Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

penc ere I Nerdesin Belediye? Bizim iki milyonluk Istanbul şehri bir âlemdir. Bo şehrin Belediyesi bir «yrı filemdlr. Maksadımız şn yazıyla Belediyeye çatmak degü. O zavallı, şehirlinin «hizmet» talebine çürük çarık makinesiyle yetişmeye çahşıyor. Ama yetisemez. Çünkü Istanbul köyden akınla gittikçe yajılroakta Yabancı basının gözü ile : « Şehrin etrafını bir büyük cadırlı ordngâb gibi yiiı binlerce gecekondu muhasara etnıiş.» Temel yapısı, gecekonduculuk apartmancılık arsa spekülâsyonu kira ticareti üzerine knrulnıus basıbos büyük sehirde Belediye dediğimiz teskilât ne yapsın? Dâvalar önünde diz çökmekten baska çaresi yoktur. Okuyucularımızdan mektnplar alırız : Bizim sokağın kösesindeki elrktrik yanmıyor. Bu konser\atu\ar binası Istanbula yakışır mı? Birtakım adamlar geldiler evin önünü kazdılar, sonra açık bırakıp gittiler.. Bizim mahalleye on beş gündiir çöpçfl uframadı. Bunlar için yazı yazmak, elli jıllık havan suyu ile gargara yapmak demektir. Gecekonduculuk, apartmancılık, arsa ticareti, kira ticareti bugün Türkiyenin büyük politikasını eline geçirmiş devlerdir. Seçim yoliyle iktidara geçraiş politikacıyı maddeten destekliyen büyük kodamanların idare ettigi büyük bir borsadır bn Mesken dâvası, arsacılık ve apartmancılıfın elinden kurtarılmadan halledilemez. Belediye hizmetleri gecekondularla gittikçe yayılan şehrin neresine yetişsin? Siı istedifiniz kadar kalkıp : Tahn! Başımızı sokacak bir oda için dört yüz lira istedi namassuzlar!.. deyin. Veya : Yabn! Armndan iyiıi tstanbnl paıarına gelmec oldu. Nedir bn kabzımallardan çektigimiz . diye kaleminizden kan damlatın. Bnnlar sebepsiz ve mesnetsiz gevezeliklerdir. Belediyenin aczı, geçroiş yıllarda tntulan ve hâlâ ısrarl» tutulmak iıtenen bir genel iktisat politikasının sonnçlarında doğmaktadır. Onun içindir ki, okuyuculanmızdan rica ederiz. bize : Efendim, otobüsler vaktinde gelmiyor, vapurlar temiz defil, Belediye zabıtası iyi çalışmıyor, ev balamıyoraz . gibi mektnplar yazmasınlar. Bnnlar teker teker defil, bir büyük polilikanın potasında düşunülecek meselelerdir. Belediye bn sehirde halkın hizmetine vetişeraez. Çünkü Belediyenin de üstünde, köylüyü topraksız bırakıp şehre göç ettiren politika \e arsacılık, apartmancılıkla üç . beş yılda \nrgnnlar vnran politikacı var. Şimdi soruştnrma knrnllarında çofu beraet eden geçmis devrin kodamanlanna bakıyoruz, servetlerini şöyle açıklıvorlar : Milletvekili olnnca aylıklanmı toptan çekip Erenköyönde beş bine bir arsa aldım. Bir ay sonra on bine satıp Valdebafda bir arsa aldım. Üç hafta sonr» Valdebafdakini yirmi bine satıp Şişlide bir arsa aldım. tki gtin sonra Şişlidekini kırk bine satıp Leventte bir ev aldım. Altı ay sonra evi yüz bine okntnp Bebekte bir kat aldım. Üç ay geçmedi kısmet bn, Bebekteki katı üç yüz bine satıp Fatihte helâlinden bir apartman aldım. Ama apartmana altı yüz bin teklif edilince dayanamadım. O parayla Kadıköyde çarsıda bir han satın aldım... vesaireBakıyorsnnuz arsa, apartman, ban alım satımiyle iki yılda bir müyoner yetisiyor. Kannnln olmasına kannnlu. . Çogumuznn yaptığı şey. Ama bir memlekette arsacılık, apartmancılık böyle yürürse, ber çesit komisyonen ile politikacı kolkola iş çe\irirlerse, kSyler de sirazesinden çıkar, sehirler de . Sonra da balk çıkar : Nerdesin ey Belediye? diye bagırır. Nerde olacak Belediye a bemşehrim, politikacının altında, sesi çıkmıyor. tKl ÇUMHTJKIYKT ıııı|ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııiııımııınıiHUiıııiiiımıŞiıı ıııııııııınııtımmııımıııı I DÜŞÜNCELER § j Milletlerarası Meseleler llllllllllllllll llllllllllllllll | I = ^fnıiHrrrrrumHrrımmrfmrrmrrrunHHinuımıııiMiıım «Hürriyet olmıvan bir mem j kapalı iktıdar rejımıdır. Öte yan muesseselere fazla belbağîamaları lekette ölöm \c izmihlâl var [ dan, modern dıktatörlükler göste doğru değildir. Turkiyede demokdır. Her terakkinin ve kurtu r'yor kı. muhalefet partilerıni mu ratık aksama sebeplerıni daha başlnsun anası bürriyettir.» hafaza etraekle beraber, ıktidan ka yerlerde ve çok derınlerde araATATÜRK kapatmak mümkun bulunmaktadır. mak ezcümle toplumun ıktisadı I Siyaset bilımı yönünden ıncelen yapısı ve fertlerın iktisadı hayat Silâhtarağa Elektrik Fabrıkasımeğe değer »sıl nokta da; Serbest şartları» özerinde durmak lâztmÜnlü Fransız M>aset bilımcisı nın Sanayi Bakanlığının l.E.T T. tesislenne el koyarak kuracağl Prof. Georges Burdeau, Batı de Seçım yolu ile ıktıdara gelen bir dır. mokrasısı ile Marksıst demokrası partının, dığer muhalefet partılerıTurkiye Enerji Kurumuna devreTurkiyeyi demokrasıye kavuşturıktıdann nı muhafaza etmekle beraber, ıktıdılmeşinden sonra şehrimizde e arasındakı farkı mak ıçın bırçok fıkir ve ılım adaçağımız de darı ne şekılde ve hangı yollarda >apısında bulmakta mımızın sadece bazı «sıhırlı» kavektrıge bir•mıktar zam yap.lacak j m o k r a s i l e n n I n l k t l d a r ı n aç.k kapadığı hususu değıl mıdır? ram ve kurumlara belbağlamak tır. Elektrıge yap.lacak z.m m.k jk , olmaslna gore iki îste değerlı meslektasımız Alp heves ve temayülunu hilâ muhatarının kesin olarak bilinmemekle bileceğinı soylemekte<Jır. Kuran'ın eserinin ga>esı; yazarın faza ettıklerı hatırlanırsa, genç fıberaber, 5 kurusu geçmiyecegi tah , Gerçekten " Batı demokrasılerin «Bir ahlâksızlık rejimı» olarak adkır adamımızın vardığı isabetlı sotnin edılmektedir. ı de iktıdar her fikre tenkide ve mu landırdığı çok partili kapalı iktı nuç büsbütun onem kazanır. Açığını elektrikten »ldığı paray halefete açıktır. Sınıfı, zumresı, dar rejımını müşahhas dmeklerıyDığer taraftan ınsan haysıyetıne la kapıjıan l.E T.T. tdaresi, Sanayi mesleği ve sıfatı ne olursa olsun, le ve butün ozelliklenyle anlatmayaraşır sekıJde yasamayı sağhyan hakkını sından ıbarettır Bakanlıgının uzun zamandanberi herkes, iktidara gelmek sosyal ve ekonomik haklar ve oelektriğe zam teklifini kabul et haudır. Dığer taraftan Batının deII devler faşızme karsı olduğu gıbı memişti. Bunun sonucu olarak e mokrası felsefesmde hıçbır mutlak Genç jararın vardığı en dnemlı komünızme karşı da kesin bir pan> lektrik enerjisi, Sanayi Bakanlığı gerçek yoktur. Kısaca Batı deraok sonuçlardan bin «Demokratık re z e h l r teskil eder. Nitekım Ingıltenın inhisarı altına girmek uzere rasisi her seçimde değı^ebılen bir jımın Turk mılletının yegane yasa | r e ' zı>arete gelen komunıst bir çoğunluk \e açık iktıdar rejımıdır. dir. Bugün bagımMzlığına kavu$an Jamaika'nın cografî mevkii Halbukı Marksıst ıdeolojıde iktı ma şartı olduğuna ınanması ve de devlet adamının, «\V'elfare State tE.T.T. Idaresi ileride müskul ' dar her türlü tenkide ve muhale mokratık rejım dışında mılletçe Refah Devrı» sıstemı ıçinde vatanHur milletler ailesi suratle kala mokratık olgunluğ» ulastirmışlarduruma düşmemek için şimdiden fete kapalıdır Memlekette tek par var olmamızın ve insanca yaşama daşa sağlanan imkânları ve fertle balıkiasıj'or.^ Bır zamanlann hey dır. 1944 yılında genel seçimler yatedbirler almaya başlamıştır. tı vardır ve ıktıdann el değıstır mızın ımkansız olduğu ve tarıh rın yasama 5e\ıyesını gordukten beth ımparatorlukları, çığ gıbı j a pılarak bır Temsılcıler Mechsı mesı soz konusu olamaz. Komunıst açısından Mıllî Hâkımıjet ılkesıne sonra. «bu ulkede bıze japacak ış yılan mustemlekecılık aleyhtarlığı mejdana getirilmiş ve 9 sene sonra dayanan Tuık Demokrasi'sının te \ok. En son îngiltereye geleceğız» cere^anına bo\ un eğerek asırlar da ekserıyettekı grupun bır îcra p a rtınm ıfarielendırdığı «resmi ger P e n d i k Gençlık K a n ı p ı m n melierını doğrudan doğruya Ata demesı de bunu teyıd eder Bu ge| j ÜçÜncİİ d e v r e s i b a ş h y o r Içeklerden farkh kanaat taşımak, türk Devrimınde aramak gerektiği» Iısın ancak zorbaca baska bir ifade boyunca sırtından geçindikleri top Konseyi kurmasına müsaads edılraklara bağımsızlık dağıtmakta mistır. 1957 de de Bakanlar Kurulu ile bir ıstılâ volu ile olabıleceğı ıie bırbırlenj le yarışıyorlar. Meselâ tecrubesıne gırısılmış ve amelıye Kızılayın yaz mevsunı munase '' bunları tenkıd etmek vatan hainli kanaatını taşımasıdır. başka bır sey değıldır. ortadadır. betiyle duzenledığı Pendik Genç ; P r o f 1956 yılından berıye, sadece Afrı 1959 da Jamaıkaya tam dahıli muhMıllî Mucadele yıllarından sonlık Kampının ıkıncı devresi cuma j ' Burdeau'nun bu tasnıfı ve Eserin kanaatımizce belki de ka kada, 100 mılyondan fazla insanı tarnet verılmek suretiyle zırvesıra memleketimize zihniyet devrıt M V I ısab< 11 o l m a k l a b a b e r gunu sona erecek ve pazar gunu ı " * « mıni gerçekleştirmek için kaçınıl Jeme alınış zamanından doğan en barmdıran 27 ülke ıstıklâlıne ka ne erışmıştir. Dolayısiyle Ingılız, uçuncu devre başl.yacakt.r. | m e ? Q l 5 j c e t l 1 m 2 n 7 d e „ y e n l ^ " ' « a " maz bir ıdare tarzı olarak ortaya buvuk eksikhğı: Ahlâksız çok par vuşmuştur. Guvenlık Konseyinın ler Londrada 1962 subatmda JamaıI v \e 19o6 1960 jıüarı arasında çık çıkan tek partı rejımı. M. Duver tılı kapalı iktidardan yeni çıkmıs 1 temmuzda, 2 Merkezi Afrika kahlarla muzakere masasma oturmemleketi Rwanda Cumhuriyetı duklarmda, karşılarında bağımsız| Muhtehf ıllerden gelecek orta1 m ı ş ç e ş i t i i ma icaleleııden vucuda ger gibi Batılı müşahıtlerin de be °,lan v e , b ü !un okul ve liseje devam etmekte o. getirilmiş olan bır kıtapta (1) da hrttiğı gıbı, hıçbır zaman devamlı ile yerleştirmeğe ve gelıstirmeğe iie Burundi Kırallığını Genel Ku hğın avantajları kadar mükellefıI lan kız oğrenciler ile komsu miljg a j e t jerınde olarak ışaret edıldı bır rejım olarak benımsenmemış çalışan ve çalışması gereken toplu rulun tavsiyesi uzerine âzahğa yetlerini de kavrıyabılecek kıratta I letlerın misafır olarak gönderecek I yetler bakımından da «Kapalıcemı ve ideal hedef olarak daima çok mumuzda son zamanlarda ortaya bul etmesıyle, Dun\a Evının çatısı temsılcıler bulmuşlardır. I lerı kız talebelerin katılacağı u * ı ğj üzere: Marksıst olmıyan iktıçıkan sozde «Ahlâkh» bır tek par altında toplanan bur mıüetlerin sapartih hurriyet rejımi gosterılmısBoylece Jamaıka, doğumlanyle çuncu devre Pendik Gençlık Kam dar» mumkun olabılmektedır. tılı kapalı iktidar heveshsı birta yısı 106 ya yukselmıştır. Öniimuz birlikte mustanp dünyanın başına pına Tunuslu 2 kız öfrencinin Zira her tek parti rejımi ideolo tir. kım heyecanh cahıl ve gafillerin deki 10 sene zarfında Bırleşmış sayısız problemler getiren yeni ulde katılacağı bildırilmektedır. jık bakımdan olmasa bıle fnlen Fakat Ataturk'un çok partih de goruşlerıni ve ozleyışlerıni ve bu mokratık rejim istikametinde yap ozleyışın netıcelerıni bır tetkik ve Milletler uyelerının 200 e yaklaş keler arasında mesut bir ittisna Açış konuşmasını İnönü ması, hıç kımseyı şaşırtmamalıdır. teskil etmektedir. tığı iki deneme irticanın hortlama tahhle tâbi tutmamıs olmasıdır. yapacak Yeni doğan devletler, bilhassa Kara bulntlar sı ile her iki defasında âa ileri bır İki yıl evvel teşekkul etmış olan Bırleşmış Milletlerde hatırı sayıhr Eğlenceyı çok seven ve ateşh tarıhe atılmış, 1945 te yapılan te (1) Alp Kuran, İZ GÖNÇ Kapalı İktidar, bir kuvvet halıne geliyor. Dünya bır mızaca sahip Jamaıkahların Ekonomik ve Sosyal Etütler Konşebbus ıse herkesçe malum sebep Gençlık Yayınları, Ist. 1962 ile efkârı umumıyesınin parçaları oia nıkbınhğe dayanan hayat felsefeferans Heyetının ilk defa duzenleve tutumlardan dolayı çok partih rak yukselttıklen seslere kulak ! lerıne rağmen, oniarı tamaoıen diğı toplantıya Başbakan İsmet In ENGtN ERDENER kapalı rejıme muncer olmuştur. 400.000 dolarhk bir tasarruf veriliyor, Doğu ve Batı Blokları ] dertsız zannetmek hatalı olur. En onu'nun bir konuşması ile BeledıSayın yazara göre, «Bazı aydın Nişanlandıiar oniarı saflarına çekebilmek ama onemlı meseleierden bırı de, nuye Sarayında baş'.anacak ve çalışkışılerın bugune kadar Turkiyede sağhyacak bir teşebbüs cıyle turlu fedakârhkları goze a fus ınfılâkı ve ışsızhktır. Eskı bır malar üç hafta devam edec»ktir. demokratık rejımın aksamasına se4 8 1962 tstanbul Ecnebi sertnayeyi tesvik ve kolıyor. Oysa kı yeni doğan devlet dâva olan senede yuzde 3 nispetınbep olarak Ikıncı Meclis, Anayasa ; Sanayide sermaye ve plânlama ko ruma kanunundan faydalanarak lerın çoğunluğu. maddı ve mâne dekı çoğalma ile ışsızhk, goçlerle Mahkeme^ı gıbı müesseselerin yok , nularında yapılacak munakaşalara kurulmuç bulu vı bakımdan çağdaş medenıvetten kısmen hafıfletüebılmektedir. Cumhurnet 9930 luğunu gostermelerı ve bu gibi memleketimizde ilim adamlan, devlet ve özel seknan ılâç fabnkalarından birisı, o fersahlarca uzaktadır. Gerı kalJamaıkada bellibaşh 2 sıyası par tor temsılcılerıyle Batı Almanya, numüzdeki aylar ıçerisinde ilk de mış olmalarının belli başlı sebebı, [ tı vardır ve her ıkısine de kurucu| Amerika, Ingiltere, Italya, Mısır, fa olarak ilâç ham maddesi imal sermaye ve kalifiye eleman yojf ları Genel Başkanlık etmektedır1 Somalı. Lubnan, Kıbrıs, 1tan, Paetmeye başhyacaktır. luğudur. Kendilerıne iktisadı ve ler. Iktıdardakı ve 1943 te kurulan kistan, Japonya'yı temsılen uzman Soz konusu fabrikanın bu teseb sosyal kalkınmalarını sağhyacak Işçi Partısınin liderı Başbakan Sır ların iştirak edecekleri bildirilmek busü ile memleketimizin her yıl yardımları yapmağa âmade Batı Alexander Bustamante Başbakan1 milyon 400 bin dalara yakın bir Blokuyla, genellıkle dostane hisler dır ve muhalefettekı ve 1938 de kuj , pılacak olan bu tip çalışma neticetah beslemekle beraber, sıkı bır ışbırh rulan Mılli Halk Partisinin Genel do\ız tasarrufu sağlıjacağı I I sinde çeşıtlı konularda devlet »Aşağıdaki mustahzarlarımız Ecza Depolarına dağıtıldığını ğını gerçeklestırememelerı, buvuk Başkam da Norman Manley'dir. 69 mın edılmektedir. damları ile ış adamlaHnm fikirlerı arzederiz: tahhsızhklerınden bırıdır. Somur yasındakı Manley, Bustamante'nın belirecek, bu gorüslere ilim a Ç ls 'ngecıhğe ve neokollonıalizme karşı kuzenıdir. dan ve ecnebı uzmanların kendı haklı allerjilen, yeni doğan devleti ; memleketlerındekı tatbikat bakıİşçi Partısi, taassup derecesinde lerı korpe hallerıyle Doğu BlokuGONEY DEDEOGLU » . mından ilen surecekleri mülâha( nun kucağına ıtmektedır. Gene ço sosjalizm aleyhtarıdır. Ingıltereİle (I ' zalat eklenecektır. , (Beher CC iinde 600,000 ünite D2 Vitamini) ğunljığunun hjıjki, mıllethk vasıf dekı İşçi Partiıi ornek ahnarak kuOS'CRLU larmdsn uzak ve demokraslnin fa tulan Mılli Halk Partısi de korauTek ampulluk kutunun perakende fiatı 90 kurus * f Genelev sokaklarında içki Nlkâhlandılar zıletieıini idrakteır »ahruın yekdı nızm aieyhtarı olmakla beraber, Beyoğlu ' satışı önleiıecek (ı j ğerıne zıd topluluklardan muteşek routedil bir sosyalıst tutuma sahıp(I I Beyoğlu Emniyet Amirliğinin mü kıl olduğundan, yeni ve bır on ha tir. Jamaika Parlâmentosu 2 Mec(I ı racaati uzerine, gerek Beyoğlu vej zırhk yapılmadan doğan devletle hslıdır. Senatoda 21, Temsilcıler Cumhuriyet 9923 rın pohtikacılarına, tek partih o Meclısınde ise 45 koltuk bulunmak(Calci Ostelin f Vitamijı B 12) (' J gerekse Galatada bulunan genell'ıevlerın sokaklanndaki tekel bayitorıter rejımler pek cazıp gelmek tadır. 1962 nisanında yapılan son 15 cc.lik şişenin perakende fiatı 390 kurus. genel seçımlerde, İşçi Partisi Tem0 I lerinin ruhsatları Tekel Basmutedır. GLAXO MÜSTAHZARLARI A.Ş., PJl. 62 İSTANBUL ögretmen sılciler Mechsıne 28 milletvekili \ j dürlüfü tarafından ıptal edilecekr. «evtvç KANIC sokarak Mılli Halk Partisini tnağBir istisna tir. İle Bugun, Karayıb Denizinin kuze lup etmiştir. Bırbırlerinın kıyasıya Reklâmcılık 3364 9926 Genelevlerin bulunduklan »oAvukat bulunmalarına yındekı ve tath kahpso nağmele sıyası duşmanları kaklar duvarla örtülmüs olduğu ERDOG\N FINDIKOÖIU rının yukseldığı Jamaıka Adası rağmen, Bustamante ile Manley, j için 20 kadar Tekel bayıı sokak ıNlsanlandılar mustesna bır gun yaşıyor. Zıra 307 polıtık arena dışında akraba ve yaSAYIN DOKTOR VE ECZACILARA: , çinde kalmıştır. N'izamnameye goyıl devam eden tngılız ıdaresinden kın dostturlar. Her ıkısı de, Hur i t.tta Meddıyekoyü f ' re de genelevlerde içkı içilmesı herhangı sonra 11,400 kılometrekare yuzolçu Dunya hukumetlerının Fransadaki LATEMA LABORATOİRES DE THERAPEU f ' yasaktır. tlgililer genelev mustemune (Kıbrıs Adasından dortte bır bırının en gozde Bakanları olabıleTİQUE MODERNE müstarRarlarından: ' ( rılerınden başka kımseye satış yap Cumhurıy*t 9931 nıspetinde daha buyıik) ve 1,638,000 cek kadar değerlı devlet adamları\ , rr.ıyan Tekel bayılerının kapatılnufusa sahıp Jamaika, tamamen dır. Değışık metotlarla olmakla be, I masmı istemişlerdır Bunun üzeSULFARLEM CHOLİNE 60 drajelik tüp mustakıl bır devlet hahne gelmek raber muşterek ıhtırasları, sosyal I nne Tekel Başmudurluğü gereklı * TOPLLANTFk A ÇAĞRI tedır. Jamaıka, tngılız Milletler reformları suratle gerçekleştirmek • I J kararı vererek bayılerin ruhsatlaSULFARLEM AMPUL 6 ampulluk kutu Camıası ıçinde kalmak istemış ve ve Jamaıkahlan refaha kavuştuı194» Devresl Harb Okulu meiptal cihetine gidecektir. yaptığı muracaat kabul edılmıştır. maktır. 78 ıne girmiş olmasına rağ(l ı nnı zunlarının 8 8 962 çarsamba güadlı preparatları ithal edılerek Ecza Depolarına dağıtıldığını nü 5aat 30 00 de Maçka Taslık Kuba'nın 130 kılometre kadar men inanılmıjacak derecede dınaDenizde bir ceset bulundu GazlnoRunda. yapılacak Devre ( guneyinde bulunan Jamaıka, 1492 mık olan ve Jamaıkahların kendıarzederiz. Yenikapı sahili açıklarında 1820 toplantmna bütün Devre me. (' yılında Krıstot Kolomb tarafından sıne «Karaıb Aslanı» adını verdıkyaşlarmda olduğu tahmin edilen zunlannın te»riflerini «aygı ile (' lerı Bustamante, Amerikaya yaptıJ.V.VİTTOLL VE KO. Ltd. Posta Kutuau 62 İSTANBUL bır gencin cesedi bulunmustur. Bır # davet ederız. (' keşfedildtğı zaman, Ingiliz edebi ğı son ziyarette şoyle konuşmuşhafta kadar önce, denizde boğulf TERTtP HEYETt (' yatçılarından Sır Walter Raleigh' tu : nın «Dünyanın Cennetı» olarak vaduğu anlasılan gencin hüviyetınin Reklâmcılık 3364/9927 sıflandırdığı adada Arawak adı ve« Amerikan taraftarı, komütesbiti için ceset morga kaldırılCumhurlvet 9933 rilen 60.000 kısılik sulhsever bir nizm aleyhtarıyız. Batı Blokuna rrmtır. kızılderili kabilesi yaşamaktaydı. mensubuz ve orada kalacağız » Jamaika, Ara\vak dılinde, «PınarAmerıkanın, Kubayı iktisadı bır Ağustos G Rebiülevvel 5 lar Adası» mânasına gelmektedır. krıze suruklnen komunıst dıktaDoktor Aleko Sakelarldls. 1955 yıhna kadar Ispanyol hâkimi toru Castro'nun 3 ıldızını sondurAKÜ PLÂK FABRİKASI • > » c "fl Alikl ve çocuklannın « v 8/ yetı altında yaşıyan Jamaıkayı da mek amacıyle, Başbakanı BustaPlâklarunız Sülyensiz; Sai Kurşun toıiyledir. C a glll annelerl ve böyük annelerı. et ha sonra Olıver Cromwell'ın gon i mante veya Manley olsun Jamaı> | Fiat: Müsbet, menii 250 kurustur. Bay ve Bayan Yosıf v« Mlhall • O J * derdığı bir donanma ile îngüızler kayı olanca gucuyle desteklıyeceMarkarian ve çocuklannın «evAdres:. Aksaray Küçuk Lânga, Pervane < ğı muhakkaktır. Washıngton, hurdevraldılar. gıli kız kardesleri ve teyzelerı. V. | 5.58 13.20 17.13 20.20 22.06 5.57 Dede So No. 8 İstanbul. Tel: 21 40 35 Bav Yorgl Sakelarldls'ln gellnı Bugunku Jamaikalıların hemen rıyet ıçinde suratle kalkınmanın E 1 9 37 4 58 8 52U200I 46 !• 3 6 hemen hepsının, asgari yüzde 95 i mumkun olabıleceğını Lâtın AmeBasın 13161/9909 Cumhuriyet 9924 Dul Bayan ZİNOVİA nin ecdadı Afrıkadan gelmedir. Zi rika ve bağımsızlığını yeni elde eSAKELARtDİS'in ra biçare Arawak'lar, daha îngiliz den memleketlere gosterebılmek vefat etüifl derln teessürle biller Jamaıkaya ayak basmadan ön ıçın Jamaıkayı bulunmaz bır fırsat dlrlllr. Cenaze merasimi bugün ce Ispanyollar tarafmdan imha e sayacaktır. sesinden, nelesinden kaçıp knr lavanta adı biliyordu! Rıhtım«CUIVimJRIYET. ın Edebl Tefrikası: 65 p»zarte«ı « AgUBtos 1962 «aat dilmişlerdı. Halkın genye kalan tulmaktan baska bir sey düşünEğer Bustamante ve Manley'ıa da, ellerimizde viski bardakları 13.30 da Takılm Ay» Trıada kısmını Ingıliz, Iskoç, Irlandah, kalkınma plânları muvaffak olmazmüyordnm. Nertnin hanımın sükarşıhklı kınla büküle konnsRum kıhseslnde lcra olunacakIspanyol, Portekız Musevilerı, Su sa, Jamaıka ufuklarındakı kuçuk zülmüş yeşil gözlerine, gülümmamız, durnmun giilünçlüğü tır. riyeh, Çinli ve Hındıstanlı azınlık ve kara bır nokta, Karayıp Denızısemeye, Serra'nın somlanna çarptı beni sonunda. Boğanma Cenaze Levazunatı lar meydana getirmektedir. Hali nın meşhur tayfunları kat^ar buyetişmeye çabalıyordnm üsteANGELÎDÎS lik! Bütün bu oynnlar ne ka bir gıcık gelip yapıstı, bir şey hazırda Jamaikada, ırklar karışı yuk bır facıa hahnı alabihr. Jamaıpatladı sanki içimde, gülmeye dar güçtü, ne dayanılmaı seymından bırhkte yaşayıp çahsan a kanın fakir tabakasını Afrıkah Cumhuriyet 9932 basladım. Çok gülüyordum galerdi yaptıklanm!. Cihangir, henkh ve yepyenı bır cemıyetın zencıler meydana getirmektedir. liba. Serra'nın şasırıp gerüeyiSuzan banımla eilveleştiği köfışkırmasına şahıt olmaktayız. Ecdatlan Avrupadan gelmıs olan| OperatSr. Grolog Dr. şeden, pingpong masasımn yasini görür gibiyim. Arkamızda yuzde 22 Tabıi kaynaklar ve guzellıkler larla melezler nufusun Sanuı: PEKIDE CELAJL nından kopup geliyordu. Elleribiri : bakımından zengjn Jamaika, mu sıni, aynı zamanda orta ve zengm ni omnzlarımıza \apıstırıp eğireffeh bır ulkedir. îkincı Dünya tabakayı teşkıl etmektedırler. Famek, gülmek, bafırmak, unnt« Sarhos oldu kız, faıla kagabeyimin üzerine y«ktn r , inan fşte orada oturnyorda. Bize liyordn yüzümüze dofra. KarHarbınden sonra zıraı, endustrıyel kirlerle zenginler arasındakl uçumak için içiyorlardı, Serramn gülümsüyorda. Uzaklardan gü* bana yoktur! öyle bir sans veçırdı galiba?» diyordu. I Idrar Yollan ve Tenasfil deşine acır gibi bakıyordn. oknl arkadasiarı kızlara bakarlüyordu güzel yesil gözleri. Bariyor ki bana:. Biraı da senin * Hastalıklan Mütehassısı • ve madencıhk alanlarında başardı rumda, Mıllard Johnson adlı bır Yemekte bizi yanyana oturt« Tahu korkmuyor musun na bakuordu. Bana da gülümdım. Ne güzel, küçük kadıncıkyüzünden belki. Hoşlandı afa; Gaiatasaray SuterazJ Sok • ğı kalkınma hızına pek az memle bozguncu polıtıkaeı behrmıştır. Bır tular Ahmetle. Kâzım Işık yebu kızı sen vokken elinden aket erişebılmıştir. 1961 de boksıt avukat olan Johnson'ın geçen sene suyordn. Görüyor mnvdu gerlardı. Şakirin kollanna sanlıp beyim senden, hepsi hoşlandı, t No 12 USUT Apt Tel: 44 14 36 İ meğin sonuna yetisti. Torgıın, lırlar, alınz diye!.» ve alüminyum oksid ihracından kurduğu Sıyası Halk Partısı. doğçekten beni? Eliyle isaret edi\, m TT 1 * oğlanı valandan denize atmava fethettin anlan şekerim! Ağagıkıntılı gözlerini kaçırıyordu Ahmakça gulüyordu Ahmet. yordu. Ahmetle yaklastıtımız İlâncılık 5592/9899 60.9, şekerden 14.5, muzdan da 4.7 rudan doğruya ırkçı bır pohtıka çabalıyorlardı. Süzan Hanım beyim Amerikada bir bnre açbenden. O da oyunun bitip, Ahsıyah « Bu k u mı, onu benim elim milyon sterlın gelır sağlamıştır. guderek, turlu tahrıklerle zaman iskemlelerimizi çektirigenç bir adamı yakalamıs, bir mayı düşünüyop. Dfin akşam den almak mı!.» medin ortadan çekilmesinden Jamaika dünyanın (1) numarah cılthlere, Jamaıkada şımdıye ka.vordu >anına. Fransızca konnbiriç partisinin tartışmasını jasöyledi. Başına »eni koyarım de boksit ihracatçısıdır. Ayrıca 1961 dar hıç erışemedıklennı ılerı surbaska bir sey düşünmüyordu şuvordıı bizimle. Güvenli, inançlı konuşması, pıyordu. Türkiyenin en ivi dan di, Senden iyi adam mı bnlaeade Jamaıkayı 13.5 sterlın bırakan duğu haklar ve nımetler vadetmek belli. Telefon bahaneleri ile sık öğunerek gerilmesi içimi acıtıNeden Fransızca? Neden o sörü dedikleri geçkince bir a ğım!» dedi. T» Amerikalılara 224.000 turıst zıyaret etmiştir. In tedır. Sıjası Halk Partısı nazarlarıyordu. Garsonun getirdiği içkisık çalısma odasına kapanıyor ölü bakışlar. neden o sebepsiz dam dnrmadan kalçalannı oyne demis biliyor mnsnn? «Sag Nüshası 25 Kuruş gılızler almak kadar vermesini de nı Afnkaya dıkmekte, o kıt'anın den almak bahanesiyle kaçıyoryorgun gülüş! du. natarak dört dönüyor, ynkarkolumdnr, benim kadar imza Turkiye mrlcl bılmışler ve Jamaıkayı ekonomik ; enı doğmuş ulkelerıvle Jamaıka dum yanlarından. Arkamdan Şaşkınlıçırnı gören Abmet efSonradan bana, Ahmedin dün dan pikap getirmek, müzik >ap hakkı vardır, yalnız kardeşim Lira Kr. Ura Kr. ve sosyal bakımlardan geliştirmış arasında sıkı tıcarı, kulturel ve Cibangir bafıra bağıra söylenilenirdi benimle. Tengesi serefimak için emirler veriyordn. Ah yadan habersiz ahmak gülüşlesosyal bağlar kurulmasını ıstemekdeçil. inandıfım adamdır» delerdır. yordu : roıze içeceğinı sövlüyordu. Bu met de biraz sarhoştn. Belimi Senehk 75.00 150 00 rine, elimi kolumn mıncıklıya mis. Bnnn söylemez herkes Jamaıka, yerleşmış ve iyi işliyen tedır. Johnson, sıyası teşekkulunun « Aşk yaradı ona, rörmiiyor bizi sevdiğine isaretti. Hoşuna 6 aylık «00 80 00 bırakmıyordn kolu. Kıpırdısız için afbevim! Cibangir dnyacak rak, yılışmalarına dayanamadı 2 partıh bır parlâmenter rejime sa daha şımdıden 20,000 ka\ıth âzası rausun ne kadar değişip, güzel?itmiş olmalıydım. Herkesi ken 3 aylık 22 00 44 00 duruyordum, Gülümsemeye göz olsa meselâ«.B ğı için aramızdan kaçtıgını anhiptır. Ingilızler bağımsızhğa gı bulunduğunu ıddıa etmektedir. leştiğini!» dime baelamak için ne sihirbazBasan ve Yayan lerme korkusuz bakmaya çaba Temennıler, Jamaıkanın mesut den yolda yalnız bırakmayıp Jalatmıstı. Gülüyordn. Kötüydü gülfişü. lık >aptıçımı soruyordu Ahmet. Cumhuriyet Matbaacılık ve Bir çoenk gibi gözlerini kısıp lıyordum. maıkahlan kollarından tutmuşlar bır ıstısna olmakta devam edebılKalabalık cevremîzde toplanıViski buz gibi boğazımdan ge* GazetecıUk Türk Anoniın Sırketı Sarhoşlukta bulmustum çahafif sevinçli kahkahalarla gü\e âdeta eğıtım yaparcasına de mesı ıstıkametındedır. Cagaloğlu Halkevi Sokak No. 3S41 yor, şakalasmalar, eülüşmelcr çiyordu. Serra koioma giriyor, reji. Her se> biraz uzak, bnlaKurnazca basarıvordnm üzlüşünü duvoyorum Ahmedin. Sahibı çok önemli bir baber verirceartı\ordu. Hepsı ıçkiye bavılırgün, nisanlı rolünü. Serjanın nık görünüjordu gözüme. ÇaDaha neler söylemiyordn! line : dı onlann. Hepsi bir sevi nnutsıra«ız kahkahalarmdan, durma NÂZİME NADİ « Burada kalırsın şekerim. resi bulunmaz dert yoktu artık. « Bak kızım,» diyordu. «Şimmak sevdasındaydı sankı. Gardan bize doğrn kayan bakıslaBeni beklersin, on beşinden faz Yazı ışlennJ fıılen ıdare edeu Hem mademki onu seviyordom, di Amerikada solde zamamdır. sonlar. Yusuf Efendi dört dörından. Cihangir'in alaycı «ülü Mesul Müdür la, baflasalar kalmam emin e l ! mademki Ahmet çekilip gidijiırner, küçük. beiaz ovuncak basünden ürküvnrdum. TiirrSim Eflenmene, gezmene bak. So Sen bu Ahmede söyle, adres vedu aramızdan! Şu za\allı Ah VECDİ K1ZILJJEMİR relim ona, hem ucuz hem de rın üzerine bardaklar, \ iski sisıkılmıs. koskuda Kâzım Isıeın zavallı yengeme de biraz arkamet! Gülmeje çabalıyordum ogüzel şeyler bulabileceği öyle * şelcrj çıkar, yukarı jiyecek ısyolunn ^özlüvoıdum. Tanımda daşlık etmis olursun. Ben orana. Yusuf efendinin önüme sürmafazalar vardır ki N'ew Tork' Gazetemıze gonatrılen yazılıt ko marlanırdı. olduçu zaman hersev dÜ7ene çi da ev bile araştıracağım kendita . > duğu içki bardağına uzanıyor. nul«un, konulmasın iade edılmez rivordu. Tanımda olduğu zaAksam üzeri çivinmeve hasmize. Amerikada yer bulmak Ilânlardan mesuliyet kabul olunmaz Bir sürü dükkân adı sıralısarhoş olmama lardım ettiğı man daba az korkuyordum. Olardı denize eirenlpr. Bu Nerkolav değil. Oöner dönmez »e624.483.50 lira keşıf bedellı İstanbul Pendik Kayıkhanesı ınyordu arka arkaya. Ahmet AAbone ve Han ıslert İçin. zarlm için gulup göz kırpıvordum a yun kolaylasıyordn. min Hanımın beyaz, küciık rlin ni kaptığım gibi » merikaya çeyiz düzmeye gidişaatınuı ihalesi 21.8.962 Salı gunu saat 15 te Genel Mudurlükte üstılne «Abone» veya «llân Servısı. dama. Mumja kalıplı, terbiye drki içki hardajında, dört kö'se Ko)a(ımın dibtnde Ahmedin yerdu sanki! Ahmedin alabileBir daha hiçbir zaman birbikaydınm konması Iâzımdır. tekrar yapılacağmdan ilgüilerin yeterlik belgesi almak üzere 17/ li metrdotel, elinde tepsisi sasbozlar parlayıp sıkırdardı. Nisesi sarhos, sıcak mırıl mırıl arimizi rörmivecefimizi dü^ünüeefi en iyi Amerikan mallarını S/1962 gunü saat 17 ye kadar muracaat etmeleri ilân olunur. kın uzaklaşıyordu yanımdaıı sanlılar için, Ahmedin volcnluhıvordn : >ordum. Kolu belimde zincir «ıralıyordu Serra. Ne çok ku= 1 BU GAZETE BASIN AHLAK £o için, sarhoş olmak, (Arkası var • Bilmezsin Maeideeigim a îibi ağırlaKiyorda. Tanından, ma», kiirk çesidi. ne çok krem. UYMAY1 TAAHHÜT (Basıa 13064 A. 8179/9918) Elektriğe yapılacak zam, 5 kııruşıı geçmiyecek Kapah Iktidar Yazan: Dr. İsmet Ciritli Hür milletler ailesi süratle kalabalıklaşıyor Yazai: Kayban Sağlaner OSTELİN FORTE Zlraat Bankasındalü Tosarruflarınız Istikbalinlzl Aydınlatır. CALDEMA GLAXO AZMI TIGRAK V E F AT L r.atsı ! Kemal Çağlar CUMHURIYET Beden Terbiyesi Genel Miidürlüğünden. Yapı İşleri Ilânı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog