Fransız'ların sayısı 94.563 :di. Feridun ERGİN jındanberi doğan anormal çocuk dan bahseden ilk raporlar çıkmış, diye, bir «msmnf, iki şnsmns. üç ları «aydı. On çocuk doğmuştu. O Bakanhk da müsaadeyi geri almış içten, ne de dıştan gelen bir tazmşmuş!. Nihayet sabn çatlamıs, zaman doktor söyle bir hesap yap tır. yik netieeai yapmamaktadır. Kilialmış bir taş; en yakın fifhşcı çotı: senin çe»Hli kademeleri arasında ACI BİR KAYIP Birleşik Amerikaya gelince, ayBrüksel görüşmelerinin bir çıkmaza girdiği ve ta , hiç bir ihtilîf göze çarpmamakta Stirlingshire gibi küçük bir böl nı ilâç orada Talimal ismiyle pi cnga fırlatmış. Çsengvn kafasını Ibradnlı Hoca Musazade Kadı dır. 23 üncü Jan 1870 tenberi topgede mutat oîarak pek nadir gö yasaya sürülmek isteniyordu. O yarmış. Ali Beyi yakalamıslar: rım fiyatlan üzerinde an laşılamadığı bildirıiliyor Ali Rıza Efendi ve Ferlde Halanmatnış olan Concile'i içtimaa ! rülen anormalliklerin bu kadar rada da, ilâç daha imal edilmeden Çocnfnn kafasını rsrdı diye mahnımln kerlmeei, merhum Dr. çağırarak, ona itibar saçlamak isj «. I Sabri Kismlr eçt ve merhume ! fazla sayıda ortaya çıkması bir raporların muhteviyatı anlaşıl kemeye vermişler.. temiştir, ba toplantının uzun za i j salgın mahiyeti gösteriyor. Demek mış, imalât durdurulmuştur. Simdi var mıdır bilmiyornm o Sıdıka Yolalan. Hallt Aksoy. Brüksel, 5 (a.a.) Altıltr ile lngilt«re temsilcileri arasında yapımandanberi yapılmamıs olması, I ki, meçhul bir âmil var. Madem Ama felâketin de hayırlısı olur zamanlar Mısırda bir adam lâkırdı merhum Dr. Eyüp Ak»oy, mer:an müzakereler bu labah saat 6 ya kadar (Gmt.) devam etmiştir. Papaları çok kavvetlendirmiş, bnhum Numan Aksoy'un hemçlr»;• ki el ve ayak. gebeliğin aîtıncı ve muş denildiği gibi, dünyaya dal ederken karsıdaki onnn sozünü Toplantı sonunda bir demeç veren Fransız sözcüsü, «tarım fiyat I na mnkabil ba organı zayıflatmıstı. leri, Nebile Klışmir, Ahmet Klş. yedinci haftalarında normal ola budak salan bu facianın da, bunkesmek isterşe: politikası üzerinde »nl»sm»y« varamadık» demis ve müzakerelere önüPapa bu organa knvvet vermek mlr, Melike KöprUlü'nün anrak filizlenmeğe başhyor. demek dan sonra tıbbi ilâçların daha dikmüzdeki sonbaharda devam tdilmesinin kararlaştırıldığını açıklamış | istemiştir; kaldı ki 1870 Concile'i neleri, Necatl Köprülü'nün kn Salli alennebî' (Peygamberp | oluyor ki bu bilinmiyen âmil, bu katli testlere tâbi tutularak piya• tır. yınvalidesi de harb dolayısiyle vazifegini so»alâtü selâm) dermiş. Bnnn unutDiğer taraftan, Franıız tözcüsü, Ortak Pazar intikal devri husu! devrenin ya civarında, ya başlan saya sürülmesini emreden nona getirmeden dafıimağa mecbazı mayın.. MÜNİRE KİŞMİR . sunda ve îngiltere'nin Ortak Pazara girmesinden sonra, Conlmon\vealth ' j gıcında harekete geçmektedir. bur olrnuştu. O zaman ele alınmış hükümler çıkarılması ve ilâç bah lîizim Ali Bey fıgfısı mahkemetarım ürünleri ihracatında düşüş olurta, bu memleketlerle yani KsnaDoktor, on anormal çocuğun an sinde her türlü peşin tedbirlerin u z a n ' ç olan meseleler bir asra yakın bir \ ; da, Avustralya, Yeni Zelanda ile iıtişarel«re girişilmesi meselesi üzjeItu .lıastalı^tao . kurtularoii»r..k nelerini dâyet etti. Önlerine bir alınmmsıb«hsinde çalışmalara gi ye çıkarmıslar.. çocuk da kafast zamandanberi maallâkta kalmış , rinde mutabakata varıldığını söylemiştir. sarılı, orada.. hSkim stmıgın hiiviveîat etmişllr. 6 ağustos pazari sürü ilâç dizdi, bunlann arasında, rışilmiştir. bnlunayordn. KJlisede otorite metr«l günü öğle namazını mütaa. ı Spaak'ın demeci yetini sorduktan sonra: tanıdıkları ilâç bulunup bulunmaselesiyle mhbanın gerçek yetkileri S O N kıp Fatlh Camtinden k»ldınlaBrüksel, 5 (a.a.) Altı Dısişleri Bakaniyle tngiliz temsilcileri dığmı sordu. Sekiz kadın, Diştaval Ali Bey! Siı bn çocugnn baisi bir hal çaresjne baglanmış derak Edlrnekapıdakl Şehltllğe arasında yapılan ve bu sabah saat 6 da (Gmt.) sona eren müzakerelerkutusunu derhal tanıdılar. Dokufildi. ştnı neden yardınıı? Bize... derdefnedllecektir. den lonra Belçika Dısişleri Bakanı, gazetecilerle şu konuşmayı yapzuncu kadın, ona benzer bir müken Ali Bey: KÎŞMlR. K Ö P R C L C , AKSOY Belki ba «efer de bn gibi ne j mıştır : ve YOLALAN AlLESİ sekkin aldığını hatırlıyor, onuncu Salli alennebî, demis. Yani •eleler bir karara nlaşmıyacaktır, ı ! «Çok iş gördük, birçok görüs farklarını yaklastırdık. Görüşmelere su hiç bir şey hatırlamıyordu. bir sev söylemek için hfikimin söfakat dünvanın dört bir tarafından i önümüzdeki eylül ayı zarfır.da devam etmemiz ihtimal dahilindedir.» Cumhurlyet 9935 Doktor Speirs, müdavi hekimlezünü kesmis.. hâkim ve mahkemegelecek olan din adamları bu me1 rin müsaadesiyle, 1961 senesi, Stirde bulunanlar bn söz üzerine saseleleri düşünecekler, fikirler orj lingshire bölgesinde verilmis olan iaya atılacak ve tabmin edildiğine lstü selâm ?etirmisler ISkin Ali bütün reçeteleri gözden geçirdi. Söre çeşitli hıristiyan kiliseleri araBey bir şey dememiş. HSkim Ali *"ida uzlaşma ve yaklasmanın ça Bu çetin is, on kadının ifadesini Bevin halini biliyor, snalini tekrrleri aranacaktır. M. PÎRt teyit eden müthiş bir delil ortaya rarlamak istemiş: koyuyordu. Sekizi gebeliklerinin Ali Bey. SİK bn çoeufnn ba^ başlangıcında muhakkak olarak Ankara. 5 lCumhuriyet Telek») şını yardıîınızdan dolayı.... Diştaval almıştı. Ikisi, Distaval'i Ankara Merkez K. lığının poli»« Ali tekrar: belki de kullanmıstı. yaptığı sikâyet üzerine şehrimizde Salli alennebi diyinee hSkim Doktor Speirs, vardıgı »onucu ç\kan üç akşam gazetesi, usulsüz susmus. Hep birden salâtü «elâm derhal the Lancet dergisine yollaolarak toplanmıştıt. Gazetelerde getirilmis.. beklenmis Ali Beyde Yazısı. derginin göze çarpan yayınlanan bir emekli subayla il yine lâf yok.. hâkim tekrar: Ben Bella bir köşesinde yayınlandı. îddialagili haberler üzerine Merkez Ku, Almanyada yapılmakta. olan Ali Bey, bu çocngnn kafaaımandanlığı polise müracaat ederak anketi destekliyordu. Orada da, nı yardifinız için siıden dâvacı. bu gazetelerin toplanmasını ve ku derken Ali Bey tekrar: doktorun anketine muvaıi olarak çük yastaki müvezzi çocukların baDuseidorf 5 (a.a.) «Bekâr istatistikler yapılmakta ve inandıgltmalannın önüne g»çilmosini ls Salli alennebî! diyinee hikim lar kongresi» dün Duseldorfrıcı neticel*r alınmakta idi. temiftir. Bunun üzerine polisler v« dayanamamış. ta açılmış ve çalişmalarına Bu delillerin fazlalığı karsısın Ama Ali Bey. Salli slennebl, inzibat erleri sehre dağılarak habaşlamıştır. Kongreye on da, ilk defa olarak harekete geçberin yayınlandığı Resimli Po«rta, Salli alennebî.. dâva görüyornz. memleketten gelen bin kadar mis olan Doktor Lenz bu defa aEkspres ve Medeniyet gazeteleHnl Yeter, artık ne diyeceksen de! dl•ielege iştirak etmektedir. çıktan açığa mahut kimyevî maduc.»^ karşı mücadele açtı. O da,toplamışlar, müvezzileri Merkez yince Ali bir selâm vermiş.. «o.,. , ,... ,, deye Kongrenin Batı Almanya'da Ta efendim!.. Ben size üç defa the Lancet dergisinde yazdığı bir { Kumandanlığına getirmişlerdir. Ku Svvatuggens, Güney Afnka 5, 'f'Pİanmış olması kongreye yazıda Contergan aUn kadınların | nıandanlıkça Adliyeye sevkedilen «Peygambere salâtü selâm» de(AP) Dün burada bir konuşma katılan kadın üyelerin daha en azdan yüzde yirmisinin sakat müvezziler . serbest b*akılmıglar dim öfkelendiniz. Bir sürü çoeak yapan Güney Afrika Adalet Bacok olması sonucunu vermişçocuk doğurduğunu, 1999 danberi ( ' l r > pesimde.. sabahtan aksama kadar tir. Bu yıl Du^eldorf kongre kanı Balthazar Vorster, komünizm | Batı Almanyada dünyaya gelen le olduğu gibi liberalizm ile de \ Ali Bey fışfış, Ali Bev fısfış! diye «ınrip s!tı yedi kadına karşı sonuna kadar mücadele edilmesi oocukların en »z iki üç bini bulbagırırsa insanda tafaammül mü bir erkek bulunmaktadır. D O K f" O R gerektiğini söylemiş ve «Komüduğunu söylüyordu. kalır, bir taş attım.. bunun başına Dıger taraftan son ıstatisnizm öldürür, liberalizm ise insaZİyaeddin Maktav Bu »enenin başındanberi. habergeldi. diyinee bâkim: Mklere göre Almanyada yaşlı nı öldürmek için kurulmus bir j Knlak, Bnmn, Bogaz (Ağıı ler yıgın yıgın gelmektedir' Than:r milyon bekâr erkeğe mu Ali Bey! Beratt ettini*; diye tuzağa sürükler», demiştir. HMtahklsn) MütehagsiBi lldoroide Mtılmakta olan rnemlekahil üç milyon bekâr kadın dâvayı karara baelamış. bn' hikfiMillî Parti mahalli kongresinde sbjit caddesı luksim. Keceu ketlerin hepsinde bu facia büyübulunduğu tesbit edilmiştir. yeyi ara sıra hatırlar, hatırlatırıra. konuşan Bakan, siyah ırktan geP«rk Apt. 5/1 « 30 98 yor. len vatandaşlarınm çoğunun kaAli Beyin ssbnnı tüketmemeli. Kungreye katılan yabancı Bu iliç, bazı memleketlerde h&li nunlara itaat eden iyi insanlar oljyelerin çoğunu Holânda ve Cumhuriyet B. FELEK aatılıyor, bazılarında da, meselâ duklarını fakat bunlann, perdenin Kelçika gibi komju memleItalyada Thalidomide, ancak haarkasma gizlenen beyaz tahrikçiketlerrien gelenler teşkil etziran ayı sonunda yasak edilınijier tarafından kışkırtıldıklarım bemektedir. Bununla beraber tir. îtalyaya uğnyan »eyyahlar, bu lirttikten sonra şunları söylemişcok uzak memleketlerden gel arada oradan Thalidomide alıp tir: miş olanlar da vardır Bunlamemleketlerine getirmi?lerdir. «Bunlar, ülkemizde barış ve dü j nn arasında bir Pakistanlı Dahası var. Kanadada. eczacılazenin sağlanmasını istemiyen kimve bir Kuzey Afrikal, göze rın takriben yüzde on beşi, geçen selerdir Ve biz, bu kişilere karşı i çarpmaktadır. mücadele açmış bulunuyoruz. Bu, martta jlâca yasak konunca elleKongrede «1962 Bekârlar liberalizme karşı bir mücadeledir. i rindeki stoku geri göndermek is1 KraUçesi» nin seçümesi de Komünizm öldürür, liberalizm ise, tememiijlerdi. Bunun üzerine, moj insanı, öldürmek için kurulmus dası geçmiş bir kanunu tatbik ' bir tuzağa sürükler.» i mecburiyeti hasıl olmuştur. Toronj to'lu bir eczacı, bahane oiarak. ilâ ' cın erkeklere zarar vermediğini i ileri sürmüştür. Doktor Lenz'in açıkladığı korVazarken, kalemlnlzi,temi2ler. kunç bir hakikat var: j Her gün, iki üç anormal ço i cuğun doğduğunu haber alıyorum. ı 1 onı(29n«*)TI dlyor. ; Salgın, her memlekette, ilâcın . İlâncıiık 5688/9900 piyasaya çıkmasından dokuz on ay Umumî kültürü olan, yabancı dil bilen »onra başlamıştır. Bahtsız analarm çoğu. gebelik1EDEK PARÇA. RULMAN, TRANSMİSVON HURDA DIŞ VE İÇ LÂSTİK SATlLACAKTlR lerinin jlk haftaları zarfında bu ZtVCİRLEKİ ilâcı kullanmışlardır. Mahdut Mes'uliyetli Ereğli Kömürleri ilâcın satılmadığı memlek»tl«»ve emsali tic&retinde mümkünse tecrübe sahibi de, Fransada ve Amerikada, Mİwt İşletmesi Müessese Müdürlüğünden: bulunan veja bu işlere istidatlı genç elemana iyi çocuk doimamıstır. bir istıkbai temin edilecektir. Her tarafta, lâboratuarlar yeniİşletmemiz Merkez Ambarı akarjakıt sahasmda mevcut den tecrübelere giriştiler. Fak»t 7,5 ayak muhtelif eb'atta 735 adet hurda dış ve 128 adet iç lâstikle 643 Secilpcek namzet haricte staja gönderilecek ve ücTalidomide'li müstahzarlar yapan Içi renkli emaye adet kolan, şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde kapalı zarfret. kabiüyetine göre tayin olunacaktır. bazı fabrikalar, ilâç aleyhinde ala satılacaktır. cele ve fazla kesin hüküm vermeMüteharrik raflar meleri için gazeteleri uyarmağa Şartname: Ânkarada: T.K İ Kurumu Genel MüdürlüğünEi yazısı ile hazırlanmış hal tercümesini havi müOtomatik defrost çalışıyorlardı. den, İstanbulda: B.K.İ. Ticaret Müdürlüğü İstanbul Satınalma racaatlarm aşağıdaki adrese gönderilmesi: Bu arada Fransa Tıp Akademıii TECUMSEH ekovat BVRLA BİRADERLER VE ŞSİ. üyesi Profesör A. Giraud, Thalidakta: İşletmemiz Ticaret Müdürlüğünden alınabilir. Kilitli, Şelvador raflı kapı. domide'in çocukların sakat doğma Timken Servisi Arttırma: 27 Ağtıstos 1962 tarih Pazartesi günü saat 14 te larma sebep olan tesirini Alman Galata İstanbul yapılacaktır. Toptan Satış kimyagerlerinin ve biyoloji bilgın 4 lerinin nasıl gözden kaçırdık'.anİşletmemiz, Eksiltme ve Arttırma Kanununa tâbi olmayıp nı şöyle ispat etmi;ur. tlâç ja*.ı;ız 4 ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. fsreler üzerinde denenmişti. Halbuki, testin aynı zamanda, dişi tav İlâııcıLk «18/9901 , (Basın Z. 225 13131/9914) İlânaiik 5625/9903 sanlar üsacindt d« yap.ıma» {• B Ben Bella. Cezayir'de toprak ağalığına son vereceğiz, dedi Bir ayda Cezayir'den Fransa'ya 66,578 kişi göç etti Plân, Yatırım, Kalkınma Ingiltere Pazar görüşmeler durdıı « . Ânkarada üç gazete usulsüz bir şekilde toplatıldı "Bekârlar Kongresi,, dün açıldî Liberalizm ile Komünizmin bir mukayesesi İSTİKBAL VADEDEN BİR İŞ Ü Ç K E N K O L L . Ş T İ . Istiklâl Cad. 30 Beyoğlu İstanbul Tel: } g \\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog