Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Çocuğunuza tatil giinlerinde hediye edebileceğiniz en faydah kitaplar: Jules Verne'in eserleri Arzın merkezine seyahat Araba ile devriâlem Altm Volkan Esrarlı ada Kaptan Grand'm çocukları İki sene mektep taHli Havada seyahat 80 günde devriâlem 15 yaşında bir kaptan... ve diğer eserleri.. ve AKA KİTABEVLERİ Üâncılık 55889894 umhurİYet KURUCUSU: YVKUS NADİ Dikkat! TehHke! Dikkat edin; tehtike var! Kötü macera ve gangster kitaplannı okuyan çoeuklar daha en körpe yaşlarında suç islemeye bajllyorlar. Gazeteler, bu haberlerie doludur. Çocukları okumalarınia başıboş lnrakraayın. Bu yolda Varhk yayınlan en büyük yardımcınızdır. Varlık çocuk klâsikkrini çocuklarınızın eline gözü kapalı verebilirsinizHer kitap 1 liradır. 30 lira gönderen 40 br«hk seriyi alabilir. tlâncılık 55859890 mmıız ayı zarfında 844 milyonluk yatırım yapıldı Jaşbakan radyoda yaptığı konuşmada ((5 yıllık plândan 39. yıJ Sayı 13.650 Teİ£rai ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbu) Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Teleionlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Fazar 5 Ağustos 1962 Türk Yunan siyasî temasları dün sabah başladı Ankara, 4 (£umhuriyet Teleks) Hükümetimizin davetlisi olarak dun gece uçakla Ankara'ya gelen Yunan Dışi.şlerı Bakanı Ekselâns E. Averof Tossizza bugün Anıt • Kabir'i ziyaret etmiş, Cumhurbaskanlığı özel defterini imzalamış, Başbakan ve Dısişleri Bakanı ile görüçmüştür. Averof AnıtKabir'de Yunan Dısişleri Bakanı Ekselâns Averof, misafir kalmakta olduğu Ankara Palas'tan saat 9.40 ta hareketle 9.45 te AnıtKabir'e gelmis ve Büyük Atatürk'ün mânevi huzurunda saygı duruşunda bulunarak bir çelenk koymuştur. Mütaakıben Averof, AnıtKabir özel defterine Fransızca olarak şunları yazmıştır : Arkası Sa. 7. Sfl. 4 de Averoff'un ziyaretinden sonra İnönü "Dünya siyasi durumunu ve Türkiye ile Yımanistanın bu siyasi sonra bile durum içindeki yerlerîni gözden geçirdik» dedi atandaş, kalkınmanm her dalında büyük ölçüde ilerlemiş olduğumuzu gözüyle görüp eliyle tutacaktır» diye teminat verdi "j\ iıim ormancılarımuın he~^C men hepıi mesleklerini yüJJ rekten seven ülkücö vatandaslardır. Geçen gün bnndan biri ile konuşuyordnrn. Başu olmuş hikâyeyi anlattı Yalıgımız yüzyıhn baslarında Arika Birlesik Devletleri de bir nan dâvası ile karsı karşıya iş. Koruyucu tedbirlere başvnmadıfı içio çeşitJi nedenlerle a Nüfus politikasına ve doğumun kontrolu konusuna geniş yer ;l»r harap ediliyor, hattâ keyif yıllık plândaki bilgiye göre, 1985 te niifusumuz 59.1 milyona rnna ormanlar yakılıyormns. Bn Ankara. 4 (Cumhuriyet Teleks' üsle memleketin çöle dönecefianlıyan bilim adamlan orm»n Memleketimizin nüfus politikoitmecilifini zaptü rapt altına sına beş yıllık kalkınma plânınoa n bir kanan teklifi hazırlıyarak genış bir bölütn ayrılmıştır. tktisaerinden en füvendikleri birini di gelişme ile nüfus arasındaki sıkı bağıntı, nüfus eğilimlerine ve nanın Cnmhur Başkanı Theo politikasına büyük önem verilme• e Rooaevelt'e göndernıisler. sine sebep olmuştur. Plânda. memosevelt ülkiicü bilim adamını leketimizdeki nüfus artifi hızının lerois, kendiıine yerden gfife dünyanın en ileri hiîlar arasında < vermiı. Fakat malftm ya, Ayer alâığı ifade edilmektedir. rikada demokraıi var. Böyle bir Çeşitli sıhhi tedbirler sonunda ınnu Temıilciler Mecliıinden ölüm hâdiselerinin azalmasına muıı 1 geçirmeli? Parlimento haya kabil doğum hadlerinin düşmemeın eiivelerini iyi bilen Roose si, hattâ hafif bir yükselme göstert kötümser dnygularını »akla mesi artış hızındaki fazlahğın ana ya Iöznm görmiyerek «Bizira sebebi olarak gösterilmektedir. nsilciler bn kanuna oy vermez•'»7 lik kalkınma hızının °o3 ora» demis. NMII olsa reddedile nında olan nüfus artış hızı tarafın; bir kanun teklifini ise ne dedan yutulma.M sebebiyle ekonomik ye Meelite trötürmeli? Memle Arkası Sa. 7, Sü. 3 te i feliketten knrtarmak nğrnna ı çareyi de denemek iitiyen fil•4 bilim adamı Cnmhnr Baska a yalvarmış. •mımıııııımiMiıııııııııııtııı 50 vıl Öncede Bilirdik bunu IIIIIIIIMIIIIIMIII Ankara, 4 (a.a.) Başbakan İsmet İnönü, bugün saat 19^0 da Türkiye Radyolaruıda şu konuşmayı yapmıştır: «Sevgili vatandaşlarım, Size bugün, kısa haberler vermek için hitap ediyorum. Hükümet üyelerinin size sık sık bilgi sunacaeını söylemiştim. Şimdi bildireceğim hususur. sizleri memnun edeceğinden emin bulunuyorum. Söylemek istediğim «udur: Ye ni hi'kümetin kurulup güven oyu almasından bu yana, 10 temmuz ile 31 temmuz arasında, yani sadece 22 gün içinde resmî sektörün 844 milyon 314 bin 883 liralık ihalesi çıkmıştır. Rakamı tekrarhyorum: 844 milyon 314 bin 883 hra. Daha ksti olmamı isterseniz. bunun 85 kuruşluk bir küsuratı bulunduğunu da ilâve edebilirim. Bunlar resmî sektör tarafından Arkası Sa. 7. Sü. 7 dr durumları da ele ahndı Ankara 4 (Cumhuriyet . Teleks) Devlet Personel Dairesince hazırlanan rapor Başbakan İsmet Inonü'ye sunulmuştur. 400 bin memı.ru ilgilendiren 100 sahitelik raporda ayrıca grafikler ve tablolar da bulunmaktadır. Yedı adet bastırılirak BaşbaK^n l'.'önü'ye BttşlMkEn Yardımcıları A'ican. Feyzıc.plu Dınçer'e, Maliytf Bakanı l'erir Melen'e verile.'i rapnr ilgililerin ifadesine görç bir «Te5bit raporu» olup bir cTeklif raporu» değildir. Haporda yabsncj u/manlann da Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Nemurların Yiizde 3 nüfus artışı, yüzde 7 kalkınma hızını sıfıra indirecek verilen beş yükselecek 1 3 kadınla evli adam bir gecede 5 çocuk sahibi oldu Yunan Dıişleri Bakanı Avtıoff. düıı Başbakan Inönü'ye yaptığı ?iyaret sırasında Dursunbey 4 (Telefonla» Gokçedağ bucağının Kızılcadere köyiinde Kılca mahallesinde biri resmî olmak üzere üç lcadmla evli bulunan Hidayet Y»tiş'in, H. A. vc H. adındaki eşleri dun gece birer saat ara i!» birer erkek çocuk dogurmuşlardır. 10 srnedır bu sekilde evli bulunan Yetişin'in çocuklarının yekunu böy!«likle 12 yi hulmijstur Sosyal mesken inşaatı için Amerikada ihtisas 200 milyonluk ion ayrılıyor yapan bir doktorumuz Dün bir basın toplantısı yapan İmar ve İskân Bakanı Prof. Gökay, Emlâk Kredi Bankasmın Iüks mesken inşaatım artık terk ettiğini, kalifiye işçi yetiştirtnek üzere eylulde 5 enstitünün açılacağım söyledi trafik kazasında öldü Ne olor teklifimizi hükümet »rııı olarak Meclise levkediniz. IDK bana Temsiiciler harurtnbes dakikalık bir konnsma imıı «ağlayınız. Orada küçük bir ley yapacağım. Deneyden sonr» kanana oy vermeılerse ne y»ım, kaderimize razı oHruı. emsilci olmıyan bir adamın cliste konosması, kürsflde deiere girismesi.. olacak »ey mi ' Umntsnzluğuna gizlememekle •aber Tbeodore Roosevelt €Baım!» demi.ş Günü geldigi zan, kananu desteklemeye kararjn beş yirmi arkadaşını yanına rak Temgilciler Meelisine gitı. tlk tepkiler son derece olum1962 nin ilk 6 ayında emisyon 77.623.949 eörtinroüs. Ne demekmiş o? letin malı olan ormanlardan lira azaldı, altın stoklarımız ise 13 lletin yararlanmasına kim enton 256 kilo arttı olabilirrais? Demokratik bir ırade böyle bir kanun teklifine ıl ce*aret edilebilirmiş, falan.. 1962 yıhnın ilk 6 ayında tedavül yon, hâlen aynı seviyeyi muhafae ise, nıatmıyalım. tasarıyı desdeki banknotlatd3 77 milyon 623 za etmektedir. Pıynsada paraliyenler de fikirlerini savuıtbin 949 liralık bir azalma kayde mn eksilmesi, Türk Lifasmn ıç slar. nihayet, ülkncü hilgine dilmiştir. Bu suretle yılbasmda ve dış piyasada değerlenmesım soclis kürsüsündcn sayın Temsil4,782,998,824 lira olan emisyon, nuçlandırmıştır Serbest piyasa dör kar$ısında be; dakika konoî4,705,374,875 liraya inmiştir. Emis Arkası Sa. 1. Sü 8 de müsaadesi kopsrraışlar. Bilcin •süye çıkmıç. Ellerinde bir kobir ma$rapa, bir çamagır tah. bir de çnha var Bir kaç kelilik bir firi« konnsmasmdan «anElia Kazan dün yurdumuıdan hilgin şu deneyleri yapmı?: Çaayrılmadan önee hava 5ir tahtasını mevilli olarak küralamnda (sagda) e davamış. üzerine çnhayı gerBir süredenberi şehrimizde «AL kovadan aldıŞı bir maşrapa u tahlanın vukarı tarafından merica, America» adlı filmini çelaya boca etmis. Çnha snyn ent virmekte olan ve basından geçen j için kürsü ıslanmaını? bile. çeşitli olaylarla söz konusu edilen ıra çnhayı kaldırmak «nretiyle ünlü Amerikan rejisörü Elia Kazan, berabennde bu filmin b»| ak NADİR NADİ törü genç Yunanlı Stati» Giallel Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Dün yurdumuzdan ayrılan Kazan 27ekin.de dönecek Ankara, 4 (Cumhuriyet Teleks) İmar ve Iskan Bakanı Prof. Fahrettin Kerım Gökay bugün saal 10.30 da Bakanhk konferans salonunda bir basın toplantısı yaparak. «sosyal mesken» çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Bakan, sosyal meskenler konusunun ele alınmasiyle, Anayasanın 49. maddesi hükmünün yerine getirilmekte olduğuna isaret etmiş, dar gelirli vatandaşlarm mesken sahibi olabılmeleri için, 1963 programı çalısmaSAGA SOLA ÇATILDI Dun yapılan A.P. Bakırkı.> UK,< KUII larına şimdiden başlandığını ve gresinde konuşan hatipler. partilerinin milliyetçi ve mukaddesatçı 100 milyon liralık bir tahsisatın ayolduğunu söyliyerek Inönüye, Apaydın'a ve Türkeş'e çatmışlardır. rılmasiyle ilgili hazııiıklar yapıldıResimde, kongreye katılan üyelerden bir kısmı görülüyor. Arkası Sa. 7, Sü. 8 de Tevfik Hikm«t Aktekin ismındeki bir doktorumuz Amerikada trafik kazası geçirmiş ve ölmüstür. Şehrimize gelen habere göre Fatıhte oturan ve 1958 yılında ihtisas için Amerıkaya gıtmis bulunan 36 • aslarındaki Aktekin, 26 Temmuz günü Şikago'dan Montana'ya gitmektıe iken feci bir kaza geçirmistir. Kara hab«r, Şikago B*skonaolo§lugumuz tarafından ailesine bildiıilmistir. Emisyonda azalma oldu, Yurdumuz dün mevsimin en altın stoklarımız arttı Memleketimiz son iki gündür Basra körfezinden gelen sıcak hava tabakasının tesiri altında bulunmaktadır. Bu vüzden bütün yurtta ısı devamlı olarak yükselmektedir. Dün Istanbul içinde sıcaklık gölgede Î3 dereceye kadar Arkası Sa. 7. Sü. 1 de 14 lerden dün yurda dönen 3 ü, hükümeti destekleyeceklerini açıkladılar Garsoııu otdürmekten samk altı kişiden dördü Dısişleri Bakanlığı Muşaviri olarak yurt dışında bulunan 14'lerden Orhan Erkanh, Fazıl Akkoyunlu ve Münir Köseoğlu dün kara yoliyle yurda dönmüşlerdir. Tatillerini geçirmek üzere Türkiyeye gelmekte olan Erkanlı, Akkoyunlu ve Köseoğlu tam saat 18.30 da Bulgar hududundaki Kapıkule giri? kapısmdan yurda ayak basmıslar, yanm saat kadar süren pasaport ve gümrük muayenelerinden sonra he Arkası Sa. 7. Sü. î de sıcak birini yaşadı Evvelki gece 6 arkadaş garsonu dövüp öldürdü Belediye güçlük cıkardığından okul inşaatı bitirilcmiyor Bu yüzden inşaatı iamamlanamiYan 30 Ilkokul binasından bu ders yılmda isiiiade edilemiyecek güçlük çıkarttıklannı iddia «tmek te ve bu yüzden okullann yeni ders yılı başına kadar tamamlanmasına imkân oLtnadığım bildirmektedirler. Bu durum, yeni derı yılı başında 222 layılı ilk ögretim ve eğitim kanununun açık ve kesin hukümlerine rağmen çehriroizde üçlü ted ritatın devam etmesine sebep olacak ve böylelikle memleketimiz Haydut Aşkları Yazan Resimliyen Osmanlı Tarihinde Evvelki sabaha karşı henuz kati olarak tesbit edilemiyen bir sebepten dolayı Tarabya sırtlanndaki Bülbül Ytıvası ismindeki otel ve gazinoda cinayet işlenmiştir. Otel ve gaziaonun garsonlarından olan Hayati Aytemiz, 6 müsteri tarafın dan sopa ve sişelerle dövülmek su retiyle öldürülmüş, lakat yakalanan sanıklar suçu birbirlerinin üzerine yüklemislerdir. Evvelki gece saat 22 sıralarında 18 ile 20 yaşları arasındaki Besir Akdeniz, Hamit Gül, Zihni Tetik. Salih Gökyıldız, Şaban Baş ve Hamdi Gevher ismindeki gençler. Bülbül Yuvasma giderek bir masaya oturmus, bir şişe rakı ile 3 şişe bira içmişlerdir. Bu yerde iki saat kadar kalan 6 kafadar, hesabı fazla bulmuslar, 250 kuruş tutanndaki bir sise biranın fazla yazıidığmı iddia etmiflerdir. Şehrimiz Milli Eğitim Müdürlü! de eğitim seferberliğini sağlıyaHesabı getiren garson Hayati ğü ilgilileri, 1962 yılı programma • cak olan ilk öğretim ve eğitim ka Aytemiz ile 6 janık arasında nıügöre inşa edilmekte olan 30 ilk Arkası s». î . Sü. 5 te Arkası Sa. 7. Sü. 3 te okul için Belediye tmar Işlerinin Dün Tnnkan'da vanan muşamha imajâthaaesi R. E. Koçu alem reler • S. Bozcalı yepyeni bir konu ir Yetkili bir Hünerle cizilmiş ibret verici porCesaretle deşilen sosyal yaralar ir Ders ahnacak sahneler Tahiakaledeki yangında 9 dükkân yandı Dun sabah saat 6.25 te, henuz tesbit edilemiyen bir sebepten doıayı Tabtakale'de Czunçarçıda 3 dukkân tamamen. 3 dukkân ve 3 barakadan muteşekkıl salaş bır sinema da kısmen yanmıstır. Civarı imalâthane ve ışyerıyle dolu bulunan Uzunçarşı semtindeki yangın semtte heyecan yaratmış ve bu arada yangını duyan işyeri sahıpleri dukkânlarına koşarak tsrtibat almış, bir kısmı da eşyalarını tasımağa baslamıstır. Dükkinların ve binaların ahsap Ahmet Salih Korur resen tahliye edildi Ankara, 4 (Cumhuriyet Teleks) Eski Ba.sbakanlık Müstesarı Ahmet Salih Korur, resen tahliye edümiştir. A. S. Korur halen rahatj sızlığı geçmediğınden Ankara Hastanesinde tedavi altında kalmıştır. Bir süreden beri de orada tedavi eılilmekte idi. YAZISIZ (Arlnn Sa. 1. Sfi. S te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog