Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Rfiklâmcılık 3316/9928 39. yıJ Sayı 13.651 u m h u r i yet TelgraS ve mektup adreai: Cumhuriyet İ»tanbuü Posta Kutu»u: İat«abul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 P»Tartocî razaiiesi A Âonctnc O /\£U»tU2> TEKNİK ÜNİVERSİTE Giriş İmtihanlarına Hazırlama Kursları EYLÜL DEVRESİ İÇİN Kayıtlara başlanmıştır. GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu, Ağacamii Sakızağacı Cad. No. 3 Telefon: 49 42 27 İlâncılık: 5589 9898 rürkYunan dostluğu lalklara maledilecek tiin bîr basm toplantısı yapan Yunan Dışişleri Bakanı, bu sahadaki çalışmaların hızlandırılması hususunda karar almdığmı açıkladı akaıt "Türkiye ve Yunanistan Müsterek Pazardan faydalanacak,, dedi Averof Yardım Konsorsiumunun Plân, eytül ayı başında calışmalarına Yatırım, başlıyacağını gazetecilere söyledi llllllllllllllllllll Şehrimiz, duıı yuıe BHC»^ uuiucıınunı uuuu uaıu< y&ş&mış ve termometre ~* gölgede 31 dereceye kadar yükselmiştir. Önceki güne nazaran hava «ıcakiığında 4 derecelik düşüş, halkın ferahlamasmı sağlamadığı için plâjlara, sahil gazinolarına giden Şehir Hattı vapurları, trenler. otobüsler istiap hadlerinin üzerinde yolcu taşımışlardır. Meteoroloji raporlarına göre hava sıcakhğı bugün de gölgede 32 dereceye kadar yükselecek, rüzgârlar poyrazdan, yer yer orta ku\vette esecektir. Resimde, istiab haddinin üstünde yo!cu taşıyan bir Şehir Hatları gemisi görülüyor. (alkınma İMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ^VV rta yaşını aşkınca bir ai J l l e babası tanırım. Akıllı y j uyanık ve çalıskan bir "^ lattır. Meslefi icabı, gün eri pek çok kimselerle görü Geceleri de, Türkiyenin en iek tirajlı gazetesini dikkatle ve eski eserleri karıştırır. Bn halli tstanbullu ile yaptı&ım konusma, beni hayrete düşür Çünkü yatırım propagandası lankalara halkın parasını çeküzere hazırlanmış bir «kurık» olarak vasıflandırmıştı. isyon liderinin tekrar bir varergisi koyamıyacağını ve ban rdaki paraları knllanmayi/ düüğünü Röylüyordu. isadi hayatta, reklâm ve prondanın ters netice verdiji duar vardır. Hükümetin seferolmusçasına plân ve yatırım ıgandasına girişmesi, alâkalıdaba önce hesaba katmadıkyornmlara yol açmıştır. Işte nisal ki, plân ve yatırım me:rinde, iktidara beslenecek itin ne derece önemli bir basaktörfi teskil edebileceğini gösektedir. larca, plânsız ve programsız tetlerden şikâyet edilmistir. , bn «ikâyetleri idare sisteeki perişanlıgi belirten birer d olarak dinlemiştir. Plân ında yapılmıs aşırı propagankadar, ileri sürülmüş tenr de, derinliğine nüfnz etmer. Bn konnda, fikirlerin heıcrraklasmadığı muhakkaktır. noktayı açıklamakta fayda üm. Plâncılık, aslında ne köne de yanlış bir hareket tarModel seçerken isabet gösr, ehliyetli ellerde hazırlanır talıkla tatbik edilirse, plânın cticeler vermesi mamkündür. Alâettinin lâmbası gibi, simarifetler ortaya koyabile)ir âlet değildir. Plân, sadektisat siyasetinin moayyen k vasıtalarından biridir. Plâavda ve mahzurları, oııu haacak ve kullanacak insanlamemleketteki şartlara göre îbilir. ı deyince, bazı kimseler, An, a bazırlanmış beş ciltlik ee tasarıları gözönüne getirdirler. Hakikatte, plân tipleşitlidir. Plân örnekleri, elbidelleri kadar degişik ve zenılabilir. Halbnki memleketi, bangi modele göre ne ka"de plân hazırlanması lâzım ği münakaşa edilmiş değilktisadî modellerin bir tanete plân budnr, refabın tılsıbu plânda arayımz!» derce>rtaya konnlmuştnr. Verilen in vücude uygunluğu. ölçüdoğrulağu, makastarlıfın kave elbisenin pahalılığı hakfikir beyan edenler de, âdezilik sanatımn düşroanı olaasıflandırılmıştır. Plân meıde, halkın kayıtsızlığına musistemin bazı taraftarları da ba varacak bir hissi hassasiistermişlerdir. ımî ve uzun vâdeli bir plân| < başarı şartı, istatistiklerin nmelliği ve previzyon teknikalitesidir. İstatistiklerin ve kitayetsiz oldnŞu mem;rde, plânın hatalı netice k tehlikesi vardır. Bu itibargelişmiş memleketlerde, isklerin durumnnu dikkate ahazırlık vapmak şerekir. yon tekniği de. henüz nihaî ül merhalesine erişmiş buktan uzaktır. En ileri mem•rde dahi. on beş yıl müdmeselâ «"• 18 yatırımla •'• 7 ma hızı sağlanacaktır» şekmüjde verebilmek imkânsızılilli muhasebesı kurulamakelerde ise, liderlerin bir riiaziye ıfade edercesine kalhızını rakama bağlıyabiV. ancak onların cesaretine sayılabilir. Türkiyede bir lazırlarıması ve yürütülmesi sız olmamakla beraber, ista?re baflı bulunan, previzyon inde dikkate alınması sreremilli muhasebe boşluğunu ı katmaya ibtiyaç duyuran »roblemlerin sayısı fazladır. plân ekonomive ne kadar a Averof. Inönü ve Erkin. r\ veiki gece verilen yemekte Başbakan'ın yurt gezisi dün başladı Dün Ankara'dan İstanbııl'a hareket eden İnnnü 8 ağııstosta Egeye. 12 ağustosta da Giiney \e Giiney Doğıı illerine gidecek Y'azısı 5 inci sahilede Ankara, 5 (Cumhuriyet Teleks) Birkaç gündenberi memleketimizde misafır bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Ekselâns Averof, bu sabahkı müzakerelerden sonra Ankara Palas salonunda bir basm toplantısı yapmış ve «Türkiye ile Yunanistan arasındakı dostluğa ciddi bir şekılde ınanıyorum. Bu dostluğa duyulan ihtiyaç, Türkiye için olduğu kadar. Yunanistan için de önemhdir» demıştir. Yerli ve yabancı basın mensuplannın katıldığı bu toplantıya Ekselâns Averoff kendisinin de vaktiyle gazetecilik yaptığını söylemekle başlamış ve çeşitli açılardan resimlerini çekmeye çalışan foto muhabirlerinin görevîeri hak kında da bir Amerikan devlet adamının sbzünü naklederek: «Biz demokrasi devrinde değil lotok27 Mayıs Devriminden son rasi devrinde yaşıyoruz» detniştir. raki intıkal devresınde beAzınlıklar komitesi lirli görevlerini tamamlıyaraYunanistan Dışişleri Bakanına rak dağılan lkinci Cumhuri Arkası Sa. 5. Sö. 4 te yetin Kurucu Meclis üyeleri o günden bu yana her ayın ilk perfembelerı kendî aralannda toplanmayı, memleket problemlerini T. B. M. Meclisine paralcl olarak el« almayı âdet halıne getırmişlerdir. Kurucu Meclis üyelerinden baska kimsenın girmesine müsaade eciilmediği özel toplanlantılardsn sonuncusu geçtiğimiz hafta içerisinde. Büyükadadaki Anadolu Kulübünde Londra. 5 (aa..) Ingiltereyi ziyapılmış ve önemli bazı ka yaret etmekte olan Kenya Maliye rarlar ahnmıştır. Kemal TürkBakanı James Gichuru cuma geoğlurıun orsani/e ettiği tabii cesindenberi kayıptır. Bakanın! kaybolduğu «Scotland Yard» a bilf Arkası Sa. 5, Sii. 8 de dirilmiştir. Kenya Maliye Bakanı Gichuru. dün sabah Edimbourg'ta beklenmekteydi. Ingiliz Sömürgeler Bakanı Duncan Sandys, hafta tatilıni geçirmek üzere kendisini Edinıbourg'a dâvet etmi.şti. Fakat Ken• aı Bakan gece trenlnde kendi•l sine ayrılan yerde bulunmadığı gıbi, gündüz trenine de binmemiştir. Yarı bajımsız Kenya hüküme tinin öbür 2 Bakanı Tom Mboya ve Arkası Sa 5. Sii. 5 te Iki yıl içinde yurdumuzda kaybolan çocuk sayısı: 1564 Yalnız İstanbulda bunların sayısı 826, bütün yurtta kaybolan çocuklardan 144 ü hâlâ bulunamadı Ankara, 5 (CumhuriyetTeleks) Ankara polisi bir yıldaaberi aramakta oldugu beş yaşındaki bir çocuğun kıptiler tarafından kaçırıldığını öğrenmiş ve bu sefer de Eskişehir istikametine giden kıptilerin takibine çıkmıştır. Aylâ Özakar olayı kadar enteresan ve Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Kurucu Meclisin bütiin iiyeleri bir toplaut! yapacak Kenyaîı Bakan Londrada kayboldu Cumhurbaşkanlığı Köşkü personeli arasında bazı değişiklikler yapıldı Ankara 5, (Cumhuriyet Teieks) Cumhurbaşkanlığı koşkünde son günlerde bazı nakiller yapılmış, bu araria Yaverlerden üçü Kıt'aya sevkedilmişlerdir. Nakledilen yaverler şunlardır: Deniz Güverte üsteğmeni Necdet Kaplanoğlu. Jandarma yüzbaşısı Ömer tskender ve Tank yüzbaşısı Cahit Erel. Bunların yerine aynı günde yenı yaverler tâyin edilmi»lerdir. Görülen lüzum üzerıne nakledilen Daire Müdürlüğü mernurları ise tlhan Bayrak ile Salih Kibar'dır. Kayıp Enioğan'ın babası Kemal İnler, ikiz kardeşi olan Fıdal'ı seviyor Gümüşpala Frankeştayıt'a benzetildi ^Siyasî partiler İstanbulda kongrelerine devam ettiler Y.T.P. 12 nci ilc,e kongresini dün Sarıyeıde yapmıştır. A.P kongrelerinde olduğu gibi Y.T.P. kongrel*rinde de münhasıran af konusu Arkası Sa. 5. Sii. 7 de Öğroııei kredilori golirleri eok olan talehel*»rt* verilıniş M.T.T.B. Ankarada yaptıçı araştırmada kredi verilen 80 hjrenciden ?5 inin 400700 lira arasında maaşlı. t sının 300 lira trlirli. 5 inin yüksek memur <ocu4u. ikisinin de bahalarının tüccar vf büyük toprak sahibi olduklarını tesbit etti Thaüdoıttide'i piyasadan kaldırtana armağan verilecek t.vinde olü bulunan ve intihar ettiği zannedilen Ma r j|vn Monroe Ankara 5 (Cumhuriyet . Teleks) Milli Türk Talebe Birliği İkınci Başkanlığınca bugün yaymianan bir bildiride. Yurtlar ve Kredilpr Genel Mudurluğunun kredi tevzi seklı tenkid edilmekte ve bazı haksizlıklardan bahsedilmektedir. Eildirideki iddiaya göre, Yurtlar ve Krediler Genel Müdürlüğü 1962 haziranında 67 bin müracaat içintiea ancak 2500 kışiye kredi vernıiştir. Bu tevzi Üniversirenin bi Marilyn Monroe dün yatağında ölü bulundu 36 yaşındaki yıldızın evinde f azla miktarda uyku hapı alarak intihar eitiği zannediliyor Hyannıs Port, 5 (.AP) Cumhurbaşkanı Kennedy, dün, çocukların sakat doğmasına sebep olan «Thalidomide» adh ilâcın piyasadan kal Arkası Sa. 5. Sii. S da rinci sınıfları i;in giriş imtihanındaki puvan durumuna göre kur'a çekerek, difier sınıflar için geçış notlarına göre yukarıdan asağıya doğru yapılrrıştır. Bu arada birçok ffakir öğrenciye de para ve kredi Kayseri 5. (Telefonla) İhrmz verilmemiştir. Sağhk Müdürlüğü yaptığı taramaM.T.T.B. Ankara Üniversitesin da bölgede 63 cüzamlıya rastladen kredi a!an Hukuk, DilTa mıstır. En fazla cüzamlıya Tarı ilrih. Iktsiadi ve Ticarî îlimler Aka çesinde rastlanmıştır. Hastalardan dcmisinin 60 talebesi arasında yap 3 ü ağır olduğundan Devlet Hastatığı incelemede bu nğrencilerden hanesinde ayrı bir koğuşta enter Arkası Sa. 5. Sü. 8 de ne ediimıslerdir. Kayseride 63 cüzamlı toplandı Erkanlı, Köseoğlu ve Akkoyunlu vazifeleri başına dönmiyecekler Erkanlı bazı açıklamalar yaptı Yurda donen 14 ierden Fazı! Ak j bul etmekle geçırmışierdir. Bu akoyunlu, Orhan Erkanlı ve Münır rada kendilerini bazı 22 şubatçı Koseoğiu dünkü günlerını evlerin emekiı subaylaı da ziyaıet etmışde akrabalal'inı. sş ve dostlarını ka Arkası Sa. 5, Sii. 1 de Hollywood 3, (AP) Bir zacısı, yıldızın muhtemelen intihar manların Seksapel Kıraliçesi ün etmiş olduğunu söylemiştir. lü sınema yıldızı Marilyn Monroe. Marilyn Monroe 36 yaşındaydı. bugün ölmüştür. Los Angeles Sav Batı Los Angeles Polisine müracaatta bulunan 2 doktor, Miss Monroe'nun cansız vücudunu yatağının içinde boynuna kadar örtülü olarak bulduklarım, yatak odası kapısı kilitli olduğundan penMarilyn Monroe. Norma 1 cere cammı kırarak içeri girmek Jean Baker olarak 1 haziran zorunda kaldıklarını belirtmişler1926 da Los Angeles'te dünya dir. ya gelmiştir. Kendisi daha Arkası Sa. 5, Sü. 1 de çok küçükken babası annesini terketmiş ve Marilyn bir ailenin yanına evlâtlık olarak verilmiştir. Daha sonra bir yetimhaneye gönderilms.ş ve 11 yaşında iken annesinin arkadaşı olan birinin himayesine girmiştir. 16 yaşındayken James Dougherty adında bir uçak işçiHo!ly\vood. 5 (a.a.) Sarışm si ile evlenmiştir. Harb sıraBomba Marilyn Monroe'nun bu sa j sında kocası ticaret fılosuna bah ölmesi. füim dünyasında bukatılmış, Marilyn de uçak vük bir tepki yaratmıçtır. | J labrikasında çahçmıştır. Bu Teltfotr. ıCUMHL'RİVET Aî > Sovyet re?mi p.jansı Tass, Ame j Arkası Sa. 5, Sü. 2 de rikalı sarı^m artiM Marilyn Mon AF. Beşiktas kongıesine katılan üyeler (yukaııda) ve V T P. koneıcFcridun EKGİN Marilyn'in cesedi evinden alınarak Morga götürülürken Arkası Sa. 3, Sii. 2 de sine resml araba ile jelen Llajtırma Bakanımn otomobili (ajağıda) Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Kimdi? İ Ankara'nm İ havası İ Ecvet GÜRESIN yazıyoı ^ E ~ ^ E E = E = ~ E = = Ş = Marilyn'in ölümii bütün dünyada büyük üzüntü yarattı = ^ Polıtikacıların bir kısmı kongrelerinde birbirlerini yemektedirler. Ama görülüyor ki, bu kavgalarla birkaç gazete ve bir avuç polıtikasever vatandaş har 'Ç. kimse ilgili değildir. Tatılim sırasmda. Ankara dışmda çeşitli mesleklere mensup vatandaşlarla temas ettım. Kimisi partili. kımisi partisiz. Hiçbirisi Gümüşpala Apaydın çarpışması. ya da Bölükbaşının mücadelesiyle meşgul değil. Kademelere geçmek, post kapmak istiyenler hariç, herkesin üzeıınde durduğu konular: memleketin ekonomik durumu, yarının ne olacağı, beş yılhk plânın baçsrı kazariıp kszanamıya cağı veya buııa puıaıeı ı>v\ ıeı = Yani bugünün ekmeğı, yarınırı x ekmeği ve garantisı meselesı E Ve o kadar acıkmıs kı mıllct iyimser havaya, en ufak habeı ^ de dahi bir ışık arıyor, bugu E nünü ve yannını daha lyı göı S mek için âdeta kendisini zotiu yor. E Politikacılar haien cerre çık mış oldukları. en azmdan 35 de E recehk şehirde hiçbir siyasi fa E aliyet bulunmadığı halde, An Ş kara yine kendisini, her şey: E polıtika açısından görmek ille E tinden kurtaramıyor. İliklerine E politika işlemiş Ankaranın: dev. E Arkası Sa. 5. Sü. 6 da = allHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIimHIHIiriHHIHirHlllflffllltlllllUlğ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog